Saturday 20 June 2020

ஷ²ரத்³வர்ணனம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 71 - 016

அத² ஷோட³ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஷ²ரத்³வர்ணனம்

Krishna about Govardhana giri pooja to elder gopas

வைஸ²ம்பாயன உவாச
கோ³பவ்ருத்³த⁴ஸ்ய வசனம் ஷ்²ருத்வா ஷ²க்ரபரிக்³ரஹே |
ப்ரபா⁴வஜ்ஞோ(அ)பி ஷ²க்ரஸ்ய வாக்யம் தா³மோத³ரோ(அ)ப்³ரவீத் ||2-16-1

வனம் வனசரா கோ³பா꞉ ஸதா³ கோ³த⁴னஜீவின꞉ | 
கா³வோ(அ)ஸ்மத்³தை³வதம் வித்³தி⁴ கி³ரயஷ்²ச வனானி ச ||2-16-2

கர்ஷுகாணாம் க்ருஷிர்வ்ருத்தி꞉ பண்யம் விபணிஜீவினாம் |
கா³வோ(அ)ஸ்மாகம் பரா வ்ருத்திரேதத்த்ரைவித்³யமுச்யதே ||2-16-3

வித்³யயா யோ யதா² யுக்தஸ்தஸ்ய ஸா தை³வதம் பரம் |
ஸைவ பூஜ்யார்சனீயா ச ஸைவ தஸ்யோபகாரிணீ |
யோ(அ)ன்யஸ்ய ப²லமஷ்²னான꞉ கரோத்யன்யஸ்ய ஸத்க்ரியாம் ||2-16-4

த்³வாவனர்தௌ² ஸ லப⁴தே ப்ரேத்ய சேஹ ச மானவ꞉ |
க்ருஷ்யந்தா ப்ரதி²தா ஸீமா ஸீமாந்தம் ஷ்²ரூயதே வனம் |2-16-5

வனாந்தா கி³ரய꞉ ஸர்வே ஸா சாஸ்மாகம் க³திர்த்⁴ருவா |
ஷ்²ரூயந்தே கி³ரயஷ்²சாபி வனே(அ)ஸ்மின்காமரூபிண꞉ |
ப்ரவிஷ்²ய தாஸ்தாஸ்தனவோ ரமந்தே ஸ்வேஷு ஸானுஷு ||2-16-6

பூ⁴த்வா கேஸரிண꞉ ஸிம்ஹா வ்யாக்⁴ராஷ்²ச நகி²னாம் வரா꞉ |
வனானி ஸ்வானி ரக்ஷந்தி த்ராஸயந்தோ வனச்சி²த³꞉ ||2-16-7

யதா³ சைஷாம் விகுர்வந்தி தே வனாலயஜீவின꞉ |
க்⁴னந்தி தானேவ து³ர்வ்ருத்தான்பௌருஷாதே³ன கர்மணா ||2-16-8

மந்த்ரயஜ்ஞபரா விப்ரா꞉ ஸீதாயஜ்ஞாஷ்²ச கர்ஷுகா꞉ |
கி³ரியஜ்ஙாஸ்ததா² கோ³பா இஜ்யோ(அ)ஸ்மாபி⁴ர்கி³ரிர்வனே ||2-16-9

தன்மஹ்யம் ரோசதே கோ³பா கி³ரியஜ்ஞ꞉ ப்ரவர்ததாம் |
கர்ம க்ருத்வா ஸுக²ஸ்தா²னே பாத³பேஷ்வத² வா கி³ரௌ ||2-16-10

தத்ர ஹத்வா பஷூ²ன்மேத்⁴யான்விதத்யாயதனே ஷு²பே⁴ |
ஸர்வகோ⁴ஷஸ்ய ஸந்தோ³ஹ꞉ க்ரியதாம் கிம் விசார்யதே ||2-16-11

தம் ஷ²ரத்குஸுமாபீடா³꞉ பரிவார்ய ப்ரத³க்ஷிணம் |
கா³வோ கி³ரிவரம் ஸர்வாஸ்ததோ யாந்து புனர்வ்ரஜம் ||2-16-12

ப்ராப்தா கிலேயம் ஹி க³வாம் ஸ்வாது³தோயத்ருணா கு³ணை꞉ |
ஷ²ரத்ப்ரமுதி³தா ரம்யா க³தமேக⁴ஜலாஷ²யா ||2-16-13

ப்ரியகை꞉ புஷ்பிதைர்கௌ³ரம் ஷ்²யாமம் பா³ணஸனை꞉ க்வசித் |
கடோ²ரத்ருணமாபா⁴தி நிர்மயூரருதம் வனம் ||2-16-14

விஜலா விமலா வ்யோம்னி விப³லாகா விவித்³யுத꞉ |
விவர்த⁴ன்தே ஜலத⁴ரா வித³ன்தா இவ குஞ்ஜரா꞉ ||2-16-15

படுனா மேக⁴னாதே³ன நவதோயானுகர்ஷிணா |
பர்ணோத்கரக⁴னா꞉ ஸர்வே ப்ரஸாத³ம் யாந்தி பாத³பா꞉ ||2-16-16

ஸிதவர்ணாம்பு³தோ³ஷ்ணீஷம்  ஹம்ஸசாமரவீஜிதம் |
பூர்ணசந்த்³ராமலச்ச²த்ரம் ஸாபி⁴ஷேகமிவாம்ப³ரம் |2-16-17

ஹம்ஸை꞉ ப்ரஹஸிதானீவ ஸமுத்க்ர்^இஷ்டானி ஸாரஸை꞉ |
ஸர்வாணி தனுதாம் யாந்தி ஜலானி ஜலத³க்ஷயே ||2-16-18

சக்ரவாகஸ்தனதடா꞉ புலினஷ்²ரோணிமண்ட³லா꞉ |  
ஹம்ஸலக்ஷணஹாஸின்ய꞉ பதிம் யாந்தி ஸமுத்³ரகா³꞉க்³ ||2-16-19

குமுதோ³த்பு²ல்லமுத³கம் தாராபி⁴ஷ்²சித்ரமம்ப³ரம் |
ஸமமப்⁴யுத்ஸ்மயந்தீவ ஷ²ர்வரீஷ்விதரேதரம் ||2-16-20

மத்தக்ரௌஞ்சாவகு⁴ஷ்டேஷு கமலாபக்வபாண்டு³ஷு |
நிர்விஷ்டரமணீயேஷு வனேஷு ரமதே மன꞉ ||2-16-21

புஷ்கரிண்யஸ்தடா³கா³னி வாப்யஷ்²ச விகசோத்பலா꞉ |
கேதா³ரா꞉ ஸரிதஷ்²சைவ ஸராம்ஸி ச ஷ்²ரியாஜ்வலன் ||2-16-22

பங்கஜானி ச தாம்ராணி ததா²ன்யானி ஸிதான்யபி |
உத்பலானி ச நீலானி பே⁴ஜிரே வாரிஜாம் ஷ்²ரியம் ||2-16-23

மத³ம் ஜஹு꞉ ஸிதாபாங்கா³ மந்த³ம் வவ்ருதி⁴ரே(அ)னிலா꞉ |
அப⁴வத்³வ்யப்⁴ரமாகாஷ²மபூ⁴ச்ச நிப்⁴ருதோ(அ)ர்ணவ꞉ ||2-16-24

ருதுபர்யாயஷி²தி²லைர்வ்ருத்தன்ருத்யஸமுஜ்ஜி²தை꞉ | 
மயூராங்க³ருஹைர்பூ⁴மிர்ப³ஹுனேத்ரேவ லக்ஷ்யதே ||2-16-25

ஸ்வபங்கமலினைஸ்தீரை꞉ காஷ²புஷ்பலதாகுலை꞉ |
ஹம்ஸஸாரஸவின்யாஸைர்யமுனா பா⁴தி ஷோ²ப⁴னா ||2-16-26

கலமாபாகரம்யேஷு கேதா³ரேஷு ஜனேஷு ச |
ஸஸ்யாதா³ ஜலஜாதா³ஷ்²ச மத்தா   விருருவு꞉ க²கா³꞉ ||2-16-27  

ஸிஷிசுர்யானி ஜலதா³ ஜலேன ஜலதா³க³மே |
தானி ஸஸ்யானி பா³லானி கடி²னத்வம் க³தானி வை ||2-16-28

த்யக்த்வா மேக⁴மயம் வாஸ꞉ ஷ²ரத்³கு³ணவிதீ³பித꞉ |
ஏஷ வை விமலே வ்யோம்னி ஹ்ருஷ்டோ வஸதி சந்த்³ரமா꞉ ||2-16-29 

க்ஷீரிண்யோ த்³விகு³ணம் கா³வ꞉ ப்ரமத்தா த்³விகு³ணம் வ்ருஷா꞉ |
வனானாம் த்³விகு³ணா லக்ஷ்மீ꞉ ஸஸ்யைர்கு³ணவதீ மஹீ ||2-16-30

ஜ்யோதீம்ஷி க⁴னமுக்தானி பத்³மவந்தி ஜலானி ச |
மனாம்ஸி ச மனுஷ்யாணாம் ப்ரஸாத³முபயாந்தி வை ||2-16-31

அஸ்ருஜத்ஸவிதா வ்யோம்னி நிர்முக்தோ ஜலதை³ர்ப்⁴ருஷ²ம் |
ஷ²ரத்ப்ரஜ்வலிதம் தேஜஸ்தீக்ஷ்ணரஷ்²மிர்விஷோ²ஷயன் ||2-16-32

நீராஜயித்வா ஸைன்யானி ப்ரயாந்தி விஜிகீ³ஷவ꞉ |
அன்யோன்யராஷ்ட்ராபி⁴முகா²꞉ பார்தி²வா꞉  ப்ருதி²வீக்ஷித꞉ ||2-16-33

ப³ன்து⁴ஜீவாபி⁴தாம்ராஸு ப³த்³த⁴பங்கவதீஷு ச |
மனஸ்திஷ்ட²தி கான்டாஸு சித்ராஸு வனராஜிஷு ||2-16-34

வனேஷு ச விராஜந்தே பாத³பா வனஷோ²பி⁴ன꞉ |
ஷ்²ரஸனா꞉ ஸப்தபர்ணாஷ்²ச கோவிதா³ராஷ்²ச புஷ்பிதா꞉ ||22-16-35

இஷுஸாஹ்வா நிகும்பா⁴ஷ்²ச ப்ரியகா꞉ ஸ்வர்ணகாஸ்ததா² |
ஸ்ருமரா꞉ பேசுகாஷ்²சைவ கேதக்யஷ்²ச ஸமந்தத꞉ ||2-16-36 

வ்ரஜேஷு ச விஷே²ஷேண க³ர்க³ரோத்³கா³ரஹாஸிஷு |
ஷ²ரத்ப்ரகாஷ²யோஷேவ கோ³ஷ்டே²ஷ்வடதி ரூபிணீ ||2-16-37

நூனம் த்ரித³ஷ²பூ⁴யிஷ்ட²ம் மேக⁴காலஸுகோ²ஷிதம் |
பதத்ரிகேதனம் தே³வம் போ³த⁴யந்தி தி³வௌகஸ꞉ ||2-16-38

ஷ²ரத்³யேவம் ஸுஸஸ்யாயாம் ப்ராப்தாயாம் ப்ராவ்ருஷ꞉ க்ஷயே |
நீலசந்த்³ரார்கவர்ணைஷ்²ச ரசிதம் ப³ஹுபி⁴ர்த்³விஜை꞉ ||2-16-39

ப²லை꞉ ப்ரவாலைஷ்²ச க⁴னமிந்த்³ரசாபக⁴னோபமம் |
ப⁴வனாகாரவிடபம் லதாபரமமண்டி³தம் ||2-16-40 

விஷா²லமூலாவனதம் பவனாபோ⁴க³மண்டி³தம் |
அர்சயாமோ கி³ரிம் தே³வம் கா³ஷ்²சைவ ச விஷே²ஷத꞉ ||2-16-41

ஸாவதம்ஸைர்விஷாணைஷ்²ச ப³ர்ஹாபீடை³ஷ்²ச த³ம்ஷி²தை꞉ |
க⁴ண்டாபி⁴ஷ்²ச ப்ரலம்பா³பி⁴꞉ புஷ்பை꞉ ஷா²ரதி³கைஸ்ததா² ||2-16-42

ஷி²வாய கா³வ꞉ பூஜ்யந்தாம் கி³ரியஜ்ஞ꞉ ப்ரவர்த்யதாம் |
பூஜ்யதாம் த்ரித³ஷை²꞉ ஷ²க்ரோ கி³ரிரஸ்மாபி⁴ரிஜ்யதாம் ||2-16-43

காரயிஷ்யாமி கோ³யஜ்ஞம் ப³லாத³பி ந ஸம்ஷ²ய꞉ |
யத்³யஸ்தி மயி வ꞉ ப்ரீதிர்யதி³ வா ஸுஹ்ருதோ³ வயம் ||2-16-44

கா³வோ ஹி பூஜ்யா꞉ ஸததம் ஸர்வேஷாம் நாத்ர ஸம்ஷ²ய꞉ |
யதி³ ஸாம்னா ப⁴வேத்ப்ரீதிர்ப⁴வதாம் வைப⁴வாய ச |
ஏதன்மம வசஸ்தத்²யம் க்ரியதாமவிசாரிதம் ||2-16-45

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
ஷ²ரத்³வர்ணனே ஷோ²ட³ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_16_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - ViShnu Parva 
chapter 16 - Description of Rainy Season
itranslated by K S Ramachandran, 
ramachandran_ksr@yahoo.ca, May 15, 2008
Note: verse 35, line 2 - the group of trees referred to here may be ashanAH
too
##   
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ShoDasho.adhyAyaH
              
sharadvarNanam
              
vaishampAyana  uvAcha              
gopavR^iddhasya vachanam shrutvA shakraparigrahe |
prabhAvaj~no.api shakrasya vAkyaM dAmodaro.abravIt ||2-16-1

vanaM vanacharA gopAH sadA godhanajIvinaH | 
gAvo.asmaddaivataM viddhi girayashcha vanAni cha ||2-16-2

karShukANAM kR^iShirvR^ittiH paNyaM vipaNijIvinAm |
gAvo.asmAkaM parA vR^ittiretattraividyamuchyate ||2-16-3

vidyayA yo yathA yuktastasya sA daivataM param |
saiva pUjyArchanIyA cha saiva tasyopakAriNI |
yo.anyasya phalamashnAnaH karotyanyasya satkriyAm ||2-16-4

dvAvanarthau sa labhate pretya cheha cha mAnavaH |
kR^iShyantA prathitA sImA sImAntaM shrUyate vanam |2-16-5

vanAntA girayaH sarve sA chAsmAkaM gatirdhruvA |
shrUyante girayashchApi vane.asminkAmarUpiNaH |
pravishya tAstAstanavo ramante sveShu sAnuShu ||2-16-6

bhUtvA kesariNaH simhA vyAghrAshcha nakhinAm varAH |
vanAni svAni rakShanti trAsayanto vanachChidaH ||2-16-7

yadA chaiShAM vikurvanti te vanAlayajIvinaH |
ghnanti tAneva durvR^ittAnpauruShAdena karmaNA ||2-16-8

mantrayaj~naparA viprAH sItAyaj~nAshcha karShukAH |
giriyaj~NAstathA gopA ijyo.asmAbhirgirirvane ||2-16-9

tanmahyaM rochate gopA giriyaj~naH pravartatAm |
karma kR^itvA sukhasthAne pAdapeShvatha vA girau ||2-16-10

tatra hatvA pashUnmedhyAnvitatyAyatane shubhe |
sarvaghoShasya saMdohaH kriyatAM kiM vichAryate ||2-16-11

taM sharatkusumApIDAH parivArya pradakShiNam |
gAvo girivaraM sarvAstato yAntu punarvrajam ||2-16-12

prAptA kileyaM hi gavAM svAdutoyatR^iNA guNaiH |
sharatpramuditA ramyA gatameghajalAshayA ||2-16-13

priyakaiH puShpitairgauraM shyAmaM bANasanaiH kvachit |
kaThoratR^iNamAbhAti nirmayUrarutaM vanam ||2-16-14

vijalA vimalA vyomni vibalAkA vividyutaH |
vivardhante jaladharA vidantA iva ku~njarAH ||2-16-15

paTunA meghanAdena navatoyAnukarShiNA |
parNotkaraghanAH sarve prasAdaM yAnti pAdapAH ||2-16-16

sitavarNAmbudoShNIShaM  haMsachAmaravIjitam |
pUrNachandrAmalachChatraM sAbhiShekamivAmbaram |2-16-17

haMsaiH prahasitAnIva samutkr^iShTAni sArasaiH |
sarvANi tanutAM yAnti jalAni jaladakShaye ||2-16-18

chakravAkastanataTAH pulinashroNimaNDalAH |  
haMsalakShaNahAsinyaH patiM yAnti samudragAHg ||2-16-19

kumudotphullamudakaM tArAbhishchitramambaram |
samamabhyutsmayantIva sharvarIShvitaretaram ||2-16-20

mattakrau~nchAvaghuShTeShu kamalApakvapANDuShu |
nirviShTaramaNIyeShu vaneShu ramate manaH ||2-16-21

puShkariNyastaDAgAni vApyashcha vikachotpalAH |
kedArAH saritashchaiva sarAMsi cha shriyAjvalan ||2-16-22

pa~NkajAni cha tAmrANi tathAnyAni sitAnyapi |
utpalAni cha nIlAni bhejire vArijAM shriyam ||2-16-23

madaM jahuH sitApA~NgA mandaM vavR^idhire.anilAH |
abhavadvyabhramAkAshamabhUchcha nibhR^ito.arNavaH ||2-16-24

R^ituparyAyashithilairvR^ittanR^ityasamujjhitaiH | 
mayUrA~NgaruhairbhUmirbahunetreva lakShyate ||2-16-25

svapa~NkamalinaistIraiH kAshapuShpalatAkulaiH |
haMsasArasavinyAsairyamunA bhAti shobhanA ||2-16-26

kalamApAkaramyeShu kedAreShu janeShu cha |
sasyAdA jalajAdAshcha mattA   viruruvuH khagAH ||2-16-27  

siShichuryAni jaladA jalena jaladAgame |
tAni sasyAni bAlAni kaThinatvaM gatAni vai ||2-16-28

tyaktvA meghamayaM vAsaH sharadguNavidIpitaH |
eSha vai vimale vyomni hR^iShTo vasati chandramAH ||2-16-29 

kShIriNyo dviguNaM gAvaH pramattA dviguNaM vR^iShAH |
vanAnAM dviguNA lakShmIH sasyairguNavatI mahI ||2-16-30

jyotIMShi ghanamuktAni padmavanti jalAni cha |
manAMsi cha manuShyANAM prasAdamupayAnti vai ||2-16-31

asR^ijatsavitA vyomni nirmukto jaladairbhR^isham |
sharatprajvalitaM tejastIkShNarashmirvishoShayan ||2-16-32

nIrAjayitvA sainyAni prayAnti vijigIShavaH |
anyonyarAShTrAbhimukhAH pArthivAH  pR^ithivIkShitaH ||2-16-33

bandhujIvAbhitAmrAsu baddhapa~NkavatIShu cha |
manastiShThati kAnTAsu chitrAsu vanarAjiShu ||2-16-34

vaneShu cha virAjante pAdapA vanashobhinaH |
shrasanAH saptaparNAshcha kovidArAshcha puShpitAH ||22-16-35

iShusAhvA nikumbhAshcha priyakAH svarNakAstathA |
sR^imarAH pechukAshchaiva ketakyashcha samantataH ||2-16-36 

vrajeShu cha visheSheNa gargarodgArahAsiShu |
sharatprakAshayoSheva goShTheShvaTati rUpiNI ||2-16-37

nUnaM tridashabhUyiShThaM meghakAlasukhoShitam |
patatriketanaM devaM bodhayanti divaukasaH ||2-16-38

sharadyevaM susasyAyAM prAptAyAM prAvR^iShaH kShaye |
nIlachandrArkavarNaishcha rachitaM bahubhirdvijaiH ||2-16-39

phalaiH pravAlaishcha ghanamindrachApaghanopamam |
bhavanAkAraviTapaM latAparamamaNDitam ||2-16-40 

vishAlamUlAvanataM pavanAbhogamaNDitam |
archayAmo giriM devaM gAshchaiva cha visheShataH ||2-16-41

sAvataMsairviShANaishcha barhApIDaishcha daMshitaiH |
ghaNTAbhishcha pralambAbhiH puShpaiH shAradikaistathA ||2-16-42

shivAya gAvaH pUjyantAM giriyaj~naH pravartyatAm |
pUjyatAM tridashaiH shakro girirasmAbhirijyatAm ||2-16-43

kArayiShyAmi goyaj~naM balAdapi na saMshayaH |
yadyasti mayi vaH prItiryadi vA suhR^ido vayam ||2-16-44

gAvo hi pUjyAH satataM sarveShAM nAtra saMshayaH |
yadi sAmnA bhavetprItirbhavatAM vaibhavAya cha |
etanmama vachastathyaM kriyatAmavichAritam ||2-16-45

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
sharadvarNane shoDasho.adhyAyaH    

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்