Friday 19 June 2020

க்ருஷ்ணம் ப்ரதி கோ³பவாக்²யம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 70 - 015

அத² பஞ்சத³ஸோ(அ)த்⁴யாய꞉

க்ருஷ்ணம் ப்ரதி கோ³பவாக்²யம்

indra's flag

வைஸ²ம்பாயன உவாச
தயோ꞉ ப்ரவ்ருத்தயோரேவம் க்ருஷ்ணஸ்ய ச ப³லஸ்ய ச |
வனே விசரதோர்மாஸௌ வ்யதியாதௌ ஸ்ம வார்ஷிகௌ ||2-15-1

வ்ரஜமாஜக்³மதுஸ்தௌ து வ்ரஜே ஷு²ஷ்²ருவதுஸ்ததா³ |
ப்ராப்தம் ஷ²க்ரமஹம் வீரௌ கோ³பாம்ஷ்²சோத்ஸவலாலஸாண் ||2-15-2

கௌதுஹலாதி³த³ம் வாக்யம் க்ருஷ்ணா꞉ ப்ரோவாச தத்ர தான் |
கோ(அ)யம் ஷ²க்ரமஹோ நாம யேன வோ ஹர்ஷ ஆக³த꞉ ||2-15-3

தத்ர வ்ருத்³த⁴தமஸ்த்வேகோ கோ³போ வாக்யமுவச ஹ |
ஷ்²ரூயதாம் தாத ஷ²க்ரஸ்ய யத³ர்த²ம் த்⁴வஜ இஜ்யதே ||2-15-4

தே³வானாமீஷ்²வர꞉ ஷ²க்ரோ மேகா⁴னாம் சாரிஸூத³ன | 
தஸ்ய சாயம் மஹ꞉ க்ருஷ்ண லோகனாத²ஸ்ய ஷா²ஷ்²வத꞉ ||2-15-5

தேன ஸஞ்சோதி³தா மேகா⁴ஸ்தஸ்ய சாயுத⁴பூ⁴ஷிதா꞉ |
தஸ்யைவாஜ்ஞாகரா꞉ ஸஸ்யம் ஜனயந்தி நவாம்பு³பி⁴꞉ ||2-15-6

மேக⁴ஸ்ய பயஸோ தா³தா புருஹூத꞉ புரந்த³ர꞉ |
ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டஸ்ய ப⁴க³வான்ப்ரீணாயத்யகி²லம் ஜக³த் ||2-15-7

தேன ஸம்பாதி³தம் ஸஸ்யம் வயமன்யே ச மானவா꞉ |
வர்தயாமோபயுஞ்ஜானாஸ்தர்பயாமஷ்²ச தே³வதா꞉ ||2-15-8

தே³வே வர்ஷதி லோகே(அ)ஸ்மிம்ஸ்தத꞉ ஸஸ்யம்  ப்ரவர்த⁴தே |
ப்ருதி²வ்யாம் தர்பிதாயாம் து ஸாம்ருதம் லக்ஷ்யதே ஜக³த் ||2-15-9

க்ஷீரவத்யஸ்த்விமா கா³வோ வத்ஸவத்யஷ்²ச நிர்வ்ருதா꞉ |
தேன ஸம்வர்தி⁴தாஸ்தாத த்ருணை꞉ புஷ்டா꞉ ஸபுங்க³வா꞉ ||2-15-10

நாஸஸ்யா நாத்ருணா பூ⁴மிர்ன பு³பு⁴க்ஷார்தி³தோ ஜன꞉ |
த்³ருஷ்²யதே யத்ர த்³ருஷ்²யந்தே வ்ருஷ்டிமந்தோ ப³லாஹகா꞉ ||2-15-11

து³தோ³ஹ ஸவிதுர்கா³ வை ஷ²க்ரோ தி³வ்யா꞉ பயஸ்வினீ꞉|
தா꞉ க்ஷரந்தி நவம் க்ஷீ²ரம் மேத்⁴யம் மேகௌ⁴க⁴தா⁴ரிதம் ||2-15-12

வாய்வீரிதம் து மேகே⁴ஷு கரோதி நினத³ம் மஹத் |
ஜவேனாவர்திதம் சைவ க³ர்ஜதீதி ஜனா விது³꞉ ||2-15-13

தஸ்ய சைவோஹ்யமானஸ்ய வாயுயுக்தைர்ப³லாஹகை꞉ |
வஜ்ராஷ²னிஸமா꞉ ஷ²ப்³தா³꞉ ஷ்²ரூயந்தே நக³பே⁴தி³ன꞉ ||2-15-14

தஜ்ஜலம் வஜ்ரனிஷ்பேஷைர்விமுஞ்சதி நபோ⁴க³தை꞉ |
ப³ஹுபி⁴꞉ காமகை³ர்மேகை⁴꞉ ஷ²க்ரோ ப்⁴ருத்யைரிவேஷ்²வர꞉ ||2-15-15

க்வசித்³து³ர்தி³னஸங்காஷை²꞉ க்வசிச்சி²ன்னாப்⁴ரஸம்நிபை⁴꞉ |
க்வசித்³பி⁴ன்னாஞ்ஜனாஃகா²ரை꞉ க்வசிச்சீ²கரவார்ஷிபி⁴꞉ ||2-15-16

மண்ட³யதீவ தே³வேந்த்³ரோ விஷ்²வமேவம் நபோ⁴ க⁴னை꞉ 
க்வசிச்சீ²கரமுக்தாப⁴꞉ குருதே க³க³னம் க⁴ன꞉ ||2-15-17

ஏவமேதத்பயோ து³க்³த⁴ம் கோ³பி⁴꞉ ஸூர்யஸ்ய வாரித³꞉  |
பர்ஜன்ய꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம் ப⁴வாய பு⁴வி வர்ஷதி ||2-15-18

யஸ்மாத்ப்ராவ்ருடி³யம் க்ருஷ்ண ஷ²க்ரஸ்ய பு⁴வி பா⁴வினீ |
தஸ்மாத்ப்ராவ்ருஷி ராஜான꞉ ஸர்வே ஷ²க்ரம் முதா³ யுதா꞉ |
மஹை꞉ ஸுரேஷ²மர்சந்தி வயமன்யே ச மாணவா꞉ ||2-15-19

இதி ஸ்ரிமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி ஷி²ஷு²சர்யாயாம்
கோ³பவாக்யே பஞ்சத³ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_15_mpr.html


## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 15 - Gopa-s explain to Krishna
Itranslated by K S Ramachandran 
ramachandran_ksr@yahoo.ca, April 17, 2008

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchadaso.adhyAyaH

kR^iShNaM prati gopavAkhyam

vaishampAyana uvAcha
tayoH pravR^ittayorevaM kR^iShNasya cha balasya cha |
vane vicharatormAsau vyatiyAtau sma vArShikau ||2-15-1

vrajamAjagmatustau tu vraje shushruvatustadA |
prAptaM shakramahaM vIrau gopAMshchotsavalAlasAN ||2-15-2

kautuhalAdidaM vAkyam kR^iShNAH provAcha tatra tAn |
ko.ayaM shakramaho nAma yena vo harSha AgataH ||2-15-3

tatra vR^iddhatamastveko gopo vAkyamuvacha ha |
shrUyatAM tAta shakrasya yadarthaM dhvaja ijyate ||2-15-4

devAnAmIshvaraH shakro meghAnAM chArisUdana | 
tasya chAyaM mahaH kR^iShNa lokanAthasya shAshvataH ||2-15-5

tena saMchoditA meghAstasya chAyudhabhUShitAH |
tasyaivAj~nAkarAH sasyaM janayanti navAmbubhiH ||2-15-6

meghasya payaso dAtA puruhUtaH purandaraH |
saMprahR^iShTasya bhagavAnprINAyatyakhilaM jagat ||2-15-7

tena saMpAditaM sasyam vayamanye cha mAnavAH |
vartayAmopayu~njAnAstarpayAmashcha devatAH ||2-15-8

deve varShati loke.asmiMstataH sasyaM  pravardhate |
pR^ithivyAM tarpitAyAM tu sAmR^itaM lakShyate jagat ||2-15-9

kShIravatyastvimA gAvo vatsavatyashcha nirvR^itAH |
tena saMvardhitAstAta tR^iNaiH puShTAH sapu~NgavAH ||2-15-10

nAsasyA nAtR^iNA bhUmirna bubhukShArdito janaH |
dR^ishyate yatra dR^ishyante vR^iShTimanto balAhakAH ||2-15-11

dudoha saviturgA vai shakro divyAH payasvinIH|
tAH kSharanti navaM kshIraM medhyaM meghaughadhAritam ||2-15-12

vAyvIritaM tu megheShu karoti ninadaM mahat |
javenAvartitaM chaiva garjatIti janA viduH ||2-15-13

tasya chaivohyamAnasya vAyuyuktairbalAhakaiH |
vajrAshanisamAH shabdAH shrUyante nagabhedinaH ||2-15-14

tajjalaM vajraniShpeShairvimu~nchati nabhogataiH |
bahubhiH kAmagairmeghaiH shakro bhR^ityairiveshvaraH ||2-15-15

kvachiddurdinasa~NkAshaiH kvachichChinnAbhrasaMnibhaiH |
kvachidbhinnA~njanAKAraiH kvachichChIkaravArShibhiH ||2-15-16

maNDayatIva devendro vishvamevaM nabho ghanaiH 
kvachichChIkaramuktAbhaH kurute gaganaM ghanaH ||2-15-17

evametatpayo dugdhaM gobhiH sUryasya vAridaH  |
parjanyaH sarvabhUtAnAM bhavAya bhuvi varShati ||2-15-18

yasmAtprAvR^iDiyaM kR^iShNa shakrasya bhuvi bhAvinI |
tasmAtprAvR^iShi rAjAnaH sarve shakraM mudA yutAH |
mahaiH sureshamarchanti vayamanye cha mANavAH ||2-15-19

iti srimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi shishucharyAyAM
gopavAkye pa~nchadasho.adhyAyaH    

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்