Monday, 19 April 2021

ஒற்றைப் பெருங்கடலாக்கம் | பவிஷ்ய பர்வம் பகுதி – 09

(ஏகார்ணவவிதி꞉)

The work of dissolution described | Bhavishya-Parva-Chapter-09 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : ஒற்றைப் பெருங்கடலில் நாராயணன்...


Narayana in ekArnava

வைசம்பாயனர் {ஜனமேஜயனிடம்}, "ஏழு வடிவங்களைக் கொண்டவனும், யோகியுமான நாராயணன், நெருப்பின் வடிவை ஏற்று எரியும் தழல்களைக் கொண்டு பெருங்கடல்களை வற்ற செய்வான்.{1} ஆறுகள், பெருங்கடல்களின் வடிவில் உள்ள ஆசைகள் அனைத்தையும், மலைகளின் வடிவில் இருக்கும் அவற்றின் சக்திகளையும் தன் சக்தியால் அழிப்பான்.{2} திரளாகவும் {ஸ்தூலமாகவும்}, நுட்பமாகவும் {சூக்ஷுமமாகவும்} உள்ள இரண்டையும் அவன் அழிப்பான். அந்த இரண்டின் வேராக இருக்கும் பிரம்மத்தில் அனைத்தையும் நிலைநிறுத்தி மீண்டும் அண்டத்தைப் படைப்பதற்காகக் குணங்கள் அனைத்தையும் வற்ற செய்வான்.{3} விளைவுகளை உண்டாக்கும் காரணியான பிரம்மத்தில் இருக்கும் சிறப்பை அவன் உயிரினங்களுக்குக் கொடுப்பான். அந்த நேரத்தில் அவன் இவை அனைத்தையும் அழிப்பான்.{4} ஹரியானவன், காற்றைப் போலச் சக்தி நிறைந்தவனாக இருப்பினும், மொத்த அண்டத்தையும் வென்று, ஐந்து உயிர் மூச்சுகளையும், ஐம்புலன்களையும் மேல்நோக்கி இழுப்பான்.{5}

THE WORK OF DISSOLUTION DESCRIBED | BHAVISHYA PARVA SECTION - 09

CHAPTER IX

(THE WORK OF DISSOLUTION DESCRIBED)

Narayana in ekArnava

Vaishampāyana said:—Having assumed the form of fire the Yogin Nārāyana, of seven forms, dries up the oceans with burning flames. By His own energy He destroys all desires in the shape of rivers and oceans and their powers in the form of mountains. He also destroys the two bodies gross and subtle. And fixing all on Brahma, the root of both the bodies He dries up all the qualities in order to create the universe again. He gives unto creatures the felicity that lies in Brahma the efficient cause of the universe. At that time He destroys even all this. Although Hari is powerful like the wind, He, having conquered the whole universe, draws upwards the five vital breaths and the five senses.

ஏகார்ணவவிதி⁴꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 09

அத² நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஏகார்ணவவிதி⁴꞉


Narayana in ekArnava

வைஷ²ம்பாயந உவாச
பூ⁴த்வா நாராயணோ யோகீ³ ஸப்தமூர்திர்விபா⁴வஸு꞉ |
க³ப⁴ஸ்திபி⁴꞉ ப்ரதீ³ப்தாபி⁴꞉ ஸம்ஷோ²ஷயதி ஸாக³ரான் ||3-9-1

பீத்வார்ணவாம்ஷ்²ச ஸர்வாந்ஸ நதீ³꞉ கூபாம்ஷ்²ச ஸர்வஷ²꞉ |
பர்வதாநாம் ச ஸலிலம் ஸர்வம் பீத்வா ச ரஷ்²மிபி⁴꞉ ||3-9-2

பி⁴த்த்வா ஸஹஸ்ரஷ²ஷ்²சைவ மஹீம் நீத்வா ரஸாதலம் |
ரஸாதலஜலம் க்ருத்ஸ்நம் பிப³தே ரஸமுத்தமம் ||3-9-3

அப்ஸு ஸ்ருஜந்க்லேத³மந்யத்³த³தா³தி ப்ராணிநாம் த்⁴ருவம் |
தத்ஸர்வமரவிந்தா³க்ஷ ஆத³த்தே புருஷோத்தம꞉ ||3-9-4

வாயுஷ்²ச ப³லவாந்பூ⁴த்வா ஸ விதூ⁴யாகி²லம் ஜக³த் |
ப்ராணோத³யம் ஸுராணாம் ச வாயுநா குருதே ஹரி꞉ ||3-9-5

Sunday, 18 April 2021

யுகங்களின் கால அளவு | பவிஷ்ய பர்வம் பகுதி – 08

(க்ருதாதியுகபரிமாணம்)

The duration and characteristics of yuga | Bhavishya-Parva-Chapter-08 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : யுகங்களின் கால அளவைச் சொன்ன வைசம்பாயனர்...


Four yugas and their dawn and twilights

வைசம்பாயனர் {ஜனமேஜயனிடம்}, "ஓ! ஜனமேஜயா, சத்திய யுகம் நாலாயிரம் {4000} ஆண்டுகள் கால அளவைக் கொண்டது என்று கல்விமான்கள் விளக்கியிருக்கின்றனர்[1]. தொடக்கத்திலும், முடிவிலும் நேரும் ஒவ்வொரு யுகசந்திப்பு காலமும் நானூறு ஆண்டுகள் என ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.(1) அந்தக் காலத்தில் அறம் நான்கு கால்களையும், பாவம் ஒரு காலையும் கொண்டிருந்தன. மனிதர்கள், தங்கள் கடமைகளை நோற்றவாறே வேள்விகளைச் செய்து வந்தார்கள். அந்த யுகத்தில் பிராமணர்கள் தங்கள் கடமைகளைச் செய்தார்கள், மன்னர்கள் தங்கள் கடமைகளைப் பின்பற்றினார்கள், வைசியர்கள் வேளாண் பணியில் ஈடுபட்டனர். சூத்திரர்கள் (பிறருக்குத்) தொண்டு புரிந்தார்கள்.(2,3) நல்லியல்பின் குணமான {சத்வ குணமான} வாய்மையும், அறமும் தழைத்திருந்தன. மக்கள் நல்லோரைப் பின்பற்றும் வகையில் பிறரின் போதனைகளைப் பெற்றனர்.(4) ஓ! பாரதா, அறம்சார்ந்த மனம் கொண்டவர்களாக இருந்தாலும், இழிந்த பிறப்பைக் கொண்டவர்களாக இருந்தாலும் கிருத யுகத்தில் மனிதர்களின் ஒழுக்கம் இவ்வாறே இருந்தது.(5)

THE DURATION AND CHARACTERISTICS OF YUGAS | BHAVISHYA PARVA SECTION - 08

CHAPTER VIII

(THE DURATION AND CHARACTERISTICS OF YUGAS)

Four yugas and their dawn and twilights

Vaishampāyana said:— O Janamejaya, the learned have described the Satya-Yuga as extending over four thousand years. And to each period of junction, at the commence ment and termination, has been alloted four hundred years (1). Virtue had at that time four legs and sin one, and men, observant of their own duties, used to celebrate sacrifices. During that age the Brāhmanas used to perform their own duties, the kings used to follow their own duties, the Vaishyas were busy with the work of cultivation and the Sudras with serving (others) (2-3). Truth, the quality of goodness and religion flourished and people used to receive. instruction from others for following the pious (4). O Bhārata, such was the conduct of all men in the Krita-Yuga whether of the religiously-minded or of persons born in low lives (5).

க்ருதாதி³யுக³பரிமாணம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 08

அத² அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉

க்ருதாதி³யுக³பரிமாணம்


Four yugas and their dawn and twilights

வைஷ²ம்பாயந உவாச
சத்வார்யாஹு꞉ ஸஹஸ்ராணி வர்ஷாணாம் து க்ருதம் யுக³ம் |
தஸ்ய தாவச்ச²தீ ஸந்த்⁴யா த்³விகு³ணா ஜநமேஜய ||3-8-1

தத்ர த⁴ர்மஷ்²சதுஷ்பாதோ³ ஹ்யத⁴ர்ம꞉ பாத³விக்³ரஹ꞉ |
ஸ்வத⁴ர்மநிரதா꞉ ஸந்தோ யஜந்தே சைவ மாநவா꞉ ||3-8-2

ஸ்தி²தா த⁴ர்மபரா விப்ரா ராஜவ்ருத்தௌ ஸ்தி²தா ந்ருபா꞉ |
க்ருஷ்யாமபி⁴ரதா வைஷ்²யா꞉ ஷூ²த்³ரா꞉ ஷு²ஷ்²ரூஷவஸ்ததா² ||3-8-3

ஸதா³ ஸத்யம் தபஷ்²சைவ த⁴ர்மஷ்²சைவ விவர்த⁴தே |
ஸத்³பி⁴ராசரிதம் யச்ச க்ரியதே க்²யாயதே ச யத் ||3-8-4

ஏதத்க்ருதயுகே³ வ்ருத்தம் ஸர்வேஷாமேவ பா⁴ரத |
ப்ராணிநாம் த⁴ர்மபு³த்³தீ⁴நாமபி சேந்நீசயோநிநாம் ||3-8-5

Saturday, 10 April 2021

கடவுளின் இயற்பண்புகள் | பவிஷ்ய பர்வம் பகுதி – 07

(புஷ்கரப்ராதுர்பாவ:)

Attributes of God | Bhavishya-Parva-Chapter-07 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : கடவுளின் குணங்கள் குறித்து வைசம்பாயனரிடம் கேட்ட ஜனமேஜயன்; வைசம்பாயனரின் விடை...


Vishnu on Sesha

ஜனமேஜயன் {வைசம்பாயனரிடம்}[1], "ஓ! யோகத்தை அறிந்தவர்களின் தலைவரே, தேவர்களும், ரிஷிகளும் அண்டத்தில் எவ்வாறு பிறந்தனர் என்பதையும், பெருங்கடலின் நீரில் கிடந்து உறங்கும் தாமரை உந்தியோனின் {பத்மநாபனின்} சக்தியையும் எனக்கு விரிவாக விளக்கிச் சொல்வீராக. அவனது மகிமைகளைக் கேட்டு நான் இன்னும் தணிவடையவில்லை.(1,2) புருஷோத்தமன் எவ்வளவு காலம் அங்கே கிடந்தான்? காலத்தின் பிறப்புக்குக் காரணனான அவன் அந்த நேரத்தில் ஏன் உறங்கிக் கொண்டிருந்தான்?(3) தேவர்களின் தெய்வீக மன்னனான அவன் எவ்வளவு காலத்திற்குப் பிறகு விழித்தான்? விழித்தெழுந்ததும் அவன் ஏன் இந்த அண்டத்தைப் படைத்தான்?{4} ஓ! பெரும் முனிவரே, முன்பிருந்த குடிமுதல்வர்கள் யாவர்? அந்த நித்திய புருஷன் ஏன் உலகங்களைப் படைத்தான்?{5}

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நரகாசுரன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாயு விகத்ரு விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு