Saturday, 23 October 2021

கண்டாகர்ணன் | பவிஷ்ய பர்வம் பகுதி – 55

(கண்டாகர்ணக்ருதா விஷ்ணுஸ்தவப்ரார்தநா தஸ்ய ஸமாதிலாபம்)

Ghantakarna | Bhavishya-Parva-Chapter-55 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: பிசாசுகளிடம் பேசிய கிருஷ்ணன்; தன் வரலாற்றைச் சொன்ன பிசாசு; பிசாசான கண்டாகர்ணனின் விஷ்ணுஸ்தவப்ரார்த்தனை...

Ghantakarna Pisaca - Kerala Theyyam

வைசம்பாயனர் {ஜனமேஜயனிடம்},  "பகவான் விஷ்ணு {கிருஷ்ணன்}, இறைச்சி உண்பவர்களும், மஹாகோரமானவர்களும், கைகளில் தீப்பந்தங்களுடன் தன் முன் வந்தவர்களுமான அந்தப் பிசாசுகளைக் கண்டான்.(1) ஆசனத்தில் சுகமாக அமர்ந்திருந்த தேவகியின் மகனை {கிருஷ்ணனை} அந்தப் பிசாசுகள் இருவரும் கண்டனர். அவர்கள் கேசவனிடம் மெல்லச் சென்று பின்வருமாறு பேசினர்:(2,3) "சாதாரண மனிதனைப் போல் தோற்றமளிக்கும் நீ யார்? உன்னுடைய தந்தை யார்? நீ எங்கிருந்து வருகிறாய்? கோர மிருகங்கள் உலவும் இந்த வனத்திற்கு ஏன் வந்தாய்?(4) மனிதர்களற்றதும், சிறுத்தைகள் நிறைந்ததுமான இந்தக் காடு, பிசாசுகள், புலிகள் மற்றும் சீற்றமிக்கப் பிற விலங்குகளின் விளையாட்டுக் களமாகும்.(5) நீ இளைஞனாகத் தெரிகிறாய். உன் அங்கங்கள் யாவும் மிக அழகாக இருக்கின்றன. உண்மையில் நீ இரண்டாம் விஷ்ணுவைப் போலத் தோற்றமளிக்கிறாய். உன் நீண்டவிழிகள் தாமரை மலரைப் போல அழகாக இருக்கின்றன. உன் மேனி நிறம் கருப்பாக இருப்பதால் நீலோத்பல மலரைப் போலவும், ஸ்ரீபதியை {லட்சுமியின் கணவனைப்} போலவும் தெரிகிறாய்.(6) விஷ்ணுவே எங்கள் மீது கருணையுடன் இந்த வடிவில் வந்திருப்பதைப் போலத் தெரிகிறது. இந்த அடர்வனத்தில் தனியாக அமர்ந்து தியானம் பயின்று கொண்டிருக்கும் நீ தேவனா? யக்ஷனா, கந்தர்வனா? கின்னரனா? இந்திரனா? குபேரனா? யமனா? வருணனா?(7,8) ஓ மதிப்புக்குரியவனே, மனிதனைப் போன்று தோற்றமளிப்பவனே, நாங்கள் உன்னை அறிய விரும்புவதால் எங்களிடம் உண்மையைச் சொல்வயாயாக" {என்று கேட்டனர்}.

க⁴ண்டாகர்ணக்ருதா விஷ்ணுஸ்தவப்ரார்த²நா தஸ்ய ஸமாதி⁴லாப⁴ஷ்²ச | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 80 (89)

அதை²கோநாஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

க⁴ண்டாகர்ணக்ருதா விஷ்ணுஸ்தவப்ரார்த²நா தஸ்ய ஸமாதி⁴லாப⁴ஷ்²ச


Ghantakarna Pisaca - Kerala Theyyam

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத꞉ ஸ ப⁴க³வாந்விஷ்ணு꞉ பிஷா²சௌ மாம்ஸப⁴க்ஷகௌ |
த³த³ர்ஷா²த² மஹாகோ⁴ரௌ தீ³பிகாதா⁴ரிணௌ ஹரி꞉ ||3-80-1

விலோகயாஞ்சக்ரதுஸ்தௌ பிஷா²சௌ தே³வகீஸுதம் |
ஸ்தி²தம் ஸுகா²ஸநே விஷ்நும் த்³ருஷ்ட்வா லோகேஷ்²வரேஷ்²வரம் ||3-80-2

தௌ ச க³த்வா ஸமுத்³தே³ஷ²ம் பிஷா²சௌ கேஷ²வஸ்ய ஹ |
ததஸ்தாவூசதுர்விஷ்ணுமந்தரீக்ருத்ய கேஷ²வம் ||3-80-3

கோ ப⁴வான் கஸ்ய வா மர்த்ய꞉ குதஷ்²சாக³ம்யதே த்வயா |
கிமர்த²மிஹ ஸம்ப்ராப்தோ வநே கோ⁴ரே ம்ருகா³குலே ||3-80-4

நிர்மநுஷ்யே த்³வீபிவ்ருதே பிஷா²சக³ணஸேவிதே |
ஷ்²வாபதை³꞉ ஸேவ்யமாநே ச விபிநே வ்யாக்⁴ரஸங்குலே ||3-80-5

பிசாசுகள் | பவிஷ்ய பர்வம் பகுதி – 54

(பிஷாசாகமநம்)

Pisachas | Bhavishya-Parva-Chapter-54 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: பிசாசுகளின் கூட்டம்; இரண்டு பிசாசுகளுக்கிடையிலான பேச்சு...

Ghantakarna Pisaca (Theyyam - Kerala)

வைசம்பாயனர் {ஜனமேஜயனிடம்},  "அப்போது அச்சந்தரக் கூடியவையும், மஹாகோரமானவையுமான பிசாசுகள் இரண்டு, தங்கள் கூட்டங்களுடன் அங்கே தோன்றின. அவை அனைத்தும் நெடியவையாகவும், கோணலான வாய்களையும், அகன்ற தாடைகளையும், நீண்ட நாவுகளையும் கொண்டவையாக இருந்தன.(1) நீண்ட தலைமுடியையும், அச்சந்தரும் கண்களையும் கொண்ட அவை இறைச்சியை உண்டபடியும், குருதியைப் பருகியபடியும் பயங்கரமாகச் சிரித்தன.(2) அவற்றின் உடல்கள் முழுவதும் உயிரினங்களின் குடல்களால் மறைக்கப்பட்டிருந்தன. அவை பேருடல் படைத்தவையாக இருந்தாலும் அவற்றின் வயிறுகள் மெலிந்திருந்தன. அவை, மண்டையோடுகள் தொங்கும் திரிசூலங்களைத் தரித்திருந்தன.(3)

பிஷா²சாக³மநம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 79 (29)

அதை²கோநாஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

பிஷா²சாக³மநம்

Ghantakarna Pisaca (Theyyam - Kerala)

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தேஷாமநு மஹாகோ⁴ரௌ பிஷா²சௌ விக்ருதாநநௌ |
ப்ராம்ஷூ² பிங்க³லரோமாணௌ தீ³ர்க⁴ஜிஹ்வௌ மஹாஹநூ ||3-79-1

லம்ப³கேஷௌ² விரூபாக்ஷௌ ஹீ ஹீ ஹா ஹேதி வாதி³நௌ |
கா²த³ந்தௌ மாம்ஸபிடகம் பிப³ந்தௌ ருதி⁴ரம் ப³ஹு ||3-79-2

அந்த்ரவேஷ்டிதஸர்வாங்கௌ³ தீ³ர்கௌ⁴ க்ருஷ²க்ருதோத³ரௌ |
லம்ப³மாநமஹாப்ராந்தஷூ²லப்ரோதஷி²ரோத⁴ரௌ ||3-79-3

கர்ஷந்தௌ ஷ²வயூதா²நி பா³ஹுப்⁴யாம் தத்ர தத்ர ஹ |
ஹஸந்தௌ விவித⁴ம் ஹாஸம் ஸ்வஜாதிஸத்³ருஷ²ம் ந்ருப ||3-79-4

வத³ந்தௌ ப³ஹுரூபாநி வசாம்ஸி ப்ராக்ருதாநி ச |
கம்பயந்தௌ மஹாவ்ருக்ஷாநூருபாத³ப்ரக⁴ட்டநை꞉ ||3-79-5

Tuesday, 19 October 2021

சமாதிநிலை | பவிஷ்ய பர்வம் பகுதி – 53

(ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸ்ய ஸமாதி கோலாஹலம்)

Samadhi of Krishna | Bhavishya-Parva-Chapter-53 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: தியானத்தில் ஆழ்ந்த கிருஷ்ணனின் சமாதி நிலை; பயங்கரமான பேரொலிகளைக் கேட்ட கிருஷ்ணன்; தியானம் கலைந்தது; கிருஷ்ணன் அடைந்த ஆச்சரியம்...

Krishna Meditating

வைசம்பாயனர் {ஜனமேஜயனிடம்}, "எவனுடைய நோக்கங்களை அறிந்து கொள்வது கடினமோ அந்தப் பிரபுவும், பகவானும், விஷ்ணுவுமான யாதவேஷ்வரன் {யாதவர்களின் ஈஷ்வரன்/ கிருஷ்ணன்}, ஏற்கனவே தான் தவம் செய்து வந்ததும், கங்கையின் வடதீரத்தில் அமைந்திருப்பதுமான இடத்திற்குச் சென்றான். அந்த ஹரி அங்கே இருக்கும் புனிதமான தபோவனத்திற்குள் பிரவேசித்தான்.(1,2) மனோஹரமானதும், மிக அழகானதுமான அவ்விடத்தை அவன் சுற்றிப் பார்த்தான். பிறகு புண்ணியவரதனான அந்தப் பிரபு அந்த ஆசிரமத்திற்குள் அமர்ந்தான்.(3) தாமரைக் கண்ணனான அவன் மெய்மறந்த நிலையில் {சமாதியில்} தன் மனத்தை நிலைக்கச் செய்தான். தேவேஷ்வரனான {தேவர்களின் ஈஷ்வரனான} அந்த ஜகந்நாதன் விவரிக்கமுடியாத பொருளைக் குறித்துத் தியானிக்கத் தொடங்கினான்.(4)

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸ்ய ஸமாதி⁴꞉ கோலாஹலஷ்²ச | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 78 (26)

அத² அஷ்டஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸ்ய ஸமாதி⁴꞉ கோலாஹலஷ்²ச

Krishna Meditating

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத꞉ ஸ ப⁴க³வான் விஷ்ணுர்து³ர்விஜ்ஞேயக³தி꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
தத்ர பூர்வம் தபஸ்தப்தமாத்மநா யாத³வேஷ்²வர꞉ ||3-78-1

க³ங்கா³யாஷ்²சோத்தரே தீரே தே³ஷ²ம் த்³ரஷ்டுமுபாக³த꞉ |
ஸ்வயமேவ ஹரி꞉ ஸாக்ஷாத்ப்ரவிவேஷ² தபோவநம் ||3-78-2

ப்ரவிஷ்²ய ஸுசிரம் தே³ஷ²ம் த³த³ர்ஷ² ச மநோரமம் | 
நிஷஸாத³ ததஸ்தஸ்மிந்நாஷ்²ரமே புண்யவர்த்³த⁴ந꞉ ||3-78-3

ஸமாதௌ⁴ யோஜயாமாஸ மந꞉ பத்³மநிபே⁴க்ஷண꞉ |
கிமப்யேஷ ஜக³ந்நாதோ² த்⁴யாத்வா தே³வேஷ்²வர꞉ ஸ்தி²த꞉ ||3-78-4

ஸ்தி²தே தே³வகு³ரௌ தத்ர ஸமாதௌ⁴ தீ³பவத்³த⁴ரௌ |
தத்ர ஷ²ப்³தோ³ மஹாகோ⁴ர꞉ ப்ராது³ராஸீத்ஸமந்தத꞉ ||3-78-5

Saturday, 16 October 2021

வரவேற்பு | பவிஷ்ய பர்வம் பகுதி – 52

(ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸ்ய பதரிகாஷ்ரமே ஆதித்யஸ்வீகாரம்)

Krishna welcomed at Badarikashrama | Bhavishya-Parva-Chapter-52 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: கிருஷ்ணனை வரவேற்ற பதரிகாசிரமவாசிகள்...

Nara Narayana in Badrikashrama

வைசம்பாயனர் {ஜனமேஜயனிடம்}, "அக்னிஹோத்ரம் செய்து கொண்டிருந்த முனிகணங்கள் {முனிவர்க்கூட்டம்}, தேவதேவன் {கிருஷ்ணன்} வந்ததைக் கண்டு அவனை வரவேற்க விரைந்து சென்றனர்.(1) இந்த முனிவர்கள் அங்கே {பதரிகாஷ்ரமத்தில்} நீண்ட காலம் வேள்விகளைச் செய்து தியானம் பயின்று வந்தவர்களாவர். அவர்களில் சிலர் சடை தரித்திருந்தனர், வேறு சிலர் முழுமையாக மழித்த தலையுடன் இருந்தனர், வேறு சிலர் நரம்புகள் புடைத்துத் தெரியுமளவுக்கு மெலிந்திருந்தனர்.(2) 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்வேதகர்ணன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்