Friday, 7 May 2021

பரப்ரம்மம் | பவிஷ்ய பர்வம் பகுதி – 16

(ஸாங்க்யயோகவிசார꞉)

The great Brahman describe | Bhavishya-Parva-Chapter-16 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : பிரம்ம ஞானம் குறித்து விளக்கிச் சொன்ன வைசம்பாயனர்...


Supreme Brahma


வைசம்பாயனர் {ஜனமேயஜனிடம்}, "ஓ! மன்னா, உன்னுடைய ஐம்புலன்களையும் {பஞ்சேந்திரியங்களையும்} கட்டுப்படுத்தி, தூய மனத்துடனும், முழு மனத்தின் கவனத்துடனும் நான் சொல்லப் போவதைக் கேட்பாயாக.{1} எவனைக் கர்மத்தின் மூலம் அடைய முடியாதோ, எவன் பிரம்ம ஞானத்தை அறிந்தவர்கள் முன் தோன்றுவானோ, எவன் செயல்களில் பற்றில்லாதவனோ, எவன் பிரம்மத்துடன் தொடர்புடையவனோ,{2} எவன் அண்டத்தின் வெளிப்படாத காரணனாக {அவ்யக்த காரணனாக} இருக்கிறானோ, எவன் நித்தியனோ, எவன் வடிவத்துடனும், வடிவம் இல்லாமலும் இருக்கிறானோ அவனை நிஷ்கள {பகுபடாத, தூய்மையான} புருஷன் என்று அறிவாயாக. ஆத்மாவில் இருந்து பெறப்படும் அகங்காரம் {தன்முனைப்பு}, இந்தப் புருஷனிலிருந்தே வருகிறது.{3}(1-3) அவன் தெய்வீக வடிவைக் கொண்டிருக்கிறான், அவன் புலன்நுகர் பொருட்களின் தலைவனாக இருக்கிறான், அவன் எண்ணத்திற்கு அப்பாற்பட்டவனாகவும், நித்தியனாகவும், யுகங்களின் பிறப்பிடமாகவும்,{4} காலத்தின் மூன்று வடிவங்களாகவும், பிறப்பில்லாதவனாகவும், எங்கும் நீக்கமற சமமாக நிறைந்தவனாகவும் இருக்கிறான். நாராயணனைக் குறித்த அறிவைக் கொண்டவர்கள், வெளிப்படாதவனில் இருந்து தனித்தவனாக இவனை அறிகிறார்கள்.{5}

Thursday, 6 May 2021

THE GREAT BRAHMAN DESCRIBED | BHAVISHYA PARVA SECTION - 16

CHAPTER XVI

(THE GREAT BRAHMAN DESCRIBED)

Supreme Brahma

Vaishampāyana said:—O king, having controlled your five senses listen with whole-minded attention to what I say with a pure mind. Know him as Nishkala Purusha, whom one cannot obtain through Karma, who appears before persons conversant with the knowledge of Brahman, who is not attached to actions, who is related to Brahma, who is the unmanifest cause of the universe, who is eternal, and is with and without form. Egoism, begotten by Atman, proceeds from this Purusha (1-3). He has a celestial form, is the lord of the objects of senses, is beyond the reach of thought, eternal, the origin of Yugas, identical with three forms of time, and not being born is equal everywhere. Persons, having the knowledge of Nārayana, know him as separate from the unmanifest. He comprehends all, courses everywhere, has his head everywhere, sees all, has his face towards all, hears all and extends over the space. He is the cause of cause and action, exists as manifest and unmanifest and is not seen by any body when he moves about (4–7). Although he is beyond the reach of thought and without any form, yet he, assuming a form and manifesting himself, ranges everywhere as fire in a wood. He is identical with past, present and future. He is Parameshthin, Prajāpati and the lord of the worlds. This name of His Has been truly sung. That unmanifest one becomes manifest through Brahma Yoga. Ahankāra has been begotten by ignorance proceeding from Nārāyana (8-10). This Purusha with the consciousness of self exists as Brahma. He is the lord of the world mobile and immobile and is called Brahmā.

ஸாங்க்²யயோக³விசார꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 16

அத² ஷோட³ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஸாங்க்²யயோக³விசார꞉

Supreme Brahma

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஷ்²ருணுஷ்வைகமநா ராஜந்பஞ்சேந்த்³ரியஸமாஹித꞉ |
கதா²ம் கத²யதோ ராஜந்நிர்விகாரேண சேதஸா ||3-16-1

ப்³ரஹ்மஸம்ப³ந்த⁴ஸம்ப³த்³த⁴மப³த்³த⁴ம் கர்மபி⁴ர்ந்ருப |
புரஸ்தாத்³ப்³ரஹ்ம ஸம்பந்நம் ப்³ரஹ்மணோ யத³த³க்ஷிணம் ||3-16-2

அவ்யக்தம் காரணம் யத்தந்நித்யம் ஸத³ஸதா³த்மகம் |
நிஷ்கள꞉ புருஷஸ்தஸ்மாத்ஸம்ப³பூ⁴வாத்மயோநிஜ꞉ ||3-16-3

தி³வ்யோ தி³வ்யேந வபுஷா ஸர்வபூ⁴தபதிர்விபு⁴꞉ |
அசிந்த்யஷ்²சாவ்யயஷ்²சைவ யுகா³நாம் ப்ரப⁴வோ(அ)வ்யய꞉ ||3-16-4

அபூ⁴தஷ்²சாப்யஜாதஷ்²ச ஸர்வத்ர ஸமதாம் க³த꞉ |
அவ்யக்தாத்பரமம் யத்தந்நாராயணவிதோ³ விது³꞉ ||3-16-5

Wednesday, 5 May 2021

ஜனமேஜயன் கேள்வி | பவிஷ்ய பர்வம் பகுதி – 15

(ஜநமேஜயப்ரஷ்ந꞉)

Janamejaya's query | Bhavishya-Parva-Chapter-15 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : பிரம்ம ஞானம் குறித்து வைசம்பாயனரிடம் கேட்ட ஜனமேஜயன்...


Janamejaya Vyasa and Vaishampayana

ஜனமேஜயன் {வைசம்பாயனரிடம்}, "ஓ! பிராமணரே, பெருமைமிக்கதும், சிறப்புமிக்கதுமான எங்கள் குல {வம்ச} விளக்கத்தை நான் கேட்டேன்.{1}

JANAMEJAYA's QUERY | BHAVISHYA PARVA SECTION - 15

CHAPTER XV

(JANAMEJAYA's QUERY)

Janamejaya Vyasa and Vaishampayana

Janamejaya said:—O Brahman, I have listened to your description of our great and illustrious family. It is endued with many virtues, consists of various metres, compound words, short but sweet words and is capable of conferring the three-fold objects of life (1–3). 

ஜநமேஜயப்ரஷ்²ந꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 15

அத² பஞ்சத³ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஜநமேஜயப்ரஷ்²ந꞉

Janamejaya Vyasa and Vaishampayana

ஜநமேஜய உவாச
ஷ்²ருதம் ந꞉ பரமம் ப்³ரஹ்மன் ஸ்வவம்ஷ²சரிதம் மஹத் |
தி³வ்யமந்யோந்யஸம்பூ⁴தம் மாநிதம் ப³ஹுபி⁴ர்கு³ணை꞉ ||3-15-1

ச²ந்தோ³பி⁴ர்வ்ருத்தஸஞ்ஜாதை꞉ ஸமாஸைஷ்²ச ஸவிஸ்தரை꞉ |
லகு⁴பி⁴ர்மது⁴ராபா⁴ஷைர்க்³ரதி²தம் பத³விக்³ரஹை꞉ ||3-15-2

த்ரிவர்கே³ணாபி⁴ஸம்பந்நம் த⁴ர்மேணார்தே²ந போ⁴கி³நாம் |
காமேந ப³ஹுரூபேண ஷ²ரீராந்தர்க³தேந ச ||3-15-3

ப்³ராஹ்மணாநாம் ப்ரபா⁴வைஷ்²ச யோகா³நாம் ச பராக்ரமை꞉ |
வைரநிர்யாதநைஷ்²சைவ ப்ரதிஜ்ஞாநாம் ச பாரகை³꞉ ||3-15-4

ரிபுஸ்தவஸுஸம்பந்நைர்நாநுப³ந்த⁴꞉ ப்ரசோதி³த꞉ |
வம்ஷ²யோர்நிர்விநாஷா²ய ந்ருபேண த்³விஜவிக்³ரஹாத் ||3-15-5

Sunday, 2 May 2021

பிரம்மனின் படைப்பு | பவிஷ்ய பர்வம் பகுதி – 14

(பிரஹ்மணோ மாநஸபுத்ராணாமுத்பத்தி)

Brahma's creation | Bhavishya-Parva-Chapter-14 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : பிரம்மனின் மானஸபுத்ரர்கள்; படைப்பு குறித்த விரிவான வர்ணனை...


Brahma's creation

வைசம்பாயனர் {ஜனமேஜயனிடம்}, "நீண்ட கைகளைக் கொண்டவனும், பிரம்மத்தை அறிந்தவர்களில் முதன்மையானவனுமான பிரம்மன், அந்தத் தாமரையில் அமர்ந்து, தன் கைகளை உயர்த்தியபடி கடுந்தவத்தைச் செய்தான்.{1} தன் சொந்த பிரகாசத்தில் எரிந்து கொண்டிருந்த அந்தப் பெருஞ்சக்திவாய்ந்த யோகியான பிரம்மன், ஆயிரங்கதிர்களைக் கொண்ட சூரியனைப் போல அங்கே ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தான்.{2}

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நரகாசுரன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாயு விகத்ரு விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு