Wednesday 30 June 2021

தே³வாஸுரயுத்³தோ⁴த்³யோக³꞉ தத்³யுத்³த⁴வர்ணநம் ச | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 38 (34)

அதா²ஷ்டாத்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

தே³வாஸுரயுத்³தோ⁴த்³யோக³꞉ தத்³யுத்³த⁴வர்ணநம் ச


Hiranyaksha

வைஷ²ம்பாயந உவாச
கதா³சித்து ஸபக்ஷாஸ்தே பர்வதா த⁴ரணீத⁴ரா꞉ |
ப்ரஸ்தி²தா த⁴ரணீம் த்யக்த்வா நூநம் தஸ்யைவ மாயயா ||3-38-1

ததா³ஸுராணாம் நிலயம் ஹிரண்யாக்ஷேண பாலிதம் |
தி³ஷ²ம் ப்ரதீசீமாக³த்ய ஹ்ருதே³(அ)மஜ்ஜந்யதா² க³ஜா꞉ ||3-38-2

தத்ராஸுரேப்⁴ய꞉ ஷ²ம்ஸந்த ஆதி⁴பத்யம் ஸுராஷ்²ரயம் |
தச்ச்²ருத்வாதா²ஸுரா꞉ ஸர்வே சக்ருருத்³யோக³முத்தமம் ||3-38-3 

க்ரூராம் ச பு³த்³தி⁴மதுலாம் ப்ருதி²வீஹரணே ரதா꞉ |
ஆயுதா⁴நி ச ஸர்வாணி ஜக்³ருஹுர்பீ⁴மவிக்ரமா꞉ ||3-38-4

சக்ராஷ²நீம்ஸ்தஸ்தா² க²ட்³கா³ந்பு⁴ஷு²ண்டீ³ஷ்²ச த⁴நும்ஷி ச |
ப்ராஸாந்பாஷா²ம்ஷ்²ச ஷ²க்தீஷ்²ச முஸலாநி க³தா³ம்ஸ்ததா² ||3-38-5

கேசித்கவசிந꞉ ஸஜ்ஜா மத்தநாகா³ம்ஸ்ததா² பரே |
கேசித³ஷ்²வரதா²ந்யுக்தா அபரே(அ)ஷ்²வாந்மஹாஸுரா꞉ ||3-38-6

கேசிது³ஷ்ட்ராம்ஸ்ததா² க²ட்³கா³ந்மஹிஷாந்க³ர்த³பா⁴நபி |
ஸ்வபா³ஹுப³லமாஸ்தா²ய கேசிச்சாபி பதா³தய꞉ ||3-38-7

பரிவார்ய ஹிரண்யாக்ஷம் தலப³த்³தா⁴꞉ கலாபிந꞉ |
இதஷ்²சேதஷ்²ச நிஷ்²சேருர்ஹ்ருஷ்டா꞉ ஸர்வே யுயுத்ஸவ꞉ ||3-38-8

ததோ தே³வக³ணா꞉ பஷ்²சாத்புரந்த³ரபுரோக³மா꞉ |
தை³த்யாநாம் விதி³தோத்³யோகா³ஷ்²சக்ருருத்³யோக³முத்தமம் ||3-38-9

மஹதா சதுரங்கே³ண ப³லேந ஸுஸமாஹிதா꞉ |
ப³த்³த⁴கோ³தா⁴ங்கு³லித்ராணாஸ்தூணவந்த꞉ ஸமார்க³ணா꞉ ||3-38-10

உக்³ராயுத⁴த⁴ரா தே³வா꞉ ஸ்வேஷ்வநீகேஷ்வவாஸ்தி²தா꞉ |
ஐராவதக³தம் ஷ²க்ரமந்வக³ச்ச²ந்த ப்ருஷ்ட²த꞉ ||3-38-11

ததஸ்தூர்யநிநாதே³ந பே⁴ரீணாம் ச மஹாஸ்வநை꞉ |
அப்⁴யத்³ரவத்³தி⁴ரண்யாக்ஷோ தே³வராஜம் புரந்த³ரம் ||3-38-12

தீக்ஷ்ண꞉ பரஷு²நிஸ்த்ரிம்ஷை²ர்க³தா³தோமரஷ²க்திபி⁴꞉ |
முஸலை꞉ பட்டிஷை²ஷ்²சைவ ச்ச²த³யாமாஸ வாஸவம் ||3-38-13

ததோ(அ)ஸ்த்ரப³லவேகே³ந ஸார்சிஷ்மத்ய꞉ ஸுதா³ருணா꞉ |
கோ⁴ரரூபா மஹாவேகா³ நிபேதுர்பா³ணவ்ருஷ்டய꞉ ||3-38-14

ஷி²ஷ்டாஷ்²ச தை³த்யா ப³லிந꞉ ஸிததா⁴ரை꞉ பரஷ்²வதை⁴꞉ |
பரிகை⁴ராயஸை꞉ க²ட்³கை³꞉ க்ஷேபணீயைஷ்²ச முத்³க³ரை꞉ ||3-38-15

க³ண்ட³ஷை²லைஷ்²ச விவிதை⁴꞉ ரஷ்மிபி⁴ஷ்²சாத்³ரிஸந்நிபை⁴꞉ |
கா⁴தநீபி⁴ஷ்²ச கு³ர்வீபி⁴꞉ ஷ²தக்⁴நீபி⁴ஸ்ததை²வ ச ||3-38-16

யுகை³ர்யந்த்ரைஷ்²ச நிர்முக்தைரர்க³லைஷ்²ச விதா³ரணை꞉ |
ஸர்வான் தே³வக³ணாந்தை³த்யா꞉ ஸந்நிஜக்⁴நு꞉ ஸவாஸவாண் ||3-38-17

தூ⁴ம்ரகேஷ²ம் ஹரிஷ்²மஷ்²ரும் நாநாப்ரஹரணாயுத⁴ம் |
ரக்தஸந்த்⁴யாப்⁴ரஸங்காஷ²ம் கிரீடோத்தமதா⁴ரிணம் ||3-38-18

நீலபீதாம்ப³ரத⁴ரம் ஷ²தத³ம்ஷ்ட்ரோர்த்⁴வதா⁴ரிணம் |
ஆஜாநுபா³ஹும் ஹர்யக்ஷம் வைடூ³ர்யாப⁴ரணோஜ்ஜ்வலம் ||3-38-19

ஸமுத்³யதாயுத⁴ம் த்³ருஷ்ட்வா ஸர்வே தே³வக³ணாஸ்ததா³ |
தே ஹிரண்யாக்ஷமஸுரம் தை³த்யாநாமக்³ரத꞉ ஸ்தி²தம் ||3-38-20

யுகா³ந்தஸமயே பீ⁴மம் ஸ்தி²தம் ம்ருத்யுமிவாக்³ரத꞉ |
ப்ரவிவ்யது²꞉ ஸுரா꞉ ஸர்வே ததா³ ஷ²க்ரபுரோக³மா꞉ ||3-38-21

த்³ருஷ்ட்வா(ஆ)யாந்தம் ஹிரண்யாக்ஷம் மஹாத்³ரிமிவ ஜங்க³மம் |
தே³வா꞉ ஸம்விக்³நமநஸ꞉ ப்ரக்³ருஹீதஷ²ராஸநா꞉ ||3-38-22

ஸஹஸ்ராக்ஷம் புரஸ்க்ருத்ய தஸ்து²꞉ ஸங்க்³ராமமூர்த⁴நி |
ஸா ச தை³த்யசமூ ரேஜே ஹிரண்யகவசோஜ்ஜ்வலா ||3-38-23

ப்ரவ்ருத்³த⁴நக்ஷத்ரக³ணா ஷா²ரதீ³ த்³யௌரிவாமலா |
தே(அ)ந்யோந்யமபி ஸம்பேது꞉ பாதயந்த꞉ பரஸ்பரம் ||3-38-24

ப³ப⁴ஞ்ஜுர்பா³ஹுபி⁴ர்பா³ஹூந்த்³வந்த்³வமந்யே யுயுத்ஸவ꞉ |
க³தா³நிபாதைர்ப⁴க்³நாங்கா³ பா³ணைஷ்²ச வ்யதி²தோரஸ꞉ ||3-38-25
விநிபேது꞉ ப்ருத²க்கேசித்ததா²ந்யே(அ)பி விஜக்⁴நிரே |
ப³ப⁴ஞ்ஜிரே ரதா²ந்கேசித்கேசித்ஸம்மார்தி³தா ரதை²꞉ ||3-38-26

ஸம்பா³த⁴மந்யே ஸம்ப்ராப்தா ந ஷே²குஷ்²சலிதும் ரதா²த் |
தா³நவேந்த்³ரப³லம் தத்ர தே³வாநாம் ச மஹத்³ப³லம் ||3-38-27

அந்யோந்யபா³ணவர்ஷேண யுத்³த⁴து³ர்தி³நமாப³பௌ⁴ |
ஹிரண்யாக்ஷஸ்து ப³லவாந்க்ருத்³த⁴꞉ ஸ தி³திநந்த³ந꞉ ||3-38-28

வ்யவர்த⁴த மஹாதேஜா꞉ ஸமுத்³ர இவ பர்வணி |
தஸ்ய க்ருத்³த⁴ஸ்ய ஸஹஸா முகா²ந்நிஷ்²சேருரர்சிஷ꞉ ||3-38-29

[ ஸாக்³நிதூ⁴மஷ்²ச பவநோ யயௌ தஸ்ய ஸமீபத꞉ ]
ஷ²ஸ்த்ரஜாலைர்ப³ஹுவிதை⁴ர்த⁴நுர்பி⁴꞉ பரிகை⁴ரபி |
ஸர்வமாகாஷ²மாவவ்ரே பர்வதைருத்தி²தைரிவ ||3-38-30

ப³ஹுபி⁴꞉ ஷ²ஸ்த்ரநிஸ்த்ரிம்ஷை²ஷ்²சி²ந்நபி⁴ந்நஷி²ரோரஸ꞉ |
ந ஷே²குஷ்²சலிதும் தே³வா ஹிரண்யாக்ஷார்தி³தா யுதி⁴ ||3-38-31

ஸர்வே வித்ராஸிதா தே³வா ஹிரண்யாக்ஷேண ஸம்யுகே³ |
ந ஷே²குர்யத்நவந்தோ(அ)பி யத்நம் கர்தும் விசேதஸ꞉ ||3-38-32

தேந ஷ²க்ர꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஸ்தம்பி⁴தோ(அ)ஸ்த்ரேண தீ⁴மதா |
ஐரவதக³த꞉ ஸங்க்²யே நாஷ²கச்சலிதும் ப⁴யாத் ||3-38-33

ஸர்வாம்ஷ்²ச தே³வாநகி²லாந்த்ஸ பராஜித்ய தா³நவ꞉ |
ஸ்தம்ப³யித்வா ச தே³வேஷ²மாத்மஸ்த²ம் மந்யதே ஜக³த் ||3-38-34

ஸதோயமேக⁴ப்ரதிமோக்³ரநி꞉ஸ்வநம்
ப்ரபி⁴ந்நமாதங்க³விலாஸாவிக்³ரஹம் |
த⁴நுர்விது⁴ந்வந்தமுதா³ரவர்சஸம் 
ததா³ ஸுரேந்த்³ரம் த³த்³ருஷு²꞉ ஸுரா꞉ ஸ்தி²தா꞉ ||3-38-35

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
வாராஹே ஷ²க்ரஸ்தம்ப⁴நே அஷ்டாத்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_038_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 38  Fight Breaks out between Devas and Asuras - Indra Paralysed
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 15, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athAShTAtriMsho.adhyAyaH

devAsurayuddhodyogaH tadyuddhavarNanaM cha

vaishampAyana uvAcha
kadAchittu sapakShAste parvatA dharaNIdharAH |
prasthitA dharaNIM tyaktvA nUnaM tasyaiva mAyayA ||3-38-1

tadAsurANAM nilayaM hiraNyAkSheNa pAlitam |
dishaM pratIchImAgatya hR^ide.amajjanyathA gajAH ||3-38-2

tatrAsurebhyaH shaMsanta AdhipatyaM surAshrayam |
tachChrutvAthAsurAH sarve chakrurudyogamuttamam ||3-38-3

krUrAM cha buddhimatulAM pR^ithivIharaNe ratAH |
AyudhAni cha sarvANi jagR^ihurbhImavikramAH ||3-38-4

chakrAshanIMstasthA khaDgAnbhushuNDIshcha dhanuMShi cha |
prAsAnpAshAMshcha shaktIshcha musalAni gadAMstathA ||3-38-5

kechitkavachinaH sajjA mattanAgAMstathA pare |
kechidashvarathAnyuktA apare.ashvAnmahAsurAH ||3-38-6

kechiduShTrAMstathA khaDgAnmahiShAngardabhAnapi |
svabAhubalamAsthAya kechichchApi padAtayaH ||3-38-7

parivArya hiraNyAkShaM talabaddhAH kalApinaH |
itashchetashcha nishcherurhR^iShTAH sarve yuyutsavaH ||3-38-8

tato devagaNAH pashchAtpuraMdarapurogamAH |
daityAnAM viditodyogAshchakrurudyogamuttamam ||3-38-9

mahatA chatura~NgeNa balena susamAhitAH |
baddhagodhA~NgulitrANAstUNavantaH samArgaNAH ||3-38-10

ugrAyudhadharA devAH sveShvanIkeShvavAsthitAH |
airAvatagataM shakramanvagachChanta pR^iShThataH ||3-38-11

tatastUryaninAdena bherINAM cha mahAsvanaiH |
abhyadravaddhiraNyAkSho devarAjaM puraMdaram ||3-38-12

tIkShNaH parashunistriMshairgadAtomarashaktibhiH |
musalaiH paTTishaishchaiva chChadayAmAsa vAsavam ||3-38-13

tato.astrabalavegena sArchiShmatyaH sudAruNAH |
ghorarUpA mahAvegA nipeturbANavR^iShTayaH ||3-38-14

shiShTAshcha daityA balinaH sitadhAraiH parashvadhaiH |
parighairAyasaiH khaDgaiH kShepaNIyaishcha mudgaraiH ||3-38-15

gaNDashailaishcha vividhaiH raShmibhishchAdrisannibhaiH |
ghAtanIbhishcha gurvIbhiH shataghnIbhistathaiva cha ||3-38-16

yugairyantraishcha nirmuktairargalaishcha vidAraNaiH |
sarvAn devagaNAndaityAH sannijaghnuH savAsavAN ||3-38-17

dhUmrakeshaM harishmashruM nAnApraharaNAyudhaM |
raktasaMdhyAbhrasa~NkAshaM kirITottamadhAriNam ||3-38-18

nIlapItAmbaradharaM shatadaMShTrordhvadhAriNam |
AjAnubAhuM haryakShaM vaiDUryAbharaNojjvalam ||3-38-19

samudyatAyudhaM dR^iShTvA sarve devagaNAstadA |
te hiraNyAkShamasuraM daityAnAmagrataH sthitam ||3-38-20

yugAntasamaye bhImaM sthitaM mR^ityumivAgrataH |
pravivyathuH surAH sarve tadA shakrapurogamAH ||3-38-21

dR^iShTvA.a.ayAntaM hiraNyAkShaM mahAdrimiva ja~Ngamam |
devAH saMvignamanasaH pragR^ihItasharAsanAH ||3-38-22

sahasrAkShaM puraskR^itya tasthuH sa~NgrAmamUrdhani |
sA cha daityachamU reje hiraNyakavachojjvalA ||3-38-23

pravR^iddhanakShatragaNA shAradI dyaurivAmalA |
te.anyonyamapi saMpetuH pAtayantaH parasparam ||3-38-24

babha~njurbAhubhirbAhUndvandvamanye yuyutsavaH |
gadAnipAtairbhagnA~NgA bANaishcha vyathitorasaH ||3-38-25
vinipetuH pR^ithakkechittathAnye.api vijaghnire |
babha~njire rathAnkechitkechitsaMmArditA rathaiH ||3-38-26

saMbAdhamanye saMprAptA na shekushchalituM rathAt |
dAnavendrabalaM tatra devAnAM cha mahadbalam ||3-38-27

anyonyabANavarSheNa yuddhadurdinamAbabhau |
hiraNyAkShastu balavAnkruddhaH sa ditinandanaH ||3-38-28

vyavardhata mahAtejAH samudra iva parvaNi |
tasya kruddhasya sahasA mukhAnnishcherurarchiShaH ||3-38-29

[ sAgnidhUmashcha pavano yayau tasya samIpataH ]
shastrajAlairbahuvidhairdhanurbhiH parighairapi |
sarvamAkAshamAvavre parvatairutthitairiva ||3-38-30

bahubhiH shastranistriMshaishChinnabhinnashirorasaH |
na shekushchalituM devA hiraNyAkShArditA yudhi ||3-38-31

sarve vitrAsitA devA hiraNyAkSheNa saMyuge |
na shekuryatnavanto.api yatnaM kartuM vichetasaH ||3-38-32

tena shakraH sahasrAkShaH stambhito.astreNa dhImatA |
airavatagataH sa~Nkhye nAshakachchalituM bhayAt ||3-38-33

sarvAMshcha devAnakhilAntsa parAjitya dAnavaH |
stambayitvA cha deveshamAtmasthaM manyate jagat ||3-38-34

satoyameghapratimograniHsvanaM
prabhinnamAta~NgavilAsAvigraham |
dhanurvidhunvantamudAravarchasaM 
tadA surendraM dadR^ishuH surAH sthitAH ||3-38-35

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vArAhe shakrastambhane aShTAtriMsho.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்