Thursday 1 July 2021

ஹிரண்யாக்ஷவத⁴꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 39 (35)

அதை²கோநசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஹிரண்யாக்ஷவத⁴꞉


Vishnu as Varaha cutting the head of Hiranyaksha

வைஷ²ம்பாயந உவாச
நிஷ்ப்ரயத்நே ஸுரபதௌ த⁴ர்ஷிதேஷு ஸுரேஷு ச |
ஹிரண்யாக்ஷவதே⁴ பு³த்³தி⁴ம் சக்ரே சக்ரக³தா³த⁴ர꞉ ||3-39-1

வாராஹ꞉ பர்வதோ நாம ய꞉ பூர்வம் ஸமுதா³ஹ்ருத꞉ |
ஸ ஏஷ பூ⁴த்வா ப⁴க³வாநாஜகா³மாஸுராந்தக்ருத் ||3-39-2

ததஷ்²சந்த்³ரப்ரதீகாஷமக்³ருஹ்ணாச்ச²ங்க²முத்தமம் |
ஸஹஸ்ராரம் ச தச்சக்ரம் சக்ரபர்வதஸந்நிப⁴ம் ||3-39-3

மஹாதே³வோ மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹாயோகீ³ மஹேஷ்²வர꞉ |
பட்²யதே யோ(அ)மரை꞉ ஸர்வைர்கு³ஹ்யைர்நாமபி⁴ரவ்யய꞉ ||3-39-4

ஸத³ஸச்சாத்மநி ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ஸத்³பி⁴ர்ய꞉ ஸேவ்யதே ஸதா³ |
இஜ்யதே ய꞉ புராணைஷ்²ச த்ரிலோகே லோகபா⁴வந꞉ ||3-39-5

யோ வைகுண்ட²꞉ ஸுரேந்த்³ராணாமநந்தோ போ⁴கி³நாமபி |
விஷ்ணுர்யோ யோக³விது³ஷாம் யோ யஜ்ஞோ யஜ்ஞகர்மணாம் ||3-39-6

மகே² யஸ்ய ப்ரஸாதே³ந பு⁴வநஸ்தா² தி³வௌகஸ꞉ |
ஆஜ்யம் மஹர்ஷிபி⁴ர்த³த்தமஷ்²நுவந்தி த்ரிதா⁴ ஹுதம் ||3-39-7

யோ க³திர்தே³வதை³த்யாநாம் ய꞉ ஸுராணாம் பரா க³தி꞉ |
ய꞉ பவித்ரம் பவித்ராணாம் ஸ்வயம்பூ⁴ரவ்யயோ விபு⁴꞉ ||3-39-8

யஸ்ய சக்ரப்ரவிஷ்டாநி தா³நவாநாம் யுகே³ யுகே³ |
குலாந்யாகுலதாம் யாந்தி யாநி த்³ருஷ்டாநி வீர்யத꞉ ||3-39-9

ததோ தை³த்யத்³ரவகரம் பௌராணாம் ஷ²ங்க²முத்தமம் |
த⁴மந்வக்த்ரேண ப³லவாநாக்ஷிபத்³தை³த்யஜீவிதம் ||3-39-10

ஷ்²ருத்வா ஷ²ங்க²ஸ்வநம் கோ⁴ரமஸுராணாம் ப⁴யாவஹம் |
க்ஷுபி⁴தா தா³நவா꞉ ஸர்வே தி³ஷோ² த³ஷ² வ்யலோகயன் ||3-39-11

தத꞉ ஸம்ரக்தநயநோ ஹிரண்யாக்ஷோ மஹாஸுர꞉ |
கோ(அ)யமித்யப்³ரவீத்³ரோஷாந்நாராயணமுதை³க்ஷத ||3-39-12

வாராஹரூபிணம் தே³வம் ஸம்ஸ்தி²தம் புருஷோத்தமம் |
ஷ²ங்க²சக்ரோத்³யதகரம் தே³வாநாமார்திநாஷ²நம் ||3-39-13

ரராஜ ஷ²ங்க²சக்ராப்⁴யாம் தாப்⁴யாமஸுரஸூத³ந꞉ |
ஸூர்யசந்த்³ரமஸோர்மத்⁴யே யதா² நீலபயோத⁴ர꞉ ||3-39-14

ததோ(அ)ஸுரக³ணா꞉ ஸர்வே ஹிரண்யாக்ஷபுரோக³மா꞉ |
உத்³யதாயுத⁴நிஸ்த்ரிம்ஷா² த்³ருப்தா தே³வமுபாத்³ரவன் ||3-39-15

பீட்³யமாநோ(அ)திப³லிபி⁴ர்தை³த்யை꞉ ஸர்வாயுதோ⁴த்³யதை꞉ |
ந சசால ஹரிர்யுத்³தே⁴(அ)கம்ப்யமாந இவாசல꞉ ||3-39-16

தத꞉ ப்ரஜ்வலிதாம் ஷ²க்திம் வாராஹோரஸி தா³நவ꞉ |
ஹிரண்யாக்ஷோ மஹாதேஜா꞉ பாதயாமாஸ வீர்யவான் ||3-39-17

தஸ்யா꞉ ஷ²க்த்யா꞉ ப்ரபா⁴வேண ப்³ரஹ்மா விஸ்மயமாக³த꞉ |
ஸமீபமாக³தாம் த்³ருஷ்ட்வா மஹாஷ²க்திம் மஹாப³ல꞉ ||3-39-18

ஹுங்காரேணைவ நிர்ப⁴ர்த்ஸ்ய பாதயாமாஸ பூ⁴தலே |
தஸ்யாம் ப்ரதிஹதாயாம் து ப்³ரஹ்மா ஸாத்⁴விதி சாப்³ரவீத் ||3-39-19

ய꞉ ப்ரபு⁴꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் வராஹஸ்தேந தாடி³த꞉ |
ததோ ப⁴க³வதா சக்ரமாவித்⁴யாதி³த்யஸந்நிப⁴ம் ||3-39-20

பாதிதம் தா³நவேந்த்³ரஸ்ய ஷி²ரஸ்யுத்தமகர்மணா |
தத꞉ ஸ்தி²தஸ்யைவ ஷி²ரஸ்தஸ்ய பூ⁴மௌ பபாத ஹ |
ஹிரண்மயம் வஜ்ரஹதம் மேருஷ்²ருங்க³மிவோத்தமம் ||3-39-21

ஹிரண்யாக்ஷே ஹதே தை³த்யே ஷே²ஷா யே தத்ர தா³நவா꞉ |
ஸர்வே தஸ்ய ப⁴யத்ரஸ்தா ஜக்³முராஷு² தி³ஷோ² த³ஷ² ||3-39-22

ஸ ஸர்வலோகாப்ரதிசக்ரசக்ரோ
மஹாஹவேஷ்வப்ரதிமோக்³ரசக்ர꞉ |
ப³பௌ⁴ வராஹோ யுதி⁴ சக்ரபாணி꞉ 
காலோ யுகா³ந்தேஷ்விவ த³ண்ட³பாணி꞉ ||3-39-23

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
வாராஹே ஏகோநசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_039_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 39  Hirnyaksha Killed
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 17, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikonachatvAriMsho.adhyAyaH

hiraNyAkShavadhaH

vaishampAyana uvAcha
niShprayatne surapatau dharShiteShu sureShu cha |
hiraNyAkShavadhe buddhiM chakre chakragadAdharaH ||3-39-1

vArAhaH parvato nAma yaH pUrvaM samudAhR^itaH |
sa eSha bhUtvA bhagavAnAjagAmAsurAntakR^it ||3-39-2

tatashchandrapratIkAShamagR^ihNAchCha~Nkhamuttamam |
sahasrAraM cha tachchakraM chakraparvatasannibham ||3-39-3

mahAdevo mahAbuddhirmahAyogI maheshvaraH |
paThyate yo.amaraiH sarvairguhyairnAmabhiravyayaH ||3-39-4

sadasachchAtmani shreShThaH sadbhiryaH sevyate sadA |
ijyate yaH purANaishcha triloke lokabhAvanaH ||3-39-5

yo vaikuNThaH surendrANAmananto bhoginAmapi |
viShNuryo yogaviduShAM yo yaj~no yaj~nakarmaNAm ||3-39-6

makhe yasya prasAdena bhuvanasthA divaukasaH |
AjyaM maharShibhirdattamashnuvanti tridhA hutam ||3-39-7

yo gatirdevadaityAnAM yaH surANAM parA gatiH |
yaH pavitraM pavitrANAM svayambhUravyayo vibhuH ||3-39-8

yasya chakrapraviShTAni dAnavAnAM yuge yuge |
kulAnyAkulatAM yAnti yAni dR^iShTAni vIryataH ||3-39-9

tato daityadravakaraM paurANAM sha~Nkhamuttamam |
dhamanvaktreNa balavAnAkShipaddaityajIvitam ||3-39-10

shrutvA sha~NkhasvanaM ghoramasurANAM bhayAvaham |
kShubhitA dAnavAH sarve disho dasha vyalokayan ||3-39-11

tataH saMraktanayano hiraNyAkSho mahAsuraH |
ko.ayamityabravIdroShAnnArAyaNamudaikShata ||3-39-12

vArAharUpiNaM devaM saMsthitaM puruShottamam |
sha~NkhachakrodyatakaraM devAnAmArtinAshanam ||3-39-13

rarAja sha~NkhachakrAbhyAM tAbhyAmasurasUdanaH |
sUryachandramasormadhye yathA nIlapayodharaH ||3-39-14

tato.asuragaNAH sarve hiraNyAkShapurogamAH |
udyatAyudhanistriMshA dR^iptA devamupAdravan ||3-39-15

pIDyamAno.atibalibhirdaityaiH sarvAyudhodyataiH |
na chachAla hariryuddhe.akampyamAna ivAchalaH ||3-39-16

tataH prajvalitAM shaktiM vArAhorasi dAnavaH |
hiraNyAkSho mahAtejAH pAtayAmAsa vIryavAn ||3-39-17

tasyAH shaktyAH prabhAveNa brahmA vismayamAgataH |
samIpamAgatAM dR^iShTvA mahAshaktiM mahAbalaH ||3-39-18

huMkAreNaiva nirbhartsya pAtayAmAsa bhUtale |
tasyAM pratihatAyAM tu brahmA sAdhviti chAbravIt ||3-39-19

yaH prabhuH sarvabhUtAnAM varAhastena tADitaH |
tato bhagavatA chakramAvidhyAdityasannibham ||3-39-20

pAtitaM dAnavendrasya shirasyuttamakarmaNA |
tataH sthitasyaiva shirastasya bhUmau papAta ha |
hiraNmayaM vajrahataM merushR^i~Ngamivottamam ||3-39-21

hiraNyAkShe hate daitye sheShA ye tatra dAnavAH |
sarve tasya bhayatrastA jagmurAshu disho dasha ||3-39-22

sa sarvalokApratichakrachakro
mahAhaveShvapratimograchakraH |
babhau varAho yudhi chakrapANiH 
kAlo yugAnteShviva daNDapANiH ||3-39-23

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vArAhe ekonachatvAriMsho.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்