Wednesday 30 June 2021

லோகாநாமாதி⁴பத்யவ்யவஸ்தா²பநம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 37 (33)

அத² ஸப்தத்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

லோகாநாமாதி⁴பத்யவ்யவஸ்தா²பநம்


Lord Brahma creating the univers

வைஷ²ம்பாயந உவாச
த்ரயாநாமபி லோகாநாமாதி³த்யாநாம் ச பா⁴ரத |
சகார ஷ²க்ரம் ராஜாநமாதி³த்யஸமதேஜஸம் ||3-37-1

ஸ வஜ்ரீ கவசீ விஷ்ணுரதி³த்யாமபி⁴ஜஜ்ஞிவான் |
ஸ்ம்ருதே꞉ ஸஹாயோ த்³யுதிமாந்யதா² ஸோ(அ)த்⁴வர்யுபி⁴꞉ ஸ்துத꞉ ||3-37-2

ஜாதமாத்ரோ(அ)த² ப⁴க³வாந்த்ஸ குஷை²ர்ப்³ராஹ்மணைர்த்⁴ருத꞉ |
ததா³ப்ரப்⁴ருதி தே³வேஷ²꞉ கௌஷி²கத்வமுபாக³த꞉ ||3-37-3

அபி⁴ஷிச்யாதி⁴ராஜ்யே து ஸஹஸ்ராக்ஷம் புரந்த³ரம் |
ப்³ரஹ்மா க்ரமேண ராஜ்யாநி வ்யாதே³ஷ்டுமுபசக்ரமே ||3-37-4

யஜ்ஞாநாம் தபஸாம் சைவ க்³ரஹநக்ஷத்ரயோஸ்ததா² |
த்³விஜாநாமௌஷதீ⁴நாம் து ஸோமம் ராஜ்யே(அ)ப்⁴யஷேசயத் ||3-37-5

த³க்ஷம் ப்ரஜாபதீநாம் து அம்ப⁴ஸாம் வருணம் பதிம் |
பித்ரூணாம் ஸர்வநித⁴நம் காலம் வைஷ்²வாநரம் ப்ரபு⁴ம் ||3-37-6

க³ந்தா⁴நாம் சைவ ஸர்வேஷாம் பூ⁴தாநாம் ச ஷ²ரீரிணாம் |
ஷ²ப்³தா³காஷ²ப³லாநாம் ச வாயுரீஷ²ஸ்ததா³ க்ருத꞉ ||3-37-7

ஸர்வபூ⁴தபிஷா²சாநாம் ம்ருத்யூநாம் ச க³வாம் ததா² |
உத்பாதக்³ரஹரோகா³ணாம் வ்யாதீ⁴நாம் து ததை²வ ச ||3-37-8

வ்ரதாநாம் சைவ ஸர்வேஷாம் மஹாதே³வ꞉ க்ருத꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
யக்ஷாணாம் ராக்ஷஸாநாம் ச கு³ஹ்யகாநாம் த⁴நஸ்ய ச ||3-37-9

ரத்நாநாம் சைவ ஸர்வேஷாம் க்ருதோ வைஷ்²ரவண꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
ஸர்வேஷாம் த³ம்ஷ்ட்ரிணாம் ஷே²ஷோ நாகா³நாமதா² வஸுகி꞉ ||3-37-10

ஸரீஸ்ருபாணாம் ஸர்வேஷாம் ப்ரபு⁴ர்வை தக்ஷக꞉ க்ருத꞉ |
ஸாக³ராணாம் நதீ³நாம் ச மேகா⁴நாம் வர்ஷணஸ்ய ச |
ஆதி³த்யாநாமவரஜ꞉ பர்ஜந்யோ(அ)தி⁴பதி꞉ க்ருத꞉ ||3-37-11

க³ந்த⁴ர்வாணாமதி⁴பதிஸ்ததா² சித்ரரத²꞉ க்ருத꞉ |
ஸர்வாப்ஸரோக³ணாநாம் ச காமதே³வ꞉ ப்ரபு⁴꞉ க்ருத꞉ ||3-37-12

சதுஷ்பதா³நாம் ஸர்வேஷாம் வாஹநாநாம் ச ஸர்வஷ²꞉ |
மஹேஷ்²வரத்⁴வஜ꞉ ஷ்²ரீமாந்கோ³வ்ருஷோ(அ)தி⁴பதி꞉ க்ருத꞉ ||3-37-13

தை³த்யாநாம் ச மஹாதேஜா ஹிரண்யாக்ஷ꞉ ப்ரபு⁴꞉ க்ருத꞉ |
ஹிரண்யகஷி²புஷ்²சைவ யௌவராஜ்யே(அ)பி⁴ஷேசித꞉ ||3-37-14

க³ணாநாம் காலகேயாநாம் மஹாகால꞉ ப்ரபு⁴꞉ க்ருத꞉ |
அநாயுஷாயா꞉ புத்ராணாம் வ்ருத்ரோ ராஜா ததா³ க்ருத꞉ ||3-37-15

ஸிம்ஹிகாதநயோ யஸ்து ராஹுர்நாம மஹாஸுர꞉ |
உத்பாதாநாமநேகாநாமஷு²பா⁴நாம் ப்ரபு⁴꞉ க்ருத꞉ ||3-37-16

ருதூநாமதா² ஸர்வேஷாம் யுகா³நாம் சைவ பா⁴ரத |
பக்ஷாணாம் சைவ மாஸாநாம் ததை²வ திதி²பர்வாணாம் ||3-37-17

கலாகாஷ்டா²முஹூர்தாநாம் க³தேரயநயோஸ்ததா² |
க்ருத꞉ ஸம்வத்ஸரோ ராஜா யோக³ஸ்ய க³ணிதஸ்ய ச ||3-37-18

பாக்ஷிணாம் சைவ ஸர்வேஷாம் சக்ஷுஷாம் ச மஹாப³ல꞉ |
ஸுபர்ணோ போ⁴கி³நாம் சைவ க³ருடோ³(அ)தி⁴பதி꞉ க்ருத꞉ ||3-37-19

அருணோ க³ருட³ப்⁴ராதா ஜபாபுஷ்பசயப்ரப⁴꞉ |
யோகா³நாம் சைவ ஸர்வேஷாம் ஸாத்⁴யாநாமதி⁴ப꞉ க்ருத꞉ ||3-37-20

புத்ரோ(அ)ஸ்ய விரதோ² நம கஷ்²யபஸ்ய ப்ரஜாபதே꞉ |
ராஜா ப்ராச்யாம் தி³ஷி² ததா² வாஸவேநாதி⁴ப꞉ க்ருத꞉ ||3-37-21

ஆதி³த்யஸ்ய விபோ⁴꞉ புத்ரோ த⁴ர்மராஜோ மஹாயஷா²꞉ |
த³க்ஷிணஸ்யாம் தி³ஷி² யமோ மஹேந்த்³ரேணைவ ஸத்க்ருத꞉ ||3-37-22

கஷ்²யபஸ்யௌரஸ꞉ புத்ர ஸலிலாந்தர்க³த꞉ ஸதா³ |
அம்பு³ராஜ்ய இதி க்²யாத꞉ ப்ரதீச்யாம் தி³ஷி² பார்தி²வ꞉ ||3-37-23

புலஸ்த்யபுத்ரோ த்³யுதிமாந்மஹேந்த்³ரப்ரதிம꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
ஏகாக்ஷ꞉ பிங்க³லோ நாம ஸௌம்யாயாம் தி³ஷி² பார்தி²வ꞉ ||3-37-24

ஏவம் விப⁴ஜ்ய ராஜ்யாநி ஸ்வயம்பூ⁴ர்லோகபா⁴வந꞉ |
லோகாம்ஷ்²ச த்ரிதி³வே தி³வ்யாநத³த³த்ஸ ப்ருத²க்ப்ருத²க் ||3-37-25

கஸ்யசித்ஸூர்யஸங்காஷா²ந்கஸ்யசித்³வஹ்நிஸந்நிபா⁴ன் |
கஸ்யசித்ஸுஷ்டு² வித்³யோதாந்கஸ்யசிச்சந்த்³ரநிர்மலான் ||3-37-26

நாநாவர்ணாந்காமக³மாநநேகஷ²தஷோ² ஜநான் |
ஸ தாந்ஸுக்ருதிநாம் லோகாந்பாபது³ஷ்க்ருதிது³ர்லபா⁴ன் ||3-37-27

யேஷாம் பா⁴ஸோ விபா⁴ந்த்யக்³ரே ஸௌம்யாஸ்தாராக³ணா இவ |
ஏதே ஸுக்ருதிநாம் லோகா யே ஜதா꞉ புண்யகர்மிண꞉ ||3-37-28

யே யஜந்தி மகை²꞉ புண்யை꞉ ஸமாப்தவரத³க்ஷிணை꞉ |
ஸ்வதா³ரநிரதா꞉ ஷா²ந்தா ருஜவ꞉ ஸத்யவாதி³ந꞉ ||3-37-29

தீ³நாநுக்³ரஹகர்தாரோ ப்³ரஹ்மண்யா லோப⁴வர்ஜிதா꞉ |
ஸந்த்யக்தரஜஸ꞉ ஸந்தோ யாந்தி தத்ர தபோ(அ)மலா꞉ ||3-37-30

ஏவம் நியுஜ்ய தநயாந்த்ஸ்வயம் லோகபிதாமஹ꞉ |
புஷ்கரம் ப்³ரஹ்மஸத³நமாருரோஹ ப்ரஜாபதி꞉ ||3-37-31

ஸர்வே ஸ்வயம்பு⁴த³த்தேஷு பாலநேஷு தி³வௌகஸ꞉ |
ரேமிரே ஸ்வேஷு லோகேஷு மஹேந்த்³ரேணாபி⁴பாலிதா꞉ ||3-37-32

ஸ்வயம்பு⁴வா ஷ²க்ரபுர꞉ஸரா꞉ ஸுரா꞉
க்ருதா யதா²ர்ஹம் ப்ரதிபாலநேஷு தே |
யஷோ² தி³வம் ச ப்ரதிபேதி³ரே ஷு²ப⁴ம் 
முத³ம் ச ஜக்³முர்மக²பா⁴க³போ⁴ஜிந꞉ ||3-37-33

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
வாராஹே(அ)தி⁴பதிஸ்தா²பநே ஸப்தத்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_037_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 37  Nomination of Local Heads
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 15, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha saptatriMsho.adhyAyaH

lokAnAmAdhipatyavyavasthApanam

vaishampAyana uvAcha
trayAnAmapi lokAnAmAdityAnAM cha bhArata |
chakAra shakraM rAjAnamAdityasamatejasam ||3-37-1

sa vajrI kavachI viShNuradityAmabhijaj~nivAn |
smR^iteH sahAyo dyutimAnyathA so.adhvaryubhiH stutaH ||3-37-2

jAtamAtro.atha bhagavAntsa kushairbrAhmaNairdhR^itaH |
tadAprabhR^iti deveshaH kaushikatvamupAgataH ||3-37-3

abhiShichyAdhirAjye tu sahasrAkShaM puraMdaram |
brahmA krameNa rAjyAni vyAdeShTumupachakrame ||3-37-4

yaj~nAnAM tapasAM chaiva grahanakShatrayostathA |
dvijAnAmauShadhInAM tu somaM rAjye.abhyaShechayat ||3-37-5

dakShaM prajApatInAM tu ambhasAM varuNaM patim |
pitR^INAM sarvanidhanaM kAlaM vaishvAnaraM prabhum ||3-37-6

gandhAnAM chaiva sarveShAM bhUtAnAM cha sharIriNAm |
shabdAkAshabalAnAM cha vAyurIshastadA kR^itaH ||3-37-7

sarvabhUtapishAchAnAM mR^ityUnAM cha gavAM tathA |
utpAtagraharogANAM vyAdhInAM tu tathaiva cha ||3-37-8

vratAnAM chaiva sarveShAM mahAdevaH kR^itaH prabhuH |
yakShANAM rAkShasAnAM cha guhyakAnAM dhanasya cha ||3-37-9

ratnAnAM chaiva sarveShAM kR^ito vaishravaNaH prabhuH |
sarveShAM daMShTriNAM sheSho nAgAnAmathA vasukiH ||3-37-10

sarIsR^ipANAM sarveShAM prabhurvai takShakaH kR^itaH |
sAgarANAM nadInAM cha meghAnAM varShaNasya cha |
AdityAnAmavarajaH parjanyo.adhipatiH kR^itaH ||3-37-11

gandharvANAmadhipatistathA chitrarathaH kR^itaH |
sarvApsarogaNAnAM cha kAmadevaH prabhuH kR^itaH ||3-37-12

chatuShpadAnAM sarveShAM vAhanAnAM cha sarvashaH |
maheshvaradhvajaH shrImAngovR^iSho.adhipatiH kR^itaH ||3-37-13

daityAnAM cha mahAtejA hiraNyAkShaH prabhuH kR^itaH |
hiraNyakashipushchaiva yauvarAjye.abhiShechitaH ||3-37-14

gaNAnAM kAlakeyAnAM mahAkAlaH prabhuH kR^itaH |
anAyuShAyAH putrANAM vR^itro rAjA tadA kR^itaH ||3-37-15

siMhikAtanayo yastu rAhurnAma mahAsuraH |
utpAtAnAmanekAnAmashubhAnAM prabhuH kR^itaH ||3-37-16

R^itUnAmathA sarveShAM yugAnAM chaiva bhArata |
pakShANAM chaiva mAsAnAM tathaiva tithiparvANAm ||3-37-17

kalAkAShThAmuhUrtAnAM gaterayanayostathA |
kR^itaH saMvatsaro rAjA yogasya gaNitasya cha ||3-37-18

pAkShiNAM chaiva sarveShAM chakShuShAM cha mahAbalaH |
suparNo bhoginAM chaiva garuDo.adhipatiH kR^itaH ||3-37-19

aruNo garuDabhrAtA japApuShpachayaprabhaH |
yogAnAM chaiva sarveShAM sAdhyAnAmadhipaH kR^itaH ||3-37-20

putro.asya viratho nama kashyapasya prajApateH |
rAjA prAchyAM dishi tathA vAsavenAdhipaH kR^itaH ||3-37-21

Adityasya vibhoH putro dharmarAjo mahAyashAH |
dakShiNasyAM dishi yamo mahendreNaiva satkR^itaH ||3-37-22

kashyapasyaurasaH putra salilAntargataH sadA |
amburAjya iti khyAtaH pratIchyAM dishi pArthivaH ||3-37-23

pulastyaputro dyutimAnmahendrapratimaH prabhuH |
ekAkShaH pi~Ngalo nAma saumyAyAM dishi pArthivaH ||3-37-24

evaM vibhajya rAjyAni svayaMbhUrlokabhAvanaH |
lokAMshcha tridive divyAnadadatsa pR^ithakpR^ithak ||3-37-25

kasyachitsUryasaMkAshAnkasyachidvahnisannibhAn |
kasyachitsuShThu vidyotAnkasyachichchandranirmalAn ||3-37-26

nAnAvarNAnkAmagamAnanekashatasho janAn |
sa tAnsukR^itinAM lokAnpApaduShkR^itidurlabhAn ||3-37-27

yeShAM bhAso vibhAntyagre saumyAstArAgaNA iva |
ete sukR^itinAM lokA ye jatAH puNyakarmiNaH ||3-37-28

ye yajanti makhaiH puNyaiH samAptavaradakShiNaiH |
svadAraniratAH shAntA R^ijavaH satyavAdinaH ||3-37-29

dInAnugrahakartAro brahmaNyA lobhavarjitAH |
saMtyaktarajasaH santo yAnti tatra tapo.amalAH ||3-37-30

evaM niyujya tanayAntsvayaM lokapitAmahaH |
puShkaraM brahmasadanamAruroha prajApatiH ||3-37-31

sarve svayaMbhudatteShu pAlaneShu divaukasaH |
remire sveShu lokeShu mahendreNAbhipAlitAH ||3-37-32

svayaMbhuvA shakrapuraHsarAH surAH
kR^itA yathArhaM pratipAlaneShu te |
yasho divaM cha pratipedire shubhaM 
mudaM cha jagmurmakhabhAgabhojinaH ||3-37-33

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vArAhe.adhipatisthApane saptatriMsho.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்