Tuesday 29 June 2021

ஹிரண்யக³ர்பா⁴த்³யுத்பத்திகத²நம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 36 (32)

அத² ஷட்த்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஹிரண்யக³ர்பா⁴த்³யுத்பத்திகத²நம்


One Universe among unlimited material universes

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஜக³த்ஸ்ரஷ்டுமநா தே³வஷ்²சிந்தயாமாஸ பூர்வஜ꞉ |
தஸ்ய சிந்தயதோ வக்த்ராந்நி꞉ஸ்ருத꞉ புருஷ꞉ கில ||3-36-1

தத꞉ ஸ புருஷோ தே³வம் கிம் கரோமீத்யுபஸ்தி²த꞉ |
ப்ரத்யுவாச ஸ்மிதம் க்ருத்வா தே³வதே³வோ ஜக³த்பதி꞉ ||3-36-2

விப⁴ஜாத்மாநமித்யுக்த்வா க³தோ(அ)ந்தர்தா⁴நமீஷ்²வர꞉ |
அந்தர்ஹிதஸ்ய தே³வஸ்ய ஸஷ²ரீரஸ்ய பா⁴ரத ||3-36-3

ப்ராஷா²ந்தஸ்யேவ தீ³பஸ்ய க³திஸ்தஸ்ய ந வித்³யதே |
ததஸ்தேநேரிதாம் Vஆணீம் ஸோ(அ)ந்வசிந்தயத ப்ரபு⁴꞉ ||3-36-4

ஹிரண்யக³ர்போ⁴ ப⁴க⁴வாந்ய ஏஷ ச்ச²ந்த³ஸி ஷ்²ருத꞉ |
ஏஷ ப்ரஜாபதி꞉ பூர்வமப⁴வத்³பு⁴வநாதி⁴ப꞉ ||3-36-5

ததா³ ப்ரப்⁴ருதி தஸ்யாத்³யோ யஜ்ஞபா⁴கோ³ விதீ⁴யதே |

ப்ரஜாபதிருவாச
விப⁴ஜாத்மாநமித்யுக்தாஸ்தேநாஸ்மி ஸுமஹாத்மநா ||3-36-6

கத²மாத்மா விப⁴ஜ்ய꞉ ஸ்யாத்ஸம்ஷ²யோ ஹ்யத்ர மே மஹான் |
இதி சிந்தயதஸ்தஸ்ய ஓமித்யேவோத்தி²த꞉ ஸ்வர꞉ ||3-36-7

ஸ பூ⁴மாவந்தரிக்ஷே ச நாகே ச க்ருதவாம்ஸ்தத꞉ |
தம் சைவாப்⁴யஸதஸ்தஸ்ய மந꞉ ஸாரமய꞉ புந꞉ ||3-36-8

ஹ்ருத³யாத்³தே³வதே³வஸ்ய வஷட்கார꞉ ஸமுத்தி²த꞉ |
பூ⁴ம்யந்தரிக்ஷகாநாம் ச பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸுவராத்மிகா꞉ ||3-36-9

மஹாஸ்ம்ருதிமயா꞉ புண்யா மஹாவ்யாஹ்ருதயோ(அ)ப⁴வன் |
ச²ந்த³ஸாம் ப்ரவரா தே³வீ சதுர்விம்ஷா²க்ஷரா(அ)ப⁴வத் |
தத்பத³ம் ஸம்ஸ்மரந்தி³வ்யாம் ஸாவித்ரீமகரோத்ப்ரபு⁴꞉ ||3-36-10

ருக்ஸாமாத²ர்வயஜுஷஷ்²சதுரோ ப⁴க³வாந்ப்ரபு⁴꞉ |
சகார நிகி²லாந்வேதா³ந்ப்³ரஹ்மயுக்தேந கர்மணா ||3-36-11

ததஸ்தஸ்யைவ மநஸ꞉ ஸந꞉ ஸநக ஏவ ச |
ஸநாதநஷ்²ச ப⁴க³வாந்வரத³ஷ்²ச ஸநந்த³ந꞉ ||3-36-12

ஸநத்குமாரஷ்²ச விபு⁴ஸ்தத்ர ஜஜ்ஞே ஸநாதந꞉ |
மாநஸாஷ்²சைவ பூர்வாத்³யா இத்யேதே ஷண்மஹர்ஷய꞉ ||3-36-13

ப்³ரஹ்மாணம் கபிலம் சைவ ஷடே³தாம்ஷ்²சைவ யோகி³ந꞉ |
யதயோ யோக³தந்த்ரேஷு யாந்ஸ்துவந்தி த்³விஜாதய꞉ ||3-36-14

ததோ மரீசிமத்ரிம் ச புலஸ்த்யம் புலஹம் க்ரதும் |
ப்⁴ருகு³மங்கி³ரஸம் சைவ மநும் சைவ ப்ரஜாபதிம் ||3-36-15

பித்ரூம்ஷ்²ச ஸர்வபூ⁴தாநாம் தே³வதாஸுரரக்ஷஸாம் |
மஹர்ஷீநஸ்ருஜச்ச²ம்பு⁴ரஷ்டாவேதாம்ஷ்²ச மாநஸான் ||3-36-16

ஏதே  யுக³ஸஹஸ்ராந்தே யாஷ்²சைஷாமப⁴வந்ப்ரஜா꞉ |
கல்பே நி꞉ஷே²ஷபு⁴க்தே து ததோ க³ச்ச²ந்தி நிர்வ்ருதிம் ||3-36-17

பூ⁴யோ வர்ஷஸஹஸ்ராந்தே உத்பத்திஸ்து விதீ⁴யதே |
ஏதேஷாமேவ தே³வாநாம் ப்ரஜாகர்த்ருஷு வை ததா³ ||3-36-18

கிம் து கர்மவிஷே²ஷேண தே³வதாநாம் யுகே³ யுகே³ |
நாமஜந்மவிஷே²ஷாஷ்²ச ததை²வ யுக³பர்யயே ||3-36-19

அங்கு³ஷ்டா²த்³த³க்ஷிணாத்³த³க்ஷ உத்பந்நோ ப⁴க³வாந்ருஷி꞉ |
தஸ்யைவ து புநர்பா⁴ர்யா வாமாங்கு³ஷ்டா²த³ஜாயத ||3-36-20

தஸ்ய தத்ராப⁴வந்கந்யா விஷ்²ருதா லோகமாதர꞉ |
யாபி⁴ர்வ்யாப்தாஸ்த்ரயோ லோகா꞉ ப்ரஜாபி⁴ர்மநுஜாதி⁴ப ||3-36-21

அதி³திம் ச தி³திம் காலாமநாயும் ஸிம்ஹிகாம் முநிம் |
ப்ராதா⁴ம் க்ரோதா⁴ம் ச ஸுரபி⁴ம் விநதாம் ஸுரஸாம் ததா² ||3-36-22

த³நும் கத்³ருஞ்ச து³ஹித்ரூ꞉ ப்ரத³தௌ³ கஷ்²யபாய து |
ப்ரஜாம் ஸஞ்சிந்த்ய மநஸா க³திஜ்ஞேநாந்தராத்மநா ||3-36-23

அருந்த⁴தீம் வஸும் யாமீம் லம்பா³ம் பா⁴நும் மருத்வதீம் |
ஸங்கல்பாம் ச முஹூர்தாம் ச ஸாத்⁴யாம் விஷ்²வாம் ச பா⁴ரத ||3-36-24

மநவே ப்³ரஹ்மபுத்ராய கந்யா த³க்ஷோ த³தௌ³ த³ஷ² |
தத꞉ ஸர்வாநவத்³யாங்க்³ய꞉ கந்யா꞉ கமலலோசநா꞉ ||3-36-25

பூர்ணசந்த்³ராநநா தி³வ்யா க³ந்த⁴வத்யோ மநோரமா꞉ |
கீர்திம் லக்ஷ்மிம் த்⁴ருதிம் புஷ்டிம் பு³த்³தி⁴ம் மேதா⁴ம் க்ஷமாம் ததா² ||3-36-26

மதிம் லஜ்ஜாம் வஸும் சைவ த³க்ஷோ த⁴ர்மாய வை த³தௌ³ |
ஆத்ரேயஸ்து ததோ பூ⁴தஸ்யஸ்ய தோயாத்மக꞉ ஷ²ஷீ² ||3-36-27

புத்ரோ க்³ரஹாணாமதி⁴ப꞉ ஸஹஸ்ராம்ஷு²ஸ்தமிஸ்ரஹா |
தஸ்மை நக்ஷத்ரயோகி³ந்ய꞉ ஸப்தவிம்ஷ²திருத்தமா꞉ ||3-36-28

ரோஹிணீப்ரமுகா²꞉ கந்யா த³க்ஷ꞉ ப்ராசேதஸோ த³தௌ³ |
ஏதாஸாம் புத்ரபௌத்ரம் ச ப்ரோச்யமாநம்  மயா ஷ்²ருணு ||3-36-29

கஷ்²யபஸ்ய மநோஷ்²சைவ த⁴ர்மஸ்ய ஷ²ஷி²நஸ்ததா² |
அர்யமா வருணோ மித்ர꞉ பூஷா தா⁴தா புரந்த³ர꞉ ||3-36-30

த்வஷ்டா ப⁴கோ³(அ)ம்ஷு²꞉ ஸவிதா பர்ஜந்யஷ்²சேதி விஷ்²ருதா꞉ |
அதி³த்யாம் ஜஜ்ஞிரே தே³வா꞉ கஷ்²யபால்லோகபா⁴வநா꞉ ||3-36-31

தி³த்யா꞉ புத்ரத்³வயம் ஜஜ்ஞே கஷ்²யபஆதி³தி ந꞉ ஷ்²ருதம் |
ஹிரண்யகஷி²புஷ்²சைவ ஹிரண்யாக்ஷஷ்²ச வீர்யவான் ||3-36-32

ஹிரண்யகஷி²போ꞉ புத்ரா꞉ பஞ்சைவ ஸுமஹாப³லா꞉ |
ப்ரஹ்ராத³ஷ்²சைவ ஸம்ஹ்ராத³ஸ்ததா²நுஹ்ராத³ ஏவ ச ||3-36-33

ஹ்ரத³ஷ்²சைவ து விக்ராந்த꞉ பஞ்சமோ(அ)நுஹ்ரத³ஸ்ததா² |
ப்ரஹ்ராத³꞉ பூர்வஜஸ்தேஷாமநுஹ்ராத³ஸ்ததா² பர꞉ ||3-36-34

ப்ரஹ்ராத³ஸ்ய த்ரய꞉ புத்ரா விக்ராந்தா꞉ ஸுமஹாப³லா꞉ |
விரோசநஷ்²ச ஜம்ப⁴ஷ்²ச ஸுஜம்ப⁴ஷ்²சேதி விஷ்²ருதா꞉ ||3-36-35

ப³லிர்விரோசநஸுதோ பா³ண ஏகோ ப³லே꞉ ஸுத꞉ |
பா³ணஸ்ய சேந்த்³ரத³மந꞉ புத்ர꞉ பரபுரஞ்ஜய꞉ ||3-36-36

த³நோ꞉ புத்ராஸ்து ப³ஹவோ வம்ஷோ² க்²யாதா மஹாஸுரா꞉ |
விப்ரசித்தி꞉ ப்ரத²மஜஸ்தேஷாம் ராஜா ப³பூ⁴வ ஹ ||3-36-37

க³ண꞉ ப்ரஜஜ்ஞே க்ரோதா⁴யா꞉ புத்ரபௌத்ரமநந்தகம் |
ரௌத்³ரா꞉ க்ரோத⁴வஷா² நாம க்ரூரகர்மாண ஏவ ச ||3-36-38

ஸிம்ஹிகா ஸுஷுவே ராஹும் க்³ரஹசந்த்³ரார்கமர்த³நம் |
க்³ரஸ்தாரம் சைவ சந்த்³ரஸ்ய ஸூர்யஸ்ய ச விநாஷ²நம் ||3-36-39

காலாயா꞉ காலகல்பஸ்து க³ண꞉ பரமதா³ருண꞉ |
அப⁴வத்³தீ³ப்தஸூர்யாக்ஷோ நீலமேக⁴ஸமப்ரப⁴꞉ ||3-36-40

ஸஹஸ்ரஷீ²ர்ஷா ஷே²ஷஷ்²ச வாஸுகிஸ்தக்ஷகஸ்ததா² |
ப³ஹூநாம் கத்³ருபுத்ராணாமேதே ப்ராதா⁴ந்யமாக³தா꞉ ||3-36-41

த⁴ர்மாத்மாநோ வேத³வித³꞉ ஸதா³ ப்ராணிஹிதே ரதா꞉ |
லோகதந்த்ரத⁴ராஷ்²சைவ வரதா³꞉ காமரூபிண꞉ ||3-36-42

தார்க்ஷ்யஷ்²சாரிஷ்டநேமிஷ்²ச க³ருட³ஷ்²ச மஹாப³ல꞉ |
அருணிஷ்²சாருணிஷ்²சைவ விநதாயா꞉ ஸுதா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
இமாஷ்²சாப்ஸரஸ꞉ புண்யா விவிதா⁴꞉ புண்யலக்ஷணா꞉ ||3-36-43

ஸுஷுவே(அ)ஷ்டௌ மஹாபா⁴கா³ ப்ராதா⁴ தே³வர்ஷிபூஜிதா |
அநவத்³யாமநூகாம் ச அநூநாமருணப்ரியாம் |
அநூகா³ம் ஸுப⁴கா³ம் பா⁴ஸீம் ஸ்த்ரிய꞉ ப்ராதா⁴ வ்யஜாயத ||3-36-44

அலம்பு³ஷா மிஷ்²ரகேஷீ² புண்ட³ரீகா திலோத்தமா |
ஸுரூபா லக்ஷணா க்ஷேமா ததா² ரம்பா⁴ மநோரமா ||3-36-45

அஸிதா ச ஸுபா³ஹுஷ்²ச ஸுவ்ருத்தா ஸுமுகீ² ததா² |
ஸுப்ரியா ச ஸுக³ந்தா⁴ ச ஸுரஸா ச ப்ரமாதி²நீ ||3-36-46

காஷ்²யா ஷா²ரத்³வதீ சைவ மௌநேயாப்ஸரஸ꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
விஷ்²வாவஸுர்ப⁴ரண்யஷ்²ச க³ந்த⁴ர்வாஷ்²சைவ விஷ்²ருதா꞉ ||3-36-47

மேநகா ஸஹஜந்யா ச பர்ணிகா புஞ்ஜிகஸ்த²லா |
க்⁴ருதஸ்த²லா க்⁴ருதாசீ ச விஷ்²வாசீ சோர்வஷீ² ததா² ||3-36-48

அநும்லோசேத்யபி⁴க்²யாதா ப்ரம்லோசேதி ச தா த³ஷ² |
மநோவதீ சாபி ததா² வைதி³க்யோ(அ)ப்ஸரஸஸ்ததா² ||3-36-49

ப்ரஜாபதேஸ்து ஸங்கல்பாத்ஸம்பூ⁴தா பு⁴வநப்ரியா꞉ |
அம்ருதம் ப்³ராஹ்மணா கா³வோ ருத்³ராஷ்²சேதி சதுஷ்டயம் ||3-36-50

ஸுரப்⁴யபத்யமித்யேதத்புராணே நிஷ்²சயோ மஹான் |
ஏதத்³வை கஷ்²யபாபத்யம் மநோர்வம்ஷ²ம் நிபோ³த⁴ மே ||3-36-51

ஸங்க்ஷேபேணைவ தத்ஸர்வம் கீர்தயிஷ்யாமி தே(அ)நக⁴ |
விஷ்²வேதே³வாஸ்து விஷ்²வாயா꞉ ஸாத்⁴யா ஸாத்⁴யாந்வ்யஜாயத ||3-36-52

மருத்வத்யாம் மருத்வந்தோ வஸோஸ்து வஸவ꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
பா⁴நோஸ்து பா⁴நவஸ்தாத முஹூர்தாஷ்²ச முஹூர்தஜா꞉ ||3-36-53

லம்பா³ கோ⁴ஷம் விஜஜ்ஞே(அ)த² நாக³வீதீ² ச ஜாமிஜா |
ப்ருதி²வ்யாம் விஷமம் ஸர்வம் மருத்வத்யாமஜாயத ||3-36-54

ஸங்கல்பாயாஸ்து கௌரவ்ய ஜஜ்ஞே ஸங்கல்ப ஏவ ச |
த⁴ர்மஸ்ய புத்ரோ லக்ஷ்ம்யாஸ்து காமோ ஜஜ்ஞே ஜக³த்ப்ரபு⁴꞉ ||3-36-55

யஷோ² ஹர்ஷஷ்²ச காமஷ்²ச ரத்யாம் புத்ரத்³வயம் ஸ்ம்ருதம் |
ஸோமஸ்ய புத்ரோ ரோஹிண்யாம் ஜஜ்ஞே வர்சா மஹாப்ரப⁴꞉ ||3-36-56

உத³யந்நேவ ப⁴க³வாந்வர்சஸ்வீ யேந ஜாயதே |
புரூரவாஷ்²ச  ப⁴க³வாநுர்வஷீ² யேந ஜாயதே ||3-36-57

ஏவம் புத்ரஸஹஸ்ராணி ஸ்த்ரீணாம் சைவ பரஸ்பரம் |
ஏதாவத்து ஜக³ந்மூலம் யத்ர லோகா꞉ ப்ரதிஷ்டி²தா꞉ ||3-36-58

ப்ரஜாபதிஸ்து ப⁴க³வாந்கு³ணத꞉ ப்ரேக்ஷ்ய தே³ஹிந꞉ |
ஆதி⁴பத்யேஷு யுக்தேஷு நியோஜயதி யோக³வித் ||3-36-59

தி³ஷோ² த³ஷ² க்ஷிதிம்ருஷயோ(அ)ர்ணவாந்நகா³-
ந்த்³ருமௌஷதீ⁴ருரக³ஸரித்ஸுராஸுரான் |
ப்ரஜாபதிர்பு⁴வநஸ்ருஜோ நபோ⁴பு⁴வ꞉ 
க்ரியாமகா²நத² க்ருதவாந்கி³ரீம்ஷ்²ச ஸ꞉ ||3-36-60

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
வாராஹே ஜக³த்ஸர்கே³ ஷட்த்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_036_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 36  Birth of HiraNyagarbha and Others
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 8, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ShaTtriMsho.adhyAyaH

hiraNyagarbhAdyutpattikathanam

vaishampAyana uvAcha
jagatsraShTumanA devashchintayAmAsa pUrvajaH |
tasya chintayato vaktrAnniHsR^itaH puruShaH kila ||3-36-1

tataH sa puruSho devaM kiM karomItyupasthitaH |
pratyuvAcha smitaM kR^itvA devadevo jagatpatiH ||3-36-2

vibhajAtmAnamityuktvA gato.antardhAnamIshvaraH |
antarhitasya devasya sasharIrasya bhArata ||3-36-3

prAshAntasyeva dIpasya gatistasya na vidyate |
tatasteneritAM VANIM so.anvachintayata prabhuH ||3-36-4

hiraNyagarbho bhaghavAnya eSha chChandasi shrutaH |
eSha prajApatiH pUrvamabhavadbhuvanAdhipaH ||3-36-5

tadA prabhR^iti tasyAdyo yaj~nabhAgo vidhIyate |

prajApatiruvAcha
vibhajAtmAnamityuktAstenAsmi sumahAtmanA ||3-36-6

kathamAtmA vibhajyaH syAtsaMshayo hyatra me mahAn |
iti chintayatastasya omityevotthitaH svaraH ||3-36-7

sa bhUmAvantarikShe cha nAke cha kR^itavAMstataH |
taM chaivAbhyasatastasya manaH sAramayaH punaH ||3-36-8

hR^idayAddevadevasya vaShaTkAraH samutthitaH |
bhUmyantarikShakAnAM cha bhUrbhuvaH suvarAtmikAH ||3-36-9

mahAsmR^itimayAH puNyA mahAvyAhR^itayo.abhavan |
ChandasAM pravarA devI chaturviMshAkSharA.abhavat |
tatpadaM saMsmarandivyAM sAvitrImakarotprabhuH ||3-36-10

R^iksAmAtharvayajuShashchaturo bhagavAnprabhuH |
chakAra nikhilAnvedAnbrahmayuktena karmaNA ||3-36-11

tatastasyaiva manasaH sanaH sanaka eva cha |
sanAtanashcha bhagavAnvaradashcha sanandanaH ||3-36-12

sanatkumArashcha vibhustatra jaj~ne sanAtanaH |
mAnasAshchaiva pUrvAdyA ityete ShaNmaharShayaH ||3-36-13

brahmANaM kapilaM chaiva ShaDetAMshchaiva yoginaH |
yatayo yogatantreShu yAnstuvanti dvijAtayaH ||3-36-14

tato marIchimatriM cha pulastyaM pulahaM kratuM |
bhR^iguma~NgirasaM chaiva manuM chaiva prajApatiM ||3-36-15

pitR^Imshcha sarvabhUtAnAM devatAsurarakShasAm |
maharShInasR^ijachChaMbhuraShTAvetAMshcha mAnasAn ||3-36-16

ete  yugasahasrAnte yAshchaiShAmabhavanprajAH |
kalpe niHsheShabhukte tu tato gachChanti nirvR^itim ||3-36-17

bhUyo varShasahasrAnte utpattistu vidhIyate |
eteShAmeva devAnAM prajAkartR^iShu vai tadA ||3-36-18

kiM tu karmavisheSheNa devatAnAM yuge yuge |
nAmajanmavisheShAshcha tathaiva yugaparyaye ||3-36-19

a~NguShThAddakShiNAddakSha utpanno bhagavAnR^iShiH |
tasyaiva tu punarbhAryA vAmA~NguShThAdajAyata ||3-36-20

tasya tatrAbhavankanyA vishrutA lokamAtaraH |
yAbhirvyAptAstrayo lokAH prajAbhirmanujAdhipa ||3-36-21

aditiM cha ditiM kAlAmanAyuM siMhikAM munim |
prAdhAM krodhAM cha surabhiM vinatAM surasAM tathA ||3-36-22

danuM kadruMcha duhitR^IH pradadau kashyapAya tu |
prajAM saMchintya manasA gatij~nenAntarAtmanA ||3-36-23

arundhatIM vasuM yAmIM lambAM bhAnuM marutvatIm |
sa~NkalpAM cha muhUrtAM cha sAdhyAM vishvAM cha bhArata ||3-36-24

manave brahmaputrAya kanyA dakSho dadau dasha |
tataH sarvAnavadyA~NgyaH kanyAH kamalalochanAH ||3-36-25

pUrNachandrAnanA divyA gandhavatyo manoramAH |
kIrtiM lakShmiM dhR^itiM puShTiM buddhiM medhAM kShamAM tathA ||3-36-26

matiM lajjAM vasuM chaiva dakSho dharmAya vai dadau |
Atreyastu tato bhUtasyasya toyAtmakaH shashI ||3-36-27

putro grahANAmadhipaH sahasrAMshustamisrahA |
tasmai nakShatrayoginyaH saptaviMshatiruttamAH ||3-36-28

rohiNIpramukhAH kanyA dakShaH prAchetaso dadau |
etAsAM putrapautraM cha prochyamAnaM  mayA shR^iNu ||3-36-29

kashyapasya manoshchaiva dharmasya shashinastathA |
aryamA varuNo mitraH pUShA dhAtA puraMdaraH ||3-36-30

tvaShTA bhago.aMshuH savitA parjanyashcheti vishrutAH |
adityAM jaj~nire devAH kashyapAllokabhAvanAH ||3-36-31

dityAH putradvayaM jaj~ne kashyapaAditi naH shrutam |
hiraNyakashipushchaiva hiraNyAkShashcha vIryavAn ||3-36-32

hiraNyakashipoH putrAH pa~nchaiva sumahAbalAH |
prahrAdashchaiva saMhrAdastathAnuhrAda eva cha ||3-36-33

hradashchaiva tu vikrAntaH pa~nchamo.anuhradastathA |
prahrAdaH pUrvajasteShAmanuhrAdastathA paraH ||3-36-34

prahrAdasya trayaH putrA vikrAntAH sumahAbalAH |
virochanashcha jambhashcha sujambhashcheti vishrutAH ||3-36-35

balirvirochanasuto bANa eko baleH sutaH |
bANasya chendradamanaH putraH parapuraMjayaH ||3-36-36

danoH putrAstu bahavo vaMsho khyAtA mahAsurAH |
viprachittiH prathamajasteShAM rAjA babhUva ha ||3-36-37

gaNaH prajaj~ne krodhAyAH putrapautramanantakam |
raudrAH krodhavashA nAma krUrakarmANa eva cha ||3-36-38

siMhikA suShuve rAhuM grahachandrArkamardanam |
grastAraM chaiva chandrasya sUryasya cha vinAshanam ||3-36-39

kAlAyAH kAlakalpastu gaNaH paramadAruNaH |
abhavaddIptasUryAkSho nIlameghasamaprabhaH ||3-36-40

sahasrashIrShA sheShashcha vAsukistakShakastathA |
bahUnAM kadruputrANAmete prAdhAnyamAgatAH ||3-36-41

dharmAtmAno vedavidaH sadA prANihite ratAH |
lokatantradharAshchaiva varadAH kAmarUpiNaH ||3-36-42

tArkShyashchAriShTanemishcha garuDashcha mahAbalaH |
aruNishchAruNishchaiva vinatAyAH sutAH smR^itAH |
imAshchApsarasaH puNyA vividhAH puNyalakShaNAH ||3-36-43

suShuve.aShTau mahAbhAgA prAdhA devarShipUjitA |
anavadyAmanUkAM cha anUnAmaruNapriyAm |
anUgAM subhagAM bhAsIM striyaH prAdhA vyajAyata ||3-36-44

alambuShA mishrakeshI puNDarIkA tilottamA |
surUpA lakShaNA kShemA tathA rambhA manoramA ||3-36-45

asitA cha subAhushcha suvR^ittA sumukhI tathA |
supriyA cha sugandhA cha surasA cha pramAthinI ||3-36-46

kAshyA shAradvatI chaiva mauneyApsarasaH smR^itAH |
vishvAvasurbharaNyashcha gandharvAshchaiva vishrutAH ||3-36-47

menakA sahajanyA cha parNikA pu~njikasthalA |
ghR^itasthalA ghR^itAchI cha vishvAchI chorvashI tathA ||3-36-48

anumlochetyabhikhyAtA pramlocheti cha tA dasha |
manovatI chApi tathA vaidikyo.apsarasastathA ||3-36-49

prajApatestu sa~NkalpAtsaMbhUtA bhuvanapriyAH |
amR^itaM brAhmaNA gAvo rudrAshcheti chatuShTayam ||3-36-50

surabhyapatyamityetatpurANe nishchayo mahAn |
etadvai kashyapApatyaM manorvaMshaM nibodha me ||3-36-51

sa~NkShepeNaiva tatsarvaM kIrtayiShyAmi te.anagha |
vishvedevAstu vishvAyAH sAdhyA sAdhyAnvyajAyata ||3-36-52

marutvatyAM marutvanto vasostu vasavaH smR^itAH |
bhAnostu bhAnavastAta muhUrtAshcha muhUrtajAH ||3-36-53

lambA ghoShaM vijaj~ne.atha nAgavIthI cha jAmijA |
pR^ithivyAM viShamaM sarvaM marutvatyAmajAyata ||3-36-54

sa~NkalpAyAstu kauravya jaj~ne sa~Nkalpa eva cha |
dharmasya putro lakShmyAstu kAmo jaj~ne jagatprabhuH ||3-36-55

yasho harShashcha kAmashcha ratyAM putradvayaM smR^itam |
somasya putro rohiNyAM jaj~ne varchA mahAprabhaH ||3-36-56

udayanneva bhagavAnvarchasvI yena jAyate |
purUravAshcha  bhagavAnurvashI yena jAyate ||3-36-57

evaM putrasahasrANi strINAM chaiva parasparam |
etAvattu jaganmUlaM yatra lokAH pratiShThitAH ||3-36-58

prajApatistu bhagavAnguNataH prekShya dehinaH |
AdhipatyeShu yukteShu niyojayati yogavit ||3-36-59

disho dasha kShitimR^iShayo.arNavAnnagA-
ndrumauShadhIruragasaritsurAsurAn |
prajApatirbhuvanasR^ijo nabhobhuvaH 
kriyAmakhAnatha kR^itavAngirIMshcha saH ||3-36-60

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vArAhe jagatsarge ShaTtriMsho.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்