Tuesday 29 June 2021

மஹீவர்ணநம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 35 (31)

அத² பஞ்சத்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

மஹீவர்ணநம்


Mountains and rivers

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தஸ்யோபரி ஜலௌக⁴ஸ்ய மஹதீ நௌரிவ ஸ்தி²தா |
விததத்வாத்து தே³ஹஸ்ய ந யயௌ ஸம்ப்லவம் மஹீ ||3-35-1

தத꞉ ஸ சிந்தயாமாஸ ப்ரவிபா⁴க³ம் க்ஷிதேர்விபு⁴꞉ |
ஸமுச்ச்²ரயம் ச ஸர்வேஷாம் பர்வதாநாம் நதீ³ஷு ச ||3-35-2

விலேக²நம் ப்ரமாணம் ச க³திம் ப்ரஸ்ரவமேவ ச |
மாஹாத்ம்யம் ச விஷே²ஷம் ச நதீ³நாமந்வசிந்தயத் ||3-35-3

சதுரந்தாம் த⁴ராம் க்ருத்வா ததா² சைவ மஹார்ணவம் |
மத்⁴யே ப்ருதி²வ்யா꞉ ஸௌவர்ணமகரோந்மேருபர்வதம் ||3-35-4

ப்ராசீம் தி³ஷ²மதோ² க³த்வா சகாரோத³யபர்வதம் |
ஷ²தயோஜநவிஸ்தாரம் ஸஹஸ்ரம் ச ஸமுச்ச்²ரயம் ||3-35-5

ஜாதரூபமயை꞉ ஷ்²ருங்கை³ஸ்தரூணாதி³த்யஸந்நிபை⁴꞉ |
ஆத்மதேஜோகு³ணமயைர்வேதி³காபோ⁴க³கல்பிதம் ||3-35-6

விவிதா⁴ம்ஷ்²ச மஹாஸ்கந்தா⁴ந்காஞ்சநாந்புஷ்கரேக்ஷண꞉ |
நித்யபுஷ்பப²லாந்வ்ருக்ஷாந்க்ருதவாம்ஸ்தத்ர பர்வதே ||3-35-7

ஷ²தயோஜநவிஸ்தாரம் ததஸ்த்ரிகு³ணமாயதம் |
சகார ஸ மஹாதே³வ꞉ புந꞉ ஸௌமநஸம் கி³ரிம் ||3-35-8

நாநாரத்நஸஹஸ்ராணாம் க்ருத்வா தத்ர ஸுஸஞ்சயம் |
வேதி³காம் ப³ஹுவர்ணாம் ச ஸந்த்⁴யாப்⁴ராபா⁴மகல்பயத் ||3-35-9

ஸஹஸ்ரஷ்²ருங்க³ம் ச கி³ரிம் நாநாமணிஷி²லாதலம் |
க்ருதவாந்வ்ருக்ஷக³ஹநம் Sஅஷ்டியோஜநமுச்ச்²ரிதம் ||3-35-10

ஆஸநம் தத்ர பரமம் ஸர்வபூ⁴தநமஸ்க்ருதம் |
க்ருதவாநாத்மந꞉ ஸ்தா²நம் விஷ்²வகர்மா ப்ரஜாபதி꞉ ||3-35-11

ஷி²ஷி²ரம் ச மஹாஷை²லம் துஷாரசயஸம்நிப⁴ம் |
சகார து³ர்க³க³ஹநம் கந்த³ராந்தரமண்டி³தம் ||3-35-12

ஷி²ஷி²ரப்ரப⁴வாம் சைவ நதீ³ம் த்³விஜக³ணாயுதாம் |
சகார புலிநோபேதாம் வஸுதா⁴ராமிதி ஷ்²ருதி꞉ ||3-35-13

ஸா நதீ³ நிகி²லாம் ப்ராசீம் புண்யாம் முக²ஷ²தைஷ்²சிதாம் |
ஷோ²ப⁴யத்யம்ருதப்ரக்²யைர்முக்தாஷ²ங்க²விபூ⁴ஷிதை꞉ ||3-35-14

நித்யபுஷப²லோபேதைஷ்²சா²த³யத்³பி⁴꞉ ஸுஸம்வ்ருதை꞉ |
பூ⁴ஷிதாப்⁴யதி⁴கை꞉ காந்தை꞉ ஸா நதீ³ தீரஜைர்த்³ருமை꞉ ||3-35-15

க்ருத்வா ப்ராசீவிபா⁴க³ம் ச த³க்ஷிணாயாமதோ² தி³ஷி² |
சகார பர்வதம் தி³வ்யம் ஸர்வகாஞ்சநராஜதம் ||3-35-16

ஏகத꞉ ஸூர்யஸங்காஷ²மேகத꞉ ஷ²ஷி²ஸந்நிப⁴ம் |
ஸ பி³ப்⁴ரcசு²ஷு²பே⁴(அ)தீவ த்³வௌ வர்ணௌ பர்வதோத்தம꞉ ||3-35-17

தேஜஸா யுக³பத்³வ்யாப்தம் ஸுர்யாசந்த்³ரமஸாவிவ |
வபுஷ்மந்தமதோ² தத்ர பா⁴நுமந்தம் மஹாகி³ரிம் ||3-35-18

ஸர்வகாமப²லைர்வ்ருக்ஷைர்வ்ருதம் ரம்யைர்மநோரமை꞉ |
சகார குஞ்ஜரம் சைவ குஞ்ஜரப்ரதிமாக்ருதிம் ||3-35-19

ஸர்வத꞉ காஞ்சநகு³ஹம் ப³ஹுயோஜநவிஸ்த்ருதம் |
ருஷப⁴ப்ரதிமம் சைவ ருஷப⁴ம் நாம பர்வதம் ||3-35-20

ஹேமகாஞ்சநவ்ருக்ஷாட்⁴யம் புஷ்பஹாஸம் ஸ ஸ்ருஷ்டவான் |
மஹேந்த்³ரமத² ஷை²லேந்த்³ரம் ஷ²தயோஜநமுச்ச்²ரிதம் ||3-35-21

ஜாதரூபமயை꞉ ஷ்²ருங்கை³꞉ ஸபுஷ்பிதமஹாத்³ருமம் |
மேதி³ந்யாம் க்ருதவாந்தே³வ꞉ ப்ரதிக்ஷோப⁴மிவாசலம் ||3-35-22

நாநாரத்நஸமாகீர்ணம் ஸூர்யேந்து³ஸத்³ருஷ²ப்ரப⁴ம் |
சகார மலயம் சாத்³ரிம் சித்ரபுஷ்பிதபாத³பம் ||3-35-23

மைநாகம் ச மஹாஷை²லம் ஷி²லாஜாலஸமாவ்ருதம் |
த³க்ஷிணஸ்யாம் தி³ஷி² ஷு²ப⁴ம் சகாராசலமாயதம் ||3-35-24

ஸஹஸ்ரஷி²ரஸம் விந்த்⁴யம் நாநாத்³ருமலதாகுலம் |
நதீ³ம் ச விபுலாவர்தாம் புலிநஷ்²ரோணிபூ⁴ஷிதாம் ||3-35-25

க்ஷீரஸங்காஷ²ஸலிலாம் பயோதா⁴ராமிதி ஷ்²ருதி꞉ |
ஸுரப்⁴யாம் தோயகலிலாம் விஹிதாம் த³க்ஷிணாம் தி³ஷ²ம் ||3-35-26

தி³வ்யாம் தீர்த²ஷ²தோபேதாம் ப்லாவயந்தீம் ஷு²பா⁴ம்ப⁴ஸா |
தி³ஷ²ம் யாம்யாம் ப்ரதிஷ்டா²ப்ய ப்ரதீசீம் தி³ஷ²மாக³மத் ||3-35-27

அகரோத்தத்ர ஷை²லேந்த்³ரம் ஷ²தயோஜநமுச்ச்²ரிதம் |
ஷோ²பி⁴தம் ஷி²க²ரைரஷ்²சித்ரை꞉ ஸுப்ரவ்ருத்³தை⁴ர்ஹிரண்மயை꞉ ||3-35-28

காஞ்சநீபி⁴꞉ ஷி²லாபி⁴ஷ்²ச கு³ஹாபி⁴ஷ்²ச விபூ⁴ஷிதம் |
ஸமாகுலம் ஸூர்யநிபை⁴꞉ ஷா²லைஸ்தாலைஷ்²ச பா⁴ஸ்வரை꞉ ||3-25-29

ஷு²ஷு²பே⁴ ஜாதரூபஷ்²ச ஷ்²ரீமத்³பி⁴ஷ்²சித்ரவேதி³கை꞉ |
ஷஷ்டிம் கி³ரிஸஹஸ்ராணி தத்ராஸௌ ஸம்ந்யவேஷ²யத் ||3-35-30

மேருப்ரதிமரூபாணி வபுஷா ப்ரப⁴யா ஸஹ |
ஸஹஸ்ரஜலதா⁴ரம் ச பர்வதம் மேருஸந்நிப⁴ம் ||3-35-31

புண்யதீர்த²கு³ணோபேதம் ப⁴க³வாந்த்ஸம்ந்யவேஷ²யத் |
ஷஷ்டியோஜநவிஸ்தாரம் தாவதே³வ ஸமுச்ச்²ரிதம் ||3-35-32

ஆத்மரூபோபமம் தத்ர வாராஹம் நாம நாமத꞉ |
நிவேஷ²யாமாஸ கி³ரிம் தி³வ்யம் வைடூ³ர்யபர்வதம் ||3-35-33

ராஜதா꞉ காஞ்சநாஷ்²சைவ யத்ர தி³வ்யா꞉ ஷி²லோச்சயா꞉ |
தத்ரைவ சக்ரஸத்³ருஷ²ம் சக்ரவந்தம் மஹாப³லம் ||3-35-34

ஸஹஸ்ரகூடம் விபுலம் ப⁴க³வாந்த்ஸம்ந்யவேஷ²யத் |
ஷ²ங்க²ப்ரதிமரூபம் ச ராஜதம் பர்வதோத்தமம் ||3-35-35

ஸிதத்³ருமஸமாகீர்ணம் ஷ²ங்க²ம் நாம ந்யவேஷ²யத் |
ஸுவர்ணம் ரத்நஸம்பூ⁴தம் பாரிஜாதம் மஹாத்³ருமம் ||3-35-36

மஹத꞉ பர்வதஸ்யாக்³ரே புஷ்பஹாஸம் ந்யவேஷ²யத் |
ஷு²பா⁴மதிரஸாம் சைவ க்⁴ருததா⁴ராமிதி ஷ்²ருதி꞉ ||3-35-37

வராஹ꞉ ஸரிதம் புண்யாம்  ப்ரதீச்யாமகரோத்ப்ரபு⁴꞉ |
ப்ரதீச்யாம் ஸம்விதி⁴ம் க்ருத்வா பர்வதாந்காஞ்சநோஜ்ஜ்வலான் ||3-35-38

கு³ணோத்தராநுத்தரஸ்யாம் ஸம்ந்யவேஷ²யத³க்³ரத꞉ |
தத꞉ ஸௌம்யகி³ரிம் ஸௌம்யமந்தரிக்ஷப்ரமாணத꞉ ||3-35-39

ருக்மதா⁴துப்ரதிcச்ச²ந்நமகரோத்³பா⁴ஸ்கரோபமம் |
ஸ து தே³ஷோ² விஸூர்யோ(அ)பி தஸ்ய பா⁴ஸா ப்ரகாஷ²தே ||3-35-40

தஸ்ய லக்ஷ்ம்யாதி⁴கம் பா⁴தி தபஸா ரவிணா யதா² |
ஸூக்ஷ்மலக்ஷணவிஜ்ஞேயஸ்தபதீவ தி³வாகர꞉ ||3-35-41

ஸஹஸ்ரஷி²க²ரம் சைவ நாநாதீர்த²ஸமாகுலம் |
சகார ரத்நஸங்கீர்ணம் பூ⁴யோ(அ)ஸ்தம் நாம பர்வதம் ||3-35-42

மநோஹரகு³ணோபேதம் மந்த³ரம் சாசலோத்தமம் |
உத்³தா³மபுஷ்பக³ந்த⁴ம் ச பர்வதம் க³ந்த⁴மாத³நம் ||3-35-43

சகார தஸ்ய ஷ்²ருங்கே³ஷு ஸுவர்ணரஸஸம்ப⁴வம் |
ஜம்பு³ம் ஜாம்பூ³நத³மயீமநந்தாத்³பு⁴தத³ர்ஷ²நாம் ||3-35-44

கி³ரிம் ச ஷி²க²ரம் சைவ ததா² புஷ்கரபர்வதம் |
ஷு²ப்⁴ரம் பாண்டு³ரமேகா⁴ப⁴ம் கைலாஸம் ச நகோ³த்தமம் ||3-35-45

ஹிமவந்தம் ச ஷை²லேந்த்³ரம் தி³வ்யதா⁴துவிபூ⁴ஷிதம் |
நிவேஷ²யாமாஸ ஹரிர்வாராஹீம் தநுமாஸ்தி²த꞉ ||3-35-46

நதீ³ம் ஸர்வகு³ணோபேதாம்உத்தரஸ்யாம் தி³ஷி² ப்ரபு⁴꞉ |
மது⁴தா⁴ராம் ஸ க்ருதவாந்தி³வ்யாம்ருஷிஷ²தாகுலாம் ||3-35-47

ஸர்வே சைவ க்ஷிதித⁴ரா꞉ ஸபக்ஷா꞉ காமரூபிண꞉ |
ததா³ க்ருதா ப⁴க³வதா விசித்ரா꞉ பரமேஷ்டி²ணா ||3-35-48

ஸ க்ருத்வா ப்ரவிபா⁴க³ம் து ப்ருதி²வ்யா லோகபா⁴வநஹ் |
தே³வாஸுராணாமுத்பத்தௌ க்ருதவாந்பு³த்³தி⁴மக்ஷஃயாம் ||3-35-49

ஸர்வாஸு தி³க்ஷு க்ஷதஜோபமாக்ஷ-
ஷ்²சகார ஷை²லாந்விவிதா⁴பி⁴தா⁴நான் |
ஹிதாய லோகஸ்ய ஸ லோகநாத²꞉ 
புண்யாஷ்²ச நத்³ய꞉ ஸலிலோபகூ³டா⁴꞉ ||3-35-50

இதி ஷ்²ரீமா꞉ஆபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
வாராஹே பஞ்சத்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_035_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 35  Description of the Earth
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 2, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchatriMsho.adhyAyaH

mahIvarNanam

vaishampAyana uvAcha
tasyopari jalaughasya mahatI nauriva sthitA |
vitatatvAttu dehasya na yayau saMplavaM mahI ||3-35-1

tataH sa chintayAmAsa pravibhAgaM kShitervibhuH |
samuchChrayaM cha sarveShAM parvatAnAM nadIShu cha ||3-35-2

vilekhanaM pramANaM cha gatiM prasravameva cha |
mAhAtmyaM cha visheShaM cha nadInAmanvachintayat ||3-35-3

chaturantAM dharAM kR^itvA tathA chaiva mahArNavam |
madhye pR^ithivyAH sauvarNamakaronmeruparvatam ||3-35-4

prAchIM dishamatho gatvA chakArodayaparvatam |
shatayojanavistAraM sahasraM cha samuchChrayam ||3-35-5

jAtarUpamayaiH shR^i~NgaistarUNAdityasannibhaiH |
AtmatejoguNamayairvedikAbhogakalpitam ||3-35-6

vividhAMshcha mahAskandhAnkA~nchanAnpuShkarekShaNaH |
nityapuShpaphalAnvR^ikShAnkR^itavAMstatra parvate ||3-35-7

shatayojanavistAraM tatastriguNamAyatam |
chakAra sa mahAdevaH punaH saumanasaM girim ||3-35-8

nAnAratnasahasrANAM kR^itvA tatra susa~nchayam |
vedikAM bahuvarNAM cha saMdhyAbhrAbhAmakalpayat ||3-35-9

sahasrashR^i~NgaM cha giriM nAnAmaNishilAtalam |
kR^itavAnvR^ikShagahanaM SaShTiyojanamuchChritam ||3-35-10

AsanaM tatra paramaM sarvabhUtanamaskR^itaM |
kR^itavAnAtmanaH sthAnaM vishvakarmA prajApatiH ||3-35-11

shishiraM cha mahAshailaM tuShArachayasaMnibham |
chakAra durgagahanaM kandarAntaramaNDitam ||3-35-12

shishiraprabhavAM chaiva nadIM dvijagaNAyutAm |
chakAra pulinopetAM vasudhArAmiti shrutiH ||3-35-13

sA nadI nikhilAM prAchIM puNyAM mukhashataishchitAm |
shobhayatyamR^itaprakhyairmuktAsha~NkhavibhUShitaiH ||3-35-14

nityapuShaphalopetaishChAdayadbhiH susaMvR^itaiH |
bhUShitAbhyadhikaiH kAntaiH sA nadI tIrajairdrumaiH ||3-35-15

kR^itvA prAchIvibhAgaM cha dakShiNAyAmatho dishi |
chakAra parvataM divyaM sarvakA~nchanarAjatam ||3-35-16

ekataH sUryasa~NkAshamekataH shashisannibham |
sa bibhracChushubhe.atIva dvau varNau parvatottamaH ||3-35-17

tejasA yugapadvyAptaM suryAchandramasAviva |
vapuShmantamatho tatra bhAnumantaM mahAgirim ||3-35-18

sarvakAmaphalairvR^ikShairvR^itaM ramyairmanoramaiH |
chakAra ku~njaraM chaiva ku~njarapratimAkR^itim ||3-35-19

sarvataH kA~nchanaguhaM bahuyojanavistR^itam |
R^iShabhapratimaM chaiva R^iShabhaM nAma parvatam ||3-35-20

hemakA~nchanavR^ikShADhyaM puShpahAsaM sa sR^iShTavAn |
mahendramatha shailendraM shatayojanamuchChritam ||3-35-21

jAtarUpamayaiH shR^i~NgaiH sapuShpitamahAdrumam |
medinyAM kR^itavAndevaH pratikShobhamivAchalam ||3-35-22

nAnAratnasamAkIrNaM sUryendusadR^ishaprabham |
chakAra malayaM chAdriM chitrapuShpitapAdapam ||3-35-23

mainAkaM cha mahAshailaM shilAjAlasamAvR^itam |
dakShiNasyAM dishi shubhaM chakArAchalamAyatam ||3-35-24

sahasrashirasaM vindhyaM nAnAdrumalatAkulam |
nadIM cha vipulAvartAM pulinashroNibhUShitAm ||3-35-25

kShIrasa~NkAshasalilAM payodhArAmiti shrutiH |
surabhyAM toyakalilAM vihitAM dakShiNAM disham ||3-35-26

divyAM tIrthashatopetAM plAvayantIM shubhAmbhasA |
dishaM yAmyAM pratiShThApya pratIchIM dishamAgamat ||3-35-27

akarottatra shailendraM shatayojanamuchChritam |
shobhitaM shikharairashchitraiH supravR^iddhairhiraNmayaiH ||3-35-28

kA~nchanIbhiH shilAbhishcha guhAbhishcha vibhUShitam |
samAkulaM sUryanibhaiH shAlaistAlaishcha bhAsvaraiH ||3-25-29

shushubhe jAtarUpashcha shrImadbhishchitravedikaiH |
ShaShTiM girisahasrANi tatrAsau saMnyaveshayat ||3-35-30

merupratimarUpANi vapuShA prabhayA saha |
sahasrajaladhAraM cha parvataM merusannibham ||3-35-31

puNyatIrthaguNopetaM bhagavAntsaMnyaveshayat |
ShaShTiyojanavistAraM tAvadeva samuchChritam ||3-35-32

AtmarUpopamaM tatra vArAhaM nAma nAmataH |
niveshayAmAsa giriM divyaM vaiDUryaparvatam ||3-35-33

rAjatAH kA~nchanAshchaiva yatra divyAH shilochchayAH |
tatraiva chakrasadR^ishaM chakravantaM mahAbalam ||3-35-34

sahasrakUTaM vipulaM bhagavAntsaMnyaveshayat |
sha~NkhapratimarUpaM cha rAjataM parvatottamam ||3-35-35

sitadrumasamAkIrNaM sha~NkhaM nAma nyaveshayat |
suvarNaM ratnasaMbhUtaM pArijAtaM mahAdrumam ||3-35-36

mahataH parvatasyAgre puShpahAsaM nyaveshayat |
shubhAmatirasAM chaiva ghR^itadhArAmiti shrutiH ||3-35-37

varAhaH saritaM puNyAM  pratIchyAmakarotprabhuH |
pratIchyAM saMvidhiM kR^itvA parvatAnkA~nchanojjvalAn ||3-35-38

guNottarAnuttarasyAM saMnyaveshayadagrataH |
tataH saumyagiriM saumyamantarikShapramANataH ||3-35-39

rukmadhAtupraticchChannamakarodbhAskaropamam |
sa tu desho visUryo.api tasya bhAsA prakAshate ||3-35-40

tasya lakShmyAdhikaM bhAti tapasA raviNA yathA |
sUkShmalakShaNavij~neyastapatIva divAkaraH ||3-35-41

sahasrashikharaM chaiva nAnAtIrthasamAkulam |
chakAra ratnasa~NkIrNaM bhUyo.astaM nAma parvatam ||3-35-42

manoharaguNopetaM mandaraM chAchalottamam |
uddAmapuShpagandhaM cha parvataM gandhamAdanam ||3-35-43

chakAra tasya shR^i~NgeShu suvarNarasasaMbhavam |
jambuM jAmbUnadamayImanantAdbhutadarshanAm ||3-35-44

giriM cha shikharaM chaiva tathA puShkaraparvatam |
shubhraM pANDurameghAbhaM kailAsaM cha nagottamam ||3-35-45

himavantaM cha shailendraM divyadhAtuvibhUShitam |
niveshayAmAsa harirvArAhIM tanumAsthitaH ||3-35-46

nadIM sarvaguNopetAMuttarasyAM dishi prabhuH |
madhudhArAM sa kR^itavAndivyAmR^iShishatAkulAm ||3-35-47

sarve chaiva kShitidharAH sapakShAH kAmarUpiNaH |
tadA kR^itA bhagavatA vichitrAH parameShThiNA ||3-35-48

sa kR^itvA pravibhAgaM tu pR^ithivyA lokabhAvanah |
devAsurANAmutpattau kR^itavAnbuddhimakShaYAm ||3-35-49

sarvAsu dikShu kShatajopamAkSha-
shchakAra shailAnvividhAbhidhAnAn |
hitAya lokasya sa lokanAthaH 
puNyAshcha nadyaH salilopagUDhAH ||3-35-50

iti shrImAHAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vArAhe pa~nchatriMsho.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்