Monday 28 June 2021

வராஹக்ருதோ த⁴ரோத்³தா⁴ர꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 34 (30)

அத² சதுஸ்த்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

வராஹக்ருதோ த⁴ரோத்³தா⁴ர꞉


Varaha avatar and chaya devi

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஜக³த³ண்ட³மித³ம் பூர்வமாஸீத்ஸர்வம் ஹிரண்மயம் |
ப்ரஜாபதேர்மூர்திமயமித்யேவம் வைதி³கீ ஷ்²ருதி꞉ ||3-34-1

ததோ வர்ஷஸஹஸ்ராந்தே பி³பே⁴தோ³ர்த்⁴வமுக²ம் விபு³꞉ |
லோகஸஞ்ஜநநார்தா²ய பி³பே⁴தா³தோ⁴முக²ம் புந꞉ ||3-34-2

பூ⁴யோ(அ)ஷ்டதா⁴ பி³பே⁴தா³ண்ட³ம் ப்ரபு⁴ர்வை லோகயோநிக்ருத் |
சகார ஜக³தஷ்²சாத்ர விபா⁴க³ம் ஸர்வபா⁴க³வித் ||3-34-3

யச்சி²த்³ரமூர்த்⁴வமாகாஷ²ம் பரா ஸுக்ருதிநாம் க³தி꞉ |
விஹிதம் விஷ்²வயோகே³ந யத³த⁴ஸ்தத்³ரஸாதலம் ||3-34-4

யத³ண்ட³மகரோத்பூர்வம் தே³வலோகஸிஸ்ருக்ஷயா |
ஸமந்தாத³ஷ்டதா⁴ யாநி ச்சி²த்³ராணி க்ருதவாம்ஸ்து ஸ꞉ ||3-34-5

விதி³ஷ²ஸ்தா தி³ஷ²꞉ ஸர்வா மநஸைவாகரோத்³த்³விதா⁴ |
நாநாராக³விராகா³ணி யாந்யண்ட³ஷ²கலாநி வை ||3-34-6 

ப³ஹுவர்ணத⁴ராஷ்²சித்ரா ப³பூ⁴வுஸ்தே ப³லாஹகா꞉ |
யத³ண்ட³மத்⁴யே ஸ்கந்நம் தத்³ருதமாஸீத்ஸமாஹிதம் ||3-34-7

ஜாதரூபம் தத³ப⁴வத்தத்ஸர்வம் ப்ருதி²வீதலே |
தஸ்ய க்லேதா³ர்ணவௌகே⁴ந ப்ராச்சா²த்³யத ஸமந்தத꞉ ||3-34-8

ப்ருதி²வீ நிகி²லா ராஜந்யுகா³ந்தே ஸாக³ரைரிவ ||3-34-9

யச்சாண்ட³மகரோத்பூர்வம் தே³வலோகசிகீர்ஷயா |
தத்ர தத்ஸலிலம் ஸ்கந்நம் ஸோ(அ)ப⁴வத்காஞ்சநோ கி³ரி꞉ ||3-34-10

தேநாம்ப⁴ஸா ப்லுதா꞉ ஸர்வா தி³ஷ²ஷ்²சோபதி³ஷ²ஸ்ததா² |
அந்தரிக்ஷம் ச நாகம் ச யச்சாந்யத்கிஞ்சித³ந்தரம் ||3-34-11

யத்ர யத்ர ஜலம் ஸ்கந்நம் தத்ர தத்ர ஸ்தி²தோ கி³ரி꞉ |
ஷை²ல꞉ ஸமஸ்தைர்க³ஹநா விஷமா மேதி³நீ ப⁴வத் ||3-34-12

தை꞉ ஸபர்வதஜாலௌகை⁴ர்ப³ஹுயோஜநவிஸ்த்ருதை꞉ |
பீடி³தா கு³ருபி⁴ர்தே³வீ ப்ருதி²வீ வ்யதி²தாப⁴வத் ||3-34-13

மஹீதலே பூ⁴ரி ஜலம் தி³வ்யம் நாராயணாத்மகம் |
ஹிரண்மயம் ஸமுத்³தி³ஷ்டம் தேஜோ விமலரூபிதம் ||3-34-14

அஷா²க்தா வை தா⁴ரயிதுமத⁴꞉ ஸா ப்ரவிவேஷ² ஹ |
பீத்³யமாநா ப⁴க³வதஸ்தேஜஸா தேந ஸா க்ஷிதி꞉ ||3-34-15

ப்ருதி²வீம் விஷ²தீம் த்³ருஷ்ட்வா தாமதோ⁴ மது⁴ஸூத³ந꞉ |
உத்³தா⁴ரார்த²ம் மநஷ்²சக்ரே லோகாநாம் ஹிதகாம்யயா ||3-34-16

ஷ்²ரீப⁴க³வாநுவாச
மத்தேஜ ஏவ ப³லவத்ஸமாஸாத்³ய தபஸ்விநீ |
ரஸாதலம் விஷே²த்³தே³வீ பங்கே கௌ³ரிவ து³ர்ப³லா ||3-34-17

த⁴ரந்யுவாச
த்ரிவிக்ரமாயாமிதவிக்ரமாய
மஹாந்ருஸிம்ஹாய சதுர்பு⁴ஜாய |
ஷ்²ரீஷா²ர்ங்க³சக்ராஸிக³தா³த⁴ராய
நமோ(அ)ஸ்து தஸ்மை புருஷோ²த்தமாய ||3-34-18

த்வயா(ஆ)த்மநா தா⁴ர்யதே வை த்வயா ஸம்ஹ்ரியதே ஜக³த் |
த்வம் தா⁴ரயஸி பூ⁴தாநாம் பு⁴வநம் த்வம் பி³ப⁴ர்ஷி ச ||3-34-19

யத்த்வயா தா⁴ர்யதே கிஞ்சித்தேஜஸா ச ப³லேந ச |
ததஸ்தவ ப்ரஸாதே³ந மயா பஷ்²சாத்து தா⁴ர்யதே ||3-34-20

த்வயா த்⁴ருதம் தா⁴ரயாமி நாத்⁴ருதம் தா⁴ரயாம்யஹம் |
ந ஹி தத்³வித்³யதே ரூபம் யத்த்வயா ந து தா⁴ர்யதே ||3-34-21

த்வமேவ புருஷோ வீர நாராயண யுகே³ யுகே³ |
மம பா⁴ராவதரணம் ஜக³தோ ஹிதகாம்யயா ||3-34-22

தவைவ தேஜஸாக்ராந்தாம் ரஸாதலதலம் க³தாம் |
த்ராயஸ்வ மாம் ஸுரஷ்²ரேஷ்ட² த்வாமேவ ஷ²ரணம் க³தாம் ||3-34-23

தா³நவை꞉ பீட்³யமாநாஹம் ராக்ஷஸைஷ்²ச து³ராத்மபி⁴꞉ |
த்வாமேவ ஷ²ரணம் நித்யமுபயாமி ஸநாதநம் ||3-34-24

தாவந்மே(அ)ஸ்தி ப⁴யம் பூ⁴யோ யாவந்ந த்வாம் ககுத்³மிநம் |
ஷ²ரணம் யாமி மநஸா ஷ²தஷோ²(அ)ப்யுபலக்ஷயே ||3-34-25

ஷ்²ரீப⁴க³வாநுவாச
மா பை⁴ர்த⁴ரணி கல்பாணி ஷா²ந்திம் வ்ரஜ ஸமாஹிதா |
ஏஷ த்வாமுசிதம் ஸ்தா²நமாநயாமி மநீஷிதம் ||3-34-26

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ததோ மஹாத்மா மநஸா தி³வ்யம் ரூபமசிந்தயத் |
கிம் நு ரூபமஹம் க்ருத்வா உத்³த⁴ராமி வஸுந்த⁴ராம் ||3-34-27

ஜலே நிமக்³நாம் த⁴ரநீம் யேநாஹம் வை ஸமுத்³த⁴ரே |
இத்யேவம் சிந்தயித்வா து தே³வஸ்தத்கரணே மதிம் ||3-34-28

ஜலக்ரீடா³ருசிஸ்தஸ்மாத்³வாராஹம் ரூபமஸ்மரத் |
ஹரிருத்³த⁴ரணே யுக்தஸ்ததா³பூ⁴த³ஸ்ய பூ⁴மிப்⁴ருத் ||3-34-29

அத்⁴ருஷ்யம் ஸர்வபூ⁴தாநாம் வாங்மயம் ப்³ரஹ்மஸம்மிதம் |
த³ஷ²யோஜநவிஸ்தாரமுச்ச்²ரிதம் ஷ²தயோஜநம் ||3-34-30

நீலமேக⁴ப்ரதீகாஷ²ம் மேக⁴ஸ்தநிதநி꞉ஸ்வநம் |
மஹாகி³ரே꞉ ஸம்ஹநநம் ஷ்²வேததீ³ப்தோக்³ரதா³ம்ஷ்ட்ரிணம் ||3-34-31

வித்³யுத³க்³நிப்ரதீகாஷ²மாதி³த்யஸமதேஜஸம் |
பீநவ்ருத்தாயதஸ்கந்த⁴ம் த்³ருப்தஷா²ர்தூ³லகா³மிநம் ||3-34-32

பீநோந்நதகடீதே³ஷ²ம் வ்ருஷலக்ஷணபூஜிதம் |
ரூபமாஸ்தா²ய விபுலம் வாராஹமமிதம் ஹரி꞉ ||3-34-33

ப்ருதி²வ்யுத்³த⁴ரணார்தா²ய ப்ரவிவேஷ² ரஸாதலம் |
வேத³பாதோ³ யூபத³ம்ஷ்ட்ர꞉ க்ரதுத³ந்தஷ்²சிதீமுக²꞉ ||3-34-34

அக்³நிஜிஹ்வோ த³ர்ப⁴ரோமா ப்³ரஹ்மஷீ²ர்ஷோ மஹாதபா꞉ |
அஹோராத்ரேக்ஷணத⁴ரோ வேதா³ங்க³ஷ்²ருதிபூ⁴ஷண꞉ ||3-34-35

ஆஜ்யநாஸ꞉ ஸ்ருவாதுண்ட³꞉ ஸாமகோ⁴ஷஸ்வரோ மஹான் |
ஸத்யத⁴ர்மமய꞉ ஷ்²ரீமந்க்ரமவிக்ரமஸத்க்ருத꞉ ||3-34-36

க்ரியாஸத்ரமஹாகோ⁴ண꞉ பஷு²ஜாநுர்மகா²க்ருதி꞉ |
உத்³கா³த்ராந்வோ மஹாலிங்கோ³ பீ³ஜௌஷதி⁴மஹாப²ல꞉ ||3-34-37

வாய்வந்தராத்மா மந்த்ரஸ்ப்ருக்³விக்ரம꞉ ஸோமஷோ²ணித꞉ |
வேதீ³ஸ்கந்தோ⁴ ஹவிர்க³ந்தோ⁴ ஹவ்யகவ்யாதிவேக³வான் ||3-34-38
ப்ராக்³வம்ஷ²காயோ த்³யுதிமஆநாநாதீ³க்ஷாபி⁴ரர்சித꞉ |
த³க்ஷிணாஹ்ருத³யோ யோகீ³ மஹாஸத்ரமயோ மஹான் ||3-34-39

உபாகர்மோஷ்ட²ருசக꞉ ப்ரவர்ஷ்யாவர்தபூ⁴ஷண꞉ |
நாநாச²ந்தோ³க³திபதோ² கு³ஹ்யோபநிஷதா³ஸந꞉ ||3-34-40

சா²யாபத்நீஸஹாயோ வை மணிஷ்²ருங்க³꞉ இவோச்ச்²ரித꞉ |
பூ⁴த்வா யஜ்ஞவராஹோ(அ)ஸௌ யுக³பத்ப்ராவிஷ²த்³கு³ரு꞉ ||3-34-41

அத்³பி⁴꞉ ஸஞ்சா²தி³தாமுர்வீம் ஸ தாமார்ச்ச²த்ப்ரஜாபதி꞉ |
ரஸாதலதலே மக்³நாம் பாதாலாந்தரஸம்ஷ்²ரயாம் ||3-34-42

ப்ரபு⁴ர்லோகஹிதார்தா²ய த³ம்ஷ்ட்ராக்³ரேணோஜ்ஜஹார கா³ம் |
தத꞉ ஸ்வஸ்தா²நமாநீய ப்ருதி²வீம் ப்ருதி²வீத⁴ர꞉ ||3-34-43

முமோச பூர்வம் ஸஹஸா தா⁴ரயித்வா த⁴ராத⁴ர꞉ |
ததோ ஜகா³ம நிர்வாணம் மேதி³நீ தஸ்ய தா⁴ரணாத் ||3-34-44

சகார ச நமஸ்காரம் தஸ்மை தே³வாய  ஷ²ம்ப⁴வே |
ஏவம் யஜ்ஞவராஹேந பூ⁴த்வா பூ⁴தஹிதார்தி²நா ||3-34-45

உத்³த்⁴ருதா ப்ருதி²வீ தே³வீ லோகாநாம் ஹிதகாம்யயா |
அதோ²த்³த்⁴ருத்ய க்ஷிதிம் தே³வோ ஜக³த꞉ ஸ்தா²பநேச்ச²யா ||3-34-46

ப்ருதி²வீப்ரவிபா⁴கா³ய மநஷ்²சக்ரே(அ)ம்பு³ஜேக்ஷண꞉ |
ரஸாதலக³தாமேவம் விசிந்த்ய ஸ ஸுரோத்தம꞉ ||3-34-47

ததோ விபு⁴꞉ ப்ரவரவராஹரூபத்⁴ரு-
க்³வ்ருஷாகபி꞉ ப்ரஸப⁴மதை²கத³ம்ஷ்ட்ரயா |
ஸமுத்³த⁴ரத்³த⁴ரணிமதுல்யவிக்ரமோ 
மஹாயஷா²꞉ ஸகலஹிதார்த²மச்யுத꞉ ||3-34-48

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
வாராஹே ப்ருதி²வ்யுத்³த⁴ரணே சதுஸ்த்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_034_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 34  Vishnu takes VarAha Avatar to  lift the Earth from Netherworld
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 30, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chatustriMsho.adhyAyaH

varAhakR^ito dharoddhAraH

vaishampAyana uvAcha
jagadaNDamidaM pUrvamAsItsarvaM hiraNmayam |
prajApatermUrtimayamityevaM vaidikI shrutiH ||3-34-1

tato varShasahasrAnte bibhedordhvamukhaM vibuH |
lokasa~njananArthAya bibhedAdhomukhaM punaH ||3-34-2

bhUyo.aShTadhA bibhedANDaM prabhurvai lokayonikR^it |
chakAra jagatashchAtra vibhAgaM sarvabhAgavit ||3-34-3

yachChidramUrdhvamAkAshaM parA sukR^itinAM gatiH |
vihitaM vishvayogena yadadhastadrasAtalam ||3-34-4

yadaNDamakarotpUrvaM devalokasisR^ikShayA |
samantAdaShTadhA yAni chChidrANi kR^itavAMstu saH ||3-34-5

vidishastA dishaH sarvA manasaivAkaroddvidhA |
nAnArAgavirAgANi yAnyaNDashakalAni vai ||3-34-6 

bahuvarNadharAshchitrA babhUvuste balAhakAH |
yadaNDamadhye skannaM tadR^itamAsItsamAhitam ||3-34-7

jAtarUpaM tadabhavattatsarvaM pR^ithivItale |
tasya kledArNavaughena prAchChAdyata samantataH ||3-34-8

pR^ithivI nikhilA rAjanyugAnte sAgarairiva ||3-34-9

yachchANDamakarotpUrvaM devalokachikIrShayA |
tatra tatsalilaM skannaM so.abhavatkA~nchano giriH ||3-34-10

tenAmbhasA plutAH sarvA dishashchopadishastathA |
antarikShaM cha nAkaM cha yachchAnyatkiMchidantaram ||3-34-11

yatra yatra jalaM skannaM tatra tatra sthito giriH |
shailaH samastairgahanA viShamA medinI bhavat ||3-34-12

taiH saparvatajAlaughairbahuyojanavistR^itaiH |
pIDitA gurubhirdevI pR^ithivI vyathitAbhavat ||3-34-13

mahItale bhUri jalaM divyaM nArAyaNAtmakam |
hiraNmayaM samuddiShTaM tejo vimalarUpitam ||3-34-14

ashAktA vai dhArayitumadhaH sA pravivesha ha |
pIdyamAnA bhagavatastejasA tena sA kShitiH ||3-34-15

pR^ithivIM vishatIM dR^iShTvA tAmadho madhusUdanaH |
uddhArArthaM manashchakre lokAnAM hitakAmyayA ||3-34-16

shrIbhagavAnuvAcha
matteja eva balavatsamAsAdya tapasvinI |
rasAtalaM visheddevI pa~Nke gauriva durbalA ||3-34-17

dharanyuvAcha
trivikramAyAmitavikramAya
mahAnR^isiMhAya chaturbhujAya |
shrIshAr~NgachakrAsigadAdharAya
namo.astu tasmai purushottamAya ||3-34-18

tvayA.a.atmanA dhAryate vai tvayA saMhriyate jagat |
tvaM dhArayasi bhUtAnAM bhuvanaM tvaM bibharShi cha ||3-34-19

yattvayA dhAryate kiMchittejasA cha balena cha |
tatastava prasAdena mayA pashchAttu dhAryate ||3-34-20

tvayA dhR^itaM dhArayAmi nAdhR^itaM dhArayAmyaham |
na hi tadvidyate rUpaM yattvayA na tu dhAryate ||3-34-21

tvameva puruSho vIra nArAyaNa yuge yuge |
mama bhArAvataraNaM jagato hitakAmyayA ||3-34-22

tavaiva tejasAkrAntAM rasAtalatalaM gatAm |
trAyasva mAM surashreShTha tvAmeva sharaNaM gatAm ||3-34-23

dAnavaiH pIDyamAnAhaM rAkShasaishcha durAtmabhiH |
tvAmeva sharaNaM nityamupayAmi sanAtanam ||3-34-24

tAvanme.asti bhayaM bhUyo yAvanna tvAm kakudminam |
sharaNaM yAmi manasA shatasho.apyupalakShaye ||3-34-25

shrIbhagavAnuvAcha
mA bhairdharaNi kalpANi shAntiM vraja samAhitA |
eSha tvAmuchitaM sthAnamAnayAmi manIShitam ||3-34-26

vaishampAyana uvAcha
tato mahAtmA manasA divyaM rUpamachintayat |
kiM nu rUpamahaM kR^itvA uddharAmi vasuMdharAm ||3-34-27

jale nimagnAM dharanIM yenAhaM vai samuddhare |
ityevaM chintayitvA tu devastatkaraNe matim ||3-34-28

jalakrIDAruchistasmAdvArAhaM rUpamasmarat |
hariruddharaNe yuktastadAbhUdasya bhUmibhR^it ||3-34-29

adhR^iShyaM sarvabhUtAnAM vA~NmayaM brahmasaMmitam |
dashayojanavistAramuchChritaM shatayojanam ||3-34-30

nIlameghapratIkAshaM meghastanitaniHsvanam |
mahAgireH saMhananaM shvetadIptogradAMShTriNam ||3-34-31

vidyudagnipratIkAshamAdityasamatejasam |
pInavR^ittAyataskandhaM dR^iptashArdUlagAminam ||3-34-32

pInonnatakaTIdeshaM vR^iShalakShaNapUjitam |
rUpamAsthAya vipulaM vArAhamamitaM hariH ||3-34-33

pR^ithivyuddharaNArthAya pravivesha rasAtalam |
vedapAdo yUpadaMShTraH kratudantashchitImukhaH ||3-34-34

agnijihvo darbharomA brahmashIrSho mahAtapAH |
ahorAtrekShaNadharo vedA~NgashrutibhUShaNaH ||3-34-35

AjyanAsaH sruvAtuNDaH sAmaghoShasvaro mahAn |
satyadharmamayaH shrImankramavikramasatkR^itaH ||3-34-36

kriyAsatramahAghoNaH pashujAnurmakhAkR^itiH |
udgAtrAnvo mahAli~Ngo bIjauShadhimahAphalaH ||3-34-37

vAyvantarAtmA mantraspR^igvikramaH somashoNitaH |
vedIskandho havirgandho havyakavyAtivegavAn ||3-34-38
prAgvaMshakAyo dyutimaAnAnAdIkShAbhirarchitaH |
dakShiNAhR^idayo yogI mahAsatramayo mahAn ||3-34-39

upAkarmoShTharuchakaH pravarShyAvartabhUShaNaH |
nAnAChandogatipatho guhyopaniShadAsanaH ||3-34-40

ChAyApatnIsahAyo vai maNishR^i~NgaH ivochChritaH |
bhUtvA yaj~navarAho.asau yugapatprAvishadguruH ||3-34-41

adbhiH sa~nChAditAmurvIM sa tAmArchChatprajApatiH |
rasAtalatale magnAM pAtAlAntarasaMshrayAm ||3-34-42

prabhurlokahitArthAya daMShTrAgreNojjahAra gAm |
tataH svasthAnamAnIya pR^ithivIM pR^ithivIdharaH ||3-34-43

mumocha pUrvaM sahasA dhArayitvA dharAdharaH |
tato jagAma nirvANaM medinI tasya dhAraNAt ||3-34-44

chakAra cha namaskAraM tasmai devAya  shaMbhave |
evaM yaj~navarAhena bhUtvA bhUtahitArthinA ||3-34-45

uddhR^itA pR^ithivI devI lokAnAM hitakAmyayA |
athoddhR^itya kShitiM devo jagataH sthApanechChayA ||3-34-46

pR^ithivIpravibhAgAya manashchakre.ambujekShaNaH |
rasAtalagatAmevaM vichintya sa surottamaH ||3-34-47

tato vibhuH pravaravarAharUpadhR^i-
gvR^iShAkapiH prasabhamathaikadaMShTrayA |
samuddharaddharaNimatulyavikramo 
mahAyashAH sakalahitArthamachyutaH ||3-34-48

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vArAhe pR^ithivyuddharaNe chatustriMsho.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்