Friday 25 June 2021

வராஹப்ராது³ர்பா⁴வவர்ணநம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 33 (29)

அத² த்ரயஸ்த்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

வராஹப்ராது³ர்பா⁴வவர்ணநம்


varaha_avatar_of_lord_vishnu

ஜநமேஜய உவாச
ப்ராது³ர்பா⁴வ꞉ புராணேஷு விஷ்ணோரமிததேஜஸ꞉ |
ஸதாம் கத²யதாம் விப்ர வாராஹ இதி ந꞉ ஷ்²ருத꞉ ||3-33-1

ந ஜாநதே(அ)ஸ்ய சரிதம் ந விதி⁴ம் நைவ விஸ்தரம் |
ந கர்ம கு³ணவத்³பா⁴வம் ந ஹேதும் ந மநீஷிதம் ||3-33-2

கிமாத்மகோ வராஹோ(அ)ஸௌ கா மூர்தி꞉ காஸ்ய தே³வதா |
கிமாசார꞉ கிம்ப்ரபா⁴வ꞉ கிம் வா தேந புரா க்ருதம் ||3-33-3

ஏதந்மே ஸம்ஷ²யத்வேந வாராஹம் ஷ்²ருதிவிஸ்தரம் |
யஜ்ஞார்த²ம் ச ஸமேதாநாம் த்³விஜாதீநாம் மஹாத்மநாம் ||3-33-4

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஏதத்தே கத²யிஷ்யாமி புராணம் ப்³ரஹ்மஸம்மிதம் |
நாநாஷ்²ருதிஸமாயுக்தம் க்ருஷ்ணத்³வைபாயநேரிதம் |
மஹாவராஹசரிதம் க்ருஷ்ணஸ்யாத்³பு⁴தகர்மண꞉ ||3-33-5

யதா² நாராயணோ ராஜந்வாராஹம் வபுராஸ்தி²த꞉ |
த³ம்ஷ்ட்ரயா கா³ம் ஸமுத்³ரஸ்தா²முஜ்ஜஹாராரிஸூத³ந꞉ ||3-33-6

சா²ந்த³ஸீபி⁴ருதா³ராபி⁴꞉ ஷ்²ருதிபி⁴꞉ ஸமலங்க்ருத꞉ |
ஷு²சி꞉ ப்ரயத்நவாந்பூ⁴த்வா நிபோ³த⁴ ஜநமேஜய ||3-33-7

இத³ம் புராணம் பரமம் புண்யம் வேதை³ஷ்²ச ஸம்மிதம் |
நாநாஷ்²ருதிஸமாயுக்தம் நாஸ்திகாய ந கீர்தயேத் ||3-33-8

புராணமேதத³கி²லம் ஸாங்க்²யம் யோக³ம் ததை²வ ச |
கார்த்ஸ்ந்யேந விதி⁴நா ப்ரோக்தம் யோ(அ)ஸ்யார்த²ம் ஜ்ஞாஸ்யதே புமான் ||3-33-9

விஷ்²வேதே³வாஸ்ததா² ஸாத்⁴யா ருத்³ராதி³த்யாஸ்ததா²ஷ்²விநௌ |
ப்ரஜாநாம் பதயஷ்²சைவ ஸப்த சைவ மஹர்ஷய꞉ ||3-33-10

மந꞉ஸங்கல்பஜாஷ்²சைவ பூர்வஜாஷ்²ச மஹர்ஷய꞉ |
வஸவோ(அ)ப்ஸரஸஷ்²சைவ க³ந்த⁴ர்வா யக்ஷராக்ஷஸா꞉ ||3-33-11

தை³த்யா꞉ பிஷா²சா நாகா³ஷ்²ச பூ⁴தாநி விவிதா⁴நி ச |
ப்³ராஹ்மணா꞉ க்ஷத்ரியா வைஷ்²யா꞉ ஷூ²த்³ரா ம்லேச்சா²த³யோ பு⁴வி ||3-33-12

சதுஷ்பதா³நி ஸர்வாணி திர்யக்³யோநிக³தாநி ச |
ஜங்க³மாநி ச ஸத்த்வாநி யச்சாந்யஜ்ஜீவஸஞ்ஜ்ஞிதம் ||3-33-13

பூர்ணே யுக³ஸஹஸ்ராந்தே ப்³ராஹ்மே(அ)ஹநி ததா²க³தே |
நிர்வாணே ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஸர்வோத்பாதஸமுத்³ப⁴வே ||3-33-14

ஹிரண்யரேதாஸ்த்ரிஷி²கஸ்ததோ பூ⁴த்வா வ்ருஷாகபி꞉ |
ஷி²கா²பி⁴ர்விவிதா⁴ம்ˮல்லோகாந்த்ஸம்ஷோ²ஷயதி தே³ஹிந꞉ ||3-33-15

த³ஹ்யமாநாஸ்ததஸ்தஸ்ய தேஜோராஷி²பி⁴ரக்³ரத꞉ |
விவர்ணவர்ணா த³க்³தா⁴ங்கா³ ஹதார்சிஷ்மத்³பி⁴ராநநை꞉ ||3-33-16

ஸாங்கோ³பநிஷதா³ வேதா³ இதிஹாஸபுரோக³மா꞉ |
ஸர்வவித்³யாஷ்²ராயஷ்²சைவ ஸத்யத⁴ர்மபராயணா꞉ ||3-33-17

ப்³ரஹ்மாணமக்³ரத꞉ க்ருத்வா ச²ந்த³தோ விஷ்²வதோமுக²ம் |
ஸர்வே தே³வக³ணாஷ்²சைவ த்ரயஸ்த்ரிம்ஷ²ச்ச கோடய꞉ ||3-33-18

தஸ்மிந்நஹநி ஸம்ப்ராப்தே தம் ஹம்ஸம் மஹத³க்ஷரம் |
ப்ரவிஷ²ந்தி மஹாயோக³ம் ஹரிம் நாராயணம் ப்ரபு⁴ம் ||3-33-19

தேஷாம் பூ⁴ய꞉ ப்ரவிஷ்டாநாம் நித⁴நோத்பத்திருச்யதே |
யதா² ஸூர்யஸ்ய ஸததமுத³யாஸ்தமயாவிஹ ||3-33-20

பூர்ணே யுக³ஸஹஸ்ராந்தே கல்போ நி꞉ஷே²ஷ உச்யதே |
தஸ்மிஞ்ஜீவக்ருதம் ஸர்வம் நி꞉ஷே²ஷமவதிஷ்ட²தே ||3-33-21

ஸம்ஹ்ருத்ய லோகாந்ஸர்வாந்ஸ ஸதே³வாஸுரபந்நகா³ன் |
க்ருத்வாத்மக³ர்பே⁴ ப⁴க³வாநாஸ்த ஏகோ ஜக³த்³கு³ரு꞉ ||3-33-22

ய꞉ ஸ்ரஷ்டா² ஸர்வபூ⁴தாநாம் கல்பாந்தேஷு புந꞉ புந꞉ |
அவ்யக்த꞉ ஷா²ஷ்²வதோ தே³வஸ்தஸ்ய ஸர்வமித³ம் ஜக³த் ||3-33-23

நஷ்டார்ககிரணே லோகே சந்த்³ரரஷ்²மிவிவர்ஜிதே |
த்யக்தபூ⁴தாக்³நிபவநே க்ஷீணயஜ்ஞவஷட்க்ரியே ||3-33-24

அபக்ஷிக³ணஸங்கா⁴தே ஸர்வப்ராண்யசரே பதி² |
அமர்யாதா³குலே ரௌத்³ரே ஸர்வதஸ்தமஸா வ்ருதே ||3-33-25

அத்³ருஷ்²யே ஸர்வலோகே(அ)ஸ்மிந்நபா⁴வே ஸர்வகர்மணாம் |
ப்ரஷா²ந்தே ஸர்வஸம்பாதே நஷ்டே வைரபரிக்³ரஹே ||3-33-26

க³தே ஸ்வபா⁴வஸம்ஸ்தா²நம் லோகே நாராயணாத்மகே |
பரமேஷ்டீ² ஹ்ருஷீகேஷ²꞉ ஷ²யநாயோபசக்ரமே ||3-33-27

பீதவாஸா லோஹிதாக்ஷ꞉ க்ருஷ்ணோ ஜீமூதஸந்நிப⁴꞉ |
ஷி²கா²ஸஹஸ்ரவிகசம் ஜடாபா⁴ரம் ஸமுத்³வஹன் ||3-33-28

ஷ்²ரீவத்ஸகலிலம் புண்யம் ரக்தசந்த³நபு³ஊஷிதம் |
வக்ஷோ பி³ப்⁴ரந்மஹாபா³ஹு꞉ ஸவித்³யுதி³வ தோயத³꞉ ||3-33-29

புண்ட³ரீகஸஹஸ்ரஸ்ய மாலாஸ்ய ஷு²ஷு²பே⁴ ததா³ |
பத்நீ சைவ ஸ்வயம் லக்ஷ்மீர்தே³ஹமாவ்ருத்ய திஷ்ட²தி ||3-33-30

தத꞉ ஸ்வபிதி த⁴ர்மாத்மா ஸர்வலோகபிதாமஹ꞉ |
கிமப்யமிதவிக்ராந்தோ நித்³ராயோக³முபாக³த꞉ ||3-33-31

ததோ வர்ஷஸஹஸ்ரே து பூர்ணே ஸ புருஷோத்தம꞉ |
ஸ்வயமேவ விபு⁴ர்பூ⁴த்வா பு³த்⁴யதே விபு³தா⁴தி⁴ப꞉ ||3-33-32

ததஷ்²சிந்தயதே பூ⁴ய꞉ ஸ்ருஷ்டிம் லோகஸ்ய லோகக்ருத் |
பித்ருதே³வாஸுரநராந்பாரமேஷ்ட்²யேந கர்மணா ||3-33-33

ததஷ்²சிந்தயத꞉ கார்யம் தே³வேஷு ஸமிதிஞ்ஜய꞉ |
ஸம்ப⁴வம் ஸர்வலோகஸ்ய வித³தா⁴தி ஸ வாக்பதி꞉ ||3-33-34

கர்தா சைவ விகர்தா ச ஸம்ஹர்தா ச ப்ரஜாபதி꞉ |
தா⁴தா விதா⁴தா ச ததா² ஸம்யமோ நியமோ யம꞉ ||3-33-35

நாராயணபரா தே³வா நாராயணபரா꞉ க்ரியா꞉ |
நாராயணபரோ யஜ்ஞோ நாராயணபரா ஷ்²ருதி꞉ ||3-33-36

நாராயணபரோ மோக்ஷோ நாராயணபரா க³தி꞉ |
நாராயணபரோ த⁴ர்மோ நாராயணபரம் க்ரது꞉ ||3-33-37

நாராயணபரம் ஜ்ஞாநம் நாராயணபரம் தப꞉ |
நாராயணபரம் ஸத்யம்  நாராயணபரம் பத³ம் |
நாராயணபரோ தே³வோ ந பூ⁴தோ ந ப⁴விஷ்யதி ||3-33-38

ஸ்வயம்பூ⁴ரிதி விஜ்ஞேய꞉ ஸ ப்³ரஹ்மா பு⁴வநாதி⁴ப꞉ |
ஸ வாயுரிதி விஜ்ஞேய ஏஷ யஜ்ஞ꞉ ஸநாதந꞉ ||3-33-39

ஸத³ஸச்ச ஸ விஜ்ஞேய꞉ ஸ யஜ்ஞ꞉ ஸ ப்ரஜாகர꞉ |
யத்³வேதி³தவ்யம் த்ரித³ஷை²ஸ்ததே³ஷ பரிவிந்த³தி ||3-33-40

யச்ச வேத்³யம் ப⁴க³வதோ தே³வா அபி ந தத்³விது³꞉ |
ப்ரஜாநாம் பதய꞉ ஸப்த ருஷயஷ்²ச ஸஹாமரை꞉ ||3-33-41

நாஸ்யாந்தமதி⁴க³ச்ச²ந்தி ததோ(அ)நந்த இதி ஷ்²ருதி꞉ |
யத³ஸ்ய பரமம் ரூபம் தத்ர பஷ்²யந்தி தே³வதா꞉ ||3-33-42

ப்ராது³ர்பா⁴வேஷு ஸம்பூ⁴தம் யத்தத³ர்சந்தி தே³வதா꞉ |
யந்ந த³ர்ஷி²தவாந்தே³வ꞉ கஸ்தத³ந்வேஷ்டுமர்ஹதி ||3-33-43

க்³ராமணீ꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாமக்³நிமாருதயோர்க³தி꞉ |
தேஜஸஸ்தபஸஷ்²சைவ நிதா⁴நமம்ருதஸ்ய ச ||3-33-44

சதுராஷ்²ரமவர்ணேஷு சதுர்ஹோத்ரப²லாஷ²ந꞉ |
சது꞉ஸாக³ரபர்யந்தஷ்²சதுர்யுக³விவர்தக꞉ ||3-33-45

ததே³ஷ ஸம்ஹ்ருத்ய ஜக³த்க்ருத்வா க³ர்ப⁴ஸ்த²மாத்மந꞉ |
முமோசாண்ட³ம் மஹாயோகீ³ த்⁴ருதம் வர்ஷஸஹஸ்ரிகம் ||3-33-46

ஸுராஸுரத்³விஜபு⁴ஜகா³ப்ஸரோக³ணை-
ர்மஹௌஷதி⁴க்ஷிதித⁴ரயக்ஷகு³ஹ்யகை꞉ |
ப்ரஜாபதி꞉ ஷ்²ருதித⁴ரரக்ஷஸாம் குலம்
ததா³ஸ்ருஜஜ்ஜக³தி³த³மாத்மநா ப்ரபு⁴꞉ ||3-33-47

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
வாராஹே ப்ராது³ர்பா⁴வே த்ரயஸ்த்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_033_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 33 The Divine Sleep and the Waking up
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 24, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha trayastriMsho.adhyAyaH

varAhaprAdurbhAvavarNanam

janamejaya uvAcha
prAdurbhAvaH purANeShu viShNoramitatejasaH |
satAM kathayatAM vipra vArAha iti naH shrutaH ||3-33-1

na jAnate.asya charitaM na vidhiM naiva vistaram |
na karma guNavadbhAvaM na hetuM na manIShitam ||3-33-2

kimAtmako varAho.asau kA mUrtiH kAsya devatA |
kimAchAraH kimprabhAvaH kiM vA tena purA kR^itam ||3-33-3

etanme saMshayatvena vArAhaM shrutivistaram |
yaj~nArthaM cha sametAnAM dvijAtInAM mahAtmanAm ||3-33-4

vaishampAyana uvAcha
etatte kathayiShyAmi purANaM brahmasaMmitam |
nAnAshrutisamAyuktaM kR^iShNadvaipAyaneritam |
mahAvarAhacharitaM kR^iShNasyAdbhutakarmaNaH ||3-33-5

yathA nArAyaNo rAjanvArAhaM vapurAsthitaH |
daMShTrayA gAM samudrasthAmujjahArArisUdanaH ||3-33-6

ChAndasIbhirudArAbhiH shrutibhiH samalaMkR^itaH |
shuchiH prayatnavAnbhUtvA nibodha janamejaya ||3-33-7

idaM purANaM paramaM puNyaM vedaishcha saMmitam |
nAnAshrutisamAyuktaM nAstikAya na kIrtayet ||3-33-8

purANametadakhilaM sAMkhyaM yogaM tathaiva cha |
kArtsnyena vidhinA proktaM yo.asyArthaM j~nAsyate pumAn ||3-33-9

vishvedevAstathA sAdhyA rudrAdityAstathAshvinau |
prajAnAM patayashchaiva sapta chaiva maharShayaH ||3-33-10

manaHsa~NkalpajAshchaiva pUrvajAshcha maharShayaH |
vasavo.apsarasashchaiva gandharvA yakSharAkShasAH ||3-33-11

daityAH pishAchA nAgAshcha bhUtAni vividhAni cha |
brAhmaNAH kShatriyA vaishyAH shUdrA mlechChAdayo bhuvi ||3-33-12

chatuShpadAni sarvANi tiryagyonigatAni cha |
ja~NgamAni cha sattvAni yachchAnyajjIvasaMj~nitam ||3-33-13

pUrNe yugasahasrAnte brAhme.ahani tathAgate |
nirvANe sarvabhUtAnAM sarvotpAtasamudbhave ||3-33-14

hiraNyaretAstrishikastato bhUtvA vR^iShAkapiH |
shikhAbhirvividhA.NllokAntsaMshoShayati dehinaH ||3-33-15

dahyamAnAstatastasya tejorAshibhiragrataH |
vivarNavarNA dagdhA~NgA hatArchiShmadbhirAnanaiH ||3-33-16

sA~NgopaniShadA vedA itihAsapurogamAH |
sarvavidyAshrAyashchaiva satyadharmaparAyaNAH ||3-33-17

brahmANamagrataH kR^itvA Chandato vishvatomukham |
sarve devagaNAshchaiva trayastriMshachcha koTayaH ||3-33-18

tasminnahani saMprApte taM haMsaM mahadakSharam |
pravishanti mahAyogaM hariM nArAyaNaM prabhuM ||3-33-19

teShAM bhUyaH praviShTAnAM nidhanotpattiruchyate |
yathA sUryasya satatamudayAstamayAviha ||3-33-20

pUrNe yugasahasrAnte kalpo niHsheSha uchyate |
tasmi~njIvakR^itaM sarvaM niHsheShamavatiShThate ||3-33-21

saMhR^itya lokAnsarvAnsa sadevAsurapannagAn |
kR^itvAtmagarbhe bhagavAnAsta eko jagadguruH ||3-33-22

yaH sraShThA sarvabhUtAnAM kalpAnteShu punaH punaH |
avyaktaH shAshvato devastasya sarvamidaM jagat ||3-33-23

naShTArkakiraNe loke chandrarashmivivarjite |
tyaktabhUtAgnipavane kShINayaj~navaShaTkriye ||3-33-24

apakShigaNasa~NghAte sarvaprANyachare pathi |
amaryAdAkule raudre sarvatastamasA vR^ite ||3-33-25

adR^ishye sarvaloke.asminnabhAve sarvakarmaNAm |
prashAnte sarvasaMpAte naShTe vairaparigrahe ||3-33-26

gate svabhAvasaMsthAnaM loke nArAyaNAtmake |
parameShThI hR^iShIkeshaH shayanAyopachakrame ||3-33-27

pItavAsA lohitAkShaH kR^iShNo jImUtasannibhaH |
shikhAsahasravikachaM jaTAbhAraM samudvahan ||3-33-28

shrIvatsakalilaM puNyaM raktachandanabuUShitam |
vakSho bibhranmahAbAhuH savidyudiva toyadaH ||3-33-29

puNDarIkasahasrasya mAlAsya shushubhe tadA |
patnI chaiva svayaM lakShmIrdehamAvR^itya tiShThati ||3-33-30

tataH svapiti dharmAtmA sarvalokapitAmahaH |
kimapyamitavikrAnto nidrAyogamupAgataH ||3-33-31

tato varShasahasre tu pUrNe sa puruShottamaH |
svayameva vibhurbhUtvA budhyate vibudhAdhipaH ||3-33-32

tatashchintayate bhUyaH sR^iShTiM lokasya lokakR^it |
pitR^idevAsuranarAnpArameShThyena karmaNA ||3-33-33

tatashchintayataH kAryaM deveShu samiti~njayaH |
saMbhavaM sarvalokasya vidadhAti sa vAkpatiH ||3-33-34

kartA chaiva vikartA cha saMhartA cha prajApatiH |
dhAtA vidhAtA cha tathA saMyamo niyamo yamaH ||3-33-35

nArAyaNaparA devA nArAyaNaparAH kriyAH |
nArAyaNaparo yaj~no nArAyaNaparA shrutiH ||3-33-36

nArAyaNaparo mokSho nArAyaNaparA gatiH |
nArAyaNaparo dharmo nArAyaNaparaM kratuH ||3-33-37

nArAyaNaparaM j~nAnaM nArAyaNaparaM tapaH |
nArAyaNaparaM satyaM  nArAyaNaparaM padam |
nArAyaNaparo devo na bhUto na bhaviShyati ||3-33-38

svayaMbhUriti vij~neyaH sa brahmA bhuvanAdhipaH |
sa vAyuriti vij~neya eSha yaj~naH sanAtanaH ||3-33-39

sadasachcha sa vij~neyaH sa yaj~naH sa prajAkaraH |
yadveditavyaM tridashaistadeSha parivindati ||3-33-40

yachcha vedyaM bhagavato devA api na tadviduH |
prajAnAM patayaH sapta R^iShayashcha sahAmaraiH ||3-33-41

nAsyAntamadhigachChanti tato.ananta iti shrutiH |
yadasya paramaM rUpaM tatra pashyanti devatAH ||3-33-42

prAdurbhAveShu saMbhUtaM yattadarchanti devatAH |
yanna darshitavAndevaH kastadanveShTumarhati ||3-33-43

grAmaNIH sarvabhUtAnAmagnimArutayorgatiH |
tejasastapasashchaiva nidhAnamamR^itasya cha ||3-33-44

chaturAshramavarNeShu chaturhotraphalAshanaH |
chatuHsAgaraparyantashchaturyugavivartakaH ||3-33-45

tadeSha saMhR^itya jagatkR^itvA garbhasthamAtmanaH |
mumochANDaM mahAyogI dhR^itaM varShasahasrikam ||3-33-46

surAsuradvijabhujagApsarogaNai-
rmahauShadhikShitidharayakShaguhyakaiH |
prajApatiH shrutidhararakShasAM kulaM
tadAsR^ijajjagadidamAtmanA prabhuH ||3-33-47

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vArAhe prAdurbhAve trayastriMsho.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்