Wednesday 16 June 2021

மோஹவிவேகயோர்யுத்³த⁴ம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 26 (24)

அத² ஷட்³விம்ஷ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

மோஹவிவேகயோர்யுத்³த⁴ம்


Pranayama

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ப³லவாந்த்ஸ து தை³தேயோ மது⁴ர்பீ⁴மபர்க்ரம꞉ |
ப³ப³ந்த⁴ பாஷை²ர்நிஷி²தைர்மஹேந்த்³ரம் பர்வதாந்தரே ||3-26-1

தம் வை ப்ரஹ்லாத³வசநல்லக்ஷணஜ்ஞஷ்²ச பா⁴ரத |
ஐஷ்²வர்யமைந்த்³ரமாகாங்க்ஷந்ப⁴விஷ்யம் பு³த்³தி⁴ஸங்க்ஷயாத் ||3-26-2

ப³த்³த்⁴வேந்த்³ரம் ஸஹஸா மத்⁴யே பாஷை²ர்மர்மவிவர்ஜிதை꞉ |
ஆயஸைர்ப³ஹுபி⁴ஷ்²சித்ரைர்ப³லவத்³பி⁴ர்விதா³ரணை꞉ ||3-26-3

விஷ்ணுமேவாக்³ரணீ ருத்³ரமாஹ்வயத்³யுத்³த⁴கோவித³꞉ |
மத்⁴யே க³ணாநாம் ஸர்வேஷாம் காலஸ்ய வஷ²மாக³த꞉ ||3-26-4

த்³வைதீ⁴பூ⁴தா꞉ காஷ்²யபேயா மதோ⁴ர்வஷ²முபாக³தா꞉ |
யுத்³தா⁴ர்த²மப்⁴யதா⁴வந்த ப்ரக்³ருஹ்ய விபுலா க³தா³꞉ ||3-26-5

க³ந்த⁴ர்வா꞉ கிந்நராஷ்²சைவ வாத்³யே கீ³தே ச கோவிதா³꞉ |
ப்ரந்ருத்யந்தி ப்ரகா³யந்தி ப்ரஹஸந்தி ச ஸர்வஷ²꞉ ||3-26-6

தந்த்ரீபி⁴꞉ ஸுப்ரயுக்தாபி⁴ர்மது⁴ராபி⁴꞉ ஸ்வபா⁴வத꞉ |
மநோ மதோ⁴ர்விது⁴ந்வந்தி யுத்⁴யமாநஸ்ய ராகி³ண꞉ ||3-26-7

மதோ⁴ர்ப³லார்த²ம் மது⁴நா நியோகா³த்பத்³மயோநிந꞉ |
ஏதாந்விகாராந்குர்வந்தி க³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸத்யவாதி³ந꞉ ||3-26-8

தத்ர ஷ²க்தோ ꞉இ கா³ந்த⁴ர்வே தஸ்மிஞ்ச²ப்³தே³ மது⁴ர்மந꞉ |
தா³நவாஷ்²சாஸுராஷ்²சைவ ப்ரத்யக்ஷம் யாந்தி ப்ராணத³ன் ||3-26-9

மதோ⁴ஷ்²ச மாந ஆக்ஷிப்ய பஷ்²யந்யோகே³ந சக்ஷுஷா |
மந்த³ரம் ப்ரயதே விஷ்ணுர்கூ³டோ⁴(அ)க்³நிரிவ தா³ருஷு ||3-26-10

ருஷயோ தீ³ப்தமநஸம் கிஞ்சித்³வ்யதி²தமாநஸா꞉ |
பிதாமஹம் புரஸ்க்ருத்ய க்ஷணேநாந்தரதீ⁴யத ||3-26-11

விஷ்ணும் ஸோ(அ)ப்⁴யஹநத்க்ருத்³தோ⁴ மது⁴ர்மது⁴நிபே⁴க்ஷண꞉ |
பு⁴ஜேந ஷ²ங்க²தே³ஷா²ந்தே ந சகம்பே பதா³த்பத³ம் ||3-26-12

விஷ்ணுஷ்²சாப்⁴யஹநத்³தை³த்யம் கராக்³ரேண ஸ்தநாந்தரே |
ஸ பபாத மஹீம் தூர்ணம் ஜாநுப்⁴யாம் ருதி⁴ரம் வமன் ||3-26-13

ந சைநம் பதிதம் ஹந்தி விஷ்ணுர்யுத்³த⁴விஷா²ரத³꞉ |
பா³ஹுயுத்³தே⁴ ஹி ஸமயம் மத்வாசிந்த்யபராக்ரம꞉ ||3-26-14

இந்த்³ரத்⁴வஜ இவோத்திஷ்ட²ஞ்ஜாநுப்⁴யாம் ஸ மஹீதலாத் |
மதூ⁴ ரோஷபரீதாத்மா நிர்த³ஹந்நிவ சக்ஷுஷா ||3-26-15

பருஷாபி⁴ஸ்ததோ வாக்³பி⁴ரந்யோந்யமபி⁴க³ர்ஜது꞉ |
ஸமீயதுர்பா³ஹுயுத்³தே⁴ பரஸ்பரவதை⁴ஷிணௌ ||3-26-16

உபௌ⁴ தௌ பா³ஹுப³லிநாவுபௌ⁴ யுத்³த⁴விஷா²ரதௌ³ |
உபௌ⁴ ச தபஸா ஷா²ந்தாவுபௌ⁴ ஸத்யபராக்ரமௌ ||3-26-17

த்³ருட⁴ப்ரஹாரிணௌ வீராவந்யோந்யம் விசகர்ஷது꞉ |
ஷை²லேந்த்³ராவிவ யுத்³த்⁴யந்தௌ பக்ஷை꞉ பாஷாணஸம்நிபௌ⁴ ||3-26-18

விகர்ஷந்தௌ வமந்தௌ ச அந்யோந்யம் வஸுதா⁴தலே |
க³ஜாவிவ விஷணாக்³ரைர்நகா²க்³ரைஷ்²ச விசேரது꞉ ||3-26-19

ததோ வ்ரணமுகை²ஷ்²சைவ ஸுஸ்ராவ ருதி⁴ரம் ப³ஹு |
க்³ரீஷ்மாந்தே தா⁴துஸம்ஸ்ருஷ்டம் ஷை²லேப்⁴ய இவ காஞ்சநம் ||3-26-20

ஸம்ஸிக்தௌ ருதி⁴ரௌகை⁴ஷ்²ச ஸ்ரவத்³பி⁴꞉ ஸமரஞ்ஜிதௌ |
அதோ²த்³யதை꞉ பதா³க்³ரைஷ்²ச தௌ வ்யதா³ரயதாம் மஹீம் ||3-26-21

அபி⁴ஹத்ய து தௌ வீரௌ பரஸ்பரமநேகதா⁴ |
பதங்கா³விவ யுத்³யேதாம் பக்ஷாப்⁴யாம் மாம்ஸக்³ருத்³தி⁴நௌ ||3-26-22

ஷு²ஷ்²ருவுஷ்²சாந்தரிக்ஷே(அ)த² ஸர்வபூ⁴தாநி புஷ்கரே |
ஸித்³தா⁴நாம் வத³நோந்முக்தா꞉ பரயா வர்ணஸம்பதா³ ||3-26-23

ஸ்துதயோ விஷ்ணுஸம்யுக்தா꞉ ஸத்யா꞉ ஸத்யபராக்ரமே |
ஷ²ரீரம் தா⁴துஸம்யுக்தம் ஸம்யுக்தம் சேதநேந ச ||3-26-24

தத்³ப்³ரஹ்ம இந்த்³ரியைர்யுக்தம் தேஜோபூ⁴தம் ஸநாதநம் |
த்⁴ருவம் திஷ்ட²ந்தி பூ⁴தாஸ்தே ஸூக்ஷ்மே ப்ரளயதாம் க³தே ||3-26-25

புநஷ்²சோத்³ப⁴வதே ஸூக்ஷ்மம் ப³ஹுரூபமநேகதா⁴ |
ப்ரபோ³த்⁴ய பா⁴வம் பூ⁴தாநாம் த்ரிஷு லோகேஷு காமத³꞉ ||3-26-26

ஸுரூபோ ப³ஹுரூபாம்ஸ்தம்ˮல்லோகாந்த்ஸஞ்சரதே வஷீ² |
மாநஸீம் தநுமாஸ்தா²ய ப³ஹுபி⁴꞉ காரணாந்தரை꞉ ||3-26-27

யோகா³த்மா தா⁴ரயந்நுர்வீம் நாகா³த்மாநம் தி³வந்த⁴ர꞉ |
ப்³ரஹ்மபூ⁴தம் பரம் சைவ ஸூக்ஷ்மேணாத்மாநமீஷ்²வர꞉ ||3-26-28

ப்³ராஹ்மேண விப்ராந்வஸதி யுத்³தே⁴நைவ ச க்ஷத்ரியான் |
ப்ரதா³நகர்மணா வைஷ்²யாஞ்சூ²த்³ராந்பரிசரேண ச ||3-26-29

கா³வ꞉ க்ஷீரப்ரதா³நேந அஷ்²வாந்யஜ்ஞேஷு ப்ரோக்ஷணை꞉ |
பிதரஷ்²சோஷ்மணா வேத³ஹவிர்பா⁴கே³ந தே³வதா꞉ ||3-26-30

சதுபி⁴ர்வ்யதிரிக்தாங்கை³ஸ்த்ரிபி⁴ரந்யைஷ்²ச தா⁴துபி⁴꞉ |
ஸப்தாபி⁴꞉ பித்ருபி⁴ர்நித்யைஸ்த்ரீம்ˮல்லோகாந்பரிரக்ஷதி ||3-26-31

சந்த்³ரஸூர்யாத்மகம் நித்யம் தத்³ரூபநிஹிதாத்மகம் |
ப்ரகாஷ²ம் சாப்ரகாஷ²ம் ச நிகூ³ட⁴ம் ஸ்வேந தேஜஸா ||3-26-32

த்ரயஸ்து பிதரோ நித்யம் வர்த⁴யந்தி தி³வாகரம் |
சதுர்பி⁴꞉ பித்ருபி⁴ஷ்²சைவ சந்த்³ரோ வர்த⁴தி மண்ட³லே ||3-26-33

த்ரய꞉ பித்ருக³ணா நித்யம் பிண்டா³ந்பஷ்²சாத³த³ந்தி தே |
சத்வரோ(அ)ந்யே பித்ருக³ணா꞉ ஸித்³தா⁴꞉ பஞ்சக ஆத³தே³ ||3-26-34

த்வமேவ பஞ்ச தாந்த⁴ர்மாம்ஸ்த்வமேவாபஞ்ச தாந்விபோ⁴ |
ஸநாதநமயோ தி³வ்ய꞉ ஷா²ஷ்²வதோ ப்³ரஹ்மஸம்ப⁴வ꞉ ||3-26-35

தஸ்மாத்தத்தேஜ ஆத³த்தே அக்³நிர்வாயுஷ்²ச ஸர்வஷ²꞉ |
அதஸ்த்வம் கர்மணா தேந ஆதி³த்ய꞉ ஸமபத்³யத ||3-26-36

யதா³த³த்ஸி ஜக³த்ஸர்வம் ரஷ்²மிபி⁴꞉ ப்ரத³ஹந்நிவ |
யுகா³ந்தகாலே ஸம்ப்ராப்தே பராம் ஸித்³தி⁴முபாக³த꞉ ||3-26-37 

பக்ஷஸந்தா⁴வமாவாஸ்யாம் லோகம் சரஸி மாநுஷம் |
ருஷிபி⁴꞉ ஸஹ கூ³டா⁴த்மா ஸூர்யேந்து³வஸுஸம்ப⁴வை꞉ ||3-26-38

ஸப²லம் கர்ம குர்வாணம் யஜதாம் புஷ்டிவர்த⁴நம் |
ஹேதூநாமவிகாராய மா பூ⁴த்கர்மவிபர்யய꞉ ||3-26-39

வநஸ்பத்யௌஷதீ⁴ஷ்²சைவ யுக³பத்ப்ரதிபத்³யஸே |
பா³லபா⁴வாய வஸுதா⁴ம் பக்ஷே பக்ஷே ஜநிஸ்தவ ||3-26-40

பூ⁴தாநாம் பு⁴வி பூ⁴தேஷ² பா⁴வ்யர்த²ம் வஸுதா⁴தலே |
வஸு யத்³பு⁴வி கிஞ்சிச்ச ஸர்வம் தத்த்வமயம் விபோ⁴ ||3-26-41

தவ்மேவ விவித⁴ம் த⁴ர்மம் ஷா²ஷ்²வதம் வஸுதா⁴தலே |
தே³வயஜ்ஞம் மந்த்ரவாக்யமாத்மயஜ்ஞம் ஸமாநுஷம் ||3-26-42

த்³விவித⁴꞉ ஸ்வர்க³மார்க³ஷ்²ச ஸூர்யஷ்²சந்த்³ரஷ்²ச நிர்மல꞉ |
சந்த்³ரமா꞉ பித்ருயாநஷ்²ச தே³வயாநஷ்²ச பா⁴ஸ்கர꞉ ||3-26-43

த்வமேவ வஸுதா⁴யுக்தோ விஷ்²வம் சரஸி ஸீமயா |
ஏகீக்ருத்ய க³ணாந்ஸர்வாந்ஸங்க்ஷிப்யாமுத்ர ஸம்ப⁴வ꞉ ||3-26-44

ஏகஸ்த்வமஸி ஸம்பூ⁴த꞉ புராணபுருஷோ விராட் |
அக்ஷயஷ்²சாப்ரமேயஷ்²ச கர்மகாரகாரோ வஷீ² ||3-26-45

மூர்தஸ்தேஜஸி ஸம்பூ⁴தோ வாயு꞉ பர்யேதி கே²சர꞉ |
ஸப்தபீ⁴ ரூபஸம்ஸ்தா²நைர்நித்யமாவ்ருத்ய திஷ்ட²தி ||3-26-46

ஸாத⁴நே சாபி நிர்மாணே ஸம்ஹாரே ப்ரளயே ததா² |
தா⁴தா தா⁴ரணகாலே ச தி³ஷ²ஷ்²சக்ஷுஷி தா⁴ரிணி ||3-26-47

ஸேவ்யாமாநோ முநிக³ணைர்நித்யம் விக³தகில்பி³ஷை꞉ |
கர்மபி⁴꞉ ஸத்யமாபந்நை꞉ ஸமராகை³ர்ஜிதேந்த்³ரியை꞉ ||3-26-48

ஸ்தூயமாநைஷ்²ச விபு³தை⁴꞉ ஸித்³தை⁴ர்முநிவரைஸ்ததா² |
ஸஸ்மார விபுலம் தே³ஹம் ஹரிர்ஹயஷி²ரோ மஹான் ||3-26-49

க்ருத்வா வேத³மயம் ரூபம் ஸர்வதே³வமயம் வபு꞉ |
ஷி²ரோமத்⁴யே மஹாதே³வோ ப்³ரஹ்மா து ஹ்ருத³யே ஸ்தி²த꞉ ||3-26-50

ஆதி³த்யரஷ்²மயோ பா³லாஷ்²சக்ஷுஷீ ஷ²ஷி²பா⁴ஸ்கரௌ |
ஜங்கே⁴ து வஸவ꞉ ஸாத்⁴யா꞉ ஸர்வஸந்தி⁴ஷு தே³வதா꞉ ||3-26-51

ஜிஹ்வா வைஷ்²வாநரோ தே³வ꞉ ஸத்யா தே³வீ ஸரஸ்வதீ |
மருதோ வருணஷ்²சைவ ஜாநுதே³ஷே² வ்யவஸ்தி²தா꞉ ||3-26-52

ஏவம் க்ருத்வா ததா² ரூபம் ஸுராணாமத்³பு⁴தம் மஹத் |
அஸுரம் பீட³யாமாஸ க்ரோதா⁴த்³ரக்தாந்தலோசந꞉ ||3-26-53

மதோ⁴ர்மேதோ³ம்பு³பூர்ணா ச ப்ருதி²வீ ஸமத்³ருஷ்²யத |
ப்ரமதே³வ க⁴நா சைவ ஷு²க்லாம்ஷு²கநிவாஸிநீ ||3-26-54

மேதி³நீத்யேவ ஷ²ப்³த³ஷ்²ச லப்³த⁴꞉ ப்ருத்²வ்யா நரோத்தம |
நாமாஸுரஸஹஸ்ரேந த⁴ரண்யாம் ஸம்ப்ரதிஷ்டி²தம் ||3-26-55

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
பௌஷ்கரே ஷட்³விம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_026_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-26  Vishnu as Hayagriva kills Madhu
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 17, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ShaDviMshatitamo.adhyAyaH

mohavivekayoryuddham

vaishampAyana uvAcha
balavAntsa tu daiteyo madhurbhImaparkramaH |
babandha pAshairnishitairmahendraM parvatAntare ||3-26-1

taM vai prahlAdavachanallakShaNaj~nashcha bhArata |
aishvaryamaindramAkA~NkShanbhaviShyaM buddhisa~NkShayAt ||3-26-2

baddhvendraM sahasA madhye pAshairmarmavivarjitaiH |
AyasairbahubhishchitrairbalavadbhirvidAraNaiH ||3-26-3

viShNumevAgraNI rudramAhvayadyuddhakovidaH |
madhye gaNAnAM sarveShAM kAlasya vashamAgataH ||3-26-4

dvaidhIbhUtAH kAshyapeyA madhorvashamupAgatAH |
yuddhArthamabhyadhAvanta pragR^ihya vipulA gadAH ||3-26-5

gandharvAH kinnarAshchaiva vAdye gIte cha kovidAH |
pranR^ityanti pragAyanti prahasanti cha sarvashaH ||3-26-6

tantrIbhiH suprayuktAbhirmadhurAbhiH svabhAvataH |
mano madhorvidhunvanti yudhyamAnasya rAgiNaH ||3-26-7

madhorbalArthaM madhunA niyogAtpadmayoninaH |
etAnvikArAnkurvanti gandharvAH satyavAdinaH ||3-26-8

tatra shakto Hi gAndharve tasmi~nChabde madhurmanaH |
dAnavAshchAsurAshchaiva pratyakShaM yAnti prANadan ||3-26-9

madhoshcha mAna AkShipya pashyanyogena chakShuShA |
mandaraM prayate viShNurgUDho.agniriva dAruShu ||3-26-10

R^iShayo dIptamanasaM ki~nchidvyathitamAnasAH |
pitAmahaM puraskR^itya kShaNenAntaradhIyata ||3-26-11

viShNuM so.abhyahanatkruddho madhurmadhunibhekShaNaH |
bhujena sha~NkhadeshAnte na chakampe padAtpadam ||3-26-12

viShNushchAbhyahanaddaityaM karAgreNa stanAntare |
sa papAta mahIM tUrNaM jAnubhyAM rudhiraM vaman ||3-26-13

na chainaM patitaM hanti viShNuryuddhavishAradaH |
bAhuyuddhe hi samayaM matvAchintyaparAkramaH ||3-26-14

indradhvaja ivottiShTha~njAnubhyAM sa mahItalAt |
madhU roShaparItAtmA nirdahanniva chakShuShA ||3-26-15

paruShAbhistato vAgbhiranyonyamabhigarjatuH |
samIyaturbAhuyuddhe parasparavadhaiShiNau ||3-26-16

ubhau tau bAhubalinAvubhau yuddhavishAradau |
ubhau cha tapasA shAntAvubhau satyaparAkramau ||3-26-17

dR^iDhaprahAriNau vIrAvanyonyaM vichakarShatuH |
shailendrAviva yuddhyantau pakShaiH pAShANasaMnibhau ||3-26-18

vikarShantau vamantau cha anyonyaM vasudhAtale |
gajAviva viShaNAgrairnakhAgraishcha vicheratuH ||3-26-19

tato vraNamukhaishchaiva susrAva rudhiraM bahu |
grIShmAnte dhAtusaMsR^iShTaM shailebhya iva kA~nchanam ||3-26-20

saMsiktau rudhiraughaishcha sravadbhiH samara~njitau |
athodyataiH padAgraishcha tau vyadArayatAM mahIm ||3-26-21

abhihatya tu tau vIrau parasparamanekadhA |
pata~NgAviva yudyetAM pakShAbhyAM mAMsagR^iddhinau ||3-26-22

shushruvushchAntarikShe.atha sarvabhUtAni puShkare |
siddhAnAM vadanonmuktAH parayA varNasampadA ||3-26-23

stutayo viShNusaMyuktAH satyAH satyaparAkrame |
sharIraM dhAtusaMyuktaM saMyuktaM chetanena cha ||3-26-24

tadbrahma indriyairyuktaM tejobhUtaM sanAtanam |
dhruvaM tiShThanti bhUtAste sUkShme pralayatAM gate ||3-26-25

punashchodbhavate sUkShmaM bahurUpamanekadhA |
prabodhya bhAvaM bhUtAnAM triShu lokeShu kAmadaH ||3-26-26

surUpo bahurUpAMsta.NllokAntsa~ncharate vashI |
mAnasIM tanumAsthAya bahubhiH kAraNAntaraiH ||3-26-27

yogAtmA dhArayannurvIM nAgAtmAnaM divaMdharaH |
brahmabhUtaM paraM chaiva sUkShmeNAtmAnamIshvaraH ||3-26-28

brAhmeNa viprAnvasati yuddhenaiva cha kShatriyAn |
pradAnakarmaNA vaishyA~nChUdrAnparichareNa cha ||3-26-29

gAvaH kShIrapradAnena ashvAnyaj~neShu prokShaNaiH |
pitarashchoShmaNA vedahavirbhAgena devatAH ||3-26-30

chatubhirvyatiriktA~Ngaistribhiranyaishcha dhAtubhiH |
saptAbhiH pitR^ibhirnityaistrI.NllokAnparirakShati ||3-26-31

chandrasUryAtmakaM nityaM tadrUpanihitAtmakam |
prakAshaM chAprakAshaM cha nigUDhaM svena tejasA ||3-26-32

trayastu pitaro nityam vardhayanti divAkaram |
chaturbhiH pitR^ibhishchaiva chandro vardhati maNDale ||3-26-33

trayaH pitR^igaNA nityaM piNDAnpashchAdadanti te |
chatvaro.anye pitR^igaNAH siddhAH pa~nchaka Adade ||3-26-34

tvameva pa~ncha tAndharmAMstvamevApa~ncha tAnvibho |
sanAtanamayo divyaH shAshvato brahmasaMbhavaH ||3-26-35

tasmAttatteja Adatte agnirvAyushcha sarvashaH |
atastvaM karmaNA tena AdityaH samapadyata ||3-26-36

yadAdatsi jagatsarvaM rashmibhiH pradahanniva |
yugAntakAle saMprApte parAM siddhimupAgataH ||3-26-37 

pakShasaMdhAvamAvAsyAM lokaM charasi mAnuSham |
R^iShibhiH saha gUDhAtmA sUryenduvasusaMbhavaiH ||3-26-38

saphalaM karma kurvANaM yajatAM puShTivardhanam |
hetUnAmavikArAya mA bhUtkarmaviparyayaH ||3-26-39

vanaspatyauShadhIshchaiva yugapatpratipadyase |
bAlabhAvAya vasudhAM pakShe pakShe janistava ||3-26-40

bhUtAnAM bhuvi bhUtesha bhAvyarthaM vasudhAtale |
vasu yadbhuvi ki~nchichcha sarvaM tattvamayaM vibho ||3-26-41

tavmeva vividhaM dharmaM shAshvataM vasudhAtale |
devayaj~naM mantravAkyamAtmayaj~naM samAnuSham ||3-26-42

dvividhaH svargamArgashcha sUryashchandrashcha nirmalaH |
chandramAH pitR^iyAnashcha devayAnashcha bhAskaraH ||3-26-43

tvameva vasudhAyukto vishvaM charasi sImayA |
ekIkR^itya gaNAnsarvAnsa~NkShipyAmutra sambhavaH ||3-26-44

ekastvamasi saMbhUtaH purANapuruSho virAT |
akShayashchAprameyashcha karmakArakAro vashI ||3-26-45

mUrtastejasi saMbhUto vAyuH paryeti khecharaH |
saptabhI rUpasaMsthAnairnityamAvR^itya tiShThati ||3-26-46

sAdhane chApi nirmANe saMhAre pralaye tathA |
dhAtA dhAraNakAle cha dishashchakShuShi dhAriNi ||3-26-47

sevyAmAno munigaNairnityaM vigatakilbiShaiH |
karmabhiH satyamApannaiH samarAgairjitendriyaiH ||3-26-48

stUyamAnaishcha vibudhaiH siddhairmunivaraistathA |
sasmAra vipulaM dehaM harirhayashiro mahAn ||3-26-49

kR^itvA vedamayaM rUpaM sarvadevamayaM vapuH |
shiromadhye mahAdevo brahmA tu hR^idaye sthitaH ||3-26-50

Adityarashmayo bAlAshchakShuShI shashibhAskarau |
ja~Nghe tu vasavaH sAdhyAH sarvasaMdhiShu devatAH ||3-26-51

jihvA vaishvAnaro devaH satyA devI sarasvatI |
maruto varuNashchaiva jAnudeshe vyavasthitAH ||3-26-52

evaM kR^itvA tathA rUpaM surANAmadbhutaM mahat |
asuraM pIDayAmAsa krodhAdraktAntalochanaH ||3-26-53

madhormedombupUrNA cha pR^ithivI samadR^ishyata |
pramadeva ghanA chaiva shuklAMshukanivAsinI ||3-26-54

medinItyeva shabdashcha labdhaH pR^ithvyA narottama |
nAmAsurasahasrena dharaNyAM saMpratiShThitam ||3-26-55

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare ShaDviMsho.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்