Monday 31 May 2021

ஈஷ²ப⁴க்திமாஹாத்ம்யம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 25 (23)

அத² பஞ்சவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஈஷ²ப⁴க்திமாஹாத்ம்யம்

War between devas and asuras

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தே து கோ³ப்³ராஹ்மணா நாகா³ஷ்²சந்த்³ராதி³த்யபுரஸ்க்ருதா꞉ |
ப்³ராஹ்மணாந்பூஜயந்தே³வாந்வஸுபி⁴ர்ப்³ரஹ்மஸம்ப⁴வை꞉ ||3-25-1

நாரத³ப்ரமுகா²ஷ்²சைவ க³ந்த⁴ர்வா ருஷயோ ந்ருப |
குர்வந்தி ஸததம் யஜ்ஞே க்ரமப்ராப்தம் பிதாமஹம் ||3-25-2

வசோபி⁴ர்மது⁴ராபா⁴ஷை꞉ பஞ்சேந்த்³ரியநிவாஸிபி⁴꞉ |
ஸர்வபூ⁴தப்ரியகரை꞉ ஸர்வபூ⁴தஹிதைஷிபி⁴꞉ ||3-25-3

ஸ்தூயமாநஷ்²ச யஜ்ஞந்தே பஞ்சேந்த்³ரியஸமாஹிதை꞉ |
ப்ரோவாச ப⁴க³வாந்ப்³ரஹ்மா தி³ஷ்ட்யா தி³ஷ்ட்யேதி பா⁴ரத ||3-25-4

தத꞉ கஷ்²யபமாபா⁴ஷ்ய ப்ரோவாச ப⁴க³வாந்ப்ரபு⁴꞉ |
ப⁴வாநபி ஸுதை꞉ ஸார்த⁴ம் யக்ஷ்யதே வஸுதா⁴தலே ||3-25-5

க்ரதுபி⁴꞉ பரமப்ராப்தை꞉ ஸம்பூர்ணவரத³க்ஷிணை꞉ |
யக்ஷா꞉ ஸுராஷ்²ச தே ஸர்வே யதா² ப்ரதிகு³ணை꞉ ப்ரபோ⁴ ||3-25-6

வயம் யக்ஷ்யாமஹே பூர்வம் பூர்வம் யக்ஷ்யாமஹே வயம் |
ஏவமந்யோந்யஸம்ரம்பா⁴த்³வித்³யந்தே ப³லத³ர்பிதா꞉ ||3-25-7

தை³தேயாஷ்²சாப்யதை³தேயா꞉ பரஸ்பரஜயைஷிண꞉ |
யுத்³தா⁴யைவ ப்ரதிஷ்ட²ந்தி ப்ரக்³ருஹ்ய விபுலௌ பு⁴ஜௌ ||3-25-8

நிவார்யமாணா ருஷிபி⁴ஸ்தபஸா த³க்³த⁴கில்பி³ஷை꞉ |
அந்யைஷ்²ச விவிதை⁴ர்விப்ரைர்வேத³வேதா³ங்க்³பாரகை³꞉ ||3-25-9

நிவார்யமாநா யுத்⁴யந்தே வ்ருஷபா⁴ இவ கோ³குலே |
ப்ரயுத்³தா⁴ யுத்³த⁴ஸங்க்ராந்தா꞉ ஸர்வே ப்ராணஜயைஷிண꞉ ||3-25-10

பஷ்²யதாம் ஸர்வபூ⁴தாநாம் ம்ருத்யோர்விஷயமாக³தா꞉ |
தத꞉ ஷ²ப்³தே³ந மஹதா பரம் க்ருத்வா மஹாப³ல꞉ ||3-25-11

ருந்த⁴ந்தி பா³ஹுபி⁴꞉ க்ருத்³தா⁴꞉ ஸபக்ஷா இவ பாக்ஷிண꞉ |
சசால வஸுதா⁴ சைவ பாதா³க்ராந்தா ச ரோசிபி⁴꞉ ||3-25-12

நௌர்யதா² புருஷாக்ராந்தா நிஷீத³தி மஹாஜலே |
பர்வதாஷ்²ச விஷீ²ர்யந்தே நர்த³மாநா க³ஜா இவ ||3-25-13

சுக்ஷுபு⁴ஷ்²ச மஹாநத்³யஸ்தாடி³தா மாதரிஷ்²வநா |
தத꞉ ஸமப⁴வத்³யுத்³த⁴ம் மதோ⁴ர்விஷ்ணோஷ்²ச பா⁴ரத ||3-25-14

யுகா³ந்தகரணம் கோ⁴ரம் ஸர்வப்ராணிப⁴யங்கரம் |
ப்ரமமாத² ப³லம் விஷ்ணு꞉ ஸமக்³ரம் ப³லபௌருஷம் ||3-25-15

வஹ்நேரிவ ப³லம் தீ³ப்தம் ஷ²மயத்யம்பு³நா யதா² |
ததா² ப்ரஷா²மிதம் தேந ப⁴க³வத்யபகாரிணா ||3-25-16

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
பஞ்சவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_025_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-25  Madhu-Vishnu Battle
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 15, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchaviMsho.adhyAyaH
IshabhaktimAhAtmyam


vaishampAyana uvAcha
te tu gobrAhmaNA nAgAshchandrAdityapuraskR^itAH |
brAhmaNAnpUjayandevAnvasubhirbrahmasaMbhavaiH ||3-25-1

nAradapramukhAshchaiva gandharvA R^iShayo nR^ipa |
kurvanti satataM yaj~ne kramaprAptaM pitAmaham ||3-25-2

vachobhirmadhurAbhAShaiH pa~nchendriyanivAsibhiH |
sarvabhUtapriyakaraiH sarvabhUtahitaiShibhiH ||3-25-3

stUyamAnashcha yaj~nante pa~nchendriyasamAhitaiH |
provAcha bhagavAnbrahmA diShTyA diShTyeti bhArata ||3-25-4

tataH kashyapamAbhAShya provAcha bhagavAnprabhuH |
bhavAnapi sutaiH sArdhaM yakShyate vasudhAtale ||3-25-5

kratubhiH paramaprAptaiH saMpUrNavaradakShiNaiH |
yakShAH surAshcha te sarve yathA pratiguNaiH prabho ||3-25-6

vayaM yakShyAmahe pUrvaM pUrvaM yakShyAmahe vayaM |
evamanyonyasaMrambhAdvidyante baladarpitAH ||3-25-7

daiteyAshchApyadaiteyAH parasparajayaiShiNaH |
yuddhAyaiva pratiShThanti pragR^ihya vipulau bhujau ||3-25-8

nivAryamANA R^iShibhistapasA dagdhakilbiShaiH |
anyaishcha vividhairviprairvedavedA~NgpAragaiH ||3-25-9

nivAryamAnA yudhyante vR^iShabhA iva gokule |
prayuddhA yuddhasa~NkrAntAH sarve prANajayaiShiNaH ||3-25-10

pashyatAM sarvabhUtAnAM mR^ityorviShayamAgatAH |
tataH shabdena mahatA paraM kR^itvA mahAbalaH ||3-25-11

rundhanti bAhubhiH kruddhAH sapakShA iva pAkShiNaH |
chachAla vasudhA chaiva pAdAkrAntA cha rochibhiH ||3-25-12

nauryathA puruShAkrAntA niShIdati mahAjale |
parvatAshcha vishIryante nardamAnA gajA iva ||3-25-13

chukShubhushcha mahAnadyastADitA mAtarishvanA |
tataH samabhavadyuddhaM madhorviShNoshcha bhArata ||3-25-14

yugAntakaraNaM ghoraM sarvaprANibhaya~NkaraM |
pramamAtha balaM viShNuH samagraM balapauruSham ||3-25-15

vahneriva balaM dIptaM shamayatyambunA yathA |
tathA prashAmitaM tena bhagavatyapakAriNA ||3-25-16

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pa~nchaviMsho.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்