Saturday 19 June 2021

ஆத்மோபாஸநாதி³கத²நம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 27 (25)

அத² ஸப்தவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஆத்மோபாஸநாதி³கத²நம்


Madhu Kaitabha and Vishnu

வைஷ²ம்பாயந உவாச
மதோ⁴ர்நிபதநம் த்³ருஷ்ட்வா ஸர்வபூ⁴தாநி புஷ்கரே |
ப்ரஹ்ருஷ்டாநி ப்ரகா³யந்தி ப்ரந்ருத்யந்தி ச ஸர்வஷ²꞉ ||3-27-1

ஸுபார்ஷ்²வோ கி³ரிமுக்²யஸ்து காஞ்சநை꞉ ஷி²க²ரோத்தமை꞉ |
ப³ஹுதா⁴துவிசித்ரைஷ்²ச க²ம் லிக²ந்நிவ சாப³பௌ⁴ ||3-27-2

கி³ரயஷ்²சாபி⁴ஷோ²ப⁴ந்தே தா⁴துபி⁴꞉ ஸமரஞ்ஜிதா꞉ |
ப்ராம்ஷு²பி⁴꞉ ஷி²க²ராக்³ரைஷ்²ச ஸவித்³யுத இவாம்பு³தா³꞉ ||3-27-3

பக்ஷவாதோத்³த⁴தோ ரேணுஷ்²சூர்ணை꞉ ஸாஞ்ஜநவாலுகை꞉ |
சா²த³யந்பர்வதாக்³ராணி மஹாமேக⁴ இவாப³பௌ⁴ ||3-27-4

மேக⁴ஸம்ஷ்²லிஷ்டஷி²க²ரா பக்ஷவிக்ஷிப்தபாத³பா꞉ |
காஞ்சநோத்³பே⁴த³ப³ஹுளா꞉ க²ம் திஷ்ட²ந்தீவ பர்வதா꞉ ||3-27-5

பக்ஷவந்த꞉ ஸஷி²க²ரா ஹேமதா⁴துபி⁴ரஞ்ஜிதா꞉ |
பவநேந ஸமுத்³பூ⁴தாஸ்த்ராஸயந்தி விஹங்க³மான் ||3-27-6

காஞ்சநா꞉ பர்வதா꞉ ஸர்வே ஸ்பா²டிகைர்மணிபி⁴ஷ்²சிதா꞉ |
ஸூர்யகாந்தைஷ்²ச ப³ஹுபி⁴ஷ்²சந்த்³ரகாந்தைஷ்²ச நிர்மலா꞉ ||3-27-7

ஹிமவாம்ஷ்²ச மஹாஷை²ல꞉ ஷ்²வேதைர்தா⁴துபி⁴ராசித꞉ |
காஞ்சநை꞉ ஷி²க²ராக்³ரைஷ்²ச ஸூர்யபாத³ப்ரகாஷி²தை꞉ ||3-27-8

மணிபி⁴ஷ்²ச ப்ரகாஷ²த்³பி⁴꞉ பக்ஷாந்தரவிநி꞉ஸ்ருதை꞉ |
தாம்ரபுஷ்பைஷ்²ச ஷி²க²ரைர்தீ³ப்யமாநை꞉ ஸ்வதேஜஸா ||3-27-9

மந்த³ரஷ்²சோக்³ரஷி²க²ர꞉ ஸ்பா²டிகைர்மணிபி⁴ஷ்²சித꞉ |
வஜ்ரக³ர்போ⁴ நிராளம்பை³꞉ ஸ்வர்கோ³பம இவாப³பௌ⁴ ||3-27-10

ஸஹஸ்ரஷ்²ருங்க³꞉ கைலாஸ꞉ ஷி²லாதா⁴துவிபூ⁴ஷித꞉ |
தோரணைஷ்²சைவ நிபி³டை³꞉ ப்ராம்ஷு²பி⁴ஷ்²சைவ பாத³பை꞉ ||3-27-11

ப்ரவாத³யத்³பி⁴ர்க³ந்த⁴ர்வை꞉ கிந்நரைஷ்²ச ப்ரகா³யிபி⁴꞉ |
தே³வகந்யாங்க³ராகை³ஷ்²ச ப்ரக்ரீடா³த்³ரிரிவாப³பௌ⁴ ||3-27-12

மது⁴ரைர்வாத்³யகீ³தைஷ்²ச ந்ருத்யைஷ்²சாபி⁴நயோத்³க³தை꞉ |
ஷ்²ருங்கா³ரை꞉ ஸாங்க³ஹாரைஷ்²ச கைலாஸோ மத³நாயதே ||3-27-13

ஆதி³த்யாபா⁴ஸிபி⁴꞉ ஷ்²ருங்கை³ர்பி⁴ந்நாஞ்ஜநசயோபமை꞉ |
விந்த்⁴யோ நீலாம்பு³த³ஷ்²யாமோ விபி⁴ந்ந இவ தோயத³꞉ ||3-27-14

தா⁴த்வர்த²ம் ஸர்வபூ⁴தாநாம் மேருப்ருஷ்டே² மஹாப³லே |
நிர்வேமுர்விமலம் தோயம் மேக⁴ஜாலைரிவோத்தமை꞉ ||3-27-15

ஷி²லாபி⁴ர்ப³ஹுசித்ராபி⁴ர்தா⁴துபி⁴ர்ப³ஹுரூபிபி⁴꞉ |
ப்ரஸ்ரவத்³பி⁴ர்கு³ஹாத்³வரை꞉ ஸலிலம் ஸ்ப²டிகப்ரப⁴ம் ||3-27-16

க்³ரீஷ்²மாந்தே வாயுஸங்கூ³டா⁴ க⁴நா இவ ஸவித்³யுத꞉ |
சித்ரை꞉ புஷ்பைஸ்தருக³ணா꞉ ஷோ²ப⁴ந்த இவ பூ⁴ஷிதா꞉ ||3-27-17

நாகா³꞉ கநகஸம்பூ⁴தைர்விசித்ரைரிவ பூ⁴ஷிதா꞉ |
விஹங்க³மாபி⁴ர்லீநாஷ்²ச லதாஸ்தருஸமாஷ்²ரிதா꞉ ||3-27-18

விளம்ப³ந்த்ய꞉ ஸபுஷ்பாஷ்²ச ந்ருத்யந்தே வாயுக⁴ட்டிதா꞉ |
பவநேந ஸமுத்³தூ⁴தா மஹதா மாத⁴வே(அ)ஹநி ||3-27-19

முமுசு꞉ புஷ்பஸங்கா⁴தம் தோயம் வேலேவ வர்ஷதி |
ப³லவத்³பி⁴ஷ்²ச விபுலை꞉ ஷா²கா²ஸ்கந்தா⁴வரோஹிபி⁴꞉ ||3-27-20

பாத³பைர்வர்ணப³ஹுளைர்த்⁴ரியேத ச வஸுந்த⁴ரா |
மது⁴ப்ரியா மது⁴கரா மது⁴மத்தா விஹங்க³மா꞉ |
கோ⁴ஷயந்தீவ கா³யந்த꞉ காமஸ்யாக³மஸம்ப⁴வம் ||3-27-21

விஷ்ணுர்மதோ⁴ர்நிஹந்தா ச சகார மது⁴வாஹிநீம் |
நதீ³ம் ப்ரஸ்ரவநிர்பே⁴தா³ம் ஸுதீர்தா²ம் ப³ஹுளோத³காம் ||3-27-22

அங்கா³ரவர்நஸிகதாம் மது⁴தீர்தா²ம் மநோரமாம் |
விமலைரம்பு³பி⁴꞉ பூர்ணாம் புஷ்பஸஞ்சயவாஹிநீம் ||3-27-23

விவேஷ² புஷ்கரம் ஸா து ப்³ரஹ்மணோ வாக்யநோதி³தா |
ருஷிபி⁴ஷ்²சாநுசரிதா ப்³ரஹ்மதந்த்ரநிஷேவிபி⁴꞉ ||3-27-24

தா⁴த்ரீ கபிலரூபேண கௌ³ர்பூ⁴த்வா க்ஷரதே பய꞉ |
மது⁴ரம் விததே யஜ்ஞே ப்³ரஹ்மணோ வாக்யசோதி³தா ||3-27-25

ஷி²ரஷ்²ச ப்ருதி²வீ பூ⁴தம் ஸந்தா⁴தும் ப்ராப்தவாந்மஹீம் |
ஷு²த்³த⁴ம் ச ப⁴ஜதே லோகம் ஷா²ஷ்²வதம் பரமாத்³பு⁴தம் ||3-27-26

ஸாரஸ்வத்யா꞉ ஸமுத்³பூ⁴தம் ப்³ரஹ்மக்ஷேத்ரே தமோநுத³ம் |
மருதீர்த²மதிக்ரம்ய புஷ்கரேஷு விஸர்பதி ||3-27-27

ஸுசாருரூபா த⁴ர்மஜ்ஞா அஜாரூபேண சா²த³யன் |
ரூபம் கநகவர்ணாப⁴ம் தபோயுக்தேந சேதஸா ||3-27-28 

அஜக³ந்த⁴க்ருதோந்முக்த꞉ ஸம்பூ⁴த꞉ பர்வதோ மஹான் |
கு³ருத்³வாரகு³ணப்ராண꞉ ஷா²ஷ்²வத꞉ ஸித்³த⁴ஸேவித꞉ ||3-27-29

வேதி³காபி⁴꞉ ஸுசித்ராபி⁴꞉ காஞ்சநாபி⁴ர்விராஜித꞉ |
புஷ்கராணி பரீதாநி த்வஷ்ட்ரா விபுலத³க்ஷிண꞉ ||3-27-30

மஹாமேரோர்யதா² ரூபம் பஞ்சபி⁴ர்தா⁴துபி⁴ர்வ்ருத꞉ |
சேதநாயாபி⁴ஸம்பந்நோ ரூபேணாத்³பு⁴தத³ர்ஷ²ந꞉ ||3-27-31

கரிஷ்யாம்யஹமப்யேதந்மநஸா த⁴ர்மசாரிணம் |
ரூபம் ப³ஹுவித⁴ம் லோகே பார்தி²வீம் சேதநாம் ததா² ||3-27-32

த்ரீம்ஷ்²ச லோகாந்ப்ரபத்³யேயம் பஞ்சபி⁴ர்தா⁴துலக்ஷணை꞉ |
ஷஷ்டே²ந ச ஸஸர்ஜேயம் மநஸா த⁴ர்மசாரிணீம் ||3-27-33

Sஅங்கே³ஷு பா⁴வமோஹாப்⁴யாம் பஷ்²யந்தி ச ஸம்ருத்³த⁴ய꞉ |
விமுக்தா꞉ ஸர்வஸங்கே³ப்⁴யோ தா⁴ரயந்தி பரிக்³ரஹான் ||3-27-34

ந ச விந்தே³த மாம் கஷ்²சிந்மநஸா காமரூபிணம் |
பஞ்சதா⁴துநிப³த்³த⁴ஷ்²ச நாநாபா⁴ஷிதசோத³ந꞉ ||3-27-35

யே ச விஷ்ணுமதீ⁴யந்தே ப³ஹுதா⁴ காமவிக்³ரஹை꞉ |
தே மாம் பஷ்²யேயுரவ்யக்தம் தபஸா த³க்³த⁴கில்பி³ஷா꞉ ||3-27-36

யே ச மாமபி⁴ரோஹேயுர்நரா த⁴ர்மபதே² ஸ்தி²தா꞉ |
தே(அ)பி ஸ்வர்க³ஜித꞉ ஸந்த꞉ பஷ்²யேயுர்மாம் க³தக்லமா꞉ |V3-27-37

யஷ்²சைவ பர்வத꞉ ப்ராம்ஷு²ர்மேருப்ருஷ்டே² வ்யவஸ்தி²த꞉ |
ஏதமாருஹ்ய யுத்⁴யேயு꞉ ப்ராணத்யாகே³ ஸுநிர்மலா꞉ ||3-27-38

அப்ஸரோபி⁴꞉ ஸமாக³ம்ய விசரேயுர்மநோஜவா꞉ |
நந்த³நம் வநமாருஹ்ய காம்யகம் ச மஹத்³வநம் ||3-27-39

இமாம் வித்³யாம் ஸமாஸ்தா²ய மத்³ப⁴க்தா꞉ புஷ்கரேஷ்விஹ |
ஷ²ரீரம் க்ஷபயிஷ்யந்தி வ்ரதைர்ப³ஹுவிதை⁴꞉ க்ருதை꞉ ||3-27-40

ஸித்³தி⁴ம் ப்ராப்ய க்ரமேயுஸ்தே காமைர்ப³ஹுவிதை⁴ர்நரா꞉ |
இமம் லோகமமும் சைவ ஸம்பதேயுர்யதா²ஸுக²ம் ||3-27-41

கௌ³ரீஸித்³தே⁴தி வ்யாக்²யாதா த்ரிஷு லோகேஷு வித்³யயா |
ப்ரபா⁴வம் தபஸா வ்ருத்தம் த³ர்ஷ²யந்தீ ஸமாஹிதா꞉ ||3-27-42

ஷண்ணாம் ஜ்ஞாநாபி⁴ஸந்தீ⁴நாமபி⁴ஜ்ஞாநாத்ஸஸங்க்³ரஹா꞉ |
ப⁴வேயுஸ்தே நிராரம்பா⁴ தா⁴துநிர்முக்தப³ந்த⁴நா꞉ ||3-27-43

ஸஹஸ்ரகு³ணமப்யத்ர த³த்த்வா தா³நப²லாதி³வ |
அவமாநேந விப்ராணாம் மந꞉ஷு²த்³தே⁴ந கர்மணா ||3-27-44

ஸர்வத்ரைவாப்ரமேயேண அத்யந்தம் ப²லமாப்நுயு꞉ |
அமுஷ்மிம்ˮல்லோகே த⁴ர்மஜ்ஞா꞉ ஸஹ ஸர்வகுலோத்³ப⁴வை꞉ ||3-27-45

யேஷாமிஹ ச ஸாம்நித்⁴யம் யஜ்ஞே ப்³ராஹ்மணஸங்குலே |
தே பூ⁴யோ யஜமாநாத்³யா அபி⁴ஷிச்ய புந꞉ புந꞉ ||3-27-46

ததா² தாம் மந்யஸே கௌ³ரீம் மநஸா த⁴ர்மசாரிணீம் |
அநுக்³ரஹாய பூ⁴தாநாம் தந்மமாக்³ரே தபோத⁴நே ||3-27-47

ஸத்ய ஏஷ பரோ வித்³யே ப⁴விதா நாத்ர ஸம்ஷ²ய꞉ |
நாப²லோ வித்³யதே த⁴ர்மஷ்²சரிதோ த⁴ர்மசாரிணா ||3-27-48 

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
பௌஷ்கரே ஸப்தவிம்ஷ்²மோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_027_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-27  The Mountains and the river MadhuvAhini in Spring
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 18, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha saptaviMsho.adhyAyaH

AtmopAsanAdikathanam

vaishampAyana uvAcha
madhornipatanaM dR^iShTvA sarvabhUtAni puShkare |
prahR^iShTAni pragAyanti pranR^ityanti cha sarvashaH ||3-27-1

supArshvo girimukhyastu kA~nchanaiH shikharottamaiH |
bahudhAtuvichitraishcha khaM likhanniva chAbabhau ||3-27-2

girayashchAbhishobhante dhAtubhiH samara~njitAH |
prAMshubhiH shikharAgraishcha savidyuta ivAmbudAH ||3-27-3

pakShavAtoddhato reNushchUrNaiH sA~njanavAlukaiH |
ChAdayanparvatAgrANi mahAmegha ivAbabhau ||3-27-4

meghasaMshliShTashikharA pakShavikShiptapAdapAH |
kA~nchanodbhedabahulAH khaM tiShThantIva parvatAH ||3-27-5

pakShavantaH sashikharA hemadhAtubhira~njitAH |
pavanena samudbhUtAstrAsayanti viha~NgamAn ||3-27-6

kA~nchanAH parvatAH sarve sphATikairmaNibhishchitAH |
sUryakAntaishcha bahubhishchandrakAntaishcha nirmalAH ||3-27-7

himavAMshcha mahAshailaH shvetairdhAtubhirAchitaH |
kA~nchanaiH shikharAgraishcha sUryapAdaprakAshitaiH ||3-27-8

maNibhishcha prakAshadbhiH pakShAntaraviniHsR^itaiH |
tAmrapuShpaishcha shikharairdIpyamAnaiH svatejasA ||3-27-9

mandarashchograshikharaH sphATikairmaNibhishchitaH |
vajragarbho nirAlambaiH svargopama ivAbabhau ||3-27-10

sahasrashR^i~NgaH kailAsaH shilAdhAtuvibhUShitaH |
toraNaishchaiva nibiDaiH prAMshubhishchaiva pAdapaiH ||3-27-11

pravAdayadbhirgandharvaiH kinnaraishcha pragAyibhiH |
devakanyA~NgarAgaishcha prakrIDAdririvAbabhau ||3-27-12

madhurairvAdyagItaishcha nR^ityaishchAbhinayodgataiH |
shR^i~NgAraiH sA~NgahAraishcha kailAso madanAyate ||3-27-13

AdityAbhAsibhiH shR^i~NgairbhinnA~njanachayopamaiH |
vindhyo nIlAmbudashyAmo vibhinna iva toyadaH ||3-27-14

dhAtvarthaM sarvabhUtAnAM merupR^iShThe mahAbale |
nirvemurvimalaM toyaM meghajAlairivottamaiH ||3-27-15

shilAbhirbahuchitrAbhirdhAtubhirbahurUpibhiH |
prasravadbhirguhAdvaraiH salilaM sphaTikaprabham ||3-27-16

grIshmAnte vAyusa~NgUDhA ghanA iva savidyutaH |
chitraiH puShpaistarugaNAH shobhanta iva bhUShitAH ||3-27-17

nAgAH kanakasaMbhUtairvichitrairiva bhUShitAH |
viha~NgamAbhirlInAshcha latAstarusamAshritAH ||3-27-18

vilambantyaH sapuShpAshcha nR^ityante vAyughaTTitAH |
pavanena samuddhUtA mahatA mAdhave.ahani ||3-27-19

mumuchuH puShpasa~NghAtaM toyaM veleva varShati |
balavadbhishcha vipulaiH shAkhAskandhAvarohibhiH ||3-27-20

pAdapairvarNabahulairdhriyeta cha vasuMdharA |
madhupriyA madhukarA madhumattA viha~NgamAH |
ghoShayantIva gAyantaH kAmasyAgamasaMbhavam ||3-27-21

viShNurmadhornihantA cha chakAra madhuvAhinIm |
nadIM prasravanirbhedAM sutIrthAM bahulodakAm ||3-27-22

a~NgAravarnasikatAM madhutIrthAM manoramAm |
vimalairambubhiH pUrNAM puShpasa~nchayavAhinIm ||3-27-23

vivesha puShkaraM sA tu brahmaNo vAkyanoditA |
R^iShibhishchAnucharitA brahmatantraniShevibhiH ||3-27-24

dhAtrI kapilarUpeNa gaurbhUtvA kSharate payaH |
madhuraM vitate yaj~ne brahmaNo vAkyachoditA ||3-27-25

shirashcha pR^ithivI bhUtaM saMdhAtuM prAptavAnmahIm |
shuddhaM cha bhajate lokaM shAshvataM paramAdbhutaM ||3-27-26

sArasvatyAH samudbhUtaM brahmakShetre tamonudam |
marutIrthamatikramya puShkareShu visarpati ||3-27-27

suchArurUpA dharmaj~nA ajArUpeNa ChAdayan |
rUpaM kanakavarNAbhaM tapoyuktena chetasA ||3-27-28 

ajagandhakR^itonmuktaH saMbhUtaH parvato mahAn |
gurudvAraguNaprANaH shAshvataH siddhasevitaH ||3-27-29

vedikAbhiH suchitrAbhiH kA~nchanAbhirvirAjitaH |
puShkarANi parItAni tvaShTrA vipuladakShiNaH ||3-27-30

mahAmeroryathA rUpaM pa~nchabhirdhAtubhirvR^itaH |
chetanAyAbhisaMpanno rUpeNAdbhutadarshanaH ||3-27-31

kariShyAmyahamapyetanmanasA dharmachAriNam |
rUpaM bahuvidham loke pArthivIM chetanAM tathA ||3-27-32

trIMshcha lokAnprapadyeyaM pa~nchabhirdhAtulakShaNaiH |
ShaShThena cha sasarjeyaM manasA dharmachAriNIm ||3-27-33

Sa~NgeShu bhAvamohAbhyAM pashyanti cha samR^iddhayaH |
vimuktAH sarvasa~Ngebhyo dhArayanti parigrahAn ||3-27-34

na cha vindeta mAM kashchinmanasA kAmarUpiNam |
pa~nchadhAtunibaddhashcha nAnAbhAShitachodanaH ||3-27-35

ye cha viShNumadhIyante bahudhA kAmavigrahaiH |
te mAM pashyeyuravyaktaM tapasA dagdhakilbiShAH ||3-27-36

ye cha mAmabhiroheyurnarA dharmapathe sthitAH |
te.api svargajitaH santaH pashyeyurmAM gataklamAH |V3-27-37

yashchaiva parvataH prAMshurmerupR^iShThe vyavasthitaH |
etamAruhya yudhyeyuH prANatyAge sunirmalAH ||3-27-38

apsarobhiH samAgamya vichareyurmanojavAH |
nandanaM vanamAruhya kAmyakaM cha mahadvanam ||3-27-39

imAM vidyAM samAsthAya madbhaktAH puShkareShviha |
sharIraM kShapayiShyanti vratairbahuvidhaiH kR^itaiH ||3-27-40

siddhiM prApya krameyuste kAmairbahuvidhairnarAH |
imaM lokamamuM chaiva saMpateyuryathAsukham ||3-27-41

gaurIsiddheti vyAkhyAtA triShu lokeShu vidyayA |
prabhAvaM tapasA vR^ittaM darshayantI samAhitAH ||3-27-42

ShaNNAM j~nAnAbhisaMdhInAmabhij~nAnAtsasa~NgrahAH |
bhaveyuste nirAraMbhA dhAtunirmuktabandhanAH ||3-27-43

sahasraguNamapyatra dattvA dAnaphalAdiva |
avamAnena viprANAM manaHshuddhena karmaNA ||3-27-44

sarvatraivAprameyeNa atyantaM phalamApnuyuH |
amuShmi.Nlloke dharmaj~nAH saha sarvakulodbhavaiH ||3-27-45

yeShAmiha cha sAmnidhyaM yaj~ne brAhmaNasa~Nkule |
te bhUyo yajamAnAdyA abhiShichya punaH punaH ||3-27-46

tathA tAM manyase gaurIM manasA dharmachAriNIm |
anugrahAya bhUtAnAM tanmamAgre tapodhane ||3-27-47

satya eSha paro vidye bhavitA nAtra saMshayaH |
nAphalo vidyate dharmashcharito dharmachAriNA ||3-27-48 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare saptaviMshmo.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்