Saturday 22 May 2021

கர்மப²லபரிச்சே²தா³ய யோக³வர்ணனம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 17

அத² ஸப்தத³ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

கர்மப²லபரிச்சே²தா³ய யோக³வர்ணனம்

River Ganga

வைஷ²ம்பாயன உவாச
ப்ருதி²வ்யாம் யத்க்ருதம் சி²த்³ரம் தபனேன விவர்த⁴தா |
தஸ்மின்ன்யஸ்தோ(அ)த² மைனாக꞉ ஸ்வபா⁴வவிஹிதோ(அ)சல꞉ ||3-17-1

பர்வபி⁴꞉ பர்வதத்வம் ச லப⁴தே நாம ஸஞ்ஜ்ஞிதம் |
அசலாத³சலத்வம் ச ஸ்வபா⁴வான்மேருரேவ ஸ꞉ ||3-17-2

தஸ்ய ப்ருஷ்டே² ஸுவிஸ்தீர்ணே நக³ஸ்ய ஸுமஹர்த்³தி⁴மான் |
தஸ்மிம்ஸ்து புருஷோ வ்யக்தோ வஸதி ஜ்யோதிஸம்ப⁴வ꞉ ||3-17-3

விஹிதஷ்²ச ஸ்வபா⁴வேன தேனைவ பரமாத்மனா |
யத்தத்³ப்³ரஹ்மமயம் தேஜோ நிஹிதம் ஷி²ரஸோ(அ)ந்தரே |
தஸ்ய ஜ்யோதிர்மயம் ரூபம் தீ³ப்தம் புருஷவிக்³ரஹம் ||3-17-4

வத³நாத³பி⁴நிஷ்க்ராந்தம் ஜ்வலந்தமிவ தேஜஸா |
சதுர்பி⁴ர்வத³னைர்யுக்தம் சதுர்பி⁴ஷ்²ச த்³விஜோத்தமை꞉ ||3-17-5

வக்த்ரம் ப்³ரஹ்மஸமுத்³பூ⁴தம் ப்³ரஹ்மா ப்³ராஹ்மணபுங்க³வ꞉ |
ததே³வ தன்மஹாபூ⁴தம் புனர்பா⁴வத்வமாக³தம் ||3-17-6

உத்³த்⁴ருதா ப்ருதி²வீ தே³வீ புரஸ்தாத்ஸலிலாஷ²யாத் |
ப்³ரஹ்மத்வம் ப்³ரஹ்மண꞉ ஸ்தா²நாத³ளோகோ லோகதாம் க³த꞉ ||3-17-7

பத³ஸந்தௌ⁴ ப்³ரஹ்மலோகம் ஷ்²ருங்க³ம் மேரோஸ்ததா³ப⁴வத் |
உச்ச்²ரிதம் யோஜனஷ²தம் ஸஹஸ்ரஷ²தமேவ ச |||3-17-8

ஏவமேவ ச விஸ்தாரம் சதுர்பி⁴ர்கு³ணிதம் கு³ணை꞉ |
அத²வா நைவ ஸங்க்²யாதும் ஷ²க்யம் பூ⁴தேன கேனசித் |
ஸமா꞉ ஸஹஸ்ரைர்ப³ஹுபி⁴ரபி தி³வ்யேன தேஜஸா ||3-17-9

சதுர்பி⁴꞉ பார்ஷ்²வவிஸ்தாரை꞉ ஷி²லாபி⁴ரபி⁴ஸம்வ்ருதை꞉ |
நக³ஸ்ய யஸ்ய ராஜேந்த்³ர விஸ்தாரை꞉ ஷ²தயோஜனை꞉ ||3-17-10

கோடிகோடீஷ²தகு³ணைர்கு³ணிதம் ப்³ரஹ்மவாதி³பி⁴꞉ |
யோக³யுக்தை꞉ ஸதா³ ஸித்³தை⁴ர்நித்யம் ப்³ரஹ்மபராயணை꞉ ||3-17-11

மருத்³பி⁴꞉ ஸஹ தே³வேந்த்³ரை ருத்³ரைர்வஸுபி⁴ரேவ ச |
ஆதி³த்யைர்விஷ்²வஸஹிதை ரரக்ஷ வஸுதா⁴தி⁴பான் ||3-17-12

ரரக்ஷ ப்ருதி²வீம் சைவ ப⁴க³வான்விஷ்ணுனா ஸஹ |
விவஸ்வத்³வருணாப்⁴யாம் ச ஸங்கா⁴தம் க³மிதம் ந்ருப ||3-17-13

தேன ப்³ராஹ்மேண வபுஷா ப்³ரஹ்மப்ராப்தேன பா⁴ரத |
யத்தத்³விஷ்ணுமயம் தேஜ꞉ ஸர்வத்ர ஸமதாம் க³தம் ||3-17-14

யத்தத்³ப்³ரஹ்மேதி வை ப்ரோக்தம் ப்³ராஹ்மணைர்வேத³பாரகை³꞉ |
நியமைர்ப³ஹுபி⁴꞉ ப்ராப்தை꞉ ஸத்யவ்ரதபராயனை꞉ ||3-17-15

ஏவமேதே த்ரயோ லோகா ப்³ராஹ்மே(அ)ஹனி ஸமாஹிதா꞉ |
அஹனி ப்³ரஹ்ம சாவ்யக்தம் வ்யக்தம் ப்ராணே ப்ரதிஷ்டி²தம் ||3-17-16

ப்³ரஹ்மணோ நியதம் கர்ம ப்ரபா⁴வேண ப்ரசோதி³தம் |
ப்ரவர்தமானம் பா⁴வேன ஷ²ஷ்²வத³ச்ச²லவாதி³னாம் ||3-17-17

ஏதத்³தி⁴தமிதி ப்ரோக்தம் ப்³ராஹ்மணைர்வேத³பாரகை³꞉ |
யதே³கம் ப்³ரஹ்மண꞉ பாத³ம் தி³ஷ்டத்வம் க³மிதம் பத³ம் ||3-17-18

ப³ஹுத்வாத்³விப்ரபா⁴வானாம் விஷ்²வஷ²ப்³த³꞉ ப்ரயுஜ்யதே |
ப்³ராஹ்மணைர்ப்³ரஹ்மபூ⁴தாத்மா ஸத்யவ்ரதபராயனை꞉ ||3-17-19

விஷ்²வரூபம் மனோரூபம் பு³த்³தி⁴ரூபம் ச மாநயன் |
ஏவம் த்³வந்த்³வம் ஸ ப⁴க³வான்ப்ரத²மம் மிது²னம் ஸ்ருஜத் ||3-17-20

ஸ ஏவ ப⁴க³வான்விஷ்²வோ தே³வ்யா ஸஹ ஸனாதன꞉ |
விதா⁴ய விபுலான்போ⁴கா³ன்ப்³ரஹ்மா சரதி ஸானுக³꞉ ||3-17-21

ஸ ஏஷ ப⁴க³வான்ப்³ரஹ்மா நித்யம் ப்³ரஹ்மவிதா³ம் வர꞉ |
நிர்வாணபத³க³ந்த்ரூணாமகிஞ்சனபதை²ஷிணாம் ||3-17-22

ஸோமாத்ஸோம꞉ ஸமுத்பன்னோ தா⁴ராஸலிலவிக்³ரஹாத் |
யதா²பி⁴ஷிக்தோ பூ⁴தாநாமாதி⁴பத்யே மஹேஷ்²வர꞉ ||3-17-23

அபி⁴ஷிச்ய ச பூ⁴தேஷ²ம் க்ருத்வா கர்ம ஸ்வபா⁴வத꞉ |
நத³தி ஸ்ம ததா³ நாத³ம் தேன ஸா ஹ்யுச்யதே நதீ³ ||3-17-24

ஸா ப்³ரஹ்மலோகம் ஸம்பா⁴வ்ய அபி⁴பூ⁴ய ஸஹஸ்ரதா⁴ |
கா³ம் க³தா க³க³நாத்³தே³வீ ஸப்ததா⁴ ப்ரஸஸார ச ||3-17-25 

ஸஹஸ்ரதா⁴ ச ராஜேந்த்³ர ப³ஹுதா⁴ ச புன꞉ புன꞉ |
இமம் லோகமமும் சைவ பா⁴வயன்க்ஷரஸம்ப⁴வம் ||3-17-26

ததோ பூ⁴தனி ரோஹந்தி மஹாபூ⁴தப²லானி ச  |
தத꞉ ஸர்வே க்ரியாரம்பா⁴꞉ ப்ரவர்தந்தே மனீஷிணாம் ||3-17-27

சதுர்பி⁴ர்வத³னைஸ்தஸ்ய முக²பத்³மாத்³விநி꞉ஸ்ருதா |
ததா³க்ஷரமயீ ஸித்³தி⁴ர்தி³ஷ²த்வம் ஸமுபாக³தா ||3-13-28

தஸ்ய ஜ்ஞானமயம் புண்யம் சதுஷ்பாத³ம் ஸனாதனம் |
பதித்வேநாப⁴வத்³தே³வோ ப்³ரஹ்மா சாத்ர பிதாமஹ꞉ ||3-17-29

பாதா³ த⁴ர்மஸ்ய சத்வரோ யைரித³ம் தா⁴ர்யதே ஜக³த் |
ப்³ரஹ்மசர்யேண வ்யக்தேன க்³ருஹஸ்தே²ன ச பாவனே ||3-17-30

கு³ருபா⁴வேன வாக்யேன கு³ஹ்யகா³மினகா³மினா |
இத்யேதே த⁴ர்மபாதா³꞉ ஸ்யு꞉ ஸ்வர்க³ஹேதோ꞉ ப்ரசோதி³தா꞉ ||3-7-31

ந்யாயாத்³த⁴ர்மேண கு³ஹ்யேன ஸோமோ வர்த⁴தி மண்ட³லே |
ப்³ரஹ்மணோ ப்³ரஹ்மசரணாத்³வேதா³ வர்தந்தி ஷா²ஷ்²வதா꞉ ||3-17-32

க்³ருஹஸ்தா²னபி⁴வாக்யேன த்ருப்யந்தி பிதரஸ்ததா² |
ருஷயோ(அ)பி ச த⁴ர்மேண நக³ஸ்ய ஷி²ரஸி ஸ்தி²தா꞉ ||3-17-33

நக³ஸ்ய தஸ்ய ஸம்பஷ்²ய மேரோ꞉ ஷி²க²ரமுத்தமம் |
பத்³ப்⁴யாம் ஸம்பீட்³ய வ்ருஷணாவ்ருஷிபி⁴ஸ்தைர்விசார்யதே ||3-17-34

க்³ரீவாம் நிக்³ருஹ்ய ப்ருஷ்ட²ம் ச வினாம்ய ப்ரஹஸன்னிவ |
நாபி⁴தே³ஷே² கரௌ ந்யஸ்ய ஸர்வஷோ²(அ)ங்கா³னி ஸங்க்ஷிபன் ||3-17-35

மூர்த்⁴னி ப்³ரஹ்ம ஸமுத்க்ஷிப்ய மனஸாபி பிதாமஹ꞉ |
அஸ்ருஜன்மனஸா விஷ்ணும் யோகா³த்³யோகே³ஷ்²வரஸ்ய ச ||3-17-36

வ்யதிரிக்தேந்த்³ரியோ விஷ்ணுர்பி³ம்பா³த்³பி³ம்ப³மிவோத்³த்⁴ருத꞉ |
தேஜோமூர்தித⁴ரோ தே³வோ நப⁴ஸீந்து³ரிவோதி³த꞉ ||3-17-37

ரராஜ ப்³ரஹ்மயோகே³ன ஸஹஸ்ராம்ஷு²ரிவாபர꞉ |
விராஜன்னப⁴ஸோ மத்⁴யே ப்ரபா⁴பி⁴ரதுலம் ப்ரபு⁴꞉ ||3-17-38

நோபலப்⁴யதி மூடா⁴னாம் ப்ரத்யக்ஷம் ப்³ரஹ்ம ஷா²ஷ்²வதம் |
லலாடமத்⁴யே திஷ்ட²ந்தம் த்³விதா⁴பூ⁴தம் க்ரியாம் ப்ரதி ||3-17-39

ஜ்யோதிஷ்²சக்ஷுஷி ஸம்ப³த்³த⁴ம் பி³ம்ப³ம் பா⁴ஸ்கரஸோமயோ꞉ |
பு³த்³த்⁴யா பூர்வம் து பஷ்²யந்தி அத்⁴யாத்மவிஷயே ரதா꞉ ||3-17-40

ப்³ராஹ்மணா வேத³வித்³வாம்ஸ꞉ ஸத்யவ்ரதபராயனா꞉ |
நேதரே ஜாது பஷ்²யந்தி அத்⁴யாத்மம் நாவபு³த்⁴யதே ||3-17-41

ஹிம்ஸாயோகை³ரயோகா³த்மா ஸர்வப்ராணசரைர்ந்ருப |
பூ⁴தயோ பு⁴வி பூ⁴தேஷோ² மோஹப்ராப்தேன சேதஸா ||3-17-42

கர்மபி⁴꞉ குத்ஸிதைரன்யை꞉ ஸர்வப்ராணிவதை⁴ஷிணாம் |
நராணாம் யோக³மாதா⁴ய ஸ்வேஷு மாத்ரேஷு பா⁴ரத ||3-17-43

ஸமாஹிதமனா ப்³ரஹ்மன்மோக்ஷப்ராப்தேன ஹேதுனா |
சந்த்³ரமண்ட³லஸம்ஸ்தா²னாஜ்ஜ்யோதிஷ்²சாந்த்³ரம் மஹத்ததா³ ||3-17-44

ப்ரவிஷ்²ய ஹ்ருத³யம் க்ஷிப்ரம் கா³யத்ர்யா நயனாந்தரே |
க³ர்ப⁴ஸ்ய ஸம்ப⁴வோ யஷ்²ச சதுர்தா⁴ புருஷாத்மக꞉ ||3-17-45

ப்³ரஹ்மதேஜோமயோ யுக்த꞉ ஷா²ஷ்²வதோ(அ)த² த்⁴ருவோ(அ)வ்யய꞉ |
ந சேந்த்³ரியகு³ணைர்யுக்தோ யுக்தஸ்தேஜோகு³ணேன ச ||3-17-46

சந்த்³ராம்ஷு²விமலப்ரக்²யோ ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்வர்ணஸம்ஸ்தி²த꞉ |
நேத்ராப்⁴யாம் ஜனயத்³தே³வோ ருக்³வேத³ம் யஜுஷா ஸஹ ||3-17-47

ஸாமவேத³ம் ச ஜிஹ்வாக்³ராத³த²ர்வாணம் ச மூர்த⁴த꞉ |
ஜாதமாத்ராஸ்து தே வேதா³꞉ க்ஷேத்ரம் விந்த³ந்தி தத்த்வத꞉ ||3-17-48

தேன வேத³த்வமாபன்னா யஸ்மாத்³விந்த³ந்தி தத்பத³ம் |
தே ஸ்ருஜந்தி ததா³ வேதா³ ப்³ரஹ்ம பூர்வம் ஸனாதனம் ||3-17-49

புருஷம் தி³வ்யரூபாப⁴ம் ஸ்வை꞉ ஸ்வைர்பா⁴வைர்மனோப⁴வை꞉ |
அத²ர்வணஸ்து யோ யோக³꞉ ஷீ²ர்ஷம் யஜ்ஞஸ்ய தத்ஸ்ம்ருதம் ||3-17-50

க்³ரீவாபா³ஹ்வந்தரம் சைவ ருக்³பா⁴க³꞉ ஸ ப⁴வேத்தத꞉ |
ஹ்ருத³யம் சைவ பார்ஷ்²வம் ச ஸாமபா⁴க³ஸ்து நிர்மித꞉ ||3-17-51

ப³ஸ்தி ஷீ²ர்ஷம் கடீதே³ஷ²ம் ஜங்கோ⁴ருசரணை꞉ ஸஹ |
ஏவமேஷ யஜுர்பா⁴க³꞉ ஸங்கா⁴தோ யஜ்ஞகல்பித꞉ |
புருஷோ தி³வ்யரூபாப⁴꞉ ஸம்பூ⁴தோ ஹ்யமராத்பதா³த் ||3-17-52

ஸ ஹி வேத³மயோ யஜ்ஞ꞉ ஸர்வபூ⁴தஸுகா²வஹ꞉ |
உப⁴யோர்லோகயோஸ்தாத ஹிம்ஸாவர்ஜ்ய꞉ ஸனாதன꞉ ||3-17-53

யோகா³ரம்ப⁴ம் கர்மஸாத்⁴யம் ப்³ரஹ்மசர்யம் ஸனாதனம் |
ப்ரப⁴வ꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம் யோ விந்த³தி ஸ வேத³வித் ||3-17-54

ஸ ஸித்³த⁴꞉ ப்ரோச்யதே லோகே ஸித்³தி⁴ரேவ ந ஸம்ஷ²ய꞉ |
நிர்முக்தை꞉ ஸர்வகர்மப்⁴யோ முனிபி⁴ர்வேத³பாரகை³꞉ ||3-17-55

வைஷ்ணவம் யஜ்ஞமித்யேவம் ப்³ருவதே வேத³பாரகா³꞉ |
ப்³ராஹ்மணா நியமஷ்²ராந்தா வேதோ³பநிஷதே³ பதே³ ||3-17-56

ஜனமேஜய உவாச
சேதஸஸ்தூபலம்ப⁴ம் ஹி மனோக்³ராஹ்யஸ்ய காமத꞉ |
காரணம் ஷ்²ரோதுமிச்சா²மி யதா² த்வம் மன்யஸே முனே ||3-17-57

வைஷ²ம்பாயன உவாச
ந ஹ்யஸ்ய காரணம் கிஞ்சித்³பா³ஹ்யம் ப⁴வதி பா⁴ரத |
அந்தர்க³தம் காரணம் து ஷா²ரீரம் மானஸம் ந்ருப ||3-17-58

யேன வேத்³யம் விது³ர்மர்த்யா ப்³ராஹ்மணா꞉ ஸம்ஷி²தவ்ரதா꞉ |
அவேத்³யமபி வேத்³யம் ச ஷ²க்யம் வேத்தும் ந கர்மணா ||3-17-59

ப்³ராஹ்மணேன வினீதேன ஸதா³ ப்³ரஹ்மநிஷேவிணா |
ஸதா³ விதி³ததத்த்வேன ஸித்³தி⁴ஹேதோர்மஹீபதே ||3-17-60

ஸதா³ சைவ ஷு²சிர்பூ⁴த்வா நியதோ ப்³ரஹ்மகர்மணா |
உபதிஷ்டே²த ஸ கு³ரும் ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலிபுடோ த்³விஜ꞉ ||3-17-61

ஸாயம் ப்ராதஷ்²ச தத்த்வஜ்ஞோ மோக்ஷகர்மாணி காரயேத் |
வினீதோ ப்³ரஹ்மபா⁴வேன ஸமாஹிதமதிர்முனி꞉ ||3-7-62

ஸம்ப்ரபத்³யேத மனஸா வைஷ்ணவம் பத³முத்தமம் |
த்⁴யாயன்னேவ ப்ரஸீதே³த ஸமாஹிதமதிர்த்³விஜ꞉ ||3-17-63

க³ச்ச²தே பரமம் ப்³ரஹ்ம நிர்விகாரேண சேதஸா |
அபுனர்ப⁴வபா⁴வஜ்ஞோ நிர்மமோ பா⁴வப³ந்த⁴னாத் ||3-17-64

ததே³வாக்ஷரமித்யாஹுர்யத்தத்³ப்³ரஹ்ம ஸனாதனம் |
தர்ஹி தத்கர்மயோகே³ன வித்³யாயோகே³ன த³ர்ஷி²தம் ||3-17-65

ப்³ராஹ்மணானாம் வினீதானாம் வைஷ்ணவே பத³ஸஞ்சயே |
ஸர்வத்³ரவ்யாதிரிக்தானாம் காமயோக³விக³ர்ஹிணாம் ||3-17-66

அபுனர்பா⁴வினாம் லோகா꞉ கர்மயோக³ப்ரதிஷ்டி²தா꞉ |
அநாதா³னேன மனஸா ராஜன்கர்மணி கர்மணி ||3-17-67

ஆதா³நாத்³ப³த்⁴யதே ஜந்துர்நிராதா³னாத்ப்ரமுச்யதே |
ப்³ராஹ்மணேப்⁴ய꞉ க்ரியாவாப்திர்ஜந்தோ꞉ பூர்வாஜ்ஜனாதி⁴ப ||3-17-68

முக்தஷ்²சேந்த்³ரியப³ந்தே⁴ன ப்ராப்தாஷ்²ச பரமம் பத³ம் |
ந பு⁴ய꞉ புனராயாதி மானுஷம் தே³ஹவிக்³ரஹம் ||3-17-69

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
பௌஷ்கரே ஸப்தத³ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_017_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-17  Benevolent Vishnu, Creation Continued, The Practice of Yoga
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 7, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha saptadasho.adhyAyaH

karmaphalaparichChedAya yogavarNanam


vaishampAyana uvAcha

pR^ithivyAM yatkR^itam ChidraM tapanena vivardhatA |
tasminnyasto.atha mainAkaH svabhAvavihito.achalaH ||3-17-1

parvabhiH parvatatvaM cha labhate nAma saMj~nitam |
achalAdachalatvaM cha svabhAvAnmerureva saH ||3-17-2

tasya pR^iShThe suvistIrNe nagasya sumaharddhimAn |
tasmiMstu puruSho vyakto vasati jyotisaMbhavaH ||3-17-3

vihitashcha svabhAvena tenaiva paramAtmanA |
yattadbrahmamayaM tejo nihitaM shiraso.antare |
tasya jyotirmayaM rUpaM dIptaM puruShavigraham ||3-17-4

vadanAdabhiniShkrAntaM jvalantamiva tejasA |
chaturbhirvadanairyuktaM chaturbhishcha dvijottamaiH ||3-17-5

vaktraM brahmasamudbhUtaM brahmA brAhmaNapu~NgavaH |
tadeva tanmahAbhUtaM punarbhAvatvamAgatam ||3-17-6

uddhR^itA pR^ithivI devI purastAtsalilAshayAt |
brahmatvaM brahmaNaH sthAnAdaloko lokatAM gataH ||3-17-7

padasaMdhau brahmalokaM shR^i~NgaM merostadAbhavat |
uchChritaM yojanashataM sahasrashatameva cha |||3-17-8

evameva cha vistAraM chaturbhirguNitaM guNaiH |
athavA naiva sa~NkhyAtuM shakyaM bhUtena kenachit |
samAH sahasrairbahubhirapi divyena tejasA ||3-17-9

chaturbhiH pArshvavistAraiH shilAbhirabhisaMvR^itaiH |
nagasya yasya rAjendra vistAraiH shatayojanaiH ||3-17-10

koTikoTIshataguNairguNitaM brahmavAdibhiH |
yogayuktaiH sadA siddhairnityaM brahmaparAyaNaiH ||3-17-11

marudbhiH saha devendrai rudrairvasubhireva cha |
Adityairvishvasahitai rarakSha vasudhAdhipAn ||3-17-12

rarakSha pR^ithivIM chaiva bhagavAnviShNunA saha |
vivasvadvaruNAbhyAM cha sa~NghAtaM gamitaM nR^ipa ||3-17-13

tena brAhmeNa vapuShA brahmaprAptena bhArata |
yattadviShNumayaM tejaH sarvatra samatAM gatam ||3-17-14

yattadbrahmeti vai proktaM brAhmaNairvedapAragaiH |
niyamairbahubhiH prAptaiH satyavrataparAyanaiH ||3-17-15

evamete trayo lokA brAhme.ahani samAhitAH |
ahani brahma chAvyaktaM vyaktaM prANe pratiShThitam ||3-17-16

brahmaNo niyataM karma prabhAveNa prachoditam |
pravartamAnaM bhAvena shashvadachChalavAdinAm ||3-17-17

etaddhitamiti proktaM brAhmaNairvedapAragaiH |
yadekaM brahmaNaH pAdaM diShTatvaM gamitaM padam ||3-17-18

bahutvAdviprabhAvAnAM vishvashabdaH prayujyate |
brAhmaNairbrahmabhUtAtmA satyavrataparAyanaiH ||3-17-19

vishvarUpaM manorUpaM buddhirUpaM cha mAnayan |
evaM dvandvaM sa bhagavAnprathamaM mithunaM sR^ijat ||3-17-20

sa eva bhagavAnvishvo devyA saha sanAtanaH |
vidhAya vipulAnbhogAnbrahmA charati sAnugaH ||3-17-21

sa eSha bhagavAnbrahmA nityaM brahmavidAM varaH |
nirvANapadagantR^INAmakiMchanapathaiShiNAm ||3-17-22

somAtsomaH samutpanno dhArAsalilavigrahAt |
yathAbhiShikto bhUtAnAmAdhipatye maheshvaraH ||3-17-23

abhiShichya cha bhUteshaM kR^itvA karma svabhAvataH |
nadati sma tadA nAdaM tena sA hyuchyate nadI ||3-17-24

sA brahmalokaM saMbhAvya abhibhUya sahasradhA |
gAM gatA gaganAddevI saptadhA prasasAra cha ||3-17-25 

sahasradhA cha rAjendra bahudhA cha punaH punaH |
imam lokamamuM chaiva bhAvayankSharasaMbhavam ||3-17-26

tato bhUtani rohanti mahAbhUtaphalAni cha  |
tataH sarve kriyArambhAH pravartante manIShiNAm ||3-17-27

chaturbhirvadanaistasya mukhapadmAdviniHsR^itA |
tadAkSharamayI siddhirdishatvaM samupAgatA ||3-13-28

tasya j~nAnamayaM puNyaM chatuShpAdaM sanAtanam |
patitvenAbhavaddevo brahmA chAtra pitAmahaH ||3-17-29

pAdA dharmasya chatvaro yairidaM dhAryate jagat |
brahmacharyeNa vyaktena gR^ihasthena cha pAvane ||3-17-30

gurubhAvena vAkyena guhyagAminagAminA |
ityete dharmapAdAH syuH svargahetoH prachoditAH ||3-7-31

nyAyAddharmeNa guhyena somo vardhati maNDale |
brahmaNo brahmacharaNAdvedA vartanti shAshvatAH ||3-17-32

gR^ihasthAnabhivAkyena tR^ipyanti pitarastathA |
R^iShayo.api cha dharmeNa nagasya shirasi sthitAH ||3-17-33

nagasya tasya saMpashya meroH shikharamuttamam |
padbhyAM saMpIDya vR^iShaNAvR^iShibhistairvichAryate ||3-17-34

grIvAM nigR^ihya pR^iShThaM cha vinAmya prahasanniva |
nAbhideshe karau nyasya sarvasho.a~NgAni saMkShipan ||3-17-35

mUrdhni brahma samutkShipya manasApi pitAmahaH |
asR^ijanmanasA viShNuM yogAdyogeshvarasya cha ||3-17-36

vyatiriktendriyo viShNurbimbAdbimbamivoddhR^itaH |
tejomUrtidharo devo nabhasIndurivoditaH ||3-17-37

rarAja brahmayogena sahasrAMshurivAparaH |
virAjannabhaso madhye prabhAbhiratulaM prabhuH ||3-17-38

nopalabhyati mUDhAnAM pratyakShaM brahma shAshvatam |
lalATamadhye tiShThantaM dvidhAbhUtaM kriyAM prati ||3-17-39

jyotishchakShuShi saMbaddhaM bimbaM bhAskarasomayoH |
buddhyA pUrvaM tu pashyanti adhyAtmaviShaye ratAH ||3-17-40

brAhmaNA vedavidvAMsaH satyavrataparAyanAH |
netare jAtu pashyanti adhyAtmaM nAvabudhyate ||3-17-41

hiMsAyogairayogAtmA sarvaprANacharairnR^ipa |
bhUtayo bhuvi bhUtesho mohaprAptena chetasA ||3-17-42

karmabhiH kutsitairanyaiH sarvaprANivadhaiShiNAm |
narANAM yogamAdhAya sveShu mAtreShu bhArata ||3-17-43

samAhitamanA brahmanmokShaprAptena hetunA |
chandramaNDalasaMsthAnAjjyotishchAndraM mahattadA ||3-17-44

pravishya hR^idayaM kShipraM gAyatryA nayanAntare |
garbhasya saMbhavo yashcha chaturdhA puruShAtmakaH ||3-17-45

brahmatejomayo yuktaH shAshvato.atha dhruvo.avyayaH |
na chendriyaguNairyukto yuktastejoguNena cha ||3-17-46

chandrAMshuvimalaprakhyo bhrAjiShNurvarNasaMsthitaH |
netrAbhyAM janayaddevo R^igvedaM yajuShA saha ||3-17-47

sAmavedaM cha jihvAgrAdatharvANaM cha mUrdhataH |
jAtamAtrAstu te vedAH kShetraM vindanti tattvataH ||3-17-48

tena vedatvamApannA yasmAdvindanti tatpadam |
te sR^ijanti tadA vedA brahma pUrvaM sanAtanam ||3-17-49

puruShaM divyarUpAbhaM svaiH svairbhAvairmanobhavaiH |
atharvaNastu yo yogaH shIrShaM yaj~nasya tatsmR^itam ||3-17-50

grIvAbAhvantaraM chaiva R^igbhAgaH sa bhavettataH |
hR^idayaM chaiva pArshvaM cha sAmabhAgastu nirmitaH ||3-17-51

basti shIrShaM kaTIdeshaM ja~NghorucharaNaiH saha |
evameSha yajurbhAgaH sa~NghAto yaj~nakalpitaH |
puruSho divyarUpAbhaH saMbhUto hyamarAtpadAt ||3-17-52

sa hi vedamayo yaj~naH sarvabhUtasukhAvahaH |
ubhayorlokayostAta hiMsAvarjyaH sanAtanaH ||3-17-53

yogArambhaM karmasAdhyaM brahmacharyaM sanAtanam |
prabhavaH sarvabhUtAnAM yo vindati sa vedavit ||3-17-54

sa siddhaH prochyate loke siddhireva na saMshayaH |
nirmuktaiH sarvakarmabhyo munibhirvedapAragaiH ||3-17-55

vaiShNavaM yaj~namityevaM bruvate vedapAragAH |
brAhmaNA niyamashrAntA vedopaniShade pade ||3-17-56

janamejaya uvAcha
chetasastUpalambhaM hi manogrAhyasya kAmataH |
kAraNaM shrotumichChAmi yathA tvaM manyase mune ||3-17-57

vaishampAyana uvAcha
na hyasya kAraNaM ki~nchidbAhyaM bhavati bhArata |
antargataM kAraNaM tu shArIraM mAnasaM nR^ipa ||3-17-58

yena vedyaM vidurmartyA brAhmaNAH saMshitavratAH |
avedyamapi vedyaM cha shakyaM vettuM na karmaNA ||3-17-59

brAhmaNena vinItena sadA brahmaniSheviNA |
sadA viditatattvena siddhihetormahIpate ||3-17-60

sadA chaiva shuchirbhUtvA niyato brahmakarmaNA |
upatiShTheta sa guruM baddhA~njalipuTo dvijaH ||3-17-61

sAyaM prAtashcha tattvaj~no mokShakarmANi kArayet |
vinIto brahmabhAvena samAhitamatirmuniH ||3-7-62

saMprapadyeta manasA vaiShNavaM padamuttamam |
dhyAyanneva prasIdeta samAhitamatirdvijaH ||3-17-63

gachChate paramaM brahma nirvikAreNa chetasA |
apunarbhavabhAvaj~no nirmamo bhAvabandhanAt ||3-17-64

tadevAkSharamityAhuryattadbrahma sanAtanam |
tarhi tatkarmayogena vidyAyogena darshitaM ||3-17-65

brAhmaNAnAM vinItAnAM vaiShNave padasa~nchaye |
sarvadravyAtiriktAnAM kAmayogavigarhiNAm ||3-17-66

apunarbhAvinAM lokAH karmayogapratiShThitAH |
anAdAnena manasA rAjankarmaNi karmaNi ||3-17-67

AdAnAdbadhyate janturnirAdAnAtpramuchyate |
brAhmaNebhyaH kriyAvAptirjantoH pUrvAjjanAdhipa ||3-17-68

muktashchendriyabandhena prAptAshcha paramaM padam |
na bhuyaH punarAyAti mAnuShaM dehavigraham ||3-17-69

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare saptadasho.adhyAyaH   

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next


Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்