Sunday 23 May 2021

மநோதா⁴ரணவிசார꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 20 (18)

அத² விம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

மநோதா⁴ரணவிசார꞉

Brahma and Saraswati

வைஷ²ம்பாய்ந உவாச
ததோ(அ)ந்யாம் தா⁴ரணாம் க³த்வா மநஸா ஸ பிதாமஹ꞉ |
ப்³ரஹ்மகர்மஸமாரம்ப⁴ம் நிர்முக்தேநாந்தராத்மநா ||3-20-1

ஸர்வாங்க³தா⁴ரணாம் க்ருத்வா மநஸா ப்ரஹஸந்நிவ |
ப்³ரஹ்மயோகே³ந ச ப்³ரஹ்மா ஸ்ருஜதே மநஸா ப்ரஜா꞉ ||3-20-2

சக்ஷுஷோ ரூபஸம்பந்நா ஹ்யப்ஸரா꞉ ஸ்ருஜதே ப்ரபு⁴꞉ |
நாஸிகாக்³ராச்ச க³ந்த⁴ர்வாந்த்ஸுசித்ராம்ப³ரவாஸஸ꞉ ||3-20-3

தும்பு³ருப்ரமுகா²ன் ஸர்வாஞ்ச²தஷோ²(அ)த² ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
ந்ருத்யவாதி³த்ரகுஷ²லாந்குஷ²லாந்ஸாமநீதிஷு ||3-20-4

ப்³ரஹ்மயோகே³ந யோக³ஜ்ஞ꞉ ஸ்வயம்பூ⁴ர்ப⁴க³வாந்ப்ரபு⁴꞉ |
சாருநேத்ராம் ஸுகேஷா²ந்தாம் ஸுப்⁴ரூம் சாருநிபா⁴நநாம் ||3-20-5

பத்³மேந ஷ²தபத்ரேண சாருணா ஸுவிராஜிதாம் |
ஸ்வக்ஷாம் ஷு²சிகி³ரம் ஸேவ்யாம் ப்³ராஹ்மீம் மூர்திமதீம் ஷ்²ரியம் ||3-20-6

ஸஸ்ருஜே மநஸா ப்³ரஹ்மா ஸம்யக்ப்ரோக்தேந சேதஸா |
பா⁴வயோகே³ந பூ⁴தாத்மா ஸர்வப்ராணப்⁴ருதாம் ந்ருப ||3-20-7

சக்ஷுஷோ ரூபஸம்பந்நா꞉ ஸ்ருஜந்த் ஓ(அ)ப்ஸரஸ꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
நாஸிகாக்³ராச்ச க³ந்த⁴ர்வாந்த்ஸுவாஸ꞉ ஸுப்ரவாதி³தான் ||3-20-8

கா³நப்ரபா⁴ஷம் ஸஞ்சக்ரே க³ந்த⁴ர்வாணாமஷே²ஷத꞉ |
அந்யேஷாம் சைவ விப்ராணாம் கா³நம் ப்³ரஹ்ம ப்ரபா⁴ஷிதம் ||3-20-9

பத்³ப்⁴யாம் ஸ்ருஜதி பூ⁴தநி க³திமந்தி த்⁴ருவாணி ச |
நரகிந்நரயக்ஷாம்ஷ்²ச பிஷா²சோரக³ராக்ஷஸான் ||3-20-10

க³ஜாந்ஸிம்ஹாம்ஷ்²ச வ்யாக்⁴ராம்ஷ்²ச ம்ருகா³ம்ஸ்சைவ ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
த்ருணஜாதீஷ்²ச ப³ஹுதா⁴ பா⁴வஹேதோஷ்²சதுஷ்பதா³ன் ||3-20-11

யே து ஹஸ்தாந்நிகா²த³ந்தி கர்மப்ராப்தேந ஹேதுநா |
ஹஸ்தேப்⁴ய꞉ கர்ம ஸஸ்ருஜே மந்தவ்யம் மநஸா ததா² ||3-20-12

வாயுநா ஸ விஸர்க³ம் ச பூ⁴தாநாம் ஸுக²மிச்ச²தா |
உபதஸ்தே² ததா³நந்த³ம் பஞ்சேந்த்³ரியஸமாதி⁴நா ||3-20-13

ஹ்ருத³யாத³ஸ்ருஜத்³கா³வோ பா³ஹுப்⁴யாம் பக்ஷிணஸ்ததா² |
அந்யாநி சைவ ஸத்த்வாநி தைஸ்தைர்வேஷை꞉ ப்ருத²க்³விதை⁴꞉ ||3-20-14

ருஷிம் த்வங்கி³ரஸம் சைவ முநிம் ஜ்வலிததேஜஸம் |
ப்³ரஹ்மவம்ஷ²கரம் தி³வ்யம் வ்யதிஷிக்தஷடி³ந்த்³ரியம் ||3-20-15

ப்⁴ருவோ(அ)ந்தராத³ஜநயத்³யோகா³த்³யோகே³ஷ்²வர꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
ப்³ரஹ்மவம்ஷ²கரம் தி³வ்யம் ப்⁴ருகு³ம் பரமதா⁴ர்மிகம் ||3-20-16

லலாடமத்⁴யாத³ஸ்ருஜந்நாரத³ம் ப்ரியவிக்³ரஹம் |
ஸநத்குமாரம் மூர்த்⁴நஷ்²ச மஹாயோகீ³ பிதாமஹ꞉ ||3-20-17

அபி⁴ஷிக்தம் து ஸோமம் ச யௌவராஜ்யே பிதாமஹ꞉ |
ப்³ராஹ்மணாநாம் ச ராஜாநம் ஷா²ஷ்²வதம் ரஜநீஷ்²வரம் ||3-20-18

தபஸா மஹதா யுக்தோ க்³ரஹை꞉ ஸஹ நிஷா²கர꞉ |
சசார நப⁴ஸோ மத்⁴யே ப்ரபா⁴பி⁴ர்பா⁴ஸயஞ்ஜக³த் ||3-20-19

ஸ கா³த்ரைர்ப⁴க³வாந்யோகா³ந்மநஸா ஸித்³தி⁴மாக³த꞉ |
ஸஸ்ருஜே ஸர்வபூ⁴தாநி ஸ்தா²வராணி சராணி ச ||3-20-20

தத்ர ஸ்தா²நாநி பூ⁴தாநாம் யோகா³ம்ஷ்²சைவ ப்ருத²க்³விதா⁴ன் |
நித⁴த்தே ஷ²தஷோ² ப்³ரஹ்மா ஸர்வபூ⁴தபிதாமஹ꞉ ||3-20-21

ஏஷ ப்³ரஹ்மமயோ யஜ்ஞோ யோக³꞉ ஸாங்க்²யாஷ்²ச தத்த்வத꞉ |
விஜ்ஞாநம் ச ஸ்வபா⁴வம் ச க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞமேவ ச ||3-20-22

ஏகத்வம் ச ப்ருத²க்த்வம் ச ஸம்ப⁴வ்0 நித⁴நம் ததா² |
கால꞉ காலக்ஷயஷ்²சைவ ஜ்ஞேயோ விஜ்ஞாநமேவ ச ||3-20-23

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்²யபர்வாணி
பௌஷ்கரே விம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_020_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-20  
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
September 7, 2008##

Proof-read by  K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha viMsho.adhyAyaH

manodhAraNavichAraH

vaishampAyna uvAcha
tato.anyAM dhAraNAM gatvA manasA sa pitAmahaH |
brahmakarmasamArambhaM nirmuktenAntarAtmanA ||3-20-1

sarvA~NgadhAraNAM kR^itvA manasA prahasanniva |
brahmayogena cha brahmA sR^ijate manasA prajAH ||3-20-2

chakShuSho rUpasaMpannA hyapsarAH sR^ijate prabhuH |
nAsikAgrAchcha gandharvAntsuchitrAmbaravAsasaH ||3-20-3

tumburupramukhAn sarvA~nChatasho.atha sahasrashaH |
nR^ityavAditrakushalAnkushalAnsAmanItiShu ||3-20-4

brahmayogena yogaj~naH svayaMbhUrbhagavAnprabhuH |
chArunetrAM sukeshAntAM subhrUM chArunibhAnanAM ||3-20-5

padmena shatapatreNa chAruNA suvirAjitAm |
svakShAM shuchigiraM sevyAM brAhmIM mUrtimatIM shriyaM ||3-20-6

sasR^ije manasA brahmA samyakproktena chetasA |
bhAvayogena bhUtAtmA sarvaprANabhR^itAM nR^ipa ||3-20-7

chakShuSho rUpasaMpannAH sR^ijant o.apsarasaH prabhuH |
nAsikAgrAchcha gandharvAntsuvAsaH supravAditAn ||3-20-8

gAnaprabhAShaM sa~nchakre gandharvANAmasheShataH |
anyeShAM chaiva viprANAM gAnaM brahma prabhAShitam ||3-20-9

padbhyAM sR^ijati bhUtani gatimanti dhruvANi cha |
narakinnarayakShAMshcha pishAchoragarAkShasAn ||3-20-10

gajAnsiMhAMshcha vyAghrAMshcha mR^igAMschaiva sahasrashaH |
tR^iNajAtIshcha bahudhA bhAvahetoshchatuShpadAn ||3-20-11

ye tu hastAnnikhAdanti karmaprAptena hetunA |
hastebhyaH karma sasR^ije mantavyaM manasA tathA ||3-20-12

vAyunA sa visargaM cha bhUtAnAM sukhamichChatA |
upatasthe tadAnandam pa~nchendriyasamAdhinA ||3-20-13

hR^idayAdasR^ijadgAvo bAhubhyAM pakShiNastathA |
anyAni chaiva sattvAni taistairveShaiH pR^ithagvidhaiH ||3-20-14

R^iShiM tva~NgirasaM chaiva muniM jvalitatejasam |
brahmavaMshakaraM divyaM vyatiShiktaShaDindriyam ||3-20-15

bhruvo.antarAdajanayadyogAdyogeshvaraH prabhuH |
brahmavaMshakaraM divyaM bhR^iguM paramadhArmikam ||3-20-16

lalATamadhyAdasR^ijannAradaM priyavigraham |
sanatkumAraM mUrdhnashcha mahAyogI pitAmahaH ||3-20-17

abhiShiktaM tu somaM cha yauvarAjye pitAmahaH |
brAhmaNAnAM cha rAjAnaM shAshvataM rajanIshvaram ||3-20-18

tapasA mahatA yukto grahaiH saha nishAkaraH |
chachAra nabhaso madhye prabhAbhirbhAsaya~njagat ||3-20-19

sa gAtrairbhagavAnyogAnmanasA siddhimAgataH |
sasR^ije sarvabhUtAni sthAvarANi charANi cha ||3-20-20

tatra sthAnAni bhUtAnAM yogAMshchaiva pR^ithagvidhAn |
nidhatte shatasho brahmA sarvabhUtapitAmahaH ||3-20-21

eSha brahmamayo yaj~no yogaH sA~NkhyAshcha tattvataH |
vij~nAnaM cha svabhAvaM cha kShetraM kShetraj~nameva cha ||3-20-22

ekatvaM cha pR^ithaktvaM cha saMbhav0 nidhanaM tathA |
kAlaH kAlakShayashchaiva j~neyo vij~nAnameva cha ||3-20-23

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhavishyaparvANi
pauShkare viMsho.adhyAyaH   

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next


Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்