Thursday 6 May 2021

ஸாங்க்²யயோக³விசார꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 16

அத² ஷோட³ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஸாங்க்²யயோக³விசார꞉

Supreme Brahma

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஷ்²ருணுஷ்வைகமநா ராஜந்பஞ்சேந்த்³ரியஸமாஹித꞉ |
கதா²ம் கத²யதோ ராஜந்நிர்விகாரேண சேதஸா ||3-16-1

ப்³ரஹ்மஸம்ப³ந்த⁴ஸம்ப³த்³த⁴மப³த்³த⁴ம் கர்மபி⁴ர்ந்ருப |
புரஸ்தாத்³ப்³ரஹ்ம ஸம்பந்நம் ப்³ரஹ்மணோ யத³த³க்ஷிணம் ||3-16-2

அவ்யக்தம் காரணம் யத்தந்நித்யம் ஸத³ஸதா³த்மகம் |
நிஷ்கள꞉ புருஷஸ்தஸ்மாத்ஸம்ப³பூ⁴வாத்மயோநிஜ꞉ ||3-16-3

தி³வ்யோ தி³வ்யேந வபுஷா ஸர்வபூ⁴தபதிர்விபு⁴꞉ |
அசிந்த்யஷ்²சாவ்யயஷ்²சைவ யுகா³நாம் ப்ரப⁴வோ(அ)வ்யய꞉ ||3-16-4

அபூ⁴தஷ்²சாப்யஜாதஷ்²ச ஸர்வத்ர ஸமதாம் க³த꞉ |
அவ்யக்தாத்பரமம் யத்தந்நாராயணவிதோ³ விது³꞉ ||3-16-5

ஸர்வத꞉ பாணிபாத³ம் தம் ஸர்வதோ(அ)க்ஷிஷி²ரோமுக²ம் |
ஸர்வத꞉ ஷ்²ருதிமல்லோகே ஸர்வமாவ்ருத்ய திஷ்ட²தி ||3-16-6

அஸதஷ்²ச ஸதஷ்²சைவ விஜ்ஞேயம் தத்ர காரணம் |
அவ்யக்தோ வ்யக்தரூபஸ்த²ஷ்²சரந்நபி ந த்³ருஷ்²யதே ||3-16-7

விகாரபுருஷோ(அ)வ்யக்தோ ஹ்யரூபீ ரூபமாஷ்²ரித꞉ |
சரத்யசிந்த்ய꞉ ஸர்வேஷு கூ³டோ⁴(அ)க்³நிரிவ தா³ருஷு ||3-16-8

பூ⁴தப⁴வ்யோத்³ப⁴வோ நாத²꞉ பரமேஷ்டீ² ப்ரஜாபதி꞉ |
ப்ரபு⁴꞉ ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய நாம சாஸ்யேதி தத்த்வத꞉ ||3-16-9

அபதா³த்து பதோ³ ஜாதஸ்தஸ்மாந்நாராயணோ(அ)ப⁴வத் |
அவ்யக்தோ வ்யக்திமாபந்நோ ப்³ரஹ்மயோகே³ந காமத꞉ ||3-16-10

ப்³ரஹ்மபா⁴வே ச தம் வித்³தி⁴ ஸ ஷ²ப்³த³ம் லப்³த⁴வாந்ப்ரபு⁴꞉ |
ப்ரபு⁴꞉ ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய ஸ்தா²வரஸ்யேதரஸ்ய ச ||3-16-11

அஹம் த்விதி ஸ ஹோவாச ப்ரஜா꞉ ஸ்ரக்ஷ்யாமி பா⁴ரத |
ப்ரப⁴வ꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் யஸ்ய தந்துரிமா꞉ ப்ரஜா꞉ ||3-16-12

ஸ்வாபா⁴வாஜ்ஜாயதே ஸர்வம் ஸ்வபா⁴வாச்ச ததா²ப⁴வத் |
அஹங்கார꞉ ஸ்வபா⁴வாச்ச ததா² ஸர்வமித³ம் ஜக³த் ||3-16-13

ஸர்வவ்யாபீ நிராளம்போ³ ஹ்யக்³ராஹ்யோ(அ)த² ஜயோ த்⁴ருவ꞉ |
ஏவம் ப்³ரஹ்மமயோ ஜ்யோதிர்ப்³ரஹ்மஷ²ப்³தே³ந ஷ²ப்³தி³த꞉ ||3-16-14

அவ்யக்தோ வ்யக்திமாபந்ந꞉ பஞ்சபி⁴꞉ க்ரதுலக்ஷணை꞉ |
தா⁴ரயந்ப்³ரஹ்மணோ வ்யக்தம் விவித⁴ம் சிந்திதம் த்வரன் ||3-16-15

அத² மூர்திம் ஸமாதா³ய ஸ்வபா⁴வாத்³ப்³ரஹ்மசோதி³த꞉ |
ஸஸர்ஜ ஸலிலம் ப்³ரஹ்ம யேந ஸர்வமித³ம் ததம் ||3-16-16

வாயும் பூர்வமதோ² த்³ருஷ்ட்வா யோ தா⁴துர்தா⁴த்ருஸத்தம꞉ |
தா⁴ரணாத்³தா⁴த்ருஷ²ப்³த³ம் ச லப⁴தே லோகஸஞ்ஜ்ஞிதம் ||3-16-17

ததே³தத்³வாயுஸம்பூ⁴தம் க்ருத்ஸ்நம் ஜக³த³பூ⁴த்புரா |
ஏதத்³தே³வைரதிக்ராந்தம் பூர்வமேவ ஸரஸ்வதி ||3-16-18

ப்ருத²க்த்வம் க³மிதம் தோயம் ப்ருதி²வீஷ²ப்³த³மிச்ச²தா |
க⁴நத்வாச்ச த்³ரவத்வாச்ச நிகி²லேநோபலப்⁴யதே ||3-16-19

ப²லத்வாத்ஸீத³மாநா ச ஸலிலே ஸலிலோத்³ப⁴வ꞉ |
வ்யாஜஹார ஷு²ப⁴ம் வாணீம் ஸமந்தாத்பூரயந்நிவ ||3-16-20

உர்த்⁴வோ(அ)ஹம் ஸ்தா²துமிச்சா²மி ஸம்ஸீதா³ப்⁴யுத்³த⁴ரஸ்வ மாம் |
க³ம்பீ³ரே தோயவிவரே மூர்திவிக்ஷோபி⁴தாந்தரம் ||3-16-21

ததோ மூர்தித⁴ரா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தப்ரரோஹிணீ |
யதா²யோகே³ந ஸம்பூ⁴தா ஸர்வத்ர விஷயைஷிணீ ||3-16-22

ஷ்²ருத்வா ச க³தி³தம் தஸ்யா கி³ரம் தாம் ச ஸுபா⁴ஷிதாம் |
வராஹரூபமாஸ்தா²ய நிபபாத மஹார்ணவே ||3-16-23

உத்³த்⁴ருத்ய ஸோ(அ)வநிம் தோயாத்க்ருத்வா கர்ம ஸுது³ஷ்கரம் |
ஸமாதௌ⁴ ப்ரளயம் க³த்வா ப்ரளீநோ ந ச த்³ருஷ்²யதே ||3-16-24

யத்தத்³ப்³ரஹ்மமயம் ஜ்யோதிராகாஷ²மிதி ஸஞ்ஜ்ஞிதம் |
தத்ர ப்³ரஹ்மா ஸமுத்³பூ⁴த꞉ ஸர்வபூ⁴தபிதாமஹ꞉ ||3-16-25

அத்³யாபி மநஸா தா⁴த்ரா தா⁴ர்யதே ஸர்வயோகி³நா |
ஜ்ஞாநயோகே³ந ஸூக்ஷ்மேண ப்ரஜாநாம் ஹிதகாம்யயா ||3-16-26

பி⁴த்த்வா து ப்ருதி²வீமத்⁴யமுபயாதி ஸமுத்³ப⁴வம் |
தபநஸ்தூர்த்⁴வமாதிஷ்ட²ந்ரஷ்²மிபி⁴꞉ ஸ ஹஸந்நிவ ||3-16-27

தஸ்ய மண்ட³லமத்⁴யாத்து நி꞉ஸ்ருதம் ஸோமமண்ட³லம் |
ஸ ஸநாதநஜோ ப்³ரஹ்மா ஸௌம்யம் ஸோமத்வமந்வகா³த் ||3-16-28

ஸோமமண்ட³லபர்யந்தாத்பவந꞉ ஸமஜாயத |
தத³க்ஷரமயம் ஜ்யோதிஸ்தேஜோபி⁴ரபி⁴வர்த்³த⁴யன் ||3-16-29

ஸ து யோக³மயாஜ்ஜ்ஞாநாத்ஸ்வபா⁴வாத்³ப்³ரஹ்மஸம்ப⁴வாத் |
ஸ்ருஜதே புருஷம் தி³வ்யம் ப்³ரஹ்மயோநிம் ஸநாதநம் ||3-16-30

த்³ரவம் யத்ஸலிலம் தஸ்ய க⁴நம் யத்ப்ருதி²வீ ப⁴வத் |
சி²த்³ரம் யச்ச ததா³காஷ²ம் ஜ்யோதிர்யச்சக்ஷுரேவ தத் ||3-16-31

வாயுநா ஸ்பந்த³தே சைநம் ஸங்கா⁴தாஜ்ஜ்யோதிஸம்ப⁴வ꞉ |
புருஷாத்புருஷோ பா⁴வ꞉ பஞ்சபூ⁴தமயோ மஹான் ||3-16-32

பூ⁴தாத்மா வை ஸமே தஸ்மிம்ஸ்தஸ்மிந்தே³ஹ꞉ ஸநாதந꞉ |
கு³ஹாயாம் நிஹிதம் ஜ்ஞாநம் யோகா³த்³யஜ்ஞ꞉ ஸநாதந꞉ ||3-16-33

தபநஸ்யைவ தத்³ரூபம் யோ(அ)க்³நிர்வஸதி தே³ஹிநாம் |
ஷ²ரீரே நித்யஷோ² யுக்தே தா⁴துபி⁴꞉ ஸஹ ஸங்க³த꞉ ||3-16-34

ஸ்வபா⁴வாத்க்ஷயமாயாந்தி ஸ்வபா⁴வாத்³ப⁴யமேதி ச |
ஸ்வபா⁴வாத்³விந்த³தே ஷா²ந்திம் ஸ்வபா⁴வாச்ச ந விந்த³தி ||3-16-35

இந்த்³ரியைரதிமூடா⁴த்மா மோஹிதோ ப்³ரஹ்மண꞉ பதே³ |
ஸம்ப⁴வம் நித⁴நம் சைவ கர்மபி⁴꞉ ப்ரதிபத்³யதே ||3-16-36

யாவத்தத்³ப்³ரஹ்மவிஷயம் நோபயாதி ஹ தத்த்வத꞉ |
தாவத்ஸம்ஸாரமாப்நோதி ஸம்ப⁴வாம்ஷ்²ச புந꞉ புந꞉ ||3-16-37

இந்த்³ரியைர்வ்யதிரிக்தோ வை யதா³ ப⁴வதி யோக³வித் |
ததா³ ப்³ரஹ்மத்வமாபந்ந꞉ ப்ரளயாக்³ரே ப்ரதிஷ்ட²தி ||3-16-38

ப்ரதிஷித்³த⁴மமும் லோகம் ப்³ரஹ்மவான் ஸ ப⁴வத்யுத |
ந ச ராக³வ்யயைர்யாதி ந ச ஸஜ்ஜதி கர்ஹிசித் ||3-16-39

ஆக³திம் ச க³திம் சைவ நித⁴நம் ஸம்ப⁴வம் ததா² |
பூ⁴தேப்⁴யோ வேத்தி ஸர்வஜ்ஞ꞉ பராம் ஸித்³தி⁴முபாக³த꞉ ||3-16-40

ஆத்மநோ க³தயஷ்²சைவ ததா² விஷயகோ³சரே |
புரஸ்தாத்கர்மநிர்வ்ருத்தே꞉ பதே³ ப்³ரஹ்மா ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ||3-16-41

சித்தக்³ரந்தீ²ம்ஷ்²ச மநஸா ருந்த்⁴யாத்பூர்வாஷ்²ச யாதநா꞉ |
பி⁴த்³யமாநா꞉ ப்ரளோபே⁴ந வாயுபி⁴ந்நமிவார்ணவம் ||3-16-42

பச்யதே ஹ்ருத³யம் நீலம் பரேப்⁴யோ ஜ்ஞாநசக்ஷுஷா |
ப்³ரஹ்மப்ரோக்தமிவாத்மா வை விமுக்தோ தே³ஹப³ந்த⁴நாத் ||3-16-43

ஸ்ருஜேத³பி பரம் லோகம் ஸம்ஹரேத³பி வித்³யயா |
தேஜோமூர்திரிவாவித்³த⁴மீஹ லோகம் ச ஸம்ஸ்ருஜேத் ||3-16-44

திர்யக்³யோநௌ க³தாம்ஷ்²சைவ கர்மபி⁴ர்நியமோபமை꞉ |
தாந்யபி ப்ரதிமுச்யேத ப்³ரஹ்மயுக்தேந சேதஸா ||3-16-45

அக்ஷரம் ச க்ஷரம் சைவ யோக³கர்மாபி⁴வித்³யதே |
ந க்ஷரம் வித்³யதே தத்ர யத்³ப்³ரஹ்ம கர்மபி⁴ர்த்⁴ருவம் ||3-16-46

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
பௌஷ்கரே ஷோட³ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_016_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-16 Sankhya yoga Explained
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
September 5, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ShoDasho.adhyAyaH

sA~NkhyayogavichAraH

vaishampAyana uvAcha

shR^iNuShvaikamanA rAjanpa~nchendriyasamAhitaH |
kathAM kathayato rAjannirvikAreNa chetasA ||3-16-1

brahmasambandhasambaddhamabaddhaM karmabhirnR^ipa |
purastAdbrahma saMpannaM brahmaNo yadadakShiNam ||3-16-2

avyaktaM kAraNaM yattannityaM sadasadAtmakam |
niShkalaH puruShastasmAtsaMbabhUvAtmayonijaH ||3-16-3

divyo divyena vapuShA sarvabhUtapatirvibhuH |
achintyashchAvyayashchaiva yugAnAM prabhavo.avyayaH ||3-16-4

abhUtashchApyajAtashcha sarvatra samatAM gataH |
avyaktAtparamaM yattannArAyaNavido viduH ||3-16-5

sarvataH pANipAdaM taM sarvato.akShishiromukham |
sarvataH shrutimalloke sarvamAvR^itya tiShThati ||3-16-6

asatashcha satashchaiva vij~neyaM tatra kAraNam |
avyakto vyaktarUpasthashcharannapi na dR^ishyate ||3-16-7

vikArapuruSho.avyakto hyarUpI rUpamAshritaH |
charatyachintyaH sarveShu gUDho.agniriva dAruShu ||3-16-8

bhUtabhavyodbhavo nAthaH parameShThI prajApatiH |
prabhuH sarvasya lokasya nAma chAsyeti tattvataH ||3-16-9

apadAttu pado jAtastasmAnnArAyaNo.abhavat |
avyakto vyaktimApanno brahmayogena kAmataH ||3-16-10

brahmabhAve cha taM viddhi sa shabdaM labdhavAnprabhuH |
prabhuH sarvasya lokasya sthAvarasyetarasya cha ||3-16-11

ahaM tviti sa hovAcha prajAH srakShyAmi bhArata |
prabhavaH sarvabhUtAnAM yasya tanturimAH prajAH ||3-16-12

svAbhAvAjjAyate sarvaM svabhAvAchcha tathAbhavat |
aha~NkAraH svabhAvAchcha tathA sarvamidaM jagat ||3-16-13

sarvavyApI nirAlambo hyagrAhyo.atha jayo dhruvaH |
evaM brahmamayo jyotirbrahmashabdena shabditaH ||3-16-14

avyakto vyaktimApannaH pa~nchabhiH kratulakShaNaiH |
dhArayanbrahmaNo vyaktaM vividhaM chintitaM tvaran ||3-16-15

atha mUrtiM samAdAya svabhAvAdbrahmachoditaH |
sasarja salilaM brahma yena sarvamidaM tatam ||3-16-16

vAyuM pUrvamatho dR^iShTvA yo dhAturdhAtR^isattamaH |
dhAraNAddhAtR^ishabdaM cha labhate lokasaMj~nitam ||3-16-17

tadetadvAyusaMbhUtaM kR^itsnaM jagadabhUtpurA |
etaddevairatikrAntaM pUrvameva sarasvati ||3-16-18

pR^ithaktvaM gamitaM toyaM pR^ithivIshabdamichChatA |
ghanatvAchcha dravatvAchcha nikhilenopalabhyate ||3-16-19

phalatvAtsIdamAnA cha salile salilodbhavaH |
vyAjahAra shubhaM vANIM samantAtpUrayanniva ||3-16-20

urdhvo.ahaM sthAtumichChAmi saMsIdAbhyuddharasva mAm |
gambIre toyavivare mUrtivikShobhitAntaram ||3-16-21

tato mUrtidharA devI sarvabhUtaprarohiNI |
yathAyogena saMbhUtA sarvatra viShayaiShiNI ||3-16-22

shrutvA cha gaditaM tasyA giraM tAM cha subhAShitAm |
varAharUpamAsthAya nipapAta mahArNave ||3-16-23

uddhR^itya so.avaniM toyAtkR^itvA karma suduShkaram |
samAdhau pralayaM gatvA pralIno na cha dR^ishyate ||3-16-24

yattadbrahmamayaM jyotirAkAshamiti saMj~nitam |
tatra brahmA samudbhUtaH sarvabhUtapitAmahaH ||3-16-25

adyApi manasA dhAtrA dhAryate sarvayoginA |
j~nAnayogena sUkShmeNa prajAnAM hitakAmyayA ||3-16-26

bhittvA tu pR^ithivImadhyamupayAti samudbhavam |
tapanastUrdhvamAtiShThanrashmibhiH sa hasanniva ||3-16-27

tasya maNDalamadhyAttu niHsR^itaM somamaNDalam |
sa sanAtanajo brahmA saumyaM somatvamanvagAt ||3-16-28

somamaNDalaparyantAtpavanaH samajAyata |
tadakSharamayaM jyotistejobhirabhivarddhayan ||3-16-29

sa tu yogamayAjj~nAnAtsvabhAvAdbrahmasaMbhavAt |
sR^ijate puruShaM divyaM brahmayoniM sanAtanam ||3-16-30

dravaM yatsalilaM tasya ghanaM yatpR^ithivI bhavat |
ChidraM yachcha tadAkAshaM jyotiryachchakShureva tat ||3-16-31

vAyunA spandate chainaM sa~NghAtAjjyotisaMbhavaH |
puruShAtpuruSho bhAvaH pa~nchabhUtamayo mahAn ||3-16-32

bhUtAtmA vai same tasmiMstasmindehaH sanAtanaH |
guhAyAM nihitaM j~nAnaM yogAdyaj~naH sanAtanaH ||3-16-33

tapanasyaiva tadrUpaM yo.agnirvasati dehinAm |
sharIre nityasho yukte dhAtubhiH saha sa~NgataH ||3-16-34

svabhAvAtkShayamAyAnti svabhAvAdbhayameti cha |
svabhAvAdvindate shAntiM svabhAvAchcha na vindati ||3-16-35

indriyairatimUDhAtmA mohito brahmaNaH pade |
saMbhavaM nidhanaM chaiva karmabhiH pratipadyate ||3-16-36

yAvattadbrahmaviShayaM nopayAti ha tattvataH |
tAvatsaMsAramApnoti saMbhavAMshcha punaH punaH ||3-16-37

indriyairvyatirikto vai yadA bhavati yogavit |
tadA brahmatvamApannaH pralayAgre pratiShThati ||3-16-38

pratiShiddhamamuM lokaM brahmavAn sa bhavatyuta |
na cha rAgavyayairyAti na cha sajjati karhichit ||3-16-39

AgatiM cha gatiM chaiva nidhanaM saMbhavaM tathA |
bhUtebhyo vetti sarvaj~naH parAM siddhimupAgataH ||3-16-40

Atmano gatayashchaiva tathA viShayagochare |
purastAtkarmanirvR^itteH pade brahmA pratiShThitaH ||3-16-41

chittagranthIMshcha manasA rundhyAtpUrvAshcha yAtanAH |
bhidyamAnAH pralobhena vAyubhinnamivArNavam ||3-16-42

pachyate hR^idayaM nIlaM parebhyo j~nAnachakShuShA |
brahmaproktamivAtmA vai vimukto dehabandhanAt ||3-16-43

sR^ijedapi paraM lokaM saMharedapi vidyayA |
tejomUrtirivAviddhamIha lokaM cha saMsR^ijet ||3-16-44

tiryagyonau gatAMshchaiva karmabhirniyamopamaiH |
tAnyapi pratimuchyeta brahmayuktena chetasA ||3-16-45

akSharaM cha kSharaM chaiva yogakarmAbhividyate |
na kSharaM vidyate tatra yadbrahma karmabhirdhruvam ||3-16-46

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare ShoDasho.adhyAyaH   

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்