Thursday 1 April 2021

வ்யாஸோக்தம் கலியுக³ப⁴விஷ்யம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 03

அத² த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉

வ்யாஸோக்தம் கலியுக³ப⁴விஷ்யம்


Kalachakram

ஜநமேஜய உவாச
ஆஸந்நம் விப்ரக்ருஷ்டம் வா யதி³ காலம் ந வித்³மஹே |
தஸ்மாத்³த்³வாபரஸம்வித்³த⁴ம் யுகா³ந்தம் ஸ்ப்ருஹயாம்யஹம் ||3-3-1

ப்ராப்தா வயம் து தத்காலமநயா த⁴ர்மத்ருஷ்ணயா |
ஆத³த்³யாத்பரமம் த⁴ர்மம் ஸுக²மல்பேந கர்மணா ||3-3-2

ஷௌ²நக உவாச
த்ராஸமுத்³வேக³கரணம் யுகா³ந்தம் ஸமுபஸ்தி²தம் |
ப்ரநஷ்டத⁴ர்மம் த⁴ர்மஜ்ஞ நிமித்தைர்வக்துமர்ஹஸி ||3-3-3

ஸௌதிருவாச
ப்ருஷ்ட ஏவம் ப⁴விஷ்யஸ்ய க³திம் தத்த்வேந சிந்தயன் |
யுகா³ந்தே ஸர்வபூ⁴தாநாம் ப⁴க³வாநப்³ரவீத்ததா³ ||3-3-4

வ்யாஸ உவாச
அரக்ஷிதாரோ ஹர்தாரோ ப³லிபா⁴க³ஸ்ய பார்தி²வா꞉ |
யுகா³ந்தே ப்ரப⁴விஷ்யந்தி ஸ்வரக்ஷணபராயணா꞉ ||3-3-5

அக்ஷத்ரியாஷ்²ச ராஜாநோ விப்ரா꞉ ஷூ²த்³ரோபஜீவிந꞉ |
ஷூ²த்³ராஷ்²ச ப்³ராஹ்மணாசாரா ப⁴விஷ்யந்தி யுக³க்ஷயே ||3-3-6

காண்டே³ ஸ்ப்ருஷ்டா꞉ ஷ்²ரோத்ரியாஷ்²ச நிஷ்க்ரியாநி ஹவீம்ஷ்யத² |
ஏகபங்க்த்யாமஷி²ஷ்யந்தி யுகா³ந்தே ஜநமேஜய ||3-3-7

ஷி²ல்பவந்தோ(அ)ந்ருதபரா நரா மத்³யாமிஷப்ரியா꞉ |
மித்ரபா⁴ர்யா ப⁴விஷ்யந்தி யுகா³ந்தே ஜநமேஜய ||3-3-8

ராஜவ்ருத்திஸ்தி²தாஷ்²சௌரா ராஜாநஷ்²சௌரஷீ²லிந꞉ |
ப்⁴ருத்யாஷ்²சாநிர்தி³ஷ்டபு⁴ஜோ ப⁴விஷ்யந்தி யுக³க்ஷயே ||3-3-9

த⁴நாநி ஷ்²லாக⁴நீயாநி ஸதாம் வ்ருத்தமபூஜிதம் |
அகுத்ஸநா ச பதிதே ப⁴விஷ்யந்தி யுக³க்ஷயே ||3-3-10

ப்ரநஷ்டசேதநா மர்த்யா முக்தகேஷா² விசூலிந꞉ |
ஊநஷோட³ஷ²வர்ஷாஷ்²ச ப்ரஜாஸ்யந்தி நரா꞉ ஸதா³ ||3-3-11

அட்டஷூ²லா ஜநபதா³꞉ ஷி²வஷூ²லாஷ்²சதுஷ்பதா²꞉ |
ப்ரமதா³꞉ கேஷ²ஷூ²லாஷ்²ச ப⁴விஷ்யந்தி யுக³க்ஷயே ||3-3-12

ஸர்வே ப்³ரஹ்ம வதி³ஷ்யந்தி ஸர்வே வாஜஸநேயிந꞉ |
ஷூ²த்³ரா போ⁴வாதி³நஷ்²சைவ ப⁴விஷ்யந்தி யுக³க்ஷயே ||3-3-13

தபோயஜ்ஞப²லாநாம் ச விக்ரேதாரோ த்³விஜாதய꞉ |
ருதவஷ்²ச ப⁴விஷ்யந்தி விபரீதா யுக³க்ஷயே ||3-3-14

ஷு²க்லத³ந்தாஞ்ஜிதாக்ஷாஷ்²ச முண்டா³꞉ காஷாயவாஸஸ꞉ |
ஷூ²த்³ரா த⁴ர்மம் சரிஷ்யந்தி ஷா²க்யபு³த்³தோ⁴பஜீவிந꞉ ||3-3-15

ஷ்²வாபத³ப்ரசுரத்வம் ச கா³வாம் சைவ பரிக்ஷய꞉ |
ஸ்வாதூ³நாம் விநிவ்ருத்திஷ்²ச வித்³யாத³ந்தக³தே யுகே³ ||3-3-16

அந்த்யா மத்⁴யே நிவத்ஸ்யந்தி மத்⁴யாஷ்²சாந்தநிவாஸிந꞉ |
யதா² நிம்நம் ப்ரஜா꞉ ஸர்வா க³மிஷ்யந்தி யுக³க்Sகயே ||3-3-17

ததா² த்³விஹாயநா த³ம்யாஸ்ததா² பல்வலகர்ஷகா꞉ |
சித்ரவர்ஷீ ச பர்ஜந்யோ யுகே³ க்ஷீணே ப⁴விஷ்யதி ||3-3-18

ஸர்வே சௌரகுலே ஜாதாஷ்²சௌரயாநா꞉ பரஸ்பரம் |
ஸ்வல்பேநாட்⁴யா ப⁴விஷ்யந்தி யத்கிஞ்சித்ப்ராப்ய து³ர்க³தா꞉ ||3-3-19

ந தே த⁴ர்மம் கரிஷ்யந்தி மாநவா நிர்க³தே யுகே³ |
ஊஷா²ர்கப³ஹுளா பூ⁴மி꞉ பந்தா²நஸ்தஸ்கராவ்ருதா꞉ ||3-3-20

ஸர்வே வாணிஜ்யகாஷ்²சைவ ப⁴விஷ்யந்தி கலௌ யுகே³ |
பித்ருத³த்தாநி தே³யாநி விப⁴ஜந்தே ஸுதாஸ்ததா³ |
ஹரணாய ப்ரபத்ஸ்யந்தே லோபா⁴ந்ருதவிரோதி⁴தா꞉ || 3-3-21

ஸௌகுமார்யே ததா² ரூபே ரத்நே சோபக்ஷயம் க³தே |
ப⁴விஷ்யந்தி யுகா³ந்தே ச நார்ய꞉ கேஷை²ரளங்ருதா꞉ ||3-3-22

நிர்விஹாரஸ்ய பூ⁴தஸ்ய க்³ருஹஸ்த²ஸ்ய ப⁴விஷ்யதி |
யுகா³ந்தே ஸமநுப்ராப்தே நாந்யா பா⁴ர்யாஸமா க³தி꞉ ||3-3-23

குஷீ²லாநார்யபூ⁴யிஷ்ட²ம் வ்ருதா²ரூபஸமந்விதம் |
புருஷால்பம் ப³ஹுஸ்த்ரீகம் தத்³யுகா³ந்தஸ்ய லக்ஷணம் ||3-3-24

ப³ஹுயாசநகோ லோகோ ந தா³ஸ்யதி பரஸ்பரம் |
அவிசார்ய க்³ரஹீஷ்யந்தி தா³நம் வர்ணாந்தராத்ததா² ||3-3-25

ராஜசௌராக்³நித³ண்டா³ர்தோ ஜந꞉ க்ஷயமுபேஷ்யதி |
ஸஸ்யநிஷ்பத்திரப²லா தருணா வ்ருத்³த⁴ஷீ²லிந꞉ |
ஈஹயாஸுகி²நோ லோகா ப⁴விஷ்யந்தி யுக³க்ஷயே ||3-3-26

வர்ஷாஸு வாதா꞉ பருஷா நீசா꞉ ஷ²ர்கரவர்ஷிண꞉ |
ஸந்தி³க்³த⁴꞉ பரளோகஷ்²ச ப⁴விஷ்யதி யுக³க்ஷயே ||3-3-27

ஆத்மநஷ்²ச து³ராசாரா ப்³ரஹ்மதூ³ஷணதத்பரா꞉ |
ஆத்மாநம் ப³ஹு மந்யந்தே மந்யுரேவாப்⁴யயாத்³த்³விஜான் ||3-3-28

வைஷ்²யாசாராஷ்²ச ராஜந்யா த⁴நதா⁴ந்யோபஜீவிந꞉ |
யுகா³பக்ரமணே ஸர்வே ப⁴விஷ்யந்தி த்³விஜாதய꞉ ||3-3-29

அப்ரவ்ருத்தா꞉ ப்ரபத்ஸ்யந்தே ஸமயா꞉ ஷ²பதா²ஸ்ததா² |
ருணம் ஸவிநயப்⁴ரம்ஷ²ம் யுகே³ க்ஷீணே ப⁴விஷ்யதி ||3-3-30

ப⁴விஷ்யத்யப²லோ ஹர்ஷ꞉ க்ரோத⁴ஷ்²ச ஸப²லோ ந்ருணாம் |
அஜாஷ்²சைவோபரோத்ஸ்யந்தே பயஸோ(அ)ர்தே² யுக³க்ஷயே ||3-3-31

அஷா²ஸ்த்ரவிது³ஷாம் பும்ஸாமேவமேவ ஸ்வபா⁴வத꞉ |
அப்ரமாணம் வதி³ஷ்யந்தி நீதிம் பண்டி³தமாநிந꞉ ||3-3-32

ஷா²ஸ்த்ரோக்தஸ்யாப்ரவக்தாரோ ப⁴விஷ்யந்தி யுக³க்ஷயே |
ஸர்வே ஸர்வம் ஹி ஜாநந்தி வ்ருத்³தா⁴நநுபஸேவ்ய வை ||3-3-33

ந கஷ்²சித³கவிர்நாம யுகா³ந்தே ஸமுபஸ்தி²தே |
ந க்ஷத்ராணி நியோக்ஷ்யந்தி விகர்மஸ்தா² த்³விஜாதய꞉ |
சௌரப்ராயாஷ்²ச ராஜாநோ யுகா³ந்தே பர்யுபஸ்தி²தே ||3-3-34

குண்டா³வ்ருஷா நைக்ருதிகா꞉ ஸுராபா ப்³ரஹ்மவாதி³ந꞉ |
அஷ்²வமேதே⁴ந யக்ஷ்யந்தி யுகா³ந்தே ஜநமேஜய ||3-3-35

அயாஜ்யாந்யாஜயிஷ்யந்தி ததா²ப⁴க்ஷஸ்யப⁴க்ஷிண꞉ |
ப்³ராஹ்மணா த⁴நத்ருஷ்ணார்தா யுகா³ந்தே ஸமுபஸ்தி²தே ||3-3-36

போ⁴ஷ²ப்³த³மபி⁴தா⁴ஸ்யந்தி ந ச கஷ்²சித்படி²ஷ்யதி |
ஏகஷங்கா²ஸ்ததா³ நார்யோ க³வேது⁴கபிநத்³த⁴கா꞉ ||3-3-37

நக்ஷத்ராணி வியோகீ³நி விபரீதா தி³ஷ²ஸ்ததா² |
ஸந்த்⁴யாராகோ³(அ)த² தி³க்³தா³ஹோ ப⁴விஷ்யத்யவரே யுகே³ ||3-3-38

பித்ரூந்புத்ரா நியோக்ஷ்யந்தி வத்⁴வ꞉ ஷ்²வஷ்²ரூஷ்²ச கர்மஸு |
வியோநிஷு சரிஷ்யந்தி ப்ரமதா³ஸு நராஸ்ததா² ||3-3-39

வாக்ச²ரைஸ்தர்ஜயிஷ்யந்தி கு³ரூஞ்சி²ஷ்யாஸ்ததை²வ ச |
முகே²ஷு ச ப்ரயோக்ஷ்யந்தி ப்ரமத்தாஷ்²ச நராஸ்ததா³ ||3-3-40

அக்ருதாக்³ராணி போ⁴க்ஷ்யந்தி நராஷ்²சைவாக்³நிஹோத்ரிண꞉ |
பி⁴க்ஷாம் ப³லிமத³த்த்வா ச போ⁴க்ஷ்யந்தி புருஷா꞉ ஸ்வயம் ||3-3-41

பதீந்ஸுப்தாந்வஞ்சயித்வா க³மிஷ்யந்தி ஸ்த்ரியோ(அ)ந்யத꞉ |
புருஷா²ஷ்ச ப்ரஸுப்தாஸு பா⁴ர்யாஸு ச பரஸ்த்ரியம் || 3-3-42

நாவ்யாதி⁴தோ நாப்யருஜோ ஜந꞉ ஸர்வோ(அ)ப்⁴யஸூயக꞉ |
ந க்ருதிப்ரதிகர்தா ச காலே க்ஷீணே ப⁴விஷ்யதி ||3-3-43

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி
கலியுக³வர்ணநே த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_003_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-3 Vyasa predicts life in the coming kaliyuga
Itranslated by G. Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr August 18, 2008
Further proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
If you find any errors compared to Chitrashala Press edition, send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com

----

atha tR^itIyo.adhyAyaH

vyAsoktaM kaliyugabhaviShyam

janamejaya uvAcha
AsannaM viprakR^iShTaM vA yadi kAlaM na vidmahe |
tasmAddvAparasaMviddhaM yugAntaM spR^ihayAmyaham ||3-3-1

prAptA vayaM tu tatkAlamanayA dharmatR^iShNayA |
AdadyAtparamaM dharmaM sukhamalpena karmaNA ||3-3-2

shaunaka uvAcha
trAsamudvegakaraNaM yugAntaM samupasthitam |
pranaShTadharmaM dharmaj~na nimittairvaktumarhasi ||3-3-3

sautiruvAcha
pR^iShTa evaM bhaviShyasya gatiM tattvena chintayan |
yugAnte sarvabhUtAnAM bhagavAnabravIttadA ||3-3-4

vyAsa uvAcha
arakShitAro hartAro balibhAgasya pArthivAH |
yugAnte prabhaviShyanti svarakShaNaparAyaNAH ||3-3-5

akShatriyAshcha rAjAno viprAH shUdropajIvinaH |
shUdrAshcha brAhmaNAchArA bhaviShyanti yugakShaye ||3-3-6

kANDe spR^iShTAH shrotriyAshcha niShkriyAni havIMShyatha |
ekapa~NktyAmashiShyanti yugAnte janamejaya ||3-3-7

shilpavanto.anR^itaparA narA madyAmiShapriyAH |
mitrabhAryA bhaviShyanti yugAnte janamejaya ||3-3-8

rAjavR^ittisthitAshchaurA rAjAnashchaurashIlinaH |
bhR^ityAshchAnirdiShTabhujo bhaviShyanti yugakShaye ||3-3-9

dhanAni shlAghanIyAni satAM vR^ittamapUjitam |
akutsanA cha patite bhaviShyanti yugakShaye ||3-3-10

pranaShTachetanA martyA muktakeshA vichUlinaH |
UnaShoDashavarShAshcha prajAsyanti narAH sadA ||3-3-11

aTTashUlA janapadAH shivashUlAshchatuShpathAH |
pramadAH keshashUlAshcha bhaviShyanti yugakShaye ||3-3-12

sarve brahma vadiShyanti sarve vAjasaneyinaH |
shUdrA bhovAdinashchaiva bhaviShyanti yugakShaye ||3-3-13

tapoyaj~naphalAnAM cha vikretAro dvijAtayaH |
R^itavashcha bhaviShyanti viparItA yugakShaye ||3-3-14

shukladantA~njitAkShAshcha muMDAH kAShAyavAsasaH |
shUdrA dharmaM chariShyanti shAkyabuddhopajIvinaH ||3-3-15

shvApadaprachuratvaM cha gAvAM chaiva parikShayaH |
svAdUnAM vinivR^ittishcha vidyAdantagate yuge ||3-3-16

antyA madhye nivatsyanti madhyAshchAntanivAsinaH |
yathA nimnaM prajAH sarvA gamiShyanti yugakSkaye ||3-3-17

tathA dvihAyanA damyAstathA palvalakarShakAH |
chitravarShI cha parjanyo yuge kShINe bhaviShyati ||3-3-18

sarve chaurakule jAtAshchaurayAnAH parasparam |
svalpenADhyA bhaviShyanti yatki~nchitprApya durgatAH ||3-3-19

na te dharmaM kariShyanti mAnavA nirgate yuge |
UshArkabahulA bhUmiH panthAnastaskarAvR^itAH ||3-3-20

sarve vANijyakAshchaiva bhaviShyanti kalau yuge |
pitR^idattAni deyAni vibhajante sutAstadA |
haraNAya prapatsyante lobhAnR^itavirodhitAH || 3-3-21

saukumArye tathA rUpe ratne chopakShayaM gate |
bhaviShyanti yugAnte cha nAryaH keshairala~NR^itAH ||3-3-22

nirvihArasya bhUtasya gR^ihasthasya bhaviShyati |
yugAnte samanuprApte nAnyA bhAryAsamA gatiH ||3-3-23

kushIlAnAryabhUyiShThaM vR^ithArUpasamanvitam |
puruShAlpaM bahustrIkaM tadyugAntasya lakShaNam ||3-3-24

bahuyAchanako loko na dAsyati parasparam |
avichArya grahIShyanti dAnaM varNAntarAttathA ||3-3-25

rAjachaurAgnidaNDArto janaH kShayamupeShyati |
sasyaniShpattiraphalA taruNA vR^iddhashIlinaH |
IhayAsukhino lokA bhaviShyanti yugakShaye ||3-3-26

varShAsu vAtAH paruShA nIchAH sharkaravarShiNaH |
saMdigdhaH paralokashcha bhaviShyati yugakShaye ||3-3-27

Atmanashcha durAchArA brahmadUShaNatatparAH |
AtmAnaM bahu manyante manyurevAbhyayAddvijAn ||3-3-28

vaishyAchArAshcha rAjanyA dhanadhAnyopajIvinaH |
yugApakramaNe sarve bhaviShyanti dvijAtayaH ||3-3-29

apravR^ittAH prapatsyante samayAH shapathAstathA |
R^iNaM savinayabhraMshaM yuge kShINe bhaviShyati ||3-3-30

bhaviShyatyaphalo harShaH krodhashcha saphalo nR^iNAm |
ajAshchaivoparotsyante payaso.arthe yugakShaye ||3-3-31

ashAstraviduShAM puMsAmevameva svabhAvataH |
apramANaM vadiShyanti nItiM paNDitamAninaH ||3-3-32

shAstroktasyApravaktAro bhaviShyanti yugakShaye |
sarve sarvaM hi jAnanti vR^iddhAnanupasevya vai ||3-3-33

na kashchidakavirnAma yugAnte samupasthite |
na kShatrANi niyokShyanti vikarmasthA dvijAtayaH |
chauraprAyAshcha rAjAno yugAnte paryupasthite ||3-3-34

kuNDAvR^iShA naikR^itikAH surApA brahmavAdinaH |
ashvamedhena yakShyanti yugAnte janamejaya ||3-3-35

ayAjyAnyAjayiShyanti tathAbhakShasyabhakShiNaH |
brAhmaNA dhanatR^iShNArtA yugAnte samupasthite ||3-3-36

bhoshabdamabhidhAsyanti na cha kashchitpaThiShyati |
ekaSha~NkhAstadA nAryo gavedhukapinaddhakAH ||3-3-37

nakShatrANi viyogIni viparItA dishastathA |
saMdhyArAgo.atha digdAho bhaviShyatyavare yuge ||3-3-38

pitR^InputrA niyokShyanti vadhvaH shvashrUshcha karmasu |
viyoniShu chariShyanti pramadAsu narAstathA ||3-3-39

vAkCharaistarjayiShyanti gurU~nChiShyAstathaiva cha |
mukheShu cha prayokShyanti pramattAshcha narAstadA ||3-3-40

akR^itAgrANi bhokShyanti narAshchaivAgnihotriNaH |
bhikShAM balimadattvA cha bhokShyanti puruShAH svayam ||3-3-41

patInsuptAnva~nchayitvA gamiShyanti striyo.anyataH |
purushAShcha prasuptAsu bhAryAsu cha parastriyam || 3-3-42

nAvyAdhito nApyarujo janaH sarvo.abhyasUyakaH |
na kR^itipratikartA cha kAle kShINe bhaviShyati ||3-3-43

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
kaliyugavarNane tR^itIyo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்