Sunday 4 April 2021

வ்யாஸோக்தம் கலியுக³ப⁴விஷ்யம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 04

கலியுக³வர்ணநம்

கலியுக³வர்ணநம்

satya-yuga, the end of Kali Yuga

ஜநமேஜய உவாச
ஏவம் விளுலிதே லோகே மநுஷ்யா꞉ கேந பாலிதா꞉ |
நிவத்ஸ்யந்தி கிமாசாரா꞉ கிமாஹாரவிஹாரிண꞉ ||3-4-1

கிங்கர்மாண꞉ கிமீஹந்த꞉ கிம்ப்ரமாணா꞉ கிமாயுஷ꞉ |
காம் ச காஷ்டா²ம் ஸமாஸாத்³ய ப்ரபத்ஸ்யந்தி க்ருதம் யுக³ம் ||3-4-2

வ்யாஸ உவாச
அத ஊர்த்⁴வம் ச்யுதே த⁴ர்மே கு³ணஹீநா꞉ ப்ரஜாஸ்தத꞉ |
ஷீ²லவ்யஸநமாஸாத்³ய ப்ராப்ஸ்யந்தே ஹ்ராஸமாயுஷ꞉ ||3-4-3

ஆயுர்ஹாந்யா ப³லக்³ளாநிர்ப³லக்³ளாந்யா விவர்ணதா |
வைவர்ண்யாத்³வ்யாதி⁴ஸம்பீடா³ நிர்வேதோ³ வ்யாதி⁴பீட³நாத் ||3-4-4

நிர்வேதா³தா³த்மஸம்போ³த⁴꞉ ஸம்போ³தா⁴த்³த⁴ர்மஷீ²லதா |
ஏவம் க³த்வா பராம் காஷ்டா²ம் ப்ரபத்ஸ்யந்தி க்ருதம் யுக³ம் ||3-4-5

உத்³தே³ஷ²தோ த⁴ர்மஷீ²லா꞉ கேசிந்மத்⁴யஸ்த²தாம் க³தா꞉ |
விமர்ஷஷீ²லா꞉ கேசித்து ஹேதுவாத³குதூஹலா꞉ ||3-3-6

ப்ரத்யக்ஷமநுமாநம் ச ப்ரமாணம் சேதி நிஷ்²சிதா꞉ |
ப்ரமாணைகம் கரிஷ்யந்தி நேதி பண்டி³தமாநிந꞉ ||3-4-7

அப்ரமாணம் கரிஷ்யந்தி வேதோ³க்தமபரே ஜநா꞉ |
ததா³ முக²ப⁴கா³ஷ்²சைவ ப⁴விஷ்யந்தி ஸ்த்ரியோ(அ)பரா꞉ ||3-4-8

நாஸ்திக்யபரமாஷ்²சாபி கேசித்³த⁴ர்மவிளோபகா꞉ |
ப⁴விஷ்யந்தி நரா மூடா⁴ மந்தா³꞉ பண்டி³தமாநிந꞉ ||3-4-9

ததா³த்வமாத்ரே ஷ்²ரத்³தே⁴யா꞉ ஷா²ஸ்த்ரஜ்ஞாநப³ஹிஷ்க்ருதா꞉ |
தா³ம்பி⁴காஸ்தே ப⁴விஷ்யந்தி வாத³ஷீ²லகுதூஹலா꞉ ||3-4-10

ததா³ விசலிதே த⁴ர்மே ஜநா꞉ ஷே²ஷபுரஸ்க்ருதா꞉ |
ஷு²பா⁴ந்யேவாசரிஷ்யந்தி தா³நஸத்யஸமந்விதா꞉ ||3-4-11

ஸர்வப⁴க்ஷோ ஹ்யஸங்கு³ப்தோ நிர்கு³ணோ நிரபத்ரப꞉ |
ப⁴விஷ்யநி ததா³ லோகஸ்தத்கஷாயஸ்ய லக்ஷணம் ||3-4-12

விப்ராணாம் ஷா²ஷ்²வதீம் வ்ருத்திம் யதா³ வர்ணாவரா ஜநா꞉ |
ப்ரதிபத்ஸ்யந்தி வ்ருத்த்யர்த²ம் தத்கஷாயஸ்ய லக்ஷணம் ||3-4-13

கஷாயோபப்லவே லோகே ஜ்ஞாநவித்⁴யாப்ரணாஷ²நே |
ஸித்³தி⁴ம் ஸ்வல்பேந காலேந யாஸ்யந்தி நிருபஸ்க்ருதா꞉ ||3-4-14

மஹாயுத்³த⁴ம் மஹாநாத³ம் மஹாவர்ஷம் மஹாப⁴யம் |
ப⁴விஷ்யதி யுகே³ க்ஷீணே தத்கஷாயஸ்ய லக்ஷணம் ||3-4-15

விப்ரரூபாணி ரக்ஷாம்ஸி ராஜாந꞉ கர்ணவேதி³ந꞉ |
ப்ருதி²வீமுபபோ⁴க்ஷ்யந்தி யுகா³ந்தே ஸமுபஸ்தி²தே ||3-4-16

நி꞉ஸ்வாத்⁴யாயவஷட்காரா அநேயாஷ்²சாபி⁴மாநிந꞉ |
விப்ரா꞉ க்ரவ்யாத³ரூபேண ஸர்வப⁴க்ஷா வ்ருதா²வ்ரதா꞉ ||3-4-17

மூர்கா²꞉ ஸ்வார்த²பரா லுப்³தா⁴꞉ க்ஷுத்³ரா꞉ க்ஷுத்³ரபரிச்ச²தா³꞉ |
வ்யவஹாரோபவ்ருத்தாஷ்²ச ச்யுதா த⁴ர்மாச்ச ஷா²ஷ்²வதாத் ||3-4-18

ஹர்தார꞉ பரரத்நாநாம் பரதா³ராபஹாரகா꞉ |
காமாத்மாநோ து³ராத்மந꞉ ஸோபதா⁴꞉ ப்ரியஸாஹஸா꞉ ||3-4-19

தேஷு ப்ரப⁴வமாணேஷு துல்யஷீ²லேஷு ஸர்வத꞉ |
அபா⁴விநோ ப⁴விஷ்யந்தி முநயோ ப³ஹுரூபிண꞉ ||3-4-20

உத்பந்நா யே க்ருதயுகே³ ப்ரதா⁴நபுருஷாஷ்²ரயா꞉ |
கதா²யோகே³ந தாந்ஸர்வாந்பூஜயிஷ்யந்தி மாநவா꞉ ||3-4-21

ஸஸ்யசௌரா ப⁴விஷ்யந்தி ததா² சைலாபஹாரிண꞉ |
ப⁴க்ஷ்யபோ⁴ஜ்யாபஹாராஷ்²ச கரண்டா³நாம் ச ஹாரிண꞉ ||3-4-22

சௌராஷ்²சௌரஸ்ய ஹர்தாரோ ஹந்தா ஹர்துர்ப⁴விஷ்யதி |
சௌரைஷ்²சௌரக்ஷயே சாபி க்ருதே க்ஷேமம் ப⁴விஷ்யதி ||3-4-23

நி꞉ஸாரே க்ஷுபி⁴தே லோகே நிஷ்க்ரியே வ்யந்தரே ஸ்தி²தே |
நாரா꞉ ஷ்²ரயிஷ்யந்தி வநம் கரபா⁴ரப்ரபீடி³தா꞉ ||3-4-24

பித்ரூநாஜ்ஞாபயிஷ்யந்தி புத்ரா꞉ கர்மணி ஸர்வஷ²꞉ |
ஸ்நுஷா ஷ்²வஷ்²ரூஸ்ததா² சைவ யுகா³ந்தே ப்ரத்யுபஸ்தி²தே ||3-4-25

வாக்ச²ரைரர்த³யிஷ்யந்தி கு³ரூஞ்சி²ஷ்யா꞉ ஸமந்தத꞉ |
யஜ்ஞகர்மண்யுபரதே ரக்ஷாம்ஸி ஷ்²வாபதா³நி ச ||3-4-26

கீடமூஷகஸர்பாஷ்²ச த⁴ர்ஷயிஷ்யந்தி மாநவான் |
க்ஷேமம் ஸுபி⁴க்ஷமாரோக்³யம் ஸாமக்³ர்யம் வாபி ப³ந்து⁴ஷு |
உத்³தே³ஷ²தோ நரஷ்²ரேஷ்ட² ப⁴விஷ்யந்தி யுக³க்ஷயே || 3-4-27

ஸ்வயம்பாலா꞉ ஸ்வயஞ்சௌரா யுக³ஸம்பா⁴ரஸம்ப்⁴ருதா꞉ |
மண்ட³லை꞉ ப்ரசலிஷ்யந்தி தே³ஷே² தே³ஷே² ப்ருத²க்ப்ருத²க் ||3-4-28

ஸ்வதே³ஷே²ப்⁴ய꞉ பரிப்⁴ரஷ்டா நி꞉ஸாரா꞉ ஸஹ ப³ந்து⁴பி⁴꞉ |
நரா꞉ ஸர்வே ப⁴விஷ்யந்தி ததா³ காலபரிக்ஷயாத் ||3-4-29

ததா³ ஸ்கந்தே⁴ ஸமாதா⁴ய குமாராந்வித்³ருதா ப⁴யாத் |
கௌஷி²கீம் ப்ரதரிஷ்யந்தி நரா꞉ க்ஷுத்³ப⁴யபீடி³தா꞉ ||3-4-30

அங்கா³ந்வங்கா³ந்கலிங்கா³ம்ஷ்²ச காஷ்²மீராநத² மேகலான் |
ருஷிகாந்தகி³ரித்³ரோணீ꞉ ஸம்ஷ்²ரயிஷ்யந்தி மாநவா꞉ ||3-4-31

க்ருத்ஸ்நம் வா ஹிமவத்பார்ஷ்²வம் கூலம் ச லவணாம்ப⁴ஸ꞉ |
அரண்யேஷு ச வத்ஸ்யந்தி நரா ம்லேச்ச²க³ணை꞉ ஸஹ꞉ ||3-4-32

நைவ ஷூ²ந்யா ந சாஷூ²ந்யா ப⁴விஷ்யதி வஸுந்த⁴ரா |
கோ³ப்தாரஷ்²சாப்யகோ³ப்தார꞉ ப்ரப⁴விஷ்யந்தி ஷ²ஸ்த்ரிண꞉ ||3-4-33

ம்ருகை³ர்மத்ஸ்யைர்விஹங்கை³ஷ்²ச ஷ்²வாபதை³꞉ ஸர்பகீடகை꞉ |
மது⁴ஷா²கப²லைர்மூலைர்வர்தயிஷ்யந்தி மாநவா꞉ ||3-4-34

சீரம் பர்ணம் ச ப³ஹுளம் வல்கலாந்யஜிநாநி ச |
ஸ்வயங்க்ருதாநி வத்ஸ்யந்தி யதா² முநிஜநாஸ்ததா² ||3-4-35

பீ³ஜாநாமாக்ருதிம் நிம்நேஷ்²வீஹந்த꞉ காஷ்ட²ஷ²ங்குபி⁴꞉ |
அஜைட³கம் க²ரோஷ்ட்ரம் ச பாலயிஷ்யந்தி யத்நத꞉ ||3-4-36

நதீ³ம்ஸ்ரோதாம்ஸி ரோத்ஸ்யந்தி தோயார்தே² கூலமாஷ்²ரிதா꞉ |
பக்வாந்நவ்யவஹாரேண விபணந்த꞉ பரஸ்பரம் ||3-4-37

தநூருஹைர்யதா² ஜாதை꞉ ஸுமூலாந்தரஸம்வ்ருதை꞉ |
ப³ஹ்வபத்யா꞉ ப்ரஜாஹீநா꞉ குலலக்ஷணவர்ஜிதா꞉ ||3-4-38

ஏவம் ப⁴விஷ்யந்தி ததா³ மநுஷ்யா꞉ காலகாரிதா꞉ |
ஹீநாத்³தீ⁴நம் ததா³ த⁴ர்மம் ப்ரஜா꞉ ஸமநுவர்த்ஸ்யதி ||3-4-39

ஆயுஸ்தத்ர ச மர்த்யாநாம் பரம் த்ரிம்ஷ²த்³ப⁴விஷ்யதி |
து³ர்ப³லா விஷயக்³ளாநா ரஜஸா ஸமபி⁴ப்லுதா꞉ ||3-4-40

ப⁴விஷ்யதி ததா³ தேஷாம் ரோகை³ரிந்த்³ரியஸங்க்ஷய꞉ |
ஆயு꞉ப்ரக்ஷயஸம்ரோதா⁴த்³விஷாத³꞉ ப்ரப⁴விஷ்யதி ||3-4-41

ஷு²ஷ்²ரூஷவோ ப⁴விஷ்யந்தி ஸாதூ⁴நாம் த³ர்ஷ²நே ரதா꞉ |
ஸத்யம் ச ப்ரதிபத்ஸ்யந்தி வ்யவஹாரோபஸங்க்ஷயாத் ||3-4-42

ப⁴விஷ்யந்தி ச காமாநாமலாபா⁴த்³த⁴ர்மஷீ²லிந꞉ |
கரிஷ்யந்தி ச ஸங்கோசம் ஸ்வபக்ஷக்ஷயபீடி³தா꞉ ||3-4-43

ஏவம் ஷு²ஷ்²ரூஷவோ தா³நே ஸத்யே ப்ராணாபி⁴ரக்ஷணே |
சதுஷ்பாத³꞉ ப்ரவ்ருத்தஷ்²ச த⁴ர்ம꞉ ஷ்²ரேயோ(அ)பி⁴பத்ஸ்யதே ||3-4-44

தேஷாம் லப்³தா⁴நுமாநாநாம் கு³ணேஷு பரிவர்ததாம் |
ஸ்வாது³ கிம் ந்விதி விஜ்ஞாய த⁴ர்ம ஏவம் வதி³ஷ்யதி ||3-4-45

யதா² ஹாநி꞉ க்ரமாத்ப்ராப்தா ததா² வ்ருத்³தி⁴꞉ க்ரமாத்³க³தா |
ப்ரக்³ருஹீதே யதோ த⁴ர்மே ப்ரபத்ஸ்யந்தி க்ருதம் யுக³ம் ||3-4-46

ஸாது⁴ வ்ருத்தம் க்ருதயுகே³ கஷாயே ஹாநிருச்யதே |
ஏக ஏவ து கால꞉ ஸ ஹீநவர்ணோ யதா² ஷ²ஷீ² ||3-4-47

ச²ந்நோ ஹி தமஸா ஸோமோ யதா² கலியுகே³ ததா² |
பூர்ணஷ்²ச தமஸா ஹீநோ யதா² க்ருதயுகே³ ததா² ||3-4-48

அர்த²வாத³꞉ பரம் ப்³ரஹ்ம வேதா³ர்த² இதி தம் விது³꞉ |
அநிர்ணிக்தமவிஜ்ஞாதம் தா³யாத்³யமிவ தா⁴ர்யதே ||3-4-49

இஷ்டவாத³ஸ்தபோ நாம தபோ ஹி ஸ்தா²வரம் க்ருதம் |
கு³ணை꞉ கர்மாபி⁴நிர்வ்ருத்திர்கு³ணாஸ்தத்²யேந கர்மணா ||3-4-50

ஆஷீ²ஸ்து புருஷம் த்³ருஷ்ட்வா தே³ஷ²காலாநுவர்திநீ |
யுகே³ யுகே³ யதா²காலம்ருஷிபி⁴꞉ ஸமுதா³ஹ்ருதா ||3-4-51

இஹ த⁴ர்மார்த²காமாநாம் தே³வதாநாம் ப்ரதிக்ரியா |
ஆஷி²ஷஷ்²ச ஷு²பா⁴꞉ பூண்யாஸ்ததை²வாயுர்யுகே³ யுகே³ ||3-4-52

யதா² யுகா³நாம் பரிவர்தநாநி
சிரம் ப்ரவ்ருத்தாநி விதி⁴ஸ்வபா⁴வாத் |
க்ஷணம் ந ஸந்திஷ்ட²தி ஜீவலோக꞉
க்ஷயோத³யாப்⁴யாம் பரிவர்தமாந꞉ ||3-4-53

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி
கலியுக³வர்ணநே சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_004_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-4 Description of Kaliyuga
Itranslated by G. Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr, August 19, 2008
Proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca. If you find any errors compared to Chitrashala Press edition, send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com

----

atha chaturtho.adhyAyaH

kaliyugavarNanam

janamejaya uvAcha
evaM vilulite loke manuShyAH kena pAlitAH |
nivatsyanti kimAchArAH kimAhAravihAriNaH ||3-4-1

ki~NkarmANaH kimIhantaH kiMpramANAH kimAyuShaH |
kAM cha kAShThAM samAsAdya prapatsyanti kR^itaM yugam ||3-4-2

vyAsa uvAcha
ata UrdhvaM chyute dharme guNahInAH prajAstataH |
shIlavyasanamAsAdya prApsyante hrAsamAyuShaH ||3-4-3

AyurhAnyA balaglAnirbalaglAnyA vivarNatA |
vaivarNyAdvyAdhisaMpIDA nirvedo vyAdhipIDanAt ||3-4-4

nirvedAdAtmasaMbodhaH saMbodhAddharmashIlatA |
evaM gatvA parAM kAShThAM prapatsyanti kR^itaM yugam ||3-4-5

uddeshato dharmashIlAH kechinmadhyasthatAM gatAH |
vimarShashIlAH kechittu hetuvAdakutUhalAH ||3-3-6

pratyakShamanumAnaM cha pramANaM cheti nishchitAH |
pramANaikaM kariShyanti neti paNDitamAninaH ||3-4-7

apramANaM kariShyanti vedoktamapare janAH |
tadA mukhabhagAshchaiva bhaviShyanti striyo.aparAH ||3-4-8

nAstikyaparamAshchApi kechiddharmavilopakAH |
bhaviShyanti narA mUDhA mandAH paNDitamAninaH ||3-4-9

tadAtvamAtre shraddheyAH shAstraj~nAnabahiShkR^itAH |
dAmbhikAste bhaviShyanti vAdashIlakutUhalAH ||3-4-10

tadA vichalite dharme janAH sheShapuraskR^itAH |
shubhAnyevAchariShyanti dAnasatyasamanvitAH ||3-4-11

sarvabhakSho hyasa~Ngupto nirguNo nirapatrapaH |
bhaviShyani tadA lokastatkaShAyasya lakShaNam ||3-4-12

viprANAM shAshvatIM vR^ittiM yadA varNAvarA janAH |
pratipatsyanti vR^ittyarthaM tatkaShAyasya lakShaNam ||3-4-13

kaShAyopaplave loke j~nAnavidhyApraNAshane |
siddhiM svalpena kAlena yAsyanti nirupaskR^itAH ||3-4-14

mahAyuddhaM mahAnAdaM mahAvarShaM mahAbhayam |
bhaviShyati yuge kShINe tatkaShAyasya lakShaNam ||3-4-15

viprarUpANi rakShAMsi rAjAnaH karNavedinaH |
pR^ithivImupabhokShyanti yugAnte samupasthite ||3-4-16

niHsvAdhyAyavaShaTkArA aneyAshchAbhimAninaH |
viprAH kravyAdarUpeNa sarvabhakShA vR^ithAvratAH ||3-4-17

mUrkhAH svArthaparA lubdhAH kShudrAH kShudraparichChadAH |
vyavahAropavR^ittAshcha chyutA dharmAchcha shAshvatAt ||3-4-18

hartAraH pararatnAnAM paradArApahArakAH |
kAmAtmAno durAtmanaH sopadhAH priyasAhasAH ||3-4-19

teShu prabhavamANeShu tulyashIleShu sarvataH |
abhAvino bhaviShyanti munayo bahurUpiNaH ||3-4-20

utpannA ye kR^itayuge pradhAnapuruShAshrayAH |
kathAyogena tAnsarvAnpUjayiShyanti mAnavAH ||3-4-21

sasyachaurA bhaviShyanti tathA chailApahAriNaH |
bhakShyabhojyApahArAshcha karaNDAnAM cha hAriNaH ||3-4-22

chaurAshchaurasya hartAro hantA harturbhaviShyati |
chauraishchaurakShaye chApi kR^ite kShemaM bhaviShyati ||3-4-23

niHsAre kShubhite loke niShkriye vyantare sthite |
nArAH shrayiShyanti vanam karabhAraprapIDitAH ||3-4-24

pitR^InAj~nApayiShyanti putrAH karmaNi sarvashaH |
snuShA shvashrUstathA chaiva yugAnte pratyupasthite ||3-4-25

vAkCharairardayiShyanti gurU~nChiShyAH samantataH |
yaj~nakarmaNyuparate rakShAMsi shvApadAni cha ||3-4-26

kITamUShakasarpAshcha dharShayiShyanti mAnavAn |
kShemaM subhikShamArogyaM sAmagryaM vApi bandhuShu |
uddeshato narashreShTha bhaviShyanti yugakShaye || 3-4-27

svayaMpAlAH svaya~nchaurA yugasaMbhArasaMbhR^itAH |
maNDalaiH prachaliShyanti deshe deshe pR^ithakpR^ithak ||3-4-28

svadeshebhyaH paribhraShTA niHsArAH saha bandhubhiH |
narAH sarve bhaviShyanti tadA kAlaparikShayAt ||3-4-29

tadA skandhe samAdhAya kumArAnvidrutA bhayAt |
kaushikIM pratariShyanti narAH kShudbhayapIDitAH ||3-4-30

a~NgAnva~NgAnkali~NgAMshcha kAshmIrAnatha mekalAn |
R^iShikAntagiridroNIH saMshrayiShyanti mAnavAH ||3-4-31

kR^itsnaM vA himavatpArshvaM kUlaM cha lavaNAmbhasaH |
araNyeShu cha vatsyanti narA mlechChagaNaiH sahaH ||3-4-32

naiva shUnyA na chAshUnyA bhaviShyati vasuMdharA |
goptArashchApyagoptAraH prabhaviShyanti shastriNaH ||3-4-33

mR^igairmatsyairviha~Ngaishcha shvApadaiH sarpakITakaiH |
madhushAkaphalairmUlairvartayiShyanti mAnavAH ||3-4-34

chIraM parNaM cha bahulaM valkalAnyajinAni cha |
svaya~NkR^itAni vatsyanti yathA munijanAstathA ||3-4-35

bIjAnAmAkR^itiM nimneshvIhaMtaH kAShThasha~NkubhiH |
ajaiDakaM kharoShTraM cha pAlayiShyanti yatnataH ||3-4-36

nadIMsrotAMsi rotsyanti toyArthe kUlamAshritAH |
pakvAnnavyavahAreNa vipaNantaH parasparam ||3-4-37

tanUruhairyathA jAtaiH sumUlAntarasaMvR^itaiH |
bahvapatyAH prajAhInAH kulalakShaNavarjitAH ||3-4-38

evaM bhaviShyanti tadA manuShyAH kAlakAritAH |
hInAddhInaM tadA dharmaM prajAH samanuvartsyati ||3-4-39

Ayustatra cha martyAnAM paraM triMshadbhaviShyati |
durbalA viShayaglAnA rajasA samabhiplutAH ||3-4-40

bhaviShyati tadA teShAM rogairindriyasa~NkShayaH |
AyuHprakShayasaMrodhAdviShAdaH prabhaviShyati ||3-4-41

shushrUShavo bhaviShyanti sAdhUnAM darshane ratAH |
satyaM cha pratipatsyanti vyavahAropasa~NkShayAt ||3-4-42

bhaviShyanti cha kAmAnAmalAbhAddharmashIlinaH |
kariShyanti cha sa~NkochaM svapakShakShayapIDitAH ||3-4-43

evaM shushrUShavo dAne satye prANAbhirakShaNe |
chatuShpAdaH pravR^ittashcha dharmaH shreyo.abhipatsyate ||3-4-44

teShAM labdhAnumAnAnAM guNeShu parivartatAM |
svAdu kiM nviti vij~nAya dharma evaM vadiShyati ||3-4-45

yathA hAniH kramAtprAptA tathA vR^iddhiH kramAdgatA |
pragR^ihIte yato dharme prapatsyanti kR^itaM yugam ||3-4-46

sAdhu vR^ittaM kR^itayuge kaShAye hAniruchyate |
eka eva tu kAlaH sa hInavarNo yathA shashI ||3-4-47

Channo hi tamasA somo yathA kaliyuge tathA |
pUrNashcha tamasA hIno yathA kR^itayuge tathA ||3-4-48

arthavAdaH paraM brahma vedArtha iti taM viduH |
anirNiktamavij~nAtaM dAyAdyamiva dhAryate ||3-4-49

iShTavAdastapo nAma tapo hi sthAvaraM kR^itam |
guNaiH karmAbhinirvR^ittirguNAstathyena karmaNA ||3-4-50

AshIstu puruShaM dR^iShTvA deshakAlAnuvartinI |
yuge yuge yathAkAlamR^iShibhiH samudAhR^itA ||3-4-51

iha dharmArthakAmAnAM devatAnAM pratikriyA |
AshiShashcha shubhAH pUNyAstathaivAyuryuge yuge ||3-4-52

yathA yugAnAM parivartanAni
chiraM pravR^ittAni vidhisvabhAvAt |
kShaNaM na saMtiShThati jIvalokaH
kShayodayAbhyAM parivartamAnaH ||3-4-53

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
kaliyugavarNane chaturtho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்