Tuesday 30 March 2021

வ்யாஸம் ப்ரதி ராஜஸூயவிஷயே ஜநமேஜயப்ரஷ்²ந꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 02

அத² த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉

வ்யாஸம் ப்ரதி ராஜஸூயவிஷயே ஜநமேஜயப்ரஷ்²ந꞉


Vyasa at Janamejaya's Sacrifice

ஷௌ²நக உவாச
உக்தோ(அ)யம் ஹரிவம்ஷ²ஸ்தே பர்வாணி நிகி²லாநி ச |
யதா² புரோக்தாநி ததா² வ்யாஸஷி²ஷ்யேண தீ⁴மதா ||3-2-1

தத்கத்²யமாநமமிதமிதிஹாஸஸமந்விதம் |
ப்ரீணாத்யஸ்மாநம்ருதவத்ஸர்வபாபவிநாஷ²நம் ||3-2-2

ஸுக²ஷ்²ராவ்யதயா தீ⁴ர மநோஹ்லாத³யதீவ ந꞉ |
ஜநமேஜயஸ்து ந்ருபதி꞉ ஷ்²ருத்வா சாக்²யாநமுத்தமம் |
ஸௌதே கிமகரோத்பஷ்²சாத்ஸர்பஸத்ராத³நந்தரம் ||3-2-3

ஸௌதிருவாச
ஜநமேஜயஸ்து ஸ ந்ருப꞉ ஷ்²ருத்வா சாக்²யாநமுத்தமம் |
யதா³ரப⁴த்ததா³க்²யாஸ்யே ஸர்பஸத்ராத³நந்தரம் ||3-2-4

தஸ்மிந்ஸத்ரே ஸமாப்தே(அ)த² ராஜா பாரீக்ஷிதஸ்ததா³ |
யஷ்டும் ஸ வாஜிமேதே⁴ந ஸம்பா⁴ராநுபசக்ரமே ||3-2-5

ருத்விக்புரோஹிதாசார்யாநாஹூயேத³முவாச ஹ |
யக்ஷ்யே(அ)ஹம் வாஜிமேதே⁴ந ஹயமுத்ஸ்ருஜ்யதாம்இதி ||3-2-6

ததோ(அ)ஸ்ய விஜ்ஞாய சிகீர்ஷிதம் ததா³
க்ருஷ்ணோ மஹாத்மா ஸஹஸா(ஆ)ஜகா³ம |
பாரீக்ஷிதம் த்³ரஷ்டுமதீ³நஸத்த்வம்
த்³வைபாயந꞉ ஸர்வபராவரஜ்ஞ꞉ ||3-2-7

பாரீக்ஷிதஸ்து ந்ருபதிர்த்³ருஷ்ட்வா தம்ருஷிமாக³தம் |
அர்க்⁴யபாத்³யாஸநம் த³த்த்வா பூஜயாமாஸ ஷா²ஸ்த்ரத꞉ ||3-2-8

தௌ சோபவிஷ்டாவபி⁴த꞉ ஸத³ஸ்யாஸ்தஸ்ய ஷௌ²நக |
கதா² ப³ஹுவிதா⁴ஷ்²சித்ராஷ்²சக்ராதே வேத³ஸம்ஹிதா꞉ ||3-2-9

தத꞉ கதா²ந்தே ந்ருபதிர்நோத³யாமாஸ தம் முநிம் |
பிதாமஹம் பாண்ட³வாநாமாத்மந꞉ ப்ரபிதாமஹம் ||3-2-10

மஹாபா⁴ரதமாக்²யாநம் ப³ஹ்வர்த²ம் ஷ்²ருதிவிஸ்தரம் |
நிமேஷமாத்ரமபி மே ஸுக²ஷ்²ராவ்யதயா க³தம் ||3-2-11

விபூ⁴திவிஸ்தாரகரம் ஸர்வேஷாம் வை யஷ²ஸ்கரம் |
த்வயா ஸுவிஹிதம் ப்³ரஹ்மஞ்ஷ²ங்கே² க்ஷீரமிவாஹிதம் ||3-2-12

அம்ருதேந து த்ருப்தி꞉ ஸ்யாத்³யதா² ஸ்வர்க³ஸுகே²ந ச |
ததா² த்ருப்திம் ந க³ச்சா²மி ஷ்²ருத்வேமாம் பா⁴ரதீம் கதா²ம் ||3-2-13

அநுமாந்ய து ஸர்வஜ்ஞம் ப்ருச்சா²மி ப⁴க³வந்நஹம் |
ஹேது꞉ குரூணாம் நாஷ²ஸ்ய ராஜஸூயோ மதோ மம ||3-2-14

து³꞉ஸஹாநாம் யதா² த்⁴வம்ஸோ ராஜந்யாநாமுபப்லவே |
ராஜஸூயம் ததா² மந்யே யுத்³தா⁴ர்த²முபகல்பிதம் ||3-2-15

ராஜஸூயஸ்து ஸோமேந ஷ்²ரூயதே பூர்வமாஹ்ருத꞉ |
தஸ்யாந்தே ஸுமஹத்³யுத்³த⁴மப⁴வத்தாரகாமயம் ||3-2-16

ஆஹ்ருதோ வருணேநாத² தஸ்யாந்தே ஸுமஹாக்ரதோ꞉ |
தே³வாஸுரம் மஹாயுத்³த⁴ம் ஸர்வபூ⁴தக்ஷயாவஹம் ||13-2-17

ஹரிஷ்²சந்த்³ரஷ்²ச ராஜர்ஷி꞉ க்ரதுமேநமுபாஹரத் |
தத்ராப்யாடீ³ப³கம் நாம யுத்³த⁴ம் க்ஷத்ரியநாஷ²நம் ||3-2-18

ததோ(அ)நந்தரமார்கே³ண பாண்ட³வேநாதிது³ஸ்தர꞉ |
மஹாபா⁴ரத ஆரம்ப³꞉ ஸம்ப்⁴ருதோ(அ)க்³நிரிவ க்ரது꞉ ||3-2-19

தத³ஸ்ய மூலம் யுத்³த⁴ஸ்ய லோகக்ஷயகரஸ்ய து |
ராஜஸூயோ மஹாயஜ்ஞ꞉ கிமர்த²ம் ந நிவாரித꞉ ||3-2-20

ராஜஸூயோ ஹ்யஸம்ஹார்யோ யஜ்ஞாங்கை³ஷ்²ச து³ரத்யயை꞉ |
மித்²யா ப்ரணீதே யஜ்ஞாங்கே³ ப்ரஜாநாம் ஸங்க்ஷயோ த்⁴ருவ꞉ ||3-2-21

ப⁴வாநபி ச ஸர்வேஷாம் பூர்வேஷாம் ந꞉ பிதாமஹ꞉ |
அதீதாநாக³தஜ்ஞஷ்²ச நாத²ஷ்²சாதி³கரஷ்²ச ந꞉ ||3-2-22

தே கத²ம் ப⁴வதா நேத்ரா பு³த்³தி⁴மந்தஷ்²ச்யுதா நயாத் |
அநாதா² ஹ்யபராத்⁴யந்தே குநேதாரஷ்²ச மாநவா꞉ ||3-2-23

வ்யாஸ உவாச
காலேந விபரீதாஸ்தே தவ பூர்வபிதாமஹ꞉ |
ந மாம் ப⁴விஷ்யம் ப்ருச்ச²ந்தி ந சாப்ருஷ்டோ ப்³ரவீம்யஹம் ||3-2-24

ஸாமர்த்²யம் ச ந பஷ்²யாமி ப⁴விஷ்யஸ்ய நிவர்தநே |
பரிஹர்தும் ந ஷ²க்யா ஹி காலேந விஹிதா க³தி꞉ ||3-2-25

த்வயா த்வித³மஹம் ப்ருஷ்டோ வக்ஷ்யாம்யாக³ந்து பா⁴வி யத் |
அதஷ்²ச ப³லவாந்கால꞉ ஷ்²ருத்வாபி ந கரிஷ்யஸி ||3-2-26

ந ஸம்ரம்பா⁴ந்ந சாரம்பா⁴ந்ந வை ஸ்தா²ஸ்யஸி பௌருஷே |
லேகா² ஹி காலலிகி²தா꞉ ஸர்வதா² து³ரதிக்ரம꞉ ||3-2-27

அஷ்²வமேத⁴꞉ க்ரது꞉ ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ க்ஷத்ரியாணாம் பரிஷ்²ருத꞉ |
தேந பா⁴வேந தே யஜ்ஞம் வாஸவோ த⁴ர்ஷயிஷ்யதி ||3-2-28

யதி³ தச்ச²க்யதே ராஜந்பரிஹர்தும் கத²ஞ்சந |
தை³வம் புருஷகாரேண மா யஜேதா²ஷ்²ச தம் க்ரதும் ||3-2-29

ந சாபராத⁴꞉ ஷ²க்ரஸ்ய நோபாத்⁴யாயக³ணஸ்ய தே |
தவ வா யஜமாநஸ்ய காலோ(அ)த்ர து³ரதிக்ரம꞉ ||3-2-30

தஸ்ய ஸம்ஸ்தா²க்ருதமித³ம் காலஸ்ய பரமேஷ்டி²ந꞉ |
யதா² த்³ருஷ்டம் ப்ரஜாஸர்க³ம் க³மிஷ்யதி யுக³க்ஷயே ||3-2-31

ததா² யஜ்ஞப²லாநாம் ச விக்ரேதாரோ த்³விஜாதய꞉ |
தத்ப்ரணேயம் நிபோ³த⁴ஸ்வ த்ரைலோக்யம் ஸசராசரம் ||3-2-32

ஜநமேஜய உவாச
நிவ்ருத்தாவஷ்²வமேத⁴ஸ்ய கிம் நிமித்தம் ப⁴விஷ்யதி |
ஷ்²ருத்வா பரிஹரிஷ்யாமி ப⁴க³வந்யதி³ மந்யஸே ||3-2-33

வ்யாஸ உவாச
நிமித்தம் ப⁴விதா தத்ர ப்³ரஹ்மகோபக்ருதம் ப்ரபோ⁴ |
யதேதா²꞉ பரிஹர்தும் த்வமித்யேதத்³ப⁴த்³ரமஸ்து தே ||3-2-34

த்வயா வ்ருத்தம் க்ரதும் சைவ வாஜிமேத⁴ம் பரந்தப |
க்ஷத்ரியாநாஹரிஷ்யந்தி யாவத்³பூ⁴மிர்த⁴ரிஷ்யதி ||3-2-35

ஜநமேஜய உவாச
நிவ்ருத்தாவஷ்²வமத⁴ஸ்ய ப்³ரஹ்மஷா²பாக்³நிதேஜஸா |
அஹம் நிமித்தமிதி மே ப⁴யம் தீவ்ரம் து ஜாயதே ||3-2-36

கத²ம் ஹ்யகீர்த்யா யுஜ்யேத ஸுக்ருதீ மத்³விதோ⁴ ஜந꞉ |
லோகாநுத்ஸஹதே க³ந்தும் க²ம் ஸபாஷ² இவ த்³விஜ꞉ ||3-2-37

யதா² ஹ்யநாக³தமித³ம் த்³ருஷ்டமத்ர ப்ரணாஷ²நம் |
யத்³யஸ்தி புநராவ்ருத்திர்யஜ்ஞஸ்யாஷ்²வாஸயஸ்வ மாம் ||3-2-38

வ்யாஸ உவாச
உபாத்தயஜ்ஞோ தே³வேஷு ப்³ராஹ்மணேஷூபபத்ஸ்யதே |
தேஜஸா வ்யாஹ்ருதம் தேஜஸ்தேஜஸ்யேவாவதிஷ்ட²தே ||3-2-39

ஔத்³பி⁴ஜ்ஜோ ப⁴விதா கஷ்²சித்ஸேநாநீ꞉ காஷ்²யபோ த்³விஜ꞉ |
அஷ்²வமேத⁴ம் கலியுகே³ புந꞉ ப்ரத்யாஹரிஷ்யதி ||3-2-40

தத்³யுகே³ தத்குலீநஷ்²ச ராஜஸூயமபி க்ரதும் |
ஆஹரிஷ்யதி ராஜேந்த்³ர ஷ்²வேதக்³ரஹமிவாந்தக꞉ ||3-2-41

யதா² ப³லம் மநுஷ்யாணாம் கர்த்ரூணாம் தா³ஸ்யதே ப²லம் |
யுகா³ந்தத்³வாரம்ருஷிபி⁴꞉ ஸம்வ்ருதம் விசரிஷ்²யதி ||3-2-42

ததா³ப்ரப்⁴ருதி ஹாஸ்யந்தி ந்ருணாம் ப்ராணா꞉ புராக்ருதீ꞉ |
ந நிவர்திஷ்யதே லோகே வ்ருத்தாந்தாவர்தநேஷ்விஹ ||3-2-43

ததா³ ஸூக்ஷ்மோ மஹோத³ர்கோ து³ஸ்தரோ தா³நமூலவான் |
சாதுராஷ்²ரம்யஷி²தி²லோ த⁴ர்ம꞉ ப்ரவிசலிஷ்யதி ||3-2-44

ததா³ ஹ்யல்பேந தபஸா ஸித்³தி⁴ம் ப்ராப்ஸ்யந்தி மாநவா꞉ |
த⁴ந்யா த⁴ர்மம் சரிஷ்யந்தி யுகா³ந்தே ஜநமேஜய ||3-2-45

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி
ஜநமேஜயப்ரஷ்²நே த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_002_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-2 Vyasa advises against starting ashvamedha
Itranslated by G. Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr, August 16, 2008
Further proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
If you find any errors compared to Chitrashala Press edition,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com ##

----

atha dvitIyo.adhyAyaH

vyAsaM prati rAjasUyaviShaye janamejayaprashnaH

shaunaka uvAcha
ukto.ayaM harivaMshaste parvANi nikhilAni cha |
yathA puroktAni tathA vyAsashiShyeNa dhImatA ||3-2-1

tatkathyamAnamamitamitihAsasamanvitam |
prINAtyasmAnamR^itavatsarvapApavinAshanam ||3-2-2

sukhashrAvyatayA dhIra manohlAdayatIva naH |
janamejayastu nR^ipatiH shrutvA chAkhyAnamuttamam |
saute kimakarotpashchAtsarpasatrAdanantaram ||3-2-3

sautiruvAcha
janamejayastu sa nR^ipaH shrutvA chAkhyAnamuttamam |
yadArabhattadAkhyAsye sarpasatrAdanantaram ||3-2-4

tasminsatre samApte.atha rAjA pArIkShitastadA |
yaShTuM sa vAjimedhena saMbhArAnupachakrame ||3-2-5

R^itvikpurohitAchAryAnAhUyedamuvAcha ha |
yakShye.ahaM vAjimedhena hayamutsR^ijyatAMiti ||3-2-6

tato.asya vij~nAya chikIrShitaM tadA
kR^iShNo mahAtmA sahasA.a.ajagAma |
pArIkShitaM draShTumadInasattvam
dvaipAyanaH sarvaparAvaraj~naH ||3-2-7

pArIkShitastu nR^ipatirdR^iShTvA tamR^iShimAgatam |
arghyapAdyAsanaM dattvA pUjayAmAsa shAstrataH ||3-2-8

tau chopaviShTAvabhitaH sadasyAstasya shaunaka |
kathA bahuvidhAshchitrAshchakrAte vedasaMhitAH ||3-2-9

tataH kathAnte nR^ipatirnodayAmAsa taM munim |
pitAmahaM pANDavAnAmAtmanaH prapitAmaham ||3-2-10

mahAbhAratamAkhyAnaM bahvarthaM shrutivistaram |
nimeShamAtramapi me sukhashrAvyatayA gatam ||3-2-11

vibhUtivistArakaraM sarveShAM vai yashaskaram |
tvayA suvihitaM brahma~nsha~Nkhe kShIramivAhitam ||3-2-12

amR^itena tu tR^iptiH syAdyathA svargasukhena cha |
tathA tR^iptiM na gachChAmi shrutvemAM bhAratIM kathAm ||3-2-13

anumAnya tu sarvaj~naM pR^ichChAmi bhagavannaham |
hetuH kurUNAM nAshasya rAjasUyo mato mama ||3-2-14

duHsahAnAM yathA dhvaMso rAjanyAnAmupaplave |
rAjasUyaM tathA manye yuddhArthamupakalpitam ||3-2-15

rAjasUyastu somena shrUyate pUrvamAhR^itaH |
tasyAnte sumahadyuddhamabhavattArakAmayam ||3-2-16

AhR^ito varuNenAtha tasyAnte sumahAkratoH |
devAsuraM mahAyuddhaM sarvabhUtakShayAvaham ||13-2-17

harishchandrashcha rAjarShiH kratumenamupAharat |
tatrApyADIbakaM nAma yuddhaM kShatriyanAshanam ||3-2-18

tato.anantaramArgeNa pANDavenAtidustaraH |
mahAbhArata ArambaH saMbhR^ito.agniriva kratuH ||3-2-19

tadasya mUlaM yuddhasya lokakShayakarasya tu |
rAjasUyo mahAyaj~naH kimarthaM na nivAritaH ||3-2-20

rAjasUyo hyasaMhAryo yaj~nA~Ngaishcha duratyayaiH |
mithyA praNIte yaj~nA~Nge prajAnAM sa~NkShayo dhruvaH ||3-2-21

bhavAnapi cha sarveShAM pUrveShAM naH pitAmahaH |
atItAnAgataj~nashcha nAthashchAdikarashcha naH ||3-2-22

te kathaM bhavatA netrA buddhimantashchyutA nayAt |
anAthA hyaparAdhyante kunetArashcha mAnavAH ||3-2-23

vyAsa uvAcha
kAlena viparItAste tava pUrvapitAmahaH |
na mAM bhaviShyaM pR^ichChanti na chApR^iShTo bravImyahaM ||3-2-24

sAmarthyaM cha na pashyAmi bhaviShyasya nivartane |
parihartuM na shakyA hi kAlena vihitA gatiH ||3-2-25

tvayA tvidamahaM pR^iShTo vakShyAmyAgantu bhAvi yat |
atashcha balavAnkAlaH shrutvApi na kariShyasi ||3-2-26

na saMrambhAnna chArambhAnna vai sthAsyasi pauruShe |
lekhA hi kAlalikhitAH sarvathA duratikramaH ||3-2-27

ashvamedhaH kratuH shreShThaH kShatriyANAM parishrutaH |
tena bhAvena te yaj~naM vAsavo dharShayiShyati ||3-2-28

yadi tachChakyate rAjanparihartuM katha~nchana |
daivaM puruShakAreNa mA yajethAshcha taM kratum ||3-2-29

na chAparAdhaH shakrasya nopAdhyAyagaNasya te |
tava vA yajamAnasya kAlo.atra duratikramaH ||3-2-30

tasya saMsthAkR^itamidaM kAlasya parameShThinaH |
yathA dR^iShTaM prajAsargaM gamiShyati yugakShaye ||3-2-31

tathA yaj~naphalAnAM cha vikretAro dvijAtayaH |
tatpraNeyaM nibodhasva trailokyaM sacharAcharam ||3-2-32

janamejaya uvAcha
nivR^ittAvashvamedhasya kiM nimittaM bhaviShyati |
shrutvA parihariShyAmi bhagavanyadi manyase ||3-2-33

vyAsa uvAcha
nimittaM bhavitA tatra brahmakopakR^itaM prabho |
yatethAH parihartuM tvamityetadbhadramastu te ||3-2-34

tvayA vR^ittaM kratuM chaiva vAjimedhaM paraMtapa |
kShatriyAnAhariShyanti yAvadbhUmirdhariShyati ||3-2-35

janamejaya uvAcha
nivR^ittAvashvamadhasya brahmashApAgnitejasA |
ahaM nimittamiti me bhayaM tIvraM tu jAyate ||3-2-36

kathaM hyakIrtyA yujyeta sukR^itI madvidho janaH |
lokAnutsahate gantuM khaM sapAsha iva dvijaH ||3-2-37

yathA hyanAgatamidaM dR^iShTamatra praNAshanam |
yadyasti punarAvR^ittiryaj~nasyAshvAsayasva mAm ||3-2-38

vyAsa uvAcha
upAttayaj~no deveShu brAhmaNeShUpapatsyate |
tejasA vyAhR^itaM tejastejasyevAvatiShThate ||3-2-39

audbhijjo bhavitA kashchitsenAnIH kAshyapo dvijaH |
ashvamedhaM kaliyuge punaH pratyAhariShyati ||3-2-40

tadyuge tatkulInashcha rAjasUyamapi kratum |
AhariShyati rAjendra shvetagrahamivAntakaH ||3-2-41

yathA balaM manuShyANAM kartR^INAM dAsyate phalam |
yugAntadvAramR^iShibhiH saMvR^itaM vicharishyati ||3-2-42

tadAprabhR^iti hAsyanti nR^iNAM prANAH purAkR^itIH |
na nivartiShyate loke vR^ittAntAvartaneShviha ||3-2-43

tadA sUkShmo mahodarko dustaro dAnamUlavAn |
chAturAshramyashithilo dharmaH pravichaliShyati ||3-2-44

tadA hyalpena tapasA siddhiM prApsyanti mAnavAH |
dhanyA dharmaM chariShyanti yugAnte janamejaya ||3-2-45

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
janamejayaprashne dvitIyo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்