Sunday 14 March 2021

உஷயா ஸஹாநிருத்³த⁴ஸ்ய விவாஹ꞉ உஷா²ஹரணஸமாப்திஷ்²ச | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 184 (187) - 128 (131)

அத²ஆஷ்²டாவிம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

உஷயா ஸஹாநிருத்³த⁴ஸ்ய விவாஹ꞉ உஷா²ஹரணஸமாப்திஷ்²ச

Krishna with Aniruddha and Usha

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
அதா²ஹுகோ மஹாபா³ஹு꞉ க்ருஷ்ணம் ப்ராஹ மஹாத்³யுதி꞉ |
ஹர்ஷாது³த்பு²ல்லநயந꞉ ஷ்²ரூயதாம் யது³நந்த³ந ||2-128-1

ஏவம் க³தே(அ)நிருத்³த⁴ஸ்ய க்ரியதாம் மஹது³த்ஸவ꞉ |
க்ஷேமாத்ப்ரத்யாக³தம் த்³ருஷ்ட்வா ஸேவ்யமாநா꞉ ஸஹாஸதே ||2-128-2

உஷாபி ச மஹாபா⁴கா³ ஸகீ²பி⁴꞉ பரிவாரிதா |
ரமதே பரயா ப்ரீத்யா சாநிருத்³தே⁴ந ஸங்க³தா ||2-128-3

கும்பா⁴ண்ட³து³ஹிதா ராமா  உஷாயா꞉ ஸகி²மண்ட³லே |
ப்ரவேஷ்²யதாம் மஹாபா⁴கா³ வைத³ர்பீ⁴ம் வர்த⁴யத்யுத ||2-128-4

ஸாம்பா³ய தீ³யதாம் ராமா கும்பா⁴ண்ட³து³ஹிதா ஷு²பா⁴ |
ஷே²ஷாஷ்²ச கந்யா ந்யஸ்யந்தாம் குமாராணாம் யதா²க்ரமம் ||2-128-5

வர்ததே ஸோத்ஸவஸ்தத்ர அநிருத்³த⁴ஸ்ய வேஷ்²மநி |
க்³ருஹே ஷ்²ரீத⁴ந்வநஷ்²சைவ ஷு²ப⁴ஸ்தத்ர ப்ரவர்ததே ||2-128-6

வாத³யந்தி புரே தத்ர நார்யோ மத³வஷ²ம் க³தா꞉ |
ந்ருத்யந்தே சாப்ஸராஸ்தத்ர கா³யந்தி ச ததா²பரா꞉ ||2-128-7

காஷ்²சித்ப்ரமுதி³தாஸ்தத்ர காஷ்²சித³ந்யோந்யமப்³ருவன் |
நாநாவர்ணாம்ப³ரத⁴ரா꞉ க்ரீட³மாநாஸ்ததஸ்தத꞉  ||2-128-8

அபி⁴யாந்தி ததோ(அ)ந்யோந்யம் காஷ்²சிந்மத³வஷா²த்ஸ்வயம் |
க்ரீட³ந்தி காஷ்²சித³க்ஷைஸ்து ஹர்ஷாது³த்பு²ல்லலோசநா꞉ ||2-128-9

மாயூரம் ரத²மாருஹ்ய  ஸகீ²பி⁴꞉ பரிவாரிதா |
உஷா ஸம்ப்ரேஷிதா தே³வ்யா ருத்³ராண்யா ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ||2-128-10

இயம் சைவ குலஷ்²லாக்⁴யா நாம்நோஷா ஸுந்த³ரீ வரா |
பா³ணபுத்ரீ தவவதூ⁴꞉ ப்ரதிக்³ருஹ்ணீஷ்வ பா⁴மிநீம் ||2-128-11

தத꞉ ப்ரதிக்³ருஹீதா ஸா ஸ்த்ரீபி⁴ராசாரமங்க³ளை꞉ |
ப்ரவேஷி²தா ச ஸா வேஷ்²ம அநிருத்³த⁴ஸ்ய ஷோ²ப⁴நா ||2-128-12

தே³வகீ ரோஹிணீ சைவ ருக்மிண்யத² வித³ர்ப⁴ஜா |
த்³ருஷ்ட்வாநிருத்³த⁴ம் ரோத³ந்த்ய꞉ ஸ்நேஹஹர்ஷஸமந்விதா꞉ ||2-128-13

ரேவதீ ருக்மிணீ சைவ க்³ருஹமுக்²யம் ப்ரவேஷ²யத் |
வதூ⁴ர்வர்த⁴ஸி தி³ஷ்ட்யா த்வமநிருத்³த⁴ஸ்ய  த³ர்ஷ²நாத் ||2-128-14

ததஸ்தூர்யப்ரணாதை³ஸ்தா வரநார்ய꞉ ஷு²பா⁴நநா꞉ |
க்ரியாமாரேபி⁴ரே கர்துமுஷா ச க்³ருஹஸம்ஸ்தி²தா ||2-128-15

ததோ ஹர்ம்யதலஸ்தா² ஸா வ்ருஷ்ணிபுங்க³வஸம்ஸ்தி²தா |
ரமதே ஸர்வஸத்³ருஷை²ருபபோ⁴கை³ர்வராநநா ||2-128-16

சித்ரளேகா² ச ஸுஷ்²ரோணீ அப்ஸராரூபதா⁴ரிணீ |
ஆப்ருச்ச்ய ச ஸகீ²வர்க³முஷாம் ச த்ரிதி³வம் க³தா ||2-128-17

க³தாஸு தாஸு ஸர்வாஸு ஸகீ²ஷ்வஸுரஸுந்த³ரீ |
மாயாவத்யா க்³ருஹம் நீதா ப்ரத²மம் ஸா நிமந்த்ரிதா ||2-128-18

ஸா து ப்ரத்³யும்நக்³ருஹிணீ ஸ்நுஷாம் த்³ருஷ்ட்வா ஸுமத்⁴யமா |
வாஸோபி⁴ரந்நபாநைஷ்²ச பூஜயாமாஸ ஸுந்த³ரீம் ||2-128-19

தத꞉ க்ரமேண ஸர்வாஸ்தா வதூ⁴மூஷாம் யது³ஸ்த்ரிய꞉ |
ஆசாரமநுபஷ்²யந்த்ய꞉ ஸ்வத⁴ர்மமுபசக்ரிரே ||2-128-20 

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ஏதத்தே ஸர்வமாக்²யாதம் மயா குருகுலோத்³வஹ |
யதா² பா³ணோ ஜித꞉ ஸங்க்²யே ஜீவந்முக்தஷ்²ச விஷ்ணுநா ||2-128-21

த்³வாரகாயாம் தத꞉ க்ருஷ்ணோ ரேமே யது³க³ணைர்வ்ருத꞉ |
அந்வஷா²ஸந்மஹீம் க்ருத்ஸ்நாம் பரயா ஸம்யுதோ முதா³ ||2-128-22 

ஏவமேஷோ(அ)வதீர்ணோ வை ப்ருதி²வீம் ப்ருதி²வீபதே |
விஷ்ணுர்யது³குலஷ்²ரேஷ்டோ² வாஸுதே³வேதி விஷ்²ருத꞉ ||2-128-23

ஏதைஷ்²ச காரணை꞉ ஷ்²ரீமாந்வஸுதே³வகுலே ப்ரபு⁴꞉ |
ஜாதோ வ்ருஷ்ணிஷு தே³வக்யாம் யந்மாம் த்வம் பரிப்ருச்ச²ஸி ||2-128-24

நிவ்ருத்தே நாரத³ப்ரஷ்²நே யந்மயோக்தம் ஸமாஸத꞉ |
ஷ்²ருதாஸ்தே விஸ்தரா꞉ ஸர்வே யே பூர்வம் ஜநமேஜய ||2-128-25

விஷ்ணோஸ்து மாது²ரே கல்பே யத்ர தே ஸம்ஷ²யோ மஹான் |
வாஸுதே³வக³திஷ்²சைவ  ஸா மயா ஸமுதா³ஹ்ருதா ||2-128-26

ஆஷ்²சர்யம் சைவ நாந்யத்³வை க்ருஷ்ணஷ்²சாஷ்²சர்யஸம்நிதி⁴꞉ |
ஸர்வேஷ்வாஷ்²சர்யகல்பேஷு நாஸ்த்யாஷ்²சர்யமவைஷ்ணவம் ||2-128-27

ஏஷ த⁴ந்யோ ஹி த⁴ந்யாநாம் த⁴ந்யக்ருத்³த⁴ந்யபா⁴வந꞉ |
தே³வேஷு து ஸதை³த்யேஷு நாஸ்தி த⁴ந்யதரோ(அ)ச்யுதாத் ||2-128-28

ஆதி³த்யா வஸவோ ருத்³ரா அஷ்²விநௌ மருதஸ்ததா² |
க³க³நம் பூ⁴ர்தி³ஷ²ஷ்²சைவ ஸலிலம் ஜ்யோதிரேவ ச ||2-128-29

ஏஷ தா⁴தா விதா⁴தா ச ஸம்ஹர்தா சைவ நித்யஷ²꞉ |
ஸத்யம் த⁴ர்மஸ்தபஷ்²சைவ ப்³ரஹ்மா சைவ பிதாமஹ꞉ ||2-128-30

அநந்தஷ்²சைவ நாகா³நாம் ருத்³ராணாம் ஷ²ங்கர꞉ ஸ்ம்ருத꞉ |
ஜங்க³மாஜங்க³மம் சைவ ஜக³ந்நாராயணோத்³ப⁴வம் ||2-128-31

ஏதஸ்மாச்ச ஜக³த்ஸர்வம் ப்ரஸூயேத ஜநார்த³நாத் |
ஜக³ச்ச ஸர்வம் தே³வேஷே² தம் நமஸ்குரு பா⁴ரத ||2-128-32

பூஜ்யஷ்²ச ஸததம் ஸர்வைர்தே³வைரேஷ ஸநாதந꞉ |
இத்யுக்தம் பா³ணயுத்³த⁴ம் தே மாஹாத்ம்யம் கேஷ²வஸ்ய து ||2-128-33  

வம்ஷ²ப்ரதிஷ்டா²மதுலாம் ஷ்²ரவணாதே³வ லப்ஸ்யஸே |
யே சேத³ம் தா⁴ரயிஷ்யந்தி பா³ணயுத்³த⁴மநுத்தமம் ||2-128-34

கேஷ²வஸ்ய ச மாஹாத்ம்யம் நாத⁴ர்மஸ்தாந்ப⁴விஷ்யதி |
ஏஷா து வைஷ்ணாவீ சர்யா மயா கார்த்ஸ்ந்யேந கீர்திதா ||2-128-35

ப்ருச்ச²தஸ்தாத யஜ்ஞே(அ)ஸ்மிந்நிவ்ருத்தே ஜநமேஜய |
ஆஷ்²சர்யபர்வ நிகி²லம் யோ ஹீத³ம் தா⁴ரயேந்ந்ருப ||2-128-36  

ஸர்வபாபவிநிர்முக்தோ விஷ்ணுலோகம் ஸ க³ச்ச²தி |
கல்ய உத்தா²ய யோ நித்யம் கீர்தயேத்ஸுஸமாஹித꞉ ||2-128-37

ந தஸ்ய து³ர்லப⁴ம் கிஞ்சிதி³ஹ லோகே பரத்ர ச |
ப்³ராஹ்மண꞉ ஸர்வவேதீ³ ஸ்யாத்க்ஷத்ரியோ விஜயீ ப⁴வேத் ||22-128-38

வைஷ்²யோ த⁴நஸம்ருத்³த⁴꞉ ஸ்யாச்சூ²த்³ர꞉ காமாநவாப்நுயாத் |
நாஷு²ப⁴ம் ப்ராப்நுயாத்கிஞ்சித்³தீ³ர்க⁴மாயுர்லபே⁴த ஸ꞉ ||2-128-39

ஸௌதிருவாச 
இதி பாரிக்ஷிதோ ராஜா வைஷ²ம்பாயநபா⁴ஷிதம் |
ஷ்²ருதவாநசலோ பூ⁴த்வ ஹரிவம்ஷ²ம் த்³விஜோத்தமா꞉ ||2-128-40

ஏவம் ஷௌ²நக ஸங்க்ஷேபாத்³விஸ்தரேண ததை²வ ச |
ப்ரோக்தா வை ஸர்வவம்ஷா²ஸ்தே  கிம் பூ⁴ய꞉ ஷ்²ரோதுமிச்ச²ஸி ||2-128-41

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே²  விஷ்ணுபர்வணி
உஷாஹரணஸமாப்தௌ அஷ்டாவிம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஸமாப்தமித³ம் விஷ்ணுபர்வ


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_128_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva 
Chapter 128 - Aniruddha marries Usha 
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca
March 6, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

athaAshTAviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH

uShayA sahAniruddhasya vivAhaH ushAharaNasamAptishcha

vaishampAyana uvAcha 
athAhuko mahAbAhuH kR^iShNaM prAha mahAdyutiH |
harShAdutphullanayanaH shrUyatAm yadunandana ||2-128-1

evaM gate.aniruddhasya kriyatAM mahadutsavaH |
kShemAtpratyAgataM dR^iShTvA sevyamAnAH sahAsate ||2-128-2

uShApi cha mahAbhAgA sakhIbhiH parivAritA |
ramate parayA prItyA chAniruddhena sa~NgatA ||2-128-3

kumbhANDaduhitA rAmA  uShAyAH sakhimaNDale |
praveshyatAM mahAbhAgA vaidarbhIM vardhayatyuta ||2-128-4

sAmbAya dIyatAM rAmA kumbhANDaduhitA shubhA |
sheShAshcha kanyA nyasyantAM kumArANAM yathAkramam ||2-128-5

vartate sotsavastatra aniruddhasya veshmani |
gR^ihe shrIdhanvanashchaiva shubhastatra pravartate ||2-128-6

vAdayanti pure tatra nAryo madavashaM gatAH |
nR^ityante chApsarAstatra gAyanti cha tathAparAH ||2-128-7

kAshchitpramuditAstatra kAshchidanyonyamabruvan |
nAnAvarNAmbaradharAH krIDamAnAstatastataH  ||2-128-8

abhiyAMti tato.anyonyaM kAshchinmadavashAtsvayam |
krIDanti kAshchidakShaistu harShAdutphullalochanAH ||2-128-9

mAyUraM rathamAruhya  sakhIbhiH parivAritA |
uShA saMpreShitA devyA rudrANyA pratigR^ihyatAm ||2-128-10

iyaM chaiva kulashlAghyA nAmnoShA sundarI varA |
bANaputrI tavavadhUH pratigR^ihNIShva bhAminIm ||2-128-11

tataH pratigR^ihItA sA strIbhirAchArama~NgalaiH |
praveshitA cha sA veshma aniruddhasya shobhanA ||2-128-12

devakI rohiNI chaiva rukmiNyatha vidarbhajA |
dR^iShTvAniruddhaM rodantyaH snehaharShasamanvitAH ||2-128-13

revatI rukmiNI chaiva gR^ihamukhyaM praveshayat |
vadhUrvardhasi diShTyA tvamaniruddhasya  darshanAt ||2-128-14

tatastUryapraNAdaistA varanAryaH shubhAnanAH |
kriyAmArebhire kartumuShA cha gR^ihasaMsthitA ||2-128-15

tato harmyatalasthA sA vR^iShNipu~NgavasaMsthitA |
ramate sarvasadR^ishairupabhogairvarAnanA ||2-128-16

chitralekhA cha sushroNI apsarArUpadhAriNI |
ApR^ichchya cha sakhIvargamuShAM cha tridivaM gatA ||2-128-17

gatAsu tAsu sarvAsu sakhIShvasurasundarI |
mAyAvatyA gR^ihaM nItA prathamaM sA nimantritA ||2-128-18

sA tu pradyumnagR^ihiNI snuShAM dR^iShTvA sumadhyamA |
vAsobhirannapAnaishcha pUjayAmAsa sundarIm ||2-128-19

tataH krameNa sarvAstA vadhUmUShAM yadustriyaH |
AchAramanupashyantyaH svadharmamupachakrire ||2-128-20 

vaishampAyana uvAcha 
etatte sarvamAkhyAtaM mayA kurukulodvaha |
yathA bANo jitaH sa~Nkhye jIvanmuktashcha viShNunA ||2-128-21

dvArakAyAM tataH kR^iShNo reme yadugaNairvR^itaH |
anvashAsanmahIM kR^itsnAM parayA saMyuto mudA ||2-128-22 

evameSho.avatIrNo vai pR^ithivIM pR^ithivIpate |
viShNuryadukulashreShTho vAsudeveti vishrutaH ||2-128-23

etaishcha kAraNaiH shrImAnvasudevakule prabhuH |
jAto vR^iShNiShu devakyAM yanmAM tvaM paripR^ichChasi ||2-128-24

nivR^itte nAradaprashne yanmayoktaM samAsataH |
shrutAste vistarAH sarve ye pUrvaM janamejaya ||2-128-25

viShNostu mAthure kalpe yatra te saMshayo mahAn |
vAsudevagatishchaiva  sA mayA samudAhR^itA ||2-128-26

AshcharyaM chaiva nAnyadvai kR^iShNashchAshcharyasaMnidhiH |
sarveShvAshcharyakalpeShu nAstyAshcharyamavaiShNavam ||2-128-27

eSha dhanyo hi dhanyAnAM dhanyakR^iddhanyabhAvanaH |
deveShu tu sadaityeShu nAsti dhanyataro.achyutAt ||2-128-28

AdityA vasavo rudrA ashvinau marutastathA |
gaganaM bhUrdishashchaiva salilaM jyotireva cha ||2-128-29

eSha dhAtA vidhAtA cha saMhartA chaiva nityashaH |
satyaM dharmastapashchaiva brahmA chaiva pitAmahaH ||2-128-30

anantashchaiva nAgAnAM rudrANAM sha~NkaraH smR^itaH |
ja~NgamAja~NgamaM chaiva jagannArAyaNodbhavam ||2-128-31

etasmAchcha jagatsarvaM prasUyeta janArdanAt |
jagachcha sarvaM deveshe taM namaskuru bhArata ||2-128-32

pUjyashcha satataM sarvairdevaireSha sanAtanaH |
ityuktaM bANayuddhaM te mAhAtmyaM keshavasya tu ||2-128-33  

vaMshapratiShThAmatulAM shravaNAdeva lapsyase |
ye chedaM dhArayiShyanti bANayuddhamanuttamam ||2-128-34

keshavasya cha mAhAtmyaM nAdharmastAnbhaviShyati |
eShA tu vaiShNAvI charyA mayA kArtsnyena kIrtitA ||2-128-35

pR^ichChatastAta yaj~ne.asminnivR^itte janamejaya |
Ashcharyaparva nikhilaM yo hIdaM dhArayennR^ipa ||2-128-36  

sarvapApavinirmukto viShNulokaM sa gachChati |
kalya utthAya yo nityaM kIrtayetsusamAhitaH ||2-128-37

na tasya durlabhaM kiMchidiha loke paratra cha |
brAhmaNaH sarvavedI syAtkShatriyo vijayI bhavet ||22-128-38

vaishyo dhanasamR^iddhaH syAchChUdraH kAmAnavApnuyAt |
nAshubham prApnuyAtki~nchiddIrghamAyurlabheta saH ||2-128-39

sautiruvAcha 
iti pArikShito rAjA vaishampAyanabhAShitam |
shrutavAnachalo bhUtva harivaMshaM dvijottamAH ||2-128-40

evaM shaunaka sa~NkShepAdvistareNa tathaiva cha |
proktA vai sarvavaMshAste  kiM bhUyaH shrotumichChasi ||2-128-41

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe  viShNuparvaNi
uShAharaNasamAptau aShTAviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH

samAptamidaM viShNuparva

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்