Sunday 28 March 2021

பாண்ட³வவம்ஷ²ப்ரதிஷ்டா²கீர்தனம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 01

அத² ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉

பாண்ட³வவம்ஷ²ப்ரதிஷ்டா²கீர்தனம்


Janamejaya's famil

நாராயணம் நமஸ்க்ருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் |
தே³வீம் ஸரஸ்வதீம் சைவ ததோ ஜயமுதீ³ரயேத் ||

ஷௌ²னக உவாச
ஜனமேஜயஸ்ய கே புத்ரா꞉ பட்²யந்தே லோமஹர்ஷனே |
கஸ்மின்ப்ரதிஷ்டி²தோ வம்ஷ²꞉ பாண்ட³வானாம் மஹாத்மனாம் ||3-1-1

ஏததி³ச்சா²ம்யஹம் ஷ்²ரோதும் பரம் கௌதூஹலம் ஹி மே |
த்வத்த꞉ கத²யத꞉ ஸர்வம் வேத்³ம்யஹம் தத் பரிஸ்பு²டம் ||3-1-2

ஸௌதிருவாச
பரீக்ஷிதஸ்ய காஷ்²யாயாம் த்³வௌ புத்ரௌ ஸம்ப³பூ⁴வது꞉ |
சந்த்³ராபீட³ஷ்²ச ந்ருபதி꞉ ஸூர்யாபீட³ஷ்²ச மோக்ஷவித் ||3-1-3

சந்த்³ராபீட³ஸ்ய புத்ராணாம் ஷ²தமுத்தமத⁴ன்வினாம் |
ஜனமேஜய இத்யேவம் க்ஷாத்ரம் பு⁴வி பரிஷ்²ருதம் ||3-1-4

தேஷாம் ஷ்²ரேஷ்ட²ஸ்து ராஜா(ஆ)ஸீத்புரே வாரணஸாஹ்வயே |
ஸத்யகர்ணோ மஹாபா³ஹுர்யஜ்வா விபுலத³க்ஷிண꞉ ||3-1-5

ஸத்யகர்ணஸ்ய தா³யாத³꞉ ஷ்²வேதகர்ண꞉ ப்ரதாபவான் |
அபுத்ர꞉ ஸ து த⁴ர்மாத்மா ப்ரவிவேஷ² தபோவனம் ||3-1-6

தஸ்மாத்³வனக³தாத்³க³ர்ப⁴ம் யாத³வீ ப்ரத்யபத்³யத |
ஸுசாரோர்து³ஹிதா ஸுப்⁴ரூர்மானினீ ப்⁴ராத்ருமாலினீ ||3-1-7

ஸ து ஜன்மனி க³ர்ப⁴ஸ்ய ஷ்²வேதகர்ண꞉ ப்ரஜேஷ்²வர꞉ |
அன்வக³ச்ச²த்³க³தம் பூர்வைர்மஹாப்ரஸ்தா²னமச்யுதம் ||3-1-8

ஸா த்³ருஷ்ட்வா ஸம்ப்ரயாதம் தம் மானினீ ப்ருஷ்ட²தோ(அ)ன்வியாத் |
பதி² ஸா ஸுஷுவே ஸுப்⁴ரூர்வனே ராஜீவலோசனம் ||3-1-9

குமாரம் தம் பரித்யஜ்ய ப⁴ர்தாரம் சான்வக³ச்ச²த |
பதிவ்ரதா மஹாபா⁴கா³ த்³ரௌபதீ³வ புரா பதீன் ||3-1-10

ஸ து ராஜகுமாரோ(அ)ஸௌ கி³ரிகுஞ்ஜே ருரோத³ ஹ |
சா²யார்த²ம் தஸ்ய மேகா⁴ஸ்து ப்ராது³ராஸன்ஸமந்தத꞉ ||3-1-11

ஷ்²ரவிஷ்டா²யாஷ்²ச புத்ரௌ த்³வௌ பிப்பலாத³ஷ்²ச கௌஷி²க꞉ |
த்³ருஷ்ட்வா க்ருபான்விதௌ க்³ருஹ்ய தம் ப்ரக்ஷாலயதாம் ஜலை꞉ |
நிக்⁴ருஷ்டௌ தஸ்ய தௌ பார்ஷ்²வௌ ஷி²லாயாம் ருதி⁴ரப்லுதௌ ||3-1-12

அஜஷ்²யாமௌ து பார்ஷ்²வௌ தாவுபா⁴வபி ஸமாஹிதௌ |
ததை²வ து ஸமாரூடௌ⁴ அஜபார்ஷ்²வஸ்ததோ(அ)ப⁴வத் ||3-1-13

ததோ(அ)ஜபார்ஷ்²வ இதி தௌ சக்ராதே தஸ்ய நாம ஹ |
ஸ து வேமகஷா²லாயாம் த்³விஜாப்⁴யாமபி⁴வர்தி⁴த꞉ ||3-1-14

வேமகஸ்ய து பா⁴ர்யா தமுத்³வஹத்புத்ரகாரணாத் |
வேமக்யா꞉ ஸ து புத்ரோ(அ)பூ⁴த்³ப்³ராஹ்மணௌ ஸசிவௌ ச தௌ ||3-1-15

தேஷாம் புத்ராஷ்²ச பௌத்ராஷ்²ச யுக³பத்துல்யஜீவின꞉ |
ஸ ஏஷ பௌரவோ வம்ஷ²꞉ பாண்ட³வானாம் ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ||3-1-16

ஷ்²லோகோ(அ)பி சாத்ர கீ³தோ(அ)யம் நாஹுஷேண யயாதினா |
ஜராஸங்க்ரமணே பூர்வம் ப்⁴ருஷ²ம் ப்ரீதேன தீ⁴மதா ||3-1-17

ஆசந்த்³ரார்கக்³ரஹா பூ⁴மிர்ப⁴வேத³பி ந ஸம்ஷ²ய꞉ |
அபௌரவா ந து மஹீ ப⁴விஷ்யதி கதா³சன ||3-1-18

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி
பாண்ட³வவம்ஷ²ப்ரதிஷ்டா²கீர்தனே ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_001_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-1 Pandava lineage established through Janamejaya
Itranslated by G. Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr, August 15, 2008
Proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca. If you find any errors compared to Chitrashala Press edition send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com ##

---

atha prathamo.adhyAyaH
pANDavavaMshapratiShThAkIrtanam

nArAyaNaM namaskR^itya naraM chaiva narottamam |
devIM sarasvatIM chaiva tato jayamudIrayet ||

shaunaka uvAcha
janamejayasya ke putrAH paThyante lomaharShane |
kasminpratiShThito vaMshaH pANDavAnAM mahAtmanAm ||3-1-1

etadichChAmyahaM shrotuM paraM kautUhalaM hi me |
tvattaH kathayataH sarvaM vedmyahaM tat parisphuTam ||3-1-2

sautiruvAcha
parIkShitasya kAshyAyAM dvau putrau sambabhUvatuH |
chandrApIDashcha nR^ipatiH sUryApIDashcha mokShavit ||3-1-3

chandrApIDasya putrANAM shatamuttamadhanvinAm |
janamejaya ityevaM kShAtraM bhuvi parishrutam ||3-1-4

teShAM shreShThastu rAjA.a.asItpure vAraNasAhvaye |
satyakarNo mahAbAhuryajvA vipuladakShiNaH ||3-1-5

satyakarNasya dAyAdaH shvetakarNaH pratApavAn |
aputraH sa tu dharmAtmA pravivesha tapovanam ||3-1-6

tasmAdvanagatAdgarbhaM yAdavI pratyapadyata |
suchArorduhitA subhrUrmAninI bhrAtR^imAlinI ||3-1-7

sa tu janmani garbhasya shvetakarNaH prajeshvaraH |
anvagachChadgataM pUrvairmahAprasthAnamachyutam ||3-1-8

sA dR^iShTvA saMprayAtaM taM mAninI pR^iShThato.anviyAt |
pathi sA suShuve subhrUrvane rAjIvalochanam ||3-1-9

kumAraM taM parityajya bhartAraM chAnvagachChata |
pativratA mahAbhAgA draupadIva purA patIn ||3-1-10

sa tu rAjakumAro.asau giriku~nje ruroda ha |
ChAyArthaM tasya meghAstu prAdurAsansamantataH ||3-1-11

shraviShThAyAshcha putrau dvau pippalAdashcha kaushikaH |
dR^iShTvA kR^ipAnvitau gR^ihya taM prakShAlayatAM jalaiH |
nighR^iShTau tasya tau pArshvau shilAyAM rudhiraplutau ||3-1-12

ajashyAmau tu pArshvau tAvubhAvapi samAhitau |
tathaiva tu samArUDhau ajapArshvastato.abhavat ||3-1-13

tato.ajapArshva iti tau chakrAte tasya nAma ha |
sa tu vemakashAlAyAM dvijAbhyAmabhivardhitaH ||3-1-14

vemakasya tu bhAryA tamudvahatputrakAraNAt |
vemakyAH sa tu putro.abhUdbrAhmaNau sachivau cha tau ||3-1-15

teShAM putrAshcha pautrAshcha yugapattulyajIvinaH |
sa eSha pauravo vaMshaH pANDavAnAM pratiShThitaH ||3-1-16

shloko.api chAtra gIto.ayaM nAhuSheNa yayAtinA |
jarAsa~NkramaNe pUrvaM bhR^ishaM prItena dhImatA ||3-1-17

AchandrArkagrahA bhUmirbhavedapi na saMshayaH |
apauravA na tu mahI bhaviShyati kadAchana ||3-1-18

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
pANDavavaMshapratiShThAkIrtane prathamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்