Wednesday 10 March 2021

கார்திகேயாபயாநம் பா³ணபா³ஹுச்சே²த³நம் பா³ணஸ்ய ஹராத்³வரளாபா⁴தி³கீர்தநம் ச | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 182 (184&185) - 126 (128&129)

அத² ஷத்³விம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

கார்திகேயாபயாநம் பா³ணபா³ஹுச்சே²த³நம் பா³ணஸ்ய ஹராத்³வரளாபா⁴தி³கீர்தநம் ச

Guha Kartikeya Muruga

ஜநமேஜய உவாச 
அபயாதே ததோ தே³வே க்ருஷ்ணே சைவ மஹாத்மநி |
புநஷ்²சாஸீத்கத²ம் யுத்³த⁴ம் பரேஷாம் லோமஹர்ஷணம் ||2-126-1

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
கும்பா⁴ண்ட³ஸங்க்³ருஹீதே து ரதே² திஷ்ட²ந்கு³ஹஸ்தத்தா³ |
அபி⁴து³த்³ராவ க்ருஷ்ணம் ச ப³லம் ப்ரத்³யும்நமேவ ச ||2-126-2

தத꞉ ஷ²ரஷ²தைருக்³ரைஸ்தாந்விவ்யாத⁴ ரணே கு³ஹ꞉ |
அமர்ஷரோஷஸங்க்ருத்³த⁴꞉ குமார꞉ ப்ரவரோ நத³ன் ||2-126-3

ஷ²ரஸம்வ்ருதகா³த்ராஸ்தே த்ரயஸ்த்ரய இவாக்³நய꞉ |
ஷோ²ணிதௌக⁴ப்லுதைர்கா³த்ரை꞉ ப்ராயுத்⁴யந்த கு³ஹம் தத꞉ ||2-126-4

ததஸ்தே யுத்³த⁴மார்க³ஜ்ஞாஸ்த்ரயஸ்த்ரிபி⁴ரநுத்தமை꞉ |
வாயவ்யாக்³நேயபார்ஜந்யைர்பி³பி⁴து³ர்தீ³ப்ததேஜஸ꞉ ||2-126-5

[தாநஸ்த்ராந்த்ரிபி⁴ரேவாஸ்த்ரைர்விநிவார்ய ஸ பாவகி꞉] |
ஷை²லவாருணஸாவித்ரைஸ்தாந்ஸ விவ்யாத⁴ கோபவான் |
தஸ்ய தீ³ப்தஷ²ரௌக⁴ஸ்ய தீ³ப்தசாபத⁴ரஸ்ய ச ||2-126-6

ஷ²ரௌகா⁴நஸ்த்ரமாயாபி⁴ர்க்³ரஸந்தி ஸ்ம மஹாத்மந꞉ |
யதா³ ததா³ கு³ஹ꞉ க்ருத்³த⁴꞉ ப்ரஜ்வலந்நிவ தேஜஸா ||2-126-7

அஸ்த்ரம் ப்³ரஹ்மஷி²ரோ நாம காலகல்பாம் து³ராஸத³ம் |
ஸந்த³ஷ்டௌஷ்ட²புட꞉ ஸங்க்²யே ஜக்³ருஹே பாவகி꞉ ப்ரபு⁴꞉ ||2-126-8

ப்ரயுக்தே ப்³ரஹ்மஷி²ரஸி ஸஹஸ்ராம்ஷு²ஸமப்ரபே⁴ |
உக்³ரே பரமது³ர்த⁴ர்ஷே லோகக்ஷயகரே ததா² ||2-126-9

ஹாஹாபூ⁴தேஷு ஸர்வேஷு ப்ரதா⁴வத்ஸு ஸமந்தத꞉ |
[அஸ்த்ரதேஜ꞉ப்ரமூடே⁴ து விஷண்ணே ஜக³தி ப்ரபு⁴꞉] |
கேஷ²வ꞉ கேஷி²மத²நஷ்²சக்ரம் ஜக்³ராஹ வீர்யவான் ||2-126-10

ஸர்வேஷாமஸ்த்ரவீர்யாணாம் வாரணம் கா⁴தநம் ததா² |
சக்ரமப்ரதிசக்ரஸ்ய லோகே க்²யாதம் மஹாத்மந꞉ ||2-126-11

அஸ்த்ரம் ப்³ரஹ்மஷி²ரஸ்தேந நிஷ்ப்ரப⁴ம் க்ருதமோஜஸா |
க⁴நைரிவாதபாபாயே ஸவிதுர்மண்ட³லம் யதா² ||2-126-12

ததோ நிஷ்ப்ரப⁴தாம் யாதே நஷ்டவீர்யே மஹௌஜஸி |
தஸ்மிந்ப்³ரஹ்மஷி²ரஸ்யஸ்த்ரே க்ரோத⁴ஸம்ரக்தலோசந꞉ ||2-126-13

கு³ஹ꞉ ப்ரஜஜ்வால ரணே ஹவிஷேவாக்³நிருல்ப³ண꞉ |
ஷ²த்ருக்⁴நீம் ஜ்வலிதாம் தி³வ்யாம் ஷ²க்திம் ஜக்³ராஹ காஞ்சநீம் ||2-126-14

[அமோகா⁴ம் த³யிதாம் கோ⁴ராம் ஸர்வலோகப⁴யாவஹாம்] |
தாம் ப்ரதீ³ப்தாம் மஹோல்காபா⁴ம் யுகா³ந்தாக்³நிஸமப்ரபா⁴ம் ||2-126-15

க⁴ண்டாமாலாகுலாம் தி³வ்யாம் சிக்ஷேப ருஷிதோ கு³ஹ꞉ |
நநாத³ ப³லவச்சாபி நாத³ம் ஷ²த்ருப⁴யங்கரம் ||2-126-16

ஸா ச க்ஷிப்தா ததா³ தேந ப்³ரஹ்மண்யேந மஹாத்மநா |
ஜ்ரும்ப⁴மாணேவ க³க³நே ஸம்ப்ரதீ³ப்தமுகீ² ததா³ ||2-126-17

அதா⁴வத மஹாஷ²க்தி꞉ க்ருஷ்ணஸ்ய வத⁴காங்க்ஷிணீ |
ப்⁴ருஷ²ம் விஷண்ண꞉ ஷ²க்ரோ(அ)பி ஸர்வாமரக³ணைர்வ்ருத꞉ ||2-126-18

ஷ²க்திம் ப்ரஜ்வலிதாம் த்³ருஷ்ட்வா த³க்³த⁴꞉ க்ருஷ்ணேதி சாப்³ரவீத் |
தாம் ஸமீபமநுப்ராப்தாம் மஹாஷ²க்திம் மஹாம்ருதே⁴ |
ஹுங்காரேணைவ நிர்ப⁴ர்த்ஸ்ய பாதயாமாஸ பூ⁴தலே ||2-126-19

பதிதாயாம் மஹாஷ²க்த்யாம் ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி ஸர்வஷ²꞉ |
ஸிம்ஹநாத³ம் ததஷ்²சக்ரு꞉ ஸர்வே தே³வா꞉ ஸவாஸவா꞉ ||2-126-20

ததோ தே³வேஷு நர்த³த்ஸு வாஸுதே³வ꞉ ப்ரதாபவான் |
புநஷ்²சக்ரம் ஸ ஜக்³ராஹ தை³த்யாந்தகரணம் ரணே ||2-126-21

வ்யாவித்⁴யமாநே சக்ரே து க்ருஷ்ணேநாப்ரதிமௌஜஸா |
குமாரரக்ஷணார்தா²ய பி³ப்⁴ரதீ ஸுதநும் ததா³ ||2-126-22

தி³க்³வாஸா தே³வவசநாத்ப்ரவிஷ்டா தத்ர கோடவீ|
லம்ப³மாநா மஹாபா⁴கா³ பா⁴கோ³ தே³வ்யாஸ்ததா²ஷ்டாம꞉ |
சித்ரா கநகஷ²க்திஸ்து ஸா ச நக்³நா ஸ்தி²தாந்தரே ||2-126-23

அதா²ந்தராத்குமாரஸ்ய தே³வீம் த்³ருஷ்ட்வா மஹாபு⁴ஜ꞉ |
பராங்முக²ஸ்ததோ வாக்யமுவாச மது⁴ஸூத³ந꞉ ||2-126-24

ஷ்²ரீப⁴க³வாநுவாச 
அபக³ச்சா²பக³ச்ச² த்வம் தி⁴க்த்வாமிதி வசோ(அ)ப்³ரவீத் |
கிமேவம் குருஷே விக்⁴நம் நிஷ்²சிதஸ்ய வத⁴ம் ப்ரதி ||2-126-25

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஷ்²ருத்வைவம் வசநம் தஸ்ய கோடாவீ து ததா³ விபோ⁴꞉ |
நைவ வாஸ꞉ ஸமாத⁴த்தே குமாரபரிரக்ஷணாத் ||2-126-26

ஷ்²ரீப⁴க³வாநுவாச 
அபவாஹ்ய கு³ஹம் ஷீ²க்⁴ரமபயாஹி ரணாஜிராத் | 
ஸ்வஸ்தி ஹ்யேவம் ப⁴வேத³த்³ய யோத்ஸ்யதோ யோத்ஸ்யதா மயா ||2-126-27

தாம் ச த்³ருஷ்ட்வா ஸ்தி²தாம் தே³வோ ஹரி꞉ ஸங்க்³ராமமூர்த⁴நி |
ஸஞ்ஜஹார ததஷ்²சக்ரம் ப⁴க³வாந்வாஸவாநுஜ꞉ ||2-126-28

ஏவம் க்ருதே து க்ருஷ்ணேந தே³வதே³வேந தீ⁴மதா |
அபவாஹ்ய கு³ஹம் தே³வீ ஹரஸாந்நித்⁴யமாக³தா ||2-126-29

ஏதஸ்மிந்நந்தரே சைவ வர்தமாநே மஹாப⁴யே |
குமாரே ரக்ஷிதே தே³வ்யா பா³ணஸ்தம் தே³ஷ²மாயயௌ || 2-126-30

அபயாந்தம் கு³ஹம் த்³ரூஷ்ட்வா முக்தம் க்ருஷ்ணேந ஸம்யுகா³த் |
பா³ணஷ்²சிந்தயதே தத்ர ஸ்வயம் யோத்ஸ்யாமி மாத⁴வம் ||2-126-31

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
பூ⁴தயக்ஷக³ணாஷ்²சைவ பா³ணாநீகம் ச ஸர்வஷ²꞉ |
தி³ஷ²ம் ப்ரது³த்³ருவு꞉ ஸர்வே ப⁴யமோஹிதலோசநா꞉ ||2-126-32

ப்ரமாத²க³ணபூ⁴யிஷ்டே² ஸைந்யே தீ³ர்ணே மஹாஸுர꞉ |
நிர்ஜகா³ம ததோ பா³ணோ யுத்³தா⁴யாபி⁴முக²ஸ்த்வரன் ||2-126-33

பீ⁴மப்ரஹரணைர்கோ⁴ரைர்தை³த்யேந்த்³ரை꞉ ஸுமஹாரதை²꞉ |
மஹாப³லைர்மஹாவீரைர்வஜ்ரீவ ஸுரஸத்தமை꞉ ||2-126-34

புரோஹிதா꞉ஷ²த்ருவத⁴ம் வத³ந்த-
ஸ்ததை²வ சாந்யே ஷ்²ருதஷீ²லவ்ருத்³தா⁴꞉ | 
ஜபைஷ்²ச மந்த்ரைஷ்²ச ததௌ²ஷதீ⁴பி⁴-
ர்மஹாத்மந꞉ ஸ்வஸ்த்யயநம் ப்ரசக்ரு꞉ ||2-126-35

ததஸ்தூர்யப்ரணாதை³ஷ்²ச பே⁴ரீணாம் து மஹாஸ்வநை꞉ |
ஸிம்ஹநாதை³ஷ்²ச தை³த்யாநாம் பா³நா꞉ க்ற்^ஷ்ணமபி⁴த்³ரவத் ||2-126-36

த்³ருஷ்ட்வா பா³ணம் து நிர்யாதம் யுத்³தா⁴யைவ வ்யவஸ்தி²தம் |
ஆருஹ்ய க³ருட³ம் க்ருஷ்ணோ பா³ணாயாபி⁴முகோ² யயௌ ||2-126-37

ஆயாந்தமத² தம் த்³ருஷ்ட்வா யதூ³நாம்ருஷப⁴ம் ரணே |
வைநதேயமதா²ரூட⁴ம் க்ருஷ்ணமப்ரதிமௌஜஸம் ||2-126-38

அத² பா³ணஸ்து தம் த்³ருஷ்ட்வா ப்ரமுகே² ப்ரத்யுபஸ்தி²தம் |
உவாச வசநம் க்ருத்³தோ⁴ வாஸுதே³வம் தரஸ்விநம் ||2-126-39

பா³ண உவாச
திஷ்ட² திஷ்ட² ந மே(அ)த்³ய த்வம் ஜீவந்ப்ரதிக³மிஷ்யஸி |
த்³வாரகாம் த்³வாரகாஸ்தா²ம்ஷ்²ச ஸுஹ்ருதோ³ த்³ரக்ஷ்யஸே ந ச ||2-126-40

ஸுவர்ணவர்ணாந்வ்ருக்ஷாக்³ராநத்³ய த்³ரக்ஷ்யஸி மாத⁴வ |
மயாபி⁴பூ⁴த꞉ ஸமரே முமூர்ஷு꞉ காலநோதி³த꞉ ||2-126-41

அத்³ய பா³ஹுஸஹஸ்ரேண கத²மஷ்டபு⁴ஜோ ரணே |
மயா ஸஹ ஸமாக³ம்ய யோத்ஸ்யஸே க³ருட³த்⁴வஜ ||2-126-42

அத்³ய த்வம் வை மயா யுத்³தே⁴ நிர்ஜித꞉ ஸஹபா³ந்த⁴வ꞉ |
த்³வாரகாம் ஷோ²ணிதபுரே நிஹத꞉ ஸம்ஸ்மரிஷ்யஸி ||2-126-43

நாநாப்ரஹரணோபேதம் நநாங்க³த³விபூ⁴ஷிதம் |
அத்³ய பா³ஹுஸஹஸ்ரம் மே கோடீபூ⁴தம் நிஷா²மய ||2-126-44

க³ர்ஜதஸ்தஸ்ய வாக்யௌகா⁴ ஜலௌகா⁴ இவ ஸிந்து⁴த꞉ |
நிஷ்²சரந்தி மஹாகோ⁴ரா வாதோத்³து⁴தா இவோர்மய꞉ ||2-126-45

ரோஷபர்யாகுலே சைவ நேத்ரே தஸ்ய ப³பூ⁴வது꞉ |
ஜக³த்³தி³த⁴க்ஷந்நிவ கே² மஹாஸூர்ய இவோதி³த꞉ ||2-126-46

தச்ச்²ருத்வா நாரத³ஸ்தஸ்ய பா³ணஸ்யாத்யூர்ஜிதம் வச꞉ |
ஜஹாஸ ஸுமஹாஹாஸம் பி⁴ந்த³ந்நிவ நப⁴ஸ்தலம் ||2-126-47 

யோக³பட்டமுபாஷ்²ரித்ய தஸ்தௌ² யுத்³த⁴தி³த்³ருக்ஷயா | 
கௌதூஹலோத்பு²ல்லத்³ருஷ²꞉ குர்வந்பர்யடதே முநி꞉ ||2-126-48

க்ருஷ்ண உவாச 
பா³ண கிம் க³ர்ஜஸே மோஹாச்சூ²ராணாம் நாஸ்தி க³ர்ஜிதம் |
ஏஹ்யேஹி யுத்⁴யஸ்வ ரணே கிம் வ்ருதா² க³ர்ஜிதேந தே ||2-126-49

யதி³ யுத்³தா⁴நி வசநை꞉ ஸித்³த்⁴யேயுர்தி³திநந்த³ந |
ப⁴வாநேவ ஜயே நித்யம் ப³ஹ்வப³த்³த⁴ம் ப்ரஜல்பதி ||2-126-50

ஏஹ்யேஹி ஜய மாம் பா³ண ஜிதோ வா வஸுதா⁴தலே |
சிராயாவாங்முகோ² தீ³ந꞉ பதித꞉ ஷே²ஷ்யஸே(அ)ஸுரை꞉ ||2-126-51

இத்யேவமுக்த்வா பா³ணம் து மர்மபே⁴தி³பி⁴ராஷு²கை³꞉ |
நிர்பி³பே⁴த³ ததா³ க்ருஷ்ணஸ்தமமோகை⁴ர்மஹாஷ²ரை꞉ ||2-126-52

விநிர்பி⁴ந்நஸ்து க்ருஷ்ணேந மார்க³ணைர்மர்மபே⁴தி³பி⁴꞉|
ஸ்மயந்பா³ணஸ்தத꞉ க்ருஷ்ணம் ஷ²ரவர்ஷைரவாகிரத் ||2-126-53

ஜ்வலத்³பி⁴ரிவ ஸம்யுக்தம் தஸ்மிந்யுத்³தே⁴ ஸுதா³ருணே |
தத꞉ பரிக⁴நிஸ்த்ரிம்ஷை²ர்க³தா³தோமரஷ²க்திபி⁴꞉ ||2-126-54

முஸலை꞉ பட்டீஷை²ஷ்²சைவ ச்சா²த³யாமாஸ கேஷ²வம் |
ஸ து பா³ஹுஸஹஸ்ரேண க³ர்விதோ தை³த்யஸத்தம꞉ ||2-126-55

யோத⁴யாமாஸ ஸமரே த்³விபா³ஹுமத² லீலயா |
லாக⁴வாத்தஸ்ய க்ருஷ்ணஸ்ய ப³லிஸூநூ ருஷாந்வித꞉ ||2-126-56

ததோ(அ)ஸ்த்ரம் பரமம் தி³வ்யம் தபஸா நிர்மிதம் மஹத் |
யத³ப்ரதிஹதம் யுத்³த⁴ம் ஸர்வாமித்ரவிநாஷ²நம் ||2-126-57

ப்³ரஹ்மணா விஹிதம் தி³வ்யம் தந்முமோச தி³தே꞉ ஸுத꞉ |
தஸ்மிந்முக்தே தி³ஷ²꞉ ஸர்வாஸ்தம꞉ பிஹிதமண்ட³லா꞉ ||2-126-58

ப்ராது³ராஸந்ஸஹஸ்ராணி ஸுகோ⁴ராணி ச ஸர்வஷ²꞉ |
தமஸா ஸம்வ்ருதே லோகே ந ப்ரஜ்ஞாயத கிஞ்சந ||2-126-59

ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி பா³ணம் து பூஜயந்தி ஸ்ம தா³நவா꞉ |
ஹா ஹா தி⁴கி³தி தே³வாநாம் ஷ்²ரூயதே வாகு³தீ³ரிதா ||2-126-60

ததோ(அ)ஸ்த்ரப³லவேகே³ந ஸார்சிஷ்மத்ய꞉ ஸுதா³ருணா꞉ |
கோ⁴ரரூபா மஹாகோ⁴ரா நிபேதுர்பா³ணவ்ருஷ்டய꞉ ||2-126-61

நைவ வாதா꞉ ப்ரவாயந்தி ந மேகா⁴꞉ ஸஞ்சரந்தி ச |
அஸ்த்ரே விஸ்ருஷ்டே பா³ணேந த³ஹ்யமாநே ச கேஷ²வே ||2-126-62

ததோ(அ)ஸ்த்ரம் ஸுமஹாவேக³ம் ஜக்³ராஹ மது⁴ஸூத³ந꞉ |
பார்ஜந்யம் நாம ப⁴க³வாந்காலாந்தகநிப⁴ம் ரணே ||2-126-63

ததோ விதிமிரே லோகே ஷ²ராக்³நி꞉ ப்ரஷ²மம் க³த꞉ | 
தா³நவா மோக⁴ஸங்கல்பா꞉ ஸர்வே(அ)பூ⁴வம்ஸ்ததா³ ப்⁴ருஷ²ம் ||2-126-64

தா³நவாஸ்த்ரம் ப்ரஷா²ந்தம் து பர்ஜந்யாஸ்த்ரே(அ)பி⁴மந்த்ரிதே |
ததோ தே³வக³ணா꞉ ஸர்வே நத³ந்தி ச ஹஸந்தி ச ||2-126-65

ஹதே ஷ²ஸ்த்ரே மஹாராஜ தை³தேய꞉ க்ரோத⁴மூர்ச்சி²த꞉ |
பூ⁴ய꞉ ஸ சா²த³யாமாஸ கேஷ²வம் க³ருடே³ ஸ்தி²தம் ||2-126-66

முஸலை꞉ பட்டிஷை²ஷ்²சைவ ச்சா²த³யாமாஸ கேஷ²வம் |
தஸ்ய தாம் தரஸா ஸர்வாம் பா³ணவ்ருஷ்டிம் ஸமுத்³யதாம் ||2-126-67

ப்ரஹஸந்வாரயாமாஸ கேஷ²வ꞉ ஷ²த்ருஸூத³ந꞉ | 
கேஷ²வஸ்ய து பா³ணேந வர்தமாநே மஹாஹவே ||2-126-68

தஸ்ய ஷா²ர்ங்க³விநிர்முக்தை꞉ ஷ²ரைரஷ²நிஸம்நிபை⁴꞉ |
திலஷ²ஸ்தத்³ரத²ம் சக்ரே ஸாஷ்²வத்⁴வஜபதாகிநம் ||2-126-69

சிச்சே²த³ கவசம் காயாந்முகுடம் ச மஹாப்ரப⁴ம் |
கார்முகம் ச மஹாதேஜா ஹஸ்தசாபம் ச கேஷ²வ꞉ ||2-126-70

விவ்யாத⁴ சைநமுரஸி நாராசேந ஸ்மயந்நிவ |
ஸ மர்மாபி⁴ஹத꞉ ஸங்க்²யே ப்ரமுமோஹால்பசேதந꞉ ||2-126-71

தம் த்³ருஷ்ட்வா மூர்ச்சி²தம் பா³ணம் ப்ரஹாரபரிபீடி³தம் |
ப்ராஸாத³வரஷ்²ருங்க³ஸ்தோ²நாரதோ³ முநிபுங்க³வ꞉ ||2-126-72

உத்தா²யாபஷ்²யத ததா³ கக்ஷ்யாஸ்போ²டநதத்பர꞉ |
வாத³யாநோ நகா²ம்ஷ்²சைவ தி³ஷ்ட்யா தி³ஷ்ட்யேதி சாப்³ரவீத் ||2-126-73

அஹோ மே ஸுப²லம் ஜந்ம ஜீவிதம் ச ஸுஜீவிதம் |
த்³ருஷ்டம் மே யதி³த³ம் சித்ரம் தா³மோத³ரபராக்ரமம் ||2-126-74

ஜய பா³ணம் மஹாபா³ஹோ தை³தேயம் தே³வகில்பி³ஷம் |
யத³ர்த²மவதீர்ணோ(அ)ஸி தத்கர்ம ஸப²லீகுரு ||2-126-75

ஏவம் ஸ்துத்வா ததா³ தே³வம் பா³ணை꞉ க²ம் த்³யோதயஞ்ஷி²தை꞉ |
இதஸ்தத꞉ ஸம்பதத்³பி⁴ர்நாரதோ³ வ்யசரத்³ரணே ||2-126-76

[கேஷ²வஸ்ய து பா³ணேந வர்தமாநே மஹாப⁴யே] |
ப்ரயுத்⁴யேதாம் த்⁴வஜௌ தத்ர தாவந்யோந்யமபி⁴த்³ருதௌ |
யுத்³த⁴ம் த்வபூ⁴த்³வாஹநயோருப⁴யோர்தே³வதை³த்யயோ꞉ ||2-126-77

க³ருட³ஸ்ய ச ஸங்க்³ராமோ மயூரஸ்ய ச தீ⁴மதா |
பக்ஷதுண்ட³ப்ரஹாரைஸ்து சரணாஸ்யநகை²ஸ்ததா² ||2-126-78

அந்யோந்யம் ஜக்⁴நது꞉ க்ருத்³தௌ⁴ மயூரக³ருடா³வுபௌ⁴ |
வைநதேயஸ்தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ மயூரே தீ³ப்ததேஜஸம் ||2-126-79

ஜக்³ராஹ ஷி²ரஸி க்ஷிப்ரம் துண்டே³நாபி⁴பதம்ஸ்ததா³ |
உத்க்ஷிப்ய சைவ பக்ஷாப்⁴யாம் நிஜகா⁴ந மஹாப³ல꞉ ||2-126-80

பத்³ப்⁴யாம் பார்ஷ்²வாபி⁴கா⁴தாப்⁴யாம் க்ருத்வா கா⁴தாந்யநேகஷ²꞉ |
ஆக்ருஷ்ய சைநம் தரஸா விக்ருஷ்ய ச மஹாப³ல꞉ ||2-126-81

நி꞉ஸஞ்ஜ்ஞம் பாதயாமாஸ க³க³நாதி³வ பா⁴ஸ்கரம் |
மயூரே பதிதே தஸ்மிந்பபாதாதிப³லோ பு⁴வி ||2-126-82

பா³ண꞉ ஸமரஸம்விக்³நஷ்²சிந்தயந்கார்யமாத்மந꞉ |
மயாதிப³லமத்தேந ந க்ருதம் ஸுஹ்ருதா³ம் வச꞉ || 2-126-83

பஷ்²யதாம் தே³வதை³த்யாநாம் ப்ராப்தோ(அ)ஸ்ம்யாபத³முத்தமாம் |
தம் தீ³நமநஸம் ஜ்ஞாத்வா ரணே பா³ணம் ஸுவிக்லவம் ||2-126-84

சிந்தயத்³ப⁴க³வாந்ருத்³ரோ பா³ணரக்ஷணமாதுர꞉ |
ததோ நந்தீ³ம் மஹாதே³வ꞉ ப்ராஹ க³ம்பீ⁴ரயா கி³ரா ||2-126-85

நந்தி³கேஷ்²வர யாஹி த்வம் யதோ பா³ணோ ரணே ஸ்தி²த꞉ |
ரதே²நாநேந தி³வ்யேந ஸிம்ஹயுக்தேந பா⁴ஸ்வதா ||2-126-86

பா³ணே ஸம்யோஜயாஷு² த்வமலம் யுத்³தா⁴ய வாநக⁴ |
ப்ரமாத²க³ணாமத்⁴யே(அ)ஹம் ஸ்தா²ஸ்யாமி ந ஹி மே மந꞉ ||2-126-87

யோத்³து⁴ம் விதரதே ஹ்யத்³ய பா³ணம் ஸம்ரக்ஷ்²ய க³ம்யதாம் |
ததே²த்யுக்த்வா ததோ நந்தீ³ ரதே²ந ரதி²நாம் வர꞉ ||2-126-88

யதோ பா³ணஸ்ததோ க³த்வா பா³ணமாஹ ஷ²நைரித³ம் |
தை³த்யாமும் ரத²மாதிஷ்ட² ஷீ²க்⁴ரமேஹி மஹாப³ல ||2-126-89

ததோ யுத்³த்⁴யஸ்வ க்ருஷ்ணம் வை தா³நவாந்தகரம் ரணே |
ஆருரோஹ ரத²ம் பா³ணோ மஹாதே³வஸ்ய தீ⁴மத꞉ ||2-126-90

ஆரூட⁴꞉ ஸ து பா³ணஷ்²ச தம் ரத²ம் ப்³ரஹ்மநிர்மிதம் |
தம் ஸ்யந்த³நமதி⁴ஷ்டா²ய ப⁴வஸ்யாமிததேஜஸ꞉ ||2-126-91

ப்ராது³ஷ்²சக்ரே மஹாரௌத்³ரமஸ்த்ரம் ஸர்வாஸ்த்ரகா⁴தநம் |
தீ³ப்தே ப்³ரஹ்மஷி²ரோ நாம பா³ண꞉ க்ருத்³தோ⁴(அ)திவீர்யவான் ||2-126-92

ப்ரதீ³ப்தே ப்³ரஹ்மஷி²ரஸி லோக꞉ க்ஷோப⁴முபாக³மத் |
லோகஸம்ரக்ஷணார்தே² வை தத்ஸ்ருஷ்டம் ப்³ரஹ்மயோநிநா ||2-126-93

தச்சக்ரேண நிஹத்யாஸ்த்ரம் ப்ராஹ க்ருஷ்ணஸ்தரஸ்விநம் |
லோகே ப்ரக்²யாதயஷ²ஸம் பா³ணமப்ரதிமம் ரணே ||2-126-94

கதி²தாநி க்வ தே தாத பா³ண கிம் ந விகத்த²ஸே |
அயமஸ்மி ஸ்தி²தோ யுத்³தே⁴ யுத்³த்⁴யஸ்வ புருஷோ ப⁴வ ||2-126-95

கார்தவீர்யார்ஜுநோ நாம பூர்வம் பா³ஹுஸஹஸ்ரவான் |
மஹாப³ல꞉ ஸ ராமேண த்³விபா³ஹு꞉ ஸமரே க்ருத꞉ ||2-126-96

ததா² தாவாபி த³ர்போ(அ)யம் பா³ஹூநாம் வீர்யஸம்ப⁴வ꞉ |
ஏஷ² தே த³ர்பஷ²மநம் கரோமி ரணமூர்த்³த⁴நி |
யாவத்தே த³ர்பஷ²மநம் கரோம்யத்³ய ஸ்வபா³ஹுநா ||2-126-97

திஷ்டே²தா³நீம் ந மே(அ)த்³ய த்வம் மோக்ஷ்யஸே ரணமூர்த்³த⁴நி |
அத² தத்³து³ர்லப⁴ம் த்³ருஷ்ட்வா யுத்³த⁴ம் பரமதா³ருணம் ||2-126-98

தத்ர தே³வாஸுரஸமே யுத்³தே⁴ ந்ருத்யதி நாரத³꞉ |
நிர்ஜிதாஷ்²ச க³ணா꞉ ஸர்வே ப்ரத்³யும்நேந மஹாத்மநா ||2-126-99

நிக்ஷிப்தவாதா³ யுத்³த⁴ஸ்ய தே³வதே³வம் க³தா꞉ புந꞉ |
ஸ தச்சக்ரம் ஸஹஸ்ராரம் நத³ந்மேக⁴ இவோஷ்ணகே³ ||2-126-100

ஜக்³ராஹ க்ருஷ்ணஸ்த்வரிதோ பா³ணாந்தகரணம் ரணே |
தேஜோ யஜ்ஜ்யோதிஷாம் சைவ தேஜோ வஜ்ராஷ²நேஸ்ததா² ||2-126-101

ஸுரேஷ²ஸ்ய ச யத்தேஜஸ்தச்சக்ரே பர்யவஸ்தி²தம் |
த்ரேதாக்³நேஷ்²சைவ யத்தேஜோ யஷ்²ச வை ப்³ரஹ்மசாரிணாம் ||2-126-102

ருஷீணாம் ச ததோ ஜ்ஞாநம் தச்cஅக்ரே ஸமவஸ்தி²தம் |
பதிவ்ரதாநாம் யத்தேஜ꞉ ப்ராணாஷ்²ச ம்ருக³பக்ஷிணாம் ||2-126-103

யச்ச சக்ரத⁴ரேஷ்வஸ்தி தச்சக்ரே ஸம்நிவேஷி²தம் |
நாக³ராக்ஷஸயக்ஷாணாம் க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸாமபி ||2-126-104

த்ரைலோக்யஸ்ய ச யத்ப்ராணம் ஸர்வம் சக்ரே வ்யவஸ்தி²தம் |
தேஜஸா தேந ஸம்யுக்தம் ஜ்வலந்நிவ ச பா⁴ஸ்கர꞉ ||2-126-105

வபுஷா தேஜ ஆத⁴த்தே பா³ணஸ்ய ப்ரமுகே² ஸ்தி²தம் |
ஜ்ஞாத்வாதிதேஜஸா சக்ரம் க்ருஷ்ணேநாப்⁴யுதி³தம் ரணே ||2-126-106

அப்ரமேயம் ஹ்யவிஹதம் ருத்³ராணீ சாப்³ரவீச்சி²வம் |
அஜேயமேதத்த்ரைலோக்யே சக்ரம் க்ருஷ்ணேந தா⁴ர்யதே ||2-126-107

பா³ணம் த்ராயஸ்வ தே³வ த்வம்யாவச்சக்ரம் ந முஞ்சதி |
ததஸ்த்ர்யக்ஷோ வச꞉ ஷ்²ருத்வா தே³வீம் லம்பா³மதா²ப்³ரவீத் || 2-126-108

க³ச்சை²ஹி லம்பே³ ஷீ²க்⁴ரம் த்வம் பா³ணஸம்ரக்ஷணம் ப்ரதி |
ததோ யோக³ம் ஸமதா⁴ய அத்³ருஷ்²யா ஹிமவத்ஸுதா ||2-126-109

க்ருஷ்ணஸ்யைகஸ்ய தத்³ரூபம் த³ர்ஷ²ந்தீ பார்ஷ்²வமாக³தா |
சக்ரோத்³யதகரம் த்³ருஷ்ட்வா ப⁴க³வந்தம் ரணாஜிரே ||2-126-110

அந்தர்தா⁴நமுபாக³ம்ய த்யஜ்ய ஸா வாஸஸீ புந꞉ |
பரித்ராணாய பா³ணஸ்ய விஜயாதி⁴ஷ்டி²தா தத꞉ ||2-126-111

ப்ரமுகே² வாஸுதே³வஸ்ய தி³க்³வாஸா꞉ கோடவீ ஸ்தி²தா |
தாம் த்³ருஷ்ட்வாத² புந꞉ ப்ராப்தாம் தே³வீம் ருத்³ரஸ்ய ஸம்மதாம் ||2-126-112

லம்பா³ம் த்³விதீயாம் திஷ்ட²ந்தீம் க்ருஷ்ணோ வசநமப்³ரவீத் |
பூ⁴ய꞉ ஸாமர்ஷதாம்ராக்ஷீ தி³க்³வஸ்த்ராவஸ்தி²தா ரணே ||2-126-113

பா³ணஸம்ரக்ஷணபரா ஹந்மி பா³ணம் ந ஸம்ஷ²ய꞉ |
ஏவமுக்தா து க்ருஷ்ணேந பூ⁴யோ தே³வ்யப்³ரவீதி³த³ம் ||2-126-114

ஜாநே த்வாம் ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஸ்ரஷ்டாரம் புருஷோத்தமம் |
மஹாபா⁴க³ம் மஹாதே³வமநந்தம் லீநமவ்யயம் ||2-126-115

பத்³மநாப⁴ம் ஹ்ருஷீகேஷ²ம் லோகாநாமாதி³ஸம்ப⁴வம் |
நார்ஹஸே தே³வ ஹந்தும் வை பா³ணமப்ரதிமம் ரணே ||2-126-116

ப்ரயச்ச² ஹ்யப⁴யம் பா³ணே ஜீவபுத்ரீத்வமேவ ச |
மயா த³த்தவரோ ஹ்யேஷ பூ⁴யஷ்²ச பரிரக்ஷ்யதே ||2-126-117

ந மே மித்²யா ஸமுத்³யோக³ம் கர்துமர்ஹஸி மாத⁴வ |
ஏவமுக்தே து வசநே தே³வ்யா பரபுரஞ்ஜய꞉ ||2-126-118

க்ருஷ்ண꞉ ப்ரபா⁴ஷதே வாக்யம் ஷ்²ருணு ஸத்யம் து பா⁴மிநி |
பா³ணோ பா³ஹுஸஹஸ்ரேண நர்த³தே த³ர்பமாஷ்²ரித꞉ ||2-126-119

ஏதேஷாம் ச்சே²த³நம் த்வத்³ய கர்தவ்யம் நாத்ர ஸம்ஷ²ய꞉ | 
த்³விபா³ஹுநா ச பா³ணேந ஜீவபுத்ரீ ப⁴விஷ்யஸி ||2-126-120

ஆஸுரம் த³ர்பமாஷ்²ரித்ய ந ச மாம் ஸம்ஷ்²ரயிஷ்²யதி |
ஏவமுக்தே து வசநே க்ருஷ்ணேநாக்லிஷ்டகர்மணா ||2-126-121

ப்ரோவாச தே³வீ பா³ணோ(அ)யம் தே³வத்³த்தோ ப⁴வேதி³தி |
அத² தாம் கார்திகேயஸ்ய மாதரம் ஸோ(அ)பி⁴பா⁴ஷ்ய வை ||2-126-122

[தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ மஹாபா³ஹு꞉ க்ருஷ்ண꞉ ப்ரவத³தாம் வர꞉] |
ப்ரோவாச பா³ணம் ஸமரே வத³தாம் ப்ரவர꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
யுத்⁴யதாம் யுத்⁴யதாம் ஸங்க்²யே ப⁴வதாம் கோடவீ ஸ்தி²தா ||2-126-123

அஷ²க்தாநாமிவ ரணே தி⁴க்³பா³ண தவ பௌருஷம் |
ஏவமுக்த்வா தத꞉ க்ருஷ்ணஸ்தச்சக்ரம் பரமாத்மவான் ||2-126-124

நிமீலிதாக்ஷோ விஸ்ருஜத்³பா³ணம் ப்ரதி மஹாப³ல꞉ |
க்ஷேபணாத்³யஸ்ய முஹ்யந்தி லோகா꞉ ஸஸ்தா²ணுஜங்க³மா꞉ ||2-126-125

க்ரவ்யாதா³நி ச பூ⁴தாநி த்ருப்திம் யாந்தி மஹாம்ருதே⁴ |
தமப்ரதிமகர்மாணம் ஸமாநம் ஸூர்யவர்சஸா ||2-126-126 

சக்ரமுத்³யம்ய ஸமரே கோபதீ³ப்தோ க³தா³த⁴ர꞉ |
ஸ முஷ்ணந்தா³நவம் தேஜ꞉ ஸமரே ஸ்வேந தேஜஸா ||2-126-127

சிச்சே²த³ பா³ஹூம்ஷ்²சக்ரேண ஷ்²ரீத⁴ர꞉ பரமௌஜஸா |
அலாதசக்ரவத்தூர்ணம் ப்⁴ராம்யமாணம் ரணாஜிரே ||2-126-128

க்ஷிப்தம் து வாஸுதே³வேந பா³ணஸ்ய ரணமூர்த⁴நி |
விஷ்ணுசக்ரம் ப்⁴ரமத்யாஷு² ஷை²க்⁴ர்யாத்³ரூபம் ந த்³ருஷ்²யதே ||2-126-129

தஸ்ய பா³ஹுஸஹஸ்ரஸ்ய பர்யாயேந புந꞉ புந꞉ |
பா³ணஸ்ய ச்சே²த³நம் சக்ரே தச்சக்ரம் ரணமூர்த⁴நி ||2-126-130

க்ருத்வா த்³விபா³ஹும் தம் பா³ணம் சி²ந்நஷா²க²மிவ த்³ருமம் |
புந꞉ கராக்³ரே க்ருஷ்நஸ்ய சக்ரம் ப்ராப்தம் ஸுத³ர்ஷ²நம் ||2-126-131

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
க்ருதக்ருத்யே து ஸம்ப்ராப்தே சக்ரே தை³த்யநிபாதநே |
ஸ்ரவதா தேந காயேந ஷோ²ணிதௌக⁴பரிப்லுத꞉ ||2-126-132

அப⁴வத்பர்வதாகாரஷ்²சி²ந்நபா³ஹுர்மஹாஸுர꞉ |
அஸ்ருங்மத்தஷ்²ச விவிதா⁴ந்நாதா³ந்முஞ்சந்க⁴நோ யதா² ||2-126-133

தஸ்ய நாதே³ந மஹதா கேஷ²வோ ரிபுஸூத³ந꞉ |
சக்ரம் பூ⁴ய꞉ க்ஷேப்துகாமோ பா³ணநாஷா²ர்த²முத்³யத꞉ |
தமுபேத்ய மஹாதே³வ꞉ குமாரஸஹிதோ(அ)ப்³ரவீத் ||2-126-134

ஈஷ்²வர உவாச 
க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண மஹாபா³ஹோ ஜாநே த்வாம் புருஷோத்தமம் |
மது⁴கைடப⁴ஹந்தாரம் தே³வதே³வம் ஸநாதநம் ||2-126-135

லோகாநாம் த்வம் க³திர்தே³வ த்வத்ப்ரஸூதமித³ம் ஜக³த் |
அஜேயஸ்த்வம் த்ரிபி⁴ர்லோகை꞉ ஸஸுராஸுரபந்நகை³꞉ ||2-126-136

தஸ்மாத்ஸம்ஹர தி³வ்யம் த்வமித³ம் சக்ரம் ஸமுத்³யதம் |
அநிவார்யமஸம்ஹார்யம் ரணே ஷ²த்ருப⁴யங்கரம் ||2-126-137

பா³ணஸ்யாஸ்யாப⁴யம் த³த்தம் மயா கேஷி²நிஷூத³ந |
தந்மே ந ஸ்யாத்³வ்ருதா² வாக்யமதஸ்த்வாம் ஷா²மயாம்யஹம் ||2-126-138

ஷ்²ரீக்ருஷ்ண உவாச
ஜீவதாம் தே³வ பா³ணோ (அ)யமேதத்ச்சக்ரம் நிவர்திதம் |
மாந்யஸ்த்வம் தே³வதே³வாநாமஸுராணாம் ச ஸர்வஷ²꞉ ||2-126-139

நமஸ்தே(அ)ஸ்து க³மிஷ்யாமி யத்கார்யம் தந்மஹேஷ்²வர |
ந தாவத்க்ருயதே தஸ்மாந்மாமநுஜ்ஞாதுமர்ஹஸி ||2-126-140

ஏவமுக்த்வா மஹாதே³வம் க்ருஷ்ணஸ்தூர்ணம் மஹாமநா꞉ |
ஜகா³ம தத்ர யத்ராஸ்தே ப்ராத்³யும்நி꞉ ஸாயகைஷ்²சித꞉ ||2-126-141

க³தே க்ருஷ்ணே ததோ நந்தீ³ பா³ணமாஹ வச꞉ ஷு²ப⁴ம் |
க³ச்ச² பா³ண ப்ரஸந்நஸ்ய தே³வதே³வஸ்ய சாக்³ரத꞉ ||2-126-142

தச்ச்²ருத்வா நந்தி³வாக்யம் து பா³நோ(அ)க³ச்ச²த ஷீ²க்⁴ரக³꞉ |
சி²ந்நபா³ஹும் ததோ பா³ணம் த்³ருஷ்ட்வா நந்தீ³ ப்ரதாபவான் ||2-126-143

அபவாஹ்ய ரதே²நைநம் யதோ தே³வஸ்ததோ யயௌ |
ததோ நந்தீ³ புநர்பா³ணம் ப்ராகு³வாசோத்தரம் வச꞉ ||2-126-144

பா³ந பா³ண ப்ரந்ருத்யஸ்வ ஷ்²ரேயஸ்தவ ப⁴விஷ்யதி |
ஏஷ தே³வோ மஹாதே³வ꞉ ப்ரஸாத³ஸுமுக²ஸ்தவ ||2-126-145

ஷோ²ணிதௌக⁴ப்லுதைர்கா³த்ரைர்நந்தி³வாக்யப்ரசோதி³த꞉ |
ஜீவிதார்தீ² ததோ பா³ண꞉ ப்ரமுகே² ஷ²ங்கரஸ்ய வை ||2-126-146

அந்ருத்யத்³ப⁴யஸம்விக்³நோ தா³நவ꞉ ஸ விசேதந꞉ |
தம் த்³ருஷ்ட்வா ச ப்ரந்ருத்யந்தம் ப³ஹ்யோத்³விக்³நம் புந꞉ புந꞉ ||2-126-147

நந்தி³வாக்யப்ரஜவிதம் ப⁴க்தாநுக்³ரஹக்ருத்³ப⁴வ꞉ |
கருணாவஷ²மாபந்நோ மஹாதே³வோ(அ)ப்³ரவீத்³வச꞉ ||2-126-148

ஈஷ்²வர உவாச 
வரம் வ்ருணீஷ்வ பா³ண த்வம் மநஸா யத³பீ⁴ப்ஸஸி |
ப்ரஸாத³ஸுமுக²ஸ்தே(அ)ஹம் ப்ரியோ(அ)ஸி மம தா³நவ ||2-126-149

பா³ண உவாச
அஜரஷ்²சாமரஷ்²சைவ ப⁴வேயம் ஸததம் விபோ⁴ |
ஏஷ மே ப்ரத²மோ தே³வ வரோ(அ)ஸ்து யதி³ மந்யஸே ||2-126-150

தே³வ உவாச 
துல்யோ(அ)ஸி தை³வதைர்பா³ண ந ம்ருத்யுஸ்தவ வித்³யதே |
அதா²பரம் வ்ருணீஷ்வாத்³ய அநுக்³ராஹ்யோ(அ)ஸி மே ஸதா³ ||2-126-151

பா³ண உவாச 
யதா²ஹம் ஷோ²ணிதைர்தி³க்³தோ⁴ ப்⁴ருஷா²ர்தோ வ்ரணபீடி³த꞉ |
ப⁴க்தாநாம் ந்ருத்யதாம் தே³வ புத்ரஜந்ம ப⁴வேத்³ப⁴வ ||2-126-152

ஸ்ரீஹர உவாச 
நிராஹாரா꞉ க்ஷமாவந்த꞉ ஸத்யார்ஜவஸமாஹிதா꞉ |
மத்³ப⁴க்தா யே(அ)பி ந்ருத்யந்தி தேஷாமேவம் ப⁴விஷ்யதி ||2-126-153

த்ருதீயம் த்வமதோ² பா³ண வரம் வர மநோக³தம் |
தத்³விதா⁴ஸ்யாமி தே புத்ர ஸப²லோ(அ)ஸ்து ப⁴வாநிஹ ||2-126-154

பா³ண உவாச
சக்ரதாட³நஜா கோ⁴ரா ருஜா தீவ்ரா ஹி மே(அ)நக⁴ |
வரேணாஸௌ த்ருதீயேந ஷா²ந்திம் க³ச்ச²து மே ப⁴வ ||2-126-155

ஷ்²ரீருத்³ர உவாச 
ஏவம் ப⁴வது ப⁴த்³ரம் தே ந ருஜா ப்ரப⁴விஷ்யதி |
அக்ஷதம் தவ கா³த்ரம் து ஸ்வஸ்தா²வஸ்த²ம் ப⁴விஷ்யதி ||2-126-156

சதுர்த²ம் தே வரம் த³த்³மி வ்ருணீஷ்வ யதி³ காங்க்ஷஸி |
ந தே(அ)ஹம் விமுக²ஸ்தாத ப்ரஸாத³ஸுமுகோ² ஹ்யஹம் ||2-126-157

பா³ண உவாச 
ப்ரமாத²க³ணவம்ஷ்²யஸ்ய ப்ரத²ம꞉ ஸ்யாமஹம் விபோ⁴ |
மஹாகால இதி க்²யாதிம் க³ச்சே²யம் ஷா²ஷ்²வதீ꞉ ஸமா꞉ ||2-126-158

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ஏவம் ப⁴விஷ்யதீத்யாஹ பா³ணம் தே³வோ மஹேஷ்²வர꞉ |
தி³வ்யரூபோ(அ)க்ஷதோ கா³த்ரைர்நீருஜஸ்து மமாஷ்²ரயாத் ||2-126-159

மமாதிஸர்கா³த்³பா³ண த்வம் ப⁴வ சைவாகுதோப³ஹ்ய꞉ |
பூ⁴யஸ்தே பஞ்சமம் த³த்³மி ப்ரக்²யாதப³லபௌருஷம் |
புநர்வரய ப⁴த்³ரம் தே யத்தே மநஸி வர்ததே ||2-126-160

பா³ண உவாச
வைரூப்யமங்க³ஜம் யந்மே மா பூ⁴த்³தே³வ கதா³சந |
த்³விபா³ஹுரபி மே தே³ஹோ ந விரூபோ ப⁴வேத்³ப⁴வ ||2-126-161

ஷ்²ரீஹர உவாச 
ப⁴விதா ஸர்வமேதத்தே யதே²ச்ச²ஸி மஹாஸுர |
ப⁴வத்யேவம் ந சாதே³யம் ப⁴க்தாநாம் வித்³யதே மம ||2-126-162

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ததோ(அ)ப்³ரவீந்மஹாதே³வோ பா³ணம் ஸ்தி²தமதா²ந்திகே | 
ஏவம் ப⁴விஷ்யதே ஸர்வம் யத்த்வயா ஸமுதா³ஹ்ருதம் ||2-126-163

ஏதாவது³க்த்வா ப⁴க³வாம்ஸ்த்ரிநேத்ரோ க³ணஸம்வ்ருத꞉ |
பஷ்²யதாம் ஸர்வபூ⁴தாநாம் தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத||2-126-164

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
உஷாஹரணே பா³ணாஸுரவரப்ரதா³நே
ஷத்³விம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_126_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 126 -Kartikeya beaten back,Bana's hands cut off,
and Bana blessed with boons from Shiva 
Itranslated by K S Ramachadran, ramachandran_ksr@yahoo.ca
March 4, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha ShadviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH

kArtikeyApayAnaM bANabAhuchChedanaM
bANasya harAdvaralAbhAdikIrtanaM cha 

janamejaya uvAcha 
apayAte tato deve kR^iShNe chaiva mahAtmani |
punashchAsItkathaM yuddhaM pareShAM lomaharShaNam ||2-126-1

vaishampAyana uvAcha 
kuMbhANDasaMgR^ihIte tu rathe tiShThanguhastatdA |
abhidudrAva kR^iShNaM cha balaM pradyumnameva cha ||2-126-2

tataH sharashatairugraistAnvivyAdha raNe guhaH |
amarSharoShasa~NkruddhaH kumAraH pravaro nadan ||2-126-3

sharasaMvR^itagAtrAste trayastraya ivAgnayaH |
shoNitaughaplutairgAtraiH prAyudhyanta guhaM tataH ||2-126-4

tataste yuddhamArgaj~nAstrayastribhiranuttamaiH |
vAyavyAgneyapArjanyairbibhidurdIptatejasaH ||2-126-5

[tAnastrAntribhirevAstrairvinivArya sa pAvakiH] |
shailavAruNasAvitraistAnsa vivyAdha kopavAn |
tasya dIptasharaughasya dIptachApadharasya cha ||2-126-6

sharaughAnastramAyAbhirgrasanti sma mahAtmanaH |
yadA tadA guhaH kruddhaH prajvalanniva tejasA ||2-126-7

astraM brahmashiro nAma kAlakalpAM durAsadam |
saMdaShTauShThapuTaH sa~Nkhye jagR^ihe pAvakiH prabhuH ||2-126-8

prayukte brahmashirasi sahasrAMshusamaprabhe |
ugre paramadurdharShe lokakShayakare tathA ||2-126-9

hAhAbhUteShu sarveShu pradhAvatsu samantataH |
[astratejaHpramUDhe tu viShaNNe jagati prabhuH] |
keshavaH keshimathanashchakraM jagrAha vIryavAn ||2-126-10

sarveShAmastravIryANAM vAraNaM ghAtanaM tathA |
chakramapratichakrasya loke khyAtaM mahAtmanaH ||2-126-11

astraM brahmashirastena niShprabhaM kR^itamojasA |
ghanairivAtapApAye saviturmaNDalaM yathA ||2-126-12

tato niShprabhatAM yAte naShTavIrye mahaujasi |
tasminbrahmashirasyastre krodhasaMraktalochanaH ||2-126-13

guhaH prajajvAla raNe haviShevAgnirulbaNaH |
shatrughnIM jvalitAM divyAM shaktiM jagrAha kA~nchanIm ||2-126-14

[amoghAM dayitAM ghorAM sarvalokabhayAvahAm] |
tAM pradIptAM maholkAbhAM yugAntAgnisamaprabhAm ||2-126-15

ghaNTAmAlAkulAM divyAM chikShepa ruShito guhaH |
nanAda balavachchApi nAdaM shatrubhaya~Nkaram ||2-126-16

sA cha kShiptA tadA tena brahmaNyena mahAtmanA |
jR^imbhamANeva gagane saMpradIptamukhI tadA ||2-126-17

adhAvata mahAshaktiH kR^iShNasya vadhakA~NkShiNI |
bhR^ishaM viShaNNaH shakro.api sarvAmaragaNairvR^itaH ||2-126-18

shaktiM prajvalitAM dR^iShTvA dagdhaH kR^iShNeti chAbravIt |
tAM samIpamanuprAptAM mahAshaktiM mahAmR^idhe |
hu~NkAreNaiva nirbhartsya pAtayAmAsa bhUtale ||2-126-19

patitAyAM mahAshaktyAM sAdhu sAdhviti sarvashaH |
siMhanAdaM tatashchakruH sarve devAH savAsavAH ||2-126-20

tato deveShu nardatsu vAsudevaH pratApavAn |
punashchakraM sa jagrAha daityAntakaraNaM raNe ||2-126-21

vyAvidhyamAne chakre tu kR^iShNenApratimaujasA |
kumArarakShaNArthAya bibhratI sutanuM tadA ||2-126-22

digvAsA devavachanAtpraviShTA tatra koTavI|
lambamAnA mahAbhAgA bhAgo devyAstathAShTAmaH |
chitrA kanakashaktistu sA cha nagnA sthitAntare ||2-126-23

athAntarAtkumArasya devIM dR^iShTvA mahAbhujaH |
parA~Nmukhastato vAkyamuvAcha madhusUdanaH ||2-126-24

shrIbhagavAnuvAcha 
apagachChApagachCha tvaM dhiktvAmiti vacho.abravIt |
kimevaM kuruShe vighnaM nishchitasya vadhaM prati ||2-126-25

vaishampAyana uvAcha
shrutvaivaM vachanaM tasya koTAvI tu tadA vibhoH |
naiva vAsaH samAdhatte kumAraparirakShaNAt ||2-126-26

shrIbhagavAnuvAcha 
apavAhya guhaM shIghramapayAhi raNAjirAt | 
svasti hyevaM bhavedadya yotsyato yotsyatA mayA ||2-126-27

tAM cha dR^iShTvA sthitAM devo hariH sa~NgrAmamUrdhani |
sa~njahAra tatashchakraM bhagavAnvAsavAnujaH ||2-126-28

evaM kR^ite tu kR^iShNena devadevena dhImatA |
apavAhya guhaM devI harasAnnidhyamAgatA ||2-126-29

etasminnantare chaiva vartamAne mahAbhaye |
kumAre rakShite devyA bANastaM deshamAyayau || 2-126-30

apayAntaM guhaM dR^IShTvA muktaM kR^iShNena saMyugAt |
bANashchintayate tatra svayaM yotsyAmi mAdhavam ||2-126-31

vaishampAyana uvAcha 
bhUtayakShagaNAshchaiva bANAnIkaM cha sarvashaH |
dishaM pradudruvuH sarve bhayamohitalochanAH ||2-126-32

pramAthagaNabhUyiShThe sainye dIrNe mahAsuraH |
nirjagAma tato bANo yuddhAyAbhimukhastvaran ||2-126-33

bhImapraharaNairghorairdaityendraiH sumahArathaiH |
mahAbalairmahAvIrairvajrIva surasattamaiH ||2-126-34

purohitAHshatruvadhaM vadanta-
stathaiva chAnye shrutashIlavR^iddhAH | 
japaishcha mantraishcha tathauShadhIbhi-
rmahAtmanaH svastyayanaM prachakruH ||2-126-35

tatastUryapraNAdaishcha bherINAM tu mahAsvanaiH |
siMhanAdaishcha daityAnAM bAnAH kR^ShNamabhidravat ||2-126-36

dR^iShTvA bANaM tu niryAtaM yuddhAyaiva vyavasthitam |
Aruhya garuDaM kR^iShNo bANAyAbhimukho yayau ||2-126-37

AyAntamatha taM dR^iShTvA yadUnAmR^iShabhaM raNe |
vainateyamathArUDhaM kR^iShNamapratimaujasam ||2-126-38

atha bANastu taM dR^iShTvA pramukhe pratyupasthitam |
uvAcha vachanaM kruddho vAsudevaM tarasvinam ||2-126-39

bANa uvAcha
tiShTha tiShTha na me.adya tvaM jIvanpratigamiShyasi |
dvArakAM dvArakAsthAMshcha suhR^ido drakShyase na cha ||2-126-40

suvarNavarNAnvR^ikShAgrAnadya drakShyasi mAdhava |
mayAbhibhUtaH samare mumUrShuH kAlanoditaH ||2-126-41

adya bAhusahasreNa kathamaShTabhujo raNe |
mayA saha samAgamya yotsyase garuDadhvaja ||2-126-42

adya tvaM vai mayA yuddhe nirjitaH sahabAndhavaH |
dvArakAM shoNitapure nihataH saMsmariShyasi ||2-126-43

nAnApraharaNopetaM nanA~NgadavibhUShitam |
adya bAhusahasraM me koTIbhUtaM nishAmaya ||2-126-44

garjatastasya vAkyaughA jalaughA iva sindhutaH |
nishcharanti mahAghorA vAtoddhutA ivormayaH ||2-126-45

roShaparyAkule chaiva netre tasya babhUvatuH |
jagaddidhakShanniva khe mahAsUrya ivoditaH ||2-126-46

tachChrutvA nAradastasya bANasyAtyUrjitaM vachaH |
jahAsa sumahAhAsaM bhindanniva nabhastalam ||2-126-47 

yogapaTTamupAshritya tasthau yuddhadidR^ikShayA | 
kautUhalotphulladR^ishaH kurvanparyaTate muniH ||2-126-48

kR^iShNa uvAcha 
bANa kiM garjase mohAchChUrANAM nAsti garjitam |
ehyehi yudhyasva raNe kiM vR^ithA garjitena te ||2-126-49

yadi yuddhAni vachanaiH siddhyeyurditinandana |
bhavAneva jaye nityaM bahvabaddhaM prajalpati ||2-126-50

ehyehi jaya mAM bANa jito vA vasudhAtale |
chirAyAvA~Nmukho dInaH patitaH sheShyase.asuraiH ||2-126-51

ityevamuktvA bANaM tu marmabhedibhirAshugaiH |
nirbibheda tadA kR^iShNastamamoghairmahAsharaiH ||2-126-52

vinirbhinnastu kR^iShNena mArgaNairmarmabhedibhiH|
smayanbANastataH kR^iShNaM sharavarShairavAkirat ||2-126-53

jvaladbhiriva saMyuktaM tasminyuddhe sudAruNe |
tataH parighanistriMshairgadAtomarashaktibhiH ||2-126-54

musalaiH paTTIshaishchaiva chChAdayAmAsa keshavam |
sa tu bAhusahasreNa garvito daityasattamaH ||2-126-55

yodhayAmAsa samare dvibAhumatha lIlayA |
lAghavAttasya kR^iShNasya balisUnU ruShAnvitaH ||2-126-56

tato.astraM paramaM divyaM tapasA nirmitaM mahat |
yadapratihataM yuddhaM sarvAmitravinAshanam ||2-126-57

brahmaNA vihitaM divyaM tanmumocha diteH sutaH |
tasminmukte dishaH sarvAstamaH pihitamaNDalAH ||2-126-58

prAdurAsansahasrANi sughorANi cha sarvashaH |
tamasA saMvR^ite loke na praj~nAyata ki~nchana ||2-126-59

sAdhu sAdhviti bANaM tu pUjayanti sma dAnavAH |
hA hA dhigiti devAnAM shrUyate vAgudIritA ||2-126-60

tato.astrabalavegena sArchiShmatyaH sudAruNAH |
ghorarUpA mahAghorA nipeturbANavR^iShTayaH ||2-126-61

naiva vAtAH pravAyanti na meghAH sa~ncharanti cha |
astre visR^iShTe bANena dahyamAne cha keshave ||2-126-62

tato.astraM sumahAvegaM jagrAha madhusUdanaH |
pArjanyaM nAma bhagavAnkAlAntakanibhaM raNe ||2-126-63

tato vitimire loke sharAgniH prashamaM gataH | 
dAnavA moghasa~NkalpAH sarve.abhUvaMstadA bhR^isham ||2-126-64

dAnavAstraM prashAntaM tu parjanyAstre.abhimantrite |
tato devagaNAH sarve nadanti cha hasanti cha ||2-126-65

hate shastre mahArAja daiteyaH krodhamUrchChitaH |
bhUyaH sa ChAdayAmAsa keshavaM garuDe sthitam ||2-126-66

musalaiH paTTishaishchaiva chChAdayAmAsa keshavam |
tasya tAM tarasA sarvAM bANavR^iShTiM samudyatAm ||2-126-67

prahasanvArayAmAsa keshavaH shatrusUdanaH | 
keshavasya tu bANena vartamAne mahAhave ||2-126-68

tasya shAr~NgavinirmuktaiH sharairashanisaMnibhaiH |
tilashastadrathaM chakre sAshvadhvajapatAkinam ||2-126-69

chichCheda kavachaM kAyAnmukuTaM cha mahAprabham |
kArmukam cha mahAtejA hastachApaM cha keshavaH ||2-126-70

vivyAdha chainamurasi nArAchena smayanniva |
sa marmAbhihataH sa~Nkhye pramumohAlpachetanaH ||2-126-71

taM dR^iShTvA mUrchChitaM bANaM prahAraparipIDitam |
prAsAdavarashR^i~NgasthonArado munipu~NgavaH ||2-126-72

utthAyApashyata tadA kakShyAsphoTanatatparaH |
vAdayAno nakhAMshchaiva diShTyA diShTyeti chAbravIt ||2-126-73

aho me suphalaM janma jIvitaM cha sujIvitam |
dR^iShTaM me yadidaM chitraM dAmodaraparAkramam ||2-126-74

jaya bANaM mahAbAho daiteyaM devakilbiSham |
yadarthamavatIrNo.asi tatkarma saphalIkuru ||2-126-75

evaM stutvA tadA devaM bANaiH khaM dyotaya~nshitaiH |
itastataH saMpatadbhirnArado vyacharadraNe ||2-126-76

[keshavasya tu bANena vartamAne mahAbhaye] |
prayudhyetAM dhvajau tatra tAvanyonyamabhidrutau |
yuddhaM tvabhUdvAhanayorubhayordevadaityayoH ||2-126-77

garuDasya cha sa~NgrAmo mayUrasya cha dhImatA |
pakShatuNDaprahAraistu charaNAsyanakhaistathA ||2-126-78

anyonyaM jaghnatuH kruddhau mayUragaruDAvubhau |
vainateyastataH kruddho mayUre dIptatejasam ||2-126-79

jagrAha shirasi kShipraM tuNDenAbhipataMstadA |
utkShipya chaiva pakShAbhyAM nijaghAna mahAbalaH ||2-126-80

padbhyAM pArshvAbhighAtAbhyAM kR^itvA ghAtAnyanekashaH |
AkR^iShya chainaM tarasA vikR^iShya cha mahAbalaH ||2-126-81

niHsaMj~naM pAtayAmAsa gaganAdiva bhAskaram |
mayUre patite tasminpapAtAtibalo bhuvi ||2-126-82

bANaH samarasaMvignashchintayankAryamAtmanaH |
mayAtibalamattena na kR^itaM suhR^idAM vachaH || 2-126-83

pashyatAM devadaityAnAM prApto.asmyApadamuttamAm |
taM dInamanasaM j~nAtvA raNe bANaM suviklavam ||2-126-84

chintayadbhagavAnrudro bANarakShaNamAturaH |
tato nandIM mahAdevaH prAha gaMbhIrayA girA ||2-126-85

nandikeshvara yAhi tvaM yato bANo raNe sthitaH |
rathenAnena divyena siMhayuktena bhAsvatA ||2-126-86

bANe saMyojayAshu tvamalaM yuddhAya vAnagha |
pramAthagaNAmadhye.ahaM sthAsyAmi na hi me manaH ||2-126-87

yoddhuM vitarate hyadya bANaM saMrakshya gamyatAm |
tathetyuktvA tato nandI rathena rathinAM varaH ||2-126-88

yato bANastato gatvA bANamAha shanairidam |
daityAmuM rathamAtiShTha shIghramehi mahAbala ||2-126-89

tato yuddhyasva kR^iShNaM vai dAnavAntakaraM raNe |
Aruroha rathaM bANo mahAdevasya dhImataH ||2-126-90

ArUDhaH sa tu bANashcha taM rathaM brahmanirmitam |
tam syandanamadhiShThAya bhavasyAmitatejasaH ||2-126-91

prAdushchakre mahAraudramastraM sarvAstraghAtanam |
dIpte brahmashiro nAma bANaH kruddho.ativIryavAn ||2-126-92

pradIpte brahmashirasi lokaH kShobhamupAgamat |
lokasaMrakShaNArthe vai tatsR^iShTaM brahmayoninA ||2-126-93

tachchakreNa nihatyAstraM prAha kR^iShNastarasvinam |
loke prakhyAtayashasaM bANamapratimaM raNe ||2-126-94

kathitAni kva te tAta bANa kiM na vikatthase |
ayamasmi sthito yuddhe yuddhyasva puruSho bhava ||2-126-95

kArtavIryArjuno nAma pUrvaM bAhusahasravAn |
mahAbalaH sa rAmeNa dvibAhuH samare kR^itaH ||2-126-96

tathA tAvApi darpo.ayaM bAhUnAM vIryasaMbhavaH |
esha te darpashamanaM karomi raNamUrddhani |
yAvatte darpashamanaM karomyadya svabAhunA ||2-126-97

tiShThedAnIM na me.adya tvaM mokShyase raNamUrddhani |
atha taddurlabhaM dR^iShTvA yuddhaM paramadAruNaM ||2-126-98

tatra devAsurasame yuddhe nR^ityati nAradaH |
nirjitAshcha gaNAH sarve pradyumnena mahAtmanA ||2-126-99

nikShiptavAdA yuddhasya devadevaM gatAH punaH |
sa tachchakraM sahasrAraM nadanmegha ivoShNage ||2-126-100

jagrAha kR^iShNastvarito bANAntakaraNaM raNe |
tejo yajjyotiShAM chaiva tejo vajrAshanestathA ||2-126-101

sureshasya cha yattejastachchakre paryavasthitam |
tretAgneshchaiva yattejo yashcha vai brahmachAriNAm ||2-126-102

R^iShINAM cha tato j~nAnaM tachcakre samavasthitam |
pativratAnAM yattejaH prANAshcha mR^igapakShiNAm ||2-126-103

yachcha chakradhareShvasti tachchakre saMniveshitam |
nAgarAkShasayakShANAM gandharvApsarasAmapi ||2-126-104

trailokyasya cha yatprANaM sarvaM chakre vyavasthitam |
tejasA tena saMyuktaM jvalanniva cha bhAskaraH ||2-126-105

vapuShA teja Adhatte bANasya pramukhe sthitam |
j~nAtvAtitejasA chakraM kR^iShNenAbhyuditaM raNe ||2-126-106

aprameyaM hyavihataM rudrANI chAbravIchChivam |
ajeyametattrailokye chakraM kR^iShNena dhAryate ||2-126-107

bANaM trAyasva deva tvaMyAvachchakraM na mu~nchati |
tatastryakSho vachaH shrutvA devIM lambAmathAbravIt || 2-126-108

gachChaihi lambe shIghraM tvaM bANasaMrakShaNaM prati |
tato yogaM samadhAya adR^ishyA himavatsutA ||2-126-109

kR^iShNasyaikasya tadrUpaM darshantI pArshvamAgatA |
chakrodyatakaraM dR^iShTvA bhagavantaM raNAjire ||2-126-110

antardhAnamupAgamya tyajya sA vAsasI punaH |
paritrANAya bANasya vijayAdhiShThitA tataH ||2-126-111

pramukhe vAsudevasya digvAsAH koTavI sthitA |
tAM dR^iShTvAtha punaH prAptAM devIM rudrasya saMmatAm ||2-126-112

lambAM dvitIyAM tiShThantIM kR^iShNo vachanamabravIt |
bhUyaH sAmarShatAmrAkShI digvastrAvasthitA raNe ||2-126-113

bANasaMrakShaNaparA hanmi bANaM na saMshayaH |
evamuktA tu kR^iShNena bhUyo devyabravIdidam ||2-126-114

jAne tvAM sarvabhUtAnAM sraShTAraM puruShottamam |
mahAbhAgaM mahAdevamanantaM lInamavyayam ||2-126-115

padmanAbhaM hR^iShIkeshaM lokAnAmAdisaMbhavam |
nArhase deva hantuM vai bANamapratimaM raNe ||2-126-116

prayachCha hyabhayaM bANe jIvaputrItvameva cha |
mayA dattavaro hyeSha bhUyashcha parirakShyate ||2-126-117

na me mithyA samudyogaM kartumarhasi mAdhava |
evamukte tu vachane devyA parapura~njayaH ||2-126-118

kR^iShNaH prabhAShate vAkyaM shR^iNu satyaM tu bhAmini |
bANo bAhusahasreNa nardate darpamAshritaH ||2-126-119

eteShAM chChedanaM tvadya kartavyaM nAtra saMshayaH | 
dvibAhunA cha bANena jIvaputrI bhaviShyasi ||2-126-120

AsuraM darpamAshritya na cha mAM saMshrayishyati |
evamukte tu vachane kR^iShNenAkliShTakarmaNA ||2-126-121

provAcha devI bANo.ayaM devadtto bhavediti |
atha tAm kArtikeyasya mAtaraM so.abhibhAShya vai ||2-126-122

[tataH kruddho mahAbAhuH kR^iShNaH pravadatAM varaH] |
provAcha bANaM samare vadatAm pravaraH prabhuH |
yudhyatAM yudhyatAM sa~Nkhye bhavatAM koTavI sthitA ||2-126-123

ashaktAnAmiva raNe dhigbANa tava pauruSham |
evamuktvA tataH kR^iShNastachchakraM paramAtmavAn ||2-126-124

nimIlitAkSho visR^ijadbANaM prati mahAbalaH |
kShepaNAdyasya muhyanti lokAH sasthANuja~NgamAH ||2-126-125

kravyAdAni cha bhUtAni tR^iptiM yAnti mahAmR^idhe |
tamapratimakarmANaM samAnaM sUryavarchasA ||2-126-126 

chakramudyamya samare kopadIpto gadAdharaH |
sa muShNandAnavaM tejaH samare svena tejasA ||2-126-127

chichCheda bAhUMshchakreNa shrIdharaH paramaujasA |
alAtachakravattUrNaM bhrAmyamANaM raNAjire ||2-126-128

kShiptaM tu vAsudevena bANasya raNamUrdhani |
viShNuchakraM bhramatyAshu shaighryAdrUpaM na dR^ishyate ||2-126-129

tasya bAhusahasrasya paryAyena punaH punaH |
bANasya chChedanaM chakre tachchakraM raNamUrdhani ||2-126-130

kR^itvA dvibAhuM taM bANaM ChinnashAkhamiva drumam |
punaH karAgre kR^iShnasya chakraM prAptaM sudarshanam ||2-126-131

vaishampAyana uvAcha 
kR^itakR^itye tu saMprApte chakre daityanipAtane |
sravatA tena kAyena shoNitaughapariplutaH ||2-126-132

abhavatparvatAkArashChinnabAhurmahAsuraH |
asR^i~Nmattashcha vividhAnnAdAnmu~nchanghano yathA ||2-126-133

tasya nAdena mahatA keshavo ripusUdanaH |
chakraM bhUyaH kSheptukAmo bANanAshArthamudyataH |
tamupetya mahAdevaH kumArasahito.abravIt ||2-126-134

Ishvara uvAcha 
kR^iShNa kR^iShNa mahAbAho jAne tvAM puruShottamam |
madhukaiTabhahantAraM devadevaM sanAtanam ||2-126-135

lokAnAM tvaM gatirdeva tvatprasUtamidaM jagat |
ajeyastvaM tribhirlokaiH sasurAsurapannagaiH ||2-126-136

tasmAtsaMhara divyaM tvamidaM chakraM samudyatam |
anivAryamasaMhAryaM raNe shatrubhaya~Nkaram ||2-126-137

bANasyAsyAbhayaM dattaM mayA keshiniShUdana |
tanme na syAdvR^ithA vAkyamatastvAM shAmayAmyaham ||2-126-138

shrIkR^iShNa uvAcha
jIvatAM deva bANo .ayametatchchakraM nivartitam |
mAnyastvaM devadevAnAmasurANAM cha sarvashaH ||2-126-139

namaste.astu gamiShyAmi yatkAryaM tanmaheshvara |
na tAvatkR^iyate tasmAnmAmanuj~nAtumarhasi ||2-126-140

evamuktvA mahAdevaM kR^iShNastUrNaM mahAmanAH |
jagAma tatra yatrAste prAdyumniH sAyakaishchitaH ||2-126-141

gate kR^iShNe tato nandI bANamAha vachaH shubham |
gachCha bANa prasannasya devadevasya chAgrataH ||2-126-142

tachChrutvA nandivAkyaM tu bAno.agachChata shIghragaH |
ChinnabAhuM tato bANaM dR^iShTvA nandI pratApavAn ||2-126-143

apavAhya rathenainaM yato devastato yayau |
tato nandI punarbANaM prAguvAchottaraM vachaH ||2-126-144

bAna bANa pranR^ityasva shreyastava bhaviShyati |
eSha devo mahAdevaH prasAdasumukhastava ||2-126-145

shoNitaughaplutairgAtrairnandivAkyaprachoditaH |
jIvitArthI tato bANaH pramukhe sha~Nkarasya vai ||2-126-146

anR^ityadbhayasaMvigno dAnavaH sa vichetanaH |
taM dR^iShTvA cha pranR^ityantaM bahyodvignaM punaH punaH ||2-126-147

nandivAkyaprajavitaM bhaktAnugrahakR^idbhavaH |
karuNAvashamApanno mahAdevo.abravIdvachaH ||2-126-148

Ishvara uvAcha 
varaM vR^iNIShva bANa tvaM manasA yadabhIpsasi |
prasAdasumukhaste.ahaM priyo.asi mama dAnava ||2-126-149

bANa uvAcha
ajarashchAmarashchaiva bhaveyaM satataM vibho |
eSha me prathamo deva varo.astu yadi manyase ||2-126-150

deva uvAcha 
tulyo.asi daivatairbANa na mR^ityustava vidyate |
athAparaM vR^iNIShvAdya anugrAhyo.asi me sadA ||2-126-151

bANa uvAcha 
yathAhaM shoNitairdigdho bhR^ishArto vraNapIDitaH |
bhaktAnAM nR^ityatAM deva putrajanma bhavedbhava ||2-126-152

srIhara uvAcha 
nirAhArAH kShamAvantaH satyArjavasamAhitAH |
madbhaktA ye.api nR^ityanti teShAmevaM bhaviShyati ||2-126-153

tR^itIyaM tvamatho bANa varaM vara manogatam |
tadvidhAsyAmi te putra saphalo.astu bhavAniha ||2-126-154

bANa uvAcha
chakratADanajA ghorA rujA tIvrA hi me.anagha |
vareNAsau tR^itIyena shAntiM gachChatu me bhava ||2-126-155

shrIrudra uvAcha 
evaM bhavatu bhadraM te na rujA prabhaviShyati |
akShataM tava gAtraM tu svasthAvasthaM bhaviShyati ||2-126-156

chaturthaM te varaM dadmi vR^iNIShva yadi kA~NkShasi |
na te.ahaM vimukhastAta prasAdasumukho hyaham ||2-126-157

bANa uvAcha 
pramAthagaNavaMshyasya prathamaH syAmahaM vibho |
mahAkAla iti khyAtiM gachCheyaM shAshvatIH samAH ||2-126-158

vaishampAyana uvAcha 
evaM bhaviShyatItyAha bANaM devo maheshvaraH |
divyarUpo.akShato gAtrairnIrujastu mamAshrayAt ||2-126-159

mamAtisargAdbANa tvaM bhava chaivAkutobahyaH |
bhUyaste pa~nchamaM dadmi prakhyAtabalapauruSham |
punarvaraya bhadraM te yatte manasi vartate ||2-126-160

bANa uvAcha
vairUpyama~NgajaM yanme mA bhUddeva kadAchana |
dvibAhurapi me deho na virUpo bhavedbhava ||2-126-161

shrIhara uvAcha 
bhavitA sarvametatte yathechChasi mahAsura |
bhavatyevaM na chAdeyaM bhaktAnAM vidyate mama ||2-126-162

vaishampAyana uvAcha 
tato.abravInmahAdevo bANaM sthitamathAntike | 
evaM bhaviShyate sarvaM yattvayA samudAhR^itam ||2-126-163

etAvaduktvA bhagavAMstrinetro gaNasaMvR^itaH |
pashyatAM sarvabhUtAnAm tatraivAntaradhIyata||2-126-164

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
uShAharaNe bANAsuravarapradAne
ShadviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்