Wednesday 10 March 2021

ப்³ரஹ்மவாக்யாத்க்ருஷ்ணபா³ணயோர்யுத்³த⁴நிவ்ருத்தி꞉ பிதாமஹஜிஜ்ஞாஸயா மார்கண்டே³யகர்த்ருகம் ஹரிஹரமாஹாத்ம்யகீர்தனம் ஸ்தவகத²னம் ச | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 181 (183) - 125 (127)

அத² பஞ்சவிம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ப்³ரஹ்மவாக்யாத்க்ருஷ்ணபா³ணயோர்யுத்³த⁴நிவ்ருத்தி꞉ பிதாமஹஜிஜ்ஞாஸயா மார்கண்டே³யகர்த்ருகம் ஹரிஹரமாஹாத்ம்யகீர்தனம் ஸ்தவகத²னம் ச

Encounter between Shiva and Krishna

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
அந்த⁴காரீக்ருதே லோகே ப்ரதீ³ப்தே த்ர்யம்ப³கே ததா² |
ந நந்தீ³ நாபி ச ரதோ² ந ருத்³ர꞉ ப்ரத்யத்³ருஷ்²யத ||2-125-1

த்³விகு³ணம் தீ³ப்ததே³ஹஸ்து ரோஷேண ச பா³லேன ச |
த்ரிபுராந்தகரோ பா³ணம் ஜக்³ராஹ ச சதுர்முக²꞉ ||2-125-2

ஸந்த³த⁴த்கார்முகம் சைவ க்ஷேப்துகாமஸ்த்ரிலோசன꞉ |
விஜ்ஞாதோ வாஸுதே³வேன சித்தஜ்ஞேன மஹாத்மன ||2-125-3

ஜ்ரும்ப⁴ணம் நாம ஸோ(அ)ப்யஸ்த்ரம் ஜக்³ராஹ புருஷோத்தம꞉ |
ஹரம் ஸஞ்ஜ்ரும்ப⁴யாமாஸ க்ஷிப்ரகாரீ மஹாப³ல꞉ |
ஸஷ²ர꞉ ஸத⁴னுஷ்²சைவ ஹரஸ்தேநாஷு² ஜ்ரும்பி⁴த꞉ ||2-125-4

ஸம்ஜ்ஞாம் ந லேபே⁴ ப⁴க³வான்விஜேதாஸுரரக்ஷஸாம் |
ஸஷ²ரம் ஸத⁴னுஷ்கம் ச த்³ருஷ்ட்வாத்மானம் விஜ்ரும்பி⁴தம் ||2-125-5

ப³லோன்மத்தோ(அ)த² பா³ணோ(அ)ஸௌ ஷ²ர்வம் சோத³யதே(அ)ஸக்ருத் |
ததோ நநாத³ பூ⁴தாத்மா ஸ்னிக்³த⁴க³ம்பீ⁴ரயா கி³ரா ||2-125-6

ப்ரத்⁴மாபயாமாஸ ததா³ க்ருஷ்ண꞉ ஷ²ங்க²ம் மஹாப³ல꞉ |
பாஞ்சஜன்யஸ்ய கோ⁴ஷேணா ஷா²ர்ங்க³விஸ்பூ²ர்ஜிதேன ச ||2-125-7

தே³வம் விஜ்ரும்பி⁴தம் த்³ருஷ்ட்வா ஸர்வபூ⁴தானி தத்ரஸு꞉ |
ஏதஸ்மின்னந்தரே தத்ர ருத்³ரஸ்ய பார்ஷதா³ ரணே ||2-125-8

மாயாயுத்³த⁴ம் ஸமாஷ்²ரித்ய ப்ரத்³யும்னம் பர்யவாரயன் | 
ஸர்வாம்ஸ்து நித்³ராவஷ²கா³ன்க்ருத்வா மகரகேதுமான் ||2-125-9

தா³னவாந்நாஷ²யத்தத்ர ஷ²ரஜாலேன வீர்யவான் |  
ப்ரமாத²க³ணபூ⁴யிஷ்டா²ம்ஸ்தத்ர தத்ர மஹாப³லான் ||2-125-10

ததஸ்து ஜ்ருன்ப⁴மாணஸ்ய தே³வஸ்யாக்லிஷ்டகர்மண꞉ |
ஜ்வாலா ப்ராது³ரபூ⁴த்³வக்த்ராத்³த³ஹந்தீவ தி³ஷோ² த³ஷ² ||2-125-11

ததஸ்து த⁴ரணீ தே³வீ பீட்³யமானா மஹாத்மபி⁴꞉ |
ப்³ரஹ்மாணம் விஷ்²வதா⁴தாரம் வேபமாநாப்⁴யுபாக³மத் ||2-125-12

ப்ருதி²வ்ய்வாச 
தே³வதே³வ மஹாபா³ஹோ பீட்³யாமி பரமௌஜஸா |
க்ருஷ்ணருத்³ரப⁴ராக்ராந்தா ப⁴விஷ்யைகார்ணவா புன꞉ ||2-125-13

அவிஷஹ்யமிமம் பா⁴ரம் சிந்தயஸ்வ பிதாமஹ |
லக்⁴வீபூ⁴தா யதா² தே³வ தா⁴ரயேயம் சராசரம் ||2-125-14

ததஸ்து காஷ்²யபீம் தே³வீம் ப்ரத்யுவாச பிதாமஹ꞉ |
முஹூர்தம் தா⁴ரயாத்மானமாஷு² லக்⁴வீ ப⁴விஷ்யஸி ||2-125-15

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
த்³ருஷ்ட்வா து ப⁴க³வான்ப்³ரஹ்மா ருத்³ரம் வசனமப்³ரவீத் |
ஸ்ருஷ்டோ மஹாஸுரவத⁴꞉ கிம் பூ⁴ய꞉ பரிரக்ஷ்யஸே ||2-125-16

ந ச யுத்³த⁴ம் மஹாபா³ஹோ தவ க்ருஷ்ணேன ரோசதே |
ந ச பு³த்⁴யஸி க்ருஷ்ணம் த்வமாத்மானம் து த்³விதா⁴ க்ருதம் ||2-125-17

தத꞉ ஷ²ரீரயோகா³த்³தி⁴ ப⁴க³வாநவ்யய꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
ப்ரவிஷ்²ய பஷ்²யதே க்ருத்ஸ்னாம்ஸ்த்ரீம்ˮல்லோகான்ஸசராசரான் ||2-125-18

ப்ரவிஷ்²ய யோக³ம் யோகா³த்மா வராம்ஸ்தானனுசிந்தயன் |
த்³வாரவத்யாம் யது³க்தம் ச தத³னுஸ்ம்ருத்ய ஸர்வஷ²꞉ |
ஜகா³த³ நோத்தரம் கிஞ்சிந்நிவ்ருத்தோ(அ)ஸௌ ப⁴வத்ததா³ ||2-125-19

ஆத்மானம் க்ருஷ்ணயோநிஸ்த²ம் பஷ்²யத ஹ்யேகயோநிஜம் |
ததோ நி꞉ஸ்ருத்ய ருத்³ரஸ்து ந்யஸ்தவாதோ³(அ)ப⁴வன்ம்ருதே⁴ ||2-125-20

ப்³ரஹ்மாணம் சாப்³ரவீத்³ருத்³ரோ ந யோத்ஸ்யே ப⁴க³வன்னிதி |
க்ருஷ்ணேன ஸஹ ஸங்க்³ராமே லக்⁴வீ ப⁴வது மேதி³னீ ||2-125-21

தத꞉ க்ருஷ்ணோ(அ)த² ருத்³ரஷ்²ச பரிஷ்வஜ்ய பரஸ்பரம் |
பராம் ப்ரீதிமுபாக³ம்ய ஸங்க்³ராமாத³பஜக்³மது꞉ ||2-125-22

ந ச தௌ பஷ்²யதே கேசித்³யோகி³னௌ யோக³மாக³தௌ |
ஏகோ ப்³ரஹ்ம ததா² க்ருத்வா பஷ்²யம்ˮல்லோகான்பிதாமஹ꞉ ||2-125-23

உவாசைதத்ஸமுத்³தி³ஷ்²ய மார்கண்டே³யம் ஸநாரத³ம் |
பார்ஷ்²வஸ்த²ம் பரிபப்ரச்ச² ஜ்ஞாத்வா வை தீ³ர்க⁴த³ர்ஷி²னம் ||2-125-24

பிதாமஹ உவாச 
மந்த³ரஸ்ய கி³ரே꞉ பார்ஷ்²வே ளின்யாம் ப⁴வகேஷ²வௌ |
ராத்ரௌ ஸ்வப்னாந்தரே ப்³ரஹ்மன்மயா த்³ருஷ்டௌ ஹராச்யுதௌ ||2-125-25

ஹரம் ச ஹரிரூபேண ஹரிம் ச ஹரரூபிணம் |
ஷ²ங்க²சக்ரக³தா³பாணிம் பீதாம்ப³ரத⁴ரம் ஹரம் ||2-125-26

த்ரிஷூ²லபட்டிஷ²த⁴ரம் வ்யாக்⁴ரசர்மத⁴ரம் ஹரிம் |
க³ருட³ஸ்த²ம் சாபி ஹரம் ஹரிம் ச வ்ருஷப⁴த்⁴வஜம் ||2-125-27

விஸ்மயோ மே மஹான்ப்³ரஹ்மந்த்³ருஷ்ட்வா தத்பரமாத்³பு⁴தம் |
ஏததா³சக்ஷ்வ ப⁴க³வன்யாதா²தத்²யேன ஸுவ்ரத ||2-125-28

மார்கண்டே³ய உவாச 
ஷி²வாய விஷ்ணுரூபாய விஷ்ணவே ஷி²வரூபிணே |
யதா²ந்தரம் ந பஷ்²யாமி தேன தௌ தி³ஷ²த꞉ ஷி²வம் ||2-125-29

அநாதி³மத்⁴யநித⁴னமேதத³க்ஷரமவ்யயம் |
ததே³வ தே ப்ரவக்ஷ்யாமி ரூபம் ஹரிஹராத்மகம் ||2-125-30

யோ விஷ்ணு꞉ ஸ து வை ருத்³ரோ யோ ருத்³ர꞉ ஸ பிதாமஹ꞉ |
ஏகா மூர்திஸ்த்ரயோ தே³வா ருத்³ரவிஷ்ணுபிதாமஹா꞉ ||2-125-31

வரதா³ லோககர்தாரோ லோகநாதா²꞉ ஸ்வயம்பு⁴வ꞉ |
அர்த⁴நாரீஷ்²வராஸ்தே து வ்ரதம் தீவ்ரம் ஸமாஸ்தி²தா꞉ ||2-125-32

யதா² ஜலே ஜலம் க்ஷிப்தம் ஜலமேவ து தத்³ப⁴வேத் |
ருத்³ரம் விஷ்ணு꞉ ப்ரவிஷ்டஸ்து ததா² ருத்³ரமயோ ப⁴வேத் ||2-125-33

அக்³நிமக்³னி꞉ ப்ரவிஷ்டஸ்து அக்³நிரேவ யதா² ப⁴வேத் |
ததா² விஷ்ணும் ப்ரவிஷ்டஸ்து ருத்³ரோ விஷ்ணுமயோ ப⁴வேத் ||2-125-34

ருத்³ரமக்³னிமயம் வித்³யாத்³விஷ்ணு꞉ ஸோமாத்மக꞉ ஸ்ம்ருத꞉ |
அக்³னீஷோமாத்மகம் சைவ ஜக³த்ஸ்தா²வரஜங்க³மம் ||2-125-35

கர்தாரௌ சாபஹர்தாரௌ ஸ்தா²வரஸ்ய சரஸ்ய து |
ஜக³த꞉ ஷு²ப⁴கர்தாரௌ ப்ரப⁴விஷ்ணூ மஹேஷ்²வரௌ ||2-125-36

கர்த்ருகாரணகர்தாரௌ கர்த்ருகாரணகாரகௌ |
பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வௌ தே³வௌ நாராயணமஹேஷ்²வரௌ ||2-125-37

[ஜக³த꞉ பாலகாவேதாவேதௌ ஸ்ருஷ்டிகரௌ ஸ்ம்ருதௌ] |
ஏதே சைவ ப்ரவர்ஷந்தி பா⁴ந்தி வாந்தி ஸ்ருஜந்தி ச |
ஏதத்பரதரம் கு³ஹ்யம் கதி²தம் தே பிதாமஹ ||2-125-38

யஷ்²சைனம் பட²தே நித்யம் யஷ்²சைனம் ஷ்²ருணுயான்னர꞉ |
ப்ராப்னோதி பரமம் ஸ்தா²னம் விஷ்ணுருத்³ரப்ரஸாத³ஜம் ||2-125-39

தே³வௌ ஹரிஹரௌ ஸ்தோஷ்யே ப்³ரஹ்மனா ஸஹ ஸங்க³தௌ |
ஏதௌ ச பரமௌ தே³வௌ ஜக³த꞉ ப்ரப⁴வாப்யயௌ ||2-125-40

ருத்³ரஸ்ய பரமோ விஷ்ணுர்விஷ்ணோஷ்²ச பரம꞉ ஷி²வ꞉ |
ஏக ஏவ த்³விதா⁴ பூ⁴தோ லோகே சரதி நித்யஷ²꞉ ||2-125-41

ந வினா ஷ²ங்கரம் விஷ்ணுர்ன வினா கேஷ²வம் ஷி²வ꞉  | 
தஸ்மாதே³கத்வமாயாதௌ ருத்³ரோபேந்த்³ரௌ து தௌ புரா |
நமோ ருத்³ராய க்ருஷ்ணாய நம꞉ ஸம்ஹதசாரிணே ||2-125-42

நம꞉ ஷட³ர்த⁴நேத்ராய ஸத்³விநேத்ராய வை நம꞉ |
நம꞉ பிங்க³ளநேத்ராய பத்³மநேத்ராய வை நம꞉ ||2-125-43

நம꞉ குமாரகு³ரவே ப்ரத்³யும்னகு³ரவே நம꞉ |
நமோ த⁴ரணீத⁴ராய க³ங்கா³த⁴ராய வை நம꞉ ||2-125-44

நமோ மயூரபிச்சா²ய நம꞉ கேயூரதா⁴ரிணே |
நம꞉ கபாலமாலாய வனமாலாய வை நம꞉ ||2-125-45

நமஸ்த்ரிஷூ²லஹஸ்தாய சக்ரஹஸ்தாய வை நம꞉ |
நம꞉ கனகத³ண்டா³ய நமஸ்தே ப்³ரஹ்மத³ண்டி³னே ||2-125-46

நமஷ்²சர்மநிவாஸாய நமஸ்தே பீதவாஸஸே |
நமோ(அ)ஸ்து லக்ஷ்மீபதயே உமாயா꞉ பதயே நம꞉ ||2-125-47

நம꞉ க²ட்வாங்க³தா⁴ராய நமோ முஸலதா⁴ரிணே |
நமோ ப⁴ஸ்மாங்க³ராகா³ய நம꞉ க்ருஷ்ணாங்க³தா⁴ரிணே ||2-125-48

நம꞉ ஷ்²மஷா²னவாஸாய நம꞉ ஸாக³ரவாஸினே |
நமோ வ்ருஷப⁴வாஹாய நமோ க³ருட³வாஹினே ||2-125-49

நமஸ்த்வனேகரூபாய ப³ஹுரூபாய வை நம꞉ |
நம꞉ ப்ரளயகர்த்ரே ச நமஸ்த்ரைலோக்யதா⁴ரிணே ||2-125-50

நமோ(அ)ஸ்து ஸௌம்யரூபாய நமோ பை⁴ரவரூபிணே |
விரூபாக்ஷாய தே³வாய நம꞉ ஸௌம்யேக்ஷணாய ச ||2-125-51

த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஷா²ய ப³லேர்நியமனாய ச |
நம꞉ பர்வதவாஸாய நம꞉ ஸாக³ரவாஸினே ||2-125-52

நம꞉ ஸுரரிபுக்⁴னாய த்ரிபுரக்⁴னாய வை நம꞉ |
நமோ(அ)ஸ்து நரகக்⁴னாய நம꞉ காமாங்க³நாஷி²னே ||2-125-53

நமஸ்த்வந்த⁴கநாஷா²ய நம꞉ கைடப⁴நாஷி²னே |
நம꞉ ஸஹஸ்ரஹஸ்தாய நமோ(அ)ஸங்க்²யேயபா³ஹவே ||2-125-54

நம꞉ ஸஹஸ்ரஷீ²ர்ஷாய ப³ஹுஷீ²ர்ஷாய வை நம꞉ |
தா³மோத³ராய தே³வாய முஞ்ஜமேக²லினே நம꞉ ||2-125-55

நமஸ்தே ப⁴க³வன்விஷ்ணோ நமஸ்தே ப⁴க³வஞ்சி²வ |
நமஸ்தே ப⁴க³வந்தே³வ நமஸ்தே தே³வபூஜித ||2-125-56

நமஸ்தே ஸாமபி⁴ர்கீ³த நமஸ்தே யஜுபி⁴꞉ ஸஹ |
நமஸ்தே ஸுரஷ²த்ருக்⁴ன நமஸ்தே ஸுரபூஜித |
நமஸ்தே கர்மிணாம் கர்ம நமோ(அ)மிதபராக்ரம |
ஹ்ருஷீகேஷ² நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸ்வர்ணகேஷ² நமோ(அ)ஸ்து தே ||2-125-57

இமம் ஸ்தவம் யோ ருத்³ரஸ்ய விஷ்ணோஷ்²சைவ மஹாத்மன꞉ |
ஸமேத்ய ருஷிபி⁴꞉ ஸர்வை꞉ ஸ்துதௌ ஸ்தௌதி மஹர்ஷிபி⁴꞉ ||2-125-58

வ்யாஸேன வேத³விது³ஷா நாரதே³ன ச தீ⁴மதா |
பா⁴ரத்³வாஜேன க³ர்கே³ண விஷ்²வாமித்ரேண வை ததா² ||2-125-59

அக³ஸ்த்யேன புலஸ்த்யேன தௌ⁴ம்யேன ச மஹாத்மனா |
ய இத³ம் பட²தே நித்யம் ஸ்தோத்ரம் ஹரிஹராத்மகம் ||2-125-60 

அரோகா³ ப³லவாம்ஷ்²சைவ ஜாயதே நாத்ர ஸம்ஷ²ய꞉ |
ஷ்²ரியம் ச லப⁴தே நித்யம் ந ச ஸ்வர்கா³ந்நிவர்ததே ||2-125-61

அபுத்ரோ லப⁴தே புத்ரம் கன்யா விந்த³தி ஸத்பதிம் |
கு³ர்விணீ ஷ்²ருணுதே யா து வரம் புத்ரம் ப்ரஸூயதே ||2-125-62

ராக்ஷஸாஷ்²ச பிஷா²சாஷ்²ச விக்⁴னானி ச விநாயக꞉ |
ப⁴யம் தத்ர ந குர்வந்தி யத்ராயம் பட்²யதே ஸ்தவ꞉ ||2-125-63

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி                 
ஹரிஹராத்மகஸ்தவோ நாம பஞ்சவிம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_125_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 125 -  Fighting stops between Rudra and Krishna 
                               and Hymn to Harihara 
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca 
March 2, 2009 ##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha pa~nchaviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH 

brahmavAkyAtkR^iShNabANayoryuddhanivR^ittiH
pitAmahajij~nAsayA mArkaNDeyakartR^ikaM
hariharamAhAtmyakIrtanam stavakathanaM cha 

vaishampAyana uvAcha 
andhakArIkR^ite loke pradIpte tryambake tathA |
na nandI nApi cha ratho na rudraH pratyadR^ishyata ||2-125-1

dviguNaM dIptadehastu roSheNa cha bAlena cha |
tripurAntakaro bANaM jagrAha cha chaturmukhaH ||2-125-2

saMdadhatkArmukaM chaiva kSheptukAmastrilochanaH |
vij~nAto vAsudevena chittaj~nena mahAtmana ||2-125-3

jR^imbhaNaM nAma so.apyastraM jagrAha puruShottamaH |
haraM saMjR^imbhayAmAsa kShiprakArI mahAbalaH |
sasharaH sadhanushchaiva harastenAshu jR^imbhitaH ||2-125-4

samj~nAM na lebhe bhagavAnvijetAsurarakShasAm |
sasharaM sadhanuShkaM cha dR^iShTvAtmAnaM vijR^imbhitam ||2-125-5

balonmatto.atha bANo.asau sharvaM chodayate.asakR^it |
tato nanAda bhUtAtmA snigdhagambhIrayA girA ||2-125-6

pradhmApayAmAsa tadA kR^iShNaH sha~NkhaM mahAbalaH |
pA~nchajanyasya ghoSheNA shAr~NgavisphUrjitena cha ||2-125-7

devaM vijR^imbhitaM dR^iShTvA sarvabhUtAni tatrasuH |
etasminnantare tatra rudrasya pArShadA raNe ||2-125-8

mAyAyuddhaM samAshritya pradyumnaM paryavArayan | 
sarvAMstu nidrAvashagAnkR^itvA makaraketumAn ||2-125-9

dAnavAnnAshayattatra sharajAlena vIryavAn |  
pramAthagaNabhUyiShThAMstatra tatra mahAbalAn ||2-125-10

tatastu jR^inbhamANasya devasyAkliShTakarmaNaH |
jvAlA prAdurabhUdvaktrAddahantIva disho dasha ||2-125-11

tatastu dharaNI devI pIDyamAnA mahAtmabhiH |
brahmANaM vishvadhAtAraM vepamAnAbhyupAgamat ||2-125-12

pR^ithivyvAcha 
devadeva mahAbAho pIDyAmi paramaujasA |
kR^iShNarudrabharAkrAntA bhaviShyaikArNavA punaH ||2-125-13

aviShahyamimaM bhAraM chintayasva pitAmaha |
laghvIbhUtA yathA deva dhArayeyaM charAcharam ||2-125-14

tatastu kAshyapIM devIM pratyuvAcha pitAmahaH |
muhUrtaM dhArayAtmAnamAshu laghvI bhaviShyasi ||2-125-15

vaishampAyana uvAcha 
dR^iShTvA tu bhagavAnbrahmA rudraM vachanamabravIt |
sR^iShTo mahAsuravadhaH kiM bhUyaH parirakShyase ||2-125-16

na cha yuddhaM mahAbAho tava kR^iShNena rochate |
na cha budhyasi kR^iShNaM tvamAtmAnaM tu dvidhA kR^itam ||2-125-17

tataH sharIrayogAddhi bhagavAnavyayaH prabhuH |
pravishya pashyate kR^itsnAMstrI.NllokAnsacharAcharAn ||2-125-18

pravishya yogaM yogAtmA varAMstAnanuchintayan |
dvAravatyAM yaduktaM cha tadanusmR^itya sarvashaH |
jagAda nottaraM kiMchinnivR^itto.asau bhavattadA ||2-125-19

AtmAnaM kR^iShNayonisthaM pashyata hyekayonijam |
tato niHsR^itya rudrastu nyastavAdo.abhavanmR^idhe ||2-125-20

brahmANaM chAbravIdrudro na yotsye bhagavanniti |
kR^iShNena saha sa~NgrAme laghvI bhavatu medinI ||2-125-21

tataH kR^iShNo.atha rudrashcha pariShvajya parasparam |
parAM prItimupAgamya sa~NgrAmAdapajagmatuH ||2-125-22

na cha tau pashyate kechidyoginau yogamAgatau |
eko brahma tathA kR^itvA pashya.NllokAnpitAmahaH ||2-125-23

uvAchaitatsamuddishya mArkaNDeyaM sanAradam |
pArshvasthaM paripaprachCha j~nAtvA vai dIrghadarshinam ||2-125-24

pitAmaha uvAcha 
mandarasya gireH pArshve nalinyAM bhavakeshavau |
rAtrau svapnAntare brahmanmayA dR^iShTau harAchyutau ||2-125-25

haraM cha harirUpeNa hariM cha hararUpiNam |
sha~NkhachakragadApANiM pItAmbaradharaM haram ||2-125-26

trishUlapaTTishadharaM vyAghracharmadharaM harim |
garuDasthaM chApi haraM hariM cha vR^iShabhadhvajam ||2-125-27

vismayo me mahAnbrahmandR^iShTvA tatparamAdbhutam |
etadAchakShva bhagavanyAthAtathyena suvrata ||2-125-28

mArkaNDeya uvAcha 
shivAya viShNurUpAya viShNave shivarUpiNe |
yathAntaraM na pashyAmi tena tau dishataH shivam ||2-125-29

anAdimadhyanidhanametadakSharamavyayam |
tadeva te pravakShyAmi rUpaM hariharAtmakam ||2-125-30

yo viShNuH sa tu vai rudro yo rudraH sa pitAmahaH |
ekA mUrtistrayo devA rudraviShNupitAmahAH ||2-125-31

varadA lokakartAro lokanAthAH svayaMbhuvaH |
ardhanArIshvarAste tu vrataM tIvraM samAsthitAH ||2-125-32

yathA jale jalaM kShiptaM jalameva tu tadbhavet |
rudraM viShNuH praviShTastu tathA rudramayo bhavet ||2-125-33

agnimagniH praviShTastu agnireva yathA bhavet |
tathA viShNuM praviShTastu rudro viShNumayo bhavet ||2-125-34

rudramagnimayaM vidyAdviShNuH somAtmakaH smR^itaH |
agnIShomAtmakaM chaiva jagatsthAvaraja~Ngamam ||2-125-35

kartArau chApahartArau sthAvarasya charasya tu |
jagataH shubhakartArau prabhaviShNU maheshvarau ||2-125-36

kartR^ikAraNakartArau kartR^ikAraNakArakau |
bhUtabhavyabhavau devau nArAyaNamaheshvarau ||2-125-37

[jagataH pAlakAvetAvetau sR^iShTikarau smR^itau] |
ete chaiva pravarShanti bhAnti vAnti sR^ijanti cha |
etatparataraM guhyaM kathitaM te pitAmaha ||2-125-38

yashchainaM paThate nityaM yashchainaM shR^iNuyAnnaraH |
prApnoti paramaM sthAnaM viShNurudraprasAdajam ||2-125-39

devau hariharau stoShye brahmanA saha sa~Ngatau |
etau cha paramau devau jagataH prabhavApyayau ||2-125-40

rudrasya paramo viShNurviShNoshcha paramaH shivaH |
eka eva dvidhA bhUto loke charati nityashaH ||2-125-41

na vinA sha~NkaraM viShNurna vinA keshavaM shivaH  | 
tasmAdekatvamAyAtau rudropendrau tu tau purA |
namo rudrAya kR^iShNAya namaH saMhatachAriNe ||2-125-42

namaH ShaDardhanetrAya sadvinetrAya vai namaH |
namaH pi~NgalanetrAya padmanetrAya vai namaH ||2-125-43

namaH kumAragurave pradyumnagurave namaH |
namo dharaNIdharAya ga~NgAdharAya vai namaH ||2-125-44

namo mayUrapichChAya namaH keyUradhAriNe |
namaH kapAlamAlAya vanamAlAya vai namaH ||2-125-45

namastrishUlahastAya chakrahastAya vai namaH |
namaH kanakadaNDAya namaste brahmadaNDine ||2-125-46

namashcharmanivAsAya namaste pItavAsase |
namo.astu lakShmIpataye umAyAH pataye namaH ||2-125-47

namaH khaTvA~NgadhArAya namo musaladhAriNe |
namo bhasmA~NgarAgAya namaH kR^iShNA~NgadhAriNe ||2-125-48

namaH shmashAnavAsAya namaH sAgaravAsine |
namo vR^iShabhavAhAya namo garuDavAhine ||2-125-49

namastvanekarUpAya bahurUpAya vai namaH |
namaH pralayakartre cha namastrailokyadhAriNe ||2-125-50

namo.astu saumyarUpAya namo bhairavarUpiNe |
virUpAkShAya devAya namaH saumyekShaNAya cha ||2-125-51

dakShayaj~navinAshAya balerniyamanAya cha |
namaH parvatavAsAya namaH sAgaravAsine ||2-125-52

namaH suraripughnAya tripuraghnAya vai namaH |
namo.astu narakaghnAya namaH kAmA~NganAshine ||2-125-53

namastvandhakanAshAya namaH kaiTabhanAshine |
namaH sahasrahastAya namo.asa~NkhyeyabAhave ||2-125-54

namaH sahasrashIrShAya bahushIrShAya vai namaH |
dAmodarAya devAya mu~njamekhaline namaH ||2-125-55

namaste bhagavanviShNo namaste bhagava~nChiva |
namaste bhagavandeva namaste devapUjita ||2-125-56

namaste sAmabhirgIta namaste yajubhiH saha |
namaste surashatrughna namaste surapUjita |
namaste karmiNAM karma namo.amitaparAkrama |
hR^iShIkesha namaste.astu svarNakesha namo.astu te ||2-125-57

imam stavaM yo rudrasya viShNoshchaiva mahAtmanaH |
sametya R^iShibhiH sarvaiH stutau stauti maharShibhiH ||2-125-58

vyAsena vedaviduShA nAradena cha dhImatA |
bhAradvAjena gargeNa vishvAmitreNa vai tathA ||2-125-59

agastyena pulastyena dhaumyena cha mahAtmanA |
ya idaM paThate nityaM stotraM hariharAtmakam ||2-125-60 

arogA balavAMshchaiva jAyate nAtra saMshayaH |
shriyaM cha labhate nityaM na cha svargAnnivartate ||2-125-61

aputro labhate putram kanyA vindati satpatim |
gurviNI shR^iNute yA tu varaM putraM prasUyate ||2-125-62

rAkShasAshcha pishAchAshcha vighnAni cha vinAyakaH |
bhayaM tatra na kurvanti yatrAyaM paThyate stavaH ||2-125-63

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi                 
hariharAtmakastavo nAma pa~nchaviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்