Saturday 13 February 2021

பார்வத்யா꞉ ஸகாஷா²த் உஷாயா வரளாப⁴꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 173 (174) - 117 (118)

அத² ஸப்தத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

பார்வத்யா꞉ ஸகாஷா²த் உஷாயா வரளாப⁴꞉

Vana's daughter Usha

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
க்ரீதா³விஹாரோபக³த꞉ கதா³சித³ப⁴வத்³ப⁴வ꞉ |
தே³வ்யா ஸஹ நதீ³தீரே ரம்யே ஷ்²ரீமதி ஸ ப்ரபு⁴꞉ ||2-117-1

ஷ²தாநி தத்ராப்ஸரஸாம் சிக்ரீடு³ஷ்²ச ஸமந்தத꞉ |
ஸர்வர்துகவநே ரம்யே க³ந்த⁴ர்வபதயஸ்ததா² ||2-117-2

குஸுமை꞉ பாரிஜாதஸ்ய புஷ்பை꞉ ஸந்தாநகஸ்ய ச |
க³ந்தோ⁴த்³தா³மமிவாகாஷ²ம் நதீ³தீரம் து ஸர்வஷ²꞉ ||2-117--3

வேணுவீணாம்ருத³ங்கை³ஷ்²ச பணவைஷ்²ச ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
வாத்³யமாநை꞉ ஸ ஷு²ஷ்²ராவ கீ³தமப்ஸரஸாம் ததா³ ||2-117-4

ஸூதமாக³த⁴கல்பைஷ்²சாஸ்துவந்நப்ஸரஸாம் க³ணா꞉ |
தே³வதே³வம் ஸுவபுஷம் ஸ்ரக்³விணம் ரக்தவாஸஸம் ||2-117-5

ஷ்²ரீமஹேஷ²ம் தே³வதே³வமர்சயந்தி மநோரமம் |
ததஸ்து தே³வ்யா ரூபேண சித்ரளேகா² வராப்ஸரா꞉ ||2-117-6

ப⁴வம் ப்ரஸாத³யாமாஸ தே³வீ ச ப்ராஹஸத்ததா³ |
ப்ரஸாத³யந்தீமீஷா²நம் ப்ரஹஸந்த்யப்ஸரோக³ணா꞉ ||2-117-7

ப⁴வஸ்ய பார்ஷதா³ தி³வ்யா நாநாரூபா மஹௌஜஸ꞉ |
தே³வ்யா ஹ்யநுஜ்ஞயா ஸர்வே க்ரீட³ந்தே தத்ர தத்ர ஹ ||2-117-8

அத² தே பார்ஷதா³ஸ்தத்ர ரஹஸ்யே ஸுவிபஷ்²சித꞉ |
மஹாதே³வஸ்ய ரூபேண தச்சிஹ்நம் ரூபமாஸ்தி²தா꞉ ||2-117-9

ததோ தே³வ்யா꞉ ஸுரூபேண லீலயா வத³நேந ச |
தே³வீ ப்ரஹாஸம் முமுசே தாஷ்²சைவாப்ஸரஸஸ்ததா³ |
தத꞉ கிலகிலாஷ²ப்³த³꞉ ப்ராது³ர்பூ⁴த꞉ ஸமந்தத꞉ ||2-117-10

ப்ரஹர்ஷமதுலம் லேபே⁴ ப⁴வ꞉ ப்ரீதமநாஸ்ததா³ |
பா³ணஸ்ய து³ஹிதா கந்யா தத்ரோஷா நாம பா⁴மிநீ ||2-117-11

தே³வம் ஸங்க்ரீடி³தம் த்³ருஷ்ட்வா தே³வ்யா ஸஹ நதீ³க³தம் |
தீ³ப்யமாநம் மஹாதே³வம் த்³வாத³ஷா²தி³த்யதேஜஸம் ||2-117-12

நாநாரூபம் வபு꞉ க்ருத்வா தே³வ்யா꞉ ப்ரியசிகீர்ஷயா |
உஷா மநோரத²ம் சக்ரே பார்வத்யா꞉ ஸம்நிதௌ⁴ ததா² ||2-117-13

த⁴ந்யா ஹி ப⁴ர்த்ருஸஹிதா ரமத்யேவம் ஸமாக³தா꞉ |
மநஸா த்வத² ஸங்கல்பமுஷயா பா⁴ஷிதம் ததா² ||2-117-14

விஜ்ஞாய தத³பி⁴ப்ராயமுஷாயா꞉ பர்வதாத்மஜா |
ப்ராஹ தே³வீ ததோ வாக்யமுஷாம் ஹர்ஷயதீ ஷ²நை꞉ ||2-117-15

உஷே த்வம் ஷீ²க்⁴ரமப்யேவம் ப⁴ர்த்ரா ஸஹ ரமிஷ்யஸி |
யதா² தே³வோ மயா ஸார்த⁴ம் ஷ²ங்கர꞉ ஷ²த்ருநாஷ²ந꞉ ||2-117-16 

ஏவமுக்தே ததா³ தே³வ்யா வாக்யே சிந்தாவிளேக்ஷணா |
உஷா பா⁴வம் ததா³ சக்ரே ப⁴ர்த்ரா ரம்ஸ்யே கதா³ ஸஹ ||2-117-17

ததா³ ஹைமவதீ வாக்யம் ஸம்ப்ரஹஸ்யேத³மப்³ரவீத் |
உஷே ஷ்²ருணுஷ்வ வாக்யம் மே யதா³ ஸம்யோக³மேஷ்யஸி ||2-117-18

வைஷா²கே² மாஸி ஹர்ம்யஸ்தா²ம் த்³வாத³ஷ்²யாம் த்வம் தி³நக்ஷயே |
ரமயிஷ்யதி ய꞉ ஸ்வப்நே ஸ தே ப⁴ர்தா ப⁴விஷ்யதி ||2-117-19

ஏவமுக்தா தை³த்யஸுதா கந்யாக³ணஸமாவ்ருதா |
அபாக்ராமத ஹர்ஷேண ரமமாணா யதா²ஸுக²ம் ||2-117-20

தத꞉ ஸகீ²பி⁴ர்ஹாஸ்யந்தீ ஹர்ஷேணோத்பு²ல்லலோசநா |
தாலிகாஸம்நிபாதைஷ்²ச ஹ்யந்யோந்யமப்⁴யவர்தத ||2-117-21

கிந்நர்யோ யக்ஷகந்யாஷ்²ச நாநாதை³தேயகந்யகா꞉ |
அப்ஸரோக³ணகந்யாஷ்²ச உஷாயா꞉ ஸகி²தாம் க³தா꞉ ||2-117-22

உக்தா ச தத்ர தாபி⁴ஷ்²ச ப⁴ர்தா தவ வராநநே |
ப⁴விஷ்யத்யசிரேணைவ தே³வ்யா வசநகல்பித꞉ ||2-117-23

ந ஹி தே³வ்யா வசோ மித்²யா ப⁴விஷ்யதி கதா³சந |
ரூபாபி⁴ஜநஸம்பந்ந꞉ பதிஸ்தே கல்பிதஸ்தயா || 2-117-24

உஷா ஸகீ²நாம் தத்³வாக்யம் ப்ரதிபூஜ்ய யதா²விதி⁴ |
யத்தந்மநோரத²ம் தே³வ்யா பா⁴வயந்தீ வ்யவஸ்தி²தா ||2-117-25

தத꞉ க்ரீடா³விஹாரம் தமநுபூ⁴ய ஸஹோமயா |
க³தே(அ)ஹநி தத꞉ ஸர்வா  நார்யஸ்தா꞉ பரமாத்³பு⁴தா꞉ ||2-117-26

யயு꞉ ஸ்வாநாலயாந்ஸர்வா தே³வீ சாத³ர்ஷ²நம் க³தா |
காஷ்²சித³ஷ்²வைஸ்ததா² யாநைர்க³ஜைரந்யாஸ்ததா² ரதை²꞉ ||2-117-27 

புரம் ப்ரவிவிஷு²ர்ஹ்ருஷ்டா꞉ காஷ்²சிதா³காஷ²மாஸ்தி²தா꞉ |
தத꞉ ப்ரப்⁴ருதி ஸா தே³வீ காமமோஹம் க³தா விபோ⁴ ||2-117-28

தே³வ்யாஸ்து வசநம் ஸ்ம்ருத்வா  ஸம்ஸ்மரந்தீ பதிம் ததா³ |
நித்³ராம் ந ப⁴ஜதே ராத்ரௌ ந தி³வா போ⁴ஜநம் ததா² ||2--117-29

ஸ்மரந்தீ பதிபா⁴வம் ஸா விளலாப ந்ருபாத்மஜா |
நிந்த³ந்தீ ஷ²ஷி²நம் நாகே ஸேவதீ ந ச சந்த³நம் ||2-117-30

ஸா பா³லா மோஹிதா ராஜந்காமேந பரிபீடி³தா |
உபசர்யந்தி தாம் ஸக்²யோ விஜ்வராமபி ஸஜ்வராம் ||2-117-31

தப்யதே ஹ்ருத³யம் தஸ்யாளேபிதம் சந்த³நேந ச |
கபோலே பாண்டி³மா சிஹ்நம் நேத்ரே ஜலஸமந்விதே ||2-117-32

ஜ்ரும்ப⁴ணம் ச ததா² ஸ்வாபோ தே³ஹே தஸ்யா வ்யவர்த⁴த |
பத்³மிநீகந்த³சூர்ணாநி ஷீ²தலாநி முஹுர்முஹு꞉ ||2-117-33

க்ஷிபந்தி ஸக்²யோ ஹ்ருத³யே பீடி³தே மந்மதா²க்³நிநா |
வ்யஜநாநி ப்ரகுர்வந்தி ப்ருச்ச²ந்தி ச புந꞉ புந꞉ ||2-117-34

கா வ்யதா² கிம் ஷ²ரீரம் தே கிமித³ம் தவ பா⁴மிநீ |
கிம் துப்⁴யம் ரோசதே தே³வி ததா³க்²யாஹி வராநநே ||2-1117-35

கஸ்மாதி³த³ம் ஸமுத்பந்நம் து³꞉க²ஸாத்⁴யம் மநோரமே |
த்வந்மநோநுக³தம் வாக்யம் வத³ந்த்யேதாஸ்து ஸாரிகா꞉ ||2-117-36

ஷு²கா நீலதமா꞉ ஸுப்⁴ரு பட²ந்தி ஹி புமாநிவ |
ப்ரஹ்லாத³ஜநநம் வாக்யம் கிமர்த²ம் நாத்³ய பா⁴ஷ²ஸே ||2-117-37

தவ தாதோ மஹாவீரோ தே³வாநாமபி து³ர்ஜய꞉ |
தஸ்யாக்³ரே திஷ்ட²தே கோ(அ)பி ந பூ⁴மௌ வரவர்ணிநி ||2-117-38

ப³லே꞉ புத்ரோ மஹாவீரோ பா³ணோ ஹி து³ரதிக்ரம꞉ |
ஜித்வாமராவதீகம் ச நக³ரம் ஷோ²ணிதாஹ்வயம் |
யத்ர ஸந்திஷ்ட²தே தே³வ꞉ ஷூ²லஹஸ்தோ மஹேஷ்²வர꞉ || 2-117-39

புத்ரோ(அ)யமிதி ஜாநீஹி கி³ரிஜாம் யோ(அ)ப்³ரவீத்³த⁴ர꞉ |
பா³ணம் ப்ரதி மஹாதே³வஸ்தவ தாதமுஷே ஷ்²ருணு ||2-117-40

கா வ்யதே²தி முகே² சேத³ம் நாஸாக்³ரம் ச விராஜதே |
நீஹாரபி³ந்த³வ꞉ பத்³மே ராஜந்தே ஷ²ரதா³க³மே ||2-117-41

ஸம்பூர்ணசந்த்³ரப்ரதிமம் முக²ம் சந்த்³ரோ யதா² க⁴நே |
ந ஷோ²ப⁴தே து விச்சா²யம் கிமர்த²ம் காரணம் வத³ ||2-117-42

ஷ்²வாஸாண்முஞ்சஸி பா³லே த்வம் ந ரதிம் யாஸி பா⁴வத꞉ |
க்³ருஹாண போ⁴ஜநம் தி³வ்யம் யத்தே மநஸி வர்ததே ||2-117-43

தாம்பூ³லம் ரோசதே பூர்வம் தத்கிமர்த²ம் ந க்³ருஹ்யதே |
மிஷ்டாநி யாநி வஸ்தூநி து³ர்லபா⁴நீதரைர்ஜநை꞉ ||2-117-44

க்³ருஹாண தே³வி உத்திஷ்ட² வத³ பீடா³ம் ஷ²ரீரஜாம் |
இதி கோலாஹலம் ஷ்²ருத்வா உஷா வேஷ்²மஸமுத்³ப⁴வம் ||2-117-45

தா³ஸீபி⁴꞉ கீர்திதம் தத்ர மாதுரக்³ரே ப்ருத²க்ப்ருத²க் |
ராஜபுத்ரீ யதா³ தே³வீ ஸமாயாதா க்³ருஹே ஸதீ ||2-117-46

ஜலக்ரீடா³விஹாராச்ச மூகேவ பரிலக்ஷ்யதே |
அதோ தா³ஸீஜநா தே³வி வதா³மஸ்த்வாம் வயம் ஜநா꞉ ||2-117-47

கோ மோஹ꞉ கிமித³ம் மௌநம் க꞉ ஸ்வாபோ ம்லாநதா கத²ம் |
விசார்ய பி⁴ஷஜோ தே³வி தி³ஷ்²யந்தாம் கஷ்டஷா²ந்தயே ||2-117-48

ஷி²ரீஷபுஷ்பஸத்³ருஷ²ம் யச்ச²ரீரம் ஸுகோமளம் |
தத்கத²ம் ஸஹதே தே³வி வ்யாதி⁴பா⁴ரம் வராநநே ||2-117-49

இதி ஷ்²ருத்வா ததா³ தே³வீ ஸத்வரா ஹம்ஸகா³மிநீ |
ப்ராப்ய தே³ஷ²முஷா யத்ர கிமித³ம் கஷ்டலக்ஷணம் ||2-117-50

பல்லவாக்ருதிஹஸ்தேந கோமளம் தத்கரம் ததா³ |
ஸ்ப்ருஷ்ட்வாங்கு³ளீரநாயாஸம் ஸ்போ²டயாமாஸ பா⁴மிநீ ||2-117-51

கிமஸ்தி தவ கல்யாநி கா வ்யதா² தவ வர்ததே |
ஏதே வைத்³யா꞉ ஸமாக³த்ய ப்ருச்ச²ந்தி ப⁴வதீம் ஹி தத் ||2-117-52 

வைத்³யா ஊசு꞉
ஜலக்ரீடா³ம் க³தா தத்ர ராஜபுத்ரீ ஸகீ²க³ணை꞉ |
பார்வத்யா꞉ க்ரீடி³தம் தத்ர ஜாநீம꞉ ஷ்²ரமஸம்ப⁴வம் ||2-117-53

ஷ்²ரமாத்³க்³ளாநி꞉ ஸமுத்பந்நா ஜ்ரும்ப⁴ணே ச புந꞉  புந꞉ |
ஸ்வாபஷ்²ச ஜாயதே தேந மா ப⁴யம் கர்துமர்ஹஸி ||2-117-54

தே³வ்யுவாச 
ஹ்ருத³யே நிஹிதம் வைத்³யாஷ்²சந்த³நம் ஹிமஸம்யுதம் |
அமாத்யா꞉ கிமித³ம் ஷீ²க்⁴ரம் கிமித³ம் பு³த்³பு³தா³யதே ||2-117-55

அதிதா³ஹோ மஹாந்ஸ்வேத³꞉ பிபாஸா ந பு³பு⁴க்ஷதே |
ப்ரளாப ஏவ கிம் தஸ்யாம் ஷா²ஸ்த்ரதோ ப்³ரூத நிஷ்²சிதம் ||2-117-56

வைத்³யா ஊசு꞉ 
க்ரீடா³விஹாரே மிலிதா꞉ ஸ்த்ரீஜநா தே³வஸம்நிதௌ⁴ |
ரூபேணாப்ரதிமா தே³வீ ராஜபுத்ரீ ச பா⁴விநீ ||2-117-57

த்³ருஷ்டிபாத꞉ க்ருதஸ்தாபி⁴ஸ்தேந புத்ர்யாம் வ்யதா²ப⁴வத் |
ரக்ஷாமந்த்ரைஸ்ததா² பீதை꞉ ஸர்ஷபைஸ்தாம் குமாரிகாம் ||2-117-58

பாநீயைரபி⁴ஷேகேண பரா ஷா²ந்திர்ப⁴விஷ்யதி |
இத்யுக்த்வா பி⁴ஷஜ꞉ ஸர்வே நிவ்ருத்தா ந்ருபவேஷ்²மத꞉ ||2-117-59

ஸூசயந்த꞉ புந꞉ ஸர்வே காமாபி⁴ப்ராயஜாம் வ்யதா²ம் |
மாத்ருப்ருஷ்டா வராரோஹா சிரகாலமுவாச ஸா ||2-117-60

லஜ்ஜாவதீ மஹாபா⁴கா³ மாதரம் ருத³தீம் ப்⁴ற்^ஷ²ம் |
மாதர்ந ரோசதே நித்யம் பா⁴ஷணம் ந ச போ⁴ஜநம் ||2-117-61

ந சாப்யுத்ஸவகம் மாத꞉ ஸதா³ஹம் ஹ்ருத³யம் ஷ்²ருணு |
இத்யுக்த்வா விரராமாத² ஹ்யுஷா நாரீ வராநநா ||2-117-62

ஸர்வாபி⁴꞉ ஸ்த்ரீபி⁴ராரப்³த⁴மந்யோந்யம் முக²வீக்ஷணம் |
லஜ்ஜாநுகாரி நாரீணாம் யௌவநே ஹி ப⁴வேதி³தி ||2-117-63

இயம் ச ராஜகந்யா ஹி ப⁴ர்த்ருயோக்³யா கிமுச்யதே  |
பிது꞉ ப்ரஸாதா³ந்மாதுஷ்²ச ப்ராப்நுயாத்ஸத்³ருஷ²ம் வரம் ||2-117-64 

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
பா³ணயுத்³தே⁴ உஷாவிரஹோ நாம ஸப்தத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_117_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part  2 - Vishnu Parva
Chapter 117- Parvati blesses Usha with a Boon 
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 31,  2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha saptadashAdhikashatatamo.adhyAyaH

pArvatyAH sakAshAt uShAyA varalAbhaH 

vaishampAyana uvAcha 
krIdAvihAropagataH kadAchidabhavadbhavaH |
devyA saha nadItIre ramye shrImati sa prabhuH ||2-117-1

shatAni tatrApsarasAM chikrIDushcha samaMtataH |
sarvartukavane ramye gandharvapatayastathA ||2-117-2

kusumaiH pArijAtasya puShpaiH santAnakasya cha |
gandhoddAmamivAkAshaM nadItIraM tu sarvashaH ||2-117--3

veNuvINAmR^ida~Ngaishcha paNavaishcha sahasrashaH |
vAdyamAnaiH sa shushrAva gItamapsarasAM tadA ||2-117-4

sUtamAgadhakalpaishchAstuvannapsarasAM gaNAH |
devadevaM suvapuShaM sragviNaM raktavAsasam ||2-117-5

shrImaheshaM devadevamarchayanti manoramam |
tatastu devyA rUpeNa chitralekhA varApsarAH ||2-117-6

bhavaM prasAdayAmAsa devI cha prAhasattadA |
prasAdayantImIshAnaM prahasantyapsarogaNAH ||2-117-7

bhavasya pArShadA divyA nAnArUpA mahaujasaH |
devyA hyanuj~nayA sarve krIDante tatra tatra ha ||2-117-8

atha te pArShadAstatra rahasye suvipashchitaH |
mahAdevasya rUpeNa tachchihnaM rUpamAsthitAH ||2-117-9

tato devyAH surUpeNa lIlayA vadanena cha |
devI prahAsaM mumuche tAshchaivApsarasastadA |
tataH kilakilAshabdaH prAdurbhUtaH samaMtataH ||2-117-10

praharShamatulaM lebhe bhavaH prItamanAstadA |
bANasya duhitA kanyA tatroShA nAma bhAminI ||2-117-11

devaM saMkrIDitaM dR^iShTvA devyA saha nadIgatam |
dIpyamAnaM mahAdevaM dvAdashAdityatejasam ||2-117-12

nAnArUpaM vapuH kR^itvA devyAH priyachikIrShayA |
uShA manorathaM chakre pArvatyAH saMnidhau tathA ||2-117-13

dhanyA hi bhartR^isahitA ramatyevaM samAgatAH |
manasA tvatha saMkalpamuShayA bhAShitaM tathA ||2-117-14

vij~nAya tadabhiprAyamuShAyAH parvatAtmajA |
prAha devI tato vAkyamuShAM harShayatI shanaiH ||2-117-15

uShe tvaM shIghramapyevaM bhartrA saha ramiShyasi |
yathA devo mayA sArdhaM sha~NkaraH shatrunAshanaH ||2-117-16 

evamukte tadA devyA vAkye chintAvilekShaNA |
uShA bhAvaM tadA chakre bhartrA raMsye kadA saha ||2-117-17

tadA haimavatI vAkyaM saMprahasyedamabravIt |
uShe shR^iNuShva vAkyaM me yadA saMyogameShyasi ||2-117-18

vaishAkhe mAsi harmyasthAM dvAdashyAM tvaM dinakShaye |
ramayiShyati yaH svapne sa te bhartA bhaviShyati ||2-117-19

evamuktA daityasutA kanyAgaNasamAvR^itA |
apAkrAmata harSheNa ramamANA yathAsukham ||2-117-20

tataH sakhIbhirhAsyantI harSheNotphullalochanA |
tAlikAsaMnipAtaishcha hyanyonyamabhyavartata ||2-117-21

kinnaryo yakShakanyAshcha nAnAdaiteyakanyakAH |
apsarogaNakanyAshcha uShAyAH sakhitAM gatAH ||2-117-22

uktA cha tatra tAbhishcha bhartA tava varAnane |
bhaviShyatyachireNaiva devyA vachanakalpitaH ||2-117-23

na hi devyA vacho mithyA bhaviShyati kadAchana |
rUpAbhijanasaMpannaH patiste kalpitastayA || 2-117-24

uShA sakhInAM tadvAkyaM pratipUjya yathAvidhi |
yattanmanorathaM devyA bhAvayantI vyavasthitA ||2-117-25

tataH krIDAvihAraM tamanubhUya sahomayA |
gate.ahani tataH sarvA  nAryastAH paramAdbhutAH ||2-117-26

yayuH svAnAlayAnsarvA devI chAdarshanaM gatA |
kAshchidashvaistathA yAnairgajairanyAstathA rathaiH ||2-117-27 

puraM pravivishurhR^iShTAH kAshchidAkAshamAsthitAH |
tataH prabhR^iti sA devI kAmamohaM gatA vibho ||2-117-28

devyAstu vachanaM smR^itvA  saMsmarantI patiM tadA |
nidrAM na bhajate rAtrau na divA bhojanaM tathA ||2--117-29

smarantI patibhAvaM sA vilalApa nR^ipAtmajA |
nindantI shashinaM nAke sevatI na cha chandanam ||2-117-30

sA bAlA mohitA rAjankAmena paripIDitA |
upacharyanti tAM sakhyo vijvarAmapi sajvarAm ||2-117-31

tapyate hR^idayaM tasyAlepitaM chandanena cha |
kapole pANDimA chihnaM netre jalasamanvite ||2-117-32

jR^imbhaNaM cha tathA svApo dehe tasyA vyavardhata |
padminIkandachUrNAni shItalAni muhurmuhuH ||2-117-33

kShipanti sakhyo hR^idaye pIDite manmathAgninA |
vyajanAni prakurvanti pR^ichChanti cha punaH punaH ||2-117-34

kA vyathA kiM sharIraM te kimidaM tava bhAminI |
kiM tubhyaM rochate devi tadAkhyAhi varAnane ||2-1117-35

kasmAdidaM samutpannaM duHkhasAdhyaM manorame |
tvanmanonugataM vAkyaM vadantyetAstu sArikAH ||2-117-36

shukA nIlatamAH subhru paThanti hi pumAniva |
prahlAdajananaM vAkyaM kimarthaM nAdya bhAshase ||2-117-37

tava tAto mahAvIro devAnAmapi durjayaH |
tasyAgre tiShThate ko.api na bhUmau varavarNini ||2-117-38

baleH putro mahAvIro bANo hi duratikramaH |
jitvAmarAvatIkaM cha nagaraM shoNitAhvayam |
yatra saMtiShThate devaH shUlahasto maheshvaraH || 2-117-39

putro.ayamiti jAnIhi girijAM yo.abravIddharaH |
bANaM prati mahAdevastava tAtamuShe shR^iNu ||2-117-40

kA vyatheti mukhe chedaM nAsAgraM cha virAjate |
nIhArabindavaH padme rAjante sharadAgame ||2-117-41

saMpUrNachandrapratimaM mukhaM chandro yathA ghane |
na shobhate tu vichChAyaM kimarthaM kAraNaM vada ||2-117-42

shvAsANmu~nchasi bAle tvaM na ratiM yAsi bhAvataH |
gR^ihANa bhojanaM divyaM yatte manasi vartate ||2-117-43

tAmbUlaM rochate pUrvaM tatkimarthaM na gR^ihyate |
miShTAni yAni vastUni durlabhAnItarairjanaiH ||2-117-44

gR^ihANa devi uttiShTha vada pIDAM sharIrajAm |
iti kolAhalaM shrutvA uShA veshmasamudbhavam ||2-117-45

dAsIbhiH kIrtitaM tatra mAturagre pR^ithakpR^ithak |
rAjaputrI yadA devI samAyAtA gR^ihe satI ||2-117-46

jalakrIDAvihArAchcha mUkeva parilakShyate |
ato dAsIjanA devi vadAmastvAM vayaM janAH ||2-117-47

ko mohaH kimidaM maunaM kaH svApo mlAnatA katham |
vichArya bhiShajo devi dishyantAM kaShTashAntaye ||2-117-48

shirIShapuShpasadR^ishaM yachCharIraM sukomalam |
tatkathaM sahate devi vyAdhibhAraM varAnane ||2-117-49

iti shrutvA tadA devI satvarA haMsagAminI |
prApya deshamuShA yatra kimidaM kaShTalakShaNam ||2-117-50

pallavAkR^itihastena komalaM tatkaraM tadA |
spR^iShTvA~NgulIranAyAsaM sphoTayAmAsa bhAminI ||2-117-51

kimasti tava kalyAni kA vyathA tava vartate |
ete vaidyAH samAgatya pR^ichChanti bhavatIM hi tat ||2-117-52 

vaidyA UchuH
jalakrIDAM gatA tatra rAjaputrI sakhIgaNaiH |
pArvatyAH krIDitaM tatra jAnImaH shramasaMbhavam ||2-117-53

shramAdglAniH samutpannA jR^imbhaNe cha punaH  punaH |
svApashcha jAyate tena mA bhayaM kartumarhasi ||2-117-54

devyuvAcha 
hR^idaye nihitaM vaidyAshchandanaM himasaMyutam |
amAtyAH kimidaM shIghraM kimidaM budbudAyate ||2-117-55

atidAho mahAnsvedaH pipAsA na bubhukShate |
pralApa eva kiM tasyAM shAstrato brUta nishchitam ||2-117-56

vaidyA UchuH 
krIDAvihAre militAH strIjanA devasaMnidhau |
rUpeNApratimA devI rAjaputrI cha bhAvinI ||2-117-57

dR^iShTipAtaH kR^itastAbhistena putryAM vyathAbhavat |
rakShAmantraistathA pItaiH sarShapaistAM kumArikAm ||2-117-58

pAnIyairabhiShekeNa parA shAntirbhaviShyati |
ityuktvA bhiShajaH sarve nivR^ittA nR^ipaveshmataH ||2-117-59

sUchayantaH punaH sarve kAmAbhiprAyajAM vyathAm |
mAtR^ipR^iShTA varArohA chirakAlamuvAcha sA ||2-117-60

lajjAvatI mahAbhAgA mAtaraM rudatIM bhR^sham |
mAtarna rochate nityaM bhAShaNaM na cha bhojanam ||2-117-61

na chApyutsavakaM mAtaH sadAhaM hR^idayaM shR^iNu |
ityuktvA virarAmAtha hyuShA nArI varAnanA ||2-117-62

sarvAbhiH strIbhirArabdhamanyonyaM mukhavIkShaNam |
lajjAnukAri nArINAM yauvane hi bhavediti ||2-117-63

iyaM cha rAjakanyA hi bhartR^iyogyA kimuchyate  |
pituH prasAdAnmAtushcha prApnuyAtsadR^ishaM varam ||2-117-64 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
bANayuddhe uShAviraho nAma saptadashAdhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்