Sunday 7 February 2021

பா³ணாஸுராக்²யானம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 172 (173) - 116 (117)

அத² பஞ்சத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

பா³ணாஸுராக்²யானம்

Shiva and Vanasura

ஜனமேஜய உவாச 
பூ⁴ய ஏவ மஹாபா³ஹோர்யது³ஸிம்ஹஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
கர்மான்யபரிமேயாணி ஷ்²ருதானி த்³விஜஸத்தம ||2-116-1

த்வத்த꞉ ஷ்²ருதவதாம் ஷ்²ரேஷ்ட² வாஸுதே³வஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
யத்த்வயா கதி²தம் பூர்வம் பா³ணம் ப்ரதி மஹாஸுரம் ||2-116-2

தத³ஹம் ஷ்²ரோதுமிச்சா²மி விஸ்தரேண தபோத⁴ன |
கத²ம் ச தே³வதே³வஸ்ய புத்ரத்வமஸுரோ க³த꞉ ||2-116-3

யோ(அ)பி⁴கு³ப்த꞉ ஸ்வயம் ப்³ரஹ்மஞ்ச²ங்கரேண மஹாத்மனா |
ஸஹவாஸம் க³தேனைவ ஸக³ணேன கு³ஹேன து ||2-116-4

ப³லேர்ப³லவத꞉ புத்ரோ ஜ்யேஷ்டோ² ப்⁴ராத்ருஷ²தஸ்ய ய꞉ |
வ்ருதோ பா³ஹுஸஹஸ்ரேண தி³வ்யாஸ்த்ரஷ²ததா⁴ரிணா ||2-116-5

அஸங்க்²யைஷ்²ச மஹாகாயைர்மஹாப³லஷ²தைர்வ்ருத꞉ |
வாஸுதே³வேன ஸ கத²ம் பா³ண꞉ ஸங்க்²யே பராஜித꞉ ||2-116-6

ஸம்ரப்³த⁴ஷ்²சைவ யுத்³தா⁴ர்தீ² ஜீவன்முக்த꞉ கத²ம் ச ஸ꞉ |

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ஷ்²ருணுஷ்வாவஹிதோ ராஜன்க்ருஷ்ணஸ்யாமிததேஜஸ꞉ ||2-116-7

மனுஷ்யலோகே பா³ணேன யதா²பூ⁴த்³விக்³ரஹோ மஹான் |
வாஸுதே³வேன யத்ராஸௌ ருத்³ரஸ்கந்த³ஸஹாயவான் ||2-116-8

ப³லிபுத்ரோ ரணஷ்²லாகீ⁴ ஜித்வா ஜீவன்விஸர்ஜித꞉ |
ததா² சாஸ்ய வரோ த³த்த꞉ ஷ²ங்கரேண மஹாத்மனா ||2-116-9

நித்யம் ஸாம்நித்⁴யதாம் சைவ கா³ணபத்யம் ததா²க்ஷயம் |
யதா² பா³ணஸ்ய தத்³யுத்³த⁴ம் ஜீவன்முக்தோ யதா² ச ஸ꞉ ||2-116-10

யதா² ச தே³வதே³வஸ்ய புத்ரத்வம் ஸோ(அ)ஸுரோ க³த꞉ |
யத³ர்த²ம் ச மஹத்³யுத்³த⁴ம் தத்ஸர்வமகி²லம் ஷ்²ருணு ||2-116-11

த்³ருஷ்ட்வா தத꞉ குமாரஸ்ய க்ரீட³தஷ்²ச மஹாத்மன꞉ |
ப³லிபுத்ரோ மஹாவீர்யோ விஸ்மயம் பரமம் க³த꞉ ||2-116-12

தஸ்யா பு³த்³தி⁴꞉ ஸமுத்பன்னா தபஷ்²சர்தும் ஸுது³ஷ்கரம் |
ருத்³ரஸ்யாராத⁴னார்தா²ய தே³வஸ்ய ஸ்யாம் யதா² ஸுத꞉ ||2-116-13

ததோ(அ)க்³ளபயதா³த்மானம் தபஸா ஷ்²லாக⁴தே ச ஸ꞉ |
தே³வஷ்²ச பரமம் தோஷம் ஜகா³ம ச ஸஹோமயா ||2-116-14

நீலகண்ட²꞉ பராம் ப்ரீதிம் க³த்வா சாஸுரமப்³ரவீத் |
வரம் வரய ப⁴த்³ரம் தே யத்தே மனஸி வர்ததே ||2-116-15

அத² பா³ணோ(அ)ப்³ரவீத்³வாக்யம் தே³வதே³வம் மஹேஷ்²வரம் |
தே³வ்யா꞉ புத்ரத்வமிச்சா²மி த்வயா த³த்தம் த்ரிலோசன ||2-116-16

ஷ²ங்கரஸ்து ததே²த்யுக்த்வா ருத்³ராணீமித³மப்³ரவீத் |
கனீயான்கார்திகேயஸ்ய புத்ரோ(அ)யம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ||2-116-17

யத்ரோத்தி²தோ மஹாஸேன꞉  ஸோ(அ)க்³நிஜோ ருதி⁴ரே புரே |
தத்ரோத்³தே³ஷே² புரம் சாஸ்ய ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஷ²ய꞉ ||2-116-18

நாம்னா தச்சோ²ணிதபுரம் ப⁴விஷ்யதி புரோத்தமம் |
மயாபி⁴கு³ப்தம் ஷ்²ரீமந்தம் ந கஷ்²சித்ப்ரஸஹிஷ்யதி ||2-116-19

தத꞉ ஸ நிவஸன்பா³ண꞉ புரே ஷோ²ணிதஸாஹ்வயே |
ராஜ்யம் ப்ரஷா²ஸதே நித்யம் க்ஷோப⁴யன்ஸர்வதே³வதா꞉ ||2-116-20

அவதீர்ய மதோ³த்ஸிக்தோ பா³ணோ பா³ஹுஸஹஸ்ரவான் |
அசிந்தயந்தே³வக³ணான்யுத்³த⁴மாகாங்க்ஷதே ஸதா³ ||2-116-21

த்⁴வஜம் சாஸ்ய த³தௌ³ ப்ரீத꞉ குமாரோ ஹ்யக்³னிதேஜஸம் |
வாஹனம் சைவ பா³ணஸ்ய மயூரம் தீ³ப்ததேஜஸம் ||2-116-22

ந தே³வா ந ச க³ந்த⁴ர்வா ந யக்ஷா நாபி பன்னகா³꞉ |
தஸ்ய யுத்³தே⁴ வ்யதிஷ்ட²ந்த தே³வதே³வஸ்ய தேஜஸா ||2-116-23

த்ர்யம்ப³கேணாபி⁴கு³ப்தஷ்²ச த³ர்போத்ஸிக்தோ மஹாஸுர꞉ |
பூ⁴யோ ம்ருக³யதே யுத்³த⁴ம் ஷூ²லினம் ஸோ(அ)ப்⁴யக³ச்ச²த ||2-116-24

ஸ ருத்³ரமபி⁴க³ம்யாத² ப்ரணிபத்யாபி⁴வாத்³ய ச |
ப³லிஸூனுரித³ம் வாக்யம் பப்ரச்ச² வ்ருஷப⁴த்⁴வஜம் ||2-116-25

அஸக்ருந்நிர்ஜிதா தே³வா꞉ ஸஸாத்⁴யா꞉ ஸமருத்³க³ணா꞉ |
மயா மத³ப³லோத்ஸேகாத்ஸஸைன்யேன தவாஷ்²ரயாத் ||2-116-26

இமம் தே³ஷ²ம் ஸமாக³ம்ய வஸந்தி ஸ்ம புரே ஸுக²ம் |  
தே பராஜயஸந்த்ரஸ்தா நிராஷா² மத்பராஜயே ||2-116-27

நாகப்ருஷ்ட²முபாக³ம்ய நிவஸந்தி யதா²ஸுக²ம் |
ஸோ(அ)ஹம் நிராஷோ² யுத்³த⁴ஸ்ய ஜீவிதம் நாத்³ய காமயே ||2-116-28

அயுத்³த்⁴யதோ வ்ருதா² ஹ்யேஷாம் பா³ஹூனாம் தா⁴ரணம் மம |
தத்³ப்³ரூஹி மம யுத்³த⁴ஸ்ய கச்சிதா³க³மனம் ப⁴வேத் ||2-116-29

ந மே யுத்³த⁴ம் வினா தே³வ ரதிரஸ்தி ப்ரஸீத³ மே |
தத꞉ ப்ரஹஸ்ய ப⁴க³வானப்³ரவீத்³ருஷப⁴த்⁴வஜ꞉ ||2-116-30

ப⁴விதா பா³ண யுத்³த⁴ம் வை ததா² தச்ச்²ருணு தா³னவ | 
த்⁴வஜஸ்யாஸ்ய யதா³ ப⁴ங்க³ஸ்தவ தாத ப⁴விஷ்யதி |
ஸ்வஸ்தா²னே ஸ்தா²பிதஸ்யாத² ததா³ யுத்³த⁴ம் ப⁴விஷ்யதி ||2-116-31 

இத்யேவமுக்த꞉  ப்ரஹஸன்பா³ணஸ்து ப³ஹுஷோ² முதா³ |
ப்ரஸன்னவத³னோ பூ⁴த்வா பாத³யோ꞉ பதிதோ(அ)ப்³ரவீத் |
தி³ஷ்ட்யா பா³ஹுஸஹஸ்ரஸ்ய  ந வ்ருதா² தா⁴ரணம் மம ||2-116-32

தி³ஷ்ட்யா ஸஹஸ்ராக்ஷமஹம் விஜேதா புனராஹவே |
ஆனந்தே³நாஷ்²ருபூர்ணாப்⁴யாம் நேத்ராப்⁴யாமரிமர்த³ன꞉ |
பஞ்சாஞ்ஜலிஷ²தைர்தே³வம் பூஜயன்பதிதோ பு⁴வி ||2-116-33  

ஈஷ்²வர உவாச 
உத்திஷ்டோ²த்திஷ்ட² பா³ஹூநாமாத்மன꞉ ஸகுலஸ்ய து |
ஸத்³ருஷ²ம் ப்ராப்ஸ்யஸே வீர யுத்³த⁴மப்ரதிமம் மஹத் ||2-116-34

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ஏவமுக்தஸ்ததோ பா³ணஸ்த்ர்யம்ப³கேன மஹாத்மனா |
ஹர்ஷேணாத்யுச்ச்²ரிதம் ஷீ²க்⁴ரம் நத்வா ஸ வ்ருஷப⁴த்⁴வஜம் ||2-116-35

ஷி²திகண்ட²விஸ்ருஷ்டஸ்து பா³ண꞉ பரபுரஞ்ஜய꞉ |
யயௌ ஸ்வப⁴வனம் தத்ர யத்ர த்⁴வஜக்³ருஹம் மஹத் ||2-116-36

தத்ரோபவிஷ்ட꞉ ப்ரஹஸன்கும்பா⁴ண்ட³மித³மப்³ரவீத் |
ப்ரியமாவேத³யிஷ்யாமி ப⁴வதோ யன்மனோக³தம் ||2-116-37

இத்யேவமுக்த꞉ ப்ரஹஸன்பா³ணமப்ராதிமம் ரணே |
ப்ரோவாச ராஜங்கிம் வைதத்³வக்துகாமோ(அ)ஸி மத்ப்ரியம் ||  2-116-38

விஸ்மயோத்பு²ல்லநயன꞉ ப்ரஹர்ஷாதி³வ பா⁴ஷஸே |
த்வத்த꞉ ஷ்²ரோதுமிஹேச்சா²மி வரம் கிம் லப்³த⁴வானஸி ||2-116-39

ஷி²திகண்ட²ப்ரஸாதே³ன ஸ்கந்த³கோ³பாயனேன ச |
கச்சித்த்ரைலோக்யராஜ்யம் தே வ்யாதி³ஷ்டம் ஷூ²லபாணினா ||2-116-40

அஸ்ய சக்ரப⁴யத்ரஸ்தா நிவஸந்தி ஜலாஷ²யே |
கச்சிச்சா²ர்ங்க³க³தா³பானே꞉ ஸ்தி²தஸ்ய பரமாஹவே ||2-116-41

கச்சிதி³ந்த்³ரஸ்தவ ப⁴யாத்பாதாலமுபயாஸ்யதி |
கச்சித்³விஷ்ணுபரித்ராஸம் விமோக்ஷ்யந்தி தி³தே꞉ ஸுதா꞉ ||2-116-42

பாதாலவாஸமுத்ஸ்ருஜ்ய கச்சித்தவ ப³லாஷ்²ரயாத் |
விபு³தா⁴வாஸநிரதா ப⁴விஷ்யந்தி மஹாஸுரா꞉ ||2-116-43

ப³லிர்விஷ்ணுபராக்ராந்தோ ப³த்³த⁴ஸ்தவ பிதா ந்ருப |
ஸலிலௌகா⁴த்³விநிஷ்க்ரம்ய கச்சித்³ராஜ்யமவாப்ஸ்யதி ||2-116-44

தி³வ்யமால்யாம்ப³ரத⁴ரம் தி³வ்யஸ்ரக்³க³ந்த⁴ளேபனம் |
கச்சித்³வைரோசனிம் தாத த்³ரக்ஷ்யாம꞉ பிதரம் தவ ||2-116-45

கச்சித்த்ரிபி⁴꞉ க்ரமை꞉ பூர்வம் ஹ்ருதாம்ˮல்லோகானிமான்ப்ரபோ⁴ |
புன꞉ ப்ரத்யானயிஷ்யாமோ ஜித்வா ஸர்வாந்தி³வௌகஸ꞉ ||2-116-46

ஸ்னிக்³த⁴க³ம்பீ⁴ரநிர்கோ⁴ஷம் ஷ²ங்க²ஸ்வனபுரோஜவம் |
கச்சிந்நாராயணம் தே³வம் ஜேஷ்யாம꞉ ஸமிதிஞ்ஜயம் ||2-116-47

கச்சித்³வ்ருஷத்⁴வஜஸ்தாத ப்ரஸாத³ஸுமுக²ஸ்தவ |
யதா² தே ஹ்ருத³யோத்கம்ப꞉ ஸாஷ்²ருபி³ந்து³꞉ ப்ரவர்ததே ||2-116-48

கச்சிதீ³ஷ்²வரதோஷேண கார்திகேயமதேன ச |
ப்ராப்தவானஸி ஸர்வேஷாமஸ்மாகம் ராஜ்யஸம்பத³ம் ||2-116-49

இதி கும்பா⁴ண்ட³வசனைஷ்²சோதி³த꞉ ஸோ(அ)ஸுரோத்தம꞉ |
பா³ணோ வாணீமஸம்ஸக்தாம் ப்ரோவாச வத³தாம் வர꞉ ||2-116-50

பா³ண உவாச 
சிராத்ப்ரப்⁴ருதி கும்பா⁴ண்ட³ ந யுத்³த⁴ம் ப்ராப்யதே மயா |
ததோ மயா முதா³ ப்ருஷ்ட꞉ ஷி²திகண்ட²꞉ ப்ரதாபவான் ||2-116-51

யுத்³தா⁴பி⁴லாஷ꞉ ஸுமஹாந்தே³வ ஸஞ்ஜாயதே மம |
அபி⁴ப்ராப்ஸ்யாம்யஹம் யுத்³த⁴ம் மனஸஸ்துஷ்டிவர்த⁴னம் ||2-116-52
ததோ(அ)ஹம் தே³வதே³வேன ஹரேணாமித்ரகா⁴தினா |
ப்ரஹஸ்ய ஸுசிரம் காலமுக்தோ(அ)ஸ்மி வசனம் ப்ரியம் |
ப்ராப்ஸ்யஸே ஸுமஹத்³யுத்³த⁴ம் த்வம் பா³ணாப்ரதிமம் மஹத் ||2-116-53

மயூரத்⁴வஜப⁴ங்க³ஸ்தே ப⁴விஷ்யதி யதா³ஸுர |
ததா³ த்வம் ப்ராப்ஸ்யஸே யுத்³த⁴ம் ஸுமஹத்³தி³திநந்த³ன ||2-116-54

ததோ(அ)ஹம் பரமப்ரீதோ ப⁴க³வந்தம் வ்ருஷத்⁴வஜம் |
ப்ரணம்ய ஷி²ரஸா தே³வம் தவாந்திகமுபாக³த꞉ ||2-116-55

இத்யேவமுக்த꞉ கும்பா⁴ண்ட³꞉ ப்ரோவாச ந்ருபதிம் ததா³ | 
அஹோ ந ஷோ²ப⁴னம் ராஜன்யதே³வம் பா⁴ஷஸே வச꞉ ||2-116-56

ஏவம் கத²யதோஸ்தத்ர தயோரன்யோன்யமுச்ச்²ரித꞉ |
த்⁴வஜ꞉ பபாத வேகே³ன ஷ²க்ராஷ²நிஸமாஹத꞉ ||2-116-57

தம் ததா² பதிதம் த்³ருஷ்ட்வா ஸோ(அ)ஸுரோ த்⁴வஜமுத்தமம் |
ப்ரஹர்ஷமதுலம் லேபே⁴ மேனே சாஹவமாக³தம் ||2-116-58

ததஷ்²சகம்பே வஸுதா⁴ ஷ²க்ராஷ²நிஸமாஹதா |
நநாதா³ந்தர்ஹிதோ பூ⁴மௌ வ்ருஷத³ம்ஷோ² ஜக³ர்ஜ ச ||2-116-59

தே³வாநாமபி யோ தே³வ꞉ ஸோ(அ)ப்யவர்ஷத வாஸவ꞉ |
ஷோ²ணிதம் ஷோ²ணிதபுரே ஸர்வத꞉ பரமம் தத꞉ ||2-116-60

ஸூர்யம் பி⁴த்த்வா மஹோல்கா ச பபாத த⁴ரணீதலே |
ஸ்வபக்ஷே சோதி³த꞉ ஸூர்யோ ப⁴ரணீம் ஸமபீட³யத் ||2-116-61

சைத்யவ்ருக்ஷேஷு ஸஹஸா தா⁴ரா꞉ ஷ²தஸஹஸ்ரஷ²꞉ |  
ஷோ²ணிதஸ்ய ஸ்ரவன்கோ⁴ரா நிபேதுஸ்தாரகா ப்⁴ருஷ²ம் ||2-116-62

ராஹுரக்³ரஸதா³தி³த்யமபர்வணி விஷா²ம்பதே |
லோகக்ஷயகரே காலே நிகா⁴தஷ்²சாபதன்மஹான் ||2-116-63

த³க்ஷிணாம் தி³ஷ²மாஸ்தா²ய தூ⁴மகேது꞉ ஸ்தி²தோ(அ)ப⁴வத் |
அநிஷ²ம் சாப்யவிச்சி²ன்னா வவுர்வாதா꞉ ஸுதா³ருணா꞉ ||2-116-64

ஷ்²வேதலோஹிதபர்யந்த꞉ க்ருஷ்ணக்³ரீவஸ்தடி³த்³த்³யுதி꞉ |
த்ரிவர்ணபரிகோ⁴ பா⁴னு꞉ ஸந்த்⁴யாராக³மதா²வ்ருணோத் ||2-116-65

வக்ரமங்கா³ரகஷ்²சக்ரே க்ருத்திகாஸு ப⁴யங்கர꞉ |
பா³ணஸ்ய ஜன்மநக்ஷத்ரம் ப⁴ர்த்ஸயன்னிவ ஸர்வஷ²꞉ ||2-116-66

அனேகஷா²க²ஷ்²சைத்யஷ்²ச நிபபாத மஹீதலே |
அர்சித꞉ ஸர்வகன்யாபி⁴ர்தா³னவானாம் மஹாத்மனாம் ||2-116-67

ஏவம் விவித⁴ரூபாணி நிமித்தானி நிஷா²மயன் |
பா³ணோ ப³லமதோ³ன்மத்தோ நிஷ்²சயம் நாதி⁴க³ச்ச²தி ||2-116-68

விசேதாஸ்த்வப⁴வத்ப்ராஜ்ஞ꞉ கும்பா⁴ண்ட³ஸ்தத்த்வத³ர்ஷி²வான் |
பா³ணஸ்ய ஸசிவஸ்தத்ர கீர்தயன்ப³ஹு கில்பி³ஷம் ||2-116-69

உத்பாதா ஹ்யத்ர த்³ருஷ்²யந்தே கத²யந்தோ ந ஷோ²ப⁴னம் |
தவ ராஜ்யவிநாஷா²ய ப⁴விஷ்யந்தி ந ஸம்ஷ²ய꞉ ||2-116-70

வயம் சான்யே ச ஸசிவா ப்⁴ருத்யா தே ச தவானுகா³꞉ | 
க்ஷயம் யாஸ்யந்தி ந சிராத்ஸர்வே பார்தி²வது³ர்னயாத் ||2-116-71

யதா² ஷ²க்ரத்⁴வஜதரோ꞉ ஸ்வத³ர்பாத்பதனம் ப⁴வேத் |
ப³லமாகாங்க்ஷதோ மோஹாத்ததா² பா³ணஸ்ய நர்த³த꞉ ||2-116-72

தே³வதே³வப்ரஸாதா³த்து த்ரைலோக்யவிஜயம் க³த꞉ |
உத்ஸேகாத்³த்³ருஷ்²யதே நாஷோ² யுத்³தா⁴காங்க்ஷீ நனர்த³ ஹ ||2-116-73

பா³ண꞉ ப்ரீதமனாஸ்த்வேவம் பபௌ பானமனுத்தமம் |
தை³த்யதா³னவநாரீபி⁴꞉ ஸார்த⁴முத்தமவிக்ரம꞉ ||2-116-74

கும்பா⁴ண்ட³ஷ்²சிந்தயாவிஷ்டோ ராஜவேஷ்²மாப்⁴யயாத்ததா³ |
அசிந்தயச்ச தத்த்வார்த²ம் தைஸ்தைருத்பாஅதத³ர்ஷ²னை꞉ ||2-116-75

ராஜா ப்ரமாதீ³ து³ர்பி³த்³தி⁴ர்ஜிதகாஷீ² மஹாஸுர꞉ |
யுத்³த⁴மேவாபி⁴லஷதே  ந தோ³ஷான்மன்யதே மதா³த் ||2-116-76

மஹோத்பாதப⁴யம் சைவ ந தன்மித்²யா ப⁴விஷ்யதி |
அபீதா³னீம் ப⁴வேன்மித்²யா ஸர்வமுத்பாதத³ர்ஷ²னம் ||2-116-77

இஹ த்வாஸ்தே த்ரிநயன꞉ கார்திகேயஷ்²ச வீர்யவான் |
தேனோத்பன்னோ(அ)பி தோ³ஷோ ந꞉ கச்சித்³க³ச்சே²த்பராப⁴வம் ||2-116-78

உத்பன்னதோ³ஷப்ரப⁴வ꞉ க்ஷயோ(அ)யம் ப⁴விதா மஹான் |
தோ³ஷாணாம் ந ப⁴வேந்நாஷ² இதி மே தீ⁴யதே மதி꞉ ||2-116-79

நியதோ தோ³ஷ ஏவாயம் ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஷ²ய꞉ |
தௌ³ராத்ம்யாந்ந்ருபதேரஸ்ய தோ³ஷபூ⁴தா ஹி தா³னவா꞉ ||2-116-80

தே³வதா³னவஸங்கா⁴னாம் ய꞉ கர்தா பு⁴வனப்ரபு⁴꞉ |
ப⁴க³வான்கார்திகேயஷ்²ச க்ருதவாம்ˮல்லோஹிதே புரே ||2-116-81

ப்ராணை꞉ ப்ரியதரோ நித்யம் ப⁴விஷ்யதி கு³ஹ꞉ ஸதா³ |
தத்³விஷி²ஷ்டஷ்²ச பா³ணோ(அ)பி ஷி²வஸ்ய ஸததம் ப்ரிய꞉ ||2-116-82

த³ர்போத்ஸேகாத்து நாஷா²ய வரம் யாசிதவான்ப⁴வம் |
யுத்³த⁴ஹேதோ꞉ ஸ லுப்³த⁴ஸ்து ஸர்வதா² ந ப⁴விஷ்யதி ||2-116-83

யதி³ விஷ்ணுபுரோகா³நாமிந்த்³ராதீ³னாம் தி³வௌகஸாம் |
ப⁴வித்ரீ ஹ்யப⁴வத்ப்ராப்திர்ப⁴வஹஸ்தாத்க்ருதம் ப⁴வேத் ||2-116-84   

ஏதயோஷ்²ச ஹி கோ யுத்³த⁴ம் குமாரப⁴வயோரிஹ |
ஷ²க்தோ தா³தும் ஸமாக³ம்ய பா³ணஸாஹாய்யகாங்க்ஷிணோ꞉ ||2-116-85

ந ச தே³வவசோ மித்²யா ப⁴விஷ்யதி கதா³சன |
ப⁴விஷ்யதி மஹத்³யுத்³த⁴ம் ஸர்வதை³த்யவிநாஷ²னம் ||2-116-86

ஸ ஏவம் சிந்தயாவிஷ்ட꞉ கும்பா⁴ண்ட³ஸ்தத்த்வத³ர்ஷி²வான் |
ஸ்வஸ்திப்ரணிஹிதாம் பு³த்³தி⁴ம் சகார ஸ மஹாஸுர꞉ ||2-116-87 

யே ஹி தே³வைர்விருத்³த்⁴யந்தே புண்யகர்மபி⁴ராஹவே |
யதா² ப³லிர்நியமிதஸ்ததா² தே யாந்தி ஸங்க்ஷயம் ||2-116-88

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு  ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
பா³ணயுத்³தே⁴ ஷோட³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_116_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 116 - Story of bANAsura
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
January 30,  2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
atha ShoDashadhikashatatamo.adhyAyaH

bANAsurAkhyAnam

janamejaya uvAcha 
bhUya eva mahAbAhoryadusiMhasya dhImataH |
karmAnyaparimeyANi shrutAni dvijasattama ||2-116-1

tvattaH shrutavatAM shreShTha vAsudevasya dhImataH |
yattvayA kathitaM pUrvaM bANaM prati mahAsuram ||2-116-2

tadahaM shrotumichChAmi vistareNa tapodhana |
kathaM cha devadevasya putratvamasuro gataH ||2-116-3

yo.abhiguptaH svayaM brahma~nCha~NkareNa mahAtmanA |
sahavAsaM gatenaiva sagaNena guhena tu ||2-116-4

balerbalavataH putro jyeShTho bhrAtR^ishatasya yaH |
vR^ito bAhusahasreNa divyAstrashatadhAriNA ||2-116-5

asa~Nkhyaishcha mahAkAyairmahAbalashatairvR^itaH |
vAsudevena sa kathaM bANaH sa~Nkhye parAjitaH ||2-116-6

saMrabdhashchaiva yuddhArthI jIvanmuktaH kathaM cha saH |

vaishampAyana uvAcha 
shR^iNuShvAvahito rAjankR^iShNasyAmitatejasaH ||2-116-7

manuShyaloke bANena yathAbhUdvigraho mahAn |
vAsudevena yatrAsau rudraskandasahAyavAn ||2-116-8

baliputro raNashlAghI jitvA jIvanvisarjitaH |
tathA chAsya varo dattaH sha~NkareNa mahAtmanA ||2-116-9

nityaM sAMnidhyatAM chaiva gANapatyaM tathAkShayam |
yathA bANasya tadyuddhaM jIvanmukto yathA cha saH ||2-116-10

yathA cha devadevasya putratvaM so.asuro gataH |
yadarthaM cha mahadyuddhaM tatsarvamakhilam shR^iNu ||2-116-11

dR^iShTvA tataH kumArasya krIDatashcha mahAtmanaH |
baliputro mahAvIryo vismayaM paramaM gataH ||2-116-12

tasyA buddhiH samutpannA tapashchartuM suduShkaram |
rudrasyArAdhanArthAya devasya syAM yathA sutaH ||2-116-13

tato.aglapayadAtmAnaM tapasA shlAghate cha saH |
devashcha paramaM toShaM jagAma cha sahomayA ||2-116-14

nIlakaNThaH parAM prItiM gatvA chAsuramabravIt |
varaM varaya bhadraM te yatte manasi vartate ||2-116-15

atha bANo.abravIdvAkyaM devadevaM maheshvaram |
devyAH putratvamichChAmi tvayA dattaM trilochana ||2-116-16

sha~Nkarastu tathetyuktvA rudrANImidamabravIt |
kanIyAnkArtikeyasya putro.ayaM pratigR^ihyatAm ||2-116-17

yatrotthito mahAsenaH  so.agnijo rudhire pure |
tatroddeshe puraM chAsya bhaviShyati na saMshayaH ||2-116-18

nAmnA tachChoNitapuraM bhaviShyati purottamam |
mayAbhiguptaM shrImantaM na kashchitprasahiShyati ||2-116-19

tataH sa nivasanbANaH pure shoNitasAhvaye |
rAjyaM prashAsate nityaM kShobhayansarvadevatAH ||2-116-20

avatIrya madotsikto bANo bAhusahasravAn |
achintayandevagaNAnyuddhamAkA~NkShate sadA ||2-116-21

dhvajaM chAsya dadau prItaH kumAro hyagnitejasam |
vAhanaM chaiva bANasya mayUraM dIptatejasam ||2-116-22

na devA na cha gandharvA na yakShA nApi pannagAH |
tasya yuddhe vyatiShThanta devadevasya tejasA ||2-116-23

tryambakeNAbhiguptashcha darpotsikto mahAsuraH |
bhUyo mR^igayate yuddhaM shUlinaM so.abhyagachChata ||2-116-24

sa rudramabhigamyAtha praNipatyAbhivAdya cha |
balisUnuridaM vAkyaM paprachCha vR^iShabhadhvajam ||2-116-25

asakR^innirjitA devAH sasAdhyAH samarudgaNAH |
mayA madabalotsekAtsasainyena tavAshrayAt ||2-116-26

imaM deshaM samAgamya vasanti sma pure sukham |  
te parAjayasaMtrastA nirAshA matparAjaye ||2-116-27

nAkapR^iShThamupAgamya nivasanti yathAsukham |
so.ahaM nirAsho yuddhasya jIvitaM nAdya kAmaye ||2-116-28

ayuddhyato vR^ithA hyeShAM bAhUnAM dhAraNaM mama |
tadbrUhi mama yuddhasya kachchidAgamanaM bhavet ||2-116-29

na me yuddhaM vinA deva ratirasti prasIda me |
tataH prahasya bhagavAnabravIdR^iShabhadhvajaH ||2-116-30

bhavitA bANa yuddhaM vai tathA tachChR^iNu dAnava | 
dhvajasyAsya yadA bha~Ngastava tAta bhaviShyati |
svasthAne sthApitasyAtha tadA yuddhaM bhaviShyati ||2-116-31 

ityevamuktaH  prahasanbANastu bahusho mudA |
prasannavadano bhUtvA pAdayoH patito.abravIt |
diShTyA bAhusahasrasya  na vR^ithA dhAraNaM mama ||2-116-32

diShTyA sahasrAkShamahaM vijetA punarAhave |
AnandenAshrupUrNAbhyAM netrAbhyAmarimardanaH |
pa~nchA~njalishatairdevaM pUjayanpatito bhuvi ||2-116-33  

Ishvara uvAcha 
uttiShThottiShTha bAhUnAmAtmanaH sakulasya tu |
sadR^ishaM prApsyase vIra yuddhamapratimaM mahat ||2-116-34

vaishampAyana uvAcha 
evamuktastato bANastryambakena mahAtmanA |
harSheNAtyuchChritam shIghraM natvA sa vR^iShabhadhvajam ||2-116-35

shitikaNThavisR^iShTastu bANaH parapura~njayaH |
yayau svabhavanaM tatra yatra dhvajagR^ihaM mahat ||2-116-36

tatropaviShTaH prahasankuMbhANDamidamabravIt |
priyamAvedayiShyAmi bhavato yanmanogatam ||2-116-37

ityevamuktaH prahasanbANamaprAtimaM raNe |
provAcha rAja~NkiM vaitadvaktukAmo.asi matpriyam ||  2-116-38

vismayotphullanayanaH praharShAdiva bhAShase |
tvattaH shrotumihechChAmi varaM kiM labdhavAnasi ||2-116-39

shitikaNThaprasAdena skandagopAyanena cha |
kachchittrailokyarAjyaM te vyAdiShTaM shUlapANinA ||2-116-40

asya chakrabhayatrastA nivasanti jalAshaye |
kachchichChAr~NgagadApAneH sthitasya paramAhave ||2-116-41

kachchidindrastava bhayAtpAtAlamupayAsyati |
kachchidviShNuparitrAsaM vimokShyanti diteH sutAH ||2-116-42

pAtAlavAsamutsR^ijya kachchittava balAshrayAt |
vibudhAvAsaniratA bhaviShyanti mahAsurAH ||2-116-43

balirviShNuparAkrAnto baddhastava pitA nR^ipa |
salilaughAdviniShkramya kachchidrAjyamavApsyati ||2-116-44

divyamAlyAmbaradharaM divyasraggandhalepanam |
kachchidvairochaniM tAta drakShyAmaH pitaraM tava ||2-116-45

kachchittribhiH kramaiH pUrvaM hR^itA.NllokAnimAnprabho |
punaH pratyAnayiShyAmo jitvA sarvAndivaukasaH ||2-116-46

snigdhagambhIranirghoShaM sha~Nkhasvanapurojavam |
kachchinnArAyaNaM devaM jeShyAmaH samiti~njayam ||2-116-47

kachchidvR^iShadhvajastAta prasAdasumukhastava |
yathA te hR^idayotkampaH sAshrubinduH pravartate ||2-116-48

kachchidIshvaratoSheNa kArtikeyamatena cha |
prAptavAnasi sarveShAmasmAkaM rAjyasampadam ||2-116-49

iti kumbhANDavachanaishchoditaH so.asurottamaH |
bANo vANImasaMsaktAM provAcha vadatAM varaH ||2-116-50

bANa uvAcha 
chirAtprabhR^iti kumbhANDa na yuddhaM prApyate mayA |
tato mayA mudA pR^iShTaH shitikaNThaH pratApavAn ||2-116-51

yuddhAbhilAShaH sumahAndeva sa~njAyate mama |
abhiprApsyAmyahaM yuddhaM manasastuShTivardhanam ||2-116-52
tato.ahaM devadevena hareNAmitraghAtinA |
prahasya suchiraM kAlamukto.asmi vachanaM priyam |
prApsyase sumahadyuddhaM tvaM bANApratimaM mahat ||2-116-53

mayUradhvajabha~Ngaste bhaviShyati yadAsura |
tadA tvaM prApsyase yuddhaM sumahadditinandana ||2-116-54

tato.ahaM paramaprIto bhagavantaM vR^iShadhvajam |
praNamya shirasA devaM tavAntikamupAgataH ||2-116-55

ityevamuktaH kumbhANDaH provAcha nR^ipatiM tadA | 
aho na shobhanaM rAjanyadevaM bhAShase vachaH ||2-116-56

evaM kathayatostatra tayoranyonyamuchChritaH |
dhvajaH papAta vegena shakrAshanisamAhataH ||2-116-57

taM tathA patitaM dR^iShTvA so.asuro dhvajamuttamam |
praharShamatulaM lebhe mene chAhavamAgatam ||2-116-58

tatashchakampe vasudhA shakrAshanisamAhatA |
nanAdAntarhito bhUmau vR^iShadaMsho jagarja cha ||2-116-59

devAnAmapi yo devaH so.apyavarShata vAsavaH |
shoNitaM shoNitapure sarvataH paramaM tataH ||2-116-60

sUryaM bhittvA maholkA cha papAta dharaNItale |
svapakShe choditaH sUryo bharaNIM samapIDayat ||2-116-61

chaityavR^ikSheShu sahasA dhArAH shatasahasrashaH |  
shoNitasya sravanghorA nipetustArakA bhR^isham ||2-116-62

rAhuragrasadAdityamaparvaNi vishAMpate |
lokakShayakare kAle nighAtashchApatanmahAn ||2-116-63

dakShiNAM dishamAsthAya dhUmaketuH sthito.abhavat |
anishaM chApyavichChinnA vavurvAtAH sudAruNAH ||2-116-64

shvetalohitaparyantaH kR^iShNagrIvastaDiddyutiH |
trivarNaparigho bhAnuH sandhyArAgamathAvR^iNot ||2-116-65

vakrama~NgArakashchakre kR^ittikAsu bhaya~NkaraH |
bANasya janmanakShatraM bhartsayanniva sarvashaH ||2-116-66

anekashAkhashchaityashcha nipapAta mahItale |
architaH sarvakanyAbhirdAnavAnAM mahAtmanAm ||2-116-67

evaM vividharUpANi nimittAni nishAmayan |
bANo balamadonmatto nishchayaM nAdhigachChati ||2-116-68

vichetAstvabhavatprAj~naH kuMbhANDastattvadarshivAn |
bANasya sachivastatra kIrtayanbahu kilbiSham ||2-116-69

utpAtA hyatra dR^ishyante kathayanto na shobhanam |
tava rAjyavinAshAya bhaviShyanti na saMshayaH ||2-116-70

vayaM chAnye cha sachivA bhR^ityA te cha tavAnugAH | 
kShayaM yAsyanti na chirAtsarve pArthivadurnayAt ||2-116-71

yathA shakradhvajataroH svadarpAtpatanaM bhavet |
balamAkA~NkShato mohAttathA bANasya nardataH ||2-116-72

devadevaprasAdAttu trailokyavijayaM gataH |
utsekAddR^ishyate nAsho yuddhAkA~NkShI nanarda ha ||2-116-73

bANaH prItamanAstvevaM papau pAnamanuttamam |
daityadAnavanArIbhiH sArdhamuttamavikramaH ||2-116-74

kuMbhANDashchintayAviShTo rAjaveshmAbhyayAttadA |
achintayachcha tattvArthaM taistairutpAatadarshanaiH ||2-116-75

rAjA pramAdI durbiddhirjitakAshI mahAsuraH |
yuddhamevAbhilaShate  na doShAnmanyate madAt ||2-116-76

mahotpAtabhayaM chaiva na tanmithyA bhaviShyati |
apIdAnIM bhavenmithyA sarvamutpAtadarshanam ||2-116-77

iha tvAste trinayanaH kArtikeyashcha vIryavAn |
tenotpanno.api doSho naH kachchidgachChetparAbhavam ||2-116-78

utpannadoShaprabhavaH kShayo.ayaM bhavitA mahAn |
doShANAM na bhavennAsha iti me dhIyate matiH ||2-116-79

niyato doSha evAyaM bhaviShyati na saMshayaH |
daurAtmyAnnR^ipaterasya doShabhUtA hi dAnavAH ||2-116-80

devadAnavasa~NghAnAM yaH kartA bhuvanaprabhuH |
bhagavAnkArtikeyashcha kR^itavA.Nllohite pure ||2-116-81

prANaiH priyataro nityaM bhaviShyati guhaH sadA |
tadvishiShTashcha bANo.api shivasya satataM priyaH ||2-116-82

darpotsekAttu nAshAya varaM yAchitavAnbhavam |
yuddhahetoH sa lubdhastu sarvathA na bhaviShyati ||2-116-83

yadi viShNupurogAnAmindrAdInAM divaukasAm |
bhavitrI hyabhavatprAptirbhavahastAtkR^itaM bhavet ||2-116-84   

etayoshcha hi ko yuddhaM kumArabhavayoriha |
shakto dAtuM samAgamya bANasAhAyyakA~NkShiNoH ||2-116-85

na cha devavacho mithyA bhaviShyati kadAchana |
bhaviShyati mahadyuddhaM sarvadaityavinAshanam ||2-116-86

sa evaM chintayAviShTaH kuMbhANDastattvadarshivAn |
svastipraNihitAM buddhiM chakAra sa mahAsuraH ||2-116-87 

ye hi devairviruddhyante puNyakarmabhirAhave |
yathA balirniyamitastathA te yAnti sa~NkShayam ||2-116-88

iti shrImahAbhArate khileShu  harivaMshe viShNuparvaNi
bANayuddhe ShoDashAdhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்