Thursday 18 February 2021

உஷாயா꞉ ஸ்வப்நத³ர்ஷ²நமநிருத்³தா⁴நயநார்த²ம் சித்ரளேகா²யா த்³வாரகாக³மநம் ச | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 174 (175) - 118 (119)

அதா²ஷ்டாத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

உஷாயா꞉ ஸ்வப்நத³ர்ஷ²நமநிருத்³தா⁴நயநார்த²ம் சித்ரளேகா²யா த்³வாரகாக³மநம் ச

Usha and apsara Chitralekha

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத்ரஸ்தா²꞉ பரமா நார்யஷ்²சித்ரேண பரமாத்³பு⁴தா꞉ |
ததோ ஹர்ம்யே ஷ²யாநாம் து வைஷா²கே² மாஸி பா⁴மிநீம் ||2-118-1

த்³வாத³ஷ்²யாம் ஷு²க்லபக்ஷஸ்ய ஸகீ²க³ணவ்ருதாம் ததா³ |
யதோ²க்த꞉ புருஷ꞉ ஸ்வப்நே ரமயாமாஸ தாம் ஷு²பா⁴ம் |
விசேஷ்டமாநா ருத³தீ தே³வ்யா வசநசோதி³தா ||2-118-2

ஸா ஸ்வப்நே ரமிதா தேந ஸ்த்ரீபா⁴வம் சாபி லம்பி⁴தா |
ஷோ²ணிதாக்தா ப்ரருத³தீ ஸஹஸைவோத்தி²தா நிஷி² ||2-118-3

தாம் ததா² ருத³தீம் த்³ருஷ்ட்வா ஸகீ² ப⁴யஸமந்விதா |
சித்ரளேகா² வச꞉ ஸ்நிக்³த⁴முவாச பரமாத்³பு⁴தம் || 2-118-4

உஷே மா பை⁴꞉ கிமேவம் த்வம் ருத³தீ பரிதப்யஸே |
ப³லே꞉ ஸுதஸுதா ச த்வம் ப்ரக்²யாதா கிம் ப⁴யாந்விதா ||2-118-5

ந ப⁴யம் வித்³யதே லோகே தவ ஸுப்⁴ரு விஷே²ஷத꞉ |
அப⁴யம் தவ வாமோரு பிதா தே³வாந்தகோ ரணே ||2-118-6

உத்திஷ்டோ²த்திஷ்ட² ப⁴த்³ரம் தே விஷாத³ம் மா க்ருதா²꞉ ஷு²பே⁴ |
நைவம்விதே⁴ஷு வாஸேஷு ப⁴யமஸ்தி வராநநே ||2-118-7

அஸக்ருத்³தே³வஸஹித꞉ ஷ²சீப⁴ர்தா ஸுரேஷ்²வர꞉ |
அப்ராப்த ஏவ நக³ரம் பித்ரா தே ம்ருதி³தோ ரணே ||2-118-8

அயம் தே³வஸமூஹஸ்ய ப⁴யத³ஷ்²ச பிதா தவ |
மஹாஸுரவர꞉ ஷ்²ரீமாந்ப³லே꞉ புத்ரோ மஹாப³ல꞉ ||2-118-9

ஏவம் ஸாபி⁴ஹிதா ஸக்²யா பா³ணபுத்ரீ யஷ²ஸ்விநீ |
ஸ்வப்நே ரூபம் யதா² த்³ருஷ்டம் ந்யவேத³யத³நிந்தி³தா ||2-118-10 

உஷோவாச 
ஏவம் ஸந்த⁴ர்ஷிதா ஸாத்⁴வீ கத²ம் ஜீவிதுமுத்ஸஹே |!2-118-11

பிதரம் கிம் நு வக்ஷ்யாமி தே³வஷ²த்ருமரிந்த³மம் |
ஏவம் ஸந்தூ³ஷணகரீ வம்ஷ²ஸ்யாஸ்ய மஹௌஜஸ꞉ ||2-118-12

ஷ்²ரேயோ ஹி மரணம் மஹ்யம் ந மே ஷ்²ரேயோ(அ)த்³ய ஜீவிதம் |
ஈப்ஸிதோ வா யதா² கோ(அ)பி புருஷோ²(அ)தி⁴க³தோ ஹி மே ||2-118-13

ஜாக்³ரதீவ யதா² சாஹமவஸ்தை²வம் க்ருதா மம |
நிஷா²யாம்  ஜாக்³ரதீவாஹம்  நீதா கேந த³ஷா²மிமாம் |
கத²மேவம் க்ருதா நாம கந்யா ஜீவிதுமுத்ஸஹே ||2-118-14

குலோபக்ரோஷ²நகரீ குலாங்கா³ரீ நிராஷ்²ரயா |
ஜீவிதும் ந ஸ்ப்ருஹேந்நாரீ ஸாத்⁴வீநாமக்³ரத꞉ ஸ்தி²தா ||2-118-15

இத்யேவம் பா³ஷ்பபூர்ணாக்ஷீ ஸகீ²ஜநவ்ருதா ததா³ |
விளலாப சிரம் காலமுஷா கமலலோசநா ||2-118-16

அநாத²வத்தாம் ருத³தீம் ஸக்²ய꞉ ஸர்வா விசேதஸ꞉ |
ஊசுரஷ்²ருபரீதாக்ஷீமுஷாம் ஸர்வா꞉ ஸமாக³தா꞉ ||2-118-17

து³ஷ்டேந மநஸா தே³வி ஷு²ப⁴ம் வா யதி³ வாஷு²ப⁴ம் |
க்ரியதே ந ச தே ஸுப்⁴ரு கிஞ்சித்³து³ஷ்டம் மந꞉ ஷு²பே⁴ ||2-118-18

ப்ரஸப⁴ம் தே³வஸம்யோகா³த்³யதி³ பு⁴க்தாஸி பா⁴மிநி |
ஸ்வப்நயோகே³ந கல்யாணி வ்ரதலோபோ ந வித்³யதே ||2-118-19

வ்யபி⁴சாரேண தே தே³வி நாஸ்தி கஷ்²சித்³வ்யதிக்ரம꞉ |
ந ச ஸ்வப்நக்ருதோ தோ³ஷோ மர்த்யலோகே(அ)ஸ்தி ஸுந்த³ரி ||2-118-20

ஏவம் விப்ரர்ஷயோ தே³வி த⁴ர்மஜ்ஞா꞉ கத²யந்தி வை |
மநஸா சைவ வாசா ச கர்மணா ச விஷே²ஷத꞉ |
து³ஷ்டா யா த்ரிபி⁴ரேதைஸ்து பாபா ஸா ப்ரோச்யதே பு³தை⁴꞉ ||2-118-21

ந ச தே த்³ருஷ்²யதே பீ⁴ரு  மந꞉ ப்ரசலிதம் ஸதா³ |
கத²ம் த்வம் தோ³ஷஸந்து³ஷ்டா நியதா ப்³ரஹ்மசாரிணீ ||2-118-22

யதி³ ஸுப்தா ஸதீ ஸாத்⁴வீ ஷு²த்³த⁴பா⁴வா மநஸ்விநீ |
இமாமவஸ்தா²ம் ப்ராப்தா த்வம் நைவ த⁴ர்மோ விளுப்யதே ||2-118-23

யஸ்யா து³ஷ்டம் மந꞉ பூர்வம் கர்மணா சோபபாதி³தம் |
தாமாஹுரஸதீம் நாம ஸதீத்வமஸி பா⁴மிநி ||2-118-24

குலஜா ரூபஸம்பந்நா நியதா ப்³ரஹ்மசாரிணீ |
இமாமவஸ்தா²ம் நீதாஸி காலோ ஹி து³ரதிக்ரம꞉ ||2-118-25

இத்யேவமுக்தாம் ருத³தீம் பா³ஷ்பேணாவ்ருதலோசநாம் |
கும்பா⁴ண்ட³து³ஹிதா வாக்யம் பரமம் த்வித³மப்³ரவீத் ||2-118-26

த்யஜ ஷோ²கம் விஷா²லாக்ஷி அபாபா த்வம் வராநநே |
ஷ்²ருதம் மே யதி³த³ம் வாக்யம் யாதா²தத்²யேந தச்ச்²ருணு ||2-118-27

உஷே யது³க்தா தே³வ்யாஸி ப⁴ர்தாரம் த்⁴யாயதீ ததா³ | 
ஸமீபே தே³வதே³வஸ்ய ஸ்மர பா⁴மிநி தத்³வச꞉ ||2-118-28

த்³வாத³ஷ்²யாம் ஷு²க்லபக்ஷஸ்ய வைஷா²கே² மாஸி யோ நிஷி² |
ஹர்ம்யே ஷ²யாநாம் ருத³தீம் ஸ்த்ரீத்வம் ஸமுபநேஷ்யதி ||2-118-29

ப⁴விதா ஸ ஹி தே ப⁴ர்தா ஷூ²ர꞉ ஷ²த்ருநிப³ர்ஹண꞉ |
இத்யுவாச வசோ ஹ்ருஷ்டா தே³வீ தவ மநோக³தம் ||2-118-30

ந ஹி தத்³வசநம் மித்²யா பார்வத்யா யது³தா³ஹ்ருதம் |
ஸா த்வம் கிமித³மத்யர்த²ம் ரோதி³ஷீந்து³நிபா⁴நநே ||2-118-31

ஏவமுக்தா தயா பா³லா ஸ்ம்ருத்வா தே³வீவசஸ்தத꞉ |
அப⁴வந்நஷ்டஷோ²கா ஸா பா³ணபுத்ரீ ஷு²பே⁴க்ஷணா ||2-118-32

உஷோவாச 
ஸ்மராமி பா⁴மிநி வசோ தே³வ்யா꞉ க்ரீடா³க³தே ப⁴வே |
யதோ²க்தம் ஸர்வமகி²லம் ப்ராப்தம் ஹர்ம்யதலே மயா ||2-118-33

ப⁴ர்தா து மம யத்³யேஷ லோகநாத²ஸ்ய பா⁴ர்யயா |
வ்யாதி³ஷ்ட꞉ ஸ கத²ம் ஜ்ஞேயஸ்தத்ர கார்யம் விதீ⁴யதாம் ||2-118-34

இத்யேவமுக்தே வசநே கும்பா⁴ண்ட³து³ஹிதா புந꞉ |
வ்யாஜஹார யதா²ந்யாயமர்த²தத்த்த்வவிஷா²ரதா³ ||2-118-35

ந ஹி தஸ்ய குலம் தே³வி ந கீர்திர்நாபி பௌருஷம் |
கஷ்²சிஜ்ஜாநாதி தத்த்வேந கிமித³ம் த்வம் விமுஹ்யஸே ||2-118-36

அத்³ருஷ்டஷ்²சாஷ்²ருதஷ்²சைவ த்³ரூஷ்ட꞉ ஸ்வப்நே ச ய꞉ ஷு²பே⁴ | 
கத²ம் ஜ்ஞேயோ ப⁴வேத்³பீ⁴ரு ஸோ(அ)ஸ்மாபீ⁴ ரதிதஸ்கர꞉ |
யேந த்வமஸிதாபாங்கி³ மத்தகாஷி²நி விக்ரமாத் ||2-118-37

ருத³தீ ப்ரஸப⁴ம் பு⁴க்தா ப்ரவிஷ்²யாந்த꞉புரம் ஸகி² ||2-118-38

ந ஹ்யஸௌ ப்ராக்ருத꞉ கஷ்²சித்³ய꞉ ப்ரவிஷ்ட꞉ ப்ரஸஹ்யதே |
நக³ரம் லோகவிக்²யாதமேக꞉ ஷ²த்ருநிப³ர்ஹண꞉ ||2-118-39

ஆதி³த்யா வஸவோ ருத்³ரா அஷ்²விநௌ ச மஹௌஜஸௌ |
ந ஷ²க்தா꞉ ஷோ²ணிதபுரம் ப்ரவேஷ்டும் பீ⁴மவிக்ரமா꞉ ||2-118-40

ஸோ(அ)யமேதை꞉ ஷ²தகு³ணைர்விஷி²ஷ்டஷ்²சாரிஸூத³ந꞉ |
ப்ரவிஷ்ட꞉ ஷோ²ணிதபுரம் பா³ணமாக்ரம்ய மூர்த⁴நி ||2-118-41

யஸ்யா நைவம்விதோ⁴ ப⁴ர்தா ப⁴வேத்³யுத்³த⁴விஷா²ரத³꞉ |
கஸ்தஸ்யா ஜீவிதேநார்தோ² போ⁴கை³ர்வாஸ்த்யம்பு³ஜேக்ஷணே ||2-118-42

த⁴ந்யாஸ்யநுக்³ருஹீதாஸி யஸ்யாஸ்தே பதிரீத்³ருஷ²꞉ |
ப்ராப்தோ தே³வ்யா꞉ ப்ரஸாதே³ந கந்த³ர்பஸமவிக்ரம꞉ ||2-118-43

இத³ம் து யத்கார்யதமம் ஷ்²ருணு த்வம் தந்மயேரிதம் |
விஜ்ஞேயோ யஸ்ய புத்ரோ வை யந்நாமா யத்குலஷ்²ச ஸ꞉ ||2-118-44

இத்யேவமுக்தே வசநே தத்ரோஷா காமமோஹிதா | 
உவாச கும்பா⁴ண்டா³ஸுதாம் கத²ம் ஜ்ஞஸ்யாம்யஹம் ஸகி² ||2-118-45

த்வமேவ சிந்தய ஸகி² நோத்தரம் ப்ரதிபா⁴தி மே |
ஸ்வகார்யே முஹ்யதே லோகோ யதா² ஜீவம் லபா⁴ம்யஹம் ||2-118-46

உஷாயா வசநம் ஷ்²ருத்வா ராமா வாக்யமித³ம் புந꞉ |
உவாச ருத³தீம் சோஷாம் கும்பா⁴ண்ட³து³ஹிதா ஸகீ² ||2-118-47

குஷ²லா தே விஷா²லாக்ஷி ஸர்வதா² ஸந்தி⁴விக்³ரஹே |
அப்ஸரா சித்ரளேகா² வை க்ஷிப்ரம் விஜ்ஞாப்யதாம் ஸகி² ||2-118-48

அஸ்யா꞉ ஸர்வமஷே²ஷேண த்ரைலோக்யம் விதி³தம் ஸதா³ |
ஏவமுக்தா ததை³வோஷா ஹர்ஷேணாக³தவிஸ்மயா ||2-118-49

தாமப்ஸரஸமாநாய்ய சித்ரளேகா²ம் ஸகீ²ம் ப்ரியாம் |
க்ருதாஞ்ஜலிபுடா தீ³நா உஷா வசநமப்³ரவீத் ||2-118-50

[ஸா தச்ச்²ருத்வா து வசநமுஷாயா꞉ பரிகீர்திதம் |
ஆஷ்²வாஸயாமாஸ ஸகீ² பா³ணபுத்ரீம் யஷ²ஸ்விநீம் ||2-118-51

தத꞉ ஸா விநயாவிஷ்டா வசநம் ப்ராஹ து³ர்வசம்] |
சித்ரளேகா²மப்ஸரஸம் ப்ரணயாத்தாம் ஸகீ²மித³ம் ||2-118-52

பரமம் ஷ்²ருணு மே வாக்யம் யத்த்வாம் வக்ஷ்யாமி பா⁴மிநி |
ப⁴ர்தாரம் யதி³ மே(அ)த்³ய த்வம் நாநயிஷ்யஸி மத்ப்ரியம் ||2-118-53

காந்தம் பத்³மபலாஷா²க்ஷம் மத்தமாதங்க³கா³மிநம் |
த்யக்ஷ்யாம்யஹம் தத꞉ ப்ராணாநசிராத்தநுமத்⁴யமே ||2-118-54

சித்ரளேகா²ப்³ரவீத்³வாக்யமுஷாம் ஹர்ஷயதீ ஷ²நை꞉ |
நைஷோ(அ)ர்த²꞉ ஷ²க்யதே(அ)ஸ்மாபி⁴ர்வேத்தும் பா⁴மிநி ஸுவ்ரதே ||2-118-55

ந குலேந ந வர்ணேந ந ஷீ²லேந ந ரூபத꞉ |
ந தே³ஷ²தஷ்²ச விஜ்ஞாத꞉ ஸ ஹி சோரோ மயா ஸகி² ||2-118-56

கிம் து கர்தும் யதா² ஷ²க்யம் பு³த்³தி⁴பூர்வம் மயா ஸகி² |
ப்ராப்தம் ச ஷ்²ருணு மே வாக்யம் யதா² காமமவாப்ஸ்யஸி ||2-118-57

தே³வதா³நவயக்ஷாணாம் க³ந்த⁴ர்வோரக³ரக்ஷஸாம் |
யே விஷி²ஷ்டா꞉ ப்ரபா⁴வேண ரூபேணபி⁴ஜநேந ச ||2-118-58

யதா²ப்ரபா⁴வம் தாந்ஸர்வாநாலிகி²ஷ்யாம்யம் ஸகி² |
மநுஷ்யலோகே யே சாபி ப்ரவரா லோகவிஷ்²ருதா꞉ ||2-118-59

ஸப்தராத்ரேண தே பீ⁴ரு த³ர்ஷ²யிஷ்யாமி தாநஹம் |
ததோ விஜ்ஞாய பாத³ஸ்த²ம் ப⁴ர்தாரம் ப்ரதிபத்ஸ்யஸே ||2-118-60

ஸா சித்ரளேக²யா ப்ரோக்தா உஷா ஹிதசிகீர்ஷயா |
க்ரியதாமேவமித்யாஹ சித்ரளேகா²ம் ஸகீ²ம் ப்ரியாம் ||2-118-61

தத꞉ குஷ²லஹஸ்தத்வாத்³யதா²லேக்²யம் ஸமந்தத꞉ |
இத்யுக்த்வா ஸப்தராத்ரேண க்ருத்வா லேக்²யக³தாம்ஸ்து தான் ||2-118-62

சித்ரபட்டக³தாந்முக்²யாநாநயாமாஸ ஷோ²ப⁴நா |
தத꞉ ப்ராஸ்தீர்ய பட்டம் ஸா சித்ரளேகா² ஸ்வயம் க்ருதம் ||2-118-63 

உஷாயை த³ர்ஷ²யாமாஸ ஸகீ²நாம் து விஷே²ஷத꞉ |
ஏதே தே³வேஷு யே முக்²யாஸ்ததா² தா³நவவம்ஷ²ஜா꞉ ||2-118-64

கிம்நரோரக³யக்ஷாணாம் ராக்ஷஸாநாம் ஸமந்தத꞉ |
க³ந்த⁴ர்வாஸுரதை³த்யாநாம் யே சாந்யே போ⁴கி³ந꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ || 2-118-65

மநுஷ்யாணாம் ச ஸர்வேஷாம் யே விஷி²ஷ்டதமா நரா꞉ |
தாநேதாந்பஷ்²ய ஸர்வாம்ஸ்த்வாம் யதை²வ லிகி²தாந்மயா ||2-118-66

யஸ்தே ப⁴ர்தா யதா²ரூப꞉ ஸ மயா லிகி²த꞉ ஸகி² |
தம் த்வம் ப்ரத்யபி⁴ஜாநீஹி ஸ்வப்நே யம் த்³ருஷ்டவத்யஸி || 2-118-67

தத꞉ க்ரமேண ஸர்வாம்ஸ்தாந்த்³ருஷ்ட்வா ஸா மத்தகாஷி²நீ |
தே³வதா³நவக³ந்த⁴ர்வவித்³யாத⁴ரக³ணாநத² |
அதீத்ய ச யதூ³ந்ஸர்வாந்த³த³ர்ஷ² யது³நந்த³நம் ||2-118-68

தத்ராநிருத்³த⁴ம் த்³ருஷ்ட்வா ஸா விஸ்மயோத்பு²ல்லலோசநா |
உவாச சித்ரளேகா²ம் தாமயம் சௌர꞉ ஸ வை ஸகி² ||2-118-69

யேநாஹம் தூ³ஷிதா பூர்வம் ஸ்வப்நே ஹர்ம்யக³தா ஸதீ |
ஸோ(அ)யம் விஜ்ஞாதரூபோ மே குதோ(அ)யம் ரதிதஸ்கர꞉ ||2-118-70

சித்ரளேகே² வத³ஸ்வைநம் தத்த்வதோ மம ஷோ²ப⁴நே |
குலஷீ²லாபி⁴ஜநதோ நாம கிம் சாஸ்ய பா⁴மிநி ||2-118-71
தத꞉ பஷ்²சாத்³விதா⁴ஸ்யாமி கார்யஸ்யாஸ்ய விநிஷ்²சயம் |

சித்ரளேகோ²வாச 
அயம் த்ரைலோக்யநாத²ஸ்ய நப்தா க்ருஷ்நஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
ப⁴ர்தா தவ விஷா²லாக்ஷி ப்ராத்³யும்நிர்பீ⁴மவிக்ரம꞉ ||2-118-72

ந ஹ்யஸ்தி த்ரிஷு லோகேஷு ஸத்³ற்^ஷோ²(அ)ஸ்ய பராக்ரமே |
உத்பாட்ய பர்வதாநேவ பர்வதைரேஷ ஷா²தயேத் ||2-118-73

த⁴ந்யாஸ்யநுக்³ருஹீதாஸி யஸ்யாஸ்தே யது³புங்க³வ꞉ |
த்ர்யக்ஷபத்ந்யா ஸமாதி³ஷ்ட꞉ ஸத்³ருஷ²꞉ ஸஜ்ஜந꞉ பதீ꞉ ||2-118-74

உஷோவாச                                                                                       
த்வமேவாத்ர விஷா²லாக்ஷி யோக்³யா ப⁴வ வராநநே |
ந ஷ²க்யா ஹி க³திஷ்²சாந்யா அக³த்யா மே க³திர்ப⁴வ ||2-118-75

அந்தரிக்ஷசரா ச த்வம் யோகி³நீ காமரூபிணீ | 
உபாயஸ்யாஸ்ய குஷ²லா க்ஷிப்ரமாநய மே ப்ரியம் ||2-118-76

உபாயஷ்²சிந்த்யதாம் பீ⁴ரு ஸம்ப்ரதர்க்ய ப்ரியே ஸுக²ம் |
ஸித்³தா⁴ர்தா² ஸம்நிவர்தஸ்வ யேநோபாயேந ஸுந்த³ரி ||2-118-77

ப⁴வேதா³பத்ஸு யந்மித்ரம் தந்மித்ரம் ஷ²ஸ்யதே பு³தை⁴꞉ |
காமார்தா சாஸ்மி ஸுஷ்²ரோணி ப⁴வ மே ப்ராணதா⁴ரிணீ || 2-118-78

யத்³யேநம் மே விஷா²லாக்ஷி ப⁴ர்தாரமமரோபமம் |
அத்³ய நாநயஸி க்ஷிப்ரம் ப்ராணாம்ஸ்த்யக்ஷ்யாம்யஹம் ஷு²பே⁴ ||2-118-79

உஷாயா வசநம் ஷ்²ருத்வா சித்ரளேகா²ப்³ரவீத்³வச꞉ |
ஷ்²ரோதுமர்ஹஸி கல்யாணி வசநம் மே ஷு²சிஸ்மிதே ||2-118-80

யதா² பா³ணஸ்ய நக³ரீ ரக்ஷ்யதே தே³வி ஸர்வஷ²꞉ |
த்³வாரகாபி ததா² பீ⁴ரு து³ராத⁴ர்ஷா ஸுரைரபி ||2-118-81

அயஸ்மயப்ரதிச்ச²ந்நா கு³ப்தத்³வாரா ச ஸா புரீ |
கு³ப்தா வ்ருஷ்ணிகுமாரைஷ்²ச ததா² த்³வாரகவாஸிபி⁴꞉ ||2-118-82

பாந்தே ஸலிலஸம்யுக்தா விஹிதா விஷ்²வகர்மணா |
ரக்ஷ்யதே புருஷைர்கோ⁴ரை꞉ பத்³மநாப⁴ஸ்ய ஷா²ஸநாத் ||2-118-83

ஷை²லப்ராகாரபரிகா²து³ர்க³மார்க³ப்ரவேஷி²நீ |
ஸப்தப்ராகாரரசிதா பர்வதைர்தா⁴துமண்டி³தை꞉ ||2-118-84

ந ச ஷ²க்யமவிஜ்ஞாதை꞉ ப்ரவேஷ்டும் த்³வாரகாம் புரீம் |
ஆத்மாநம் மாம் ச ரக்ஷஸ்வ பிதரம் ச விஷே²ஷத꞉ ||2-118-85

உஷோவாச 
தவ யோக³ப்ரபா⁴வேண ஷ²க்யம் தத்ர ப்ரவேஷ²நம் |
கிம் மே ப³ஹுவிளாபேந ஷ்²ரூயதாம் ஸகி² காரணம் ||2-118-86

அநிருத்³த⁴ஸ்ய வத³நம் பூர்ணசந்த்³ரஸமப்ரப⁴ம் |
யத்³யஹம் தந்ந பஷ்²யாமி யாஸ்யாமி யமஸாத³நம் ||2-118-87

தூ³தமாஸாத்³ய கார்யாணாம் ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வதி பா⁴மிநி |
தஸ்மாத்³தௌ³த்யேந மே க³ச்ச² ஜீவந்தீம் மாம் யதீ³ச்ச²ஸி ||2-118-88

யதி³ த்வம் மே விஜாநாஸி ஸக்²யம் ப்ரேம்ணா ச பா⁴ஷிதம் |
க்ஷிப்ரமாநய மே காந்தம் தவாஸ்மி ஷ²ரணம் க³தா ||2-118-89

ஜீவிதஸ்ய ஹி ஸந்தே³ஹ꞉ க்ஷயம் சைவ குலஸ்ய ச |
காமார்தா ஹி ந பஷ்²யந்தி காமிந்யோ மத³விக்லவா꞉ ||2-118-90

ப்ரயத்நோ யுஜ்யதே கார்யேஷ்விதி ஷா²ஸ்த்ரநித³ர்ஷ²நம் |
த்வம் ச ஷ²க்தா விஷா²லாக்ஷி த்³வாரகாயா꞉ ப்ரவேஷ²நே ||2-118-91
ஸம்ஸ்துதாஸி மயா பீ⁴ரு குரு மே ப்ரியத³ர்ஷ²நம் |

சித்ரளேகா² உவாச 
ஸர்வதா² ஸம்ஸ்துதா தே(அ)ஹம் வாக்யைரம்ருதஸோத³ரை꞉ ||  2-118-92

காரிதா ச ஸமுத்³யோக³ம் ப்ரியை꞉ காந்தைஷ்²ச பா⁴ஷிதை꞉ | 
ஏஷா க³ச்சா²ம்யஹம் பீ⁴ரு க்ஷிப்ரம் வை த்³வாரகாம் புரீம் ||2-118-93

ப⁴ர்தாரமாநயாம்யத்³ய தவ வ்ருஷ்ணிகுலோத்³ப⁴வம் |
அநிருத்³த⁴ம் மஹாபா³ஹும் ப்ரவிஷ்²ய த்³வாரகாம் புரீம் ||2-118-94

ஸா வசஸ்தத்²யமஷி²வம் தா³நவாநாம் ப⁴யாவஹம் |
உக்த்வா சாந்தர்ஹிதா க்ஷிப்ரம் சித்ரளேகா² மநோஜவா ||2-118-95

ஸகீ²பி⁴꞉ ஸஹிதா ஹ்யூஷா சிந்தயந்தீ து ஸா ஸ்தி²தா |
த்ருதீயே து முஹூர்தே ஸா நஷ்டா பா³ணபுராத்ததா³ ||2-118-96

ஸகீ² ப்ரியம் சிகீர்ஷந்தீ பூஜயந்தீ தபோத⁴நான் |
க்ஷணேந ஸமநுப்ராப்தா த்³வாரகாம் க்ரிஷ்ணபாலிதாம் ||2-118-97

கைலாஸஷி²க²ராகாரை꞉ ப்ராஸாதை³ருபஷோ²பி⁴தாம் |
த³த³ர்ஷ² த்³வாரகாம் ரம்யாம் தி³வி தாராமிவ ஸ்தி²தாம் ||2-118-98 

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
உஷாஹரணே சித்ரளேகா²யா த்³வாரகாக³மநே
அஷ்டாத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_118_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 118 - Usha's dream and Chitralekha's journey to fetch Aniruddha
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
February 1 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

athAShTAdashAdhikashatatamo.adhyAyaH

uShAyAH svapnadarshanamaniruddhAnayanArthaM  
chitralekhAyA dvArakAgamanaM cha

vaishampAyana uvAcha
tatrasthAH paramA nAryashchitreNa paramAdbhutAH |
tato harmye shayAnAM tu vaishAkhe mAsi bhAminIm ||2-118-1

dvAdashyAM shuklapakShasya sakhIgaNavR^itAM tadA |
yathoktaH puruShaH svapne ramayAmAsa tAM shubhAm |
vicheShTamAnA rudatI devyA vachanachoditA ||2-118-2

sA svapne ramitA tena strIbhAvaM chApi laMbhitA |
shoNitAktA prarudatI sahasaivotthitA nishi ||2-118-3

tAm tathA rudatIM dR^iShTvA sakhI bhayasamanvitA |
chitralekhA vachaH snigdhamuvAcha paramAdbhutam || 2-118-4

uShe mA bhaiH kimevaM tvaM rudatI paritapyase |
baleH sutasutA cha tvaM prakhyAtA kiM bhayAnvitA ||2-118-5

na bhayaM vidyate loke tava subhru visheShataH |
abhayaM tava vAmoru pitA devAntako raNe ||2-118-6

uttiShThottiShTha bhadraM te viShAdaM mA kR^ithAH shubhe |
naivaMvidheShu vAseShu bhayamasti varAnane ||2-118-7

asakR^iddevasahitaH shachIbhartA sureshvaraH |
aprApta eva nagaraM pitrA te mR^idito raNe ||2-118-8

ayaM devasamUhasya bhayadashcha pitA tava |
mahAsuravaraH shrImAnbaleH putro mahAbalaH ||2-118-9

evaM sAbhihitA sakhyA bANaputrI yashasvinI |
svapne rUpaM yathA dR^iShTaM nyavedayadaninditA ||2-118-10 

uShovAcha 
evaM sandharShitA sAdhvI kathaM jIvitumutsahe |!2-118-11

pitaraM kiM nu vakShyAmi devashatrumariMdamam |
evaM saMdUShaNakarI vaMshasyAsya mahaujasaH ||2-118-12

shreyo hi maraNaM mahyaM na me shreyo.adya jIvitam |
Ipsito vA yathA ko.api purusho.adhigato hi me ||2-118-13

jAgratIva yathA chAhamavasthaivaM kR^itA mama |
nishAyAM  jAgratIvAhaM  nItA kena dashAmimAm |
kathamevaM kR^itA nAma kanyA jIvitumutsahe ||2-118-14

kulopakroshanakarI kulA~NgArI nirAshrayA |
jIvituM na spR^ihennArI sAdhvInAmagrataH sthitA ||2-118-15

ityevam bAShpapUrNAkShI sakhIjanavR^itA tadA |
vilalApa chiraM kAlamuShA kamalalochanA ||2-118-16

anAthavattAM rudatIM sakhyaH sarvA vichetasaH |
UchurashruparItAkShImuShAM sarvAH samAgatAH ||2-118-17

duShTena manasA devi shubhaM vA yadi vAshubham |
kriyate na cha te subhru ki~nchidduShTaM manaH shubhe ||2-118-18

prasabhaM devasaMyogAdyadi bhuktAsi bhAmini |
svapnayogena kalyANi vratalopo na vidyate ||2-118-19

vyabhichAreNa te devi nAsti kashchidvyatikramaH |
na cha svapnakR^ito doSho martyaloke.asti sundari ||2-118-20

evaM viprarShayo devi dharmaj~nAH kathayanti vai |
manasA chaiva vAchA cha karmaNA cha visheShataH |
duShTA yA tribhiretaistu pApA sA prochyate budhaiH ||2-118-21

na cha te dR^ishyate bhIru  manaH prachalitaM sadA |
kathaM tvaM doShasaMduShTA niyatA brahmachAriNI ||2-118-22

yadi suptA satI sAdhvI shuddhabhAvA manasvinI |
imAmavasthAm prAptA tvaM naiva dharmo vilupyate ||2-118-23

yasyA duShTaM manaH pUrvaM karmaNA chopapAditam |
tAmAhurasatIM nAma satItvamasi bhAmini ||2-118-24

kulajA rUpasaMpannA niyatA brahmachAriNI |
imAmavasthAM nItAsi kAlo hi duratikramaH ||2-118-25

ityevamuktAM rudatIM bAShpeNAvR^italochanAm |
kumbhANDaduhitA vAkyaM paramaM tvidamabravIt ||2-118-26

tyaja shokaM vishAlAkShi apApA tvaM varAnane |
shrutaM me yadidaM vAkyaM yAthAtathyena tachChR^iNu ||2-118-27

uShe yaduktA devyAsi bhartAraM dhyAyatI tadA | 
samIpe devadevasya smara bhAmini tadvachaH ||2-118-28

dvAdashyAM shuklapakShasya vaishAkhe mAsi yo nishi |
harmye shayAnAM rudatIm strItvaM samupaneShyati ||2-118-29

bhavitA sa hi te bhartA shUraH shatrunibarhaNaH |
ityuvAcha vacho hR^iShTA devI tava manogatam ||2-118-30

na hi tadvachanaM mithyA pArvatyA yadudAhR^itam |
sA tvaM kimidamatyarthaM rodiShIndunibhAnane ||2-118-31

evamuktA tayA bAlA smR^itvA devIvachastataH |
abhavannaShTashokA sA bANaputrI shubhekShaNA ||2-118-32

uShovAcha 
smarAmi bhAmini vacho devyAH krIDAgate bhave |
yathoktaM sarvamakhilaM prAptaM harmyatale mayA ||2-118-33

bhartA tu mama yadyeSha lokanAthasya bhAryayA |
vyAdiShTaH sa kathaM j~neyastatra kAryaM vidhIyatAm ||2-118-34

ityevamukte vachane kumbhANDaduhitA punaH |
vyAjahAra yathAnyAyamarthatatttvavishAradA ||2-118-35

na hi tasya kulaM devi na kIrtirnApi pauruSham |
kashchijjAnAti tattvena kimidaM tvaM vimuhyase ||2-118-36

adR^iShTashchAshrutashchaiva dR^IShTaH svapne cha yaH shubhe | 
kathaM j~neyo bhavedbhIru so.asmAbhI ratitaskaraH |
yena tvamasitApA~Ngi mattakAshini vikramAt ||2-118-37

rudatI prasabhaM bhuktA pravishyAntaHpuraM sakhi ||2-118-38

na hyasau prAkR^itaH kashchidyaH praviShTaH prasahyate |
nagaraM lokavikhyAtamekaH shatrunibarhaNaH ||2-118-39

AdityA vasavo rudrA ashvinau cha mahaujasau |
na shaktAH shoNitapuraM praveShTuM bhImavikramAH ||2-118-40

so.ayametaiH shataguNairvishiShTashchArisUdanaH |
praviShTaH shoNitapuraM bANamAkramya mUrdhani ||2-118-41

yasyA naivaMvidho bhartA bhavedyuddhavishAradaH |
kastasyA jIvitenArtho bhogairvAstyambujekShaNe ||2-118-42

dhanyAsyanugR^ihItAsi yasyAste patirIdR^ishaH |
prApto devyAH prasAdena kandarpasamavikramaH ||2-118-43

idaM tu yatkAryatamaM shR^iNu tvaM tanmayeritam |
vij~neyo yasya putro vai yannAmA yatkulashcha saH ||2-118-44

ityevamukte vachane tatroShA kAmamohitA | 
uvAcha kumbhANDAsutAM kathaM j~nasyAmyahaM sakhi ||2-118-45

tvameva chintaya sakhi nottaraM pratibhAti me |
svakArye muhyate loko yathA jIvaM labhAmyaham ||2-118-46

uShAyA vachanaM shrutvA rAmA vAkyamidaM punaH |
uvAcha rudatIM choShAM kumbhANDaduhitA sakhI ||2-118-47

kushalA te vishAlAkShi sarvathA sandhivigrahe |
apsarA chitralekhA vai kShipraM vij~nApyatAM sakhi ||2-118-48

asyAH sarvamasheSheNa trailokyaM viditaM sadA |
evamuktA tadaivoShA harSheNAgatavismayA ||2-118-49

tAmapsarasamAnAyya chitralekhAM sakhIM priyAm |
kR^itA~njalipuTA dInA uShA vachanamabravIt ||2-118-50

[sA tachChrutvA tu vachanamuShAyAH parikIrtitam |
AshvAsayAmAsa sakhI bANaputrIM yashasvinIM ||2-118-51

tataH sA vinayAviShTA vachanaM prAha durvacham] |
chitralekhAmapsarasam praNayAttAM sakhImidam ||2-118-52

paramaM shR^iNu me vAkyaM yattvAM vakShyAmi bhAmini |
bhartAraM yadi me.adya tvaM nAnayiShyasi matpriyam ||2-118-53

kAntaM padmapalAshAkShaM mattamAta~NgagAminam |
tyakShyAmyahaM tataH prANAnachirAttanumadhyame ||2-118-54

chitralekhAbravIdvAkyamuShAM harShayatI shanaiH |
naiSho.arthaH shakyate.asmAbhirvettuM bhAmini suvrate ||2-118-55

na kulena na varNena na shIlena na rUpataH |
na deshatashcha vij~nAtaH sa hi choro mayA sakhi ||2-118-56

kiM tu kartuM yathA shakyaM buddhipUrvaM mayA sakhi |
prAptaM cha shR^iNu me vAkyaM yathA kAmamavApsyasi ||2-118-57

devadAnavayakShANAM gandharvoragarakShasAm |
ye vishiShTAH prabhAveNa rUpeNabhijanena cha ||2-118-58

yathAprabhAvaM tAnsarvAnAlikhiShyAmyaM sakhi |
manuShyaloke ye chApi pravarA lokavishrutAH ||2-118-59

saptarAtreNa te bhIru darshayiShyAmi tAnaham |
tato vij~nAya pAdasthaM bhartAraM pratipatsyase ||2-118-60

sA chitralekhayA proktA uShA hitachikIrShayA |
kriyatAmevamityAha chitralekhAM sakhIM priyAm ||2-118-61

tataH kushalahastatvAdyathAlekhyaM samantataH |
ityuktvA saptarAtreNa kR^itvA lekhyagatAMstu tAn ||2-118-62

chitrapaTTagatAnmukhyAnAnayAmAsa shobhanA |
tataH prAstIrya paTTaM sA chitralekhA svayaM kR^itam ||2-118-63 

uShAyai darshayAmAsa sakhInAM tu visheShataH |
ete deveShu ye mukhyAstathA dAnavavaMshajAH ||2-118-64

kiMnaroragayakShANAM rAkShasAnAM samantataH |
gandharvAsuradaityAnAM ye chAnye bhoginaH smR^itAH || 2-118-65

manuShyANAM cha sarveShAM ye vishiShTatamA narAH |
tAnetAnpashya sarvAMstvAM yathaiva likhitAnmayA ||2-118-66

yaste bhartA yathArUpaH sa mayA likhitaH sakhi |
taM tvaM pratyabhijAnIhi svapne yaM dR^iShTavatyasi || 2-118-67

tataH krameNa sarvAMstAndR^iShTvA sA mattakAshinI |
devadAnavagandharvavidyAdharagaNAnatha |
atItya cha yadUnsarvAndadarsha yadunandanam ||2-118-68

tatrAniruddhaM dR^iShTvA sA vismayotphullalochanA |
uvAcha chitralekhAM tAmayaM chauraH sa vai sakhi ||2-118-69

yenAhaM dUShitA pUrvaM svapne harmyagatA satI |
so.ayaM vij~nAtarUpo me kuto.ayaM ratitaskaraH ||2-118-70

chitralekhe vadasvainaM tattvato mama shobhane |
kulashIlAbhijanato nAma kiM chAsya bhAmini ||2-118-71
tataH pashchAdvidhAsyAmi kAryasyAsya vinishchayam |

chitralekhovAcha 
ayaM trailokyanAthasya naptA kR^iShnasya dhImataH |
bhartA tava vishAlAkShi prAdyumnirbhImavikramaH ||2-118-72

na hyasti triShu lokeShu sadR^sho.asya parAkrame |
utpATya parvatAneva parvataireSha shAtayet ||2-118-73

dhanyAsyanugR^ihItAsi yasyAste yadupu~NgavaH |
tryakShapatnyA samAdiShTaH sadR^ishaH sajjanaH patiiH ||2-118-74

uShovAcha                                                                                       
tvamevAtra vishAlAkShi yogyA bhava varAnane |
na shakyA hi gatishchAnyA agatyA me gatirbhava ||2-118-75

antarikShacharA cha tvaM yoginI kAmarUpiNI | 
upAyasyAsya kushalA kShipramAnaya me priyam ||2-118-76

upAyashchintyatAM bhIru saMpratarkya priye sukham |
siddhArthA saMnivartasva yenopAyena sundari ||2-118-77

bhavedApatsu yanmitraM tanmitraM shasyate budhaiH |
kAmArtA chAsmi sushroNi bhava me prANadhAriNI || 2-118-78

yadyenaM me vishAlAkShi bhartAramamaropamam |
adya nAnayasi kShipraM prANAMstyakShyAmyahaM shubhe ||2-118-79

uShAyA vachanaM shrutvA chitralekhAbravIdvachaH |
shrotumarhasi kalyANi vachanaM me shuchismite ||2-118-80

yathA bANasya nagarI rakShyate devi sarvashaH |
dvArakApi tathA bhIru durAdharShA surairapi ||2-118-81

ayasmayapratichChannA guptadvArA cha sA purI |
guptA vR^iShNikumAraishcha tathA dvArakavAsibhiH ||2-118-82

pAnte salilasaMyuktA vihitA vishvakarmaNA |
rakShyate puruShairghoraiH padmanAbhasya shAsanAt ||2-118-83

shailaprAkAraparikhAdurgamArgapraveshinI |
saptaprAkArarachitA parvatairdhAtumaNDitaiH ||2-118-84

na cha shakyamavij~nAtaiH praveShTuM dvArakAM purIm |
AtmAnaM mAM cha rakShasva pitaraM cha visheShataH ||2-118-85

uShovAcha 
tava yogaprabhAveNa shakyaM tatra praveshanam |
kiM me bahuvilApena shrUyatAM sakhi kAraNam ||2-118-86

aniruddhasya vadanaM pUrNachandrasamaprabham |
yadyahaM tanna pashyAmi yAsyAmi yamasAdanam ||2-118-87

dUtamAsAdya kAryANAM siddhirbhavati bhAmini |
tasmAddautyena me gachCha jIvantIM mAM yadIchChasi ||2-118-88

yadi tvaM me vijAnAsi sakhyaM premNA cha bhAShitam |
kShipramAnaya me kAntaM tavAsmi sharaNaM gatA ||2-118-89

jIvitasya hi saMdehaH kShayaM chaiva kulasya cha |
kAmArtA hi na pashyanti kAminyo madaviklavAH ||2-118-90

prayatno yujyate kAryeShviti shAstranidarshanam |
tvaM cha shaktA vishAlAkShi dvArakAyAH praveshane ||2-118-91
samstutAsi mayA bhIru kuru me priyadarshanam |

chitralekhA uvAcha 
sarvathA saMstutA te.ahaM vAkyairamR^itasodaraiH ||  2-118-92

kAritA cha samudyogaM priyaiH kAntaishcha bhAShitaiH | 
eShA gachChAmyahaM bhIru kShipraM vai dvArakAM purIm ||2-118-93

bhartAramAnayAmyadya tava vR^iShNikulodbhavam |
aniruddhaM mahAbAhuM pravishya dvArakAM purIm ||2-118-94

sA vachastathyamashivaM dAnavAnAM bhayAvaham |
uktvA chAntarhitA kShipraM chitralekhA manojavA ||2-118-95

sakhIbhiH sahitA hyUShA chintayantI tu sA sthitA |
tR^itIye tu muhUrte sA naShTA bANapurAttadA ||2-118-96

sakhI priyaM chikIrShantI pUjayantI tapodhanAn |
kShaNena samanuprAptA dvArakAM kriShNapAlitAm ||2-118-97

kailAsashikharAkAraiH prAsAdairupashobhitAm |
dadarsha dvArakAM ramyAM divi tArAmiva sthitAm ||2-118-98 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
uShAharaNe chitralekhAyA dvArakAgamane
aShTAdashAdhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்