Tuesday 2 February 2021

வாஸுதே³வபராக்ரமவர்ணனம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 171 (172) - 115 (116)

அத² பஞ்சத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வாஸுதே³வபராக்ரமவர்ணனம்

Janamejaya Vyasa and Vaishampayana

ஜனமேஜய உவாச 
பூ⁴ய ஏவம் த்³விஜஷ்²ரேஷ்டா² யது³ஸிம்ஹஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
கர்மாண்யபரிமேயாணி ஷ்²ரோதுமிச்சா²மி தத்த்வத꞉ ||2-115-1

ஷ்²ருயந்தே விவிதா⁴னி ஸ்ம அத்³பு⁴தானி மஹாத்³யுதே꞉ |
அஸங்க்²யேயானி தி³வ்யானி ப்ரக்ருதான்யபி ஸர்வஷ²꞉ ||2-115-2

யான்யஹம் விவிதா⁴ன்யஸ்ய ஷ்²ருத்வா ப்ரீயே மஹாமுனே |
ப்ரப்³ரூயா꞉ ஸர்வஷ²ஸ்தாத தானி மே ஷ்²ருண்வதோ(அ)னக⁴ ||2-115-3 

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ப³ஹூன்யாஷ்²சர்யபூ⁴தானி கேஷ²வஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
கதி²தானி மஹாபா³ஹோ நாந்தம் ஷ²க்யம் ஹி கர்மணாம் ||2-115-4

க³ந்தும் ஹி ப⁴ரதஷ்²ரேஷ்ட²  விஸ்தரேண ஸமந்தத꞉ |
ஆவஷ்²யம் ஹி மயா வாச்யம் லேஷ²மாத்ரேண பா⁴ரத ||2-115-5

விஷ்ணோரமிதவீர்யஸ்ய ப்ரதி²தோதா³ரகர்மண꞉ |
ஆனுபூர்வ்யா ப்ரவக்ஷ்யாமி ஷ்²ர்^இணுஷ்²வைகமனா ந்ருப ||2-115-6

த்³வாரவத்யாம் நிவஸதா யது³ஸிம்ஹேன தீ⁴மதா |
ராஷ்ட்ராணி ந்ருபமுக்²யானாம் க்ஷோபி⁴தானி மஹாத்மனாம் ||2-115-7

யதூ³நாமந்தரப்ரேப்ஸுர்விசக்ரோ தா³னவோ ஹத꞉ |
புரம் ப்ராக்³ஜ்யோதிஷம் க³த்வா புனஸ்தேன மஹாத்மனா ||2-115-8

ஸமுத்³ரமத்⁴யே து³ஷ்டாத்மா நரகோ தா³னவோ ஹத꞉ |
வாஸவம் ச ரணே ஜித்வா பாரிஜாதோ ஹ்ருதோ ப³லாத் ||2-115-9

வருணஷ்²சைவ ப⁴க³வாந்நிர்ஜிதோ லோஹிதே ஹ்ரதே³ |
த³ந்தவக்த்ரஷ்²ச காரூஷோ நிஹதோ த³க்ஷிணாபதே² ||2-115-10

ஷி²ஷு²பாலஷ்²ச ஸம்பூர்ணே கில்பி³ஷைகஷ²தே ஹத꞉ |
க³த்வா ச ஷோ²ணிதபுரம் ஷ²ங்கரேணாபி⁴ரக்ஷித꞉ ||2-115-11

ப³லே꞉ ஸுதோ மஹாவீர்யோ பா³ணோ பா³ஹுஸஹஸ்ரப்⁴ருத் |
மஹாம்ருதே⁴ மஹாராஜ ஜித்வா ஜீவன்விஸர்ஜித꞉ ||2-115-12

நிர்ஜித꞉ பாவகஷ்²சைவ கி³ரிமத்⁴யே மஹாத்மனா | 
ஷா²ல்வஷ்²ச விஜித꞉ ஸங்க்²யே ஸௌப⁴ஷ்²ச  விநிபாதித꞉ ||2-115-13

விக்ஷோப்⁴ய ஸாக³ரம் சைவ பாஞ்சஜன்யோ வஷீ²க்ருத꞉ |
ஹயக்³ரீவஷ்²ச நிஹதோ ந்ருபாஷ்²சான்யே மஹாப³லா꞉ ||2-115-14

ஜராஸந்த⁴ஸ்ய நித⁴னே மோக்ஷிதா꞉ ஸர்வபார்தி²வா꞉ |
ரதே²ன ஜித்வா ந்ருபதீன்கா³ந்தா⁴ரதனயா ஹ்ருதா ||2-115-15 

ப்⁴ரஷ்டராஜ்யாஷ்²ச ஷோ²கார்தா꞉ பாண்ட³வா꞉ பரிரக்ஷிதா꞉ |
தா³ஹிதம் ச வனம் கோ⁴ரம் புருஹூதஸ்ய கா²ண்ட³வம் ||2-115-16

கா³ண்டீ³வம் சாக்³னினா த³த்தமர்ஜுனாயோபபாதி³தம் |
தௌ³த்யம் ச தத்க்ருதம் கோ⁴ரே விக்³ரஹே ஜனமேஜய ||2-115-17

அனேன யது³முக்²யேன யது³வம்ஷோ² விவர்தி⁴த꞉ |
குந்த்யாஷ்²ச ப்ரமுகே² ப்ரோக்தா ப்ரதிஜ்ஞா பாண்ட³வான்ப்ரதி ||2-115-18

நிவ்ருத்தே பா⁴ரதே யுத்³தே⁴ ப்ரதிதா³ஸ்யாமி தத்ஸுதான் |
மோக்ஷிதஷ்²ச மஹாதேஜா ந்ருக³꞉ ஷா²பாத்ஸுதா³ருணாத் ||2-115-19

யவனஷ்²ச ஹத꞉ ஸங்க்²யே கால இத்யபி⁴விஷ்²ருத꞉ |
வானரௌ ச மஹாவீர்யௌ மைந்தோ³ த்³விவித³ ஏவ ச ||2-115-20

விஜிதௌ யுதி⁴ து³ர்த⁴ர்ஷௌ ஜாம்ப³வாம்ஷ்²ச பராஜித꞉ |
ஸாந்தீ³பனேஸ்ததா² புத்ரஸ்தவ சைவ பிதா ததா² ||2-115-21

க³தௌ வைவஸ்வதவஷ²ம் ஜீவிதௌ தஸ்ய தேஜஸா |
ஸங்க்³ராமா ப³ஹவ꞉ ப்ராப்தா கோ⁴ரா நரவரக்ஷயா꞉ ||2-115-22

நிஹதாஷ்²ச ந்ருபா꞉ ஸர்வே க்ருத்வா தஜ்ஜயமத்³பு⁴தம் |
ஜனமேஜயாஸ்ய யுத்³தே⁴ஷு யதா² தே வர்ணிதா மயா ||2-115-23 

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
வாஸுதே³வமாஹாத்ம்யே பஞ்சத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_115_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 115 - Vasudeva's Valour
Itranslated by K S Ramachandran,  ramachandran_ksr @ yahoo.ca
January 29,  2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha pa~nchadashAdhikashatatamo.adhyAyaH 

vAsudevaparAkramavarNanam

janamejaya uvAcha 
bhUya evaM dvijashreShThA yadusiMhasya dhImataH |
karmANyaparimeyANi shrotumichChAmi tattvataH ||2-115-1

shruyante vividhAni sma adbhutAni mahAdyuteH |
asaMkhyeyAni divyAni prakR^itAnyapi sarvashaH ||2-115-2

yAnyahaM vividhAnyasya shrutvA prIye mahAmune |
prabrUyAH sarvashastAta tAni me shR^iNvato.anagha ||2-115-3 

vaishampAyana uvAcha 
bahUnyAshcharyabhUtAni keshavasya mahAtmanaH |
kathitAni mahAbAho nAntaM shakyaM hi karmaNAm ||2-115-4

gantuM hi bharatashreShTha  vistareNa samantataH |
AvashyaM hi mayA vAchyaM leshamAtreNa bhArata ||2-115-5

viShNoramitavIryasya prathitodArakarmaNaH |
AnupUrvyA pravakShyAmi shr^iNushvaikamanA nR^ipa ||2-115-6

dvAravatyAM nivasatA yadusiMhena dhImatA |
rAShTrANi nR^ipamukhyAnAM kShobhitAni mahAtmanAm ||2-115-7

yadUnAmantaraprepsurvichakro dAnavo hataH |
puraM prAgjyotiShaM gatvA punastena mahAtmanA ||2-115-8

samudramadhye duShTAtmA narako dAnavo hataH |
vAsavaM cha raNe jitvA pArijAto hR^ito balAt ||2-115-9

varuNashchaiva bhagavAnnirjito lohite hrade |
dantavaktrashcha kArUSho nihato dakShiNApathe ||2-115-10

shishupAlashcha saMpUrNe kilbiShaikashate hataH |
gatvA cha shoNitapuram sha~NkareNAbhirakShitaH ||2-115-11

baleH suto mahAvIryo bANo bAhusahasrabhR^it |
mahAmR^idhe mahArAja jitvA jIvanvisarjitaH ||2-115-12

nirjitaH pAvakashchaiva girimadhye mahAtmanA | 
shAlvashcha vijitaH sa~Nkhye saubhashcha  vinipAtitaH ||2-115-13

vikShobhya sAgaraM chaiva pA~nchajanyo vashIkR^itaH |
hayagrIvashcha nihato nR^ipAshchAnye mahAbalAH ||2-115-14

jarAsandhasya nidhane mokShitAH sarvapArthivAH |
rathena jitvA nR^ipatIngAndhAratanayA hR^itA ||2-115-15 

bhraShTarAjyAshcha shokArtAH pANDavAH parirakShitAH |
dAhitaM cha vanaM ghoraM puruhUtasya khANDavam ||2-115-16

gANDIvaM chAgninA dattamarjunAyopapAditam |
dautyaM cha tatkR^itaM ghore vigrahe janamejaya ||2-115-17

anena yadumukhyena yaduvaMsho vivardhitaH |
kuntyAshcha pramukhe proktA pratij~nA pANDavAnprati ||2-115-18

nivR^itte bhArate yuddhe pratidAsyAmi tatsutAn |
mokShitashcha mahAtejA nR^igaH shApAtsudAruNAt ||2-115-19

yavanashcha hataH sa~Nkhye kAla ityabhivishrutaH |
vAnarau cha mahAvIryau maindo dvivida eva cha ||2-115-20

vijitau yudhi durdharShau jAmbavAMshcha parAjitaH |
sAndIpanestathA putrastava chaiva pitA tathA ||2-115-21

gatau vaivasvatavashaM jIvitau tasya tejasA |
sa~NgrAmA bahavaH prAptA ghorA naravarakShayAH ||2-115-22

nihatAshcha nR^ipAH sarve kR^itvA tajjayamadbhutam |
janamejayAsya yuddheShu yathA te varNitA mayA ||2-115-23 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
vAsudevamAhAtmye pa~nchadashAdhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்