Monday 1 February 2021

கூ³டோ⁴த்³கா⁴டனம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 170 (171) - 114 (115)

அத² சதுர்த³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

கூ³டோ⁴த்³கா⁴டனம்

Arjuna and Krishna

அர்ஜுன உவாச 
தத꞉ க்ருஷ்ணோ போ⁴ஜயித்வா ஷ²தானி ஸுப³ஹூனி ச |
விப்ராணாம்ருஷிகல்பானாம் க்ருதக்ருத்யோ(அ)ப⁴வத்ததா³ ||2-114-1

தத꞉ ஸஹ மயா பு⁴க்த்வா வ்ருஷ்ணிபோ⁴ஜைஷ்²ச ஸர்வஷ²꞉ |
விசித்ராஷ்²ச கதா² தி³வ்யா꞉ கத²யாமாஸ பா⁴ரத ||2-114-2

தத꞉ கதா²ந்தே தத்ராஹமபி⁴க³ம்ய ஜனார்த³னம் |
அப்ருச்ச²ம் தத்³யதா²வ்ருத்தம் க்ருஷ்ணம் யத்³த்³ருஷ்டவானஹம் ||2-114-3

கத²ம் ஸமுத்³ர꞉ ஸ்தப்³தோ⁴த³꞉ க்ருதஸ்து கமலேக்ஷண | 
பர்வதானாம் ச விவரம் க்ருதம் தத்கத²மச்யுத ||2-114-4

தமஸ்தச்ச கத²ம் கோ⁴ரம் க⁴னம் சக்ரேண பாடிதம் |
தச்ச யத்பரமம் தேஜ꞉ ப்ரவிஷ்டோ(அ)ஸி கத²ம் ச தத் ||2-114-5

கிமர்த²ம் தேன தே பா³லாஸ்ததா³ சாபஹ்ருதா꞉ ப்ரபோ⁴ |
யச்ச தே தீ³ர்க⁴மத்⁴வானம் ஸங்க்ஷிப்தம் தத்கத²ம் புன꞉ ||2-114-6

கத²ம் சால்பேன காலேன க்ருதம் தத்தத்³க³தாக³தம் |
ஏதத்ஸர்வம் யதா²வ்ருத்தமாசக்ஷ்வ மம கேஷ²வ ||2-114-7

வாஸுதே³வ உவாச 
யத்³த³ர்ஷ²னார்த²ம் தே பா³லா ஹ்ருதாஸ்தேன மஹாத்மனா |
விப்ரார்த²மேஷ்யதே க்ருஷ்ணோ நாக³ச்சே²த³ன்யதே²தி ஹ ||2-114-8

ப்³ரஹ்மதேஜோமயம் தி³வ்யம் மஹத்³யத்³த்³ருஷ்டவானஸி |
அஹம் ஸ ப⁴ரதஷ்²ரேஷ்ட² மத்தேஜஸ்தத்ஸனாதனம் ||2-114-9

ப்ரக்ருதி꞉ ஸா மம பரா வ்யக்தாவ்யக்தா ஸனாதனீ |
யாம் ப்ரவிஷ்²ய ப⁴வந்தீஹ முக்தா யோக³விது³த்தம꞉ ||2-114-10

ஸ ஸாங்க்²யானாம் க³தி꞉ பார்த² யோகி³னாம் ச தபஸ்வினாம் |
தத்பத³ம் பரமம் ப்³ரஹ்ம ஸர்வம் விப⁴ஜதே ஜக³த் ||2-114-11

மாமேவ தத்³த⁴னம் தேஜோ ஜ்ஞாதுமர்ஹஸி பா⁴ரத |
ஸமுத்³ர꞉ ஸ்தப்³த⁴தோயோ(அ)ஹமஹம் ஸ்தம்ப⁴யிதா ஜலம் 2-114-12

அஹம் தே பர்வதா꞉ ஸப்த யே த்³ருஷ்டா விவிதா⁴ஸ்த்வயா |
பங்கபூ⁴தம் ஹி திமிரம் த்³ருஷ்டவானஸி யத்³தி⁴ தத் ||2-114-13

அஹம் தமோ க⁴னீபூ⁴தமஹமேவ ச பாடக꞉ |
அஹம் ச காலோ பூ⁴தானாம் த⁴ர்மஷ்²சாஹம் ஸனாதன꞉ ||2-114-14

சந்த்³ராதி³த்யௌ மஹாஷை²லா꞉ ஸரிதஷ்²ச ஸராம்ஸி ச |
சதஸ்ரஷ்²ச தி³ஷ²꞉ ஸர்வா மமைவாத்மா சதுர்வித⁴꞉ ||2-114-15

சாதுர்வர்ண்யம் மத்ப்ரஸூதம் சாதுராஷ்²ரம்யமேவ ச |
சாதுர்வித்³த்⁴யஸ்ய கர்தாஹமிதி பு³த்³த்⁴யஸ்வ பா⁴ரத ||2-114-16

அர்ஜுன உவாச 
ப⁴க³வன்ஸர்வபூ⁴தேஷ² வேத்துமிச்சா²மி தே ப்ரபோ⁴ |
ப்ருச்சா²மி த்வாம் ப்ரபன்னோ(அ)ஹம் நமஸ்தே புருஷோத்தம ||2-114-17

வாஸுதே³வ உவாச 
ப்³ரஹ்ம ச ப்³ராஹ்மணாஷ்²சைவ தப꞉ ஸத்யம் ச பா⁴ரத |
உக்³ரம் ப்³ருஹத்தமம் சைவ மத்தஸ்தத்³வித்³தி⁴ பாண்ட³வ ||2-114-18

ப்ரியஸ்தே(அ)ஹம் மஹாபா³ஹோ ப்ரியோ மே(அ)ஸி த⁴னஞ்ஜய |
தேன தே கத²யிஷ்யாமி நான்யதா² வக்துமுத்ஸஹே |
அஹம் யஜூம்ஷி ஸாமானி ருசஷ்²சாத²ர்வணானி ச ||2-114-19

ருஷயோ தே³வதா யஜ்ஞா மத்தேஜோ ப⁴ரதர்ஷப⁴ |
ப்ருதி²வீ வாயுராகாஷ²மாபோ ஜ்யோதிஷ்²ச பஞ்சமம் ||2-114-20

சந்த்³ராதி³த்யாவஹோராத்ரம் பக்ஷா மாஸாஸ்ததா²ர்தவ꞉ |
முஹூர்தாஷ்²ச கலாஷ்²சைவ க்ஷணா꞉ ஸம்வத்ஸராஸ்ததா² ||2-114-21

மந்த்ராஷ்²ச விவிதா⁴꞉ பார்த² யானி ஷா²ஸ்த்ராணி கானிசித் |
வித்³யாஷ்²ச வேதி³தவ்யம் ச மத்த꞉ ப்ராது³ர்ப⁴வந்தி ஹி ||2-114-22

மன்மயம் வித்³தி⁴ கௌந்தேய க்ஷயம் ஸ்ருஷ்டிம் ச பா⁴ரத |
ஸச்சாஸச்ச மமைவாத்மா ஸத³ஸச்சைவ யத்பரம் ||2-114-23

அர்ஜுன உவாச 
ஏவமுக்தோ(அ)ஸ்மி க்ருஷ்ணேன ப்ரீயமாணேன வை ததா³ |
ததை²வ ச மனோ நித்யமப⁴வன்மே ஜனார்த³ன ||2-114-24

ஏதச்ச்²ருதம் ச த்³ருஷ்டம் ச மாஹாத்ம்யம் கேஷ²வஸ்ய மே |
யன்மாம் ப்ருச்ச²ஸி ராஜேந்த்³ர பூ⁴யாம்ஷ்²சாதோ ஜனார்த³ன꞉ ||2-114-25

வைஷ²ம்பாய்ன உவாச 
ஏதச்ச்²ருத்வா குருஷ்²ரேஷ்டோ² த⁴ர்மராஜோ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ |
பூஜயாமாஸ த⁴ர்மாத்மா கோ³விந்த³ம் புருஷோத்தமம் ||2-114-26

விஸ்மிதஷ்²சாப⁴வத்³ராஜா ஸஹ ஸர்வை꞉ ஸஹோத³ரை꞉ |
ராஜபி⁴ஷ்²ச ஸமாஸீனைர்யே தத்ராஸன்ஸமாக³தா꞉ ||2-114-27

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு² ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
வாஸுதே³வமாஹாத்ம்யே க்ருஷ்ணார்ஜுனபா⁴ஷணே
சதுர்த³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_114_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 114 - Krishna Divulges Divine Secret
Itranslated by K S Ramachandran,  ramachandran_ksr @ yahoo.ca
January 28,  2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha chaturdashAdhikashatatamo.adhyAyaH 

gUDhodghATanam

arjuna uvAcha 
tataH kR^iShNo bhojayitvA shatAni subahUni cha |
viprANAmR^iShikalpAnAM kR^itakR^ityo.abhavattadA ||2-114-1

tataH saha mayA bhuktvA vR^iShNibhojaishcha sarvashaH |
vichitrAshcha kathA divyAH kathayAmAsa bhArata ||2-114-2

tataH kathAnte tatrAhamabhigamya janArdanam |
apR^ichChaM tadyathAvR^ittaM kR^iShNaM yaddR^iShTavAnaham ||2-114-3

kathaM samudraH stabdhodaH kR^itastu kamalekShaNa | 
parvatAnAM cha vivaraM kR^itaM tatkathamachyuta ||2-114-4

tamastachcha kathaM ghoraM ghanaM chakreNa pATitam |
tachcha yatparamaM tejaH praviShTo.asi kathaM cha tat ||2-114-5

kimarthaM tena te bAlAstadA chApahR^itAH prabho |
yachcha te dIrghamadhvAnaM sa~NkShiptaM tatkathaM punaH ||2-114-6

kathaM chAlpena kAlena kR^itaM tattadgatAgatam |
etatsarvaM yathAvR^ittamAchakShva mama keshava ||2-114-7

vAsudeva uvAcha 
yaddarshanArthaM te bAlA hR^itAstena mahAtmanA |
viprArthameShyate kR^iShNo nAgachChedanyatheti ha ||2-114-8

brahmatejomayaM divyaM mahadyaddR^iShTavAnasi |
ahaM sa bharatashreShTha mattejastatsanAtanam ||2-114-9

prakR^itiH sA mama parA vyaktAvyaktA sanAtanI |
yAM pravishya bhavantIha muktA yogaviduttamaH ||2-114-10

sa sA~NkhyAnAM gatiH pArtha yoginAM cha tapasvinAm |
tatpadaM paramaM brahma sarvaM vibhajate jagat ||2-114-11

mAmeva taddhanaM tejo j~nAtumarhasi bhArata |
samudraH stabdhatoyo.ahamahaM stambhayitA jalam 2-114-12

ahaM te parvatAH sapta ye dR^iShTA vividhAstvayA |
pa~NkabhUtaM hi timiraM dR^iShTavAnasi yaddhi tat ||2-114-13

ahaM tamo ghanIbhUtamahameva cha pATakaH |
ahaM cha kAlo bhUtAnAM dharmashchAhaM sanAtanaH ||2-114-14

chandrAdityau mahAshailAH saritashcha sarAMsi cha |
chatasrashcha dishaH sarvA mamaivAtmA chaturvidhaH ||2-114-15

chAturvarNyaM matprasUtaM chAturAshramyameva cha |
chAturviddhyasya kartAhamiti buddhyasva bhArata ||2-114-16

arjuna uvAcha 
bhagavansarvabhUtesha vettumichChAmi te prabho |
pR^ichChAmi tvAM prapanno.ahaM namaste puruShottama ||2-114-17

vAsudeva uvAcha 
brahma cha brAhmaNAshchaiva tapaH satyaM cha bhArata |
ugraM bR^ihattamaM chaiva mattastadviddhi pANDava ||2-114-18

priyaste.ahaM mahAbAho priyo me.asi dhana~njaya |
tena te kathayiShyAmi nAnyathA vaktumutsahe |
ahaM yajUMShi sAmAni R^ichashchAtharvaNAni cha ||2-114-19

R^iShayo devatA yaj~nA mattejo bharatarShabha |
pR^ithivI vAyurAkAshamApo jyotishcha pa~nchamam ||2-114-20

chandrAdityAvahorAtraM pakShA mAsAstathArtavaH |
muhUrtAshcha kalAshchaiva kShaNAH saMvatsarAstathA ||2-114-21

mantrAshcha vividhAH pArtha yAni shAstrANi kAnichit |
vidyAshcha veditavyaM cha mattaH prAdurbhavanti hi ||2-114-22

manmayaM viddhi kaunteya kShayaM sR^iShTiM cha bhArata |
sachchAsachcha mamaivAtmA sadasachchaiva yatparam ||2-114-23

arjuna uvAcha 
evamukto.asmi kR^iShNena prIyamANena vai tadA |
tathaiva cha mano nityamabhavanme janArdana ||2-114-24

etachChrutaM cha dR^iShTaM cha mAhAtmyaM keshavasya me |
yanmAM pR^ichChasi rAjendra bhUyAMshchAto janArdanaH ||2-114-25

vaishampAyna uvAcha 
etachChrutvA kurushreShTho dharmarAjo yudhiShThiraH |
pUjayAmAsa dharmAtmA govindaM puruShottamam ||2-114-26

vismitashchAbhavadrAjA saha sarvaiH sahodaraiH |
rAjabhishcha samAsInairye tatrAsansamAgatAH ||2-114-27

iti shrImahAbhArate khileshu harivaMshe viShNuparvaNi
vAsudevamAhAtmye kR^iShNArjunabhAShaNe
chaturdashAdhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்