Sunday 31 January 2021

ம்ருதப்³ராஹ்மணபுத்ரஸ்ய புன꞉ ப்ரத்யாநயனம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 169 (170) - 113 (114)

அத² த்ரயோத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ம்ருதப்³ராஹ்மணபுத்ரஸ்ய புன꞉ ப்ரத்யாநயனம்

Mountains adore Lord Krishna

அர்ஜுன உவாச 
தத꞉ பர்வதஜாலானி ஸரிதஷ்²ச வனானி ச |
அபஷ்²யம் ஸமதிக்ரம்ய ஸாக³ரம் வருணாலயம் ||2-113-1

ததோ(அ)ர்க⁴முத³தி⁴꞉ ஸாக்ஷாது³பனீய ஜனார்த³னம் |
ஸ ப்ராஞ்ஜலி꞉ ஸமுத்தா²ய கிம் கரோமீதி சாப்³ரவீத் ||2-113-2

ப்ரதிக்³ருஹ்ய ஸ தாம் பூஜாம் தமுவாச ஜனார்த³ன꞉ |
ரத²பந்தா²னமிச்சா²மி த்வயா த³த்தம் நதீ³பதே ||2-113-3

அதா²ப்³ரவீத்ஸமுத்³ரஸ்து ப்ராஞ்ஜலிர்க³ருட³த்⁴வஜம் |
ப்ரஸீத³ ப⁴க³வன்னைவமன்யோ(அ)ப்யேவம் க³மிஷ்யதி ||2-113-4

த்வயைவ ஸ்தா²பிதம் பூர்வமகா³தோ⁴(அ)ஸ்மி ஜனார்த³ன |
த்வயா ப்ரவர்ததே மார்கே³ யாஸ்யாமி க³மனாயதாம் ||2-113-5

அன்யே(அ)ப்யேவம் க³மிஷ்யந்தி ராஜானோ த³ர்பமோஹிதா꞉ |
ஏவம் ஸஞ்சிந்த்ய கோ³விந்த³ யத்க்ஷ²மம் தத்ஸமாசர ||2-113-6

வாஸுதே³வ உவாச 
ப்³ராஹ்மணர்த²ம் மத³ர்த²ம் ச குரு ஸாக³ர மத்³வச꞉ |
மத்³ருதே ந புமான்கஸ்சித³ன்யஸ்த்வாம் த⁴ர்ஷயிஷ்யதி ||2-113-7

அதா²ப்³ரவீத்ஸமுத்³ரஸ்து புனரேவ ஜனார்த³னம் |
அபி⁴ஷா²பப⁴யாத்³பீ⁴தோ பா³ட³மேவம் ப⁴விஷ்யதி ||2-113-8

ஷோ²ஷயாம்யேஷ மார்க³ம் தே யேன த்வம் க்ருஷ்ண யாஸ்யஸி |
ரதே²ன ஸஹ ஸூதேன ஸத்⁴வஜேன து கேஷ²வ ||2-113-9

வாஸுதே³வ உவாச 
மயா த³த்தோ வர꞉ பூர்வம் ந ஷோ²ஷம் யாஸ்யஸீதி ஹ |
மானுஷாஸ்தே ந ஜானீயுர்விவிதா⁴ன்ரத்னஸஞ்சயான் ||2-113-10

ஜலம் ஸ்தம்ப⁴ய ஸாதோ⁴ த்வம் ததோ யாஸ்யாம்யஹம் ரதீ² |
ந ச கஷ்²சித்ப்ரமாணம் தே ரத்னானாம் வேத்ஸ்யதே நர꞉ ||2-113-11

ஸாக³ரேண ததே²த்யுக்தே ப்ரஸ்தி²தா꞉ ஸ்ம ஜலேன வை |
ஸ்தம்பி⁴தேன பதா² பூ⁴மௌ மணிவர்ணேன பா⁴ஸ்வதா ||2-113-12

ததோ(அ)ர்ணவம் ஸமுத்தீர்ய குரூனப்யுத்தரான்வயம் | 
க்ஷணேன ஸமதிக்ராந்தா க³ந்த⁴மாத³னமேவ ச ||2-113-13

ததஸ்து பர்வதா꞉ ஸப்த கேஷ²வம் ஸமுபஸ்தி²தா꞉ |
ஜயந்தோ வைஜயந்தஷ்²ச நீலோ ரஜதபர்வத꞉ ||2-113-14

மஹாமேரு꞉ ஸகைலாஸ இந்த்³ரகூடஷ்²ச நாமத꞉ |
பி³ப்⁴ராணா வர்ணரூபாணி விவிதா⁴ன்யத்³பு⁴தானி ச ||2-113-15

உபஸ்தா²ய ச கோ³விந்த³ம் கிம் குர்மேத்யப்³ருவம்ஸ்ததா³  |
தாம்ஷ்²சைவ ப்ரதிஜக்³ராஹ விதி⁴வன்மது⁴ஸூத³ன꞉ ||2-113-16

தானுவாச ஹ்ருஷீகேஷ²꞉ ப்ரணாமாவனதான்ஸ்தி²தான் |
விவரம் க³ச்ச²தோ மே(அ)த்³ய ரத²மார்க³꞉ ப்ரதீ³யதாம் ||2-113-17

தே க்ருஷ்ணஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா ப்ரதிக்³ருஹ்ய ச பர்வதா꞉ |
ப்ரத³து³꞉ காமதோ மார்க³ம் க³ச்ச²தோ ப⁴ரதர்ஷப⁴ ||2-113-18

தத்ரைவாந்தர்ஹிதா꞉ ஸர்வே ததா³ஷ்²சர்யதரம் மம |
அஸக்தம் ச ரதோ² யாதி மேக⁴ஜாலேஷ்விவாம்ஷு²மான் ||2-113-19

ஸப்தத்³வீபான்ஸஸிந்தூ⁴ம்ஷ்²ச ஸப்த ஸப்த கி³ரீனத² |
லோகாலோகம் ததா²தீத்ய விவேஷ² ஸுமஹத்தம꞉ ||2-113-20

தத꞉ கதா³சித்³து³꞉கே²ன ரத²மூஹுஸ்துரங்க³மா꞉ |
பங்கபூ⁴தம் ஹி திமிரம் ஸ்பர்ஷா²த்³விஜ்ஞாயதே ந்ருப ||2-113-21

அத² பர்வதபூ⁴தம் தத்திமிரம் ஸமபத்³யத |
ததா³ஸாத்³ய மஹாராஜ நிஷ்ப்ரயத்னா ஹயா꞉ ஸ்தி²தா꞉ ||2-113-22

ததஷ்²சக்ரேண கோ³விந்த³꞉ பாடயித்வா தமஸ்ததா³ |
ஆகாஷ²ம் த³ர்ஷ²யாமாஸ ரத²பந்தா²னமுத்தமம் ||2-113-23

நிஷ்க்ரம்ய தமஸஸ்தஸ்மாதா³காஷே² த³ர்ஷி²தே ததா³ | 
ப⁴விஷ்யாமீதி ஸஞ்ஜ்ஞா மே ப⁴யம் ச விக³தம் மம !!2-113-24

ததஸ்தேஜ꞉ ப்ரஜ்வலிதமபஷ்²யம் தத்ததா³ம்ப³ரே |
ஸர்வலோகம் ஸமாவிஷ்²ய ஸ்தி²தம் புருஷவிக்³ரஹம் ||2-113-25

தம் ப்ரவிஷ்டோ ஹ்ருஷீகேஷோ² தீ³ப்தம் தேஜோநிதி⁴ம் ததா³ |
ரத² ஏவ ஸ்தி²தஷ்²சாஹம் ஸ ச ப்³றஹ்மணஸத்தம꞉ ||2-113-26

ஸ முஹூர்தாத்தத꞉ க்ருஷ்ணோ நிஷ்²சக்ராம ததா³ ப்ரபு⁴꞉ |
சதுரோ பா³லகான்க்³ருஹ்ய ப்³ராஹ்மணஸ்யாத்மஜாம்ஸ்ததா³ ||2-113-

27

ப்ரத³தௌ³ ப்³ராஹ்மணாயாத² புத்ரான்ஸர்வாஞ்ஜனார்த³ன꞉ |
த்ரய꞉ பூர்வம் ஹ்ருதா யே ச ஸத்³யோ ஜாதஷ்²ச பா³லக꞉ ||2-113-28

ப்ரஹ்ருஷ்டோ ப்³ராஹ்மணஸ்தத்ர புத்ராந்த்³ருஷ்ட்வா புன꞉ ப்ரபோ⁴ |
அஹம் ச பரமப்ரீதோ விஸ்மிதஷ்²சாப⁴வம் ததா³ ||2-113-29

ததோ வயம் புன꞉ ஸர்வே ப்³ராஹ்மணஸ்ய ச தே ஸுதா꞉ |
யதா²க³தா நிவ்ருத்தா꞉ ஸ்ம ததை²வ ப⁴ரதர்ஷப⁴ ||2-113-30

தத꞉ ஸ்ம த்³வாரகாம் ப்ராப்தா꞉ க்ஷணேன ந்ற்^பஸத்தம |
அஸம்ப்ராப்தே(அ)ர்த⁴தி³வஸே விஸ்மிதோ(அ)ஹம் புன꞉ புன꞉ ||2-113-31

ஸபுத்ரம் போ⁴ஜயித்வா  து த்³விஜம் க்ருஷ்ணோ மஹாயஷா²꞉ |
த⁴னேன வர்ஷயித்வா ச க்³ருஹம் ப்ராஸ்தா²பயத்ததா³ ||2-113-32 

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு  ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
வாஸுதே³வமாஹாத்ம்யே ப்³ராஹ்மணபுத்ராநயனே
த்ரயோத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: 

http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_113_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 113 - Brahmana's Son Restored
Itranslated by K S Ramachandran,  ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 27,  2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha trayodashAdhikashatatamo.adhyAyaH

mR^itabrAhmaNaputrasya punaH pratyAnayanam

arjuna uvAcha 
tataH parvatajAlAni saritashcha vanAni cha |
apashyam samatikramya sAgaraM varuNAlayam ||2-113-1

tato.arghamudadhiH sAkShAdupanIya janArdanam |
sa prA~njaliH samutthAya kiM karomIti chAbravIt ||2-113-2

pratigR^ihya sa tAM pUjAM tamuvAcha janArdanaH |
rathapanthAnamichChAmi tvayA dattaM nadIpate ||2-113-3

athAbravItsamudrastu prA~njalirgaruDadhvajam |
prasIda bhagavannaivamanyo.apyevam gamiShyati ||2-113-4

tvayaiva sthApitaM pUrvamagAdho.asmi janArdana |
tvayA pravartate mArge yAsyAmi gamanAyatAm ||2-113-5

anye.apyevaM gamiShyanti rAjAno darpamohitAH |
evaM sa~nchintya govinda yatkshamaM tatsamAchara ||2-113-6

vAsudeva uvAcha 
brAhmaNarthaM madarthaM cha kuru sAgara madvachaH |
madR^ite na pumAnkaschidanyastvAM dharShayiShyati ||2-113-7

athAbravItsamudrastu punareva janArdanam |
abhishApabhayAdbhIto bADamevaM bhaviShyati ||2-113-8

shoShayAmyeSha mArgaM te yena tvaM kR^iShNa yAsyasi |
rathena saha sUtena sadhvajena tu keshava ||2-113-9

vAsudeva uvAcha 
mayA datto varaH pUrvaM na shoShaM yAsyasIti ha |
mAnuShAste na jAnIyurvividhAnratnasa~nchayAn ||2-113-10

jalaM stambhaya sAdho tvaM tato yAsyAmyahaM rathI |
na cha kashchitpramANaM te ratnAnAM vetsyate naraH ||2-113-11

sAgareNa tathetyukte prasthitAH sma jalena vai |
stambhitena pathA bhUmau maNivarNena bhAsvatA ||2-113-12

tato.arNavaM samuttIrya kurUnapyuttarAnvayam | 
kShaNena samatikrAntA gandhamAdanameva cha ||2-113-13

tatastu parvatAH sapta keshavaM samupasthitAH |
jayanto vaijayantashcha nIlo rajataparvataH ||2-113-14

mahAmeruH sakailAsa indrakUTashcha nAmataH |
bibhrANA varNarUpANi vividhAnyadbhutAni cha ||2-113-15

upasthAya cha govindaM kiM kurmetyabruvaMstadA  |
tAMshchaiva pratijagrAha vidhivanmadhusUdanaH ||2-113-16

tAnuvAcha hR^iShIkeshaH praNAmAvanatAnsthitAn |
vivaraM gachChato me.adya rathamArgaH pradIyatAm ||2-113-17

te kR^iShNasya vachaH shrutvA pratigR^ihya cha parvatAH |
pradaduH kAmato mArgaM gachChato bharatarShabha ||2-113-18

tatraivAntarhitAH sarve tadAshcharyataraM mama |
asaktaM cha ratho yAti meghajAleShvivAMshumAn ||2-113-19

saptadvIpAnsasindhUMshcha sapta sapta girInatha |
lokAlokaM tathAtItya vivesha sumahattamaH ||2-113-20

tataH kadAchidduHkhena rathamUhustura~NgamAH |
pa~NkabhUtaM hi timiraM sparshAdvij~nAyate nR^ipa ||2-113-21

atha parvatabhUtaM tattimiraM samapadyata |
tadAsAdya mahArAja niShprayatnA hayAH sthitAH ||2-113-22

tatashchakreNa govindaH pATayitvA tamastadA |
AkAshaM darshayAmAsa rathapanthAnamuttamam ||2-113-23

niShkramya tamasastasmAdAkAshe darshite tadA | 
bhaviShyAmIti saMj~nA me bhayaM cha vigataM mama !!2-113-24

tatastejaH prajvalitamapashyaM tattadAmbare |
sarvalokaM samAvishya sthitaM puruShavigraham ||2-113-25

taM praviShTo hR^iShIkesho dIptaM tejonidhiM tadA |
ratha eva sthitashchAhaM sa cha bRahmaNasattamaH ||2-113-26

sa muhUrtAttataH kR^iShNo nishchakrAma tadA prabhuH |
chaturo bAlakAngR^ihya brAhmaNasyAtmajAMstadA ||2-113-27

pradadau brAhmaNAyAtha putrAnsarvA~njanArdanaH |
trayaH pUrvaM hR^itA ye cha sadyo jAtashcha bAlakaH ||2-113-28

prahR^iShTo brAhmaNastatra putrAndR^iShTvA punaH prabho |
ahaM cha paramaprIto vismitashchAbhavaM tadA ||2-113-29

tato vayaM punaH sarve brAhmaNasya cha te sutAH |
yathAgatA nivR^ittAH sma tathaiva bharatarShabha ||2-113-30

tataH sma dvArakAM prAptAH kShaNena nR^pasattama |
asaMprApte.ardhadivase vismito.ahaM punaH punaH ||2-113-31

saputraM bhojayitvA  tu dvijaM kR^iShNo mahAyashAH |
dhanena varShayitvA cha gR^ihaM prAsthApayattadA ||2-113-32 

iti shrImahAbhArate khileShu  harivaMshe viShNuparvaNi
vAsudevamAhAtmye brAhmaNaputrAnayane
trayodashAdhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்