Thursday 17 December 2020

ப்ரத்³யும்னபா⁴ஷணம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 151 (152) - 095 (96)

அத² பஞ்சனவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ப்ரத்³யும்னபா⁴ஷணம்


Pradyumna and Prabhavati

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
நபோ⁴ நப⁴ஸ்யே(அ)த² நிரீக்ஷ்ய மாஸி 
காமஸ்ததா³ தோயத³வ்ருந்த³கீர்ணம் |
ப்ரபா⁴வதீம் சாருவிஷா²லநேத்ரா-
முவாச பூர்ணேந்து³னிகாஷ²வக்த்ர꞉ ||2-95-1

தவானநாபோ⁴ வரகா³த்ரி சந்த்³ரோ 
ந த்³ருஷ்²யதே ஸுந்த³ரி சாருபி³ம்ப³꞉ |
த்வத்கேஷ²பாஷ²ப்ரதிமைர்நிருத்³தோ⁴ 
ப³லாஹகைஷ்²சாருநிரந்தரோரு ||2-95-2

ஸந்த்³ருஷ்²யதே ஸுப்⁴ரு தடி³த்³த⁴னஸ்தா² 
த்வம் ஹேமசார்வாப⁴ரண்ன்விதேவ |
முஞ்சந்தி தா⁴ராஷ்²ச க⁴னா நத³ந்த-
ஸ்த்வத்³தா⁴ரயஷ்டே꞉ ஸத்³ருஷா² வராங்கி³ ||2-95-3

க⁴னப்ரதே³ஷே²ஷு ப³லாகபங்க்தய-
ஸ்த்வத்³த³ந்தபங்க்திப்ரதிமா விபா⁴ந்தி |
நிமக்³னபத்³மானி ஸரித்ஸு ஸுப்⁴ரு 
ந பா⁴ந்தி தோயானி ரயாகுலானி ||2-95-4

அமீ க⁴னா வாயுவஷோ²பயாதா 
ப³லாகமாலாமலசாருத³ந்தா꞉ |
அன்யோன்யமப்⁴யாஹனிதும் ப்ரவ்ருத்தா 
வனேஷு நாகா³ இவ ஷு²க்லத³ந்தா꞉ ||2-95-5

த⁴னுஸ்த்ரிவர்ணம் வரகா³த்ரி பஷ்²ய 
க்ருதம் தவாபாங்க³மிவானனஸ்த²ம் |
விபூ⁴ஷயந்தம் க³மனம் க⁴நாஷ்²ச 
ப்ரஹர்ஷணம் காமிஜனஸ்ய காந்தே ||2-95-6

க⁴னான்னத³ந்த꞉ ப்ரதினர்த³மானா-
ந்நிரீக்ஷ்ய ஸுஷ்²ரோணி ஷி²கீ²ன்ப்ரஹ்ரூஷ்டான் |
ஸமாஹ்ருதானுத்³த⁴தபிச்ச²பா⁴ரா-
ந்ப்ரியாபி⁴ராமானுபந்ருத்யமானான் ||2-95-7

ஹர்ம்யேஷு சான்யே ஷ²ஷி²பாண்டு³ரேஷு 
ராஜந்தி ஸுஷ்²ரோணி மயூரஸங்கா⁴꞉ |
முஹூர்தஷோ²பா⁴மதிசாருரூபாம் 
த³த்த்வா பதந்தோ வலபீ⁴புடேஷு ||2-95-8

ப்ரக்லின்னபக்ஷாஸ்தருமஸ்தகேஷு 
முஹூர்தசூடா³மணிதாம் விதா⁴ய |
ப்ரயாந்தி பூ⁴மிம் நவஷா²த்³வலானா-
மாஷ²ங்கமானா த்⁴ருதசாருதே³ஹா꞉ ||2-95-9

ப்ரவாதி தா⁴ராந்தரநி꞉ஸ்ருதஷ்²ச 
ஸுகோ²(அ)னிலஷ்²சந்த³னபங்கஷீ²த꞉ |
கத³ம்ப³ஸர்ஜார்ஜுனபுஷ்பபூ⁴தம் 
ஸமாவஹன்க³ந்த⁴மனங்க³ப³ந்து⁴ம் || 2-95-10

ரதிஷ்²ரமஸ்வேத³விநாஷ²ஹேது-
ர்னவோத³பா⁴ராநயனே ச ஹேது꞉ |
ந மாருத꞉ ஸ்யாத்³யதி³ சாருகா³த்ரி 
ந மேக⁴காலோ மம வல்லப⁴꞉ ஸ்யாத் ||2-95-11

ஏவம்விதே⁴ஷு ப்ரியஸங்க³மேஷு 
ரதாவஸானே யது³பைதி வாயு꞉ |
ரதிஷ்²ரமஸ்வேத³ஹர꞉ ஸுக³ந்தீ⁴ 
தத꞉ பரம் கிம் ஸுக²மஸ்தி லோகே ||2-95-12

ஜலாப்லுதானீக்ஷ்ய மஹாநதீ³னாம் 
ஸுகா³த்ரி ஹம்ஸா꞉ புலினானி ஹ்ருஷ்டா꞉ |
க³தா꞉ ஷ்²ரமம் மானஸவாஸலுப்³தா⁴꞉ 
ஸஸாரஸா꞉ க்ரௌஞ்சகு³ணானுவித்³த்³தா⁴꞉ ||2-95-13

ந பா⁴ந்தி நத்³யோ ந ஸராம்ஸி சைவ 
ஹதத்விஷீவாயதசாருநேத்ரே |
க³தேஷு ஹம்ஸேஷ்வத² ஸாரஸேஷு 
ரதா²ங்க³துல்யாஹ்வயனேஷு சைவ ||2-95-14

போ⁴கை³கதே³ஷே²ன ஷு²ப⁴ம் ஷ²யானம்  
த்⁴ருவம் ஜக³ந்நாத²முபேந்த்³ரமீஷ²ம் |
நித்³ராப்⁴யுபேதா வரகாலதஜ்ஜ்ஞா 
ஷ்²ரியம் ப்ரக³ம்யோத்தரசாருரூபாம் ||2-95-15

நித்³ராயமாணே ப⁴க³வத்யுபேந்த்³ரே 
மேகா⁴ம்ப³ராக்ராந்தநிஷா²கரோ(அ)த்³ய |
பத்³மாமலாப⁴꞉ கமலாயதாக்ஷி 
க்ருஷ்ணஸ்ய வக்த்ரானுக்ருதிம்  கரோதி ||2-95-16

கத³ம்ப³னீபார்ஜுனகேதகானாம் 
ஸ்ரஜோ த்⁴ருவம் க்ருஷ்ணமுபானயந்தி |
புஷ்பாணி சான்யான்ய்ருதவ꞉ ஸமஸ்தா꞉ 
க்ருஷ்ணாத்ப்ரமாதா³னபி⁴காங்க்ஷமாணா꞉ ||2-95-17

நாகா³ஷ்²சரந்தோ விஷதி³க்³த⁴வக்த்ரா꞉ 
ஸ்ப்ருஷ²ந்தி புஷ்பாண்யபி பாத³பான்யான் |
பேபீயமானான்ப்⁴ரமரைர்ஜனானாம் 
கௌதூஹலம் தே ஜனயந்த்யதீவ || 2-95-18

தோயாதிபா⁴ராம்பு³த³வ்ருந்த³னத்³த⁴ம் 
நப⁴꞉ பதிஷ்யந்தமிவாபி⁴வீக்ஷ்ய |
நிபானக³ம்பீ⁴ரமபி⁴ன்னவ்ருஷ்டம் 
மனோஹரம் சாருமுக²ஸ்தனோரு ||2-95-19

ப³லாகமாலாகுலமால்யதா³ம்னா 
நிரீக்ஷ ரம்யம் க⁴னவ்ருந்த³மேதத் |
ஸஸ்யானி பூ⁴மாவபி⁴வர்ஷமாணம் 
ஜக³த்³தி⁴தார்த²ம் விமலாங்க³யஷ்டே || 2-95-20

.ஜலாவலம்பா³ம்பு³த³வ்ருந்த³கர்ஷீம் 
க⁴னைர்க⁴னான்யோத⁴யதீவ வாயு꞉ |
ப்ரவ்ருத்தசக்ரோ ந்ருபதிர்வனஸ்தா²-
ந்க³ஜான்ஜ்க³ஜை꞉ ஸ்வைரிவ வீர்யத்³ருப்தான் ||2-95-21

அபௌ⁴மமம்போ⁴ விஸ்ருஜந்தி மேகா⁴꞉ 
பூதம் பவித்ரம் பவனை꞉ ஸுக³ந்தி⁴ |
ஹர்ஷாவஹம் சாதகப³ர்ஹிணானாம் 
வராண்ட³ஜானாம் ஜலத³ப்ரியாணாம் ||2-95-22

ப்லவங்க³ம꞉ ஷோட³ஷ²பக்ஷஷா²யீ 
விரௌதி கோ³ஷ்ட²꞉ ஸஹ காமினீபி⁴꞉ |
ருசோ த்³விஜாதி꞉ ப்ரியஸத்யத⁴ர்மா 
யதா² ஸுஷி²ஷ்யை꞉ பரிவார்யமாண꞉ ||2-95-23

கு³ணே மாஹாம்ஸ்தோயத³காலஜோ(அ)ய-
மபு³த்³த⁴மேக⁴ஸ்வனபீ⁴ஷிதானாம் |
பரிஷ்வஜந்த꞉ பரிவர்த்³த⁴யந்தி 
வினாபி ஷ²ய்யாஸமயம் ப்ரியாணாம் || 2-95-24

தோ³ஷோ(அ)யமேக꞉ ஸலிலாக³மஸ்ய 
மாம் ப்ரத்யுதா³ரான்வயவர்ணஷீ²லே |
ந த்³ருஷ்²யதே யத்தவ வக்த்ரதுல்யோ 
க⁴னக்³ரஹக்³ரஸ்ததனு꞉ ஷ²ஷா²ங்க꞉ ||2-95-25

ப்ரத்³ருஷ்²யதே பீ⁴ரு யதா³ ஷ²ஷா²ங்கோ 
க⁴னாந்தரஸ்தோ² ஜக³த꞉ ப்ரதீ³ப꞉ |
ததா³னுபஷ்²யந்தி ஜனா꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டா 
ப³ந்து⁴ம் ப்ரவாஸாதி³வ ஸந்நிவ்ருத்தம் ||2-95-26

விலாபஸாக்ஷீ ப்ரியஹீனிதானாம் 
ஸந்த்³ருஷ்²யதே பீ⁴ரு யதா³ ஷ²ஷா²ங்க꞉ |
நேத்ரோத்ஸவ꞉ ப்ரோஷிதகாமுகானாம் 
த்³ருஷ்ட்வைவ காந்தம் ப⁴வதீத்யவைமி ||2-95-27

நேத்ரோத்ஸவ꞉ காந்தஸமாக³தானாம் 
தா³வாக்³னிதுல்ய꞉ ப்ரியஹீனிதானாம் |
தேனைவ தே³ஹேன வராங்க³னானாம் 
சந்த்³ரோ(அ)பி தாவத்ப்ரியவிப்ரியஷ்²ச ||2-95-28

வினாபி சந்த்³ரேண புரே பிதுஸ்தே 
யத꞉ ப்ரபா⁴ சந்த்³ரக³ப⁴ஸ்திகௌ³ரீ |
கு³ணாகு³ணாம்ஷ்²சந்த்³ரமஸோ ந வேத்³மி 
யதஸ்ததோ(அ)ஹம் ப்ரஷ²ஷ²ம்ஸயிஷ்யே ||2-95-29 

அவாப யோ ப்³ராஹ்மணராஜ்யமீட்³யோ 
து³ராபமன்யை꞉ ஸுக்ருதைஸ்தபோபி⁴꞉ |
கா³யந்தி விப்ரா꞉ பவமானஸஞ்ஜ்ஞம் 
ஸமாக³தா꞉ பர்வணி சாப்யுதா³ரம் ||2-95-30

பிதா பு³த⁴ஸ்யோத்தரவீர்யகர்மா 
புரூரவா யஸ்ய ஸுதோ ந்ருதே³வ꞉ | 
ப்ராணாக்³நிரீட்³யோ(அ)க்³னிமஜீஜனத்³யோ 
நஷ்டம் ஷ²மீக³ர்ப⁴ப⁴வம் ப⁴வாத்மா ||2-95-31

ததை²வ பஷ்²சாச்சகமே மஹாத்மா 
புரோர்வஷீ²மப்ஸரஸாம் வரிஷ்டா²ம் |
பீத꞉ புரா யோ(அ)ம்ருதஸர்வதே³ஹோ 
முனிப்ரவீரைர்வரகா³த்ரி கோ⁴ரை꞉ ||2-95-32

ந்ருப꞉ குஷா²க்³ரை꞉ புனரேவ யஷ்²ச 
தீ⁴மானதோ(அ)க்³நிர்தி³வி பூஜ்யதே ச |
ஆயுஷ்²ச வம்ஷே² நஹுஷஷ்²ச யஸ்ய 
யோ தே³வராஜத்வமவாப விர꞉ ||2-95-33 

தே³வாதிதே³வோ ப⁴க³வான்ப்ரஸூதௌ 
வம்ஷே² ஹரிர்யத்ர ஜக³த்ப்ரணேதா |
பை⁴ம꞉ ப்ரவீர꞉ ஸுரகார்யஹேதோ-
ர்ய꞉ ஸுப்⁴ரு த³க்ஷஸ்ய வ்ருத꞉ ஸுதாபி⁴꞉ ||2-95-34

ப³பூ⁴வ ராஜாத² வஸுஷ்²ச யஸ்ய 
வம்ஷே² மஹாத்மா ஷ²ஷி²வம்ஷ²தீ³ப꞉ |
யஷ்²சக்ரவர்தித்வமவாப வீர꞉ 
ஸ்வை꞉ கர்மபி⁴꞉ ஷ²க்ரஸமப்ரபா⁴வ꞉ ||2-95-35

யது³ஷ்²ச ராஜா ஷ²ஷி²வம்ஷ²முக்²யோ 
யோ(அ)வாப மஹ்யாமதி⁴ராஜபா⁴வம் |
போ⁴ஜா꞉ குலே யஸ்ய நராதி⁴பஸ்ய 
வீரா꞉ ப்ரஸூதா꞉ ஸுரராஜதுல்யா꞉ ||2-95-36 
 
ந கூடக்ருத்³யஸ்ய ந்ருபோ(அ)ஸ்தி வம்ஷே² 
ந நாஸ்திகோ நைஷ்க்ருதிகோ(அ)பி வாத² |
அஷ்²ரத்³த³தா⁴னோ(அ)ப்யத²வா கத³ர்ய꞉ 
ஷௌ²ர்யேண வா வாரிருஹாக்ஷி ஹீன꞉ ||2-95-37

வம்ஷே² வதூ⁴ஸ்த்வம் கமலாயதாக்ஷி 
ஷ்²லாக்⁴யா கு³ணாநாமதிபாத்ரபூ⁴தா |
குரு ப்ரணாமம் ஷி²க²ராக்³ரத³ந்தி 
தஸ்ய த்வமீஷ²ஸ்ய ஸதாம் ப்ரியஸ்ய ||2-95-38

நாராயணாயாத்மப⁴வாயனாய 
லோகாயனாய த்ரித³ஷா²யனாய |
க²கே³ந்த்³ரகேதோ꞉ புருஷோத்தமாய 
குரு ப்ரணாமம் ஷ்²வஷு²ராய தே³வி ||2-95-39

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
ப்ரத்³யும்னபா⁴ஷணே பஞ்சனவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_95_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part  2 - Vishnu Parva
Chapter 95 -Pradyumna Addresses Bhanumati
itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 9, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha pa~nchanavatitamo.adhyAyaH

pradyumnabhAShaNam

vaishampAyana uvAcha 
nabho nabhasye.atha nirIkShya mAsi 
kAmastadA toyadavR^indakIrNam |
prabhAvatIM chAruvishAlanetrA-
muvAcha pUrNendunikAshavaktraH ||2-95-1

tavAnanAbho varagAtri chandro 
na dR^ishyate sundari chArubimbaH |
tvatkeshapAshapratimairniruddho 
balAhakaishchArunirantaroru ||2-95-2

saMdR^ishyate subhru taDiddhanasthA 
tvaM hemachArvAbharaNnviteva |
mu~nchanti dhArAshcha ghanA nadanta-
stvaddhArayaShTeH sadR^ishA varA~Ngi ||2-95-3

ghanapradesheShu balAkapa~Nktaya-
stvaddantapa~NktipratimA vibhAnti |
nimagnapadmAni saritsu subhru 
na bhAnti toyAni rayAkulAni ||2-95-4

amI ghanA vAyuvashopayAtA 
balAkamAlAmalachArudantAH |
anyonyamabhyAhanituM pravR^ittA 
vaneShu nAgA iva shukladantAH ||2-95-5

dhanustrivarNaM varagAtri pashya 
kR^itaM tavApA~NgamivAnanastham |
vibhUShayantaM gamanaM ghanAshcha 
praharShaNaM kAmijanasya kAnte ||2-95-6

ghanAnnadantaH pratinardamAnA-
nnirIkShya sushroNi shikhInprahR^IShTAn |
samAhR^itAnuddhatapichChabhArA-
npriyAbhirAmAnupanR^ityamAnAn ||2-95-7

harmyeShu chAnye shashipANDureShu 
rAjanti sushroNi mayUrasa~NghAH |
muhUrtashobhAmatichArurUpAM 
dattvA patanto valabhIpuTeShu ||2-95-8

praklinnapakShAstarumastakeShu 
muhUrtachUDAmaNitAM vidhAya |
prayAnti bhUmiM navashAdvalAnA-
mAsha~NkamAnA dhR^itachArudehAH ||2-95-9

pravAti dhArAntaraniHsR^itashcha 
sukho.anilashchandanapa~NkashItaH |
kadambasarjArjunapuShpabhUtaM 
samAvahangandhamana~Ngabandhum || 2-95-10

ratishramasvedavinAshahetu-
rnavodabhArAnayane cha hetuH |
na mArutaH syAdyadi chArugAtri 
na meghakAlo mama vallabhaH syAt ||2-95-11

evaMvidheShu priyasa~NgameShu 
ratAvasAne yadupaiti vAyuH |
ratishramasvedaharaH sugandhI 
tataH paraM kiM sukhamasti loke ||2-95-12

jalAplutAnIkShya mahAnadInAM 
sugAtri haMsAH pulinAni hR^iShTAH |
gatAH shramaM mAnasavAsalubdhAH 
sasArasAH krau~nchaguNAnuvidddhAH ||2-95-13

na bhAnti nadyo na sarAMsi chaiva 
hatatviShIvAyatachArunetre |
gateShu haMseShvatha sAraseShu 
rathA~NgatulyAhvayaneShu chaiva ||2-95-14

bhogaikadeshena shubhaM shayAnaM  
dhruvaM jagannAthamupendramIsham |
nidrAbhyupetA varakAlatajj~nA 
shriyaM pragamyottarachArurUpAm ||2-95-15

nidrAyamANe bhagavatyupendre 
meghAmbarAkrAntanishAkaro.adya |
padmAmalAbhaH kamalAyatAkShi 
kR^iShNasya vaktrAnukR^itiM  karoti ||2-95-16

kadambanIpArjunaketakAnAM 
srajo dhruvaM kR^iShNamupAnayanti |
puShpANi chAnyAnyR^itavaH samastAH 
kR^iShNAtpramAdAnabhikA~NkShamANAH ||2-95-17

nAgAshcharanto viShadigdhavaktrAH 
spR^ishanti puShpANyapi pAdapAnyAn |
pepIyamAnAnbhramarairjanAnAM 
kautUhalaM te janayantyatIva || 2-95-18

toyAtibhArAmbudavR^indanaddhaM 
nabhaH patiShyantamivAbhivIkShya |
nipAnagaMbhIramabhinnavR^iShTaM 
manoharaM chArumukhastanoru ||2-95-19

balAkamAlAkulamAlyadAmnA 
nirIkSha ramyaM ghanavR^indametat |
sasyAni bhUmAvabhivarShamANaM 
jagaddhitArthaM vimalA~NgayaShTe || 2-95-20

.jalAvalambAmbudavR^indakarShIM 
ghanairghanAnyodhayatIva vAyuH |
pravR^ittachakro nR^ipatirvanasthA-
ngajAnjgajaiH svairiva vIryadR^iptAn ||2-95-21

abhaumamambho visR^ijanti meghAH 
pUtaM pavitraM pavanaiH sugandhi |
harShAvahaM chAtakabarhiNAnAM 
varANDajAnAM jaladapriyANAm ||2-95-22

plava~NgamaH ShoDashapakShashAyI 
virauti goShThaH saha kAminIbhiH |
R^icho dvijAtiH priyasatyadharmA 
yathA sushiShyaiH parivAryamANaH ||2-95-23

guNe mAhAMstoyadakAlajo.aya-
mabuddhameghasvanabhIShitAnAm |
pariShvajantaH parivarddhayanti 
vinApi shayyAsamayaM priyANAm || 2-95-24

doSho.ayamekaH salilAgamasya 
mAM pratyudArAnvayavarNashIle |
na dR^ishyate yattava vaktratulyo 
ghanagrahagrastatanuH shashA~NkaH ||2-95-25

pradR^ishyate bhIru yadA shashA~Nko 
ghanAntarastho jagataH pradIpaH |
tadAnupashyanti janAH prahR^iShTA 
bandhuM pravAsAdiva sannivR^ittam ||2-95-26

vilApasAkShI priyahInitAnAM 
saMdR^ishyate bhIru yadA shashA~NkaH |
netrotsavaH proShitakAmukAnAM 
dR^iShTvaiva kAntaM bhavatItyavaimi ||2-95-27

netrotsavaH kAntasamAgatAnAM 
dAvAgnitulyaH priyahInitAnAm |
tenaiva dehena varA~NganAnAM 
chandro.api tAvatpriyavipriyashcha ||2-95-28

vinApi chandreNa pure pituste 
yataH prabhA chandragabhastigaurI |
guNAguNAMshchandramaso na vedmi 
yatastato.ahaM prashashaMsayiShye ||2-95-29 

avApa yo brAhmaNarAjyamIDyo 
durApamanyaiH sukR^itaistapobhiH |
gAyanti viprAH pavamAnasaMj~naM 
samAgatAH parvaNi chApyudAram ||2-95-30

pitA budhasyottaravIryakarmA 
purUravA yasya suto nR^idevaH | 
prANAgnirIDyo.agnimajIjanadyo 
naShTaM shamIgarbhabhavaM bhavAtmA ||2-95-31

tathaiva pashchAchchakame mahAtmA 
purorvashImapsarasAM variShThAm |
pItaH purA yo.amR^itasarvadeho 
munipravIrairvaragAtri ghoraiH ||2-95-32

nR^ipaH kushAgraiH punareva yashcha 
dhImAnato.agnirdivi pUjyate cha |
Ayushcha vaMshe nahuShashcha yasya 
yo devarAjatvamavApa viraH ||2-95-33 

devAtidevo bhagavAnprasUtau 
vaMshe hariryatra jagatpraNetA |
bhaimaH pravIraH surakAryaheto-
ryaH subhru dakShasya vR^itaH sutAbhiH ||2-95-34

babhUva rAjAtha vasushcha yasya 
vamshe mahAtmA shashivaMshadIpaH |
yashchakravartitvamavApa vIraH 
svaiH karmabhiH shakrasamaprabhAvaH ||2-95-35

yadushcha rAjA shashivaMshamukhyo 
yo.avApa mahyAmadhirAjabhAvam |
bhojAH kule yasya narAdhipasya 
vIrAH prasUtAH surarAjatulyAH ||2-95-36 
 
na kUTakR^idyasya nR^ipo.asti vaMshe 
na nAstiko naiShkR^itiko.api vAtha |
ashraddadhAno.apyathavA kadaryaH 
shauryeNa vA vAriruhAkShi hInaH ||2-95-37

vaMshe vadhUstvaM kamalAyatAkShi 
shlAghyA guNAnAmatipAtrabhUtA |
kuru praNAmaM shikharAgradanti 
tasya tvamIshasya satAM priyasya ||2-95-38

nArAyaNAyAtmabhavAyanAya 
lokAyanAya tridashAyanAya |
khagendraketoH puruShottamAya 
kuru praNAmaM shvashurAya devi ||2-95-39

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
pradyumnabhAShaNe pa~nchanavatitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்