Friday 18 December 2020

ப்ரத்³யும்னதை³த்யயுத்³த⁴ம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 152 (153) - 096 (97)

அத² ஷண்ணவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ப்ரத்³யும்னதை³த்யயுத்³த⁴ம்


Pradyumna and Ananta against Asuras

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ஸத்ராவஸானே ச முனே꞉ கஷ்²யபஸ்யாதிதேஜஸ꞉ |
ஜக்³முர்தே³வாஸுரா꞉ ஸ்வானி ஸ்தா²னான்யமிதவிக்ரமா꞉ ||2-96-1

வஜ்ரநாபோ⁴(அ)பி நிர்வ்ருத்தே ஸத்ரே கஷ்²யபமப்⁴யகா³த் |
த்ரைலோக்யவிஜயாகாங்ஃக்²ஷீ தமுவாசாத² கஷ்²யப꞉ ||2-96-2

வஜ்ரநாப⁴ நிபோ³த⁴ த்வம் ஷ்²ரோதவ்யம் யதி³ சேன்மம |
வஸ வஜ்ரபுரே புத்ர ஸ்வஜனேன ஸமாவ்ருத꞉ ||2-96-3

தபஸாப்⁴யதி⁴க꞉ ஷ²க்ர꞉ ஷ²க்தஷ்²சைவ ஸ்வபா⁴வத꞉ |
ப்³ரஹ்மண்யஷ்²ச க்ருதஜ்ஞஷ்²ச ஜ்யேஷ்ட²꞉ ஷ்²ரேஷ்ட²தமோ கு³ணை꞉ ||2-96-4 

ராஜா க்ருத்ஸ்னஸ்ய ஜக³த꞉ பாத்ரபூ⁴அத꞉ ஸதாம் க³தி꞉ |
ஸம்ப்ராப்தோ லோகராஜ்யம் ஸ ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரத꞉ ||2-96-5

நைவ ஷ²க்யஸ்த்வயா ஜேதும் வஜ்ரநாப⁴ விஹன்யஸே |
அஹிம் பதா³ வ்யுத்க்ரமன்வை ந சிராத்³வினஷி²ஷ்யஸி ||2-96-6

வஜ்ரநாப⁴ஷ்²ச தத்³வாக்யம் நாபி⁴னந்த³தி பா⁴ரத |
காலபாஷ²பரீதாங்கோ³ மர்துகாம இவௌஷத⁴ம் ||2-96-7

அபி⁴வாத்³ய ஸ து³ர்பு³த்³தி⁴꞉ கஷ்²யபம் லோகபா⁴வனம் |
த்ரைலோக்யவிஜயாரம்பே⁴ மதிம் சக்ரே து³ராஸத³꞉  ||2-96-8

ஜ்ஞாதியோதா⁴ன்ஸமானீய மித்ராணி ஸுப³ஹூனி ச |
ப்ரதஸ்தே² ஸ்வர்க³மேவாக்³ரே விஜிகீ³ஷன்விஷா²ம்பதே ||2-96-9

ஏதஸ்மின்னந்தரே தே³வௌ க்ருஷ்ணேந்த்³ரௌ ச மஹாப³லௌ |
ப்ரேஷயாமாஸதுர்ஹம்ஸான்வஜ்ரனாஹவத⁴ம் ப்ரதி ||2-96-10

ஸமாக³தாஸ்து தச்ச்²ருத்வா யது³முக்²யா மஹாப³லா꞉ |
மந்த்ரயித்வா மஹாத்மானஷ்²சிந்தாமாபேதி³ரே ததா² ||2-96-11

வஜ்ரநாபோ⁴(அ)த்³ய ஹந்தவ்ய꞉ ப்ரத்³யும்னேனேத்யஸம்ஷ²யம் |
தயோர்து³ஹிதரோ பா⁴ர்யா ப⁴க்த்யா தா꞉ ஸர்வபா⁴வனா꞉ ||2-96-12

ஸர்வா꞉ ஸக³ர்பா⁴ஸ்தாஷ்²சைவ கிம் நு கார்யமனந்தரம் |
ப்ராப்த꞉ ப்ரஸவகாலஷ்²ச  தாஸாம் நாதிசிராதி³வ ||2-96-13

ஸம்மந்த்ரயித்வைதத³ர்த²ம் ஹம்ஸானூசுர்மஹாப³லா꞉ |
ஆக்²யேயமர்த²வத்க்ருத்ஸ்னம் ஷ²க்ரகேஷ²வயோஸ்ததா³ ||2-96-14

ஹம்ஸைர்க³த்வா ததா³க்²யாதம் தே³வயோஸ்தத்³யதா²தத²ம் |
தாப்⁴யாம் ஹம்ஸாஸ்து ஸந்தி³ஷ்டா ந பே⁴தவ்யமிதி ப்ரபோ⁴ ||2-96-15

உத்பத்ஸ்யந்தி கு³ணை꞉ ஷ்²லாக்⁴யா꞉ புத்ரா வ꞉ காமரூபிண꞉ |
க³ர்ப⁴ஸ்தா²꞉ ஸர்வவேதா³ம்ஷ்²ச ஸாங்கா³ன்வேத்ஸ்யந்த்யனிந்தி³தா꞉ ||2-96-16

ததா² சாநாக³தம் ஸர்வமஸ்த்ராணி விவிதா⁴னி ச |
ஸத்³ய ஏவ யுவானஷ்²ச ப⁴விஷ்யந்தி ஸுபண்டி³தா꞉ ||2-96-17

ஏவமுக்த்வா க³தா ஹம்ஸா꞉ புனர்வஜ்ரபுரம் விபோ⁴ | 
ஷ²ஷ²ம்ஸுஷ்²சைவ பை⁴மானாம் ஷ²க்ரகேஷ²வபா⁴ஷிதம் ||2-96-18

ப்ரபா⁴வதீ ததா³ புத்ரம் ஸுஷுவே ஸத்³ருஷ²ம் பிது꞉ |
ஸத்³யோ யௌவனஸம்ப்ராப்தம் ஸர்வஜ்ஞத்வம் ச பா⁴ரத ||2-96-19

மாஸமாத்ரேண ஸுஷுவே தே³வீ சந்த்³ரவதீ ந்ருப |
சந்த்³ரப்ரப⁴மிதி க்²யாதம் தனயம் ஸத்³ருஷ²ம் பிது꞉ ||2-96-20

ஸத்³யஷ்²ச யௌவனம் ப்ராப்தம் ஸர்வ்ஜ்ஞத்வம் ச பா⁴ரத |
கு³ணாவத்யபி புத்ரம் ச கு³ணவந்தமனிந்தி³தா ||2-96-21

யுவானாவத² ஸத்³யஸ்தௌ ஸர்வஷா²ஸ்த்ரார்த²கோவிதௌ³ |
இந்த்³ரோபேந்த்³ரப்ரஸாதே³ன ஸம்வ்ருத்தௌ யுத்³த⁴வர்த்³த⁴னௌ ||2-96-22

ஹர்ம்யப்ருஷ்டே² வர்த்³த⁴மானா த்³ருஷ்டாஸ்தே யது³நந்த³னா꞉ |
இந்த்³ரோபேந்த்³ரேச்ச²யா வீர நான்யதே²த்யவதா⁴ர்யதாம் ||2-96-23

நிவேதி³தாஷ்²ச ஸம்ப்⁴ராந்தைர்தை³த்யைராகாஷ²ரக்ஷிபி⁴꞉ |
வஜ்ரநாபா⁴ய வீராய த்ரிவிஷ்டபஜயைஷிணே ||2-96-24

வதா⁴ய ஸர்வே க்³ருஹ்யந்தாம் மமைதே க்³ருஹத⁴ர்ஷகா꞉ |
இத்யுவாசாஸுரபதிர்வஜ்ரநாபோ⁴ மஹாஸுர꞉ ||2-96-25 

தத꞉ ஸைன்யம் ஸமாஜ்ஞப்தமஸுரேந்த்³ரேண தீ⁴மதா |
ஆவாரயாமாஸ தி³ஷ²꞉ ஸர்வா꞉ குருகுலோத்³வஹ ||2-96-26

க்³ருஹ்யதாமாஷு² வத்⁴யந்தாமிதி வாசஸ்ததஸ்தத꞉ |
உச்சேருரஸுரேந்த்³ரஸ்ய ஷா²ஸநாத³ரிஷா²ஸின꞉ ||2-96-27

தச்ச்²ருத்வா வ்யதி²தாஸ்தேஷாம் மாதர꞉ புத்ரவத்ஸலா꞉ |
ருருது³ஸ்தா ருத³ந்தீஷ்²ச ப்ரத்³யும்ன꞉ ப்ரஹஸன்ப்³ரவீத் ||2-96-28

மா பை⁴ஷ்ட ஜீவமானேஷு ஸ்தி²தேஷ்வஸ்மாஸு ஸர்வதா² |
கிம் நோ தை³த்யா꞉ கரிஷ்யந்தி ஸர்வதா² ப⁴த்³ரமஸ்து வ꞉ ||2-96-29

ப்ரபா⁴வதீமதோ²வாச ப்ரத்³யும்னோ விப்லவாம் ஸ்தி²தாம் |
பிதா தவ க³தா³பாணி꞉ பித்ருவ்யாஷ்²ச ஸ்தி²தாஸ்தவ ||2-96-30

ப்⁴ராதரஷ்²சைவ தே தே³வி ஜ்ஞாதயஷ்²ச ததா²பரே |
ஏதே பூஜ்யாஷ்²ச மான்யாஷ்²ச தவார்தே² க²லு ஸர்வதா² ||2-96-31

ப⁴கி³ன்யௌ ப்ருச்ச² ப⁴த்³ரம் தே காலோ(அ)யம் க²லு தா³ருண꞉ |
மரணம் ஸஹமானானாம் யுத்³த்⁴யதாம் விஜயோ த்⁴ருவம் ||2-96-32

தா³னவேந்த்³ராத³யோ ஹ்யேதே யோத்ஸ்யந்தே(அ)ஸ்மத்³வதை⁴ஷிண꞉ |
கிமத்ர கார்யமஸ்மாபி⁴꞉ ஸர்வைஷ்²சக்ராந்தரஸ்தி²தை꞉ ||2-96-33
ப்ரபா⁴வதீ ருத³ந்தீ து ப்ரத்³யும்னமித³மப்³ரவீத் |
ஷி²ரஸ்யஞ்ஜலிமாதா⁴ய ஜானுப்⁴யாம் பதிதா க்ஷிதௌ ||2-96-34

க்³ருஹாண ஷ²ஸ்த்ரமாத்மானம் ரக்ஷ ஷ²த்ருனிப³ர்ஹண |
ஜீவன்புத்ராம்ஷ்²ச தா³ராம்ஷ்²ச த்³ரஷ்டாஸி யது³நந்த³ன ||2-96-35

ஆர்யாம் ந்ருவர வைத³ர்பீ⁴மநிருத்³த⁴ம் ச மானத³ |
ஸ்ம்ருத்வைதன்மோக்ஷயாத்மானம் வ்யஸநாத³ரிமர்த³ன ||2-96-36

து³ர்வாஸஸா வரோ த³த்தோ முனினா மம தீ⁴மதா |
வைத⁴வ்யரஹிதா ஹ்ருஷ்டா ஜீவபுத்ரா ப⁴விஷ்யஸி ||2-96-37

ஏஷ மே ஹ்ருத³யாஷ்²வாஸோ ப⁴விதா ந தத³ன்யதா² |
ஸூர்யாக்³னிதேஜஸோ வாக்யம் முனேரிந்த்³ரானுஜாத்மஜ ||2-96-38

இத்யுக்த்வாதா²ஸிமாதா³ய ஸூபஸ்ப்ருஷ்ட்வா மனஸ்வினீ |
ப்ரத³தௌ³ ரௌக்மிணேயாய ஜயஸ்வேதி வரம் வரா ||2-96-39

ஸ தம் ஜக்³ராஹ த⁴ர்மாத்மா ப்ரஹ்ருஷ்டேனாந்தராத்மனா |
ப்ரணம்ய ஷி²ரஸா த³த்தம் ப்ரியயா ப⁴க்தியுக்தயா ||2-96-40

சந்த்³ரவத்யபி நிஸ்த்ரிம்ஷ²ம் க³தா³ய ப்ரத³தௌ³ முதா³ |
ததா³ கு³ணவதீ சைவ ஸாம்பா³யாஸிம் மஹாத்மனே ||2-96-41

ஹம்ஸகேதுமதோ²வாச ப்ரத்³யும்ன꞉ ப்ரணதம் ப்ரபு⁴꞉ | 
இஹைவ ஸாம்ப³ஸஹிதோ யுத்³த்⁴யஸ்வ ஸஹ யாத³வை꞉ ||2096-42

ஆகாஷே² தி³க்ஷு ஸர்வாஸு யோத்ஸ்யாம்யஹமரிந்த³ம |
இத்யுக்த்வாத² ரத²ம் சக்ரே மாயயா மாயினாம் வர꞉ ||2-96-43

ஸஹஸ்ரஷி²ரஸம் நாக³ம் க்ருத்வா ஸாரதி²மாத்மவான் |
அனந்தபோ⁴க³ம் கௌரவ்ய ஸர்வநாகோ³த்தமோத்தமம் ||2-96-44

ஸ தேன ரத²முக்²யேன ஹர்ஷயன்வை ப்ரபா⁴வதீம் |
சசாராஸுரஸைன்யேஷு த்ருணேஷ்விவ ஹுதாஷ²ன꞉ ||2-96-45

ஷ²ரைராஷீ²விஷப்ரக்²யைரர்த்³த⁴சந்த்³ரானுகாந்திபி⁴꞉ |
பே⁴த³னைர்கா³த⁴னைஷ்²சைவ தத³ர்த³ தி³திஸம்ப⁴வான் ||2-96-46

அஸுராஷ்²ச ரணே மத்தா꞉ கார்ஷ்ணிம் ஷ²ஸ்த்ரைரிதஸ்தத꞉ |
ஜக்⁴னு꞉ கமலபத்ராக்ஷம் பரம் நிஷ்²சயமாஸ்தி²தா꞉ ||2-96-47 

சிச்சே²த³ பா³ஹூன்கேஷாஞ்சித்கேயூரவலயோஜ்ஜ்வலான் |
ஸகுண்ட³லானி கேஷாஞ்சிச்சி²ராம்ஸ்யபி ச சிச்சி²தே³ ||2-96-48

க்ஷுரச்சி²ன்னை꞉ ஷி²ரோபி⁴ஷ்²ச காயைஷ்²ச ஷ²கலைரபி |
அஸுராணாம் மஹீ கீர்ணா ப்ரத்³யும்னேனாதிதேஜஸா ||2-96-49

தே³வேஷ்²வரோ தே³வக³ணை꞉ ஸஹித꞉ ஸமிதிஞ்ஜய꞉ |
த³த³ர்ஷ² முதி³தோ யுத்³த⁴ம் பை⁴மானாம் தி³திஜை꞉ ஸஹ ||2-96-50 

யே க³த³ம் சைவ ஸாம்ப³ம் ச தை³த்யா꞉ ஸமபி⁴து³த்³ருவு꞉ |
தே யயுர்நித⁴னம் ஸர்வே யாதா³ம்ஸீவ மஹோத³தௌ⁴ ||2-96-51

விஷமம் து ததா³ யுத்³த⁴ம் த்³ருஷ்ட்வா தே³வப்திர்ஹரி꞉ |
க³தா³ய ப்ரேஷயாமாஸ ஸ்வம் ரத²ம் ஹரிவாஹன꞉ ||2-96-52

தி³தே³ஷ² மாதலிஸுதம் யந்தாரம் ச ஸுவர்சஸம் |
ஸாம்பா³யைராவணம் நாக³ம் ப்ரேஷயாமாஸ சேஷ்²வர꞉ ||2-96-53

ஜயந்தம் ரௌக்மிணேயஸ்ய ஸஹாயமத³தா³த்³விபு⁴꞉ |
ஐராவணமதி⁴ஷ்டா²தும் ப்ரவரம் ஸ நியுக்தவான் ||2-96-54

தே³வபுத்ரத்³விஜௌ வீராவப்ரமேயபராக்ரமௌ |
அனுஜ்ஞாப்ய ஸுராத்⁴யக்ஷம் ப்³ரஹ்மாணம் லோகபா⁴வனம் ||2-98-55

தம் மாதலிஸுதம் சைவ க³ஜமைராவணம் ததா³ |
தே³வ꞉ ப்ரேஷி²தவாஞ்ச²க்ரோ விதி⁴ஜ்ஞோ வரகர்மஸு ||2-96-56

க்ஷீணமஸ்ய தபோ வத்⁴யோ யதூ³நாமேஷ து³ர்மதி꞉ |
ப்ரவிஷ²ந்தி து பூ⁴தானி ஸர்வத்ர து யதே²ப்ஸிதம் ||2-96-57

ப்ரத்³யும்னஷ்²ச ஜயந்தஷ்²ச ப்ராப்தௌ ஹர்ம்யம் மஹாப³லௌ |
அஸுராஞ்ச்ச²ரஜாலௌகை⁴ர்விக்ராம்யந்தௌ ப்ரணஷ்²யது꞉ ||2-96-58

க³த³ம் கார்ஷ்ணிஸ்ததோ³வாச து³ர்வார்யரணது³ர்ஜய꞉ |
உபேந்த்³ரானுஜ ஷ²க்ரேண ரதோ²(அ)யம் ப்ரேஷிதஸ்தவ ||2-96-59

ஹரியுங்மாதலிஸுதோ யந்தா சாயம் மஹாப³ல꞉ | 
ப்ரவராதி⁴ஷ்டி²தஷ்²சாயம் ஸாம்ப³ஸ்யைராவணோ க³ஜ꞉ ||2-96-60

அத்³யோபஹாரோ ருத்³ரஸ்ய த்³வாரகாயம் மஹாப³ல꞉ |
ஷ்²வ ஏஷ்யதி ஹ்ருஷீகேஷ²ஸ்தஸ்மின்வ்ருத்தே(அ)ச்யுதானுஜ ||2-96-61

தஸ்யாஜ்ஞயா வதி⁴ஷ்யாமோ வஜ்ரநாப⁴ம் ஸபா³ந்த⁴வம் |
அப்⁴யுத்தா²னக்ருதம் பாபம் த்ரிவிஷ்டபஜயம் ப்ரதி ||2-96-62  

கரிஷ்யாமி விதா⁴னம் ச நைஷ சக்ரம் ஸுதான்விதம் |
விஜேஷ்யத்யப்ரமாத³ஸ்து கர்தவ்ய இதி மே மதி꞉ ||2-96-63

கலத்ரரக்ஷணம் கார்யம் ஸர்வோபாயைர்னரைர்பு³தை⁴꞉ |
கலத்ரத⁴ர்ஷணம் லோகே மரணாத³திரிச்யதே ||2-96-64

ஏவம் ஸந்தி³ஷ்²ய பை⁴ம꞉ ஸ க³த³ஸாம்பௌ³ மஹாப³ல꞉ |
ப்ரத்³யும்னகோட்ய꞉ ஸஸ்ருஜே மாயயா தி³வ்யரூபயா ||2-96-65

தமஷ்²ச நாஷ²யாமாஸ தை³த்யஸ்ருஷ்டம் து³ராஸத³ம் |
ஜஹ்ருஷே தே³வராஜஷ்²ச தம் த்³ருஷ்ட்வா ரிபுமர்த³னம் ||2-96-66

த³த்³ருஷு²꞉ ஸர்வபூ⁴தானி கார்ஷ்ணிம் ஸர்வேஷு ஷ²த்ருஷு |
அந்தராத்மனி வர்தந்தம் க்ஷேத்ரஜ்ஞமிவ தம் விது³꞉ ||2-96-67

ஏவம் வ்யதீதா ரஜனீ ரௌக்மிணேயஸ்ய யுத்⁴யத꞉ |
அஸுராணாம் த்ரிபா⁴க³ஷ்²ச நிஹதஷ்²சாதிதேஜஸா ||2-96-68

யாவத்³வியோத⁴யாமாஸ கார்ஷ்ணிர்தை³த்யான்ரணாஜிரே |
ஸந்த்⁴யோபாஸ்தா ஜயந்தேன தாவத்³விஷ்ணுபதீ³ஜலே ||2-96-69

அயோத⁴யஜ்ஜயந்தஷ்²ச யாவத்³தை³த்யான்மஹாப³ல꞉ |
தாவதா³காஷ²க³ங்கா³யாம் பை⁴மா꞉ ஸந்த்⁴யாமுபாஸ்தவான் ||2-96-70

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி 
ப்ரத்³யும்னதை³த்யயுத்³தே⁴ ஷண்ணவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_96_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 96 - Battle between Pradyumna and the Asuras
itranslated by K S Ramachandran,  ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 10, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha ShaNNavatitamo.adhyAyaH

pradyumnadaityayuddham

vaishampAyana uvAcha 
satrAvasAne cha muneH kashyapasyAtitejasaH |
jagmurdevAsurAH svAni sthAnAnyamitavikramAH ||2-96-1

vajranAbho.api nirvR^itte satre kashyapamabhyagAt |
trailokyavijayAkA~NKShI tamuvAchAtha kashyapaH ||2-96-2

vajranAbha nibodha tvaM shrotavyaM yadi chenmama |
vasa vajrapure putra svajanena samAvR^itaH ||2-96-3

tapasAbhyadhikaH shakraH shaktashchaiva svabhAvataH |
brahmaNyashcha kR^itaj~nashcha jyeShThaH shreShThatamo guNaiH ||2-96-4 

rAjA kR^itsnasya jagataH pAtrabhUataH satAM gatiH |
saMprApto lokarAjyaM sa sarvabhUtahite rataH ||2-96-5

naiva shakyastvayA jetuM vajranAbha vihanyase |
ahiM padA vyutkramanvai na chirAdvinashiShyasi ||2-96-6

vajranAbhashcha tadvAkyaM nAbhinandati bhArata |
kAlapAshaparItA~Ngo martukAma ivauShadham ||2-96-7

abhivAdya sa durbuddhiH kashyapaM lokabhAvanam |
trailokyavijayArambhe matiM chakre durAsadaH  ||2-96-8

j~nAtiyodhAnsamAnIya mitrANi subahUni cha |
pratasthe svargamevAgre vijigIShanvishAMpate ||2-96-9

etasminnantare devau kR^iShNendrau cha mahAbalau |
preShayAmAsaturhaMsAnvajranAhavadhaM prati ||2-96-10

samAgatAstu tachChrutvA yadumukhyA mahAbalAH |
mantrayitvA mahAtmAnashchintAmApedire tathA ||2-96-11

vajranAbho.adya hantavyaH pradyumnenetyasaMshayam |
tayorduhitaro bhAryA bhaktyA tAH sarvabhAvanAH ||2-96-12

sarvAH sagarbhAstAshchaiva kiM nu kAryamanantaram |
prAptaH prasavakAlashcha  tAsAM nAtichirAdiva ||2-96-13

saMmantrayitvaitadarthaM haMsAnUchurmahAbalAH |
AkhyeyamarthavatkR^itsnaM shakrakeshavayostadA ||2-96-14

haMsairgatvA tadAkhyAtaM devayostadyathAtatham |
tAbhyAM haMsAstu saMdiShTA na bhetavyamiti prabho ||2-96-15

utpatsyanti guNaiH shlAghyAH putrA vaH kAmarUpiNaH |
garbhasthAH sarvavedAMshcha sA~NgAnvetsyantyaninditAH ||2-96-16

tathA chAnAgataM sarvamastrANi vividhAni cha |
sadya eva yuvAnashcha bhaviShyanti supaNDitAH ||2-96-17

evamuktvA gatA haMsAH punarvajrapuraM vibho | 
shashaMsushchaiva bhaimAnAM shakrakeshavabhAShitam ||2-96-18

prabhAvatI tadA putraM suShuve sadR^ishaM pituH |
sadyo yauvanasaMprAptaM sarvaj~natvaM cha bhArata ||2-96-19

mAsamAtreNa suShuve devI chandravatI nR^ipa |
chandraprabhamiti khyAtaM tanayaM sadR^ishaM pituH ||2-96-20

sadyashcha yauvanaM prAptaM sarvj~natvaM cha bhArata |
guNAvatyapi putraM cha guNavantamaniMditA ||2-96-21

yuvAnAvatha sadyastau sarvashAstrArthakovidau |
indropendraprasAdena saMvR^ittau yuddhavarddhanau ||2-96-22

harmyapR^iShThe varddhamAnA dR^iShTAste yadunandanAH |
indropendrechChayA vIra nAnyathetyavadhAryatAm ||2-96-23

niveditAshcha saMbhrAntairdaityairAkAsharakShibhiH |
vajranAbhAya vIrAya triviShTapajayaiShiNe ||2-96-24

vadhAya sarve gR^ihyantAM mamaite gR^ihadharShakAH |
ityuvAchAsurapatirvajranAbho mahAsuraH ||2-96-25 

tataH sainyaM samAj~naptamasurendreNa dhImatA |
AvArayAmAsa dishaH sarvAH kurukulodvaha ||2-96-26

gR^ihyatAmAshu vadhyantAmiti vAchastatastataH |
uchcherurasurendrasya shAsanAdarishAsinaH ||2-96-27

tachChrutvA vyathitAsteShAM mAtaraH putravatsalAH |
rurudustA rudantIshcha pradyumnaH prahasanbravIt ||2-96-28

mA bhaiShTa jIvamAneShu sthiteShvasmAsu sarvathA |
kiM no daityAH kariShyanti sarvathA bhadramastu vaH ||2-96-29

prabhAvatImathovAcha pradyumno viplavAM sthitAm |
pitA tava gadApANiH pitR^ivyAshcha sthitAstava ||2-96-30

bhrAtarashchaiva te devi j~nAtayashcha tathApare |
ete pUjyAshcha mAnyAshcha tavArthe khalu sarvathA ||2-96-31

bhaginyau pR^ichCha bhadraM te kAlo.ayaM khalu dAruNaH |
maraNaM sahamAnAnAM yuddhyatAM vijayo dhruvam ||2-96-32

dAnavendrAdayo hyete yotsyante.asmadvadhaiShiNaH |
kimatra kAryamasmAbhiH sarvaishchakrAntarasthitaiH ||2-96-33
prabhAvatI rudantI tu pradyumnamidamabravIt |
shirasya~njalimAdhAya jAnubhyAM patitA kShitau ||2-96-34

gR^ihANa shastramAtmAnaM rakSha shatrunibarhaNa |
jIvanputrAMshcha dArAMshcha draShTAsi yadunandana ||2-96-35

AryAM nR^ivara vaidarbhImaniruddhaM cha mAnada |
smR^itvaitanmokShayAtmAnaM vyasanAdarimardana ||2-96-36

durvAsasA varo datto muninA mama dhImatA |
vaidhavyarahitA hR^iShTA jIvaputrA bhaviShyasi ||2-96-37

eSha me hR^idayAshvAso bhavitA na tadanyathA |
sUryAgnitejaso vAkyaM munerindrAnujAtmaja ||2-96-38

ityuktvAthAsimAdAya sUpaspR^iShTvA manasvinI |
pradadau raukmiNeyAya jayasveti varaM varA ||2-96-39

sa taM jagrAha dharmAtmA prahR^iShTenAntarAtmanA |
praNamya shirasA dattaM priyayA bhaktiyuktayA ||2-96-40

chandravatyapi nistriMshaM gadAya pradadau mudA |
tadA guNavatI chaiva sAmbAyAsiM mahAtmane ||2-96-41

haMsaketumathovAcha pradyumnaH praNataM prabhuH | 
ihaiva sAmbasahito yuddhyasva saha yAdavaiH ||2096-42

AkAshe dikShu sarvAsu yotsyAmyahamariMdama |
ityuktvAtha rathaM chakre mAyayA mAyinAm varaH ||2-96-43

sahasrashirasaM nAgaM kR^itvA sArathimAtmavAn |
anantabhogaM kauravya sarvanAgottamottamam ||2-96-44

sa tena rathamukhyena harShayanvai prabhAvatIm |
chachArAsurasainyeShu tR^iNeShviva hutAshanaH ||2-96-45

sharairAshIviShaprakhyairarddhachandrAnukAntibhiH |
bhedanairgAdhanaishchaiva tadarda ditisaMbhavAn ||2-96-46

asurAshcha raNe mattAH kArShNiM shastrairitastataH |
jaghnuH kamalapatrAkShaM paraM nishchayamAsthitAH ||2-96-47 

chichCheda bAhUnkeShA~nchitkeyUravalayojjvalAn |
sakuNDalAni keShAMchichChirAMsyapi cha chichChide ||2-96-48

kShurachChinnaiH shirobhishcha kAyaishcha shakalairapi |
asurANAM mahI kIrNA pradyumnenAtitejasA ||2-96-49

deveshvaro devagaNaiH sahitaH samitiMjayaH |
dadarsha mudito yuddhaM bhaimAnAM ditijaiH saha ||2-96-50 

ye gadaM chaiva sAMbaM cha daityAH samabhidudruvuH |
te yayurnidhanaM sarve yAdAMsIva mahodadhau ||2-96-51

viShamam tu tadA yuddhaM dR^iShTvA devaptirhariH |
gadAya preShayAmAsa svaM rathaM harivAhanaH ||2-96-52

didesha mAtalisutaM yantAraM cha suvarchasam |
sAmbAyairAvaNaM nAgaM preShayAmAsa cheshvaraH ||2-96-53

jayantaM raukmiNeyasya sahAyamadadAdvibhuH |
airAvaNamadhiShThAtuM pravaraM sa niyuktavAn ||2-96-54

devaputradvijau vIrAvaprameyaparAkramau |
anuj~nApya surAdhyakShaM brahmANaM lokabhAvanam ||2-98-55

taM mAtalisutaM chaiva gajamairAvaNaM tadA |
devaH preshitavA~nChakro vidhij~no varakarmasu ||2-96-56

kShINamasya tapo vadhyo yadUnAmeSha durmatiH |
pravishanti tu bhUtAni sarvatra tu yathepsitam ||2-96-57

pradyumnashcha jayantashcha prAptau harmyaM mahAbalau |
asurA~nchCharajAlaughairvikrAmyantau praNashyatuH ||2-96-58

gadaM kArShNistadovAcha durvAryaraNadurjayaH |
upendrAnuja shakreNa ratho.ayaM preShitastava ||2-96-59

hariyu~NmAtalisuto yantA chAyaM mahAbalaH | 
pravarAdhiShThitashchAyaM sAmbasyairAvaNo gajaH ||2-96-60

adyopahAro rudrasya dvArakAyaM mahAbalaH |
shva eShyati hR^iShIkeshastasminvR^itte.achyutAnuja ||2-96-61

tasyAj~nayA vadhiShyAmo vajranAbhaM sabAndhavam |
abhyutthAnakR^itaM pApaM triviShTapajayaM prati ||2-96-62  

kariShyAmi vidhAnaM cha naiSha chakraM sutAnvitam |
vijeShyatyapramAdastu kartavya iti me matiH ||2-96-63

kalatrarakShaNaM kAryaM sarvopAyairnarairbudhaiH |
kalatradharShaNaM loke maraNAdatirichyate ||2-96-64

evaM saMdishya bhaimaH sa gadasAmbau mahAbalaH |
pradyumnakoTyaH sasR^ije mAyayA divyarUpayA ||2-96-65

tamashcha nAshayAmAsa daityasR^iShTaM durAsadam |
jahR^iShe devarAjashcha taM dR^iShTvA ripumardanam ||2-96-66

dadR^ishuH sarvabhUtAni kArShNiM sarveShu shatruShu |
antarAtmani vartantaM kShetraj~namiva taM viduH ||2-96-67

evaM vyatItA rajanI raukmiNeyasya yudhyataH |
asurANAM tribhAgashcha nihatashchAtitejasA ||2-96-68

yAvadviyodhayAmAsa kArShNirdaityAnraNAjire |
sandhyopAstA jayantena tAvadviShNupadIjale ||2-96-69

ayodhayajjayantashcha yAvaddaityAnmahAbalaH |
tAvadAkAshaga~NgAyAM bhaimAH sandhyAmupAstavAn ||2-96-70

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi 
pradyumnadaityayuddhe ShaNNavatitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்