Wednesday 9 December 2020

ப்ரபா⁴வதீபாணிக்³ரஹணம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 150 (151) - 094 (95)

அத² த்ரினவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ப்ரபா⁴வதீபாணிக்³ரஹணம்


Pradyumna weds Prabhavati in Gandharva form of marriage

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ஆவிஷ்தேயம் மயா பா³லா ஸர்வதே²த்யவக³ம்ய து |
கார்ஷ்ணிர்ஹ்ருஷ்டேன மனஸா ஹம்ஸீமித³முவாச ஹ ||2-94-1

தை³த்யேந்த்³ரதனயாம் ப்ராப்தமவக³ச்ச²ஸ்வ மாமிஹ |
ஷட்பதை³꞉ ஸஹ ஷட்பாதோ³ பூ⁴த்வா மால்யே விலீய ஹி ||2-94-2

விதே⁴யோ(அ)ஸ்மி ப்ரபா⁴வத்யா யதே²ஷ்டம் மயி வர்ததாம் |
இத்யுக்த்வா த³ர்ஷ²யாமாஸ ஸுரூபோ ரூபமாத்மன꞉ ||2-94-3

தத்³த⁴ர்ம்யப்ருஷ்ட²ம் ப்ரப⁴யா த்³யோதிதம் தஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
அபி⁴பூ⁴தா ப்ரபா⁴ சைவ ராஜம்ஷ்²சந்த்³ரோத்³ப⁴வா ஷு²பா⁴ ||2-94-4

ப்ரபா⁴வத்யாஸ்து தம் த்³ருஷ்ட்வா வவ்ருதே⁴ காமஸாக³ர꞉ |
சந்த்³ரஸ்யேவோத³யே ப்ராப்தே பர்வண்யாம் ஸரிதாம் பதி꞉ ||2-94-5

ஸலஜ்ஜாதோ⁴முகீ²  கிஞ்சித்கிஞ்சித்திர்யக³வேக்ஷிணீ |
ப்ரபா⁴வதீ ததா³ தஸ்தௌ² நிஷ்²சலம் கமலேக்ஷணா ||2-94-6

கரேணாத⁴꞉ப்ரதே³ஷே² தாம் சாருபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதாம் |
ஸ்ப்ருஷ்ட்வோவாச வராரோஹாம் ரோமாஞ்சிததனுஸ்தத꞉ ||2-94-7

மனோரத²ஷ²தைர்லப்³த⁴ம் கிம் பூர்ணேந்து³ஸமப்ரப⁴ம் |
அதோ⁴முக²ம் முக²ம் க்ருத்வா ந மாம் கிஞ்சித்ப்ரபா⁴ஷஸே ||2-94-8

ப்ரபோ⁴பமர்த³ம் மா கார்ஷீர்வத³னஸ்ய வரானனே |
ஸாத்⁴வஸம் த்யஜ்யதாம் பீ⁴ரு தா³ஸ꞉ ஸாத்⁴வனுக்³ருஹ்யதாம் ||2-94-9

ந காலமிவ பஷ்²யாமி பீ⁴ரு பீ⁴ருத்வமுத்ஸ்ருஜ |
யாசாம்யேஷோ²(அ)ஞ்ஜலிம் க்ருத்வா ப்ராப்தகாலம் நிபோ³த⁴ மே ||2-94-10

கா³ந்த⁴ர்வேண விவாஹேன குருஷ்வானுக்³ரஹம் மம |
தே³ஷ²காலானுரூபேண ரூபேணாப்ரதிமா ஸதீ ||2-94-11

உபஸ்ப்ருஷ்²ய ததோ பை⁴மோ மணிஸ்த²ம் ஜாதவேத³ஸம் |
ஜுஹாவ ஸமயே வீர꞉ புஷ்²பைர்மந்த்ரானுதீ³ரயன் ||2-94-12

ஜக்³ராஹாத² கரம் தஸ்யா வராப⁴ரணபூ⁴ஷிதம் |
சக்ரே ப்ரத³க்ஷிணம் சைவ தம் மணிஸ்த²ம் ஹுதாஷ²னம் ||2-94-13

ப்ரஜஜ்வால ஸ தேஜஸ்வீ மாநயன்னச்யுதாத்மஜம் |
ப⁴க³வாஞ்ஜக³த꞉ ஸாக்ஷீ ஷு²ப⁴ஸ்யாதா²ஷு²ப⁴ஸ்ய ச ||2-94-14

உத்³தி³ஷ்²ய த³க்ஷிணாம் வீரோ விப்ராணாம் யது³நந்த³ன꞉ |
உவாச ஹம்ஸீம் த்³வாரஸ்தா²ம் திஷ்டா²வாம் ரக்ஷ பக்ஷிணி ||2-94-15

தஸ்யாம் ப்ரணம்ய யாதாயாம் காமஸ்தாம் சாருலோசனாம் |
க்³ரஹாய த³க்ஷிணே ஹஸ்தே நினாய ஷ²யனோத்தமம் ||2-94-16 

ஊராவேவோபவேஷ்²யானாம் ஸாந்த்வயித்வா புன꞉ புன꞉ |
சுசும்ப³ ஷ²னகைர்க³ண்ட³ம் வாஸயன்முக²மாருதை꞉ ||2-94-17

ததோ(அ)ஸ்யாஷ்²ச பபௌ வக்த்ரபத்³மம் மது⁴கரோ யதா² |
ஆலிலிங்கே³ ச ஸுஷ்²ரோணீம் க்ரமேண ரதிகோவித³꞉ ||2-94-18

அராமயத்³ரஹஸ்யேனாம் ந சோத்³வேஜிதவாம்ஸ்ததா³ |
அபக்ருஷ்டம் சரத்யர்த²ம் ரதிகார்யவிஷா²ரத³꞉ |
உவாஸ ஸ தயா ஸார்த⁴ம் ரமன்க்ருஷ்ணஸுத꞉ ப்ரபு⁴꞉  ||2-94-19

அருணோத³யகாலே ச யயௌ யத்ர நடாலயம் |
அகாமயா ப்ரபா⁴வத்யா கத²ஞ்சித்ஸ விஸர்ஜித꞉ ||2-94-20

தாமேவ மனஸா காந்தாம் காந்தரூபாம் ஸமுத்³வஹன் |
த ஊஷுர்னடவேஷேணா கார்யார்த²ம் பை⁴மவம்ஷ²ஜா꞉ ||2-94-21

ப்ரதீக்ஷந்தஸ்ததா³ வாக்யமிந்த்³ரகேஷ²வயோஸ்ததா³ |
உத்³யோக³ம் வஜ்ரநாப⁴ஸ்ய த்ரைலோக்யவிஜயம் ப்ரதி ||2-94-22

ப்ரதீக்ஷந்தோ மஹாத்மானோ கு³ஹ்யஸம்ரக்ஷணே ரதா꞉ |
கஷ்²யபஸ்ய முனே꞉ ஸத்ரம் யாவத்தாவன்னராதி⁴ப ||2-94-23

தே³வாஸுராணாம் ஸர்வேஷாமவிரோதோ⁴ மஹாத்மனாம் |
த்ரைலோக்யவிஜயார்தா²ய யததாம் த⁴ர்மசாரிணாம் ||2-94-24

ஏவம் காலம் ப்ரதீக்ஷாணாம் வஸதாம் தத்ர தீ⁴மதாம் |
ஸம்ப்ராப்த꞉ ப்ராவ்ருஷோ ரம்ய꞉ ஸர்வபூ⁴தமனோஹர꞉ ||2-94-25  
 
அஹர்நிஷ²ம் ச வ்ருத்தாந்தம் ப்ரயச்ச²ந்தி மனோஜவா꞉ |
ஷ²க்ரகேஷ²வயோர்ஹம்ஸா꞉ குமாராணாம் மஹாத்மனாம் ||2-94-26

ரேமே ஸஹ ப்ரபா⁴வத்யா ப்ரத்³யும்னஷ்²சானுரூபயா |
ராத்ரௌ ராத்ரௌ மஹாதேஜா தா⁴ர்தராஷ்ட்ராபி⁴ரக்ஷித꞉ ||2-94-27

தைர்ஹி வஜ்ரபுரம் ஹம்ஸைர்வஸத்³பி⁴ர்வாஸவாஜ்ஞயா |
வ்யாப்தம் ந்ற்^ப நடாம்ஸ்தாம்ஸ்து ந விது³꞉ காலமோஹிதா꞉ ||2-94-28

தி³வாபி ரௌக்மிணேயஸ்து ப்ரபா⁴வத்யா ந்ருபாலயே |
திஷ்ட²த்யந்தர்ஹிதோ வீரோ ஹம்ஸஸங்கா⁴பி⁴ரக்ஷித꞉ ||2-94-29

மாயயாஸ்ய ப்ரதிச்சா²யா த்³ருஷ்யதே ஹி நடாலயே |
தே³ஹார்தே⁴ன து கௌரவ்ய ஸிஷேவே(அ)ஸௌ ப்ரபா⁴வதீம் ||2-94-30

ஸன்னதிம் வினயம் ஷீ²லம் லீலாம் தா³க்ஷ்யமதா²ர்ஜவம் |
ஸ்ப்ருஹயந்த்யஸுரா த்³ருஷ்ட்வா வித்³வத்தாம் ச மஹாத்மனாம் ||2-94-31

ரூபம் விலாஸம் க³ந்த⁴ம் ச மஞ்ஜுபா⁴ஷாமதா²ர்யதாம் |
தாஸாம் யாத³வநாரீணாம் ஸ்ப்ருஹயந்த்யஸுரஸ்த்ரிய꞉ ||2-94-32

வஜ்ரநாப⁴ஸ்ய து ப்⁴ராதா ஸுநாபோ⁴ நாம விஷ்²ருத꞉ |
து³ஹித்ருத்³வயம் ச ந்ருபதேஸ்தஸ்ய ரூபகு³ணான்விதம் ||2-94-33

ஏகா சந்த்³ரவதீ நாம்னா கு³ணவத்யத² சாபரா |
ப்ரபா⁴வத்யாலயம் தே து வ்ரஜத꞉ க²லு நித்யதா³ ||2-94-34

த³த்³ருஷா²தே து தே தத்ர ரதிஸக்தாம் ப்ரபா⁴வதீம் |
பரிபப்ரச்ச²துஷ்²சைவ  விஸ்ரம்போ⁴பக³தாம் ஸதீம் ||2-94-35

ஸோவாச மம வித்³யாஸ்தி யாதீ⁴தா காண்க்ஷிதம் பதிம் |
ரத்யர்த²ம் ஸானயத்யாஷு² ஸௌபா⁴க்³யம் ச ப்ரயச்ச²தி ||2-94-36

தே³வம் வா தா³னவம் வாபி விவஷ²ம் ஸத்³ய ஏவ ஹி |
ஸாஹம் ரமாமி காந்தேன தே³வபுத்ரேண தீ⁴மதா ||2-94-37

த்³ருஷ்²யதாம் மத்ப்ரபா⁴வேண ப்ரத்³யும்ன꞉ ஸுப்ரியோ மம |
தே த்³ருஷ்ட்வா விஸ்மயம் யாதே ரூபயௌவனஸம்பத³ம் ||2-94-38

புனரேவாப்³ரவீத்தே து ப⁴கி³ன்யௌ சாருஹாஸினீ |
ப்ரபா⁴வதீ வராரோஹா காலப்ராப்தமித³ம் வச꞉ ||2-94-39

தே³வா த⁴ர்மரதா நித்யம் த³ம்ப⁴ஷீ²லா மஹாஸுரா꞉ |
தே³வாஸ்தபஸி ரக்தா ஹி ஸுகே² ரக்தா மஹாஸுரா꞉ ||2-94-40

தே³வா꞉ ஸத்யே ரதா நித்யமந்ருதே ச மஹாஸுரா꞉ | 
த⁴ர்மஸ்தபஷ்²ச ஸத்யம் ச யத்ர தத்ர ஜயோ த்⁴ருவம் ||2-94-41

தே³வபுத்ரோ வரயதாம் பதிவித்³யாம் த³தா³ம்யஹம் |
உசிதௌ மத்ப்ரபா⁴வேண ஸத்³ய ஏவோபலப்ஸ்யத²꞉ ||2-94-42

தாம் ததே²த்யூசதுர்ஹ்ருSடே ப⁴கி³ன்யௌ சாருலோசனாம் |
பரிபப்ரச்ச² பை⁴மம் ச கார்யம் தத்பதிமானினீ ||2-94-43
  
ஸ பித்ருவ்யம் க³த³ம் வீரம் ஸாம்ப³ம் சாதா²ப்³ரவீத்ததா³ |
ரூபான்விதௌ ஸுஷீ²லௌ ச ஷூ²ரௌ ச ரணகர்மணி ||2-94-44

ப்ரபா⁴வத்யுவாச 
பரிதுஷ்டேன த³த்தா மே வித்³யா து³ர்வாஸஸா புரா |
பரிதுஷ்டேன ஸௌபா⁴க்³யம் ஸதா³ கன்யாத்வமேவ ச ||2-94-45

தே³வதா³னவயக்ஷாணாம் யம் த்⁴யாஸ்யஸி ஸ தே பதி꞉ |
ப⁴விதேதி மயா சைவ வீரோ(அ)யமபி⁴காங்க்ஷித꞉ ||2-94-46

க்³ருஹ்ணீதம் ததி³மாம் வித்³யாம் ஸத்³யோ வாம் ப்ரியஸங்க³ம꞉ |
ததோ ஜக்³ருஹதுர்ஹ்ருஷ்தே தாம் வித்³யாம் ப⁴கி³னீமுகா²த் ||2-94-47

த³த்⁴யதுர்க³த³ஸாம்பௌ³ ச வித்³யாமப்⁴யஸ்ய தே ஷு²பே⁴ |
தௌ ப்ரத்³யும்னேன ஸஹிதௌ ப்ரவிஷ்டௌ பை⁴மநந்த³னௌ  ||2-94-48

ப்ரச்ச²ன்னௌ மாயயா வீரௌ கார்ஷ்ணினா மாயினா ந்ருப |
கா³ந்த⁴ர்வேண விவாஹேன தாவப்யரிப³லார்த³னௌ ||2-94-49

பாணிம் ஜக்³ருஹதுர்வீரௌ மந்த்ரபூர்வம் ஸதாம் ப்ரியௌ |
சந்த்³ரவத்யா க³த³꞉ ஸாம்போ³ கு³ணவத்யா ச கைஷ²வி꞉ ||2-94-50

ரேமிரே(அ)ஸுரகன்யாபி⁴ர்வீராஸ்தே யது³புங்க³வா꞉ |
மார்க³மாணாஸ்த்வனுஜ்ஞாம் தே ஷ²க்ரகேஷ²வயோஸ்ததா³ ||2-94-51

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
ப்ரபா⁴வதீபாணிக்³ரஹணே சதுர்னவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_94_mpr.html


##Harivamsha mahA Puranam - Part - 2 - Vishnu Parva
Chapter 94 - Prabhavati's Marriage
itranslated by K S Ramachandran,  ramachandran_ksr @ yahoo.ca
January 8, 2007.##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha chaturnavatitamo.adhyAyaH

prabhAvatIpANigrahaNam

vaishampAyana uvAcha 
AviShteyaM mayA bAlA sarvathetyavagamya tu |
kArShNirhR^iShTena manasA haMsImidamuvAcha ha ||2-94-1

daityendratanayAM prAptamavagachChasva mAmiha |
ShaTpadaiH saha ShaTpAdo bhUtvA mAlye vilIya hi ||2-94-2

vidheyo.asmi prabhAvatyA yatheShTaM mayi vartatAm |
ityuktvA darshayAmAsa surUpo rUpamAtmanaH ||2-94-3

taddharmyapR^iShThaM prabhayA dyotitaM tasya dhImataH |
abhibhUtA prabhA chaiva rAjaMshchandrodbhavA shubhA ||2-94-4

prabhAvatyAstu taM dR^iShTvA vavR^idhe kAmasAgaraH |
chandrasyevodaye prApte parvaNyAM saritAM patiH ||2-94-5

salajjAdhomukhI  ki~nchitki~nchittiryagavekShiNI |
prabhAvatI tadA tasthau nishchalaM kamalekShaNA ||2-94-6

kareNAdhaHpradeshe tAM chArubhUShaNabhUShitAm |
spR^iShTvovAcha varArohAM romA~nchitatanustataH ||2-94-7

manorathashatairlabdhaM kiM pUrNendusamaprabham |
adhomukhaM mukhaM kR^itvA na mAM ki~nchitprabhAShase ||2-94-8

prabhopamardam mA kArShIrvadanasya varAnane |
sAdhvasaM tyajyatAM bhIru dAsaH sAdhvanugR^ihyatAm ||2-94-9

na kAlamiva pashyAmi bhIru bhIrutvamutsR^ija |
yAchAmyesho.a~njaliM kR^itvA prAptakAlaM nibodha me ||2-94-10

gAndharveNa vivAhena kuruShvAnugrahaM mama |
deshakAlAnurUpeNa rUpeNApratimA satI ||2-94-11

upaspR^ishya tato bhaimo maNisthaM jAtavedasam |
juhAva samaye vIraH pushpairmantrAnudIrayan ||2-94-12

jagrAhAtha karaM tasyA varAbharaNabhUShitam |
chakre pradakShiNaM chaiva taM maNisthaM hutAshanam ||2-94-13

prajajvAla sa tejasvI mAnayannachyutAtmajam |
bhagavA~njagataH sAkShI shubhasyAthAshubhasya cha ||2-94-14

uddishya dakShiNAM vIro viprANAM yadunandanaH |
uvAcha haMsIM dvArasthAM tiShThAvAM rakSha pakShiNi ||2-94-15

tasyAM praNamya yAtAyAM kAmastAM chArulochanAm |
grahAya dakShiNe haste ninAya shayanottamam ||2-94-16 

UrAvevopaveshyAnAM sAntvayitvA punaH punaH |
chuchumba shanakairgaNDaM vAsayanmukhamArutaiH ||2-94-17

tato.asyAshcha papau vaktrapadmaM madhukaro yathA |
Alili~Nge cha sushroNIM krameNa ratikovidaH ||2-94-18

arAmayadrahasyenAM na chodvejitavAMstadA |
apakR^iShTaM charatyarthaM ratikAryavishAradaH |
uvAsa sa tayA sArdhaM ramankR^iShNasutaH prabhuH  ||2-94-19

aruNodayakAle cha yayau yatra naTAlayam |
akAmayA prabhAvatyA katha~nchitsa visarjitaH ||2-94-20

tAmeva manasA kAntAM kAntarUpAM samudvahan |
ta UShurnaTaveSheNA kAryArthaM bhaimavaMshajAH ||2-94-21

pratIkShantastadA vAkyamindrakeshavayostadA |
udyogaM vajranAbhasya trailokyavijayaM prati ||2-94-22

pratIkShanto mahAtmAno guhyasaMrakShaNe ratAH |
kashyapasya muneH satraM yAvattAvannarAdhipa ||2-94-23

devAsurANAM sarveShAmavirodho mahAtmanAm |
trailokyavijayArthAya yatatAM dharmachAriNAm ||2-94-24

evaM kAlaM pratIkShANAM vasatAM tatra dhImatAm |
saMprAptaH prAvR^iSho ramyaH sarvabhUtamanoharaH ||2-94-25  
 
aharnishaM cha vR^ittAntaM prayachChanti manojavAH |
shakrakeshavayorhaMsAH kumArANAM mahAtmanAm ||2-94-26

reme saha prabhAvatyA pradyumnashchAnurUpayA |
rAtrau rAtrau mahAtejA dhArtarAShTrAbhirakShitaH ||2-94-27

tairhi vajrapuraM haMsairvasadbhirvAsavAj~nayA |
vyAptaM nR^pa naTAMstAMstu na viduH kAlamohitAH ||2-94-28

divApi raukmiNeyastu prabhAvatyA nR^ipAlaye |
tiShThatyantarhito vIro haMsasa~NghAbhirakShitaH ||2-94-29

mAyayAsya pratichChAyA dR^iShyate hi naTAlaye |
dehArdhena tu kauravya siSheve.asau prabhAvatIm ||2-94-30

sannatiM vinayaM shIlaM lIlAM dAkShyamathArjavam |
spR^ihayantyasurA dR^iShTvA vidvattAM cha mahAtmanAm ||2-94-31

rUpaM vilAsaM gandhaM cha ma~njubhAShAmathAryatAm |
tAsAM yAdavanArINAM spR^ihayantyasurastriyaH ||2-94-32

vajranAbhasya tu bhrAtA sunAbho nAma vishrutaH |
duhitR^idvayaM cha nR^ipatestasya rUpaguNAnvitam ||2-94-33

ekA chandravatI nAmnA guNavatyatha chAparA |
prabhAvatyAlayaM te tu vrajataH khalu nityadA ||2-94-34

dadR^ishAte tu te tatra ratisaktAM prabhAvatIm |
paripaprachChatushchaiva  visrambhopagatAM satIm ||2-94-35

sovAcha mama vidyAsti yAdhItA kANkShitaM patim |
ratyarthaM sAnayatyAshu saubhAgyaM cha prayachChati ||2-94-36

devaM vA dAnavaM vApi vivashaM sadya eva hi |
sAhaM ramAmi kAntena devaputreNa dhImatA ||2-94-37

dR^ishyatAM matprabhAveNa pradyumnaH supriyo mama |
te dR^iShTvA vismayaM yAte rUpayauvanasampadam ||2-94-38

punarevAbravItte tu bhaginyau chAruhAsinI |
prabhAvatI varArohA kAlaprAptamidaM vachaH ||2-94-39

devA dharmaratA nityaM dambhashIlA mahAsurAH |
devAstapasi raktA hi sukhe raktA mahAsurAH ||2-94-40

devAH satye ratA nityamanR^ite cha mahAsurAH | 
dharmastapashcha satyaM cha yatra tatra jayo dhruvam ||2-94-41

devaputro varayatAM patividyAM dadAmyaham |
uchitau matprabhAveNa sadya evopalapsyathaH ||2-94-42

tAm tathetyUchaturhR^iSTe bhaginyau chArulochanAm |
paripaprachCha bhaimaM cha kAryaM tatpatimAninI ||2-94-43
  
sa pitR^ivyaM gadaM vIraM sAmbaM chAthAbravIttadA |
rUpAnvitau sushIlau cha shUrau cha raNakarmaNi ||2-94-44

prabhAvatyuvAcha 
parituShTena dattA me vidyA durvAsasA purA |
parituShTena saubhAgyaM sadA kanyAtvameva cha ||2-94-45

devadAnavayakShANAM yaM dhyAsyasi sa te patiH |
bhaviteti mayA chaiva vIro.ayamabhikA~NkShitaH ||2-94-46

gR^ihNItaM tadimAM vidyAM sadyo vAm priyasa~NgamaH |
tato jagR^ihaturhR^iShte tAM vidyAM bhaginImukhAt ||2-94-47

dadhyaturgadasAmbau cha vidyAmabhyasya te shubhe |
tau pradyumnena sahitau praviShTau bhaimanandanau  ||2-94-48

prachChannau mAyayA vIrau kArShNinA mAyinA nR^ipa |
gAndharveNa vivAhena tAvapyaribalArdanau ||2-94-49

pANiM jagR^ihaturvIrau mantrapUrvaM satAM priyau |
chandravatyA gadaH sAMbo guNavatyA cha kaishaviH ||2-94-50

remire.asurakanyAbhirvIrAste yadupu~NgavAH |
mArgamANAstvanuj~nAM te shakrakeshavayostadA ||2-94-51

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
prabhAvatIpANigrahaNe chaturnavatitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்