Friday 4 December 2020

வஜ்ரநாப⁴புரே ப்ரத்³யும்னப்ரவேஷ²꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 149 (150) - 093 (94)

அத² த்ரினவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வஜ்ரநாப⁴புரே ப்ரத்³யும்னப்ரவேஷ²꞉


Ramayana play in front of Vajranabha by Pradyumna

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
தத꞉ ஸ்வபுரவாஸீநாமஸுராணாம் நராதி⁴ப |
த³தா³வாஜ்ஞாம் வஜ்ரநாபோ⁴ தீ³யதாம் க்³ருஹமுத்தமம் ||2-93-1

ஆதித்²யம் க்ரியதாமேஷாம் ப³ஹுரத்னமுபாயனம் |
வாஸாம்ஸி ஸுவிசித்ராணி ஸுகா²ய ஜனரஞ்ஜனம் ||2-93-2

ப⁴ர்துராஜ்ஞாம் ஸமாலப்⁴ய ததா² சக்ருஷ்²ச ஸர்வஷ²꞉ |
பூர்வாஷ்²ருதோ நட꞉ ப்ராப்த꞉ கௌதூஹலமஜீஜனத் ||2-93-3

நடஸ்யாத² த³து³ர்தை³த்யா꞉ ஸத்காரம் பரயா முதா³ |
பர்யாயார்தே² த³து³ஷ்²சாபி ரத்னானி ஸுப³ஹூன்யத² ||2-93-4

தத꞉ ஸ நந்ருதே தத்ர வரத³த்தோ நடஸ்ததா² |
ஸ்வபுரே புரவாஸீனாம் பரம் ஹர்ஷம் ஸமாத³த⁴த் ||2-93-5

ராமாயணம் மஹாகாவ்யமுத்³தே³ஷ்²யம் நாடகீக்ருதம் |
ஜன்ம விஷ்ணோரமேயஸ்ய ராக்ஷஸேந்த்³ரவதே⁴ப்ஸயா ||2-93-6

லோமபாதோ³ த³ஷ²ரத² ருஷ்²யஷ்²ருங்க³ம் மஹாமுனிம் |
ஷா²ந்தாமப்யானயாமாஸ க³ணிகாபி⁴꞉ ஸஹானக⁴ ||2-93-7

ராமலக்ஷ்மணஷ²த்ருக்⁴னா ப⁴ரதஷ்²சைவ பா⁴ரத |
ருஷ்²யஷ்²ருங்க³ஷ்²ச ஷா²ந்தா ச ததா²ரூபை꞉ நடை꞉ க்ருதா꞉ ||2-93-8

தத்காலஜீவினோ வ்ருத்³தா⁴ தா³னவா விஸ்மயம் க³தா꞉ |
ஆசசக்ஷுஷ்²ச தேஷாம் வை ரூபதுல்யத்வமச்யுதம் ||2-93-9 

ஸம்ஸ்காராபி⁴னயௌ தேஷாம் ப்ரஸ்தாவானாம்  ச தா⁴ரணம் | 
த்³ருஷ்ட்வா ஸர்வே ப்ரவேஷ²ம் ச தா³னவா விஸ்மயம் க³தா꞉ ||2-93-10

தே ரக்தா விஸ்மயம் நேது³ரஸுரா꞉ பரயா முதா³ |
உத்தா²யோத்தா²ய நாட்யஸ்ய விஷயேஷு புன꞉ புன꞉ ||2-93-11

த³து³ர்வஸ்த்ராணி துஷ்டாஷ்²ச க்³ரைவேயவலயானி ச |
ஹாரான்மனோஹராம்ஷ்²சைவ ஹேமவைடூ³ர்யபூ⁴ஷிதான் ||2-93-12

ப்ருத²க³ர்தே²ஷு த³த்தேஷு லோகைஸ்தே துஷ்டுவுர்னடா꞉ |
அஸுராம்ஷ்²ச முனீம்ஷ்²சைவ கோ³த்ரைரபி⁴ஜனைரபி ||2-93-13

ப்ரேஷிதம் வஜ்ரநாப⁴ஸ்ய ஷா²கா²நக³ரவாஸிபி⁴꞉ |
நடஸ்ய தி³வ்யரூபஸ்ய நரேந்த்³ராக³மனம் ததா³ ||2-93-14

புரா ஷ்²ருதார்தோ² தை³த்யேந்த்³ர꞉ ப்ரேஷ²யாமாஸ பா⁴ரதா |
ஆனீயதாம் வஜ்ரபுரம் நதோ(அ)ஸாவிதி ஹர்ஷித꞉ ||2-93-15

தா³னவேந்த்³ரவச꞉ ஷ்²ருத்வா ஷா²கா²நக³ரவாஸிபி⁴꞉ |
நீதா வஜ்ரபுரம் ரம்யம் நடவேஷேண யாத³வா꞉ ||2-93-16

ஆவாஸஷ்²ச ததோ த³த்த꞉ ஸுக்ருதோ விஷ்²வகர்மணா |
ஏஷ்டவ்யம் யச்ச தத்ஸர்வம் த³த்தம் ஷ²தகு³ணோத்தரம் ||2-93-17

அத² காலோத்ஸவம் சக்ரே வஜ்ரநாபோ⁴ மஹாஸுர꞉ |
காரயாமாஸ ரம்யம் ச சமூவாடம் ப்ரஹ்ருஷ்டவான் ||2-93-18
 
ததஸ்தான்பரிவிஷ்²ராந்தான்ப்ரேக்ஷார்தா²ய ப்ரசோத³யத் |
த³த்த்வா ரத்னானி பூ⁴ரீணி வஜ்ரநாபோ⁴ மஹாப³ல꞉ ||2-93-19

உபவிஷ்டஷ்²ச தாந்த்³ரஷ்டும் ஸஹ ஜ்ஞாதிபி⁴ராத்மவான் |
ச²ன்னே சாந்த꞉புரம் ஸ்தா²ப்ய சக்ஷுர்த்³ருஷ்²யே நராதி⁴ப꞉ ||2-93-20

பை⁴மாபி ப³த்³த⁴னேபத்²யா நடவேஷத⁴ராஸ்ததா² |
கார்யார்த²ம் பீ⁴மகர்மாணோ ந்றித்யார்த²முபசக்ரமு꞉ ||2-93-21

ததோ க⁴னம் ஸஸுஷிரம் முரஜானகபூ⁴ஷிதம் |
தந்த்ரீஸ்வரக³ணைர்வித்³தா⁴னாதோத்³யானன்வவாத³யன் ||2-93-22

ததஸ்து தே³வகா³ந்தா⁴ரம் சா²லிக்யம் ஷ்²ரவணாம்ருதம் |
பை⁴மஸ்த்ரிய꞉ ப்ரஜகி³ரே மன꞉ஷ்²ரோத்ரஸுகா²வஹம் ||2-93-23

ஆகா³ந்தா⁴ரக்³ராமராக³ம் க³ங்கா³வதரணம் ததா² |
வித்³த⁴மாஸாரிதம் ரம்யம் ஜகி³ரே ஸ்வரஸம்பதா³ ||2-93-24

லயதாலஸமம் ஷ்²ருத்வா க³ங்கா³வதரணம் ஷு²ப⁴ம் |
அஸுராம்ஸ்தோஷயாமாஸ உத்தா²யோத்தா²ய பா⁴ரத ||2-93-25

நந்தி³ம் ச வாத³யாமாஸ ப்ரத்³யும்னோ க³த³ ஏவ ச |
ஸாம்ப³ஷ்²ச வீர்யஸம்பன்ன꞉ கார்யார்த²ம் நடதாம் க³த꞉ ||2-93-26

நாந்த்³யந்தே ச ததா³ ஷ்²லோகம் க³ங்கா³வதரணாஷ்²ரிதம் |
ரௌக்மிணேயஸ்ததோ³வாச ஸம்யக்ஸ்வபி⁴னயான்விதம் ||2-93-27

ரம்பா⁴பி⁴ஸாரம் கௌபே³ரம் நாடகம் நந்ருதுஸ்தத꞉ |
ஷூ²ரோ ராவணரூபேண ரம்பா⁴வேஷம் மனோவதீ ||2-93-28

நலகூப³ரஸ்து ப்ரத்³யும்ன꞉ ஸாம்ப³ஸ்தஸ்ய விதூ³ஷக꞉ |
கைலாஸோ ரூபிதஷ்²சாபி மாயயா யது³நந்த³னை꞉ ||2-93-29

ஷா²பஷ்²ச த³த்த꞉ க்ருத்³தே⁴ன ராவணஸ்ய து³ராத்மன꞉ |
நலகூப³ரேண ச யதா² ரம்யா சாப்யத² ஸாந்த்விதா ||2-93-30

ஏதத்ப்ரகரணம் வீரா நந்ருதுர்யது³நந்த³னா꞉ |
நாரத³ஸ்ய முனே꞉ கீர்திம் ஸர்வஜ்ஞஸ்ய மஹாத்மன꞉ ||2-93-31  

பாதோ³த்³தா⁴ரேண ந்ருத்யேன ததை²வாபி⁴னயேன ச |
துஷ்டுவுர்தா³னவா வீரா பை⁴மாநாமதிதேஜஸாம் ||2-93-32

தே த³து³ர்வஸ்த்ரமுக்²யானி ரத்னான்யாப⁴ரணானி ச |
ஹாராம்ஸ்தரலவித்³தா⁴ம்ஷ்²ச வைடூ³ர்யமணிபூ⁴ஷிதான் ||2-93-33

விமானானி விசித்ராணி ரதா²ம்ஷ்²சாகாஷ²கா³மின꞉ | 
க³ஜானாகாஷ²கா³ம்ஷ்²சைவ தி³வ்யநாக³குலோத்³ப⁴வான் ||2-93-34

சந்த³னானி ச தி³வ்யானி ஷீ²தானி ரஸவந்தி ச |
கு³ரூண்யகு³ருமுக்²யானி க³ந்தா⁴ட்⁴யானி ச பா⁴ரத ||2-93-35

சிந்தாமணீனுதா³ராம்ஷ்²ச சிந்திதே ஸர்வகாமதா³ன் |
ப்ரேக்ஷாஸு தாஸு ப³ஹ்வீஷு த³த³ந்தோ தா³னவாஸ்ததா²  ||2-93-36

த⁴னரத்னைர்விரஹிதா꞉ க்ருதா꞉ புருஷஸத்தம |
ஸ்த்ரியோ தா³னவமுக்²யானாம் ததை²வ ச ஜனேஷ்²வர ||2-93-37

ததோ ஹம்ஸீ ப்ரபா⁴வத்யா꞉ ஸகீ² ப்ராஹ ப்ரபா⁴வதீம் |
க³தாஸ்மி த்³வாரகாம் ரம்யாம் பை⁴மகு³ப்தாமனிந்தி³தே ||2-93-38

ப்ரத்³யும்னஷ்²ச மயா த்³ருஷ்டோ விவிக்தே சாருலோசனே |
ப⁴க்திஷ்²ச கதி²தா தஸ்ய மயா தவ ஷு²சிஸ்மிதே |2-93-39

தேன ஹ்ருஷ்டேன காலஸ்ச க்ருத꞉ கமலலோசனே |
அத்³ய ப்ரதோ³ஷஸமயே த்வயா ஸஹ ஸமாக³மே ||2-93-40

தத³த்³ய ருசிரஷ்²ரோணி தவ ப்ரியஸமாக³ம꞉ |
ந ஹ்யாத்மவார்தாம் பா⁴ஷந்தி மித்²யா பை⁴மகுலோத்³ப⁴வா꞉ ||2-93-41

தத꞉ ப்ரபா⁴வதீ ஹ்ருஷ்டா ஹம்ஸீம் தாமித³மப்³ரவீத் |
உஷிதாஸி மமா(ஆ)வாஸே ஸ்வப்துமர்ஹஸி ஸுந்த³ரி ||2-93-42

த்வயாஹம் ஸஹிதாவாஸே த்³ரஷ்டுமிச்சா²மி கைஷ²விம் |
நி꞉ஸாத்⁴வஸா ப⁴விஷ்யாமி த்வயா ஸஹ விஹங்க³மே ||2-93-43

ஹம்ஸீ ததே²தி சோவாச ஸகீ²ம் கமலலோசனாம் |
ஆருரோஹ ச தத்³த⁴ர்ம்யம் ப்ரபா⁴வத்யா விஹங்க³மா ||2-93-44

விஷ்²வகர்மக்ருதே தத்ர ஹர்ம்யப்ருஷ்டே² ப்ரபா⁴வதீ |
ஸம்விதா⁴னம் சகாராஷு² ப்ரத்³யும்நாக³மனக்ஷமம் ||2-93-45

தஸ்மின்க்ருதே ஸம்விதா⁴னே காமமானயிதும் யயௌ |
ப்ரபா⁴வதீமனுஜ்ஞாப்ய ஹம்ஸீ வாயுஸமா க³தௌ ||2-93-46

நடவேஷத⁴ரம் காமம் க³த்வோவாச ஷு²சிஸ்மிதா |
அத்³ய பூ⁴த꞉ ஸ ப⁴க³வன்ஸமயோ வர்ததே நிஷி² ||2-93-47

ததே²தி ப்ராஹ தாம் காம꞉ ஸா நிவ்ருத்தாத² பக்ஷிணீ |
அப்⁴யாக³தா ச ஸா ஹம்ஸீ ப்ரபா⁴வதிமதா²ப்³ரவீத் |
அப்⁴யேதி ரௌக்மிணேயோ(அ)ஸாவாஷ்²வஸாயதலோசனே ||2-93-48

ப்ரத்³யும்னோ நீயமானம் து த³த்³ருஷே² மால்யமாத்மவான் |
ப்⁴ரமரைராவ்ருதம் வீர꞉ ஸுக³ந்த⁴மரிமர்த³ன꞉ ||2-93-49

நிலில்யே தத்ர மால்யே து பூ⁴த்வா மது⁴கரஸ்ததா³ |
ப்ரபா⁴வத்யா நீயமானே விதி³தார்த²꞉ ப்ரதாபவான் ||2-93-50

ப்ரவேஷி²தம் ச தன்மால்யம் ஸ்த்ரீபி⁴ர்மது⁴கராயுதம் |
உபனீதம் ப்ரபா⁴வத்யைஸ்த்ரீபி⁴ஸ்தத்³ப்⁴ரமராவ்ருதம் ||2-93-51
 
அவிதூ³ரே ச வின்யஸ்தம் ப்ரபா⁴வத்யா ஜனாதி⁴ப |
ப்⁴ரமராஸ்தே யயு꞉ ஸௌம்ய ஸந்த்⁴யாகாலே ஹ்யுபஸ்தி²தே ||2-93-52

ஸ பை⁴மப்ரவரோ வீரஸ்தை꞉ ஸஹாயைர்விஹீனத꞉ |
கர்ணோத்பலே ப்ரபா⁴வத்யா நிலில்யே ஷ²னகைரிவ ||2-93-53

தத꞉ ப்ரபா⁴வதீ ஹம்ஸீமுவாச வத³தாம் வரா |
உத்³யதம் பூர்ணசந்த்³ரம் ஸா ஸமீக்ஷ்யாதிமனோஹரம் ||2--93-54

ஸகி² த³ஹ்யதி மே(அ)ங்கா³னி முக²ம் ச பரிஷு²ஷ்யதி |
ஔத்ஸுக்யம் ஹ்ருதி³ சாதீவ கோ(அ)யம் வ்யாதி⁴ரனௌஷத⁴꞉ ||2-93-55

த³த⁴த்³த்³விகு³ணமௌத்ஸுக்யமஸௌ பூர்ணநிஷா²கர꞉ |
நவோதி³த꞉ ஷீ²தரஷ்²மி꞉ ஸக்²யம் ஹரதி ச ப்ரிய꞉ ||2-93-56

ந த்³ருஷ்டபூர்வோ ஹி மயா ஷ்²ருதமாத்ரேண காங்க்ஷித꞉ |
அஹோ தூ⁴மயதே(அ)ங்கா³னி ஸ்த்ரீஸ்வபா⁴வஸ்ய தி⁴க்க²லு |
கல்பயாமி யதா² பு³த்³த்⁴யா யதி³ நாப்⁴யேதி மே ப்ரிய꞉ ||2-93-57

குமுத்³வதீக³தம் மார்க³ம் ஹா க³மிஷ்யாம்யகிஞ்சனா |
மத³நாஷீ²விஷேணாஸ்மி ஹா ஹா த³ஷ்டா மனஸ்வினீ ||2-93-58

ஷீ²தவீர்யா꞉ ப்ரக்ருத்யைவ ஜக³தௌ ஹ்ராத³னா꞉ ஸுகா²꞉ |
த³ஹந்தி மம கா³த்ராணி கிம் நு சந்த்³ரக³ப⁴ஸ்தய꞉ ||2-93-59

ப்ரக்ருத்யா ஷீ²தலோ வாயுர்னானாபுஷ்பரஜோவஹ꞉ |
தா³வாக்³நிஸத்³ருஷோ² மே(அ)த்³ய த³ந்த³ஹீதி ஷு²பா⁴ம் தனும் ||2-93-60

தத꞉ ஸங்கல்பயே ஏவ ஸ்தை²ர்யம் கார்யமிவாத்மன꞉ |
நாவதிஷ்ட²தி நிர்வீர்யம் மன꞉ ஸங்கல்பத⁴ர்ஷிதம் ||2-93-61

விமனஸ்காஸ்மி முஹ்யாமி வேபது²ர்மே மஹான்ஹ்ருதி³ |
ப³ப்⁴ரமீதி ச மே த்³ருஷ்டிர்ஹா ஹா யாமி த்⁴ருவம் க்ஷயம் ||2-93-62 

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
வஜ்ரநாப⁴புரே ப்ரத்³யும்னக³மனே த்ரினவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_93_mpr.html


##Harivamsha MahA Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 93 - Pradyumna Enters Vajranabhapura 
itranslated by K S Ramachandran,  ramachandran_ksr@yahoo.ca,
January 7, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha trinavatitamo.adhyAyaH 

vajranAbhapure pradyumnapraveshaH 

vaishampAyana uvAcha 
tataH svapuravAsInAmasurANAM narAdhipa |
dadAvAj~nAM vajranAbho dIyatAM gR^ihamuttamam ||2-93-1

Atithyam kriyatAmeShAM bahuratnamupAyanam |
vAsAmsi suvichitrANi sukhAya janara~njanam ||2-93-2

bharturAj~nAm samAlabhya tathA chakrushcha sarvashaH |
pUrvAshruto naTaH prAptaH kautUhalamajIjanat ||2-93-3

naTasyAtha dadurdaityAH satkAraM parayA mudA |
paryAyArthe dadushchApi ratnAni subahUnyatha ||2-93-4

tataH sa nanR^ite tatra varadatto naTastathA |
svapure puravAsInAM paraM harShaM samAdadhat ||2-93-5

rAmAyaNaM mahAkAvyamuddeshyaM nATakIkR^itam |
janma viShNorameyasya rAkShasendravadhepsayA ||2-93-6

lomapAdo dasharatha R^ishyashR^i~NgaM mahAmunim |
shAntAmapyAnayAmAsa gaNikAbhiH sahAnagha ||2-93-7

rAmalakShmaNashatrughnA bharatashchaiva bhArata |
R^ishyashR^i~Ngashcha shAntA cha tathArUpaiH naTaiH kR^itAH ||2-93-8

tatkAlajIvino vR^iddhA dAnavA vismayaM gatAH |
AchachakShushcha teShAM vai rUpatulyatvamachyutam ||2-93-9 

saMskArAbhinayau teShAM prastAvAnAM  cha dhAraNam | 
dR^iShTvA sarve praveshaM cha dAnavA vismayaM gatAH ||2-93-10

te raktA vismayaM nedurasurAH parayA mudA |
utthAyotthAya nATyasya viShayeShu punaH punaH ||2-93-11

dadurvastrANi tuShTAshcha graiveyavalayAni cha |
hArAnmanoharAMshchaiva hemavaiDUryabhUShitAn ||2-93-12

pR^ithagartheShu datteShu lokaiste tuShTuvurnaTAH |
asurAMshcha munIMshchaiva gotrairabhijanairapi ||2-93-13

preShitaM vajranAbhasya shAkhAnagaravAsibhiH |
naTasya divyarUpasya narendrAgamanaM tadA ||2-93-14

purA shrutArtho daityendraH preshayAmAsa bhAratA |
AnIyatAM vajrapuraM nato.asAviti harShitaH ||2-93-15

dAnavendravachaH shrutvA shAkhAnagaravAsibhiH |
nItA vajrapuraM ramyaM naTaveSheNa yAdavAH ||2-93-16

AvAsashcha tato dattaH sukR^ito vishvakarmaNA |
eShTavyaM yachcha tatsarvaM dattaM shataguNottaram ||2-93-17

atha kAlotsavaM chakre vajranAbho mahAsuraH |
kArayAmAsa ramyaM cha chamUvATaM prahR^iShTavAn ||2-93-18
 
tatastAnparivishrAntAnprekShArthAya prachodayat |
dattvA ratnAni bhUrINi vajranAbho mahAbalaH ||2-93-19

upaviShTashcha tAndraShTuM saha j~nAtibhirAtmavAn |
Channe chAntaHpuraM sthApya chakShurdR^ishye narAdhipaH ||2-93-20

bhaimApi baddhanepathyA naTaveShadharAstathA |
kAryArthaM bhImakarmANo nRityArthamupachakramuH ||2-93-21

tato ghanaM sasuShiraM murajAnakabhUShitam |
tantrIsvaragaNairviddhAnAtodyAnanvavAdayan ||2-93-22

tatastu devagAndhAraM ChAlikyaM shravaNAmR^itam |
bhaimastriyaH prajagire manaHshrotrasukhAvaham ||2-93-23

AgAndhAragrAmarAgam ga~NgAvataraNaM tathA |
viddhamAsAritaM ramyaM jagire svarasampadA ||2-93-24

layatAlasamaM shrutvA ga~NgAvataraNaM shubham |
asurAMstoShayAmAsa utthAyotthAya bhArata ||2-93-25

nandiM cha vAdayAmAsa pradyumno gada eva cha |
sAmbashcha vIryasampannaH kAryArthaM naTatAM gataH ||2-93-26

nAndyante cha tadA shlokaM ga~NgAvataraNAshritam |
raukmiNeyastadovAcha samyaksvabhinayAnvitam ||2-93-27

rambhAbhisAraM kauberaM nATakaM nanR^itustataH |
shUro rAvaNarUpeNa rambhAveShaM manovatI ||2-93-28

nalakUbarastu pradyumnaH sAmbastasya vidUShakaH |
kailAso rUpitashchApi mAyayA yadunandanaiH ||2-93-29

shApashcha dattaH kruddhena rAvaNasya durAtmanaH |
nalakUbareNa cha yathA ramyA chApyatha sAntvitA ||2-93-30

etatprakaraNaM vIrA nanR^ituryadunandanAH |
nAradasya muneH kIrtiM sarvaj~nasya mahAtmanaH ||2-93-31  

pAdoddhAreNa nR^ityena tathaivAbhinayena cha |
tuShTuvurdAnavA vIrA bhaimAnAmatitejasAm ||2-93-32

te dadurvastramukhyAni ratnAnyAbharaNAni cha |
hArAMstaralaviddhAMshcha vaiDUryamaNibhUShitAn ||2-93-33

vimAnAni vichitrANi rathAMshchAkAshagAminaH | 
gajAnAkAshagAMshchaiva divyanAgakulodbhavAn ||2-93-34

chandanAni cha divyAni shItAni rasavanti cha |
gurUNyagurumukhyAni gandhADhyAni cha bhArata ||2-93-35

chintAmaNInudArAMshcha chintite sarvakAmadAn |
prekShAsu tAsu bahvIShu dadanto dAnavAstathA  ||2-93-36

dhanaratnairvirahitAH kR^itAH puruShasattama |
striyo dAnavamukhyAnAM tathaiva cha janeshvara ||2-93-37

tato haMsI prabhAvatyAH sakhI prAha prabhAvatIm |
gatAsmi dvArakAM ramyAM bhaimaguptAmanindite ||2-93-38

pradyumnashcha mayA dR^iShTo vivikte chArulochane |
bhaktishcha kathitA tasya mayA tava shuchismite |2-93-39

tena hR^iShTena kAlascha kR^itaH kamalalochane |
adya pradoShasamaye tvayA saha samAgame ||2-93-40

tadadya ruchirashroNi tava priyasamAgamaH |
na hyAtmavArtAM bhAShanti mithyA bhaimakulodbhavAH ||2-93-41

tataH prabhAvatI hR^iShTA haMsIM tAmidamabravIt |
uShitAsi mamA.a.avAse svaptumarhasi sundari ||2-93-42

tvayAhaM sahitAvAse draShTumichChAmi kaishavim |
niHsAdhvasA bhaviShyAmi tvayA saha viha~Ngame ||2-93-43

haMsI tatheti chovAcha sakhIM kamalalochanAm |
Aruroha cha taddharmyaM prabhAvatyA viha~NgamA ||2-93-44

vishvakarmakR^ite tatra harmyapR^iShThe prabhAvatI |
saMvidhAnaM chakArAshu pradyumnAgamanakShamam ||2-93-45

tasminkR^ite saMvidhAne kAmamAnayituM yayau |
prabhAvatImanuj~nApya haMsI vAyusamA gatau ||2-93-46

naTaveShadharaM kAmaM gatvovAcha shuchismitA |
adya bhUtaH sa bhagavansamayo vartate nishi ||2-93-47

tatheti prAha tAM kAmaH sA nivR^ittAtha pakShiNI |
abhyAgatA cha sA haMsI prabhAvatimathAbravIt |
abhyeti raukmiNeyo.asAvAshvasAyatalochane ||2-93-48

pradyumno nIyamAnaM tu dadR^ishe mAlyamAtmavAn |
bhramarairAvR^itaM vIraH sugandhamarimardanaH ||2-93-49

nililye tatra mAlye tu bhUtvA madhukarastadA |
prabhAvatyA nIyamAne viditArthaH pratApavAn ||2-93-50

praveshitaM cha tanmAlyaM strIbhirmadhukarAyutam |
upanItaM prabhAvatyaistrIbhistadbhramarAvR^itam ||2-93-51
 
avidUre cha vinyastaM prabhAvatyA janAdhipa |
bhramarAste yayuH saumya sandhyAkAle hyupasthite ||2-93-52

sa bhaimapravaro vIrastaiH sahAyairvihInataH |
karNotpale prabhAvatyA nililye shanakairiva ||2-93-53

tataH prabhAvatI haMsImuvAcha vadatAM varA |
udyataM pUrNachandraM sA samIkShyAtimanoharam ||2--93-54

sakhi dahyati me.a~NgAni mukhaM cha parishuShyati |
autsukyaM hR^idi chAtIva ko.ayaM vyAdhiranauShadhaH ||2-93-55

dadhaddviguNamautsukyamasau pUrNanishAkaraH |
navoditaH shItarashmiH sakhyaM harati cha priyaH ||2-93-56

na dR^iShTapUrvo hi mayA shrutamAtreNa kA~NkShitaH |
aho dhUmayate.a~NgAni strIsvabhAvasya dhikkhalu |
kalpayAmi yathA buddhyA yadi nAbhyeti me priyaH ||2-93-57

kumudvatIgataM mArgaM hA gamiShyAmyaki~nchanA |
madanAshIviSheNAsmi hA hA daShTA manasvinI ||2-93-58

shItavIryAH prakR^ityaiva jagatau hrAdanAH sukhAH |
dahanti mama gAtrANi kiM nu chandragabhastayaH ||2-93-59

prakR^ityA shItalo vAyurnAnApuShparajovahaH |
dAvAgnisadR^isho me.adya dandahIti shubhAM tanum ||2-93-60

tataH sa~Nkalpaye eva sthairyaM kAryamivAtmanaH |
nAvatiShThati nirvIryaM manaH sa~NkalpadharShitam ||2-93-61

vimanaskAsmi muhyAmi vepathurme mahAnhR^idi |
babhramIti cha me dR^iShTirhA hA yAmi dhruvaM kShayam ||2-93-62 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
vajranAbhapure pradyumnagamane trinavatitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்