Monday 16 November 2020

அங்க³நிர்வேஷ²ஹேதூநி வ்ரதாநி | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 136 (137) - 080 (81)

அதா²ஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

அங்க³நிர்வேஷ²ஹேதூநி வ்ரதாநி


Beautiful Lady

ப⁴க³வத்யுவாச
நிர்வேஷ்டவ்யம் ஷ²ரீரம் யைர்வ்ரதகை꞉ புண்யகைரபி |
அருந்த⁴தி ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸஹைதாபி⁴ர்வரேண து ||2-80-1

க்ருஷ்ணாஷ்டமீம் யா க்ஷிபதி ஸ்யாத்³வா மூலப²லாஷி²நீ |
ப்³ராஹ்மநாயைகமஷ²நம் ஸ்வம் த³த்த்வா ப⁴ர்த்ருதே³வதா ||2-80-2

ஷு²க்லவஸ்த்ரா ஷு²பா⁴சாரா கு³ருதை³வதபூஜகா |
ஏவம் ஸம்வத்ஸரம் க்ருத்வா ததோ த³த்³யாத்³த்³விஜாதயே ||2-80-3

கோ³வாலரஜ்ஜுஸுக்ருதம் சாமரம் ச த்⁴வஜம் ததா² |
த³க்ஷிணாபூர்ணமிஷ்டாந்நம் ஷ²க்த்யா வாபி ஷு²சிவ்ரதே ||2-80-4

ஊர்மிமந்த꞉ ஸ்வராலாக்³ரா꞉ ஷ்²ரோணிதே³ஷா²வலம்பி³ந꞉ |
தஸ்யா ப⁴வந்தி கேஷா²ஸ்து ப⁴க்திமத்யா ஹி ப⁴ர்தரி ||2-80-5

ஷி²ரோ நிர்வேஷ்டுகாமா து  கோ³மயேந ஷி²ர꞉ ஸதீ |
ப்ரக்ஷாலயேந்மலம் தா⁴த்ர்யா பி³ல்வேந ஷ்²ரீப²லேந ச ||2-80-6 

கோ³மூத்ரம் ச ஸதா³ ப்ராஷ்²யேச்சி²ர꞉ஸ்நாநம் ச  மிஷ்²ரயேத் |
க்ருஷ்ணாம் சதுர்த³ஷீ²ம் த்வேதத்கர்தவ்யம் வரவர்ணிநி ||2-80-7

ப⁴வத்யவித⁴வா சைவ ஸுப⁴கா³ விஜ்வரா ததா² |
ஷி²ரோரோகை³ர்நைவ சாஸ்யா꞉ ஷ²ரீரமபி⁴தப்யதே ||2-80-8

த³ர்ஷ²நீயம் லலாடம் யா காங்க்ஷதி ஸ்த்ரீ ஷு²சிஸ்மிதே |
திதி²ம் ப்ரதிபத³ம் நித்யம் ஸா க்ஷிபேதே³கபோ⁴ஜநா ||2-80-9

பயஸா ச ததா²ஷ்²நீயாத்³யாவத்ஸம்வத்ஸரோ க³த꞉ |
ப்³ராஹ்மணாய ததோ த³த்³யாத்படம் ரூப்யமயம் ஷு²ப⁴ம் ||2-80-10

லலாடம் ரூபஸம்பந்நமாப்நோதி ஸ்த்ரீ ஸுமத்⁴யமா |
ஸததம் ஸ்த்ரீ த்³விதீயாயாம் ப்⁴ருவோரிச்சே²த்ஸுரூபதாம் ||2-80-11

அநந்தரோபவாஸேந ஷா²கப⁴க்தாஷ²நா ஸதீ |
தத꞉ ஸம்வத்ஸரே பூர்ணே ப்³ராஹ்மணம் ஸ்வஸ்தி வாசயேத் ||2-80-12

ப²லை꞉ பரிணதை꞉ ஸௌம்யைர்மாஷாணாம் த³க்ஷிணாந்விதை꞉ |
லவணேந ச ப⁴த்³ரம் தே க்⁴ருதபாத்ரேண சாநகே⁴ ||2-80-13

ஆத்மந꞉ ஷோ²ப⁴நௌ கர்ணாவிச்ச²தீ ஸ்த்ரீ ஸுமத்⁴யமா |
நக்ஷத்ரே ஷ்²ரவணே ப்ராப்தே த்⁴ருவம் பு⁴ஞ்ஜீத யாவகம் ||2-80-14

தத꞉ ஸம்வத்ஸரே  பூர்ணே  கர்ணௌ த³த்³யாத்³தி⁴ரண்மயௌ |
க்⁴ருதே ப்ரக்ஷிப்ய விப்ராய பயஸா ஸஹிதே ஷு²பே⁴ ||2-80-15

நாஸாமிச்சே²ல்லலாடாந்தாமவ்யங்கா³ம் வ்யாதி⁴வர்ஜிதாம் |
திலகு³ல்மம் ஸதா³ ஸிஞ்சேத்³யாவத்புஷ்பேத்³தி⁴ ரக்ஷித꞉ ||2-80-16

அநந்தரோபவாஸேந ஸேக்தவ்ய꞉ ஸலிலை꞉ ஸதா³ |
தஸ்மாத³வாப்ய புஷ்பாணி க்⁴ருதே ப்ரக்ஷிப்ய தா³பயேத் ||2-80-17

ஸ்வக்ஷீப⁴வேயமிதி யா ஸ்த்ரீ காங்க்ஷத்யம்ருதோத்³ப⁴வே |
அநந்தரம் வை பு⁴ஞ்ஜாநா பயஸாத² க்⁴ருதேந வா ||2-80-18

தத꞉ ஸம்வத்ஸரே பூர்ணே பத்³மபத்ராணி மண்டி³தா |
ததை²வோத்பலபத்ராணி ந்யஸேத்க்ஷீரே ஷு²சிஸ்மிதே ||2-80-19

ப்லவமாநாநி விப்ராய ததோ த³த்³யாத்ஸதீ ஸதி |
க்ருஷ்ணஸாரஸமாநாக்ஷீ தத்³த³த்த்வா ப⁴வதி ஸ்ம வை ||2-80-20

இச்சே²தோ³ஷ்டௌ² சாருரூபௌ யா ஸ்த்ரீ த⁴ர்மகு³ணாந்விதா |
ஸா ம்ருந்மயேந து பிபே³து³த³கம் வத்ஸரம் ஸதீ ||2-80-21

அயாசிதேந பு⁴ஞ்ஜீத நவம்யாம் த⁴ர்மபா⁴கி³நீ |
தத꞉ ஸம்வத்ஸரே பூர்ணே வித்³ருமம் தா³துமர்ஹதி ||2-80-22

தேந பி³ம்ப³ப²லாபௌ⁴ஷ்டீ² ஸ்த்ரீ ப⁴வேத்யேவ ஷோ²ப⁴நே |
ஸுப⁴கா³த² வபு꞉புத்ரத⁴நாட்⁴யா கோ³மதீ ததா² ||2-80-23

யா சாருரூபாநிச்சே²த த³ந்தாநமரவர்ணிநி |
ஷு²க்லாஷ்டமீம் ந ஸாஷ்²நீயாத்³ப⁴க்தத்³வயமநிந்தி³தா ||2-80-24
தத꞉ ஸம்வத்ஸரே பூர்ணே த³த்³யாத்³ரௌப்யமயாந்ஸதீ |
த³ந்தாண்ப்ரக்ஷிப்ய த⁴ர்மஜ்ஞே பயஸ்யதிகு³ணோதி³தே ||2-80-25

தேந ஸா ஜாதிபுஷ்பாபா⁴ந்த³ந்தாந்ப்ராப்நோதி ஸா ஸதீ |
ஸௌபா⁴க்³யமபி சாப்நோதி ஸபுத்ரத்வம் ததா²நகே⁴ ||2-80-26

ஸர்வமேவ முக²ம் காந்தமிச்சே²த்³யா ருசிராநநே |
ஸா பூர்ணமாஸ்யாம் ஸ்நாத்வா து ப்ராப்ய சந்த்³ரோத³யே ஷு²பே⁴ ||2-80-27

யாவகம் பயஸா ஸித்³த⁴ம் த³த்த்வா விப்ராய பா⁴மிநீ |
தத꞉ ஸம்வத்ஸரே பூர்ணே சந்த்³ரம் ரூப்யமயம் ஷு²ப⁴ம் ||2-80-28

பத்³மே பு²ல்லே து விந்யஸ்ய ப்³ராஹ்மணாந்ஸ்வஸ்தி வாசயேத் |
பூர்ணசந்த்³ரமுகீ² தேந தா³நேந ஸ்த்ரீ ஷு²பா⁴ ப⁴வேத் ||2-80-29

ஸ்தநாவிச்ச²தி யா நாரீ த்ருணராஜப²லோபமௌ |
அயாசிதம் த³ஷ²ம்யாம் ஸா நித்யமஷ்²நீத வாக்³யதா ||2-80-30

ஸம்வத்ஸரே தத꞉ பூர்ணே த்³வே பி³ல்வே காஞ்சநே ஷு²பே⁴ |
ஸத³க்ஷிணே ப்³ராஹ்மணாய ப்ரயச்ச²தி த்⁴ருதாத்மநே ||2-80-31

ஸௌபா⁴க்³யம் பரமாப்நோதி ப³ஹுபுத்ராம்ஸ்ததை²வ ச |
ஸதோ³ந்நதௌ ஸ்தநௌ ஸா ஸ்த்ரீ பி³ப⁴ர்த்யமரவர்ணிநி ||2-80-32

ஷா²தோத³ரத்வமிச்ச²ந்தீ க்ஷிபேதே³காந்தபோ⁴ஜிநீ |
பஞ்சம்யாம் தத்ர போ⁴க்தவ்யமந்நம் தோயேந நித்யதா³ ||2-80-33

தத꞉ ஸம்வத்ஸரே பூர்ணே த³த்³யாஜ்ஜாதிலதாம் ஷு²பே⁴ |
பு²ல்லாம் ஸத³க்ஷிணாம் த⁴ந்யே ப்³ராஹ்மணாய த்⁴ருதாத்மநே ||2-80-34

ஹஸ்தாவிச்ச²தி யா நாரீ ரூபயுக்தௌ ஸுமத்⁴யமே |
த்³வாத³ஷீ²ம் ஸா க்ஷிபத்வேவம் ஷா²கை꞉ ஸர்வைரநிந்தி³தை꞉ ||2-80-35

ஸம்வத்ஸரே தத꞉ ப்ராப்தே ரௌக்மே பத்³மே த³தா³து ஸா |
ப்³ராஹ்மணாயாபி⁴ரூபாய ததா² பத்³மத்³வயம் ஷு²ப⁴ம் ||2-80-36

ஷ்²ரோணீம் விஷா²லாமந்விச்சே²த்ஸ்த்ரீ க்ஷிபத்வேவ ஸுவ்ரதே |
த்ரயோத³ஷீ²மேகப⁴க்தமஷ்²நாத்வேவமயாசிதம் ||2-80-37

தத꞉ ஸம்வத்ஸரே பூர்ணே லவணம் ஸம்ப்ரயச்ச²து |
ப்ரஜாபதிமுகா²காரம் க்ருத்வா தத்ர வராநநே || 2-80-38

காஞ்சநம் சைவ தா³தவ்யம் ததா³காரஸ்ய ஸர்வதா³ |
அஞ்ஜநேந ச த⁴ர்மஜ்ஞா ஷ²நகைரவசூர்ணயேத் ||2-80-39

ரத்நாநி சைவ பூர்ணாநி வாஸோ ரக்தம் ச தா³பயேத் |
தேந ஷ்²ரோணீமபி⁴மதாம் ஸ்த்ரீ ஸௌம்யே ப்ரதிபத்³யதே ||2-80-40

மது⁴ராம் வாசமிச்ச²ந்தீ வர்ஜயேல்லவணம் ஸதீ |
ஸம்வத்ஸரம் வா மாஸம் வா ப்ரய்ச்சே²ல்லவணம் தத꞉ ||2-80-41

ஸத³க்ஷிணம் ப்³ராஹ்மணய பரம் மாது⁴ர்யமிச்ச²தீ |
ஷு²கவாக்யாச்ச²தகு³ணம் ப⁴வத்யமரவர்ணிநி ||2-80-42

கூ³ட⁴கு³ல்ப²ஷி²ரௌ பாதா³விச்ச²ந்த்யா ஸோமநந்தி³நி |
ஷஷ்ட்²யாம் ஷஷ்ட்²யாம் வராரோஹே  போ⁴க்தவ்யம் ஸலிலௌத³நம் ||2-80-43

அக்³நிர்வா ப்³ராஹ்மணோ வாபி  ந ஸ்ப்ரஷ்டவ்ய꞉ பதா³ ஸதா³ |
யதா³ பதா³ ஸ்ப்ருஷே²த்தம் ச வந்தே³த தபஸாந்விதே ||2-80-44

பாதே³ந ந ச வை பாத³ம் ப்ரக்ஷாலயிதுமர்ஹதி |
ஏதைர்நித்யவ்ரதைர்யுக்தா த⁴மஜ்ஞா பதிதே³வதா ||2-80-45

கூர்மௌ ரூப்யமயௌ த³த்³யாத்³ப்³ராஹ்மணாய பதிவ்ரதே |
தௌ வராய ப்³ராஹ்மணாய ஸ்தா²பயித்வா க்⁴ருதே(அ)நகே⁴ ||2-80-46

பத்³மே சாதோ⁴முகே² க்ருத்வா த³த்³யாத்³விப்ராய நந்தி³நீ |
ரக்தைர்த்³ரவ்யைர்மிஷ்²ரயித்வா காஞ்சநேநாப்⁴யலங்க்ருதே ||2-80-47

ஸர்வமேவ து யா கா³த்ரமிச்ச²த்யதிமநோஹரம் |
த்ரிராத்ரம் புஷ்பகாலே ஸா கரோது பதிதே³வதா ||2-80-48

கௌமுத்³யாமத²வா ஷஷ்ட்²யாம் மாத்⁴யாம் சாஷ்²வயுஜே ததா² |
மாதரம் பிதரம் சைவ மந்யதே திதி²தை³வதம் ||2-80-49

க்⁴ருதம் ச நித்யம் விப்ரேப்⁴யோ த³தா³து லவணம் ததா² |
ஸம்மார்ஜநம் க்³ருஹே சைவ கரோது பதிதே³வதா ||2-80-50 

உபலேபநம் ச த⁴ர்மஜ்ஞே ப³லிகர்ம ச மாநிநி |
வாக்³து³ஷ்டா சைவ மா ஷு²ப்⁴ரே ப⁴வத்வாத்மார்த²பண்டி³தா ||2-80-51

பர்யஷ்²நாது ச ஸா கஞ்சித³பி தா³ஸம் யஷ²ஸ்விநி |
ப³லிம் ஸ்ருஜத்வதத்²யம் ச பரித்யஜது பா⁴மிநி ||2-80-52
    
இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
பாரிஜாதஹரணே வ்ரதகத²நே(அ)ஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter
 

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_80_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 80 - Vratas for Improving Body Parts
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
November 20, 2008
Note 1 : verse 40, line 2 : saumye is correct
         2 :   "      46, line 2 : anaghe is correct
         3 :    "      47,   "  2 :  kR^ite is meaningful. 
                kR^itau seems wrong - to be discussed with others  ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

athAshItitamo.adhyAyaH

a~NganirveshahetUni vratAni

bhagavatyuvAcha
nirveShTavyaM sharIraM yairvratakaiH puNyakairapi |
arundhati pravakShyAmi sahaitAbhirvareNa tu ||2-80-1

kR^iShNAShTamIM yA kShipati syAdvA mUlaphalAshinI |
brAhmanAyaikamashanaM svaM dattvA bhartR^idevatA ||2-80-2

shuklavastrA shubhAchArA gurudaivatapUjakA |
evaM saMvatsaraM kR^itvA tato dadyAddvijAtaye ||2-80-3

govAlarajjusukR^itaM chAmaraM cha dhvajaM tathA |
dakShiNApUrNamiShTAnnaM shaktyA vApi shuchivrate ||2-80-4

UrmimantaH svarAlAgrAH shroNideshAvalambinaH |
tasyA bhavanti keshAstu bhaktimatyA hi bhartari ||2-80-5

shiro nirveShTukAmA tu  gomayena shiraH satI |
prakShAlayenmalaM dhAtryA bilvena shrIphalena cha ||2-80-6 

gomUtraM cha sadA prAshyechChiraHsnAnaM cha  mishrayet |
kR^iShNAM chaturdashIM tvetatkartavyaM varavarNini ||2-80-7

bhavatyavidhavA chaiva subhagA vijvarA tathA |
shirorogairnaiva chAsyAH sharIramabhitapyate ||2-80-8

darshanIyaM lalATaM yA kA~NkShati strI shuchismite |
tithiM pratipadaM nityaM sA kShipedekabhojanA ||2-80-9

payasA cha tathAshnIyAdyAvatsaMvatsaro gataH |
brAhmaNAya tato dadyAtpaTaM rUpyamayaM shubham ||2-80-10

lalATaM rUpasampannamApnoti strI sumadhyamA |
satataM strI dvitIyAyAM bhruvorichChetsurUpatAm ||2-80-11

anantaropavAsena shAkabhaktAshanA satI |
tataH saMvatsare pUrNe brAhmaNaM svasti vAchayet ||2-80-12

phalaiH pariNataiH saumyairmAShANAM dakShiNAnvitaiH |
lavaNena cha bhadram te ghR^itapAtreNa chAnaghe ||2-80-13

AtmanaH shobhanau karNAvichChatI strI sumadhyamA |
nakShatre shravaNe prApte dhruvaM bhu~njIta yAvakam ||2-80-14

tataH saMvatsare  pUrNe  karNau dadyAddhiraNmayau |
ghR^ite prakShipya viprAya payasA sahite shubhe ||2-80-15

nAsAmichChellalATAntAmavya~NgAM vyAdhivarjitAm |
tilagulmaM sadA si~nchedyAvatpuShpeddhi rakShitaH ||2-80-16

anantaropavAsena sektavyaH salilaiH sadA |
tasmAdavApya puShpANi ghR^ite prakShipya dApayet ||2-80-17

svakShIbhaveyamiti yA strI kA~NkShatyamR^itodbhave |
anantaraM vai bhu~njAnA payasAtha ghR^itena vA ||2-80-18

tataH saMvatsare pUrNe padmapatrANi maNDitA |
tathaivotpalapatrANi nyasetkShIre shuchismite ||2-80-19

plavamAnAni viprAya tato dadyAtsatI sati |
kR^iShNasArasamAnAkShI taddattvA bhavati sma vai ||2-80-20

ichChedoShThau chArurUpau yA strI dharmaguNAnvitA |
sA mR^inmayena tu pibedudakaM vatsaraM satI ||2-80-21

ayAchitena bhu~njIta navamyAM dharmabhAginI |
tataH saMvatsare pUrNe vidrumaM dAtumarhati ||2-80-22

tena bimbaphalAbhauShThI strI bhavetyeva shobhane |
subhagAtha vapuHputradhanADhyA gomatI tathA ||2-80-23

yA chArurUpAnichCheta dantAnamaravarNini |
shuklAShTamIM na sAshnIyAdbhaktadvayamaninditA ||2-80-24
tataH saMvatsare pUrNe dadyAdraupyamayAnsatI |
dantANprakShipya dharmaj~ne payasyatiguNodite ||2-80-25

tena sA jAtipuShpAbhAndantAnprApnoti sA satI |
saubhAgyamapi chApnoti saputratvaM tathAnaghe ||2-80-26

sarvameva mukhaM kAntamichChedyA ruchirAnane |
sA pUrNamAsyAM snAtvA tu prApya chandrodaye shubhe ||2-80-27

yAvakaM payasA siddhaM dattvA viprAya bhAminI |
tataH saMvatsare pUrNe chandraM rUpyamayaM shubham ||2-80-28

padme phulle tu vinyasya brAhmaNAnsvasti vAchayet |
pUrNachandramukhI tena dAnena strI shubhA bhavet ||2-80-29

stanAvichChati yA nArI tR^iNarAjaphalopamau |
ayAchitaM dashamyAM sA nityamashnIta vAgyatA ||2-80-30

saMvatsare tataH pUrNe dve bilve kA~nchane shubhe |
sadakShiNe brAhmaNAya prayachChati dhR^itAtmane ||2-80-31

saubhAgyaM paramApnoti bahuputrAMstathaiva cha |
sadonnatau stanau sA strI bibhartyamaravarNini ||2-80-32

shAtodaratvamichChantI kShipedekAntabhojinI |
pa~nchamyAM tatra bhoktavyamannaM toyena nityadA ||2-80-33

tataH saMvatsare pUrNe dadyAjjAtilatAM shubhe |
phullAM sadakShiNAM dhanye brAhmaNAya dhR^itAtmane ||2-80-34

hastAvichChati yA nArI rUpayuktau sumadhyame |
dvAdashIM sA kShipatvevaM shAkaiH sarvairaninditaiH ||2-80-35

saMvatsare tataH prApte raukme padme dadAtu sA |
brAhmaNAyAbhirUpAya tathA padmadvayaM shubham ||2-80-36

shroNIm vishAlAmanvichChetstrI kShipatveva suvrate |
trayodashImekabhaktamashnAtvevamayAchitam ||2-80-37

tataH saMvatsare pUrNe lavaNaM saMprayachChatu |
prajApatimukhAkAraM kR^itvA tatra varAnane || 2-80-38

kA~nchanaM chaiva dAtavyaM tadAkArasya sarvadA |
a~njanena cha dharmaj~nA shanakairavachUrNayet ||2-80-39

ratnAni chaiva pUrNAni vAso raktam cha dApayet |
tena shroNImabhimatAM strI saumye pratipadyate ||2-80-40

madhurAM vAchamichChantI varjayellavaNaM satI |
saMvatsaraM vA mAsaM vA praychChellavaNaM tataH ||2-80-41

sadakShiNaM brAhmaNaya paraM mAdhuryamichChatI |
shukavAkyAchChataguNaM bhavatyamaravarNini ||2-80-42

gUDhagulphashirau pAdAvichChantyA somanandini |
ShaShThyAM ShaShThyAM varArohe  bhoktavyaM salilaudanam ||2-80-43

agnirvA brAhmaNo vApi  na spraShTavyaH padA sadA |
yadA padA spR^ishettaM cha vandeta tapasAnvite ||2-80-44

pAdena na cha vai pAdaM prakShAlayitumarhati |
etairnityavratairyuktA dhamaj~nA patidevatA ||2-80-45

kUrmau rUpyamayau dadyAdbrAhmaNAya pativrate |
tau varAya brAhmaNAya sthApayitvA ghR^ite.anaghe ||2-80-46

padme chAdhomukhe kR^itvA dadyAdviprAya nandinI |
raktairdravyairmishrayitvA kA~nchanenAbhyala~NkR^ite ||2-80-47

sarvameva tu yA gAtramichChatyatimanoharam |
trirAtraM puShpakAle sA karotu patidevatA ||2-80-48

kaumudyAmathavA ShaShThyAM mAdhyAM chAshvayuje tathA |
mAtaraM pitaraM chaiva manyate tithidaivatam ||2-80-49

ghR^itaM cha nityaM viprebhyo dadAtu lavaNaM tathA |
saMmArjanaM gR^ihe chaiva karotu patidevatA ||2-80-50 

upalepanaM cha dharmaj~ne balikarma cha mAnini |
vAgduShTA chaiva mA shubhre bhavatvAtmArthapaNDitA ||2-80-51

paryashnAtu cha sA ka~nchidapi dAsaM yashasvini |
baliM sR^ijatvatathyam cha parityajatu bhAmini ||2-80-52
    
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
pArijAtaharaNe vratakathane.ashItitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்