Tuesday 17 November 2020

உமாவ்ரதகத²நஸமாப்தி꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 137 (138) - 081 (82)

அதை²காஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

உமாவ்ரதகத²நஸமாப்தி꞉


Vishnu darshan to Aditi

உமோவாச 
பா³ந்த⁴வாந்ஸகு³ணாநிச்சே²தே³கப⁴க்தேந நித்யதா³ |
ஸப்தமீம் ஸப்தமீம் நித்யம் க்ஷ²பேத்ஸ்த்ரீ பதிதே³வதா ||2-81-1

தத꞉ ஸம்வத்ஸரே பூர்ணே வ்ருக்ஷம் த³த்³யாத்³தி⁴ரண்மயம் |
ஸத³க்ஷிணம் ப்³ராஹ்மணாய ஷு²ப⁴ப³ந்து⁴மதீ ப⁴வேத் ||2-81-2

கரஞ்ஜே தீ³பகம் த³த்³யாத்ஸதா³ யா ப்ரமதா³ வரே |
பூர்ணே ஸம்வத்ஸரே த³த்³யாத்ஸௌவர்ணம் தீ³பகம் தத꞉ ||2-81-3 

ருச்யா ஸா ஸ்த்ரீ ப⁴வேத்³ப⁴ர்துரிஷ்டா புத்ரவ்தீ ததா² |
ஸபத்நீநாமதி⁴ ததா² தீ³பவஜ்ஜ்வலதே ஷு²பே⁴ ||2-81-4

யா ஷே²ஷபோ⁴ஜிநீ நித்யம் நைவ ச ஸ்யாத³ருந்துதா³ |
ந ச ஸ்யாத்³வ்யஷ²நா ஸௌம்யே நித்யம் ச பதிதே³வதா ||2-81-5

ஷௌ²சாந்விதா ச ஸததம் ந ச ரூக்ஷாபி⁴பா⁴ஷிணீ |
ஷ்²வஷ்²ரூஷ்²வஷு²ரயோர்நித்யம் ஷு²ஷ்²ரூஷாபி⁴ரதா ஸதீ ||2-81-6

கிம் தஸ்யா வ்ரதகை꞉ கார்யம் கிம் வா ஸ்யாது³பவாஸகை꞉ |
யா ப⁴ர்த்ருதே³வதா நித்யம் ஸத்யத⁴ர்மகு³ணாந்விதா ||2-81-7

வித⁴வா ஸ்த்ரீ து யா ஹி ஸ்யாத்³தை³வயோகா³த்ஸதீ ஸதி |
தஸ்யா வக்ஷ்யாமி யோ த⁴ர்ம꞉ புராணோக்த꞉ ஸுமத்⁴யமே ||2-81-8

பதிம் ஸங்கல்பயித்வாஸா சித்ரஸ்த²ம் வாத²ம்ருந்மயம் |
தஸ்ய பூஜாம் ஸதா³ குர்யாத்ஸதாம் த⁴ர்மமநுஸ்மரேத் ||2-81-9

தத ஏவாப்⁴யநுஜ்ஞாம் ஸா நித்யம் யாசேத ஸுவ்ரதா |
வ்ரதகே சோபவாஸே ச போ⁴ஜநே ச விஷே²ஷத꞉ ||2-81-10

ப⁴ர்த்ருலோகாந்வ்ரஜத்யேவ ந சேத்³வ்யுச்சரதே பதிம் |
ஷா²ண்டி³லீ ஸூர்யவத்³பா⁴தி ஸததம் பதிதே³வதா ||2-81-11

அத்³யப்ரப்⁴ருதி ஸர்வேஷாம் தே³வாநாம் சைவ யோஷித꞉ |
த்³ரக்ஷ்யந்தி புண்யகவிதி⁴ம் பௌராணோ ய꞉ ஸநாதந꞉ ||2-81-12

முநிஷ்²ச நாரத³꞉ க்ருத்ஸ்நம் பௌராணம் ஜ்ஞாஸ்யதே விதி⁴ம் |
உபவாஸஸ்ய த⁴ர்மாத்மா வ்ரதகாநாம் ததை²வ ச ||2-81-13

அதி³திஸ்தபஸேந்த்³ராணீ த்வம் ச ஸோமஸுதே வரே |
ப்ரவர்தநே புண்யகாநாம் வ்ரதகாநாம் ச ஸர்வதா³ ||2-81-14

கீர்தநீயா꞉ ஸதீநாம் ஹி ப⁴விஷ்யத² கு³ணாந்விதா꞉ |
உபவாஸவ்ரதவிதி⁴ம் யதா²வதி³ஹ க்ருத்ஸ்நஷ²꞉ ||2-81-15

ப்ராது³ர்பா⁴வேஷு ஸர்வேஷு பா⁴ர்யா விஷ்ணோர்மஹாத்மந꞉ |
ஜ்ஞாஸ்யந்தி புண்யகவிதி⁴ம் நித்யமேவ ஸநாதநம் ||2-81-16

ஸவிஷே²ஷம் ச த⁴ர்மாணாம் ஸ்த்ரீத⁴ர்மேஷு ப்ரஷ²ஸ்யதே |
பதிப⁴க்திரது³ஷ்டத்வமவாக்³து³ஷ்டத்வமேவ ச ||2-81-17

நாரத³ உவாச 
ஏவமுக்தாஸ்து தா꞉ ஸாத்⁴வ்யோ மஹாதே³வ்யா தபோத⁴நா꞉ |
ஜக்³முர்ஹ்ருஷ்டா மஹாதே³வீம் ப்ரணிபத்ய ஹரப்ரியாம் ||2-81-18

அதி³திர்வ்ரதகம் சக்ரே ஷ்²ருணுயாத்³த⁴ர்மசாரிணீ |
உமாவ்ரதவிதி⁴꞉ ஸர்வ꞉ பூர்வோத்³தி³ஷ்டஸ்தயா க்ருத꞉ ||2-81-19

பாரிஜாதே நிப³த்⁴யாத² மம த³த்தஸ்து கஷ்²யப꞉ |
அதி³திவ்ரதகம் நாம தத்³த³த்தம் ஸத்யபா⁴மயா ||2-81-20

ததே³வ வ்ரதகம் த³த்தம் ஸாவித்ர்யா த⁴ர்மநித்யயா |
தைரேவ யுக்தை꞉ ஸம்யுக்தமித³ம் த்வப்⁴யதி⁴கம் க்ருதம் ||2-81-21

ஸம்த்⁴யாகாலே து ஸம்ப்ராப்தே ஸ்தா²நே ஸ்தா²நே ததை²வ ச |
பூஜநம் வா நமஸ்காரோ ஜபஷ்²ச த்³விகு³ண꞉ ஸ்ம்ருத꞉ ||2-81-22

ஸாவித்ரீவ்ரதகம் க்ருத்வா ததா²தி³த்யா வ்ரதம் ஸதீ |
ப⁴ர்து꞉ குலம் பித்ரூகுலமாத்மாநம் சைவ தாரயேத் ||2-81-23 

இந்த்³ராணீ வ்ரதகம் சக்ரே ததே³வௌமம் யதா²விதி⁴ |
ரக்தமப்⁴யதி⁴கம் வாஸோ போ⁴ஜநம் சைவஸாமிஷம் ||2-81-24 

சதுர்தே² தி³வஸே வாபி புண்யகார்த²ம் விதி⁴꞉ புந꞉ |
அஹோராத்ரோபவாஸஷ்²ச தே³யம் கும்ப⁴ஷ²தம் ததா² ||2-81-25

க³ங்க³யா வ்ரதகம் த³த்தம் ததே³வௌமம் யஷ²ஸ்கரி |
ஸ்நாநமப்⁴யதி⁴கம் த்வத்ர ப்ரத்யூஷஸ்யாத்மநோ ஜலே ||2-81-26

அந்யஸ்மிந்வா ஜலே மாக⁴ஷு²க்லபக்ஷே ஹரிப்ரியே |
ஏதத்³க³ங்கா³வ்ரதம் நாம ஸர்வகாமப்ரத³ம் ஸ்ம்ருதம் ||2-81-27

ஸப்த ஸப்த ச ஸப்தாத² குலாநி ஹரிவல்லபே⁴ |
ஸ்த்ரீ தாரயதி த⁴ர்மஜ்ஞா க³ங்கா³வ்ரதகசாரிணீ ||2-81-28

தே³யம் கும்ப⁴ஸஹஸ்ரம் து க³ங்கா³யா வ்ரதகே ஷு²பே⁴ |
தாரணம் பாரணம் சைவ தத்³வ்ரதம் ஸார்வகாமிகம் ||2-81-29

யமபா⁴ர்யா சகாராத² வ்ரதம் யாமரத²ம் ஷு²ப⁴ம் |
ஹேமந்தே தத்து கர்தவ்யமாகாஷே² ஹரிவல்லபே⁴ ||2-81-30

இமாநி சைவ வாக்யாநி ப்³ரூயாதா³காஷ²மாஸ்தி²தா |
ஸ்நாத்வா ஷு²சிஸமாசாரா நமஸ்க்ருத்ய பதிம் ஷு²பே⁴ ||2-81-31

சராம்யஹம் யாமரத²ம் ஹிமம் ப்ருஷ்டே²ந தா⁴ரயே |
பதிவ்ரதா ஜீவபுத்ரா ப⁴வேயம் ச புரோ(அ)தி⁴கா||2-81-32

ஸபத்நீரதி⁴திஷ்டே²யம்பஷ்²யேயம் சைவ மா யமம் |
ஸப⁴ர்த்ருபுத்ரா ஜீவேயம் சிரம் ச ஸுக²மேவ ச ||2-81-33

பதிலோகம் ச க³ச்சே²யம் ப⁴வேயம் நந்தி³நீ ததா² |
ஸுசைலா ம்ருஷ்டஹஸ்தா ச ஸ்வஜநேஷ்டா கு³ணாந்விதா ||2-81-34

ஏவம் க்ருத்வா ததோ விப்ரம் மது⁴நா ஸ்வஸ்தி வாசயேத் |
திலைரபி ததா² க்ருஷ்ணை꞉ பாயஸேந து போ⁴ஜயேத் ||2-81-35

ஏவம் வ்ரதாநி தே³வீபி⁴꞉ க்ருதாந்யமரவர்ணிநி |
மஹாதே³வ்யா புரோக்தாநி ருத்³ரபத்ந்யா ஹரிப்ரியே ||2-81-36

அஹம் ப்³ரவீமி தபஸா மதீ³யேந ஸமந்விதா | 
ஸர்வா த்³ரக்ஷ்யத² கு³ண்யாநி வ்ரதகாநி ததை²வ ச ||2-81-37

பௌராணாந்யுமயா தே³வ்யா யாநி த்³ருஷ்டாநி வை புரா |
கல்யாணகு³ணயுக்தாநி பாவநாநி ஷு²பா⁴நி ச ||2-81-38 

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ருக்மிணீ வ்ரதகம் சக்ரே த்³ருஷ்ட்வா வ்ரதகவிஸ்தரம் |
உமாயா வரதா³நேந த்³ருஷ்ட்வா தி³வ்யேந சக்ஷுஷா ||2-81-39

உமாவ்ரதேஷு ஸர்வேஷு வ்ருஷதா³நம் ததா²தி⁴கம் |
ரத்நமாலாப்ரதா³நம் சயதா²ந்நம் ஸார்வகாமிகம் ||2-81-40

ததா² ஜாம்ப³வதீ சக்ரே புரோமாவ்ரதகம் யதா² |
த³தா³வப்⁴யதி⁴கம் ஸா து ரத்நவ்ருக்ஷம் மநோஹரம் |2-81-41

ஸத்யா த³தௌ³ ததை²வாத² புரோமாவ்ரதகம் ததா² |
பீதமப்⁴யதி⁴கம் வாஸஸ்தயா த³த்தமுமாவ்ரதே ||2-81-42

ரோஹிண்யாத² ச பா²ல்கு³ந்யா மக⁴யா ச புராதநே |
வ்ரதாநி க²லு த³த்தநி ப³ஹூநி குலவர்த⁴நே ||2-81-43

த³தௌ³ ஷ²தபி⁴ஷா சைவ வ்ரதகம் புண்யலக்ஷணம் |
யேந நக்ஷத்ரமுக்²யத்வம் ஜகா³ம குருநந்த³ந ||2-81-44
 
இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
பாரிஜாதஹரணே உமாவ்ரதகத²நஸமாப்தௌ
பாரிஜாதஹரணகத²நஸமாப்தௌ சைகாஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ||

ஸமாப்தம் சேத³ம் ஹரிவம்ஷ²ஸ்ய பூர்வார்த⁴ம்


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter
 

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_81_mpr.html


##Harivamsha MahA Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 81 - Narration of Umavrata Concluded
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca
November 22,2008
Note : Verse 33, line 1 : tiShTheyaM is correct##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

athaikAshItitamo.adhyAyaH 

umAvratakathanasamAptiH

umovAcha 
bAndhavAnsaguNAnichChedekabhaktena nityadA |
saptamIM saptamIM nityaM kshapetstrI patidevatA ||2-81-1

tataH samvatsare pUrNe vR^ikShaM dadyAddhiraNmayam |
sadakShiNaM brAhmaNAya shubhabandhumatI bhavet ||2-81-2

kara~nje dIpakaM dadyAtsadA yA pramadA vare |
pUrNe saMvatsare dadyAtsauvarNaM dIpakaM tataH ||2-81-3 

ruchyA sA strI bhavedbharturiShTA putravtI tathA |
sapatnInAmadhi tathA dIpavajjvalate shubhe ||2-81-4

yA sheShabhojinI nityaM naiva cha syAdaruntudA |
na cha syAdvyashanA saumye nityaM cha patidevatA ||2-81-5

shauchAnvitA cha satataM na cha rUkShAbhibhAShiNI |
shvashrUshvashurayornityaM shushrUShAbhiratA satI ||2-81-6

kiM tasyA vratakaiH kAryaM kiM vA syAdupavAsakaiH |
yA bhartR^idevatA nityaM satyadharmaguNAnvitA ||2-81-7

vidhavA strI tu yA hi syAddaivayogAtsatI sati |
tasyA vakShyAmi yo dharmaH purANoktaH sumadhyame ||2-81-8

patiM sa~NkalpayitvAsA chitrasthaM vAthamR^inmayam |
tasya pUjAM sadA kuryAtsatAm dharmamanusmaret ||2-81-9

tata evAbhyanuj~nAM sA nityaM yAcheta suvratA |
vratake chopavAse cha bhojane cha visheShataH ||2-81-10

bhartR^ilokAnvrajatyeva na chedvyuchcharate patim |
shANDilI sUryavadbhAti satataM patidevatA ||2-81-11

adyaprabhR^iti sarveShAM devAnAM chaiva yoShitaH |
drakShyanti puNyakavidhiM paurANo yaH sanAtanaH ||2-81-12

munishcha nAradaH kR^itsnaM paurANaM j~nAsyate vidhim |
upavAsasya dharmAtmA vratakAnAM tathaiva cha ||2-81-13

aditistapasendrANI tvaM cha somasute vare |
pravartane puNyakAnAM vratakAnAM cha sarvadA ||2-81-14

kIrtanIyAH satInAM hi bhaviShyatha guNAnvitAH |
upavAsavratavidhiM yathAvadiha kR^itsnashaH ||2-81-15

prAdurbhAveShu sarveShu bhAryA viShNormahAtmanaH |
j~nAsyanti puNyakavidhiM nityameva sanAtanam ||2-81-16

savisheShaM cha dharmANAM strIdharmeShu prashasyate |
patibhaktiraduShTatvamavAgduShTatvameva cha ||2-81-17

nArada uvAcha 
evamuktAstu tAH sAdhvyo mahAdevyA tapodhanAH |
jagmurhR^iShTA mahAdevIM praNipatya harapriyAm ||2-81-18

aditirvratakaM chakre shR^iNuyAddharmachAriNI |
umAvratavidhiH sarvaH pUrvoddiShTastayA kR^itaH ||2-81-19

pArijAte nibadhyAtha mama dattastu kashyapaH |
aditivratakaM nAma taddattaM satyabhAmayA ||2-81-20

tadeva vratakaM dattaM sAvitryA dharmanityayA |
taireva yuktaiH saMyuktamidaM tvabhyadhikaM kR^itam ||2-81-21

saMdhyAkAle tu saMprApte sthAne sthAne tathaiva cha |
pUjanaM vA namaskAro japashcha dviguNaH smR^itaH ||2-81-22

sAvitrIvratakaM kR^itvA tathAdityA vrataM satI |
bhartuH kulaM pitR^IkulamAtmAnaM chaiva tArayet ||2-81-23 

indrANI vratakaM chakre tadevaumaM yathAvidhi |
raktamabhyadhikaM vAso bhojanaM chaivasAmiSham ||2-81-24 

chaturthe divase vApi puNyakArthaM vidhiH punaH |
ahorAtropavAsashcha deyaM kumbhashataM tathA ||2-81-25

ga~NgayA vratakaM dattaM tadevaumaM yashaskari |
snAnamabhyadhikam tvatra pratyUShasyAtmano jale ||2-81-26

anyasminvA jale mAghashuklapakShe haripriye |
etadga~NgAvrataM nAma sarvakAmapradaM smR^itam ||2-81-27

sapta sapta cha saptAtha kulAni harivallabhe |
strI tArayati dharmaj~nA ga~NgAvratakachAriNI ||2-81-28

deyaM kumbhasahasraM tu ga~NgAyA vratake shubhe |
tAraNaM pAraNaM chaiva tadvrataM sArvakAmikam ||2-81-29

yamabhAryA chakArAtha vrataM yAmarathaM shubham |
hemante tattu kartavyamAkAshe harivallabhe ||2-81-30

imAni chaiva vAkyAni brUyAdAkAshamAsthitA |
snAtvA shuchisamAchArA namaskR^itya patiM shubhe ||2-81-31

charAmyahaM yAmarathaM himaM pR^iShThena dhAraye |
pativratA jIvaputrA bhaveyaM cha puro.adhikA||2-81-32

sapatnIradhitiShTheyaMpashyeyaM chaiva mA yamam |
sabhartR^iputrA jIveyaM chiraM cha sukhameva cha ||2-81-33

patilokaM cha gachCheyaM bhaveyaM nandinI tathA |
suchailA mR^iShTahastA cha svajaneShTA guNAnvitA ||2-81-34

evaM kR^itvA tato vipraM madhunA svasti vAchayet |
tilairapi tathA kR^iShNaiH pAyasena tu bhojayet ||2-81-35

evaM vratAni devIbhiH kR^itAnyamaravarNini |
mahAdevyA puroktAni rudrapatnyA haripriye ||2-81-36

ahaM bravImi tapasA madIyena samanvitA | 
sarvA drakShyatha guNyAni vratakAni tathaiva cha ||2-81-37

paurANAnyumayA devyA yAni dR^iShTAni vai purA |
kalyANaguNayuktAni pAvanAni shubhAni cha ||2-81-38 

vaishampAyana uvAcha
rukmiNI vratakaM chakre dR^iShTvA vratakavistaram |
umAyA varadAnena dR^iShTvA divyena chakShuShA ||2-81-39

umAvrateShu sarveShu vR^iShadAnaM tathAdhikam |
ratnamAlApradAnaM chayathAnnaM sArvakAmikam ||2-81-40

tathA jAmbavatI chakre puromAvratakaM yathA |
dadAvabhyadhikaM sA tu ratnavR^ikShaM manoharam |2-81-41

satyA dadau tathaivAtha puromAvratakaM tathA |
pItamabhyadhikaM vAsastayA dattamumAvrate ||2-81-42

rohiNyAtha cha phAlgunyA maghayA cha purAtane |
vratAni khalu dattani bahUni kulavardhane ||2-81-43

dadau shatabhiShA chaiva vratakaM puNyalakShaNam |
yena nakShatramukhyatvaM jagAma kurunandana ||2-81-44
 
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
pArijAtaharaNe umAvratakathanasamAptau
pArijAtaharaNakathanasamAptau chaikAshItitamo.adhyAyaH ||

samAptaM chedaM harivaMshasya pUrvArdham       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்