Saturday 14 November 2020

புண்யகவ்ரதவர்ணனம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 135 (136) - 079 (80)

அதை²கோநாஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

புண்யகவ்ரதவர்ணநம்


Uma Maheshwara wedding

உமோவாச
விதி⁴னைதேன க்ருத்ஸ்னேன ஸ்த்ரீ ஸதா³ ப⁴ர்த்ருதே³வதா |
சரேத்ஸம்வத்ஸரம் தா³ந்தா ஷண்மாஸான்மாஸமேவ ச ||2-79-1

ஸ்த்ரியோ ஹ்யாவாஹயேத்ஸாத்⁴வீரேகாத³ஷ² ஸமாதி⁴னா |
ஸ்வயம் சைவ விதி⁴ர்த்³ருஷ்டோ வ்ரதகானாம் மயா ஷு²ப⁴꞉ ||2-79-2

அத்³பி⁴ர்த³த்³யாத்ஸதீ꞉ ஸர்வா யா மூலவ்ரதினீ ப⁴வேத் |
தாஸாம் து நிஷ்க்ரயோ தே³ய꞉ காலதே³ஷா²னுரூபத꞉ ||2-79-3

ததோ மாஸாந்தஷு²க்லஸ்ய திதௌ² ச நவமீ ததா² |
ஆராத⁴யித்வா கர்தவ்யம் வ்ரதகஸ்யாபவர்ஜனம் ||2-79-4

உபவாஸமஹோராத்ரம் வ்ரதகம் சாபி நிஷ்²சிதம் |
ஆதௌ³ சாந்தே ச குர்வீத வ்ரதகஸ்யாபி ஸித்³த⁴யே ||2-79-5

க்ஷுரகர்ம ததோ ப⁴ர்துராத்மனஷ்²சைவ காரயேத் |
உத்ஸாத³னம் ச ஸ்னானம் ச தஸ்மின்னஹனி ஸம்ஸ்ம்ருதம் ||2-79-6

ததோ விவாஹவத்ஸ்னானம் விஹிதம் புண்யகே ஷு²பே⁴ |
மண்ட³னம் சைவ விஹிதம் மால்யதா⁴ரணமேவ ச ||2-79-7

கும்பை⁴ஸ்து ஸ்னாப்யமானேமம் ஸாத்⁴வீ மந்த்ரமுதீ³ரயேத் |
ப⁴ர்து꞉ பாதௌ³ நமஸ்க்ருத்ய மனஸா வாத² வா கி³ரா ||2-79-8

ஆபோ தே³வ்ய ருஷீணாம் ஹி விஷ்²வதா⁴த்ர்யோ
தி³வ்யா மத³ந்த்யோ யா꞉ ஷ²ங்கரா த⁴ர்மதா⁴த்ர்ய꞉ |
ஹிரண்யவர்ணா꞉ பாவகா꞉ ஷி²வதமேன
ரஸேன ஷ்²ரேயஸோ மாம் ஜுஷந்து ||2-79-9

அபாமேஷ ஸ்ம்ருதோ மந்த்ர꞉ ஸர்வத்ரான்யத்ர மே ஷ்²ருணு |
மந்த்ரா꞉ புராணவிஹிதா꞉ ஸ்த்ரீணாம் ஸர்வாங்க³ஷோ²ப⁴னே ||2-79-10

ஷு²பா⁴வ்யயா கு³ணினீ யுக்தத⁴ர்மா
ப⁴ர்த்ரா ஸாகம் மம தா³ஸ்யா வரேண |
மா கர்மனா மனஸா வாபி வாசா 
ப⁴ர்துர்ப⁴வேயம் ருஷதீ ஸ்யாம் வஷ²ங்கா³ ||2-79-11 

ஸபத்னீநாமதி⁴ நித்யம் ப⁴வேயம் 
ஸபுத்ரா ஸ்யாம்ஸுப⁴கா³ சாருரூபா |
ஸம்பன்னஹஸ்தா கு³ணவாதி³னீ ச 
ஸர்வாத்மனா ஸ்யாம் மா த³ரித்³ரா ப⁴வேயம் ||2-79-12

பதிஷ்²ச மே ஸ்யாத்ஸுமுகோ² மத்ப்ரதீக்ஷோ
நித்யம் மத்³ப⁴க்த꞉ ஸ்யான்மன்மதிர்மத்³க³திஷ்²ச |
ப்ரீதிஷ்²ச நௌ ஸ்யாச்சக்ரவாகானுரூபா 
மனோவிராகோ³ ந ப⁴வேத்ஸாது⁴வத்ஸ்யாத் ||2-79-13

லோகான்ஸாத்⁴வீநாமுத்தமானாம் வ்ரஜேயம் 
யாபி⁴꞉ ஸர்வம் தா⁴ர்யதே விஷ்²வரூபம் |
உபே⁴ குலே யா꞉ ஷு²பா⁴꞉ பாவயந்தி 
பிதுர்ப⁴ர்துஷ்²ச பதிப⁴க்த்யோர்ஜிதாஷ்²ச||2-79-14 

பூ⁴மிர்வாயுர்ஜலமாகாஷ²மக்³னி꞉
ரந்த꞉ க்ஷேத்ரஜ்ஞ꞉ ப்ரக்ருதிர்யோ மஹாம்ஷ்²ச |
அஹங்காரஷ்²ச மம ஸாக்ஷ்யே நியுக்தா꞉ 
ஸ்மரேயுர்மே நிஷ்²சயம் ச வ்ரதம் ச ||2-79-15

யைராரப்³தோ⁴ தே³ஹினாம் பௌ⁴திகோ(அ)யம்
விதி⁴꞉ ஸத்த்வாத்³யைர்பூ⁴தயுக்தை꞉ ஸபீ³ஜை꞉ |
ஸந்த்வேதே மே ஸாக்ஷிண꞉ ஸர்வஸம்ஸ்தா² 
வ்ரதே சாஸ்மிந்நிஷ்²சயே சாபி நித்யம் ||1-79-16

சந்த்³ராதி³த்யௌ புண்யஸாக்ஷீ யமஷ்²ச 
தி³ஷ²꞉ ஸர்வா த³ஷ² சாத்மாச மேயம் |
ஸந்த்வேதே வை ஸாக்ஷிண꞉ ஸர்வஸம்ஸ்தா² 
வ்ரதே சாஸ்மிந்நிஷ்²சயே சாபி நித்யே ||2-79-17

மந்த்ரைரேதை꞉ புராணோக்தை꞉ ஸர்வத்³ரவ்யாபி⁴மந்த்ரணம் |
வ்ரதசர்யாத்ப்ரப்⁴ருதி வை புராணே ஸமுதா³ஹ்ருதம் ||2-79-18

ஸ்னாத்வாத² வாஸஸீ த³த்³யாத்³ப⁴ர்து꞉ கர்த்ய ஸ்வ்யம் ஷு²பே⁴ |
அதா²த்மகர்திதம் ந ஸ்யாச்சு²பே⁴ விக்⁴னேன கேனசித் ||2-79-19

வாஸோ(அ)ன்யதே³வ த³த்³யாச்ச ஷ்²வேதம் முக்²யம் நவம் ஷு²சி |
ஸ்வகர்திதம் ச ஸூத்ரம் து வாஸஸா தேன மிஷ்²ரயேத் ||2-79-20

ததோ த்³விஜம் ஷு²சிம் தா³ந்தம் ஜ்ஞானவிஜ்ஞானகோவித³ம் |
போ⁴ஜயேச்ச யதா²ஷ²க்த்யா ஸஹ ப⁴ர்த்ரா ஸுமத்⁴யமே ||2-79-21

ப்³ராஹ்மணஸ்யாபி தா³தவ்யம் வாஸோயுக்³மம் மஹாதபே |
ஷ²ய்யாஸனம் க்³ருஹம் தா⁴ன்யம் தா³ஸம் தா³ஸீம் ததை²வ ச ||2-79-22
அலங்கார꞉ ஷ²க்திதஷ்²ச ரத்னபர்வத ஏவ ச |
ஸர்வதா⁴ன்யஸமுன்மிஷ்²ரஸ்திலைஷ்²ச ஸவிஷே²ஷத꞉ ||2-79-23
வாஸோபி⁴ஷ்²ச ப்ரதிச்ச²ன்னோ நானாவர்ணைரருந்த⁴தீ |
ஹஸ்த்யஷ்²வாவசயஷ்²சைவ தே³யா கௌ³ரேவ ச த்⁴ருவம் ||2-79-24

லவணப்ரதிமாம் த³த்³யான்னவனீதஸ்ய சாபராம் |
கு³ட³ஸ்ய மது⁴னஷ்²சைவ ஸுவர்ணஸ்ய ச ஷோ²ப⁴னாம் ||2-79-25

ததை²வ ஸர்வக³ந்தா⁴னாம் ரஸானாம் ப்ருத²கே³வ ச |
ததா² ஸுமனஸாம் த³த்³யாத்³ரௌப்யஸ்யௌது³ம்ப³ரஸ்ய ச ||2-79-26

ப²லானாம் சைவ ஸர்வேஷாம் வாஸஸாமபி நந்தி³னி |
சித்ரப்ரதிக்ருதம் சைவ காஷ்ட²ஸ்ய ப்ரதிமாம் ததா² ||2-79-27

ஷி²லாம் ப்ரதிக்ருதிம் சைவ த³த்⁴னோ(அ)த² பயஸஸ்ததா² |
ஸர்பிஷா தூ³ர்வயா சைவ யா சான்யாஅமப்யபீ⁴ப்ஸதி ||2-779-28 

காலதே³ஷா²னுரூபம் ச தே³யம் விப⁴வத꞉ ஸதி |
அல்பம் வா ப³ஹுலம் வாபி ப⁴ர்துஷ்²ச²ந்தே³ன ஸர்வதா³ ||2-79-29

திலபாத்ரம் ப்ரதா³தவ்யம் ந தே³யம் நனு ஷோ²ப⁴னே |
கௌ³ஸ்த்வவஷ்²யம் ப்ரதா³தவ்யா கபிலா காம்ஸ்யமேவ ச ||2-79-30

க்ருஷ்ணாஜினம் ச ஸுப⁴கே³ஸதிலம் வாஸஸான்விதம் |
ஆத³ர்ஷ²ஷ்²சைவ கூர்சஷ்²ச ததா²ஜினமனிந்தி³தே ||2-79-31

ஏதத்³த³த்வா ஸர்வகாமானாப்னோதி வரவர்ணினி |
புரோ(அ)தி⁴கா புத்ரவதீ ஸுப⁴கா³ ரூபபா⁴கி³னீ ||2-79-32

ம்ருஷ்டஹஸ்தா த⁴னாட்⁴யா ச ஸ்த்ரீ ப⁴வத்யமலேக்ஷணா |
இச்ச²யா லப⁴தே சைவ கன்யா ரூபகு³ணான்விதா꞉ ||2-79-33

ப⁴வந்தி ஸுப⁴கா³ஷ்²சர்யாஸ்ததை²வ ச புரோ(அ)தி⁴கா꞉ |
புத்ரவத்யோ த⁴னாட்⁴யாஷ்²ச ஷீ²லவத்யஷ்²ச நித்யதா³ ||2-79-34

அருந்த⁴தி க்ருதம் ஹ்யேதன்மயைவ ப்ரத²மம் யத꞉ |
உமாவ்ரதகமித்யேவ க்²யாதமத்ர மஹீதலே ||2-79-35

ஏததே³வோத்தமம் ஸ்த்ரீணாம் வ்ரதம் தஸ்மாத்ஸமாசரேத் |
ஸர்வகாமானவாப்னோதி த³த்வைவைதத³னிந்தி³தே ||2-79-36

ஏதத்³வ்ரதகரோ ஹ்யேவ தே³வதே³வோ வ்ருஷத்⁴வஜ꞉ |
புராபி⁴ஷிக்தவான்ஸௌம்யே ப்ரியார்த²ம் மம ஸர்வக்ருத் ||2-79-37

வ்ரதகஸ்யாவஸானே(அ)த² தே³யம் போ⁴ஜ்யம் ச நித்யதா³ |
ஸ்த்ரீணாம் காமா꞉ ப்ரதே³யாஷ்²ச ஸத்³ருஷா²꞉ காலதே³ஷ²யோ꞉ ||2-79-38

ஏகைகஸ்ய ப்ரதா³தவ்யம் வ்ரதகம் வரவர்ணினி |
ச²ந்த³தோ ப்³ராஹ்மணானாம் து தே³யமன்னம் ஸத³க்ஷிணம் ||2-79-39

பாயஸம் தத்ர தா³தவ்யம் வ்ரதகே நான்யதி³ஷ்யதே |
நாத்ர ப்ராணிவத⁴꞉ கார்ய꞉ புராணே நியதா ஷ்²ருதி꞉ ||2-79-40

அத² த்³விதீயம் வக்ஷ்யாமி வ்ரதம் ஸோமஸமுத்³ப⁴வே| 
மஹாதே³வப்ரஸாதே³ன த்³ருஷ்டவத்யஸ்மி யச்சு²பே⁴ ||2-79-41 

ஸர்வா꞉ புத்ரப²லா நார்ய꞉ ஸத்³பி⁴ரேதது³தா³ஹ்ருதம் |
தஸ்மாத³ன்விஷ்யதீம் த³த்³யாத்ஸபுத்ரகரகாஞ்சு²பே⁴ ||2-79-42

ஜ்யேஷ்டா²ஷாடௌ⁴ ஷு²பௌ⁴ மாஸௌ புரோக்தம் விதி⁴மாசரேத் |
அத² வா ஜ்யேஷ்ட²மேவைகமாஷாட⁴ம் வா ஸமாசரேத் ||2-79-43

ததோ மாஸத்³வயே பூர்ணே மாஸே வா வரவர்ணினி |
ஸபுத்ரகரகாந்த³த்³யாத்பா²ணிதப்ரதிபூரிதான் ||2-79-44

ஸர்பிஷ꞉ பயஸஷ்²சைவ த³த்⁴னோ(அ)த² மது⁴னோ(அ)னகே⁴ |
ஜலஸ்ய ச ததா² த³த்³யாத்பூரயித்வா ஷ²ஷி²ப்ரபே⁴ ||2-79-45

ஏதஸ்மை ஜ்ஞானவ்ருத்³தா⁴ய ஸுவ்ரதாய ஜிதாத்மனே |
ஸபுத்ரகரகாந்த³த்³யாத்³யாவந்தோ மனஸ꞉ ப்ரியா꞉ ||2-79-46

இச்சே²த ஸ்த்ரீ து³ஹிதரம் ஸ்த்ரீணாம் காமகரம் தத꞉ |
கிஞ்சித்³த்³ரவ்யம் ஸுதாகாமாத்ஸுதாம் ப்ராப்னோத்யஸம்ஷ²ய꞉ ||2-79-47

கௌ³ர்வாத² காஞ்சனம் வாபி த³க்ஷிணா சைவ ஷ²ஸ்யதே | 
விப்ரஸ்யாச்சா²த³னம் தே³யமவஷ்²யம் து ஷு²சிஸ்மிதே ||2-79-48

யஜ்ஞோபவீதம் வ்ரதகே த³த்³யாந்நாரீ ஷு²சிவ்ரதா |
ஸபுத்ரகரகாணாம் து விதி⁴ருக்தோ விபஷ்²சிதா ||2-79-49

அபத்யாக்²யானயோகே³ன ப்³ராஹ்மணேப்⁴ய꞉ ஷு²சிவ்ரதா |
ஸம்வத்ஸரம் ஸுஸம்பூர்ணம் வ்ரதத⁴ர்மானுபாலினீ ||2-9-50

கரகானபி த³த்³யாச்ச பூர்ணே ஸம்வத்ஸரே ஷு²பே⁴ |
அனுஜ்ஞயா ஸதா³ ப⁴ர்து꞉ ஸத்யவாதி³ன்யருந்த⁴தி ||2-79-51

ஸுவர்ணஸூத்ரம் விப்ராய கௌமுத்³யாம் தா³துமர்ஹதி |
யஜ்ஞோபவீதம் விப்ரஸ்ய வ்ரதம் ஸம்ஸ்தா²ப்ய காமிகம் ||2-79-52

யஜ்ஞோபவீதம் கரகம் த³க்ஷிணாம் ச ஸ்வஷ²க்தித꞉ |
ப்ரயச்ச²தீ ஸதீ ஸ்த்ரீப்⁴ய꞉ ஸர்வான்காமான்ஸமஷ்²னுதே ||2-79-53 

நவம் ந ப⁴க்ஷயேத்கிஞ்சிந்நாரீ தா⁴ன்யமதோ² ப²லம் |
புஷ்பாணி நோபயுஞ்ஜீத யாவதே³வம் ஸமாசரேத் ||2-79-54

ஏகப⁴க்தேன த⁴ர்மஜ்ஞே புண்யகம் கர்துமர்ஹதி |
ப்³ராஹ்மனாய ததா² தே³யம் ப⁴ர்துஷ்²ச தத³னந்தரம் ||2-79-55

ஏவம் ஸம்வத்ஸரம் க்ருத்வா ஸுப⁴கா³ ரூபஷா²லினீ |
ப⁴வத்யவித⁴வா சைவ ஸ்த்ரீ த⁴னஸ்ய ததே²ஷ்²வரீ ||2-79-56

வார்தாகானி ச கா²தே³த்³யா ஸ்த்ரீ பூர்ணம் பரிவத்ஸரம் |
ந ஸா புத்ரவிநாஷ²ம் ஹி பஷ்²யதீத்யவக³ம்யதாம் ||2-79-57

ஷ²ஷ²கம் ம்ற்^க³மாம்ஸம் வா நித்யமேவ விவர்ஜயேத் |
நாப்னோதி மரணம் நாரீ ப்ராப்னோதி பதிதே³வதாம் ||2-79-58

அலாபு³ம் வர்ஜயேந்நாரீ ததை²வோத்பாதி³காமபி |
கலம்பீ³ம் காஞ்சனம் நாத்³யாத்³யா ப⁴ர்து꞉ ஸுக²மிச்ச²தி ||2-79-59

பூர்ணே ஸம்வத்ஸரே த³த்³யாதே³கைகம் ஷா²கமாத்³ருதா |
ஸத³க்ஷிணம் புத்ரவதீ ப⁴வத்யேகா புரோ(அ)தி⁴கா ||2-79-60

ஸ்வயம் ப்ரக்ஷாலயானா ஸ்த்ரீ ஸ்வபாதா³வேவமாதி³த꞉ |
ப்ரதிஷ்டா²ம் லப⁴தே நித்யமுத்³வேக³ம் நாதி⁴க³ச்ச²தி ||2-79-61

தி³வா யா ஸூர்யபூதேன வர்தயேத்ஸ்த்ரீ பதிவ்ரதா |
ஏகம் ஸம்வத்ஸரம் பூர்ணம் ராத்ராவன்னம் விவர்ஜயேத் ||2-79-62

ஸா ஜீவபுத்ரா ஸுப⁴கா³ ப⁴வத்யமரவர்ணினி | 
அதி⁴திஷ்ட²தி ஸர்வாஷ்²ச ஸபத்ன்யோ நாத்ர ஸம்ஷ²ய꞉ ||2-79-63

பூர்ணே ஸம்வத்ஸரே த³த்³யாத்ஸௌவர்ணம் ஸூர்யமுத்தமம் |
ப்³ராஹ்மணாயாபி⁴ரூபாய த³ரித்³ராய யஷ²ஸ்வினே ||2-79-64

ப²லானி வாத² புஷ்பாணி ப⁴க்ஷ்யாண்யபி ச ஸுவ்ரதா |
த³த்³யாத³னஸ்தமிதகே சரிதவ்ரதகா ததா² || 2-79-65

யா ததா²ஸ்தமிதே ஸூர்யே பு⁴ங்க்தே ஸ்த்ரீ நியதா ஸதீ |
சந்த்³ரநக்ஷத்ரபூதானி போ⁴ஜ்யானி வரவர்ணினி ||2-79-66

ஸா த³த்³யாத்காஞ்சனம் சந்த்³ரம் நக்ஷத்ராணி க்³ரஹானபி |
அபி⁴ரூபாய விப்ராய வாஸஷ்²ச லவணான்விதம் ||2-79-67

சந்த்³ரஷீ²தலகா³த்ரீ ஸா ப⁴வத்யமரவர்ணினீ |
ஸுப⁴கா³ த³ர்ஷ²னீயா ச புத்ரவத்யபி பா⁴வினீ ||2-79-68

பௌர்ணமாஸ்யாம் து ஸததம் ப்ராப்தே ஸோமோத³யே(அ)ங்க³னா |
அர்க⁴ம் த³த்³யாத்ஸுமனஸாம் ஸாக்ஷதம் ஸகுஷ²ம் ததா² ||2-79-69

யாவகம் ச ப³லிம் த³த்³யாத்³த³த்⁴னா ச ஸஹ ஸம்யுதம் |
ஏவம் யா குருதே நித்யம் ஸர்வான்காமானவாப்னுயாத் ||2-79-70

அத்³ருஷ்ட்வா யா து நாஷ்²னாதி ஸூர்யம் நாரீ பதிவ்ரதா |
து³ர்தி³னே வாத² வா வ்யப்⁴ரே ஸேஷ்டான்காமானவாப்னுயாத் ||2-79-71

காஞ்சனம் ஷ²க்திதோ த³த்³யாத்ஸா விப்ராய மனஸ்வ்னீ |
ஸுப⁴கா³ த³ர்ஷ²னீயா ச ப⁴வத்யமரவர்ணினீ ||2-79-72
 
இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி 
பாரிஜாதஹரணே வ்ரதகத²ன ஏகோநாஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter
 

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_79_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 -Vishnu Parva
Chapter 79 - Descripton of Punyaka Vrata - contd.
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca
November 18, 2008
Note 1: Verse 30, line1 : deyaM is the correct word
2: " 67,"1 :nakShatrANi""##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

athaikonAshItitamo.adhyAyaH

puNyakavratavarNanam

umovAcha
vidhinaitena kR^itsnena strI sadA bhartR^idevatA |
charetsaMvatsaraM dAntA ShaNmAsAnmAsameva cha ||2-79-1

striyo hyAvAhayetsAdhvIrekAdasha samAdhinA |
svayaM chaiva vidhirdR^iShTo vratakAnAM mayA shubhaH ||2-79-2

adbhirdadyAtsatIH sarvA yA mUlavratinI bhavet |
tAsAM tu niShkrayo deyaH kAladeshAnurUpataH ||2-79-3

tato mAsAntashuklasya tithau cha navamI tathA |
ArAdhayitvA kartavyaM vratakasyApavarjanam ||2-79-4

upavAsamahorAtraM vratakaM chApi nishchitam |
Adau chAnte cha kurvIta vratakasyApi siddhaye ||2-79-5

kShurakarma tato bharturAtmanashchaiva kArayet |
utsAdanaM cha snAnaM cha tasminnahani saMsmR^itam ||2-79-6

tato vivAhavatsnAnaM vihitaM puNyake shubhe |
maNDanaM chaiva vihitaM mAlyadhAraNameva cha ||2-79-7

kuMbhaistu snApyamAnemaM sAdhvI mantramudIrayet |
bhartuH pAdau namaskR^itya manasA vAtha vA girA ||2-79-8

Apo devya R^iShINAM hi vishvadhAtryo
divyA madantyo yAH sha~NkarA dharmadhAtryaH |
hiraNyavarNAH pAvakAH shivatamena
rasena shreyaso mAm juShantu ||2-79-9

apAmeSha smR^ito mantraH sarvatrAnyatra me shR^iNu |
mantrAH purANavihitAH strINAM sarvA~Ngashobhane ||2-79-10

shubhAvyayA guNinI yuktadharmA
bhartrA sAkaM mama dAsyA vareNa |
mA karmanA manasA vApi vAchA 
bharturbhaveyaM ruShatI syAM vasha~NgA ||2-79-11 

sapatnInAmadhi nityaM bhaveyaM 
saputrA syAMsubhagA chArurUpA |
saMpannahastA guNavAdinI cha 
sarvAtmanA syAM mA daridrA bhaveyam ||2-79-12

patishcha me syAtsumukho matpratIkSho
nityaM madbhaktaH syAnmanmatirmadgatishcha |
prItishcha nau syAchchakravAkAnurUpA 
manovirAgo na bhavetsAdhuvatsyAt ||2-79-13

lokAnsAdhvInAmuttamAnAM vrajeyaM 
yAbhiH sarvaM dhAryate vishvarUpam |
ubhe kule yAH shubhAH pAvayanti 
piturbhartushcha patibhaktyorjitAshcha||2-79-14 

bhUmirvAyurjalamAkAshamagniH
rantaH kShetraj~naH prakR^itiryo mahAMshcha |
aha~NkArashcha mama sAkShye niyuktAH 
smareyurme nishchayaM cha vrataM cha ||2-79-15

yairArabdho dehinAM bhautiko.ayaM
vidhiH sattvAdyairbhUtayuktaiH sabIjaiH |
santvete me sAkShiNaH sarvasaMsthA 
vrate chAsminnishchaye chApi nityam ||1-79-16

chandrAdityau puNyasAkShI yamashcha 
dishaH sarvA dasha chAtmAcha meyam |
santvete vai sAkShiNaH sarvasaMsthA 
vrate chAsminnishchaye chApi nitye ||2-79-17

mantrairetaiH purANoktaiH sarvadravyAbhimantraNam |
vratacharyAtprabhR^iti vai purANe samudAhR^itam ||2-79-18

snAtvAtha vAsasI dadyAdbhartuH kartya svyaM shubhe |
athAtmakartitaM na syAchChubhe vighnena kenachit ||2-79-19

vAso.anyadeva dadyAchcha shvetaM mukhyaM navaM shuchi |
svakartitaM cha sUtraM tu vAsasA tena mishrayet ||2-79-20

tato dvijaM shuchiM dAntaM j~nAnavij~nAnakovidam |
bhojayechcha yathAshaktyA saha bhartrA sumadhyame ||2-79-21

brAhmaNasyApi dAtavyaM vAsoyugmaM mahAtape |
shayyAsanaM gR^ihaM dhAnyaM dAsaM dAsIM tathaiva cha ||2-79-22
ala~NkAraH shaktitashcha ratnaparvata eva cha |
sarvadhAnyasamunmishrastilaishcha savisheShataH ||2-79-23
vAsobhishcha pratichChanno nAnAvarNairarundhatI |
hastyashvAvachayashchaiva deyA gaureva cha dhruvam ||2-79-24

lavaNapratimAM dadyAnnavanItasya chAparAM |
guDasya madhunashchaiva suvarNasya cha shobhanAm ||2-79-25

tathaiva sarvagandhAnAM rasAnAM pR^ithageva cha |
tathA sumanasAM dadyAdraupyasyaudumbarasya cha ||2-79-26

phalAnAM chaiva sarveShAM vAsasAmapi nandini |
chitrapratikR^itaM chaiva kAShThasya pratimAM tathA ||2-79-27

shilAM pratikR^itiM chaiva dadhno.atha payasastathA |
sarpiShA dUrvayA chaiva yA chAnyAamapyabhIpsati ||2-779-28 

kAladeshAnurUpaM cha deyaM vibhavataH sati |
alpaM vA bahulaM vApi bhartushChandena sarvadA ||2-79-29

tilapAtraM pradAtavyaM na deyaM nanu shobhane |
gaustvavashyaM pradAtavyA kapilA kAMsyameva cha ||2-79-30

kR^iShNAjinaM cha subhagesatilaM vAsasAnvitam |
Adarshashchaiva kUrchashcha tathAjinamanindite ||2-79-31

etaddatvA sarvakAmAnApnoti varavarNini |
puro.adhikA putravatI subhagA rUpabhAginI ||2-79-32

mR^iShTahastA dhanADhyA cha strI bhavatyamalekShaNA |
ichChayA labhate chaiva kanyA rUpaguNAnvitAH ||2-79-33

bhavanti subhagAshcharyAstathaiva cha puro.adhikAH |
putravatyo dhanADhyAshcha shIlavatyashcha nityadA ||2-79-34

arundhati kR^itaM hyetanmayaiva prathamaM yataH |
umAvratakamityeva khyAtamatra mahItale ||2-79-35

etadevottamaM strINAM vrataM tasmAtsamAcharet |
sarvakAmAnavApnoti datvaivaitadanindite ||2-79-36

etadvratakaro hyeva devadevo vR^iShadhvajaH |
purAbhiShiktavAnsaumye priyArthaM mama sarvakR^it ||2-79-37

vratakasyAvasAne.atha deyaM bhojyaM cha nityadA |
strINAM kAmAH pradeyAshcha sadR^ishAH kAladeshayoH ||2-79-38

ekaikasya pradAtavyaM vratakaM varavarNini |
Chandato brAhmaNAnAM tu deyamannaM sadakShiNam ||2-79-39

pAyasaM tatra dAtavyaM vratake nAnyadiShyate |
nAtra prANivadhaH kAryaH purANe niyatA shrutiH ||2-79-40

atha dvitIyaM vakShyAmi vrataM somasamudbhave| 
mahAdevaprasAdena dR^iShTavatyasmi yachChubhe ||2-79-41 

sarvAH putraphalA nAryaH sadbhiretadudAhR^itam |
tasmAdanviShyatIM dadyAtsaputrakarakA~nChubhe ||2-79-42

jyeShThAShADhau shubhau mAsau puroktaM vidhimAcharet |
atha vA jyeShThamevaikamAShADhaM vA samAcharet ||2-79-43

tato mAsadvaye pUrNe mAse vA varavarNini |
saputrakarakAndadyAtphANitapratipUritAn ||2-79-44

sarpiShaH payasashchaiva dadhno.atha madhuno.anaghe |
jalasya cha tathA dadyAtpUrayitvA shashiprabhe ||2-79-45

etasmai j~nAnavR^iddhAya suvratAya jitAtmane |
saputrakarakAndadyAdyAvanto manasaH priyAH ||2-79-46

ichCheta strI duhitaraM strINAM kAmakaraM tataH |
ki~nchiddravyaM sutAkAmAtsutAM prApnotyasaMshayaH ||2-79-47

gaurvAtha kA~nchanaM vApi dakShiNA chaiva shasyate | 
viprasyAchChAdanaM deyamavashyaM tu shuchismite ||2-79-48

yaj~nopavItaM vratake dadyAnnArI shuchivratA |
saputrakarakANAM tu vidhirukto vipashchitA ||2-79-49

apatyAkhyAnayogena brAhmaNebhyaH shuchivratA |
saMvatsaraM susaMpUrNaM vratadharmAnupAlinI ||2-9-50

karakAnapi dadyAchcha pUrNe saMvatsare shubhe |
anuj~nayA sadA bhartuH satyavAdinyarundhati ||2-79-51

suvarNasUtraM viprAya kaumudyAM dAtumarhati |
yaj~nopavItaM viprasya vrataM saMsthApya kAmikam ||2-79-52

yaj~nopavItaM karakaM dakShiNAM cha svashaktitaH |
prayachChatI satI strIbhyaH sarvAnkAmAnsamashnute ||2-79-53 

navaM na bhakShayetki~nchinnArI dhAnyamatho phalam |
puShpANi nopayu~njIta yAvadevaM samAcharet ||2-79-54

ekabhaktena dharmaj~ne puNyakaM kartumarhati |
brAhmanAya tathA deyam bhartushcha tadanantaram ||2-79-55

evaM saMvatsaraM kR^itvA subhagA rUpashAlinI |
bhavatyavidhavA chaiva strI dhanasya tatheshvarI ||2-79-56

vArtAkAni cha khAdedyA strI pUrNaM parivatsaram |
na sA putravinAshaM hi pashyatItyavagamyatAm ||2-79-57

shashakaM mR^gamAMsaM vA nityameva vivarjayet |
nApnoti maraNaM nArI prApnoti patidevatAm ||2-79-58

alAbuM varjayennArI tathaivotpAdikAmapi |
kalambIM kA~nchanaM nAdyAdyA bhartuH sukhamichChati ||2-79-59

pUrNe saMvatsare dadyAdekaikaM shAkamAdR^itA |
sadakShiNaM putravatI bhavatyekA puro.adhikA ||2-79-60

svayaM prakShAlayAnA strI svapAdAvevamAditaH |
pratiShThAM labhate nityamudvegaM nAdhigachChati ||2-79-61

divA yA sUryapUtena vartayetstrI pativratA |
ekaM saMvatsaraM pUrNaM rAtrAvannaM vivarjayet ||2-79-62

sA jIvaputrA subhagA bhavatyamaravarNini | 
adhitiShThati sarvAshcha sapatnyo nAtra saMshayaH ||2-79-63

pUrNe saMvatsare dadyAtsauvarNaM sUryamuttamam |
brAhmaNAyAbhirUpAya daridrAya yashasvine ||2-79-64

phalAni vAtha puShpANi bhakShyANyapi cha suvratA |
dadyAdanastamitake charitavratakA tathA || 2-79-65

yA tathAstamite sUrye bhu~Nkte strI niyatA satI |
chandranakShatrapUtAni bhojyAni varavarNini ||2-79-66

sA dadyAtkA~nchanaM chandraM nakShatrANi grahAnapi |
abhirUpAya viprAya vAsashcha lavaNAnvitam ||2-79-67

chandrashItalagAtrI sA bhavatyamaravarNinI |
subhagA darshanIyA cha putravatyapi bhAvinI ||2-79-68

paurNamAsyAM tu satataM prApte somodaye.a~NganA |
arghaM dadyAtsumanasAM sAkShataM sakushaM tathA ||2-79-69

yAvakaM cha baliM dadyAddadhnA cha saha saMyutam |
evaM yA kurute nityaM sarvAnkAmAnavApnuyAt ||2-79-70

adR^iShTvA yA tu nAshnAti sUryaM nArI pativratA |
durdine vAtha vA vyabhre seShTAnkAmAnavApnuyAt ||2-79-71

kA~nchanaM shaktito dadyAtsA viprAya manasvnI |
subhagA darshanIyA cha bhavatyamaravarNinI ||2-79-72
 
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi 
pArijAtaharaNe vratakathana ekonAshItitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்