Sunday 8 November 2020

புண்யகவ்ரதவர்ணனம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 134 (135) - 078 (79)

அதா²ஷ்டஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

புண்யகவ்ரதவர்ணனம்


Punyaka rite

உமோவாச 
ஸர்வஜ்ஞாஹம் யதா³ ப⁴ர்து꞉ ப்ரஸாதே³ன ஷு²சிஸ்மிதே |
ததா³ புரா மமாதி³ஷ்டோ த்³ருஷ்ட꞉ புண்யவிதி⁴꞉ ஷு²ப⁴꞉ ||2-78-1

ஸனாதன꞉ புண்யவிதி⁴ரிதி பு³த்³த்⁴யாவக³ம்யதாம் |
மஹாதே³வப்ரஸாதே³ன மயா த்³ருஷ்டஸ்த்வருந்த⁴தி  ||2-78-2

புண்யகானி ச ஸர்வாணி சீர்ணவத்யஸ்ம்யனிந்தி³தே 
அனுஜ்ஞயா ப⁴க³வதோ ப⁴ர்து꞉ ஷ²ர்வஸ்ய தீ⁴மத꞉ ||2-78-3

ஸதீத்வம் த⁴ர்மசரணம் யஸ்யா நித்யமக²ண்டி³தம் |
புண்யகானாம் விதி⁴ஸ்தஸ்யா꞉ புராணை꞉ பரிகீர்தித꞉ || 2-78-4

தா³னோபவாஸபுண்யானி ஸுக்ருதான்யப்யருந்த⁴தி |
நிஷ்ப²லான்யஸதீனாம் ஹி புண்யகானி ததா² ஷு²பே⁴ ||2-78-5

யா வஞ்சயந்தி ப⁴ர்தாரம் யோனிது³ஷ்டாஷ்²ச யா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ |
யோனிதோ³ஷாத்புண்யப²லம் நாஷ்²னந்தி நிரயங்க³மா꞉ || 2-78-6

ஸாத்⁴வ்யோ ஜக³த்³தா⁴ரயந்தி ஸுஷீ²லா꞉ பதிதே³வதா꞉ |
அனன்யா த⁴ர்மநித்யாஷ்²ச ஸதீபந்தா²னமாஷ்²ரிதா꞉ ||2-78-7 

அவாக்³து³ஷ்டா꞉ ஷௌ²சயுக்தா த்⁴ருதிமத்ய꞉ ஷு²ப⁴வ்ரதா꞉ |
ஸததம் ஸாது⁴வாதி³ன்யோ தா⁴ரயந்தி ஜக³த்க²லு ||2-78-8

வ்யாதி⁴த꞉ பதிதோ வாபி தீ³னோ வாபி கத²ஞ்சன |
ந த்யக்தவ்ய꞉ ஸ்த்ரியா ப⁴ர்தா த⁴ர்ம ஏஷ ஸனாதன꞉ ||2-78-9

அகார்யகாரிணம் வாபி பதிதம் வாபி நிர்கு³ணம் |
ஸ்த்ரீ பதிம் தாரயத்யேவ ததா²(ஆ)த்மானம் ஷு²பா⁴னனே ||2-78-10

யோனிது³ஷ்டஸ்த்ரியோ நாஸ்தி ப்ராயஷ்²சித்தம் ஹதைவ ஸா |
வாக்³து³ஷ்டே விஹிதம் ஸத்³பி⁴꞉  ப்ராயஷ்²சித்தம் புராதனே ||2-78-11

ப⁴ர்துஷ்²ச²ந்தே³ன கர்தவ்யம் வ்ரதகம் ஸர்வதா³ ஸ்த்ரியா |
உபவாஸோ(அ)பி வா ஸத்யே காங்க்ஷந்த்யா ஸுக்ருதாம் க³திம் ||2-78-12

கல்பாந்தரஸஹஸ்ரேஷு ந ஸ்த்ரீ ஸா லப⁴தே க³திம் |
திர்யக்³யோநிஸஹஸ்ரேஷு பச்யதே யோனிவிப்லவாத் ||2-78-13

யதி³ ஸா நாம மானுஷ்யம் ஸ்த்ரீ லபே⁴த³ஸதீ ஸதீ |
சண்டா³லயோனௌ து³ர்மேதா⁴ ஜாயதே குக்குராஷ²னா ||2-78-14

ப⁴ர்தா தே³வ꞉ ஸதா³ ஸ்த்ரீணாம் ஸத்³பி⁴ர்த்³ருஷ்டஸ்தபோத⁴னே |
யஸ்யா ஹி துஷ்யதே ப⁴ர்தா ஸா ஸதீ த⁴ர்மசாரிணீ ||2-78-15

கௌதூஹலஹதானாம் து ஸ்த்ரீணாம் லோகோ ந ஷோ²ப⁴ன꞉ |
ப⁴ர்தர்யேவ மனோ யாஸாம் ஸத்³பா⁴வேன வ்யவஸ்தீ²தம் ||2-78-16  

கர்மணா மனஸா வசா பதிம் நாதிசரந்தி யா꞉ |
தாஸாம் புண்யப²லம் ஸௌம்யே புண்யகை꞉ ஸமுதா³ஹ்ருதம் ||2-78-17

புண்யகானாம் விதி⁴ம் க்ருத்ஸ்னம் ஸ்வர்லோகப்ரதிஷோ²ப⁴னே |
நிபோ³த⁴ ஸஹ ஸர்வாபி⁴ர்த்³ருஷ்டோ யஸ்தபஸா மயா ||2-78-18

ஸ்னாத்வா ஸ்த்ரீ ப்ராதருத்தா²ய பதிம் விஜ்ஞாபயேத்ஸதீ |
உபவாஸார்த²மத² வா வ்ரதகார்த²ம் த்³ருதவ்ரதே ||2-78-19

ஷ்²வஷு²ராப்⁴யாம் ச சரணௌ ஸததம் ஸத்தமஸ்ய ச |
க்³ரஹாயௌது³ம்ப³ரம் பாத்ரம்  ஸகுஷ²ம் ஸாக்ஷ்தம் ததா² ||2-78-20

கோ³ஷ்²ருங்க³ம் த³க்ஷிணம் ஸிச்ய ப்ரதிக்³ருஹ்ணீத தஜ்ஜலம் |
ததோ ப⁴ர்து꞉ ஸதீ த³த்³யாத்ஸ்னாதஸ்ய ப்ரயதஸ்ய ச ||2-78-21

ஆத்மனோ(அ)பி நிஷேக்தவ்யம் தத꞉ ஷி²ரஸி தஜ்ஜலம் | 
த்ரைலோக்யஸர்வதீர்தே²ஷு ஸ்னானமேதது³தா³ஹ்ருதம் ||2-78-22

உபவாஸேஷு கர்தவ்யமேதத்³தி⁴ வ்ரதகேஷு ச  |
ஸ்னானமேதத்³தி⁴ ஸாமான்யம் ஸ்த்ரீணாம் பும்ஸாம் ச பா⁴மினி ||2-78-23

அருந்த⁴தி மயா த்³ருஷ்டம் தபஸா ஹரதேஜஸா |
அஷ²ல்யவித்³த⁴ம் ஷ²யனமாஸனம் ச ததா²வித⁴ம் ||2-78-24

ஸ்வயம் ப்ரக்ஷாலனம் சாபி பாத³யோரனுஷ²ப்³தி³தம் |
அஷ்²ருப்ரபாதோ ரோஷஷ்²ச கலஹஷ்²ச க்ருத꞉ ஸதி |
உபவாஸாத்³வ்ரதாத்³வாபி ஸத்³யோ ப்⁴ரம்ஷ²யதி ஸ்த்ரிய꞉ ||2-78-25

ஷு²க்லமேவ ஸதா³ வாஸ꞉ ப்ரஷ²ஸ்தம் சந்த்³ரஸம்ப⁴வே |
அந்தர்வாஸோ(அ)பரம் சைவ உபவாஸே வ்ரதே ததா² ||2-78-26

பாது³கார்த²ம் த்ருணை꞉ கார்யம் ஸர்வதா³ வ்ரதகே ஸதி |
உபவாஸே(அ)பி ச விதி⁴ரேஷ ஏவ ப்ரவர்தித꞉ ||2-78-27

அஞ்ஜனம் ரோசனம் சாபி க³ந்தா⁴ன்ஸுமனஸஸ்ததா² |
வ்ரதகே சோபவாஸே ச நித்யமேவ விவர்ஜயேத் ||2-78-28

த³ந்தகாஷ்ட²ம் ஷி²ர꞉ஸ்னானமுத்³வர்தனமதா²பி வா |
விவர்ஜிதம் ம்ருதா³ ஸர்வம் ஷௌ²சார்த²ம் து விதீ⁴யதே ||2-78-29

பி³ல்வாம்ருதப²லைர்நித்யம் ஷ்²ரீப²லைஷ்²ச ஸமாசரேத் |
ப்ரக்ஷாலனம் வை ஷி²ரஸ꞉ ஸதா³ ம்ருண்மிஷ்²ரிதைர்ஜலை꞉ || 2-78-30 

ஷி²ரஸோ(அ)ப்⁴யஞ்ஜனம் ஸௌம்யே நைவ தாவத்ப்ரஷ²ஸ்யதே |
ந பாத³யோர்ன கா³த்ரஸ்ய ஸ்னேஹேனேதி ஸ்தி²தி꞉ ஸ்ம்ருதா ||2-78-31

கோ³யானமுஷ்ட்ரயானம் ச க²ரயானம் ச வர்ஜிதம் |
நக்³னஸ்னானம் ச ஸததம் வ்ரதே சாப்யுபவாஸகே ||2-78-32

நதீ³ஜலம் ப்ரஸ்ரவஜம் ப்ரஷ²ஸ்தம் ஸோமனந்தி³னி |
ஷு²பே⁴ தடா³கே³ வாப்யாதௌ³ விஸ்தீர்ணே ஜலஜாயுதே ||2-78-33

க³த்வா ஸ்னானம் ப்ரஷ்²ஸ்தம் து ஸதை³வ க²லு ஸர்வதா² |
அலாபே⁴ த்வவருத்³தா⁴ ஸ்த்ரீ க⁴டஸ்னானம் ஸமாசரேத் || 2-78-34

நவைஷ்²ச கும்பை⁴꞉ ஸ்னாதவ்யம் விதி⁴ரேஷ புராதன꞉ |
ஸ்னானம் ச கார்யம் ஷி²ரஸா தப꞉ப²லமவாப்னுயாத்   ||2-78-35

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
பாரிஜாதஹரணே(அ)ஷ்டஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter
 

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_78_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 78 - Description of Punyaka Vratam
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca
November 16, 2008##
Note: verse 13 , line 2: pachyate is the correct word  

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------
    
athAShTasaptatitamo.adhyAyaH 

puNyakavratavarNanam

umovAcha 
sarvaj~nAhaM yadA bhartuH prasAdena shuchismite |
tadA purA mamAdiShTo dR^iShTaH puNyavidhiH shubhaH ||2-78-1

sanAtanaH puNyavidhiriti buddhyAvagamyatAm |
mahAdevaprasAdena mayA dR^iShTastvarundhati  ||2-78-2

puNyakAni cha sarvANi chIrNavatyasmyanindite 
anuj~nayA bhagavato bhartuH sharvasya dhImataH ||2-78-3

satItvaM dharmacharaNaM yasyA nityamakhaNDitam |
puNyakAnAM vidhistasyAH purANaiH parikIrtitaH || 2-78-4

dAnopavAsapuNyAni sukR^itAnyapyarundhati |
niShphalAnyasatInAM hi puNyakAni tathA shubhe ||2-78-5

yA va~nchayanti bhartAraM yoniduShTAshcha yAH striyaH |
yonidoShAtpuNyaphalaM nAshnanti niraya~NgamAH || 2-78-6

sAdhvyo jagaddhArayanti sushIlAH patidevatAH |
ananyA dharmanityAshcha satIpanthAnamAshritAH ||2-78-7 

avAgduShTAH shauchayuktA dhR^itimatyaH shubhavratAH |
satataM sAdhuvAdinyo dhArayanti jagatkhalu ||2-78-8

vyAdhitaH patito vApi dIno vApi katha~nchana |
na tyaktavyaH striyA bhartA dharma eSha sanAtanaH ||2-78-9

akAryakAriNaM vApi patitaM vApi nirguNam |
strI patiM tArayatyeva tathA.a.atmAnaM shubhAnane ||2-78-10

yoniduShTastriyo nAsti prAyashchittaM hataiva sA |
vAgduShTe vihitaM sadbhiH  prAyashchittaM purAtane ||2-78-11

bhartushChandena kartavyaM vratakaM sarvadA striyA |
upavAso.api vA satye kA~NkShantyA sukR^itAM gatim ||2-78-12

kalpAntarasahasreShu na strI sA labhate gatim |
tiryagyonisahasreShu pachyate yoniviplavAt ||2-78-13

yadi sA nAma mAnuShyaM strI labhedasatI satI |
chaNDAlayonau durmedhA jAyate kukkurAshanA ||2-78-14

bhartA devaH sadA strINAM sadbhirdR^iShTastapodhane |
yasyA hi tuShyate bhartA sA satI dharmachAriNI ||2-78-15

kautUhalahatAnAM tu strINAM loko na shobhanaH |
bhartaryeva mano yAsAM sadbhAvena vyavasthiitam ||2-78-16  

karmaNA manasA vachA patim nAticharanti yAH |
tAsAM puNyaphalaM saumye puNyakaiH samudAhR^itam ||2-78-17

puNyakAnAM vidhiM kR^itsnaM svarlokapratishobhane |
nibodha saha sarvAbhirdR^iShTo yastapasA mayA ||2-78-18

snAtvA strI prAtarutthAya patiM vij~nApayetsatI |
upavAsArthamatha vA vratakArthaM dR^itavrate ||2-78-19

shvashurAbhyAM cha charaNau satataM sattamasya cha |
grahAyaudumbaraM pAtraM  sakushaM sAkShtaM tathA ||2-78-20

goshR^i~NgaM dakShiNaM sichya pratigR^ihNIta tajjalam |
tato bhartuH satI dadyAtsnAtasya prayatasya cha ||2-78-21

Atmano.api niShektavyaM tataH shirasi tajjalam | 
trailokyasarvatIrtheShu snAnametadudAhR^itam ||2-78-22

upavAseShu kartavyametaddhi vratakeShu cha  |
snAnametaddhi sAmAnyaM strINAM puMsAM cha bhAmini ||2-78-23

arundhati mayA dR^iShTaM tapasA haratejasA |
ashalyaviddhaM shayanamAsanaM cha tathAvidham ||2-78-24

svayaM prakShAlanaM chApi pAdayoranushabditam |
ashruprapAto roShashcha kalahashcha kR^itaH sati |
upavAsAdvratAdvApi sadyo bhraMshayati striyaH ||2-78-25

shuklameva sadA vAsaH prashastaM chandrasaMbhave |
antarvAso.aparaM chaiva upavAse vrate tathA ||2-78-26

pAdukArthaM tR^iNaiH kAryam sarvadA vratake sati |
upavAse.api cha vidhireSha eva pravartitaH ||2-78-27

a~njanaM rochanaM chApi gandhAnsumanasastathA |
vratake chopavAse cha nityameva vivarjayet ||2-78-28

dantakAShThaM shiraHsnAnamudvartanamathApi vA |
vivarjitaM mR^idA sarvaM shauchArthaM tu vidhIyate ||2-78-29

bilvAmR^itaphalairnityam shrIphalaishcha samAcharet |
prakShAlanaM vai shirasaH sadA mR^iNmishritairjalaiH || 2-78-30 

shiraso.abhya~njanaM saumye naiva tAvatprashasyate |
na pAdayorna gAtrasya sneheneti sthitiH smR^itA ||2-78-31

goyAnamuShTrayAnaM cha kharayAnaM cha varjitam |
nagnasnAnaM cha satataM vrate chApyupavAsake ||2-78-32

nadIjalaM prasravajaM prashastaM somanandini |
shubhe taDAge vApyAdau vistIrNe jalajAyute ||2-78-33

gatvA snAnaM prashstaM tu sadaiva khalu sarvathA |
alAbhe tvavaruddhA strI ghaTasnAnaM samAcharet || 2-78-34

navaishcha kumbhaiH snAtavyaM vidhireSha purAtanaH |
snAnaM cha kAryaM shirasA tapaHphalamavApnuyAt   ||2-78-35

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
pArijAtaharaNe.aShTasaptatitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்