Saturday 7 November 2020

புந்யாகவிதி⁴꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 133 (134) - 077 (78)

அத² ஸப்தஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

புந்யாகவிதி⁴꞉


Narada Rukmini Satyabama

ஜநமேஜய உவாச 
புண்யகாநாம் மமோத்பத்திம் கத²யஸ்வ த்³விஜோத்தம |
த்³வைபாயநப்ரஸாதே³ந ஸர்வம் ஹி விதி³தம் தவ ||2-77-1

வைஶம்பாயந உவாச 
உமயா புண்யகவிதி⁴ர்நரேந்த்³ரோத்பாதி³த꞉ புரா |
ஶ்ருணு யேந விதா⁴நேந லோகே  த⁴ர்மப்⁴ருதாம் வர ||2-77-2

ஸ்வர்கா³ந்நீதே பாரிஜாதே க்ருஷ்ணேநாக்லிஷ்டகர்மணா |
யயௌ த்³வாரவதீம் தீ⁴மாந்நாரதோ³ முநிஸத்தம꞉ ||2-77-3

தே³வாஸுரே ந்ருபஶ்ரேஷ்ட² ஸங்க்³ராமே ஸமுபஸ்தி²தே |
ஷட்புரஸ்ய வதே⁴ கோ⁴ரே மஹாதே³வாஜ்ஞயாநக⁴ ||2-77-4

க்ருஷ்ணேந ஸஹிதம் விப்ரம் நாரத³ம் த⁴ர்மவித்தமம் |
ஆஸீநம் பரிபப்ரச்ச² ருக்மிணீ பை⁴ஷ்மிகீ ந்ருப ||2-77-5

தத்ர ஜாம்ப³வதீ தே³வீ ஸத்யபா⁴மா ச பா⁴மிநீ |
கா³ந்தா⁴ரராஜபுத்ரீ ச யோக³யுக்தா நராதி⁴ப ||2-77-6

தே³வ்யஶ்ச ந்ருப க்ருஷ்ணஸ்ய ப³ஹ்வ்யோ(அ)ந்யா வை ஸமாக³தா꞉ |
குலஶீலகு³ணோபேதா த⁴ர்மஶீலா꞉ பதிவ்ரதா꞉ ||2-77-7

ருக்மிண்யுவாச 
முநே த⁴ர்மப்⁴ருதாம் ஶ்ரேஷ்ட² த⁴ர்மஜ்ஞாநப்⁴ருதாம் வர |
உத்பத்திம் புண்யகாநாம் த்வம் வக்துமர்ஹஸ்யஶேஷத꞉ ||2-77-8 

விதி⁴ம் ச ப²லயோக³ம் ச தா³நகாலம் ததை²வ ச |
கௌதூஹலம் நஸ்தத்ஸித்³தி⁴ம் வத³ஸ்வ வத³தாம் வர ||2-77-9

நாரத³ உவாச 
ஶ்ருணு வைத³ர்பி⁴ த⁴மஜ்ஞே ஸபத்நீபி⁴꞉ ஸஹாநகே⁴ |
புண்யகாநாம் விதி⁴꞉ ப்ரோக்தோ யதா² தே³வி புரா மயா ||2-77-10

சசாரோமா வ்ரதம் தே³வீ புண்யகாநாம் ஶுசிவ்ரதா |
வ்ரதாவஸாநே(அ)த² ததா² ஸக்²யோ தே³வி நிமந்த்ரிதா꞉ ||2-77-11

அதி³த்யாத்³யா꞉ ஸுதா꞉ ஸர்வா த³க்ஷஸ்யாக்லிஷ்டகர்மண꞉ |
பௌலோமீ ச ஶசீ தே³வீ க்²யாதா லோகே பதிவ்ரதா ||2-77-12

ரோஹிநீ ச மஹாபா⁴கா³ ஸோமஸ்ய த³யிதா ஸதீ |
பா²ல்கு³நீ ச ததா² பூர்வா ரேவதீ ச விஶாம்பதே ||2-77-13

ததா² ஶதபி⁴ஷா சைவ மகா⁴ ச குருநந்த³ந |
ஏதாபி⁴ர்ஹி மஹாதே³வீ பூர்வமாராதி⁴தா ஸதீ ||2-77-14

க³ங்கா³ ஸரஸ்வதீ சைவ  வேணீ கோ³தா³ ச நிம்நகா³ |
ததா² வைதரணீ சைவ க³ண்ட³கீ யா ச பா⁴ரத ||2-77-15

அந்யாஶ்ச ஸரிதோ ரம்யா லோபாமுத்³ரா ச பா⁴ரத |
ஸத்யஶ்சாந்யா ஜக³த்³தே³வ்யோ தா⁴ரய்தி ஹி தா꞉ ஶுபா⁴꞉ ||2-77-16

ஶுபா⁴ஶ்ச கி³ரிநந்தி³ந்யோ வஹ்நிகந்யாஶ்ச ஸுவ்ரதா꞉ |
ஸ்வாஹா வஹ்நிப்ரியா தே³வீ ஸாவித்ரீ ச யஶஸ்விநீ ||2-77-17

ருத்³தி⁴꞉ குபே³ரகாந்தா ச ஜலேஶமஹிஷீ ததா² |
பா⁴ர்யா பித்ருபதேஶ்சைவ வஸுபத்ந்யஸ்ததா² ச யா꞉ ||2-77-18

ஹ்ரீ꞉ ஶ்ரீர்த்⁴ருதிஸ்ததா² கீர்திராஶா மேதா⁴ ச ஸுவ்ரதா꞉ |
ப்ரீதிர்மதிஶ்ச க்²யாதிஶ்ச ஸந்நீதிஶ்ச தபோத⁴நா꞉ ||2-77-19

தே³வ்ய꞉ ஸத்யஸ்ததை²வாந்யா꞉ ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரதா꞉ |
தாஸாம் வ்ரதாவஸாநே ச பூஜாம் சக்ரே(அ)ம்பி³கா ததா³ ||2-77-20

திலரத்நமயம் த³த்த்வா பர்வதம் ஸர்வதா⁴ந்யவத் |
வாஸோபி³ர்பூ⁴ஷணைர்முக்²யைர்நாநாராகை³꞉ ஸுமத்⁴யமே ||2-77-21

ப்ரதிக்³ருஹ்ய து தாம் பூஜாம் த³த்தாம் தே³வ்யா தபோத⁴நா꞉ |
உபவிஷ்டா꞉ கதா²ஶ்சித்ரா꞉ குர்வந்த்யோ ப⁴ர்த்ருதே³வதா꞉ ||2-77-22

புண்யகார்த²ம் கதா²ஸ்தாஸாமாஸந்தே³வீ ஶஶம்ஸ யா꞉ |
விதி⁴ம் ச புண்யகஸ்யாத² ஸதீநாம் ப⁴ர்த்ருதே³வதே ||2-77-23

தாஸாம் மதேந ஸாத்⁴வீநாம் ஸவாஸாம் ஸோமநந்தி³நீ |
பர்யப்ருச்ச²து³மாம் தே³வீம் புண்யகாநாம் விதி⁴ம் வரா ||2-77-24

உமா தாஸாம் ப்ரியார்த²ம் து புண்யகாந்யப்³ரவீத்ததா³ |
ஸமக்ஷம் மம வைத³ர்பி⁴ ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரதா ||2-77-25

மமைவ சோமயா த³த்த꞉ ஸ ததா³ ரத்நபர்வத꞉ |
ப்ரதிக்³ருஹ்ய மயா சைவ க்ருதோ ப்³ராஹ்மணஸாச்சு²பே⁴ ||2-77-26

உமா த்வருந்த⁴தீம் ஸாத்⁴வீமாமந்த்ர்ய யத³பா⁴ஷத |
ஶ்ருணு கல்யாணி வக்ஷ்யாமி ஸர்வாபி⁴꞉ ஸஹிதா ஶுபே⁴ ||2-77-27

புண்யகாநாம் விதி⁴ம் க்ரூத்ஸ்நம் யதா²வத³நுபூர்வஶ꞉ |
யதா² சைவ மயா த்³ருஷ்டஸ்தத ஏஷ விதி⁴꞉ ஶுபே⁴ ||2-77-28

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே விஷ்ணுபர்வணி
புண்யகவிதி⁴கத²நே ஸப்தஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter
 

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_77_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 -Vishnu Parva
Chapter 77 - The Description of observance of Punyaka 
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
November 12, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

Atha saptasaptatitamo.adhyAyaH

punyAkavidhiH
  
janamejaya uvAcha 
puNyakAnAM mamotpattiM kathayasva dvijottama |
dvaipAyanaprasAdena sarvaM hi viditaM tava ||2-77-1

vaishampAyana uvAcha 
umayA puNyakavidhirnarendrotpAditaH purA |
shR^iNu yena vidhAnena loke  dharmabhR^itAM vara ||2-77-2

svargAnnIte pArijAte kR^iShNenAkliShTakarmaNA |
yayau dvAravatIM dhImAnnArado munisattamaH ||2-77-3

devAsure nR^ipashreShTha sa~NgrAme samupasthite |
ShaTpurasya vadhe ghore mahAdevAj~nayAnagha ||2-77-4

kR^iShNena sahitaM vipraM nAradaM dharmavittamam |
AsInaM paripaprachCha rukmiNI bhaiShmikI nR^ipa ||2-77-5

tatra jAmbavatI devI satyabhAmA cha bhAminI |
gAndhArarAjaputrI cha yogayuktA narAdhipa ||2-77-6

devyashcha nR^ipa kR^iShNasya bahvyo.anyA vai samAgatAH |
kulashIlaguNopetA dharmashIlAH pativratAH ||2-77-7

rukmiNyuvAcha 
mune dharmabhR^itAM shreShTha dharmaj~nAnabhR^itAM vara |
utpattiM puNyakAnAM tvaM vaktumarhasyasheShataH ||2-77-8 

vidhiM cha phalayogaM cha dAnakAlaM tathaiva cha |
kautUhalaM nastatsiddhiM vadasva vadatAM vara ||2-77-9

nArada uvAcha 
shR^iNu vaidarbhi dhamaj~ne sapatnIbhiH sahAnaghe |
puNyakAnAM vidhiH prokto yathA devi purA mayA ||2-77-10

chachAromA vrataM devI puNyakAnAM shuchivratA |
vratAvasAne.atha tathA sakhyo devi nimantritAH ||2-77-11

adityAdyAH sutAH sarvA dakShasyAkliShTakarmaNaH |
paulomI cha shachI devI khyAtA loke pativratA ||2-77-12

rohinI cha mahAbhAgA somasya dayitA satI |
phAlgunI cha tathA pUrvA revatI cha vishAMpate ||2-77-13

tathA shatabhiShA chaiva maghA cha kurunandana |
etAbhirhi mahAdevI pUrvamArAdhitA satI ||2-77-14

ga~NgA sarasvatI chaiva  veNI godA cha nimnagA |
tathA vaitaraNI chaiva gaNDakI yA cha bhArata ||2-77-15

anyAshcha sarito ramyA lopAmudrA cha bhArata |
satyashchAnyA jagaddevyo dhArayti hi tAH shubhAH ||2-77-16

shubhAshcha girinandinyo vahnikanyAshcha suvratAH |
svAhA vahnipriyA devI sAvitrI cha yashasvinI ||2-77-17

R^iddhiH kuberakAntA cha jaleshamahiShI tathA |
bhAryA pitR^ipateshchaiva vasupatnyastathA cha yAH ||2-77-18

hrIH shrIrdhR^itistathA kIrtirAshA medhA cha suvratAH |
prItirmatishcha khyAtishcha sannItishcha tapodhanAH ||2-77-19

devyaH satyastathaivAnyAH sarvabhUtahite ratAH |
tAsAM vratAvasAne cha pUjAM chakre.ambikA tadA ||2-77-20

tilaratnamayaM dattvA parvataM sarvadhAnyavat |
vAsobirbhUShaNairmukhyairnAnArAgaiH sumadhyame ||2-77-21

pratigR^ihya tu tAM pUjAM dattAM devyA tapodhanAH |
upaviShTAH kathAshchitrAH kurvantyo bhartR^idevatAH ||2-77-22

puNyakArthaM kathAstAsAmAsandevI shashaMsa yAH |
vidhiM cha puNyakasyAtha satInAM bhartR^idevate ||2-77-23

tAsAM matena sAdhvInAM savAsAM somanandinI |
paryapR^ichChadumAM devIM puNyakAnAM vidhiM varA ||2-77-24

umA tAsAM priyArthaM tu puNyakAnyabravIttadA |
samakShaM mama vaidarbhi sarvabhUtahite ratA ||2-77-25

mamaiva chomayA dattaH sa tadA ratnaparvataH |
pratigR^ihya mayA chaiva kR^ito brAhmaNasAchChubhe ||2-77-26

umA tvarundhatIM sAdhvImAmantrya yadabhAShata |
shR^iNu kalyANi vakShyAmi sarvAbhiH sahitA shubhe ||2-77-27

puNyakAnAM vidhiM kR^ItsnaM yathAvadanupUrvashaH |
yathA chaiva mayA dR^iShTastata eSha vidhiH shubhe ||2-77-28

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
puNyakavidhikathane saptasaptatitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்