Tuesday 6 October 2020

பாரிஜாதநிப³ம்த⁴ந꞉ ஸத்யாகோப꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 121 (122) - 065 (66)

அத² பஞ்சஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

பாரிஜாதநிப³ம்த⁴ந꞉ ஸத்யாகோப꞉

Parijata tree and flower Indian postal stamp

ஜநமேஜய உவாச
ப்ராது³ர்பா⁴வே முநிஶ்ரேஷ்ட² மாது²ரே சரிதம் ஶுப⁴ம் |
ஶ்ருண்வந்நைவாதி⁴க³ச்சா²மி த்ருப்திம் க்ருஷ்ணஸ்ய தீ⁴மத꞉ ||2-65-1

த்³வாரகாயாம் நிவஸத꞉ க்ருததா³ரஸ்ய ஷட்³கு³ணம் |
சரிதம் ப்³ரூஹி க்ருஷ்ணஸ்ய ஸர்வம் ஹி விதி³தம் தவ ||2-65-2

வைஶம்பாயந உவாச 
ஜநமேஜய க்ருஷ்ணஸ்ய க்ருததா³ரஸ்ய பா⁴ரத |
நிபோ³த⁴ சரிதம் சித்ரம் தஸ்யைவ ஸத்³ருஶம் ப்ரபோ⁴ ||2-65-3

ப்ராப்ததா³ரோ மஹாதேஜா வாஸுதே³வ꞉ ப்ரதாபவாந் |
ருக்மிண்யா ஸஹிதோ தே³வ்யா யயௌ ரைவதகம் ந்ருப ||2-65-4

உபவாஸாவஸாநம் ஹி ருக்மிண்யா꞉ ப்ரதிபூஜயந் |
தர்பயிஷ்யந்ஸ்வயம் விப்ராஞ்ஜகா³ம மது⁴ஸூத³ந꞉ ||2-65-5

குமாரா꞉ ப்ரயயுஸ்தத்ர புத்ரப்⁴ராதர ஏவ ச |
ப்ரேஷிதா வாஸுதே³வேந நாரத³ஸ்யாப்⁴யநுஜ்ஞயா ||2-65-6

ஷோட³ஶ ஸ்த்ரீஸஹஸ்ராணி ஜக்³முரேவ ச தீ⁴மத꞉ |
ருத்³த்⁴யா பரமயா ராஜந்விஷ்ணோரேவாநுரூபயா ||2-65-7

ததஸ்தத்ர த்³விஜாதீநாம் காமாந்ப்ராதா³த³தோ⁴க்ஷஜ꞉ |
அர்தி²நாம் த⁴ர்மநித்யாநாம் ப³ந்தி³நாமிஷ்டவாதி³நாம் ||2-65-8

கல்யாணநாமகோ³த்ராணாம் மஹதாம் புண்யகர்மணாம் |
யௌநை꞉ ஶ்ரௌதைஶ்ச மாகை²ஶ்ச ஶுத்³தா⁴நாம் குருநந்த³ந꞉ ||2-65-9

தர்பயித்வா த்³விஜாந்காமைரிஷ்டைரிஷ்ட꞉ ஸதாம் க³தி꞉ |
ஜ்ஞாதீந்ஸம்தர்பயாமாஸ யதா²ர்ஹம் ப⁴க்தவத்ஸல꞉ ||2-65-10

உபவாஸாவஸாநே(அ)த² ப⁴க³வாந்ஸ விஶேஷத꞉ |
ப³ஹு மேநே ப்ரியாம் பா⁴ர்யாம் ருக்மிணீம் பீ⁴ஷ்மகாத்மஜாம் ||2-65-11

வஸதஸ்தஸ்ய க்ருஷ்ணஸ்ய ஸதா³ரஸ்யாமிதௌஜஸ꞉ |
ஸஹாஸீநஸ்ய ருக்மிண்யா நாரதோ³(அ)ப்⁴யாயயௌ முநி꞉ ||2-65-12

ஆக³தம் சாப்ரமேயாத்மா முநிமிந்த்³ராநுஜஸ்ததா³ |
ஶாஸ்த்ரத்³ருஷ்டேந விதி⁴நா அர்சயாமாஸ கேஶவ꞉ ||2-65-13

ஸோ(அ)ர்சிதோ வாஸுதே³வேந முநிரர்ச்ய தம꞉ ஸதாம் |
பாரிஜாததரோ꞉ புஷ்பம் த³தௌ³ க்ருஷ்ணாய பா⁴ரத ||2-65-14

தத்³வ்ருக்ஷராஜகுஸுமம் ருக்மிண்யா꞉ ப்ரத³தௌ³ ஹரி꞉ |  
பார்ஶ்வஸ்தா² ஸா ஹி க்ருஷ்ணஸ்ய போ⁴ஜ்யா நரவராப⁴வத் ||2-65-15

ப்ரதிக்³ருஹ்ய து தத்புஷ்பம் காமாரணிரநிந்தி³தா |
ஶிரஸ்யமலபத்ராக்ஷீ த³தௌ³ க்ருஷ்ணேங்கி³தாநுகா³ ||2-65-16

த்ரைலோக்யரூபஸர்வஸ்வம் நாராயணமநோஹரா |
ஶுஶுபே⁴ தே³வபுஷ்பேண த்³விகு³ணம் பை⁴ஷ்மகீ ததா³ ||2-65-17

தாம் நாரத³ஸ்ததோ²வாச முநிர்ப்³ரஹ்மஸுதஸ்ததா³ |
தவைவௌபயிகம் புஷ்பமேகம் தே³வி பதிவ்ரதே ||2-65-18

அலங்க்ருதம் புஷ்பமேதத்ஸம்ஸர்கா³த்தவ ஸர்வதா² |
அத்யர்ஹா ச மதா மே த்வமேதத்புஷ்பாத்³த்⁴ருதவ்ரதே ||2-65-19

கல்யாணகு³ணஸம்பந்நே ஸததம் ப⁴ர்த்ருவத்ஸலே |
அம்லாநமேதத்ஸததம் புஷ்பம் ப⁴வதி காமிநி ||2-65-20

ஸம்வத்ஸரபரம் காலம் காலஜ்ஞே கு³ணஸம்மதே |
ஈப்ஸிதாநபி க³ந்தா⁴ம்ஶ்ச த³தா³தி வத³தாம் வரே ||2-65-21

ஶீதோஷ்ணே சேச்சி²தே தே³வி புஷ்பமேதத்ப்ரயச்ச²தி |
ஸ்ரவத்யபி ரஸாந்தே³வி மநஸா காங்க்ஷிதாந்வராந் ||2-65-22

ஸேவ்யமாநம் ச ஸௌபா⁴க்³யம் த³தா³தி வரவர்ணிநி |
ஸ்ரவத்யபி ததா² க³ந்தா⁴நீப்ஸிதாந்ப்ரீதிவர்த்³த⁴நாந் ||2-65-23

யாநி யாநி ச புஷ்பாணி த்வம் தே³வ்யபி⁴லஷிஷ்யஸி |
குஸுமம் வ்ருக்ஷராஜஸ்ய தாநி தாநி ப்ரதா³ஸயதி ||2-65-24

ஏததே³வ ப⁴கா³தா⁴நம் த⁴ர்மிஷ்டே² புத்ரத³ம் ததா² |
மதிம் ச நாஶுபே⁴ த⁴த்தே தா⁴ர்யமாணம் ஸதா³ ஶுபே⁴ ||2-65-25 

யத்³யதி³ச்ச²ஸி வர்ணம் ச தத்ஸர்வம் தா⁴ரயிஷ்யதி |
ஸ்வல்பம் வா யதி³ வா ஸ்தூ²லம் ச²ந்த³தஸ்தே ப⁴விஷ்யதி ||2-65-26

அநிஷ்டக³ந்த⁴ஹரணம் தத்ஸமம் க³ந்த⁴வர்த்³த⁴நம் |
ப்ரதீ³பகர்ம ராத்ரௌ ச கரோதி கமலேக்ஷணே ||2-65-27

ஸம்தாநகஸ்ரஜோ மாலாம் புஷ்பவஸ்த்ராதி³ வாச்யுதம் |
புஷ்பமண்ட³பமுக்²யாநி சிந்திதேந ப்ரதா³ஸ்யதி ||2-65-28

பு³பு⁴க்ஷா வா பிபாஸா வா க்³லாநிர்வாப்யத² வா ஜரா |
தே³வவத்³தா⁴ரயந்த்யாஸ்தே ஸ்வச்ச²ந்தே³ந ப⁴விஷ்யதி ||2-65-29

அநுகீ³தாநி கீ³தாநி தா³ஸ்யத்யபி ச சிந்திதே |
ஸுவாதி³த்ராந்ஸுமது⁴ராம்ஸ்ததை²வ தவ ஸம்மதாந் ||2-65-30

பூர்ணம் ஸம்வத்ஸரே தே³வி புஷ்பமேதத்தவாந்திகாத் |
நிர்வர்த்ஸ்யதே தருவரம் ஸமயே ந ப்ரயாஸ்யதி ||2-65-31

க்ருதிரேஷா ஹி ப⁴த்³ரம் தே பாரிஜாதஸ்ய ஸுப்ரபே⁴ |
நிஸர்க³த꞉ ஸர்க³க்ருதா ஸத்காரார்தே²(அ)ஸுரத்³விஷாம் ||2-65-32

உமா தே³வவரஸ்யேஷ்டா ஹிமாலயஸுதா ஸதீ |
த⁴ரயந்தீஶ்வரீ நித்யம் புஷ்பாண்யேதாநி ஸுப்ரபே⁴ ||2-65-33

அதி³திஶ்ச ஸபௌலோமீ மஹேந்த்³ரஸுரதாரணீ |
ஸாவித்ரீ தே³வமாதா ச ஶ்ரீஶ்ச ஸர்வகு³ணோசிதா ||2-65-34

தே³வபத்ந்யஸ்ததை²வாந்யா தே³வாஶ்ச வஸுதே³வதா꞉ |
ஸம்வத்ஸரபர꞉ கால꞉ ஸர்வேஷாம் ந து ஸம்ஶய꞉ ||2-65-35

ஷோட³ஶஸ்த்ரீஸஹஸ்ராணாம் மத்⁴யே த்வம் க²லு வர்தஸே |
அத்³யேஷ்டாம் வாஸுதே³வஸ்ய வேத்³மி த்வாம் போ⁴ஜநந்தி³நி ||2-65-36

ஸபத்ந்யஸ்தே கு³ணோபேதே ஸர்வா꞉ ஸர்வேஶ்வரப்ரியே |
அவமாநாவஸேகேந த்வயா ஸிக்தாத்³ய பா⁴மிநி ||2-65-37

ப்ரகாஶமத்³ய ஸௌபா⁴க்³யமநிவார்யம் யஶஶ்ச தே |
மந்தா³ரகுஸுமம் த³த்தம் யத்தே மது⁴நிகா⁴திநா ||2-65-38

அத்³ய ஸாத்ரஜிதீ தே³வீ ஜ்ஞாஸ்யதே வரவர்ணிநீ |
ஸௌபா⁴க்³யாத்³யம் ஸதா³ வேத்தி யா(ஆ)த்மாநம் ஸுப⁴க³ம் ஸதீ ||2-65-39

ஸாம்ப³மாதா ச கா³ந்தா⁴ரீ ப⁴ர்யாஶ்சாந்யா மஹாத்மந꞉ |
ஸௌபா⁴க்³யார்தோ²த்³யதாகாங்க்ஷாமத்³ய போ⁴க்ஷ்யந்தி நி꞉ஸ்ப்ருஹா꞉ |2-65-40 

ஸௌபா⁴க்³யைகரதோ² ஜைத்ரஸ்தவ தே³வ்யத்³ய நி꞉ஸ்ருத꞉ |
மநோரத²ரதா²நாம் ய꞉ ஸஹஸ்ரைரபி து³ர்ஜய꞉ ||2-65-41  

அத்³யாஹமவக³ச்சா²மி ஸர்வதா² ஸர்வஶோப⁴நே | 
ஆத்மா த்³விதீய꞉ க்ருஷ்ணாஸ்ய போ⁴ஜே த்வமிதி பா⁴மிநி ||2-65-42

த்ரைலோக்யரத்நஸர்வஸ்வமத³தா³த்³யத்தவாச்யுத꞉ |
ஜீவிதாதிஶயஸ்தேந த்வயா ப்ராப்தோ ஹரிப்ரியே ||2-65-43

நாரதே³நைவமுக்தம் து தத்²யம் வாக்யம் நராதி⁴ப |
தத்ரஸ்தா²꞉ ஶுஶ்ருவு꞉ ப்ரேஷ்யா꞉ ப்ரேஷிதா꞉ ஸத்யபா⁴மயா ||2-65-44

தே³வீநாம் ச ததா²ந்யாஸாம் பத்நீநாம் ச விஶாம்பதே |
த்³ருஷ்ட்வா தா꞉ ஸவிஶேஷம் ச நாரதே³நாப்⁴யுதா³ஹ்ருதம் ||2-65-45 

தச்ச ஶ்ருத்வா ஸுநிகி²லம் ப்ரேஷ்யாபி⁴꞉ ஸ்த்ரீஸ்வபா⁴வத꞉ |
ப்ரகாஶீக்ருதமேவாஸீத்³விஷ்ணோரந்த꞉புரே ததா³ ||2-65-46

கர்ணாகர்நி ததோ தே³ய꞉ கௌலீநமிவ ஸங்க⁴ஶ꞉ |
மந்த்ரயாஞ்சக்ரிரே ஹ்ருஷ்டா ருக்மிண்யதிகு³ணோத³யம் ||2-65-47
அர்ஹேதி புத்ரமாதேதி ஜ்யேஷ்டே²தி ச ஸமாக³தா꞉ |
ப்ராயேண ப்ரவத³ந்தி ஸ்ம ஹ்ருஷ்டா தா³மோத³ரஸ்த்ரிய꞉ ||2-65-48

மம்ருஷே ந ஸபத்ந்யாஸ்து தத்ஸௌபா⁴க்³யகு³ணோத³யம் |
ஸத்யபா⁴மா ப்ரியா நித்யம் விஷ்ணோரதுலதேஜஸ꞉ ||2-65-49

ரூபயௌவநஸம்பந்நா ஸ்வஸௌபா⁴க்³யேந க³ர்விதா |
அபி⁴ம்நவதீ தே³வீ ஶ்ருத்வைவேர்ஷ்யாவஶம் க³தா ||2-65-50

ஸமுத்ஸ்ருஜந்தீ வஸநம் ஸகுங்குமம்
ஶுசிஸ்மிதா ஶுக்லதமைகமம்ஶுகம் |
ஜக்³ராஹ ரோஷாகுலிதேந சேதஸா 
வஹ்நேஸ்ததா³ ஶ்ரீரிவ வர்த்³தி⁴தேந்த⁴நா ||2-65-51

த³ந்த³ஹ்யமாநா ஜ்வலநேந வர்த்³த⁴தா 
ஈர்ஷ்யாஸமுத்தே²ந க³தப்ரபே⁴வ |
க்ரோதா⁴ந்விதா க்ரோத⁴க்³ருஹம் விவிக்தம் 
விவேஶ தாரேவ க⁴நம் ஸதோயம் ||2-65-52

ப³த்³த்⁴வா லலாடே ஹிமசந்த்³ரஶுக்லம் 
து³கூலபட்டம் ப்ரியரோஷசிஹ்நம் |  
பர்யந்ததே³ஶம் ஸரஸேந தே³வீ 
விலிப்ய ஸா லோஹிதசந்த³நேந ||2-65-53

ஸம்ஸ்ம்ருத்ய ஸம்ஸ்ம்ருத்ய ஶிர꞉ ஸரோஷம் 
ப்ரகம்பமாநா ஸமுபோபவிஷ்டா |
தி³ர்கோ⁴பதா⁴நே ஶயநே(அ)பநீய 
விபூ⁴ஷணாந்யேவ நிப³த்³த⁴வேணீ ||2-65-54

அகாரணார்தே²ந விக்ருஷ்யமாணா 
ப்ரேஷ்யா ஜநஸ்யாபி⁴ஜநாந்விதாபி |
விசூர்ணயாமாஸ குஶேஶயம் ஸா 
நி꞉ஶ்வஸ்ய நி꞉ஶ்வஸ்ய நகை²ர்நதப்⁴ரூ꞉  ||2-65-55

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே Vஇஷ்ணுபர்வணி
பாரிஜாதஹரணே பஞ்சஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_65_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 65 - Narada Presents Parijata Flower and  Satyabhama's Anger  
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
October 15, 2008## 

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha pa~nchaShaShTitamo.adhyAyaH 

pArijAtanibaMdhanaH satyAkopaH

janamejaya uvAcha
prAdurbhAve munishreShTha mAthure charitaM shubham |
shR^iNvannaivAdhigachChAmi tR^iptiM kR^iShNasya dhImataH ||2-65-1

dvArakAyAM nivasataH kR^itadArasya ShaDguNam |
charitaM brUhi kR^iShNasya sarvaM hi viditaM tava ||2-65-2

vaishampAyana uvAcha 
janamejaya kR^iShNasya kR^itadArasya bhArata |
nibodha charitaM chitraM tasyaiva sadR^ishaM prabho ||2-65-3

prAptadAro mahAtejA vAsudevaH pratApavAn |
rukmiNyA sahito devyA yayau raivatakaM nR^ipa ||2-65-4

upavAsAvasAnaM hi rukmiNyAH pratipUjayan |
tarpayiShyansvayaM viprA~njagAma madhusUdanaH ||2-65-5

kumArAH prayayustatra putrabhrAtara eva cha |
preShitA vAsudevena nAradasyAbhyanuj~nayA ||2-65-6

ShoDasha strIsahasrANi jagmureva cha dhImataH |
R^iddhyA paramayA rAjanviShNorevAnurUpayA ||2-65-7

tatastatra dvijAtInAM kAmAnprAdAdadhokShajaH |
arthinAM dharmanityAnAM bandinAmiShTavAdinAm ||2-65-8

kalyANanAmagotrANAM mahatAM puNyakarmaNAm |
yaunaiH shrautaishcha mAkhaishcha shuddhAnAM kurunandanaH ||2-65-9

tarpayitvA dvijAnkAmairiShTairiShTaH satAm gatiH |
j~nAtInsaMtarpayAmAsa yathArhaM bhaktavatsalaH ||2-65-10

upavAsAvasAne.atha bhagavAnsa visheShataH |
bahu mene priyAM bhAryAM rukmiNIM bhIShmakAtmajAm ||2-65-11

vasatastasya kR^iShNasya sadArasyAmitaujasaH |
sahAsInasya rukmiNyA nArado.abhyAyayau muniH ||2-65-12

AgataM chAprameyAtmA munimindrAnujastadA |
shAstradR^iShTena vidhinA archayAmAsa keshavaH ||2-65-13

so.archito vAsudevena munirarchya tamaH satAm |
pArijAtataroH puShpaM dadau kR^iShNAya bhArata ||2-65-14

tadvR^ikSharAjakusumaM rukmiNyAH pradadau hariH |  
pArshvasthA sA hi kR^iShNasya bhojyA naravarAbhavat ||2-65-15

pratigR^ihya tu tatpuShpaM kAmAraNiraninditA |
shirasyamalapatrAkShI dadau kR^iShNe~NgitAnugA ||2-65-16

trailokyarUpasarvasvaM nArAyaNamanoharA |
shushubhe devapuShpeNa dviguNaM bhaiShmakI tadA ||2-65-17

tAM nAradastathovAcha munirbrahmasutastadA |
tavaivaupayikaM puShpamekaM devi pativrate ||2-65-18

ala~NkR^itaM puShpametatsaMsargAttava sarvathA |
atyarhA cha matA me tvametatpuShpAddhR^itavrate ||2-65-19

kalyANaguNasaMpanne satataM bhartR^ivatsale |
amlAnametatsatataM puShpaM bhavati kAmini ||2-65-20

saMvatsaraparaM kAlaM kAlaj~ne guNasaMmate |
IpsitAnapi gandhAMshcha dadAti vadatAM vare ||2-65-21

shItoShNe chechChite devi puShpametatprayachChati |
sravatyapi rasAndevi manasA kA~NkShitAnvarAn ||2-65-22

sevyamAnaM cha saubhAgyaM dadAti varavarNini |
sravatyapi tathA gandhAnIpsitAnprItivarddhanAn ||2-65-23

yAni yAni cha puShpANi tvaM devyabhilaShiShyasi |
kusumaM vR^ikSharAjasya tAni tAni pradAsayati ||2-65-24

etadeva bhagAdhAnaM dharmiShThe putradaM tathA |
matiM cha nAshubhe dhatte dhAryamANaM sadA shubhe ||2-65-25 

yadyadichChasi varNaM cha tatsarvaM dhArayiShyati |
svalpaM vA yadi vA sthUlaM Chandataste bhaviShyati ||2-65-26

aniShTagandhaharaNaM tatsamaM gandhavarddhanam |
pradIpakarma rAtrau cha karoti kamalekShaNe ||2-65-27

saMtAnakasrajo mAlAM puShpavastrAdi vAchyutam |
puShpamaNDapamukhyAni chintitena pradAsyati ||2-65-28

bubhukShA vA pipAsA vA glAnirvApyatha vA jarA |
devavaddhArayantyAste svachChandena bhaviShyati ||2-65-29

anugItAni gItAni dAsyatyapi cha chintite |
suvAditrAnsumadhurAMstathaiva tava saMmatAn ||2-65-30

pUrNaM saMvatsare devi puShpametattavAntikAt |
nirvartsyate taruvaraM samaye na prayAsyati ||2-65-31

kR^itireShA hi bhadraM te pArijAtasya suprabhe |
nisargataH sargakR^itA satkArArthe.asuradviShAm ||2-65-32

umA devavarasyeShTA himAlayasutA satI |
dharayantIshvarI nityaM puShpANyetAni suprabhe ||2-65-33

aditishcha sapaulomI mahendrasuratAraNI |
sAvitrI devamAtA cha shrIshcha sarvaguNochitA ||2-65-34

devapatnyastathaivAnyA devAshcha vasudevatAH |
saMvatsaraparaH kAlaH sarveShAM na tu saMshayaH ||2-65-35

ShoDashastrIsahasrANAM madhye tvaM khalu vartase |
adyeShTAM vAsudevasya vedmi tvAM bhojanandini ||2-65-36

sapatnyaste guNopete sarvAH sarveshvarapriye |
avamAnAvasekena tvayA siktAdya bhAmini ||2-65-37

prakAshamadya saubhAgyamanivAryaM yashashcha te |
mandArakusumaM dattaM yatte madhunighAtinA ||2-65-38

adya sAtrajitI devI j~nAsyate varavarNinI |
saubhAgyAdyaM sadA vetti yA.a.atmAnaM subhagaM satI ||2-65-39

sAmbamAtA cha gAndhArI bharyAshchAnyA mahAtmanaH |
saubhAgyArthodyatAkA~NkShAmadya bhokShyanti niHspR^ihAH |2-65-40 

saubhAgyaikaratho jaitrastava devyadya niHsR^itaH |
manoratharathAnAM yaH sahasrairapi durjayaH ||2-65-41  

adyAhamavagachChAmi sarvathA sarvashobhane | 
AtmA dvitIyaH kR^iShNAsya bhoje tvamiti bhAmini ||2-65-42

trailokyaratnasarvasvamadadAdyattavAchyutaH |
jIvitAtishayastena tvayA prApto haripriye ||2-65-43

nAradenaivamuktaM tu tathyaM vAkyaM narAdhipa |
tatrasthAH shushruvuH preShyAH preShitAH satyabhAmayA ||2-65-44

devInAM cha tathAnyAsAM patnInAM cha vishAMpate |
dR^iShTvA tAH savisheShaM cha nAradenAbhyudAhR^itam ||2-65-45 

tachcha shrutvA sunikhilaM preShyAbhiH strIsvabhAvataH |
prakAshIkR^itamevAsIdviShNorantaHpure tadA ||2-65-46

karNAkarni tato deyaH kaulInamiva sa~NghashaH |
mantrayA~nchakrire hR^iShTA rukmiNyatiguNodayam ||2-65-47
arheti putramAteti jyeShTheti cha samAgatAH |
prAyeNa pravadanti sma hR^iShTA dAmodarastriyaH ||2-65-48

mamR^iShe na sapatnyAstu tatsaubhAgyaguNodayam |
satyabhAmA priyA nityaM viShNoratulatejasaH ||2-65-49

rUpayauvanasampannA svasaubhAgyena garvitA |
abhimnavatI devI shrutvaiverShyAvashaM gatA ||2-65-50

samutsR^ijantI vasanaM saku~NkumaM
shuchismitA shuklatamaikamaMshukam |
jagrAha roShAkulitena chetasA 
vahnestadA shrIriva varddhitendhanA ||2-65-51

dandahyamAnA jvalanena varddhatA 
IrShyAsamutthena gataprabheva |
krodhAnvitA krodhagR^ihaM viviktaM 
vivesha tAreva ghanaM satoyam ||2-65-52

baddhvA lalATe himachandrashuklaM 
dukUlapaTTaM priyaroShachihnam |  
paryantadeshaM sarasena devI 
vilipya sA lohitachandanena ||2-65-53

saMsmR^itya saMsmR^itya shiraH saroShaM 
prakaMpamAnA samupopaviShTA |
dirghopadhAne shayane.apanIya 
vibhUShaNAnyeva nibaddhaveNI ||2-65-54

akAraNArthena vikR^iShyamANA 
preShyA janasyAbhijanAnvitApi |
vichUrNayAmAsa kusheshayaM sA 
niHshvasya niHshvasya nakhairnatabhrUH  ||2-65-55

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe ViShNuparvaNi
pArijAtaharaNe pa~nchaShaShTitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்