Thursday 8 October 2020

க்ருஷ்ணேன பா⁴மாக்ரோத⁴காரணப்ரஷ்²ன꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 122 (123) - 066 (67)

அத² ஷட்ஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

க்ருஷ்ணேன பா⁴மாக்ரோத⁴காரணப்ரஷ்²ன꞉

Sathyabama and Krishna

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
உபவிஷ்டம் முனிம் ஜ்ஞாத்வா ருக்மிண்யா ஸஹ கேஷ²வ꞉ |
நிஷ்²சக்ராமாப்ரமேயாத்மா வ்யபதே³ஷே²ன ஸர்வவித் ||2-66-1

ஜகா³ம த்வரிதஷ்²சைவ ஸத்யபா⁴மாக்³ருஹம் மஹத் |
ரம்யே ரைவதகோத்³தே³ஷே² நிர்மிதம் விஷ்²வகர்மணா ||2-66-2

அபி⁴மானவதீமிஷ்டாம் ப்ராணைரபி க³ரீயஸீம் |
ஜானன்ஸாத்ராஜிதீம் விஷ்ணுர்விவேஷ² ஷ²னகைரிவ ||2-66-3

ருஷிதாமிவ தாம் தே³வீம் ஸ்னேஹாத்ஸங்கல்பயன்னிவ |
பீ⁴தபீ⁴த꞉ ஸ ஷ²னகைர்விவேஷ² மது⁴ஸூத³ன꞉ ||2-66-4

ஸேவகம் த்³வாரதே³ஷே² து திஷ்டே²த்யுக்த்வா விவேஷ² ஹ |
நாரத³ஸ்யோபசாரார்த²ம் ப்ரத்³யும்னம் விநியுஜ்ய ஸ꞉ ||2-66-5

ஸ த³த³ர்ஷ² ப்ரியாம் தூ³ராத்க்ரோதா⁴கா³ரக³தாம் ததா³ |
ப்ரேக்ஷ்யாமிவ ஸ்தி²தாம் கோபாந்நி꞉ஷ்²வஸந்தீம் முஹுர்முஹு꞉ ||2-66-6

கரஜாக்³ராவலீட⁴ம் து பங்கஜம் முக²பங்கஜே |
ஸம்ஷ்²லேஷயித்வா நி꞉ஷ்²வஸ்ய விஹஸந்தீம் புன꞉ புன꞉ ||2-66-7

கிஞ்சிதா³குலிதாக்³ரேண சரணேன வஸுந்த⁴ராம் |
க்ருத்வா ப்ருஷ்டே²(அ)த² வத³னம் விஹரந்தீம் புன꞉ புன꞉ ||2-66-8

கரபத்³மே புன꞉ ஸவ்யே முக²பத்³மம் நிவேஷ்²ய ச |
வனிதாம் சாருஸர்வாங்கீ³ம் த்⁴யாயந்தீம் கமலேக்ஷணாம் ||2-66-9

ஸரஸம் சந்த³னம் க்³ருஹ்ய ப்ரேஷ்யாஹஸ்தாத³னிந்தி³தாம் |
ப்ரஹ்ராத³யித்வா ஹ்ருத³யம் க்ஷிபந்தீம் நிர்த³யம் புன꞉ ||2-66-10

புனருத்தா²ய ஷ²யனாத்பதந்தீம் ச புன꞉ புன꞉ |
தாஸ்தாஷ்²சேஷ்டா꞉ ப்ரியாயாஷ்²ச ததா²ன்யா த³த்³ருஷே² ஹரி꞉ ||2-66-11

அவகு³ண்ட்²ய யதா³ வக்த்ரமுபதா⁴னே ந்யவேஷ²யத் |
இத³மந்தரமித்யேவம் ததா³ க³த்வா ஜனார்த³ன꞉ ||2-66-12

ப்ரேஷ்யாஜனம் ஸ ஸஞ்ஜ்ஞாய அனாக்²யேயோ(அ)ஸ்மி ஸஞ்ஜ்ஞயா |
ஸ ஷ²ங்கிதப்ரசாரஷ்²ச வாரிதோ(அ)ன்வக³மத்ஸ தாம் ||2-66-13

க்³ரஹாய வ்யஜனம் சைவ ஸ்தி²த்வா ஸ பரிபார்ஷ்²வத꞉ |
ஷ²னைரிவாஸ்ருஜத்³வாதம் ஜஹாஸ ஷ²னகைரிவ ||2-66-14

ஸ பாரிஜாதபுஷ்பஸ்ய ஸம்ஸர்கா³த³னுவாஸித꞉ |
ப³பா⁴ர ப⁴க³வான்க³ந்த⁴ம் தி³வ்யம் மானுஷது³ர்லப⁴ம் ||2-66-15

அத்யத்³பு⁴தம் ஸுக³ந்த⁴ம் ச ஜிக்⁴ரித்வா விஸ்மயான்விதா |
அபாவ்ருணோன்முக²ம் ஸத்யா கிமேததி³தி சாப்³ரவீத் ||2-66-16

ஸோத்தி²தா ப்ருஷ்ட²தோ தே³வமபஷ்²யந்தீ ஷு²சிஸ்மிதா |
பர்யப்ருச்ச²த³தோ² ப்ரேஷ்யா க³ந்த⁴ஸ்ய ப்ரப⁴வே ததா³ ||2-66-17

தா꞉ ப்ருஷ்தாஸ்த்வப்ரபா⁴ஷந்த்யோ ஜானுப்⁴யாம் த⁴ரணீம் க³தா꞉ |
அதோ⁴முக்²யஸ்ததஸ்தஸ்து²꞉ க்ருதாஞ்ஜலிபுடாஸ்ததா³ ||2-66-18

தத³பூர்வமத்³ருஷ்ட்வைவ க³ந்த⁴ம் முஞ்சதி மேதி³னீ |
கத²மேகதரஸ்தஸ்யா க³ந்தோ⁴(அ)யமிதி தத்க²லு ||2-66-19

கிம் த்வித³ம் ஸ்யாதி³தி ச ஸா விவேக்ஷந்தீ ஸமந்தத꞉ |
த³த்³ருஷே² கேஷ²வம் தே³வீ ஸஹஸா லோகபா⁴வனம் ||2-66-20

யுஜ்யதீதி ததோவாச ஸஹஸாஸ்ராவிலேக்ஷணா |
அவதிக்தேவ ரோஷேண ப³பூ⁴வ ப்ரணயான்விதா ||2-66-21

ஸா ப்ரஸ்பு²ரிதசார்வோஷ்டீ² நி꞉ஷ்²வஸ்யாதோ⁴முகீ² ததா³ |
முஹூர்தமஸிதாபாங்கீ³ தஸ்தா²வன்யமுகீ² ஷு²பா⁴ ||2-66-22

நிப³த்⁴ய ப்⁴ருகுடிம் வாமாம் ஸம்யக்³விக்ஷிப்ய லோசனே |
நிவேஷ்²ய வத³னம் ஹஸ்தே ஷோ²ப⁴ஸீத்யப்³ரவீத்³த⁴ரிம் ||2-66-23

தஸ்யா꞉ ஸுஸ்ராவ நேத்ராப்⁴யாம் வாரி ப்ரணயகோபஜம் |
குஷே²ஷ²யபலாஷா²ப்⁴யாமவஷ்²யாயஜலம் யதா² ||2-66-24

ஸமுத்பத்ய ஜலம் தத்ர பதிதம் வத³னாம்பு³ஜாத் |
ப்ரதிஜக்³ராஹ பத்³மாக்ஷ꞉ கராப்⁴யாமதிஸத்வர꞉ ||2-66-25

அதோ²ரஸி பதத்தோயம் ஸ்ரீவத்ஸாங்கோ(அ)ம்பு³ஜேக்ஷண꞉ |
ப்ரியாநயனஜம் தே³வ꞉ பரிம்ருஜ்யேத³மப்³ரவீத் ||2-66-26

ஸ்ரவத்யஸிதபத்ராக்ஷி கிமர்த²ம் தவ பா⁴மினி |
தோயம் ஸுந்த³ரி நேத்ராப்⁴யாம் புஷ்கராப்⁴யாமிவோத³கம் ||2-66-27

ப்ரபா⁴தே புர்ணசந்த்³ரஸ்ய மத்⁴யாஹ்னே பங்கஜஸ்ய ச |
பி³ப⁴ர்தி தவ கிம் வக்த்ரம் வபுஸ்தவ மனோஹரே ||2-66-28

கிமர்த²ம் கௌங்குமம் வாஸோ மஹாராஜதமேவ ச |
நானுக்³ருஹ்ணாஸி ஸுஷ்²ரோணி ஷு²க்லம் வாஸோ(அ)னுக்³ருஹ்யதே ||2-66-29

வாஸஸ்யேதே தவாபீ⁴ஷ்டே மஹாரஜதகௌங்குமே |
தே³வாபி⁴க³மநாதூ³ர்த்⁴வம் ஷு²க்லம் நேஷ்டம் ஹி தத்ஸ்த்ரியா ||2-66-30

கிஞ்சாநாப⁴ரணம் கா³த்ரம் ஸுகா³த்ரி தவ கத்²யதாம் |
சித்ரகஸ்தா²னமாக்ராந்தம் கஸ்மாத³வரவர்ணினி ||2-66-31

ஷ்²வேதேன தவ பாதே³ன வாஸஸா ப்ரியத³ர்ஷ²னே |
லலாடம் ஸேவ்யதே கஸ்மாச்சந்த³னேன ஸுக³ந்தி⁴னா ||2-66-32

ஸரஸேனாயதாபாங்கி³ காந்தேன ஹ்ருத³யப்ரியே |
ப்ரபோ⁴பமர்த³ம் கேனாபி காரணேனானனஸ்ய ச |
கரோஷி மம வாத்யர்த²ம் மனோ க்³லாபயஸி ப்ரியே ||2-66-33

ப்ரஸ்ருதஷ்²சந்த³னரஸ꞉ கபோலப்ரணயீ தவ |
பத்ரலேகா²ஸபத்னத்வம் ப்ராப்தோ நாதிவிராஜதே ||2-66-34

ரத்னைஷ்²சாப⁴ரணைர்முக்தா தவ க்³ரீவா ந ஷோ²ப⁴தே |
க்³ரஹநக்ஷத்ரரஹிதா த்³யௌரிவாவ்யக்தஷா²ரதீ³ ||2-66-35

பூர்ணசந்த்³ரஸபத்னேன ஸ்மேரேணாப³ஹுபா⁴ஷிணா |
கிமு நோ பா⁴ஷஸே மாத்³ய முகே²னோத்பலக³ந்தி⁴னா ||2-66-36

அர்தா⁴க்ஷ்ணாபி ஹி தாவன்மாம் கிமர்த²ம் ந நிரீக்ஷஸே |
முஞ்சஸ்யேவ ஸநிஷ்²வாஸம் தோயமஞ்ஜனது³ர்தி³னம் ||2-66-37

அலமிந்தீ³வரஷ்²யாமே ருதி³தேன மனஸ்வினீ |
ஜலமஞ்ஜனகல்மாஷம் மா மோக்ஷீரானனத்³விஷம் ||2-66-38

த்வதீ³யோ(அ)ஹம் யதா³ தே³வி க்²யாதோ ஜக³தி கிங்கர꞉ |
ந ஜ்ஞாபயஸி கிம் மாம் த்வம் புரேவ வரவர்ணினி ||2-66-39

கிமகார்ஷமஹம் தே³வி விப்ரியம் தவ பா⁴மினி |
யேனாதிமாத்ரமாத்மானமாயாஸயஸி ஸுந்த³ரி ||2-66-40

மனஸா கர்மணா வாசா ந த்வாமதிசராம்யஹம் |
ஸர்வதா² ஸர்வசார்வஞ்கி³ ஸத்யமேதத்³ப்³ரவாம்யஹம் ||2-66-41

ப³ஹுமானோபமாந்யாஸு ஸ்த்ரீஷு ஸர்வாஸு ஷோ²ப⁴னே |
ஸ்னேஹஷ்²ச ப³ஹுமானஷ்²ச த்வாம்ருதே(அ)ந்யாஸு நாஸ்தி மே ||2-66-42

நைவ த்வாம் மத³னோ ஜஹ்யான்ம்ருதே(அ)பி மயி மாமக꞉ |
இதி மே நிஷ்²சிதம் வித்³தி⁴ சேத꞉ ஸுரஸுதோபமே ||2-66-43

க்ஷமாத³யஷ்²ச மேதி³ன்யாம் ஷ²ப்³தா³த்³யாஷ்²சாம்ப³ரே கு³ணா꞉ |
த்⁴ருவம் பங்கஜக³ர்பா⁴பே⁴ த்வயி ஸ்னேஹஸ்ததா² மம ||2-66-44

ருசிரக்³னௌ யதா² தி³வ்யா ப்ரபா⁴ சைவ தி³வாகரே |
காந்திஷ்²ச ஷா²ஷ்²வதீ சந்த்³ரே ஸ்னேஹஸ்த்வயி ததா² மம ||2-66-45

ஏவம்வாதி³னமாத்மேஷ்டம் ஸத்யபா⁴மா ஜனார்த³னம் |
ஷ²னைருவாச நேத்ராப்⁴யாம் ப்ரம்ருஜ்ய ஸுப⁴கா³ ஜலம் ||2-66-46

மதீ³யஸ்த்வமிதி ஹ்யாஸீன்மம நித்யம் மன꞉ ப்ரபோ⁴ |
அத்³ய ஸாதா⁴ரணம் ஸ்னேஹம் த்வயி தாவத்³க³தாஸ்ம்யஹம் ||2-66-47

நாஜ்ஞாஸிஷமஹம் பூர்வமநித்யம் காலபர்யயம் |
அத்³ய லோகக³திம் க்ருத்ஸ்நாமவக³ச்சா²மி ந த்⁴ருவம் ||2-66-48

அம்ருதாயா த்³விதீயோ(அ)பி ஜன்மௌ ஹி மம ஸர்வதா² | 
கிமத்ர ப³ஹுனோக்தேன ஹ்ருத³யம் வேத்³மி தே(அ)ச்யுத ||2-66-49

வாங்மாத்ரமேவ பஷ்²யாமி மாது⁴ர்யம் ஸம்ப்ரயுஜ்யஸே |
மயி ஸ்னேஹஷ்²ச க்ருதகஸ்தவான்யத்ர ந க்ருத்ரிம꞉ ||2-66-50

ருஜுஸ்வபா⁴வாம் ப⁴க்தாம் ச ஸர்வதா² புருஷோத்தம |
அவஜானாஸி ஜானன்மாம் கைதவீம் வ்ருத்திமாஸ்தி²த꞉ ||2-66-51

ஏதாவத்க²லு பர்யாப்தம் த்³ருஷ்டம் த்³ரஷ்டவ்யமவ்யயம் |
ஷ்²ருதம் சாப்யத² யச்ச்²ராவ்யம் த்³ருஷ்ட꞉ ஸ்னேஹப²லோத³ய꞉ ||2-66-52

யதி³ த்வஹமனுக்³ராஹ்யா மாமனுஜ்ஞாதுமர்ஹஸி |
தபஸ்யே(அ)ஹம் பரம் க்ருத்வா நிஷ்²சயம் புருஷோத்தம ||2-66-53

ப⁴ர்துஷ்²ச²ந்தே³ன நாரீணாம் தபோ வா வ்ரதகானி வா |
நிஷ்ப²லம் க²லு யத்³ப⁴ர்துரச்ச²ந்தே³ன க்ரியேத ஹி ||2-66-54

இதீத³முக்த்வா புனரேவ ஷோ²ப⁴னா
முமோச தோயம் நயனோத்³ப⁴வம்ஸதீ |
க்³ரஹாய பீதம் ஹரிவாஸஸ꞉ ஷு²பா⁴
படாந்தமாதா³ய முகே² ஷு²சிஸ்மிதா ||2-66-55

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
பாரிஜாதஹரணே ஷட்ஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_66_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 66 - Krishna Enquires Satyabhama
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
October 16, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------
 
atha ShaTShaShTitamo.adhyAyaH

kR^iShNena bhAmAkrodhakAraNaprashnaH

vaishampAyana uvAcha 
upaviShTaM muniM j~nAtvA rukmiNyA saha keshavaH |
nishchakrAmAprameyAtmA vyapadeshena sarvavit ||2-66-1

jagAma tvaritashchaiva satyabhAmAgR^ihaM mahat |
ramye raivatakoddeshe nirmitaM vishvakarmaNA ||2-66-2

abhimAnavatImiShTAM prANairapi garIyasIm |
jAnansAtrAjitIM viShNurvivesha shanakairiva ||2-66-3

ruShitAmiva tAM devIM snehAtsa~Nkalpayanniva |
bhItabhItaH sa shanakairvivesha madhusUdanaH ||2-66-4

sevakaM dvAradeshe tu tiShThetyuktvA vivesha ha |
nAradasyopachArArthaM pradyumnaM viniyujya saH ||2-66-5

sa dadarsha priyAM dUrAtkrodhAgAragatAM tadA |
prekShyAmiva sthitAM kopAnniHshvasantIM muhurmuhuH ||2-66-6

karajAgrAvalIDhaM tu pa~NkajaM mukhapa~Nkaje |
saMshleShayitvA niHshvasya vihasantIM punaH punaH ||2-66-7

kiMchidAkulitAgreNa charaNena vasundharAm |
kR^itvA pR^iShThe.atha vadanaM viharantIM punaH punaH ||2-66-8

karapadme punaH savye mukhapadmaM niveshya cha |
vanitAM chArusarvA~NgIM dhyAyantIM kamalekShaNAm ||2-66-9

sarasaM chandanaM gR^ihya preShyAhastAdaninditAm |
prahrAdayitvA hR^idayaM kShipantIM nirdayaM punaH ||2-66-10

punarutthAya shayanAtpatantIM cha punaH punaH |
tAstAshcheShTAH priyAyAshcha tathAnyA dadR^ishe hariH ||2-66-11

avaguNThya yadA vaktramupadhAne nyaveshayat |
idamantaramityevaM tadA gatvA janArdanaH ||2-66-12

preShyAjanaM sa saMj~nAya anAkhyeyo.asmi sa~nj~nayA |
sa sha~NkitaprachArashcha vArito.anvagamatsa tAm ||2-66-13

grahAya vyajanaM chaiva sthitvA sa paripArshvataH |
shanairivAsR^ijadvAtaM jahAsa shanakairiva ||2-66-14

sa pArijAtapuShpasya saMsargAdanuvAsitaH |
babhAra bhagavAngandhaM divyaM mAnuShadurlabham ||2-66-15

atyadbhutaM sugandhaM cha jighritvA vismayAnvitA |
apAvR^iNonmukhaM satyA kimetaditi chAbravIt ||2-66-16

sotthitA pR^iShThato devamapashyantI shuchismitA |
paryapR^ichChadatho preShyA gandhasya prabhave tadA ||2-66-17

tAH pR^iShtAstvaprabhAShantyo jAnubhyAM dharaNIM gatAH |
adhomukhyastatastasthuH kR^itA~njalipuTAstadA ||2-66-18

tadapUrvamadR^iShTvaiva gandhaM mu~nchati medinI |
kathamekatarastasyA gandho.ayamiti tatkhalu ||2-66-19

kiM tvidaM syAditi cha sA vivekShantI samantataH |
dadR^ishe keshavaM devI sahasA lokabhAvanam ||2-66-20

yujyatIti tatovAcha sahasAsrAvilekShaNA |
avatikteva roSheNa babhUva praNayAnvitA ||2-66-21

sA prasphuritachArvoShThI niHshvasyAdhomukhI tadA |
muhUrtamasitApA~NgI tasthAvanyamukhI shubhA ||2-66-22

nibadhya bhrukuTiM vAmAM samyagvikShipya lochane |
niveshya vadanaM haste shobhasItyabravIddharim ||2-66-23

tasyAH susrAva netrAbhyAM vAri praNayakopajam |
kusheshayapalAshAbhyAmavashyAyajalaM yathA ||2-66-24

samutpatya jalaM tatra patitaM vadanAmbujAt |
pratijagrAha padmAkShaH karAbhyAmatisatvaraH ||2-66-25

athorasi patattoyaM srIvatsA~Nko.ambujekShaNaH |
priyAnayanajaM devaH parimR^ijyedamabravIt ||2-66-26

sravatyasitapatrAkShi kimarthaM tava bhAmini |
toyaM sundari netrAbhyAM puShkarAbhyAmivodakam ||2-66-27

prabhAte purNachandrasya madhyAhne pa~Nkajasya cha |
bibharti tava kiM vaktraM vapustava manohare ||2-66-28

kimarthaM kauMkumaM vAso mahArAjatameva cha |
nAnugR^ihNAsi sushroNi shuklaM vAso.anugR^ihyate ||2-66-29

vAsasyete tavAbhIShTe mahArajatakau~Nkume |
devAbhigamanAdUrdhvaM shuklaM neShTaM hi tatstriyA ||2-66-30

ki~nchAnAbharaNaM gAtraM sugAtri tava kathyatAm |
chitrakasthAnamAkrAntaM kasmAdavaravarNini ||2-66-31

shvetena tava pAdena vAsasA priyadarshane |
lalATaM sevyate kasmAchchandanena sugandhinA ||2-66-32

sarasenAyatApA~Ngi kAntena hR^idayapriye |
prabhopamardaM kenApi kAraNenAnanasya cha |
karoShi mama vAtyarthaM mano glApayasi priye ||2-66-33

prasR^itashchandanarasaH kapolapraNayI tava |
patralekhAsapatnatvaM prApto nAtivirAjate ||2-66-34

ratnaishchAbharaNairmuktA tava grIvA na shobhate |
grahanakShatrarahitA dyaurivAvyaktashAradI ||2-66-35

pUrNachandrasapatnena smereNAbahubhAShiNA |
kimu no bhAShase mAdya mukhenotpalagandhinA ||2-66-36

ardhAkShNApi hi tAvanmAM kimarthaM na nirIkShase |
mu~nchasyeva sanishvAsaM toyama~njanadurdinam ||2-66-37

alamindIvarashyAme ruditena manasvinI |
jalama~njanakalmAShaM mA mokShIrAnanadviSham ||2-66-38

tvadIyo.ahaM yadA devi khyAto jagati ki~NkaraH |
na j~nApayasi kiM mAM tvaM pureva varavarNini ||2-66-39

kimakArShamahaM devi vipriyaM tava bhAmini |
yenAtimAtramAtmAnamAyAsayasi suMdari ||2-66-40

manasA karmaNA vAchA na tvAmaticharAmyaham |
sarvathA sarvachArva~ngi satyametadbravAmyaham ||2-66-41

bahumAnopamAnyAsu strIShu sarvAsu shobhane |
snehashcha bahumAnashcha tvAmR^ite.anyAsu nAsti me ||2-66-42

naiva tvAM madano jahyAnmR^ite.api mayi mAmakaH |
iti me nishchitaM viddhi chetaH surasutopame ||2-66-43

kShamAdayashcha medinyAM shabdAdyAshchAmbare guNAH |
dhruvaM pa~NkajagarbhAbhe tvayi snehastathA mama ||2-66-44

ruchiragnau yathA divyA prabhA chaiva divAkare |
kAntishcha shAshvatI chandre snehastvayi tathA mama ||2-66-45

evaMvAdinamAtmeShTaM satyabhAmA janArdanam |
shanairuvAcha netrAbhyAM pramR^ijya subhagA jalam ||2-66-46

madIyastvamiti hyAsInmama nityaM manaH prabho |
adya sAdhAraNaM snehaM tvayi tAvadgatAsmyaham ||2-66-47

nAj~nAsiShamahaM pUrvamanityaM kAlaparyayam |
adya lokagatiM kR^itsnAmavagachChAmi na dhruvam ||2-66-48

amR^itAyA dvitIyo.api janmau hi mama sarvathA | 
kimatra bahunoktena hR^idayaM vedmi te.achyuta ||2-66-49

vA~NmAtrameva pashyAmi mAdhuryaM saMprayujyase |
mayi snehashcha kR^itakastavAnyatra na kR^itrimaH ||2-66-50

R^ijusvabhAvAM bhaktAM cha sarvathA puruShottama |
avajAnAsi jAnanmAM kaitavIM vR^ittimAsthitaH ||2-66-51

etAvatkhalu paryAptaM dR^iShTaM draShTavyamavyayam |
shrutaM chApyatha yachChrAvyaM dR^iShTaH snehaphalodayaH ||2-66-52

yadi tvahamanugrAhyA mAmanuj~nAtumarhasi |
tapasye.ahaM paraM kR^itvA nishchayaM puruShottama ||2-66-53

bhartushChandena nArINAM tapo vA vratakAni vA |
niShphalaM khalu yadbharturachChandena kriyeta hi ||2-66-54

itIdamuktvA punareva shobhanA
mumocha toyaM nayanodbhavaMsatI |
grahAya pItaM harivAsasaH shubhA
paTAntamAdAya mukhe shuchismitA ||2-66-55

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
pArijAtaharaNe ShaTShaShTitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்