Thursday 17 September 2020

ருக்மிபராஜய꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 116 (117) - 060 (61)

அத² ஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ருக்மிபராஜய꞉

Krishna fighting

வைஶம்பாயந உவாச 
க்ருஷ்ணேந ஹ்ரியமாணாம் தாம் ருக்மீ ஶ்ருத்வா து ருக்மிணீம் |
ப்ரதிஜ்ஞாமகரோத்க்ருத்³த³꞉ ஸமக்ஷம் பீ⁴ஷ்மகஸ்ய ஹ ||2-60-1

[ ருக்ம்யுவாச ]
அஹத்வா யுதி⁴ கோ³விந்த³மநாநீய ச ருக்மிணீம் |
குண்டி³நம் ந ப்ரவேக்ஷ்யாமி ஸத்யமேதத்³ப்³ரவீம்யஹம் ||2-60-2

ஆஸ்தா²ய ஸ ரத²ம் வீர꞉ ஸமுத³க்³ராயுத⁴த்⁴வஜம் |
ஜவேந ப்ரயயௌ க்ருத்³தோ⁴ ப³லேந மஹதா வ்ருத꞉ ||2-60-3

தமந்வயுர்ந்ருபாஶ்சைவ த³க்ஷிணாபத²வர்திந꞉ |
க்ராதோ²(அ)ம்ஶுமாஞ்ச்²ருதர்வா ச வைணுதா³ரிஶ்ச வீர்யவாந் ||2-60-4

பீ⁴ஷ்மகஸ்ய ஸுதாஶ்சாந்யே ரதே²ந ரதி²நாம் வரா꞉ |
க்ரத²கைஶிகமுக்²யாஶ்ச ஸர்வ ஏவ மஹாரதா²꞉ ||2-60-5

தே க³த்வா தூ³ரமத்⁴வாநம் ஸரிதம் நர்மதா³மநு |
கோ³விந்த³ம் த³த்³ருஶு꞉ க்ருத்³தா⁴꞉ ஸஹைவ ப்ரியயா ஸ்தி²தம் ||2-60-6

அவஸ்தா²ப்ய ச தத்ஸைந்யம் ருக்மீ மத³ப³லாந்வித꞉ |
சிகீர்ஷுர்த்³வைரத²ம் யுத்³த⁴மப்⁴யயாந்மது⁴ஸூத³நம் ||2-60-7

ஸ விவ்யாத⁴ சது꞉ஷஷ்ட்யா கோ³விந்த³ம் நிஶிதை꞉ ஶரை꞉ |
தம் ப்ரத்யவித்⁴யத்ஸப்தத்யா பா³ணைர்யுதி⁴ ஜநார்த³ந꞉ ||2-60-8

பதமாநஸ்ய சிச்சே²த³ த்⁴வஜம் சாஸ்ய மஹாப³ல꞉ |
ஜஹார ச ஶிர꞉ காயாத்ஸாரதே²ஸ்தஸ்ய வீர்யவாந் ||2-60-9

தம் க்ருச்ச்²ரக³தமாஜ்ஞாய பரிவவ்ருர்ஜநார்த³நம் |
தா³க்ஷிணாத்யா ஜிகா⁴ம்ஸந்தோ ராஜாந꞉ ஸர்வ ஏவ ஹி ||2-60-10

தமம்ஶுமாந்மஹாபா³ஹுர்விவ்யாத⁴ த³ஶபி⁴꞉ ஶரை꞉ |
ஶ்ருதர்வா பஞ்சபி⁴꞉ க்ருத்³தோ⁴ வைணுதா³ரிஶ்ச ஸப்தபி⁴꞉ ||2-60-11

ததோ(அ)ம்ஶுமந்தம் கோ³விந்தோ³ பி³பே⁴தோ³ரஸி வீர்யவாந் |
நிஶஸாத³ ரதோ²பஸ்தே² வ்யதி²த꞉ ஸ நராதி⁴ப꞉ ||2-60-12

ஶ்ருதர்வணோ ஜகா⁴நாஶ்வாம்ஶ்சதுர்பி⁴ஶ்சதுர꞉ ஶரை꞉ |
வேணுதா³ரோர்த்⁴வஜம் சி²த்த்வா பு⁴ஜம் விவ்யாத⁴ த³க்ஷிணம் ||2-60-13

ததை²வ ச ஶ்ருதர்வாணம் ஶரைர்விவ்யாத⁴ பஞ்சபி⁴꞉ |
ஶிஶ்ரியே ஸ த்⁴வஜம் ஶாந்தோ ந்யஷீத³ச்ச வ்யதா²ந்வித꞉ ||2-60-14

முஞ்சந்த꞉ ஶரவர்ஷாணி வாஸுதே³வம் ததோ(அ)ப்⁴யயு꞉ |
க்ரத²கைஶிகமுக்²யாஶ்ச ஸர்வ ஏவ மஹாரதா²꞉ ||2-60-15

பா³ணாஇர்பா³ணாம்ஶ்ச சிச்சே²த³ தேஷாம் யுதி⁴ ஜநார்த³ந꞉ |
ஜகா⁴ந சைஷாம் ஸம்ரப்³த⁴꞉ பதமாநஶ்ச தாஞ்ச²ராந் ||2-60-16

புநராந்யாம்ஶ்சது꞉ஷஷ்ட்யா ஜகா⁴ந நிஶிதை꞉ ஶரை꞉ |
க்ருத்³தா⁴நாபததோ வீராநத்³ரிவத்ஸ மஹாப³ல꞉ ||2-60-17

வித்³ருதம் ஸ்வப³லம் த்³ருஷ்ட்வா ருக்மீ க்ரோத⁴வஶம்க³த꞉ |
பஞ்சபி⁴ர்நிஶிதைர்பா³ணைர்விவ்யாதோ⁴ரஸி கேஶவம் ||2-60-18

ஸாரதி²ம் சாஸ்ய விவ்யாத⁴ ஸாயகைர்நிஶிதைஸ்த்ரிபி⁴꞉ |
ஆஜகா⁴ந ஶரேணாஸ்ய த்⁴வஜம் ச நதபர்வணா ||2-60-19

கேஶவஸ்த்வரிதம் த்³ருஷ்ட்வா க்ருத்³தோ⁴ விவ்யாத⁴ மார்க³ணை꞉ |
த⁴நுஶ்சிச்சே²த³ சாப்யஸ்ய பதமாநஸ்ய ருக்மிண꞉ ||2-60-20

அதா²ந்யத்³த⁴நுராதா³ய ருக்மீ க்ருஷ்ணஜிகா⁴ம்ஸயா |
ப்ராது³ஶ்சகார சாந்யாநி தி³வ்யாந்யஸ்த்ராணி வீர்யவாந் ||2-60-21

அஸ்த்ரைரஸ்த்ராணீ ஸம்வார்ய தஸ்ய க்ருஷ்ணோ மஹாப³ல꞉ |
புநஶ்சிச்சே²த³ தச்சாபம் ரதி²நாம் ச த்ரிபி⁴꞉ ஶரை꞉ ||2-60-22

ஸ ச்சி²ந்நத⁴ந்வா விரதா²꞉ க²ட்³க³மாதா³ய சர்ம ச |
உத்பபாத ரதா²த்³வீரோ க³ருத்மாநிவ வீர்யவாந் ||2-60-23

தஸ்யாபி⁴பதத꞉ க²ட்³க³ம் சிச்சே²த³ யுதி⁴ கேஶவ꞉ |
நாராசைஶ்ச த்ரிபி⁴꞉ க்ருத்³தோ⁴ பி³பே⁴தை³நமதோ²ரஸி ||2-60-24

ஸ பபாத மஹாபா³ஹுர்வஸுதா⁴மநுநாத³யந் |
விஸம்ஜ்ஞோ மூர்ச்சி²தோ ராஜா வஜ்ரேணேவ மஹாஸுர꞉ ||2-60-25

தாம்ஶ்ச ராஜ்ஞ꞉ ஶரை꞉ ஸர்வாந்புநர்விவ்யாத⁴ மாத⁴வ꞉ |
ருக்மிணம் பதிதம் த்³ருஷ்ட்வா வ்யத்³ரவந்த நராதி⁴பா꞉ ||2-60-26

விசேஷ்டமாநம் தம் பூ⁴மௌ ப்⁴ராதரம் வீக்ஷ்ய ருக்மிணீ |
பாத³யோர்ந்யபதத்³விஷ்ணோர்ப்⁴ராதுர்ஜீவிதகாங்க்ஷிணீ ||2-60-27

தாமுத்தா²ப்ய பரிஷ்வஜ்ய ஸாந்த்வயாமாஸ கேஶவ꞉ |
அப⁴யம் ருக்மிணே த³த்த்வா ப்ரயயௌ ஸ்வபுரீம் தத꞉ ||2-60-28

வ்ருஷ்ணயோ(அ)பி ஜராஸம்த⁴ம் ப⁴ங்க்த்வா தாம்ஶ்சைவ பார்தி²வாந் |
ப்ரயயுர்த்³வாரகாம் ஹ்ருஷ்டா꞉ புரஸ்க்ருத்ய ஹலாயுத⁴ம் ||2-60-29

ப்ரயாதே புண்ட³ரீகாக்ஷே ஶ்ருதர்வாப்⁴யேத்ய ஸங்க³ரே |
ருக்மிணம் ரத²மாரோப்ய ப்ரயயௌ ஸ்வாம் புரீம் ப்ரதி ||2-60-30

அநாநீய ஸ்வஸாரம் து ருக்மீ மாநமதா³ந்வித꞉ |
ஹீநப்ரதிஜ்ஞோ நைச்ச²த்ஸ ப்ரவேஷ்டும் குண்டி³நம் புரம் ||2-60-31

வித³ர்பே⁴ஷு நிவாஸார்த²ம் நிர்மமே(அ)ந்யத்புரம் மஹத் |
தத்³போ⁴ஜகடமித்யேவ ப³பூ⁴வ பு⁴வி விஶ்ருதம் ||2-60-32

தத்ரௌஜஸா மஹாதேஜா த³க்ஷிணாம் தி³ஶமந்வகா³த் |
பீ⁴ஷ்மக꞉ குண்டி³நே சைவ ராஜோவாஸ மஹாபு⁴ஜ꞉ ||2-60-33 |

த்³வாரகாம் சாபி ஸம்ப்ராப்தே ராமே வ்ருஷ்ணிப³லாந்விதே |
ருக்மிண்யா꞉ கேஶவ꞉ பாணிம் ஜக்³ராஹ விதி⁴வத்ப்ரபு⁴꞉ ||2-60-34

தத꞉ ஸஹ தயா ரேமே ப்ரியயா ப்ரீயமாணயா |
ஸீதயேவ புரா ராம꞉ பௌலோம்யேவ புரந்த³ர꞉ ||2-60-35

ஸா ஹி தஸ்யாப⁴வஜ்ஜ்யேஷ்டா² பத்நீ க்ருஷ்ணஸ்ய பா⁴மிநீ |
பதிவ்ரதா கு³ணோபேதா ரூபஶீலகு³ணாந்விதா ||2-60-36

தஸ்யாமுத்பாத³யாமாஸ புத்ராந்த³ஶ மஹாரதா²ந் |
சாருதே³ஷ்ணம் ஸுதே³ஷ்ணம் ச ப்ரத்³யும்நம் ச மஹாப³லம் ||2-60-37

ஸுஷேணம் சாருகு³ப்தம் ச சாருபா³ஹும் ச வீர்யவாந் |
சாருவிந்த³ம் ஸுசாரும் ச ப⁴த்³ரசாரும் ததை²வ ச ||2-60-38

சரூம் ச ப³லிநாம் ஶ்ரேஷ்ட²ம் ஸுதாம் சாருமதீம் ததா² |
த⁴ர்மார்த²குஶலாஸ்தே து க்ருதாஸ்த்ரா யுத்³த⁴து³ர்மதா³꞉ ||2-60-39

மஹிஷீ꞉ ஸப்த கல்யாணீஸ்ததோ(அ)ந்யா மது⁴ஸூத³ந꞉ |
உபயேமே மஹாபா³ஹுர்கு³ணோபேதா꞉ குலோத்³ப⁴வா꞉ ||2-60-40

காலிந்தீ³ம் மித்ரவிந்தா³ம் ச ஸத்யாம் நாக்³நஜிதீமபி |
ஸுதாம் ஜாம்ப³வதஶ்சாபி ரோஹிணீம் காமரூபிணீம் ||2-60-41

மத்³ரராஜஸுதாம் சாபி ஸுஶீலாம் ஶுப⁴லோசநாம் |
ஸாத்ராஜிதீம் ஸத்யபா⁴மாம் லக்ஶ்மணாம் சாருஹாஸிநீம் ||2-60-42

ஶைப்³யஸ்ய ச ஸுதாம் தந்வீம் ரூபேணாப்ஸரஸோபமாம் |
ஸ்த்ரீஸஹஸ்ராணி சாந்யாநி ஷோட³ஶாதுலவிக்ரம꞉ ||2-60-43

உபயேமே ஹ்ருஷீகேஶ꞉ ஸர்வா பே⁴ஜே ஸ தா꞉ ஸமம் |
பரார்த்⁴யவஸ்த்ராப⁴ரணா꞉ காமை꞉ ஸர்வை꞉ ஸுகோ²சிதா꞉ |
ஜஜ்ஞிரே தாஸு புத்ராஶ்ச தஸ்ய வீரா꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ||2-60-44

ஶாஸ்த்ரார்த²குஶலா꞉ ஸர்வே ப³லவந்தோ மஹாரதா²꞉ |
யஜ்வாந꞉ புண்யகர்மாணோ மஹாபா⁴கா³ மஹாப³லா꞉ ||2-60-45

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே விஷ்ணுபர்வணி 
ருக்மிணீஹரணம் நாம ஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_60_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 60 - Rukmi Defeated
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
September 29, 2008
Note : sloka 18, line 1 :Only rukmI, not rukmIH##  

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha ShaShTitamo.adhyAyaH

rukmiparAjayaH

vaishampAyana uvAcha 
kR^iShNena hriyamANAM tAM rukmI shrutvA tu rukmiNIm |
pratij~nAmakarotkruddaH samakShaM bhIShmakasya ha ||2-60-1

[ rukmyuvAcha ]
ahatvA yudhi govindamanAnIya cha rukmiNIm |
kuNDinaM na pravekShyAmi satyametadbravImyaham ||2-60-2

AsthAya sa rathaM vIraH samudagrAyudhadhvajam |
javena prayayau kruddho balena mahatA vR^itaH ||2-60-3

tamanvayurnR^ipAshchaiva dakShiNApathavartinaH |
krAtho.aMshumA~nChrutarvA cha vaiNudArishcha vIryavAn ||2-60-4

bhIShmakasya sutAshchAnye rathena rathinAM varAH |
krathakaishikamukhyAshcha sarva eva mahArathAH ||2-60-5

te gatvA dUramadhvAnaM saritaM narmadAmanu |
govindaM dadR^ishuH kruddhAH sahaiva priyayA sthitam ||2-60-6

avasthApya cha tatsainyaM rukmI madabalAnvitaH |
chikIrShurdvairathaM yuddhamabhyayAnmadhusUdanam ||2-60-7

sa vivyAdha chatuHShaShTyA govindaM nishitaiH sharaiH |
taM pratyavidhyatsaptatyA bANairyudhi janArdanaH ||2-60-8

patamAnasya chichCheda dhvajaM chAsya mahAbalaH |
jahAra cha shiraH kAyAtsArathestasya vIryavAn ||2-60-9

taM kR^ichChragatamAj~nAya parivavrurjanArdanam |
dAkShiNAtyA jighAMsanto rAjAnaH sarva eva hi ||2-60-10

tamaMshumAnmahAbAhurvivyAdha dashabhiH sharaiH |
shrutarvA pa~nchabhiH kruddho vaiNudArishcha saptabhiH ||2-60-11

tato.aMshumantaM govindo bibhedorasi vIryavAn |
nishasAda rathopasthe vyathitaH sa narAdhipaH ||2-60-12

shrutarvaNo jaghAnAshvAMshchaturbhishchaturaH sharaiH |
veNudArordhvajaM ChittvA bhujaM vivyAdha dakShiNam ||2-60-13

tathaiva cha shrutarvANaM sharairvivyAdha pa~nchabhiH |
shishriye sa dhvajaM shAnto nyaShIdachcha vyathAnvitaH ||2-60-14

mu~nchantaH sharavarShANi vAsudevaM tato.abhyayuH |
krathakaishikamukhyAshcha sarva eva mahArathAH ||2-60-15

bANAirbANAMshcha chichCheda teShAM yudhi janArdanaH |
jaghAna chaiShAM saMrabdhaH patamAnashcha tA~nCharAn ||2-60-16

punarAnyAMshchatuHShaShTyA jaghAna nishitaiH sharaiH |
kruddhAnApatato vIrAnadrivatsa mahAbalaH ||2-60-17

vidrutaM svabalaM dR^iShTvA rukmI krodhavashaMgataH |
pa~nchabhirnishitairbANairvivyAdhorasi keshavam ||2-60-18

sArathiM chAsya vivyAdha sAyakairnishitaistribhiH |
AjaghAna shareNAsya dhvajaM cha nataparvaNA ||2-60-19

keshavastvaritaM dR^iShTvA kruddho vivyAdha mArgaNaiH |
dhanushchichCheda chApyasya patamAnasya rukmiNaH ||2-60-20

athAnyaddhanurAdAya rukmI kR^iShNajighAMsayA |
prAdushchakAra chAnyAni divyAnyastrANi vIryavAn ||2-60-21

astrairastrANI saMvArya tasya kR^iShNo mahAbalaH |
punashchichCheda tachchApaM rathinAM cha tribhiH sharaiH ||2-60-22

sa chChinnadhanvA virathAH khaDgamAdAya charma cha |
utpapAta rathAdvIro garutmAniva vIryavAn ||2-60-23

tasyAbhipatataH khaDgaM chichCheda yudhi keshavaH |
nArAchaishcha tribhiH kruddho bibhedainamathorasi ||2-60-24

sa papAta mahAbAhurvasudhAmanunAdayan |
visaMj~no mUrchChito rAjA vajreNeva mahAsuraH ||2-60-25

tAMshcha rAj~naH sharaiH sarvAnpunarvivyAdha mAdhavaH |
rukmiNaM patitaM dR^iShTvA vyadravanta narAdhipAH ||2-60-26

vicheShTamAnaM taM bhUmau bhrAtaraM vIkShya rukmiNI |
pAdayornyapatadviShNorbhrAturjIvitakA~NkShiNI ||2-60-27

tAmutthApya pariShvajya sAntvayAmAsa keshavaH |
abhayaM rukmiNe dattvA prayayau svapurIM tataH ||2-60-28

vR^iShNayo.api jarAsaMdhaM bha~NktvA tAMshchaiva pArthivAn |
prayayurdvArakAM hR^iShTAH puraskR^itya halAyudham ||2-60-29

prayAte puNDarIkAkShe shrutarvAbhyetya sa~Ngare |
rukmiNaM rathamAropya prayayau svAM purIM prati ||2-60-30

anAnIya svasAraM tu rukmI mAnamadAnvitaH |
hInapratij~no naichChatsa praveShTuM kuNDinaM puram ||2-60-31

vidarbheShu nivAsArthaM nirmame.anyatpuraM mahat |
tadbhojakaTamityeva babhUva bhuvi vishrutam ||2-60-32

tatraujasA mahAtejA dakShiNAM dishamanvagAt |
bhIShmakaH kuNDine chaiva rAjovAsa mahAbhujaH ||2-60-33 |

dvArakAM chApi saMprApte rAme vR^iShNibalAnvite |
rukmiNyAH keshavaH pANiM jagrAha vidhivatprabhuH ||2-60-34

tataH saha tayA reme priyayA prIyamANayA |
sItayeva purA rAmaH paulomyeva purandaraH ||2-60-35

sA hi tasyAbhavajjyeShThA patnI kR^iShNasya bhAminI |
pativratA guNopetA rUpashIlaguNAnvitA ||2-60-36

tasyAmutpAdayAmAsa putrAndasha mahArathAn |
chArudeShNaM sudeShNaM cha pradyumnaM cha mahAbalam ||2-60-37

suSheNaM chAruguptaM cha chArubAhuM cha vIryavAn |
chAruvindaM suchAruM cha bhadrachAruM tathaiva cha ||2-60-38

charUM cha balinAM shreShThaM sutAM chArumatIM tathA |
dharmArthakushalAste tu kR^itAstrA yuddhadurmadAH ||2-60-39

mahiShIH sapta kalyANIstato.anyA madhusUdanaH |
upayeme mahAbAhurguNopetAH kulodbhavAH ||2-60-40

kAlindIM mitravindAM cha satyAM nAgnajitImapi |
sutAM jAmbavatashchApi rohiNIM kAmarUpiNIm ||2-60-41

madrarAjasutAM chApi sushIlAM shubhalochanAm |
sAtrAjitIM satyabhAmAM lakshmaNAM chAruhAsinIm ||2-60-42

shaibyasya cha sutAM tanvIM rUpeNApsarasopamAm |
strIsahasrANi chAnyAni ShoDashAtulavikramaH ||2-60-43

upayeme hR^iShIkeshaH sarvA bheje sa tAH samam |
parArdhyavastrAbharaNAH kAmaiH sarvaiH sukhochitAH |
jaj~nire tAsu putrAshcha tasya vIrAH sahasrashaH ||2-60-44

shAstrArthakushalAH sarve balavanto mahArathAH |
yajvAnaH puNyakarmANo mahAbhAgA mahAbalAH ||2-60-45

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi 
rukmiNIharaNaM nAma ShaShTitamo.adhyAyaH     

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்