Wednesday 16 September 2020

ருக்மிணீஹரணம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 115 (116) - 059 (60)

அதை²கோநஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ருக்மிணீஹரணம்


Krishna kidnaps Rukmini

வைஶம்பாயந உவாச 
ஏதஸ்மிந்நேவ காலே து ஜராஸந்த⁴꞉ ப்ரதாபவாந் |
ந்ருபாநுத்³யோஜயாமாஸ சேதி³ராஜப்ரியேப்ஸயா ||2-59-1

ஸுதாயா பீ⁴ஷ்மகஸ்யாத² ருக்மிண்யா ருக்மபூ⁴ஷண꞉ |
ஶிஶுபாலஸ்ய ந்ருபதேர்விவாஹோ ப⁴விதா கில ||2-59-2

த³ந்தவக்த்ரஸ்ய தநயம் ஸுவக்த்ரமமிதௌஜஸம் |
ஸஹஸ்ராக்ஷஸமம் யுத்³தே⁴ மாயாஶதவிஶாரத³ம் ||2-59-3

பௌண்ட்³ரஸ்ய வாஸுதே³வஸ்ய ததா² புத்ரம் மஹாப³லம் |
ஸுதே³வம் வீர்யஸம்பந்நம் ப்ருத²க³க்ஷௌஹிணீபதிம் ||2-59-4

ஏகலவ்யஸ்ய புத்ரம் ச வீர்யவந்தம் மஹாப³லம் |
புத்ரம் ச பாண்ட்³யராஜஸ்ய கலிங்கா³தி⁴பதிம் ததா² ||2-59-5

க்ருதாப்ரியம் ச க்ருஷ்ணேந வைணுதா³ரிம் நராதி⁴பம் |
அம்ஶுமந்தம் ததா² க்ராத²ம் ஶ்ருதத⁴ர்மாணமேவ ச ||2-59-6

நிர்வ்ருத்தஶத்ரும் காலிங்க³ம் கா³ந்தா⁴ராதி⁴பதிம் ததா² |
ப்ரஸஹ்ய ச மஹாவீர்யம் கௌஶாம்ப்³யதி⁴பமேவ ச ||2-59-7

ப⁴க³த³த்தோ மஹாஸேந꞉ ஶல꞉ ஶால்வோ மஹாப³ல꞉ |
பூ⁴ரிஶ்ரவா மஹாஸேந꞉ குந்திவீர்யஶ்ச வீர்யவாந் |
ஸ்வயம்வரார்த²ம் ஸம்ப்ராப்தா போ⁴ஜராஜநிவேஶநே ||2-59-8

ஜநமேஜய உவாச 
கஸ்மிந்தே³ஶே ந்ருபோ ஜஜ்ஞே ருக்மீ வேத³விதா³ம் வர꞉ |
கஸ்யாந்வவாயே த்³யுதிமாந்ஸம்பூ⁴தோ த்³விஜஸத்த்ம ||2-59-9

வைஶம்பாயந உவாச 
ராஜர்ஷேர்யாத³வஸ்யாஸீத்³வித³ர்போ⁴ நாம வை ஸுத꞉ |
விந்த்⁴யஸ்ய த³க்ஷிணே பார்ஶ்வே வித³ர்பா⁴யாம் ந்யவேஶயத் ||2-59-10

க்ரத²கைஶிகமுக்²யாஸ்து புத்ராஸ்தஸ்ய மஹாப³லா꞉ |
ப³பூ⁴வுர்வீர்யஸம்பந்நா꞉ ப்ருத²க்³வம்ஶகரா ந்ருபா꞉ ||2-59-11

தஸ்யாந்வவாயே பீ⁴மஸ்ய ஜஜ்ஞிரே வ்ருஷ்ணயோ ந்ருபா꞉ |
க்ரத²ஸ்ய த்வம்ஶுமாந்வம்ஶே பீ⁴ஷ்மக꞉ கைஶிகஸ்ய து ||2-59-12

ஹிரண்யரோமேத்யாஹுர்யம் தா³க்ஷிணாத்யேஶ்வரம் ந்ருபா꞉ |
அக³ஸ்த்யகு³ப்தாமாஶாம் ய꞉ குண்டி³நஸ்தோ²(அ)ந்வஶாந்ந்ருப꞉ ||2-59-13

ருக்மீ தஸ்யாப⁴வத்புத்ரோ ருக்மிணீ ச விஶாம்பதே |
ருக்மீ சாஸ்த்ராணி தி³வ்யாநி த்³ருமாத்ப்ராப மஹாப³ல꞉ ||2-59-14

ஜாமத³க்³ந்யாத்ததா² ராமாத்³ப்³ராஹ்மமஸ்த்ரமவாப்தவாந் |
ப்ராஸ்பர்த்³த⁴த ஸ க்ருஷ்ணேந நித்யமத்³பு⁴தகர்மணா ||2-59-15 

ருக்மிணீ த்வப⁴வத்³ராஜந்ரூபேணாஸத்³ருஶீ பு⁴வி |
சகமே வாஸுதே³வஸ்தாம் ஶ்ரவாதே³வ மஹாத்³யுதி꞉ ||2-59-16

ஸ ததா² சாபி⁴லஷித꞉ ஶ்ரவாதே³வ ஜநார்த³ந꞉ |
தேஜோவீர்யப³லோபேத꞉ ஸ மே ப⁴ர்தா ப⁴வேதி³தி ||2-59-17

தாம் த³தௌ³ ந ச க்ருஷ்ணாய த்³வேஷாத்³ருக்மீ மஹாப³ல꞉ |
கம்ஸஸ்ய வத⁴ஸந்தாபாத்க்ரூஷ்ணாயாமிததேஜஸே |
யாசமாநாய கம்ஸஸ்ய த்³வேஷ்யோ(அ)யமிதி சிந்தயந் ||2-59-18

சைத்³யஸ்யார்தே² ஸுநீத²ஸ்ய ஜராஸம்த⁴ஸ்து பூ⁴மிப꞉ |
வரயாமாஸ தாம் ராஜா பீ⁴ஷ்மகம் பீ⁴மவிக்ரமம் ||2-59-19

சேதி³ராஜஸ்ய து வஸோராஸீத்புத்ரோ ப்³ருஹத்³ரத²꞉ |
மக³தே⁴ஷு புரா யேந நிர்மிதோ(அ)ஸௌ கி³ரிவ்ரஜ꞉ ||2-59-20

தஸ்யாந்வவாயே ஜஜ்ஞே(அ)ஸௌ ஜராஸம்தோ⁴ மஹாப³ல꞉ |
வஸோரேவ ததா³ வம்ஶே த³மகோ⁴ஷோ(அ)பி சேதி³ராட் ||2-59-21

த³மகோ⁴ஷஸ்ய புத்ராஸ்து பஞ்ச பீ⁴மபராக்ரமா꞉ |
ப⁴கி³ந்யாம் வஸுதே³வஸ்ய ஶ்ருதஶ்ரவஸி ஜஜ்ஞிரே ||2-59-22

ஶிஶுபாலோ த³ஶக்³ரீவோ ரைப்⁴யோ(அ)தோ²பதி³ஶோ ப³லீ |
ஸர்வாஸ்த்ரகுஶலா வீரா வீர்யவந்தோ மஹாப³லா꞉ ||2-59-23

ஜ்ஞாதே꞉ ஸமாநவம்ஶஸ்ய ஸுநீத²꞉ ப்ரத³தௌ³ ஸுதம் |
ஜராஸம்த⁴ஸ்து ஸுதவத்³த³த³ர்ஶைநம் ஜுகோ³ப ச ||2-59-24

ஜராஸம்த⁴ம் புரஸ்க்ருத்ய வ்ருஷ்ணிஶத்ரும் மஹாப³லம் |
க்ருதாந்யாகா³ம்ஸி சைத்³யேந வ்ருஷ்ணீநாம் சாப்ரியைஷிணா ||2-59-25

ஜாமாதா த்வப⁴வத்தஸ்ய கம்ஸஸ்தஸ்மிந்ஹதே யுதி⁴ |
க்ருஷ்ணார்த²ம் வைரமப⁴வஜ்ஜராஸம்த⁴ஸ்ய வ்ருஷ்ணிபி⁴꞉ ||2-59-26

பீ⁴ஷ்மகம் வரயாமாஸ ஸுநீதா²ர்தே² ச ருக்மிணீம் |
தாம் த³தௌ³ பீ⁴ஷ்மகஶ்சாபி ஶிஶுபாலாய வீர்யவாந் ||2-59-27

ததஶ்சைத்³யமுபாதா³ய ஜராஸம்தோ⁴ நராதி⁴ப꞉ |
யயௌ வித³ர்பா⁴ந்ஸஹிதோ த³ந்தவக்த்ரேண யாயிநா ||2-59-28

அநுஜ்ஞாதஶ்ச பௌண்ட்³ரேண வாஸுதே³வேந தீ⁴மதா |
அங்க³வங்க³கலிங்கா³நாமீஶ்வர꞉ ஸ மஹாப³ல꞉ ||2-59-29

மாநயிஷ்யம்ஶ்ச தாந்ருக்மீ ப்ரத்யுத்³க³ம்ய நராதி⁴பாந் |
வரயா பூஜயோபேதாம்ஸ்தாந்நிநாய புரீம் ப்ரதி ||2-59-30

பித்ருஷ்வஸு꞉ ப்ரியார்த²ம் ச ராமக்ரிஷ்ணாவுபா⁴வபி |
ப்ரயயுர்வ்ருஷ்ணயஶ்சாந்யே ரதை²ஸ்தத்ர ப³லாந்விதா꞉ ||2-59-31

க்ரத²கைஶிகப⁴ர்தா தாந்ப்ரதிக்³ருஹ்ய யதா²விதி⁴ |
பூஜயாமாஸ பூஜார்ஹாந்ப³ஹிஶ்சைவ ந்யவேஶயத் ||2-59-32

ஶ்வோ பா⁴விநி விவாஹே ச ருக்மிணீ நிர்யயௌ ப³ஹி꞉ |
சதுர்யுஜா ரதே²நைந்த்³ரே தே³வதாயதநே ஶுபே⁴ ||2-59-33

இந்த்³ராணீமர்சயிஷ்யந்தீ க்ருதகௌதுகமங்க³லா |
தீ³ப்யமாநேந வபுஷா ப³லேந மஹதா வ்ருதா ||2-59-34

தாம் த³த³ர்ஶ ததா³ க்ருஷ்ணோ லக்ஷ்மீம் ஸாக்ஷாதி³வ ஸ்தி²தாம் |
ரூபேணாக்³ர்யேண ஸம்பந்நாம் தே³வதாயதநாந்திகே ||2-59-35

வஹ்நிரேவ ஶிகா²ம் தீ³ப்தாம் மாயாம் பூ⁴மிக³தாமிவ |
ப்ருதி²வீமிவ க³ம்பீ⁴ராமுத்தி²தாம் ப்ருதி²வீதலாத் ||2-59-36

மரீசிமிவ ஸோமஸ்ய ஸௌம்யாம் ஸ்த்ரீவிக்³ரஹாம் பு⁴வி |
ஶ்ரீமிவாக்³ர்யாம் விநா பத்³மம் ப⁴விஷ்யாம் ஶ்ரீஸஹாயிநீம் |
க்ருஷ்ணேந மநஸா த்³ருஷ்டாம் து³ர்நிரீக்ஷ்யாம் ஸுரைரபி ||2-59-37

ஶ்யாமாவதா³தா ஸா ஹ்யாஸீத்ப்ருது²சார்வாயதேக்ஷணா |
தாம்ரௌஷ்ட²நயநாபாங்கீ³ பீநோருஜக⁴நஸ்தநீ ||2-59-38

ப்³ருஹதீ சாருஸர்வாங்கீ³ தந்வீ ஶஶிஸிதாநநா |
தாம்ரதுங்க³நகீ² ஸுப்⁴ரூர்நீலகுஞ்சிதமூர்த⁴ஜா ||2-59-39

அத்யர்த²ம் ரூபத꞉ காந்தா பீநஶ்ரோணிபயோத⁴ரா |
தீக்ஷ்ணஶுக்லை꞉ ஸமைர்த³ந்தை꞉ ப்ரபா⁴ஸத்³பி⁴ரலங்க்ருதா ||2-59-40

அநந்யா ப்ரமதா³ லோகே ரூபேண யஶஸா ஶ்ரியா |
ருக்மிணீ ரூபிணீ தே³வீ பாண்டு³ரக்ஶௌமவாஸிநீ ||2-59-41

தாம் த்³ருஷ்ட்வா வவ்ருதே⁴ காம꞉ க்ருஷ்ணஸ்ய ப்ரியத³ர்ஶநாம் |
ஹவிஷேவாநலஸ்யார்சிர்மநஸ்தஸ்யாம் ஸமாத³த⁴த் ||2-59-42

ராமேண ஸஹ நிஶ்சித்ய கேஶவஸ்து மஹாப³ல꞉ |
தத்ப்ரமாதே²(அ)கரோத்³பு³த்³தி⁴ம் வ்ருஷ்ணிபி⁴꞉ ப்ரணீதா⁴ய ச ||2-59-43

க்ருதே து தே³வதாகார்யே நிஷ்க்ராமந்தீம் ஸுராலயாத் |
உந்மத்²ய ஸஹஸா க்ருஷ்ண꞉ ஸ்வம் நிநாய ரதோ²த்தமம் ||2-59-44

வ்ருக்ஷமுத்பாட்ய ராமோ(அ)பி ஜகா⁴நாபதத꞉ பராந் |
ஸமநஹ்யந்த தா³ஶார்ஹாஸ்ததா³ஜ்ஞப்தாஶ்ச ஸர்வஶ꞉ ||2-59-45

தே ரதை²ர்விவிதா⁴காரை꞉ ஸமுச்ச்²ரிதமஹாத்⁴வஜை꞉ |
வாஜிபி⁴ர்வாரணைஶ்சைவ பரிவவ்ருர்ஹலாயுத⁴ம் ||2-59-46

ஆதா³ய ருக்மிணீம் க்ருஷ்ணோ ஜகா³மாஶு புரீம் ப்ரதி |
ராமே பா⁴ரம் தமாஸஜ்ய யுயுதா⁴நே ச வீர்யவாந் ||2-59-47

அக்ரூரே விப்ருதௌ² சைவ க³தே³ ச க்ருதவர்மணி |
சக்ரதே³வே ஸுதே³வே ச ஸாரணே ச மஹாப³லே ||2-59-48

நிவ்ருத்தஶத்ரௌ விக்ராந்தே ப⁴ங்கா³காரே விதூ³ரதே² |
உக்³ரஸேநாத்மஜே கங்கே ஶதத்³யும்நே ச கேஶவ꞉ ||2-59-49

ராஜாதி⁴தே³வே ம்ருது³ரே  ப்ரஸேநே சித்ரகே ததா² |
அதிதா³ந்தே ப்³ருஹத்³து³ர்கே³ ஶ்வப²ல்கே ஸத்யகே ப்ருதௌ² ||2-59-50

வ்ருஷ்ண்யந்த⁴கேஷு சாந்யேஷு முக்²யேஷு மது⁴ஸூத³ந꞉ |
கு³ருமாஸஜ்ய தம் பா⁴ரம் யயௌ த்³வாரவதீம் ப்ரதி ||2-59-51

த³ந்தவக்த்ரோ ஜராஸம்த⁴꞉ ஶிஶுபாலஶ்ச வீர்யவாந் |
ஸந்நத்³தா⁴ நிர்யயு꞉ க்ருத்³தா⁴ ஜிகா⁴ம்ஸந்தோ ஜநார்த³நம் ||2-59-52

அஞ்க³வங்க³கலிங்கை³ஶ்ச ஸார்த⁴ம் பௌண்ட்³ரைஶ்ச வீர்யவாந் |
நிர்யயௌ சேதி³ராஜஸ்து ப்⁴ராத்ருபி⁴꞉ ஸ மஹாரதை²꞉ ||2-59-53

தாந்ப்ரத்யக்³ருஹ்ணந்ஸம்ரப்³தா⁴ வ்ருஷ்ணிவீரா மஹாரதா²꞉ |
ஸங்கர்ஷணம் புரஸ்க்ருத்ய வாஸவம் மாருதோ யதா² ||2-59-54

ஆபதந்தம் ஹி வேகே³ந ஜராஸம்த⁴ம் மஹாப³லம் |
ஷட்³பி⁴ர்விவ்யாத⁴  நாராசைர்யுயுதா⁴நோ மஹாம்ருதே⁴ ||2-59-55

அக்ரூரோ த³ந்தவக்த்ரம் து விவ்யாத⁴ நவபி⁴꞉ ஶரை꞉ |
தம் ப்ரத்யவித்³த்⁴யத்காரூஷோ பா³ணைர்த³ஶபி⁴ராஶுகை³꞉ ||2-59-56

விப்ருது²꞉ ஶிஶுபாலம் து ஶரைர்விவ்யாத⁴ ஸப்தபி⁴꞉ |
அஷ்டபி⁴꞉ ப்ரத்யவித்³த்⁴யத்தம் ஶிஶுபால꞉ ப்ரதாபவாந் ||2-59-57

க³வேஷணஸ்து சைத்³யம் து ஶட்³பி⁴ர்விவ்யாத⁴ மார்க³ணை꞉ 
அதிதா³ந்தஸ்ததா²ஷ்டாபி⁴ர்ப்³ருஹத்³து³ர்கை³ஶ்ச பஞ்சபி⁴꞉ ||2-59-58

ப்ரதிவிவ்யாத⁴ தாம்ஶ்சைத்³ய꞉ பஞ்சபி⁴꞉ பஞ்சபி⁴꞉ ஶரை꞉ |
ஜகா⁴நாஶ்வாம்ஶ்ச சதுரஶ்சதுர்பி⁴ர்விப்ருதோ²꞉ ஶரை꞉ ||2-59-59

ப்³ருஹத்³து³ர்க³ஸ்ய ப⁴ல்லேந ஶிரஶ்சிச்சே²த³ சாரிஹா |
க³வேஷணஸ்ய ஸூதம் து ப்ராஹிணோத்³யமஸாத³நம் ||2-59-60

ஹதாஶ்வம் து ரத²ம் த்யக்த்வா விப்ருது²ஸ்து மஹாப³ல꞉ |
ஆருரோஹ ரத²ம் ஶீக்⁴ரம் ப்³ருஹத்³து³ர்க³ஸ்ய வீர்யவாந் ||2-59-61

விப்ருதோ²꞉ ஸாரதி²ஶ்சாபி க³வேஷணரத²ம் த்³ருதம் |
ஆருஹ்ய ஜவநாநஶ்வாந்நியந்துமுபசக்ரமே ||2-59-62

தே க்ருத்³தா⁴꞉ ஶரவர்ஷேண ஸுநீத²ம் ஸமவாகிரந் |
ந்ருத்யந்தம் ரத²மார்கே³ஷு சாபஹஸ்தா꞉ கலாபிந꞉ ||2-59-63

சக்ரதே³வோ த³ந்தவக்த்ரம் பி³பே⁴தோ³ரஸி பத்ரிணா |
ஷட்³ரத²ம் பஞ்சபி⁴ஶ்சைவ விவ்யாத⁴ யுதி⁴ மார்க³ணை꞉ ||2-59-64

தாப்⁴யாம் ஸ வித்³தோ⁴ த⁴ஶபி⁴ர்பா³ணைர்மர்மாதிகை³꞉ ஶிதை꞉ |
ததோ ப³லீ சக்ரதே³வம் பி³பே⁴த³ த³ஶபி⁴꞉ ஶரை꞉ |2-59-65

பஞ்சபி⁴ஶ்சாபி விவ்யாத⁴ ஸோ(அ)பி தூ³ராத்³விதூ³ரத²ம் |
விதூ³ரதோ²(அ)பி தம் ஷட்³பி⁴ர்விவ்யாதா⁴ஜௌ ஶிதை꞉ ஶரை꞉ ||2-59-66

த்ரிம்ஶதா ப்ரத்யவித்⁴யத்தம் ப³லீ பா³ணைர்மஹாப³லம் |
க்ருதவர்மா பி³பே⁴தா³ஜௌ ராஜபுத்ரம் த்ரிபி⁴꞉ ஶரை꞉ ||2-59-67

ந்யஹநத்ஸாரதி²ம் சாஸ்ய த்⁴வஜம் சிச்சே²த³ ஸோச்ச்²ரிதம் |
ப்ரதிவிவ்யாத⁴ தம் க்ருத்³த்³த⁴꞉ பௌண்ட்³ர꞉ ஷட்³பி⁴꞉ ஶிலீமுகை²꞉ ||2-59-68

த⁴நு꞉ சிச்சே²த³ சாப்யஸ்ய ப⁴ல்லேந க்ருதவர்மண꞉ |
நிவ்ருத்தஶத்ரு꞉ காலிங்க³ம் பி³பே⁴த³ நிஶிதை꞉ ஶரை꞉ |
தோமரேணாம்ஸதே³ஶே தம் நிர்பி³பே⁴த³ கலிங்க³ராட் ||2-59-69

க³ஜேநாஸாத்³ய கங்கஸ்து க³ஜமங்க³ஸ்ய வீர்யவாந் |
தோமரேண பி³பே⁴தா³ங்க³ம் பி³பே⁴தா³ங்க³ஶ்ச தம் ஶரை꞉ ||2-59-70

சித்ரகஶ்ச ஶ்வப²ல்கஶ்ச ஸத்யகஶ்ச மஹாரத²꞉ |
கலிங்க³ஸ்ய ததா²நீகம் நாராசைர்பி³பி⁴து³꞉ ஶதை꞉ ||2-59-71  

தம் நிஸ்ருஷ்டத்³ருமேணாஜௌ வஞ்க³ராஜஸ்ய குஞ்ஜரம் |
ஜகா⁴ந ராம꞉ ஸங்க்ருத்³தோ⁴ வங்க³ராஜம் ச ஸம்யுகே³ ||2-59-72

தம் ஹத்வா ரத²மாருய்ஹ்ய த⁴நுராதா³ய வீர்யவாந் |
ஸஞ்ஃக²ர்ஷணோ ஜகா⁴நோக்³ரைர்நாராசை꞉ கைஶிகாண்ப³ஹூந் ||2-59-73

ஷட்³பி⁴ர்நிஹத்ய காரூஷாந்மஹேஷ்வாஸாந்ஸ வீர்யவாண் |
ஶதம் ஜகா⁴ந ஸம்க்ருத்³தோ⁴ மாக³தா⁴நாம் மஹாப³லே ||2-59-74

நிஹத்ய தாந்மஹாபா³ஹுர்ஜராஸம்த⁴ம் ததோ(அ)ப்⁴யயாத் |
தமாபதந்தம் விவ்யாத⁴ நாராசைர்மாக³த⁴ஸ்த்ரிபி⁴꞉ ||2-59-75

தம் பி³பே⁴தா³ஷ்டபி⁴꞉ க்ருத்³தோ⁴ நாராசைர்முஸலாயுத⁴꞉ |
சிச்செ²த³ சாஸ்ய ப⁴ல்லேந த்⁴வஜம் ஹேமபரிஷ்க்ரூதம் ||2-59-76

தத்³யுத்³த⁴மப⁴வத்³கோ⁴ரம் தேஷாம் தே³வாஸுரோபமம் |
ஸ்ருஜதாம் ஶரவர்ஷாணி நிக்⁴நதாமிதரேதரம் ||2-59-77

க³ஜைர்க³ஜா ஹி ஸம்க்ருத்³தா⁴꞉ ஸம்நிபேது꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ |
ரதை² ரதா²ஶ்ச ஸம்ரப்³தா⁴꞉ ஸாதி³நஶ்சாபி ஸாதி³பி⁴꞉ ||2-59-78

பதா³தய꞉ பதா³தீம்ஶ்ச ஶக்திசர்மாஸிபாணய꞉ |
சி²ந்த³ந்தஶ்சோத்தமாங்கா³நி விசேருர்யுதி⁴ தே ப்ருத²க் ||2-59-79

அஸீநாம் பாத்யமாநாநாம் கவசேஷு மஹாஸ்வந꞉ |
ஶராணாம் பததாம் ஶப்³த³꞉ பக்ஷிணாமிவ ஶுஶ்ருவே ||2-59-80

பே⁴ரீஶங்க²ம்ருத³ங்கா³நாம் வேணூநாம் ச ம்ரூதே⁴ த்⁴வநிம் |
ஜுகூ³ஹ கோ⁴ஷ꞉ ஶஸ்த்ராணாம் ஜ்யாகோ⁴ஷஶ்ச மஹாத்மநாம் || 2-59-81

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே விஷ்ணுபர்வணீ
ருக்மிணீஹரணே ஏகோநஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_59_mpr.html


##Harivamsha Maha puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 59 - Carrying-off of Rukmini
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
September 27, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

athaikonaShaShTitamo.adhyAyaH

rukmiNIharaNam

vaishampAyana uvAcha 
etasminneva kAle tu jarAsandhaH pratApavAn |
nR^ipAnudyojayAmAsa chedirAjapriyepsayA ||2-59-1

sutAyA bhIShmakasyAtha rukmiNyA rukmabhUShaNaH |
shishupAlasya nR^ipatervivAho bhavitA kila ||2-59-2

dantavaktrasya tanayaM suvaktramamitaujasam |
sahasrAkShasamam yuddhe mAyAshatavishAradam ||2-59-3

pauNDrasya vAsudevasya tathA putraM mahAbalam |
sudevaM vIryasaMpannaM pR^ithagakShauhiNIpatim ||2-59-4

ekalavyasya putraM cha vIryavantaM mahAbalam |
putraM cha pANDyarAjasya kali~NgAdhipatiM tathA ||2-59-5

kR^itApriyaM cha kR^iShNena vaiNudAriM narAdhipam |
aMshumantaM tathA krAthaM shrutadharmANameva cha ||2-59-6

nirvR^ittashatruM kAli~NgaM gAndhArAdhipatiM tathA |
prasahya cha mahAvIryaM kaushAmbyadhipameva cha ||2-59-7

bhagadatto mahAsenaH shalaH shAlvo mahAbalaH |
bhUrishravA mahAsenaH kuntivIryashcha vIryavAn |
svayamvarArthaM saMprAptA bhojarAjaniveshane ||2-59-8

janamejaya uvAcha 
kasmindeshe nR^ipo jaj~ne rukmI vedavidAM varaH |
kasyAnvavAye dyutimAnsaMbhUto dvijasattma ||2-59-9

vaishampAyana uvAcha 
rAjarSheryAdavasyAsIdvidarbho nAma vai sutaH |
vindhyasya dakShiNe pArshve vidarbhAyAM nyaveshayat ||2-59-10

krathakaishikamukhyAstu putrAstasya mahAbalAH |
babhUvurvIryasaMpannAH pR^ithagvaMshakarA nR^ipAH ||2-59-11

tasyAnvavAye bhImasya jaj~nire vR^iShNayo nR^ipAH |
krathasya tvaMshumAnvaMshe bhIShmakaH kaishikasya tu ||2-59-12

hiraNyarometyAhuryaM dAkShiNAtyeshvaraM nR^ipAH |
agastyaguptAmAshAM yaH kuNDinastho.anvashAnnR^ipaH ||2-59-13

rukmI tasyAbhavatputro rukmiNI cha vishAMpate |
rukmI chAstrANi divyAni drumAtprApa mahAbalaH ||2-59-14

jAmadagnyAttathA rAmAdbrAhmamastramavAptavAn |
prAsparddhata sa kR^iShNena nityamadbhutakarmaNA ||2-59-15 

rukmiNI tvabhavadrAjanrUpeNAsadR^ishI bhuvi |
chakame vAsudevastAM shravAdeva mahAdyutiH ||2-59-16

sa tathA chAbhilaShitaH shravAdeva janArdanaH |
tejovIryabalopetaH sa me bhartA bhavediti ||2-59-17

tAM dadau na cha kR^iShNAya dveShAdrukmI mahAbalaH |
kaMsasya vadhasantApAtkR^IShNAyAmitatejase |
yAchamAnAya kaMsasya dveShyo.ayamiti chintayan ||2-59-18

chaidyasyArthe sunIthasya jarAsaMdhastu bhUmipaH |
varayAmAsa tAM rAjA bhIShmakaM bhImavikramam ||2-59-19

chedirAjasya tu vasorAsItputro bR^ihadrathaH |
magadheShu purA yena nirmito.asau girivrajaH ||2-59-20

tasyAnvavAye jaj~ne.asau jarAsaMdho mahAbalaH |
vasoreva tadA vaMshe damaghoSho.api chedirAT ||2-59-21

damaghoShasya putrAstu pa~ncha bhImaparAkramAH |
bhaginyAM vasudevasya shrutashravasi jaj~nire ||2-59-22

shishupAlo dashagrIvo raibhyo.athopadisho balI |
sarvAstrakushalA vIrA vIryavanto mahAbalAH ||2-59-23

j~nAteH samAnavaMshasya sunIthaH pradadau sutam |
jarAsaMdhastu sutavaddadarshainaM jugopa cha ||2-59-24

jarAsaMdhaM puraskR^itya vR^iShNishatruM mahAbalam |
kR^itAnyAgAMsi chaidyena vR^iShNInAM chApriyaiShiNA ||2-59-25

jAmAtA tvabhavattasya kaMsastasminhate yudhi |
kR^iShNArthaM vairamabhavajjarAsaMdhasya vR^iShNibhiH ||2-59-26

bhIShmakaM varayAmAsa sunIthArthe cha rukmiNIm |
tAM dadau bhIShmakashchApi shishupAlAya vIryavAn ||2-59-27

tatashchaidyamupAdAya jarAsaMdho narAdhipaH |
yayau vidarbhAnsahito dantavaktreNa yAyinA ||2-59-28

anuj~nAtashcha pauNDreNa vAsudevena dhImatA |
a~Ngava~Ngakali~NgAnAmIshvaraH sa mahAbalaH ||2-59-29

mAnayiShyaMshcha tAnrukmI pratyudgamya narAdhipAn |
varayA pUjayopetAMstAnninAya purIM prati ||2-59-30

pitR^iShvasuH priyArthaM cha rAmakriShNAvubhAvapi |
prayayurvR^iShNayashchAnye rathaistatra balAnvitAH ||2-59-31

krathakaishikabhartA tAnpratigR^ihya yathAvidhi |
pUjayAmAsa pUjArhAnbahishchaiva nyaveshayat ||2-59-32

shvo bhAvini vivAhe cha rukmiNI niryayau bahiH |
chaturyujA rathenaindre devatAyatane shubhe ||2-59-33

indrANImarchayiShyantI kR^itakautukama~NgalA |
dIpyamAnena vapuShA balena mahatA vR^itA ||2-59-34

tAM dadarsha tadA kR^iShNo lakShmIM sAkShAdiva sthitAm |
rUpeNAgryeNa sampannAM devatAyatanAntike ||2-59-35

vahnireva shikhAM dIptAM mAyAM bhUmigatAmiva |
pR^ithivImiva gaMbhIrAmutthitAM pR^ithivItalAt ||2-59-36

marIchimiva somasya saumyAM strIvigrahAm bhuvi |
shrImivAgryAM vinA padmaM bhaviShyAM shrIsahAyinIm |
kR^iShNena manasA dR^iShTAM durnirIkShyAM surairapi ||2-59-37

shyAmAvadAtA sA hyAsItpR^ithuchArvAyatekShaNA |
tAmrauShThanayanApA~NgI pInorujaghanastanI ||2-59-38

bR^ihatI chArusarvA~NgI tanvI shashisitAnanA |
tAmratu~NganakhI subhrUrnIlaku~nchitamUrdhajA ||2-59-39

atyartham rUpataH kAntA pInashroNipayodharA |
tIkShNashuklaiH samairdantaiH prabhAsadbhirala~NkR^itA ||2-59-40

ananyA pramadA loke rUpeNa yashasA shriyA |
rukmiNI rUpiNI devI pANDurakshaumavAsinI ||2-59-41

tAm dR^iShTvA vavR^idhe kAmaH kR^iShNasya priyadarshanAm |
haviShevAnalasyArchirmanastasyAM samAdadhat ||2-59-42

rAmeNa saha nishchitya keshavastu mahAbalaH |
tatpramAthe.akarodbuddhiM vR^iShNibhiH praNIdhAya cha ||2-59-43

kR^ite tu devatAkArye niShkrAmantIM surAlayAt |
unmathya sahasA kR^iShNaH svaM ninAya rathottamam ||2-59-44

vR^ikShamutpATya rAmo.api jaghAnApatataH parAn |
samanahyanta dAshArhAstadAj~naptAshcha sarvashaH ||2-59-45

te rathairvividhAkAraiH samuchChritamahAdhvajaiH |
vAjibhirvAraNaishchaiva parivavrurhalAyudham ||2-59-46

AdAya rukmiNIM kR^iShNo jagAmAshu purIM prati |
rAme bhAraM tamAsajya yuyudhAne cha vIryavAn ||2-59-47

akrUre vipR^ithau chaiva gade cha kR^itavarmaNi |
chakradeve sudeve cha sAraNe cha mahAbale ||2-59-48

nivR^ittashatrau vikrAnte bha~NgAkAre vidUrathe |
ugrasenAtmaje ka~Nke shatadyumne cha keshavaH ||2-59-49

rAjAdhideve mR^idure  prasene chitrake tathA |
atidAnte bR^ihaddurge shvaphalke satyake pR^ithau ||2-59-50

vR^iShNyandhakeShu chAnyeShu mukhyeShu madhusUdanaH |
gurumAsajya taM bhAraM yayau dvAravatIM prati ||2-59-51

dantavaktro jarAsaMdhaH shishupAlashcha vIryavAn |
sannaddhA niryayuH kruddhA jighAMsanto janArdanam ||2-59-52

a~ngava~Ngakali~Ngaishcha sArdhaM pauNDraishcha vIryavAn |
niryayau chedirAjastu bhrAtR^ibhiH sa mahArathaiH ||2-59-53

tAnpratyagR^ihNansaMrabdhA vR^iShNivIrA mahArathAH |
sa~NkarShaNaM puraskR^itya vAsavaM mAruto yathA ||2-59-54

ApatantaM hi vegena jarAsaMdhaM mahAbalam |
ShaDbhirvivyAdha  nArAchairyuyudhAno mahAmR^idhe ||2-59-55

akrUro dantavaktraM tu vivyAdha navabhiH sharaiH |
taM pratyaviddhyatkArUSho bANairdashabhirAshugaiH ||2-59-56

vipR^ithuH shishupAlaM tu sharairvivyAdha saptabhiH |
aShTabhiH pratyaviddhyattaM shishupAlaH pratApavAn ||2-59-57

gaveShaNastu chaidyaM tu shaDbhirvivyAdha mArgaNaiH 
atidAntastathAShTAbhirbR^ihaddurgaishcha pa~nchabhiH ||2-59-58

prativivyAdha tAMshchaidyaH pa~nchabhiH pa~nchabhiH sharaiH |
jaghAnAshvAMshcha chaturashchaturbhirvipR^ithoH sharaiH ||2-59-59

bR^ihaddurgasya bhallena shirashchichCheda chArihA |
gaveShaNasya sUtaM tu prAhiNodyamasAdanam ||2-59-60

hatAshvaM tu rathaM tyaktvA vipR^ithustu mahAbalaH |
Aruroha rathaM shIghraM bR^ihaddurgasya vIryavAn ||2-59-61

vipR^ithoH sArathishchApi gaveShaNarathaM drutam |
Aruhya javanAnashvAnniyantumupachakrame ||2-59-62

te kruddhAH sharavarSheNa sunIthaM samavAkiran |
nR^ityantaM rathamArgeShu chApahastAH kalApinaH ||2-59-63

chakradevo dantavaktraM bibhedorasi patriNA |
ShaDrathaM pa~nchabhishchaiva vivyAdha yudhi mArgaNaiH ||2-59-64

tAbhyAM sa viddho dhashabhirbANairmarmAtigaiH shitaiH |
tato balI chakradevaM bibheda dashabhiH sharaiH |2-59-65

pa~nchabhishchApi vivyAdha so.api dUrAdvidUratham |
vidUratho.api taM ShaDbhirvivyAdhAjau shitaiH sharaiH ||2-59-66

triMshatA pratyavidhyattaM balI bANairmahAbalam |
kR^itavarmA bibhedAjau rAjaputraM tribhiH sharaiH ||2-59-67

nyahanatsArathiM chAsya dhvajaM chichCheda sochChritam |
prativivyAdha taM krudddhaH pauNDraH ShaDbhiH shilImukhaiH ||2-59-68

dhanuH chichCheda chApyasya bhallena kR^itavarmaNaH |
nivR^ittashatruH kAli~NgaM bibheda nishitaiH sharaiH |
tomareNAMsadeshe taM nirbibheda kali~NgarAT ||2-59-69

gajenAsAdya ka~Nkastu gajama~Ngasya vIryavAn |
tomareNa bibhedA~NgaM bibhedA~Ngashcha taM sharaiH ||2-59-70

chitrakashcha shvaphalkashcha satyakashcha mahArathaH |
kali~Ngasya tathAnIkaM nArAchairbibhiduH shataiH ||2-59-71  

taM nisR^iShTadrumeNAjau va~ngarAjasya ku~njaram |
jaghAna rAmaH sa~Nkruddho va~NgarAjaM cha saMyuge ||2-59-72

taM hatvA rathamAruyhya dhanurAdAya vIryavAn |
sa~nKarShaNo jaghAnograirnArAchaiH kaishikANbahUn ||2-59-73

ShaDbhirnihatya kArUShAnmaheShvAsAnsa vIryavAN |
shataM jaghAna saMkruddho mAgadhAnAM mahAbale ||2-59-74

nihatya tAnmahAbAhurjarAsaMdhaM tato.abhyayAt |
tamApatantaM vivyAdha nArAchairmAgadhastribhiH ||2-59-75

taM bibhedAShTabhiH kruddho nArAchairmusalAyudhaH |
chichChEda chAsya bhallena dhvajaM hemapariShkR^Itam ||2-59-76

tadyuddhamabhavadghoraM teShAM devAsuropamam |
sR^ijatAM sharavarShANi nighnatAmitaretaram ||2-59-77

gajairgajA hi saMkruddhAH saMnipetuH sahasrashaH |
rathai rathAshcha saMrabdhAH sAdinashchApi sAdibhiH ||2-59-78

padAtayaH padAtIMshcha shakticharmAsipANayaH |
ChindantashchottamA~NgAni vicheruryudhi te pR^ithak ||2-59-79

asInAM pAtyamAnAnAM kavacheShu mahAsvanaH |
sharANAM patatAM shabdaH pakShiNAmiva shushruve ||2-59-80

bherIsha~NkhamR^ida~NgAnAM veNUnAM cha mR^Idhe dhvanim |
jugUha ghoShaH shastrANAM jyAghoShashcha mahAtmanAm || 2-59-81

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNI
rukmiNIharaNe ekonaShaShTitamo.adhyAyaH     

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்