Saturday 5 September 2020

காலயவநம் ப்ரதி ஜராஸம்த⁴ஸம்தே³ஶ꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 109 (110) - 053 (54)

அத² த்ரிபஞ்சாஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

காலயவநம் ப்ரதி ஜராஸம்த⁴ஸம்தே³ஶ꞉

King Salva Visits Kala Yavana

வைஶம்பாயந உவாச 
யவநாநாம் ப³லோத³க்³ர꞉ ஸ காலயவநோ ந்ருப꞉ |
ப³பூ⁴வ ராஜா த⁴ர்மேண ரக்ஷிதா புரவாஸிநாம் ||2-53-1

த்ரிவர்க³விதி³த꞉ ப்ராஜ்ஞ꞉ ஷட்³கு³ணாநுபஜீவக꞉ |
ஸப்தவ்யஸநஸம்மூடோ⁴ கு³ணேஷ்வபி⁴ரத꞉ ஸதா³ || 2-53-2

ஶ்ருதிமாந்த⁴ர்மஶீலஶ்ச ஸத்யவாதீ³ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ |
ஸாங்க்³ராமிகவிதி⁴ஜ்ஞஶ்ச து³ர்க³லாபா⁴நுஸாரண꞉ ||2-53-3

ஶூரோ.ப்ரதிப³லஶ்சைவ மந்த்ரிப்ரவரஸேவக꞉ |
ஸுகா²ஸீந꞉ ஸபா⁴ம் ரம்யாம் ஸசிவை꞉ பரிவாரித꞉ ||2-53-4

உபாஸ்யமாநோ யவநைராத்மவித்³பி⁴ர்விபஶ்சிதை꞉ |
விவிதா⁴ஶ்ச கதா² தி³வ்யா꞉ கத்²யமாநா꞉ பரஸ்பரம் ||2-53-5

ஏதஸ்மிந்நேவ காலே து தி³வ்யக³ந்த⁴வஹோ(அ)நில꞉ |
ப்ரவவௌ மத³நாபோ³த⁴ம் சகார ஸுக²ஶீதல꞉ ||2-53-6

கிம்ஸ்விதி³த்யேகமநஸ꞉ ஸபா⁴யாம் யே ஸமாக³தா꞉ |
உத்பு²ல்லநயநா꞉ ஸர்வே ராஜா சைவாவலோக்ய ஸ꞉ ||2-53-7

அபஶ்யந்த ரத²ம் தி³வ்யமாயாந்தம் பா⁴ஸ்கரோபமம் |
ஶாதகும்ப⁴மயை꞉ ஶுப்⁴ரை ரதா²ங்கை³ருபஶோபி⁴தம் ||2-53-8

தி³வ்யரத்நப்ரபா⁴கீர்ணம் தி³வ்யத்⁴வஜபதாகிநம் |
வாஹிதம் தி³வ்யதுரகை³ர்மநோமாருதரம்ஹஸை꞉ ||2-53-9

சந்த்³ரபா⁴ஸ்கரபி³ம்பா³நி க்ருத்வா ஜாம்பு³நதே³ந தம் |
ரசிதம் வை விஶ்வக்ருதா வையாக்⁴ரவரபூ⁴ஷிதம் ||2-53-10

ரிபூணாம் த்ராஸஜநநம் மித்ராணாம் ஹர்ஷவர்த⁴நம் |
த³க்ஷிணாதி³கு³பாயாந்தம் ரத²ம் பரரதா²ருஜம் ||2-53-11

தத்ரோபவிஷ்டம் ஶ்ரீமந்தம் ஸௌப⁴ஸ்ய பதிமூர்ஜிதம் |
த்³ருஷ்ட்வா பரமஸம்ஹ்ருஷ்டஶ்சார்க்⁴யம் பாத்³யேதி சாஸக்ருத் ||2-53-12

உவாச யவநேந்த்³ரஸ்ய மந்த்ரீ மந்த்ரவிதா³ம் வர꞉ |
தத்ரோத்தா²ய மஹாபா³ஹு꞉ ஸ்வயமேவ ந்ருபாஸநாத் ||2-53-13

ப்ரத்யுத்³க³ம்யார்க்⁴யமாதா³ய ரதா²வதரணே ஸ்தி²த꞉ |
ஶால்வோ(அ)பி ச மஹாதேஜா த்³ருஷ்ட்வா ராஜாநமாக³தம் ||2-53-14

முதா³ பரமயா யுக்தம் ஶக்ரப்ரதிமதேஜஸம் | 
அவதீர்ய ஸுவிஶ்ரப்³த⁴ ஏக ஏவ ரதோ²த்தமாத் ||2-53-15

விவேஶ பரமம் ப்ரீதோ மித்ரத³ர்ஶநலாலஸ꞉ | 
த்³ருஷ்ட்வார்த⁴முத்³யதம் ராஜா ஶால்வோ ராஜர்ஷிஸத்தம꞉ ||2-53-16

உவாச ஶ்லக்ஷ்ணயா வாசா நார்கா⁴ர்ஹோ(அ)ஸ்மி மஹாத்³யுதே |
தூ³தோ(அ)ஹம் மநுஜேந்த்³ராணாம் ஸகாஶாத்³ப⁴வதோ(அ)ந்திகம் ||2-53-17

ப்ரேஷிதோ ப³ஹுபி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் ஜராஸம்தே⁴ந தீ⁴மதா |
தேந மந்யே மஹாராஜ நார்கா⁴ர்ஹோ(அ)ஸ்மீதி ராஜஸு ||2-53-18

காலயவந உவாச 
ஜாநாம்யஹம் மஹாபா³ஹோ தௌ³த்யேந த்வாமிஹாக³தம் |
ஸாஹித்யே நரதே³வாநாம் ப்ரேஷிதோ மாக³தே⁴ந வை ||2-53-19

தேந த்வாமர்சயே ராஜந்விஶேஷேண மஹாமதே |
அர்க்⁴யபாத்³யாதி³ஸத்காரைராஸநேந யதா²விதி⁴ ||2-53-20

ப⁴வத்யப்⁴யர்சிதே ராஜ்ஞாம் ஸர்வேஷாமர்சிதம் ப⁴வேத் |
ஆஸ்யதாமாஸநே ஶுப்⁴ரே மயா ஸார்த⁴ம் ஜநேஶ்வர ||2-53-21

வைஶம்பாயந உவாச 
ஸ ஹஸ்தாலிங்க³நம் க்ருத்வா த்³ருஷ்ட்வா ச குஶலாமயம் |  
ஸுகோ²பவிஷ்டௌ ஸஹிதௌ ஶுபே⁴ ஸிம்ஹாஸநே ஸ்தி²தௌ ||2-53-22

காலயவந உவாச 
யத்³பா³ஹுப³லமாஶ்ரித்ய வயம் ஸர்வே நராதி⁴பா꞉ |
வஸாமோ விக³தோத்³விக்³நா தே³வா இவ ஶசீபதிம் ||2-53-23

கிமஸாத்⁴யம் ப⁴வேத³ஸ்ய யேநாஸி ப்ரேஷிதோ மயி |
வத³ ஸத்யம் வசஸ்தஸ்ய கிமாஜ்ஞாபயதி ப்ரபு⁴꞉ |
கரிஷ்யே வசநம் தஸ்ய அபி கர்ம ஸுது³ஷ்கரம் ||2-53-24 

ஶால்வ உவாச 
யதா² வத³தி ராஜேந்த்³ர மக³தா³தி⁴பதிஸ்தவ |
ததா²ஹம் ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ரூயதாம் யவநாதி⁴ப ||2-53-25

ஜராஸம்த⁴ உவாச 
ஜாதோ(அ)யம் ஜக³தாம் பா³தீ⁴ க்ருஷ்ண꞉ பரமது³ர்ஜய꞉ |
விதி³த்வா தஸ்ய து³ர்வ்ருத்தமஹம் ஹந்தும் ஸமுத்³யத꞉ ||2-53-26

பார்தி²வைர்ப³ஹுபி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் ஸமக்³ரப³லவாஹநை꞉ |
உபருத்⁴ய மஹாஸைந்யைர்கோ³மந்தமசலோத்தமம் ||2-53-27

சேதி³ராஜஸ்ய வசநம் மஹார்த²ம் ஶ்ருதவாநஹம் |
யதா³ தயோர்விநாஶாய ஹுதாஶநமயோஜயம் ||2-53-28

ஜ்வாலாஶதஸஹஸ்ராட்⁴யம் யுகா³ந்தாக்³நிஸமப்ரப⁴ம் |
த்³ருஷ்ட்வா ராமோ கி³ரே꞉ கூடாதா³ப்லுதோ ஹேமதாலத்⁴ருக் ||2-53-29

விநிஷ்பத்ய மஹாஸேநாம் மத்⁴யே ஸாக³ரஸந்நிபா⁴ம் |
ஆஜகா⁴ந து³ராத⁴ர்ஷோ நராஶ்வரத²த³ந்திநாம் ||2-53-30

ஸர்பந்தமிவ ஸர்பேந்த்³ரம் விக்ருஷ்யாக்ருஷ்ய லாங்க³லம் |
நரநாகா³ஶ்வவ்ருந்தா³நி முஸலேந வ்யபோத²யத் ||2-53-31

க³ஜேந க³ஜமாஸ்பா²ல்ய ரதே²ந ரத²யோதி⁴நம் |
ஹயேந ச ஹயாரோஹம் பதா³தேந பதா³திநம் ||2-53-32

ஸமரே ஸ மஹாதேஜா ந்ருபார்கஶதஸங்குலே |
விசரந்விவிதா⁴ந்மார்கா³ந்நிதா³கே⁴ பா⁴ஸ்கரோ யதா² ||2-53-33

ராமாத³நந்தரம் க்ருஷ்ண꞉ ப்ரக்³ருஹ்யார்கஸமப்ரப⁴ம் |
சக்ரம் சக்ரப்⁴ருதாம் ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸிம்ஹா꞉ க்ஷுத்³ரம்ருக³ம் யதா² ||2-53-34

ப்ரவிசால்ய மஹாவீர்ய꞉ பாத³வேகே³ந தம் கி³ரிம் |
ஶத்ருஸைந்யே பபாதோச்சைர்யது³வீர꞉ ப்ரதாபவாந் ||2-53-35 

ப்ரந்ருத்யந்நிவ ஶைலேந்த்³ரஸ்தோயதா⁴ராபி⁴ஷேசித꞉ |
கூ⁴ர்ணமாநோ விவேஶோர்வீம் விநிர்வாப்ய ஹுதாஶநம் ||2-53-36
ஆதீ³ப்யமாநஶிக²ராத³வப்லுத்ய ஜநார்த³ந꞉ | 
ஜகா⁴ந வாஹிநீம் ராஜம்ஶ்சக்ரவ்யக்³ரேண பாணிநா ||2-53-37

விக்ஷிப்ய விபுலம் சக்ரம் க³தா³பாதாத³நந்தரம் |
நரநாகா³ஶ்வவ்ரூந்தா³நி முஸலேந வ்யசூர்ணயத் ||2-53-38

க்ரோதா⁴நிலஸமுத்³பூ⁴தசக்ரலாங்க³லவஹ்நிநா |
நிர்த³க்³தா⁴ மஹதீ ஸேநா நரேந்த்³ரார்காபி⁴பாலிதா ||2-53-39

நரநாகா³ஶ்வகலிலம் பத்தித்⁴வஜஸமாகுலம் |
ரதா²நீகம் பதா³தாப்⁴யாம் க்ஷணேந வித³லீக்ருதம் ||2-53-40

ஸேநாம் ப்ரப⁴க்³நாமாலோக்ய சக்ராநலப⁴யார்தி³தாம் |
மஹதா ரத²வ்ருந்தே³ந பரிவார்ய ஸமந்தத꞉ ||2-53-41

தத்ராஹம் யுத்³த்⁴யமாநஸ்து ப்⁴ராதாஸ்ய ப³லவாந்ப³லீ |
ஸ்தி²தோ மமாக்³ரத꞉ ஶூரோ க³தா³பாணிர்ஹலாயுத⁴꞉ ||2-53-42

த்³வாத³ஶாக்ஷௌஹிணீர்ஹத்வா ப்ரபி⁴ந்ந இவ கேஸரீ |
ஹலம் ஸௌநந்த³முத்ஸ்ருஜ்ய க³த³யா மாமதாத³யத் ||2-53-43

வஜ்ரபாதநிப⁴ம் வேக³ம் பாதயித்வா மமோபரி |
பூ⁴ய꞉ ப்ரஹர்துகாமோ மாம் வைஶாகே²நாஸ்தி²தோ மஹீம் ||2-53-44

வைஶாக²ம் ஸ்தா²நமாஸ்தா²ய கு³ஹ꞉ க்ரௌஞ்சம் யதா² புரா |
ததா² மாம் தீ³ர்க⁴நேத்ராப்⁴யாமீக்ஷதே நிர்த³ஹந்நிவ ||2-53-45

தாத்³ருக்³ரூபம் ஸமாலோக்ய ப³லதே³வம் ரணாஜிரே |
ஜீவிதார்தீ² ந்ருலோகே(அ)ஸ்மிந்க꞉ புமாந்ஸ்தா²துமர்ஹதி ||2-53-46

க்³ருஹீத்வா ஸ க³தா³ம் பீ⁴மாம் காலத³ண்ட³மிவோத்³யதாம் |
குலாங்குஶேந நிர்தூ⁴தாம் ஸ்தி²த ஏவாக்³ரதோ மம ||2-53-47

ததோ ஜலத³க³ம்பீ⁴ரஸ்வரேணாபூரயந்நப⁴꞉ |
வாகு³வாசாஶரீரேண ஸ்வயம் லோகபிதாமஹ꞉ ||2-53-48

ப்ரஹர்தவ்யோ ந ராஜாயமவத்⁴யோ(அ)யம் தவாநக⁴ |
கல்பிதோ(அ)ஸ்ய வதோ⁴(அ)ந்யஸ்மாத்³விரமஸ்வ ஹலாயுத⁴ ||2-53-49

ஶ்ருத்வாஹம் தேந வாக்யேந சிந்தாவிஷ்டோ நிவர்தித꞉ |
ஸர்வப்ராணஹரம் கோ⁴ரம் ப்³ரஹ்மநா ஸ்வயமீரிதம் ||2-53-50

தேநாஹம் வ꞉ ப்ரவக்ஷ்யாமி ந்ருபாணாம் ஹிதகாம்யயா |
ஶ்ருத்வா த்வமேவ ராஜேந்த்³ர கர்துமர்ஹஸி தத்³வச꞉ ||2-53-51

தபஸோக்³ரேண மஹதா புத்ரார்தீ² தோஷ்ய ஶங்கரம் |
ப்ராப்தவாந்நரதே³வம் த்வாமவத்⁴யம் மாது²ரைர்ஜநை꞉ ||2-53-52

மஹாமுநிஶ்சாயஸசூர்ணமஶ்ந-
ந்நுபஸ்தி²தோ த்³வாத³ஶவார்ஷிகம் வ்ரதம் |
ஸுராஸுரை꞉ ஸம்ஸ்துதபாத³பங்கஜ꞉ 
ஸ லப்³த⁴வாநீப்ஸிதகாமஸம்பத³ம் ||2-53-53

தபோப³லாத்³கா³ர்க்³யமுநேர்மஹாத்மநோ 
வரப்ரபா⁴வாச்ச²கலேந்து³மௌலிந꞉ |
ப⁴வந்தமாஸாத்³ய ஜநார்த³நோ ஹிமம் 
விலீயதே பா⁴ஸ்கரரஶ்மிநா யதா² ||2-53-54

யதஸ்வ ராஜ்ஞாம் வசநப்ரசோதி³தோ 
வ்ரஜஸ்வ யாத்ராம் விஜயாய கேஶவம் |
ப்ரவிஶ்ய ராஷ்ட்ரம் மது²ராம் ச ஸேநயா 
நிஹத்ய க்ருஷ்ணம் ப்ரத²யந்ஸ்வகம் யஶ꞉ ||2-53-55

மாது²ரோ வாஸுதே³வோ(அ)யம் ப³லதே³வ꞉ ஸபா³ந்த⁴வ꞉ |
தௌ விஜேஷ்யஸி ஸம்க்³ராமே க³த்வா தாம் மது²ராம் புரீம் ||2-53-56 

ஶாலவ உவாச |
இத்யேவம் நரபதிபா⁴ஸ்கரப்ரகீ³தம் 
வாக்யம் தே கதி²தமித³ம் ஹிதம் ந்ருபாணாம் |
தத்ஸர்வம் ஸஹ ஸசிவைர்விம்ருஶ்ய பு³த்³த்⁴யா 
யத்³யுக்தம் குரு மநுஜேந்த்³ர சாத்மநிஷ்ட²ம் ||2-53-57

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே விஷ்ணுபர்வணி 
ஶால்வவாக்யே த்ரிபஞ்சாஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_53_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - vishnu Parva 
Chapter 53 - Jarasandha's Message to Kalayavana
Itranslated by K S Ramachandran, ,
September 10, 2008 
Note - verse 49, line 2 : avagraha should be there ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha tripa~nchAshattamo.adhyAyaH

kAlayavanaM prati jarAsaMdhasaMdeshaH  

vaishampAyana uvAcha 
yavanAnAM balodagraH sa kAlayavano nR^ipaH |
babhUva rAjA dharmeNa rakShitA puravAsinAm ||2-53-1

trivargaviditaH prAj~naH ShaDguNAnupajIvakaH |
saptavyasanasaMmUDho guNeShvabhirataH sadA || 2-53-2

shrutimAndharmashIlashcha satyavAdI jitendriyaH |
sA~NgrAmikavidhij~nashcha durgalAbhAnusAraNaH ||2-53-3

shUro.pratibalashchaiva mantripravarasevakaH |
sukhAsInaH sabhAM ramyAM sachivaiH parivAritaH ||2-53-4

upAsyamAno yavanairAtmavidbhirvipashchitaiH |
vividhAshcha kathA divyAH kathyamAnAH parasparam ||2-53-5

etasminneva kAle tu divyagandhavaho.anilaH |
pravavau madanAbodhaM chakAra sukhashItalaH ||2-53-6

kiMsvidityekamanasaH sabhAyAM ye samAgatAH |
utphullanayanAH sarve rAjA chaivAvalokya saH ||2-53-7

apashyanta rathaM divyamAyAntaM bhAskaropamam |
shAtakumbhamayaiH shubhrai rathA~Ngairupashobhitam ||2-53-8

divyaratnaprabhAkIrNaM divyadhvajapatAkinam |
vAhitaM divyaturagairmanomArutaraMhasaiH ||2-53-9

chandrabhAskarabimbAni kR^itvA jAmbunadena tam |
rachitaM vai vishvakR^itA vaiyAghravarabhUShitam ||2-53-10

ripUNAM trAsajananam mitrANAM harShavardhanam |
dakShiNAdigupAyAntaM rathaM pararathArujam ||2-53-11

tatropaviShTaM shrImantaM saubhasya patimUrjitam |
dR^iShTvA paramasaMhR^iShTashchArghyaM pAdyeti chAsakR^it ||2-53-12

uvAcha yavanendrasya mantrI mantravidAM varaH |
tatrotthAya mahAbAhuH svayameva nR^ipAsanAt ||2-53-13

pratyudgamyArghyamAdAya rathAvataraNe sthitaH |
shAlvo.api cha mahAtejA dR^iShTvA rAjAnamAgatam ||2-53-14

mudA paramayA yuktaM shakrapratimatejasam | 
avatIrya suvishrabdha eka eva rathottamAt ||2-53-15

vivesha paramaM prIto mitradarshanalAlasaH | 
dR^iShTvArdhamudyataM rAjA shAlvo rAjarShisattamaH ||2-53-16

uvAcha shlakShNayA vAchA nArghArho.asmi mahAdyute |
dUto.ahaM manujendrANAM sakAshAdbhavato.antikam ||2-53-17

preShito bahubhiH sArdhaM jarAsaMdhena dhImatA |
tena manye mahArAja nArghArho.asmIti rAjasu ||2-53-18

kAlayavana uvAcha 
jAnAmyahaM mahAbAho dautyena tvAmihAgatam |
sAhitye naradevAnAM preShito mAgadhena vai ||2-53-19

tena tvAmarchaye rAjanvisheSheNa mahAmate |
arghyapAdyAdisatkArairAsanena yathAvidhi ||2-53-20

bhavatyabhyarchite rAj~nAM sarveShAmarchitaM bhavet |
AsyatAmAsane shubhre mayA sArdhaM janeshvara ||2-53-21

vaishampAyana uvAcha 
sa hastAli~NganaM kR^itvA dR^iShTvA cha kushalAmayam |  
sukhopaviShTau sahitau shubhe simhAsane sthitau ||2-53-22

kAlayavana uvAcha 
yadbAhubalamAshritya vayaM sarve narAdhipAH |
vasAmo vigatodvignA devA iva shachIpatim ||2-53-23

kimasAdhyaM bhavedasya yenAsi preShito mayi |
vada satyaM vachastasya kimAj~nApayati prabhuH |
kariShye vachanaM tasya api karma suduShkaram ||2-53-24 

shAlva uvAcha 
yathA vadati rAjendra magadAdhipatistava |
tathAhaM saMpravakShyAmi shrUyatAM yavanAdhipa ||2-53-25

jarAsaMdha uvAcha 
jAto.ayaM jagatAM bAdhI kR^iShNaH paramadurjayaH |
viditvA tasya durvR^ittamahaM hantuM samudyataH ||2-53-26

pArthivairbahubhiH sArdhaM samagrabalavAhanaiH |
uparudhya mahAsainyairgomantamachalottamam ||2-53-27

chedirAjasya vachanaM mahArthaM shrutavAnaham |
yadA tayorvinAshAya hutAshanamayojayam ||2-53-28

jvAlAshatasahasrADhyaM yugAntAgnisamaprabham |
dR^iShTvA rAmo gireH kUTAdApluto hematAladhR^ik ||2-53-29

viniShpatya mahAsenAM madhye sAgarasannibhAm |
AjaghAna durAdharSho narAshvarathadantinAm ||2-53-30

sarpantamiva sarpendraM vikR^iShyAkR^iShya lA~Ngalam |
naranAgAshvavR^indAni musalena vyapothayat ||2-53-31

gajena gajamAsphAlya rathena rathayodhinam |
hayena cha hayArohaM padAtena padAtinam ||2-53-32

samare sa mahAtejA nR^ipArkashatasa~Nkule |
vicharanvividhAnmArgAnnidAghe bhAskaro yathA ||2-53-33

rAmAdanantaraM kR^iShNaH pragR^ihyArkasamaprabham |
chakraM chakrabhR^itAM shreShThaH simhAH kShudramR^igaM yathA ||2-53-34

pravichAlya mahAvIryaH pAdavegena taM girim |
shatrusainye papAtochchairyaduvIraH pratApavAn ||2-53-35 

pranR^ityanniva shailendrastoyadhArAbhiShechitaH |
ghUrNamAno viveshorvIM vinirvApya hutAshanam ||2-53-36
AdIpyamAnashikharAdavaplutya janArdanaH | 
jaghAna vAhinIM rAjaMshchakravyagreNa pANinA ||2-53-37

vikShipya vipulaM chakraM gadApAtAdanantaram |
naranAgAshvavR^IndAni musalena vyachUrNayat ||2-53-38

krodhAnilasamudbhUtachakralA~NgalavahninA |
nirdagdhA mahatI senA narendrArkAbhipAlitA ||2-53-39

naranAgAshvakalilaM pattidhvajasamAkulam |
rathAnIkaM padAtAbhyAM kShaNena vidalIkR^itam ||2-53-40

senAM prabhagnAmAlokya chakrAnalabhayArditAm |
mahatA rathavR^indena parivArya samantataH ||2-53-41

tatrAhaM yuddhyamAnastu bhrAtAsya balavAnbalI |
sthito mamAgrataH shUro gadApANirhalAyudhaH ||2-53-42

dvAdashAkShauhiNIrhatvA prabhinna iva kesarI |
halaM saunandamutsR^ijya gadayA mAmatAdayat ||2-53-43

vajrapAtanibhaM vegaM pAtayitvA mamopari |
bhUyaH prahartukAmo mAM vaishAkhenAsthito mahIm ||2-53-44

vaishAkhaM sthAnamAsthAya guhaH krau~nchaM yathA purA |
tathA mAM dIrghanetrAbhyAmIkShate nirdahanniva ||2-53-45

tAdR^igrUpaM samAlokya baladevaM raNAjire |
jIvitArthI nR^iloke.asminkaH pumAnsthAtumarhati ||2-53-46

gR^ihItvA sa gadAM bhImAM kAladaNDamivodyatAm |
kulA~Nkushena nirdhUtAM sthita evAgrato mama ||2-53-47

tato jaladagaMbhIrasvareNApUrayannabhaH |
vAguvAchAsharIreNa svayaM lokapitAmahaH ||2-53-48

prahartavyo na rAjAyamavadhyo.ayaM tavAnagha |
kalpito.asya vadho.anyasmAdviramasva halAyudha ||2-53-49

shrutvAhaM tena vAkyena chintAviShTo nivartitaH |
sarvaprANaharaM ghoraM brahmanA svayamIritam ||2-53-50

tenAhaM vaH pravakShyAmi nR^ipANAM hitakAmyayA |
shrutvA tvameva rAjendra kartumarhasi tadvachaH ||2-53-51

tapasogreNa mahatA putrArthI toShya sha~Nkaram |
prAptavAnnaradevaM tvAmavadhyaM mAthurairjanaiH ||2-53-52

mahAmunishchAyasachUrNamashna-
nnupasthito dvAdashavArShikaM vratam |
surAsuraiH saMstutapAdapa~NkajaH 
sa labdhavAnIpsitakAmasampadam ||2-53-53

tapobalAdgArgyamunermahAtmano 
varaprabhAvAchChakalendumaulinaH |
bhavantamAsAdya janArdano himaM 
vilIyate bhAskararashminA yathA ||2-53-54

yatasva rAj~nAM vachanaprachodito 
vrajasva yAtrAM vijayAya keshavam |
pravishya rAShTraM mathurAm cha senayA 
nihatya kR^iShNaM prathayansvakaM yashaH ||2-53-55

mAthuro vAsudevo.ayaM baladevaH sabAndhavaH |
tau vijeShyasi saMgrAme gatvA tAM mathurAM purIm ||2-53-56 

shAlava uvAcha |
ityevaM narapatibhAskarapragItaM 
vAkyam te kathitamidaM hitaM nR^ipANAm |
tatsarvaM saha sachivairvimR^ishya buddhyA 
yadyuktaM kuru manujendra chAtmaniShTham ||2-53-57

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi 
shAlvavAkye tripa~nchAshattamo.adhyAyaH     

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்