Thursday 3 September 2020

காலயவநம் ப்ரதி ஶாலவக³மநம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 108 (109) - 052 (53)

அத² த்³விபஞ்சாஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

காலயவநம் ப்ரதி ஶாலவக³மநம்


shri-krishna

வைஶம்பாயந உவாச 
தத꞉ ப்ரயாதே வஸுதே³வபுத்ரே 
நராதி⁴பா பூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதாங்கா³꞉ |
ஸபா⁴ம் ஸமாஜக்³முர்ஸுரேந்த்³ரகல்பா꞉ 
ப்ரபோ³த⁴நார்த²ம் க³மநோத்ஸவாஸ்தே ||2-52-1

ஸபா⁴க³தாந்ஸோமரவிப்ரகாஶாந்
ஸுகோ²பவிஷ்டாந்ருசிராஸநேஷு |
ஸமீக்ஷ்ய ராஜா ஸுநயார்த²வாதீ³
ஜகா³த³ வாக்யம் நரராஜஸிம்ஹ꞉ ||2-52-2

ஸ்வயம்வரக்ருதம் தோ³ஷம் விதி³த்வா வோ நராதி⁴பா꞉ |
க்ஷந்தவ்யோ மம வ்ருத்³த⁴ஸ்ய து³ர்த³க்³த⁴ஸ்ய ப²லோத³யம் ||2-52-3

வைஶம்பாயந உவாச 
ஏவமாபா⁴ஷ்ய தாந்ஸர்வாந்ஸத்க்ருத்ய ச யதா²விதி⁴ |
ததோ விஸர்ஜயாமாஸ ந்ருபாம்ஸ்தாந்மத்⁴யதே³ஶஜாந் ||2-52-4

பூர்வபஶ்சிமஜாம்ஶ்சைவ உத்தராபதி²காநபி |
தே(அ)பி ஸர்வே மஹேஷ்வாஸா꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டமநஸோ நரா꞉ ||2-52-5

யதா²ர்ஹேண ச ஸம்பூஜ்ய ஜக்³முஸ்தே நரபுங்க³வா꞉ |
ஜராஸம்த⁴꞉ ஸுநீத²ஶ்ச த³ந்தவக்த்ரஶ்ச வீர்யவாந் ||2-52-6

ஶால்வ꞉ ஸௌப⁴பதிஶ்சைவ மஹாகூர்மஹ்ஸ்ச பார்தி²வ꞉ |
க்ரத²கைஶிகமுக்²யாஶ்ச ந்ற்^பா꞉ ப்ரவரவம்ஶஜா꞉ ||2-52-7

வைணுதா³ரிஶ்ச ராஜர்ஷி꞉ காஶ்மீராதி⁴பதிஸ்ததா² |
ஏதே சாந்யே ச ப³ஹவோ த³க்ஷிணாபதி²கா ந்ருபா꞉ ||2-52-8

ஶ்ரோதுகாமா ரஹோ வாக்யம் ஸ்தி²தா வை பீ⁴ஷ்மகாந்திகே |
தாந்வை ஸமீக்ஷ்ய ராஜேந்த்³ர꞉ ஸ ராஜா பீ⁴ஷ்மகோ ப³லீ ||2-52-9

ஸ்நேஹபூர்ணேந மநஸா ஸ்தி²தாம்ஸ்தாநவநீஶ்வராந் |
த்ரிவர்க³ஸஹிதம் ஶ்லக்ஷ்ணம் ஷட்³கு³ணாலம்க்ருதம் ஶுப⁴ம் ||2-52-10
உவாச நயஸம்பந்நம் ஸ்நிக்³த⁴க³ம்பீ⁴ரயா கி³ரா |

பீ⁴ஷ்மக உவாச 
ப⁴வதாமவநீஶாநாம் ஸமாலோக்ய நயாந்விதம் ||2-52-11
வசநம் வ்யாஹ்ருதம் ஶ்றுத்வா க்ருதவாங்கார்யமீத்³ருஶம் |
க்ஷந்தவ்யம் ப⁴வதாம் ஸத்³பி⁴ர்வயம் நித்யாபராதி⁴ந꞉ ||2-52-12

வைஶம்பாயந உவாச 
ஏவமுக்த்வா து ராஜா ஸ பீ⁴ஷ்மகோ நயகோவித³꞉ |
உவாச ஸுதமுத்³தி³ஶ்ய வசநம் ராஜஸம்ஸதி³ ||2-52-13

பீ⁴ஷ்மக உவாச 
புத்ரஸ்ய சேஷ்டாமாலோக்ய த்ராஸாகுலிதலோசந꞉ |
மந்யே பா³லாநிமாம்ˮல்லோகாந்ஸ ஏவ புருஷ꞉ பர꞉ ||2-52-14

கீர்தி꞉ கீர்திமதாம் ஶ்ரேஷ்டோ² யஶஶ்ச யஶபா⁴க்³ப³லீ |
ஸ்தா²பிதா பு⁴வி மர்த்யே(அ)ஸ்மிந்ஸ்வபா³ஹுப³லமூர்ஜிதம் ||2-52-15

த⁴ந்யா க²லு மஹாபா⁴கா³ தே³வகீ யோஷிதாம் வரா |
புத்ரம் த்ரிபு⁴வநஶ்ரேஷ்ட²ம் க்ருத்வா க³ர்பே⁴ண கேஷவம் ||2-52-16

க்ருஷ்ணம் கமலபத்ராக்ஷம் ஶ்ரீபுஞ்ஜமமரார்சிதம் |
நேத்ராப்⁴யாம் ஸ்நேஹபூர்ணாப்⁴யாம் வீக்ஷதே முக²பங்கஜம் ||2-52-17

வைஶம்பாயந உவாச 
ஏவம் லாலப்யமாநம் து ராஜாநம் ராஜஸம்ஸதி³ |
உவாச ஶ்லக்ஷ்ணயா வாசா ஶால்வராஜோ மஹாத்³யுதி꞉ ||2-52-18

ஶால்வ உவாச 
அலம் கே²தே³ந ராஜேந்த்³ர ஸுதாய ரிபுமர்தி³நே |
க்ஷத்ரியஸ்ய ரணே ராஜந்த்⁴ருவம் ஜயபராஜயௌ ||2-52-19

நியதா க³திர்மர்த்யாநாமேஷ த⁴ர்ம꞉ ஸநாதந꞉ |
ப³லகேஶவயோரந்யஸ்த்ருதீய꞉ க꞉ புமாநிஹ ||2-52-20

ரணே யோத⁴யிதும் ஶக்தஸ்தவ புத்ரம் மஹாப³லம் |
ரதா²திரத²வ்ருந்தா³நாமேக ஏவ ரணாஜிரே ||2-52-21

ரிபூண்பா³த⁴யிதும் ஶக்தோ த⁴நுர்க்³ருஹ்ய மஹாபு⁴ஜ꞉ |
பா⁴ர்க³வாஸ்த்ரம் மஹாரௌத்³ரம் தே³வைரபி து³ராஸத³ம் ||2-52-22

ஸ்ருஜதோ பா³ஹுவீர்யேண க꞉ புமாந்ப்ரஸஹிஷ்யதி |
அயம் து புருஷ꞉ க்ருஷ்ணோ ஹ்யநாதி³நித⁴நோ(அ)வ்யய꞉ ||2-52-23

தம் விஜேதா ந்ருலோகே(அ)ஸ்மிந்நாபி ஶூலத⁴ர꞉ ஸ்வயம் |
தவ புத்ரோ மஹாராஜ ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வவித் ||2-52-24

விதி³த்வா தே³வமீஶாநம் ந யோத⁴யதி கேஶவம் |
அத்³ய தஸ்ய ரணே ஜேதா யவநாதி⁴பதிர்ந்ருப ||2-52-25

ஸ காலயவநோ நாம அவத்⁴ய꞉ கேஶவஸ்ய ஹ |
தப்த்வா ஸுதா³ருணம் கோ⁴ரம் தப꞉ பரமது³ஶ்சரம் ||2-52-26

ருத்³ரமாராத⁴யாமாஸ த்³வாத³ஶாப்³தா³நயோ(அ)ஶந꞉ |
புத்ரகாமேந முநிநா தோஷ்ய ருத்³ராத்ஸுதோ வ்ருத꞉ ||2-52-27

மாது²ராணாமவத்⁴யோ(அ)யம் ப⁴வேதி³தி ச ஶங்கராத் |
ஏவமஸ்த்விதி ருத்³ரோ(அ)பி ப்ரத³தௌ³ முநயே ஸுதம் ||2-52-28

ஏவம் கா³ர்க்³யஸ்ய தநய꞉ ஶ்ரீமாந்ருத்³ரவரோத்³ப⁴வ꞉ |
மாது²ராணாமவத்⁴யோ.யம் மது²ராயாம் விஶேஷத꞉ ||2-52-29

க்ருஷ்ணோ(அ)பி ப³லவாநேஷ மாது²ரே ஜாதவாநயம் |
ஸ ஜேஷ்யதி ரணே க்ருஷ்ண மது²ராயாம் ஸமாக³த꞉ ||2-52-30

மந்யத்⁴வ யதி³ வா யுக்தாம் ந்ருபா வாசம் மயேரிதாம் |
தத்ர தூ³தம் விஸ்ருஜத்⁴வம் யவநேந்த்³ரபுரம் ப்ரதி ||2-52-31

வைஶம்பாயந உவாச 
ஶ்ருத்வா ஸௌப⁴பதேர்வாக்யம் ஸர்வே தே ந்ற்^பஸத்தமா꞉ |
குர்ம இத்யப்³ருவந்ஹ்ருஷ்டா  ஜராஸம்த⁴ம் மஹாப³லம் ||2-52-32

ஸ தேஷாம் வசநம் ஶ்ருத்வா ஜராஸம்தோ⁴ மஹீபதி꞉ |
ப³பூ⁴வ விமநா ராஜந்ப்³ரஹ்மணோ வசநம் ஸ்மரந் ||2-52-33

ஜராஸம்த⁴ உவாச 
மாம் ஸமாஶ்ரித்ய பூர்வஸ்மிந்ந்ருபா ந்ருபப⁴யார்தி³தா꞉ |
ப்ராப்நுவந்து ஹ்ருதம் ராஜ்யம் ஸப்⁴ருத்யப³லவாஹநம் ||2-52-34
இஹாஹம் சோத்³யதே பூ⁴பை꞉ பரஸம்ஶ்ரயஹேதுநா |
கந்யேவ ஸ்வபதித்⁴வேஷாத³ந்யம் ரதிபராயணா  ||2-52-35

அஹோ ஸுப³லவத்³தை³வமஶக்யம் விநிவர்திதும் |
யத³ஹம் க்ருஷ்ணபீ⁴தோ(அ)ந்யம் ஸம்ஶ்ரயாமி ப³லாதி⁴கம் ||2-52-36

நூநம் யோக³விஹீநோ(அ)ஹம் காரயிஷ்யே பராஶ்ரயம் |
ஶ்ரேயோ ஹி மரணம் மஹ்யம் ந சாந்யம் ஸம்ஶ்ரயே ந்ருபா꞉ ||2-52-37

க்ருஷ்ணோ வா ப³லதே³வோ வா யோ வாஸௌ வா நராதி⁴ப꞉ |
ஹந்தாரம் ப்ரதியோத்ஸ்யாமி யதா² ப்³ராஹ்மப்ரசோதி³த꞉ ||2-52-38

ஏஷா மே நிஶ்சிதா பு³த்³தி⁴ரேதத்ஸத்புருஷவ்ரதம் |
அதோ(அ)ந்யதா² ந ஶக்தோ(அ)ஹம் கர்தும் பரஸமாஶ்ரயம் ||2-52-39

ப⁴வதாம் ஸாது⁴வ்ருத்தாணாமாபா³த⁴ம் ந கரோதி ஸ꞉ |
தேந தூ³தம் ப்ரதா³ஸ்யாமி ந்ருபாணாம் ரக்ஷணாய வை ||2-52-40

வ்யோமமார்கே³ண யாதவ்யம் யதா² க்ருஷ்ணோ ந பா³த⁴தே |
க³ச்ச²ந்தமநுசிந்த்யைவம் ப்ரேஷயத்⁴வம் ந்ருபோத்தமா꞉ ||2-52-41  
 
அயம் ஸௌப⁴பதி꞉ ஶ்ரீமாநநலார்கேந்து³விக்ரம꞉ |
ரதே²நாதி³த்யவர்ணேந ப்ரயாதி ஸ்வபுரம் ப³லீ ||2-52-42

யவநேந்த்³ரோ யதா²ப்⁴யேதி நரேந்த்³ராணாம் ஸமாக³மம் |
வசநம் ச ததா²ஸ்மாபி⁴ர்தூ³த்யே ந꞉ க்ருஷ்ணவிக்³ரஹே ||2-52-43

வைஶம்பாயந உவாச 
புநரேவாப்³ரவீத்³ராஜா ஸௌப⁴ஸ்ய பதிமூர்ஜிதம் |
க³ச்ச² ஸர்வநரேந்த்³ராணாம் ஸாஹாய்யம் குரு மாநத³ ||2-52-44 

யவநேந்த்³ரோ யதா² யாதி யதா² க்ருஷ்ணம் விஜேஷ்யதி |
யதா² வயம் ச துஷ்யாமஸ்ததா² நீதிர்விதீ⁴யதாம் ||2-52-45

ஏவம் ஸம்தி³ஶ்ய ஸர்வாம்ஸ்தாந்பீ⁴ஷ்மகம் பூஜ்ய த⁴ர்மத꞉ |
ப்ரயயௌ ஸ்வபுரம் ராஜா ஸ்வேந ஸைந்யேந ஸம்வ்ருத꞉ ||2-52-46 

ஶால்வோ(அ)பி ந்ருபதிஶ்ரேஷ்ட²ஸ்தாப்⁴யாம் ஸம்பூஜ்ய த⁴ர்மத꞉ |
ஜகா³மாகாஶமார்கே³ண ரதே²நாநிலரம்ஹஸா ||2-52-47

தே(அ)பி ஸர்வே மஹீபாலா த³க்ஷிணாபத²வாஸிந꞉ |
அநுவ்ரஜ்ய ஜராஸம்த⁴ம் க³தா꞉ ஸ்வநக³ரம் ப்ரதி ||2-52-48

பீ⁴ஷ்மக꞉ ஸஹ புத்ரேண தாவுபௌ⁴ சிந்த்ய து³ர்நயம் |
ஸ்வே க்³ருஹே ந்யவஸத்³தீ³ந꞉ க்ருஷ்ணமேவாநுசிந்தயந் ||2-52-49

விதி³தா ருக்மிணீ ஸாத்⁴வீ ஸ்வயம்வரநிவர்தநம் |
க்ருஷ்ணஸ்யாக³மநாத்³தே⁴தோர்ந்ருபாணாம் தோ³ஷத³ர்ஶநம் ||2-52-50

க³த்வா து ஸா ஸகீ²மத்⁴யே உவாச வ்ரீடி³தாநநா |
ந சாந்யேஷாம் நரேந்த்³ராணாம் பத்நீ ப⁴விதுமுத்ஸஹே |
க்ருஷ்ணாத்கமலபத்ராக்ஷாத்ஸத்யமேதத்³வசோ மம ||2-52-51

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே விஷ்ணுபர்வணி
ருக்மிணீஸ்வயம்வரே த்³விபஞ்சாஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_52_mpr.html


##Harivamsha Maha puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 52 - Shalva sent to seek Kalayavana's Help
Note : sloka 27, line 1 : avagraha should be there, right?
       sloka 30, line 2 : kR^iShNaM  - pl check  
itranlslated by K S Rama
chandran, ,
September 10, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha dvipa~nchAshattamo.adhyAyaH 

kAlayavanaM prati shAlavagamanam
    
vaishampAyana uvAcha 
tataH prayAte vasudevaputre 
narAdhipA bhUShaNabhUShitA~NgAH |
sabhAM samAjagmursurendrakalpAH 
prabodhanArthaM gamanotsavAste ||2-52-1

sabhAgatAnsomaraviprakAshAn
sukhopaviShTAnruchirAsaneShu |
samIkShya rAjA sunayArthavAdI
jagAda vAkyaM nararAjasiMhaH ||2-52-2

svayaMvarakR^itaM doShaM viditvA vo narAdhipAH |
kShantavyo mama vR^iddhasya durdagdhasya phalodayam ||2-52-3

vaishampAyana uvAcha 
evamAbhAShya tAnsarvAnsatkR^itya cha yathAvidhi |
tato visarjayAmAsa nR^ipAMstAnmadhyadeshajAn ||2-52-4

pUrvapashchimajAMshchaiva uttarApathikAnapi |
te.api sarve maheShvAsAH prahR^iShTamanaso narAH ||2-52-5

yathArheNa cha saMpUjya jagmuste narapu~NgavAH |
jarAsaMdhaH sunIthashcha dantavaktrashcha vIryavAn ||2-52-6

shAlvaH saubhapatishchaiva mahAkUrmahscha pArthivaH |
krathakaishikamukhyAshcha nR^pAH pravaravaMshajAH ||2-52-7

vaiNudArishcha rAjarShiH kAshmIrAdhipatistathA |
ete chAnye cha bahavo dakShiNApathikA nR^ipAH ||2-52-8

shrotukAmA raho vAkyaM sthitA vai bhIShmakAntike |
tAnvai samIkShya rAjendraH sa rAjA bhIShmako balI ||2-52-9

snehapUrNena manasA sthitAMstAnavanIshvarAn |
trivargasahitaM shlakShNaM ShaDguNAlaMkR^itaM shubham ||2-52-10
uvAcha nayasaMpannaM snigdhagambhIrayA girA |

bhIShmaka uvAcha 
bhavatAmavanIshAnAM samAlokya nayAnvitam ||2-52-11
vachanaM vyAhR^itaM shRutvA kR^itavA~NkAryamIdR^isham |
kShantavyaM bhavatAM sadbhirvayaM nityAparAdhinaH ||2-52-12

vaishampAyana uvAcha 
evamuktvA tu rAjA sa bhIShmako nayakovidaH |
uvAcha sutamuddishya vachanaM rAjasaMsadi ||2-52-13

bhIShmaka uvAcha 
putrasya cheShTAmAlokya trAsAkulitalochanaH |
manye bAlAnimA.NllokAnsa eva puruShaH paraH ||2-52-14

kIrtiH kIrtimatAM shreShTho yashashcha yashabhAgbalI |
sthApitA bhuvi martye.asminsvabAhubalamUrjitam ||2-52-15

dhanyA khalu mahAbhAgA devakI yoShitAM varA |
putraM tribhuvanashreShThaM kR^itvA garbheNa keShavam ||2-52-16

kR^iShNaM kamalapatrAkShaM shrIpu~njamamarArchitam |
netrAbhyAM snehapUrNAbhyAM vIkShate mukhapa~Nkajam ||2-52-17

vaishampAyana uvAcha 
evaM lAlapyamAnaM tu rAjAnaM rAjasaMsadi |
uvAcha shlakShNayA vAchA shAlvarAjo mahAdyutiH ||2-52-18

shAlva uvAcha 
alaM khedena rAjendra sutAya ripumardine |
kShatriyasya raNe rAjandhruvaM jayaparAjayau ||2-52-19

niyatA gatirmartyAnAmeSha dharmaH sanAtanaH |
balakeshavayoranyastR^itIyaH kaH pumAniha ||2-52-20

raNe yodhayituM shaktastava putraM mahAbalam |
rathAtirathavR^indAnAmeka eva raNAjire ||2-52-21

ripUNbAdhayituM shakto dhanurgR^ihya mahAbhujaH |
bhArgavAstraM mahAraudraM devairapi durAsadam ||2-52-22

sR^ijato bAhuvIryeNa kaH pumAnprasahiShyati |
ayaM tu puruShaH kR^iShNo hyanAdinidhano.avyayaH ||2-52-23

taM vijetA nR^iloke.asminnApi shUladharaH svayam |
tava putro mahArAja sarvashAstrArthatattvavit ||2-52-24

viditvA devamIshAnaM na yodhayati keshavam |
adya tasya raNe jetA yavanAdhipatirnR^ipa ||2-52-25

sa kAlayavano nAma avadhyaH keshavasya ha |
taptvA sudAruNaM ghoraM tapaH paramadushcharam ||2-52-26

rudramArAdhayAmAsa dvAdashAbdAnayo.ashanaH |
putrakAmena muninA toShya rudrAtsuto vR^itaH ||2-52-27

mAthurANAmavadhyo.ayaM bhavediti cha sha~NkarAt |
evamastviti rudro.api pradadau munaye sutam ||2-52-28

evaM gArgyasya tanayaH shrImAnrudravarodbhavaH |
mAthurANAmavadhyo.yaM mathurAyAM visheShataH ||2-52-29

kR^iShNo.api balavAneSha mAthure jAtavAnayam |
sa jeShyati raNe kR^iShNa mathurAyAM samAgataH ||2-52-30

manyadhva yadi vA yuktAM nR^ipA vAchaM mayeritAm |
tatra dUtaM visR^ijadhvaM yavanendrapuraM prati ||2-52-31

vaishampAyana uvAcha 
shrutvA saubhapatervAkyaM sarve te nR^pasattamAH |
kurma ityabruvanhR^iShTA  jarAsaMdhaM mahAbalam ||2-52-32

sa teShAM vachanaM shrutvA jarAsaMdho mahIpatiH |
babhUva vimanA rAjanbrahmaNo vachanaM smaran ||2-52-33

jarAsaMdha uvAcha 
mAM samAshritya pUrvasminnR^ipA nR^ipabhayArditAH |
prApnuvantu hR^itaM rAjyaM sabhR^ityabalavAhanam ||2-52-34
ihAhaM chodyate bhUpaiH parasaMshrayahetunA |
kanyeva svapatidhveShAdanyaM ratiparAyaNA  ||2-52-35

aho subalavaddaivamashakyaM vinivartitum |
yadahaM kR^iShNabhIto.anyaM saMshrayAmi balAdhikam ||2-52-36

nUnaM yogavihIno.ahaM kArayiShye parAshrayam |
shreyo hi maraNam mahyaM na chAnyaM saMshraye nR^ipAH ||2-52-37

kR^iShNo vA baladevo vA yo vAsau vA narAdhipaH |
hantAraM pratiyotsyAmi yathA brAhmaprachoditaH ||2-52-38

eShA me nishchitA buddhiretatsatpuruShavratam |
ato.anyathA na shakto.ahaM kartuM parasamAshrayam ||2-52-39

bhavatAM sAdhuvR^ittANAmAbAdhaM na karoti saH |
tena dUtaM pradAsyAmi nR^ipANAM rakShaNAya vai ||2-52-40

vyomamArgeNa yAtavyaM yathA kR^iShNo na bAdhate |
gachChantamanuchintyaivaM preShayadhvaM nR^ipottamAH ||2-52-41  
 
ayaM saubhapatiH shrImAnanalArkenduvikramaH |
rathenAdityavarNena prayAti svapuraM balI ||2-52-42

yavanendro yathAbhyeti narendrANAM samAgamam |
vachanaM cha tathAsmAbhirdUtye naH kR^iShNavigrahe ||2-52-43

vaishampAyana uvAcha 
punarevAbravIdrAjA saubhasya patimUrjitam |
gachCha sarvanarendrANAM sAhAyyaM kuru mAnada ||2-52-44 

yavanendro yathA yAti yathA kR^iShNaM vijeShyati |
yathA vayaM cha tuShyAmastathA nItirvidhIyatAm ||2-52-45

evaM saMdishya sarvAMstAnbhIShmakaM pUjya dharmataH |
prayayau svapuraM rAjA svena sainyena saMvR^itaH ||2-52-46 

shAlvo.api nR^ipatishreShThastAbhyAM saMpUjya dharmataH |
jagAmAkAshamArgeNa rathenAnilaraMhasA ||2-52-47

te.api sarve mahIpAlA dakShiNApathavAsinaH |
anuvrajya jarAsaMdhaM gatAH svanagaraM prati ||2-52-48

bhIShmakaH saha putreNa tAvubhau chintya durnayam |
sve gR^ihe nyavasaddInaH kR^iShNamevAnuchintayan ||2-52-49

viditA rukmiNI sAdhvI svayaMvaranivartanam |
kR^iShNasyAgamanAddhetornR^ipANAM doShadarshanam ||2-52-50

gatvA tu sA sakhImadhye uvAcha vrIDitAnanA |
na chAnyeShAM narendrANAM patnI bhavitumutsahe |
kR^iShNAtkamalapatrAkShAtsatyametadvacho mama ||2-52-51

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
rukmiNIsvayaMvare dvipa~nchAshattamo.adhyAyaH     

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்