Wednesday 5 August 2020

கோ³மந்தாரோஹணம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 96 - 040

அத² சத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

கோ³மந்தாரோஹணம்

Mount Gomanta

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
தத்து தே⁴ன்வா꞉ பய꞉ பீத்வா ப³லத³ர்பஸமன்விதௌ |
ததஸ்தௌ ராமஸஹிதௌ ப்ரஸ்தி²தௌ யது³புங்க³வௌ ||2-40-1

கோ³மந்தம் பர்வதம் த்³ரஷ்டும் மத்தநாகே³ந்த்³ரகா³மினௌ |
ஜாமத்³க்³ன்யப்ரதி³ஷ்டேன மார்கே³ண வத³தாம் வரௌ ||2-40-2

ஜாமத³க்³ன்யத்ருதீயாஸ்தே த்ரயஸ்த்ரய இவாக்³னய꞉ |
ஷோ²ப⁴யந்தி ஸ்ம பந்தா²னம் த்ரிதி³வம் த்ரித³ஷா² இவ ||2-40-3

தே சாத்⁴வவிதி⁴னா ஸர்வே ததோ வை தி³வஸக்ரமாத் |
கோ³மந்தமசலம் ப்ராப்தா மந்த³ரம் த்ரித³ஷா² இவ ||2-40-4

லதாசாருவிசித்ரம் ச  நாநாத்³ருமவிபூ⁴ஷிதம் |
நாநாகு³ருபினத்³தா⁴ங்க³ம் சித்ரம் சித்ரமனோஹரை꞉ ||2-40-5

த்³விரேப²க³ணஸங்கீர்ணம் ஷி²லாஸங்கடபாத³பம் |
மத்தப³ர்ஹிணநிர்கோ⁴ஷைர்நாதி³தம் மேக⁴நாதி³பி⁴꞉ ||2-40-6

க³க³னாலக்³னஷி²க²ரம் ஜலதா³ஸக்தபாத³பம் |
மத்தத்³விபவிஷாணாக்³ரை꞉ பரிக்⁴ருஷ்டோபலாங்கிதம் ||2-40-7

கூஜத்³பி⁴ஷ்²சாண்ட³ஜக³ணை꞉ ஸமந்தாத்ப்ரதிநாதி³தம் |
த³ரீப்ரபாதாம்பு³ரவைஷ்²ச²ன்னம் ஷா²ர்தூ³லபல்லவை꞉ ||2-40-8

நீலாஷ்²மசயஸங்கா⁴தைர்ப³ஹுவர்ணம் யதா² க⁴னம் |
தா⁴துவிஸ்ராவதி³க்³தா⁴ங்க³ம் ஸானுப்ரஸ்ரவபூ⁴ஷிதம் ||2-40-9

கீர்ணம் ஸுரக³ணை꞉ காந்தைர்மைனாகமிவ காமக³ம் |
உச்ச்²ரிதம் ஸுவிஷா²லாக்³ரம் ஸமூலாம்பு³பரிஸ்ரவம் ||2-40-10

ஸகானனத³ரீப்ரஸ்த²ம் ஷ்²வேதாப்⁴ரக³ணபூ⁴ஷிதம் |
பனஸாம்ராதகாம்ரௌகை⁴ர்வேத்ரஸ்யந்த³னசந்த³னை꞉ ||2-40-11

தமாலைலாவனயுதம் மரீசக்ஷுபஸங்குலம் |
பிப்பலீவல்லிகலிலம் சித்ரமிங்கு³தி³பாத³பை꞉ ||2-40-12

த்³ருமை꞉ ஸர்ஜரஸானாம் ச ஸர்வத꞉ பரிஷோ²பி⁴தம் |
ப்ராம்ஷு²ஷா²லவனைர்யுக்தம் ப³ஹுசித்ரவனைர்யுதம் ||2-40-13

ஸர்ஜனிம்பா³ர்ஜுனவனம் பாடலீகுலஸங்குலம் |
ஹிந்தாலைஷ்²ச தமாலைஷ்²ச புந்நாகை³ஷ்²சோபஷோ²பி⁴தம் ||2-40-14

ஜலேஷு ஜலஜைஷ்²ச²ன்னம் ஸ்த²லேஷு ஸ்த²லஜைரபி |
பங்கஜைர்த்³ருமக²ண்டை³ஷ்²ச ஸர்வத꞉ ப்ரதிபூ⁴ஷிதம் ||2-40-15

ஜம்பூ³ஜம்பூ³லவ்ருக்ஷாட்⁴யம் கத்³ருகந்த³லபூ⁴ஷிதம் |
சம்பகாஷோ²கப³குலம் பி³ல்வதிந்து³கஷோ²பி⁴தம் ||2-40-16

குஞ்ஜைஷ்²ச நாக³புஷ்பைஷ்²ச ஸமந்தாது³பஷோ²பி⁴தம் |
நாக³யூத²ஸமாகீர்ணம் ம்ருக³ஸங்கா⁴தஷோ²பி⁴தம் ||2-40-17

ஸித்³த⁴சாரணரக்ஷோபி⁴꞉ ஸேவிதப்ரஸ்தராந்தரம் |
க³ந்த⁴ர்வைஷ்²ச ஸமாயுக்தம் கு³ஹ்யகை꞉ பக்ஷிபி⁴ஸ்ததா² ||2-40-18

வித்³யாத⁴ரக³ணைர்நித்யமனுகீர்ணஷி²லாதலம் |
ஸிம்ஹஷா²ர்தூ³லஸந்நாதை³꞉ ஸததம் ப்ரதிநாதி³தம் |
ஸேவிதம் வாரிதா⁴ராபி⁴ஷ்²சந்த்³ரபாதை³ஷ்²ச ஷோ²பி⁴தம் ||2-40-19

ஸ்துதம் த்ரித³ஷ²க³ந்த⁴ர்வைரப்ஸரோபி⁴ரலங்க்ருதம் |
வனஸ்பதீனாம் தி³வ்யாணாம் புஷ்பைருச்சாவசை꞉ ஷ்²ரிதம் ||2-40-20

ஷ²க்ரவஜ்ரப்ரஹாராணாமனபி⁴ஜ்ஞம் கதா³சன
தா³வாக்³னிப⁴யநிர்முக்தம் மஹாவாதப⁴யோஜ்ஜி²தம் ||2-40-21

ப்ரபாதப்ரப⁴வாபி⁴ஷ்²ச ஸரித்³பி⁴ருபஷோ²பி⁴தம் |
கானனைரானனாகாரைர்விஷே²ஷத்³பி⁴ரிவ ஷ்²ரியம் ||2-40-22

ஜலஷை²வலஷ்²ருங்கா³க்³ரைருன்மிஷந்தமிவ ஷ்²ரியா |
ஸ்த²லீபி⁴ர்ம்ருக³ஜுஷ்டாபி⁴꞉ காந்தாபி⁴ருபஷோ²பி⁴தம் ||2-40-23

பார்ஷ்²வைருபலகல்மாஷைர்மேகை⁴ரிவ விபூ⁴ஷிதம் |
பாத³ப்ரச்ச²ன்னபூ⁴மீபி⁴꞉ ஸபுஷ்பாபி⁴꞉ ஸமந்தத꞉ |2-40-24

மண்டி³தம் வனராஜீபி⁴꞉ ப்ரமதா³பி⁴꞉ பதிர்யதா² |
ஸுந்த³ரீபி⁴ர்த³ரீபி⁴ஷ்²ச கந்த³ராபி⁴ஸ்ததை²வ ச  ||2-40-25

தேஷு தேஷ்வவகாஷே²ஷு ஸதா³ரமிவ ஷோ²பி⁴தம் |
ஔஷதீ⁴தீ³ப்தஷி²க²ரம் வானப்ரஸ்த²நிஷேவிதம் |
ஜாதரூபைர்வனோத்³தே³ஷை²꞉ க்ருத்ரிமைரிவ பூ³ஷிதம் ||2-40-26

மூலேன ஸுவிஷா²லேன ஷி²ரஸாப்யுச்ச்²ரிதேன ச |
ப்ருதி²வீமந்தரிக்ஷம் ச கா³ஹயந்தமிவ ஸ்தி²தம் ||2-40-27

தே ஸமாஸாத்³ய கோ³மந்தம் ரம்யம் பூ⁴மித⁴ரோத்தமம் |
ருசிரம் ருருசு꞉ ஸர்வே வாஸாயாமரஸன்னிபா⁴꞉ ||2-40-28

ருருஹுஸ்தே கி³ரிவரம் க²மூர்த்⁴வமிவ பக்ஷிண꞉ |
அஸஜ்ஜமானா வேகே³ன வைனதேயபராக்ரமா꞉ ||2-40-29

தே து தஸ்யோத்தரம் ஷ்²ருங்க³மாரூடா⁴ஸ்த்ரித³ஷா² இவ |
அகா³ரம் ஸஹஸா சக்ருர்மனஸா நிர்மிதோபமம் ||2-40-30

நிவிஷ்தௌ யாத³வௌ த்³ருஷ்ட்வா ஜாமத³க்³ன்யோ மஹாமதி꞉ |
ராமோ(அ)பி⁴மதமக்லிஷ்டமாப்ரஷ்டுமுபசக்ரமே ||2-40-31

க்ருஷ்ண யாஸ்யாம்யஹம் தாத புரம் ஷூ²ர்பாரகம் விபோ⁴ |
யுவயோர்னாஸ்தி வைமுக்²யம் ஸங்க்³ராமே தை³வதைரபி ||2-40-32

ப்ராப்தவானஸ்மி யாம் ப்ரீதிம் மார்கா³னுக³மநாத³பி |
ஸா மே க்ருஷ்ணானுக்³ருஹ்ணாதி ஷ²ரீரமித³மவ்யயம் ||2-49-33

இத³ம் யத்ஸ்தா²னமுத்³தி³ஷ்டம் யத்ராயுத⁴ஸமாக³ம꞉ |
யுவயோர்விஹிதோ தே³வை꞉ ஸமய꞉ ஸாம்பராயிக꞉ ||2-40-34

தே³வானாம் முக்²ய வைகுண்ட² விஷ்ணோ தே³வைரபி⁴ஷ்டுத |
க்ருஷ்ண ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய ஷ்²ருணு மே நைஷ்டி²கம் வச꞉ ||2-40-35

யதி³த³ம் ப்ரஸ்துதம் கர்ம த்வயா கோ³விந்த³ லௌகிகம் |
மானுஷாணாம் ஹிதார்தா²ய லோகே மானுஷதே³ஹினா ||2-40-36

தஸ்யாயம் ப்ரத²ம꞉ கல்ப꞉ காலேன து வியோஜித꞉ |
ஜராஸந்தே⁴ன வை ஸார்த⁴ம் ஸங்க்³ராமே ஸமுபஸ்தி²தே ||2-40-37

தத்ராயுத⁴ப³லம் சைவ ரூபம் ச ரணகர்கஷ²ம் |
ஸ்வயமேவாத்மனா க்ருஷ்ண த்வயாத்மானம் வித⁴த்ஸ்வ ஹ ||2-40-38

சக்ரோத்³யதகரம் த்³ருஷ்ட்வா த்வாம் க³தா³பாணிமாஹவே |
சதுர்த்³விகு³ணபீனாம்ஸம் பி³ப்⁴யேத³பி ஷ²தக்ரது꞉ ||2-40-39

அத்³ய ப்ரப்⁴ருதி தே யாத்ர ஸ்வர்கோ³க்தா ஸமுபஸ்தி²தா |
ப்ருதி²வ்யாம் பார்தி²வேந்த்³ராணாம் க்ருதாஸ்த்ரே த்வயி மானத³ ||2-40-40

வைனதேயஸ்ய சாஹ்வானம் வாஹனம் த்⁴வஜகர்மண꞉ |
குரு ஷீ²க்⁴ரம் மஹாபா³ஹோ கோ³விந்த³ வத³தாம் வர ||2-40-41

யுத்³த⁴காமா ந்ருபதயஸ்த்ரிதி³வாபி⁴முகோ²த்³யதா꞉ |
தா⁴ர்தராஷ்ட்ரஸ்ய வஷ²கா³ஸ்திஷ்ட²ந்தி ரணவ்ருத்தய꞉ || 2-40-42

ராஜ்ஞாம் நித⁴னத்³ருஷ்டார்தா² வைத⁴வ்யேனாதி⁴வாஸிதா |
ஏகவேணீத⁴ரா சேயம் வஸுதா⁴ த்வாம் ப்ரதீக்ஷதே ||2-40-43

ஸக்³ரஹம் க்ருஷ்ண நக்ஷத்ரம் ஸங்க்ஷிப்யாரிவிமர்த³ன |
த்வயி மானுஷ்யமாபன்னே யுத்³தே⁴ ச ஸமுபஸ்தி²தே ||2-40-44

த்வரஸ்வ க்ருஷ்ண யுத்³தா⁴ய தா³னவானாம் வதா⁴ய ச |
ஸ்வர்கா³ய ச நரேந்த்³ராணாம் தே³வதானாம் ஸுகா²ய ச ||2-40-45

ஸத்க்ருதோ(அ)ஹம் த்வயா க்ருஷ்ண லோகைஷ்²ச ஸசராசரை꞉ |
த்வயா ஸத்க்ருதரூபேண யேன ஸத்க்ருதவானஹம் ||2-40-46

ஸாத⁴யாமி மஹாபா³ஹோ ப⁴வத꞉ கார்யஸித்³த⁴யே |
ஸ்மர்தவ்யஷ்²சாஸ்மி யுத்³தே⁴ஷு காந்தாரேஷு மஹீக்ஷிதாம் ||2-40-47

இத்யுக்த்வா ஜாமத³க்³ன்யஸ்து  க்ருஷ்ணமக்லிஷ்டகாரிண
ஜயாஷி²ஷா வர்த்³த⁴யித்வா ஜகா³மாபீ⁴ப்ஸிதாம் தி³ஷ²ம் ||2-49-48

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
கோ³மந்தாரோஹணம் நாம சத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_40_mpr.html


## Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 40 - Ascent of Gomanta Mountain
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
August 5. 2008 ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha chatvAriMsho.adhyAyaH

gomantArohaNam 
             
vaishampAyana uvAcha             
tattu dhenvAH payaH pItvA baladarpasamanvitau |
tatastau rAmasahitau prasthitau yadupu~Ngavau ||2-40-1

gomantaM parvataM draShTuM mattanAgendragAminau |
jAmadgnyapradiShTena mArgeNa vadatAM varau ||2-40-2

jAmadagnyatR^itIyAste trayastraya ivAgnayaH |
shobhayanti sma panthAnaM tridivaM tridashA iva ||2-40-3

te chAdhvavidhinA sarve tato vai divasakramAt |
gomantamachalaM prAptA mandaraM tridashA iva ||2-40-4

latAchAruvichitraM cha  nAnAdrumavibhUShitam |
nAnAgurupinaddhA~NgaM chitraM chitramanoharaiH ||2-40-5

dvirephagaNasa~NkIrNaM shilAsa~NkaTapAdapam |
mattabarhiNanirghoShairnAditaM meghanAdibhiH ||2-40-6

gaganAlagnashikharaM jaladAsaktapAdapam |
mattadvipaviShANAgraiH parighR^iShTopalA~Nkitam ||2-40-7

kUjadbhishchANDajagaNaiH samantAtpratinAditam |
darIprapAtAmburavaishChannaM shArdUlapallavaiH ||2-40-8

nIlAshmachayasa~NghAtairbahuvarNaM yathA ghanam |
dhAtuvisrAvadigdhA~NgaM sAnuprasravabhUShitam ||2-40-9

kIrNaM suragaNaiH kAntairmainAkamiva kAmagam |
uchChritaM suvishAlAgraM samUlAmbuparisravam ||2-40-10

sakAnanadarIprasthaM shvetAbhragaNabhUShitam |
panasAmrAtakAmraughairvetrasyandanachandanaiH ||2-40-11

tamAlailAvanayutaM marIchakShupasa~Nkulam |
pippalIvallikalilaM chitrami~NgudipAdapaiH ||2-40-12

drumaiH sarjarasAnAM cha sarvataH parishobhitam |
prAMshushAlavanairyuktaM bahuchitravanairyutam ||2-40-13

sarjaniMbArjunavanaM pATalIkulasa~Nkulam |
hintAlaishcha tamAlaishcha punnAgaishchopashobhitam ||2-40-14

jaleShu jalajaishChannaM sthaleShu sthalajairapi |
pa~NkajairdrumakhaNDaishcha sarvataH pratibhUShitam ||2-40-15

jambUjaMbUlavR^ikShADhyaM kadrukandalabhUShitam |
champakAshokabakulaM bilvatindukashobhitam ||2-40-16

ku~njaishcha nAgapuShpaishcha samantAdupashobhitam |
nAgayUthasamAkIrNaM mR^igasa~NghAtashobhitam ||2-40-17

siddhachAraNarakShobhiH sevitaprastarAntaram |
gandharvaishcha samAyuktaM guhyakaiH pakShibhistathA ||2-40-18

vidyAdharagaNairnityamanukIrNashilAtalam |
siMhashArdUlasannAdaiH satataM pratinAditam |
sevitaM vAridhArAbhishchandrapAdaishcha shobhitam ||2-40-19

stutaM tridashagandharvairapsarobhirala~NkR^itam |
vanaspatInAM divyANAM puShpairuchchAvachaiH shritam ||2-40-20

shakravajraprahArANAmanabhij~naM kadAchana
dAvAgnibhayanirmuktaM mahAvAtabhayojjhitam ||2-40-21

prapAtaprabhavAbhishcha saridbhirupashobhitam |
kAnanairAnanAkArairvisheShadbhiriva shriyam ||2-40-22

jalashaivalashR^i~NgAgrairunmiShantamiva shriyA |
sthalIbhirmR^igajuShTAbhiH kAntAbhirupashobhitam ||2-40-23

pArshvairupalakalmAShairmeghairiva vibhUShitam |
pAdaprachChannabhUmIbhiH sapuShpAbhiH samantataH |2-40-24

maNDitaM vanarAjIbhiH pramadAbhiH patiryathA |
sundarIbhirdarIbhishcha kandarAbhistathaiva cha  ||2-40-25

teShu teShvavakAsheShu sadAramiva shobhitam |
auShadhIdIptashikharaM vAnaprasthaniShevitam |
jAtarUpairvanoddeshaiH kR^itrimairiva bUShitam ||2-40-26

mUlena suvishAlena shirasApyuchChritena cha |
pR^ithivImantarikShaM cha gAhayantamiva sthitam ||2-40-27

te samAsAdya gomantaM ramyaM bhUmidharottamam |
ruchiraM ruruchuH sarve vAsAyAmarasannibhAH ||2-40-28

ruruhuste girivaraM khamUrdhvamiva pakShiNaH |
asajjamAnA vegena vainateyaparAkramAH ||2-40-29

te tu tasyottaraM shR^i~NgamArUDhAstridashA iva |
agAraM sahasA chakrurmanasA nirmitopamam ||2-40-30

niviShtau yAdavau dR^iShTvA jAmadagnyo mahAmatiH |
rAmo.abhimatamakliShTamApraShTumupachakrame ||2-40-31

kR^iShNa yAsyAmyahaM tAta puraM shUrpArakaM vibho |
yuvayornAsti vaimukhyaM sa~NgrAme daivatairapi ||2-40-32

prAptavAnasmi yAM prItiM mArgAnugamanAdapi |
sA me kR^iShNAnugR^ihNAti sharIramidamavyayam ||2-49-33

idaM yatsthAnamuddiShTaM yatrAyudhasamAgamaH |
yuvayorvihito devaiH samayaH sAmparAyikaH ||2-40-34

devAnAM mukhya vaikuNTha viShNo devairabhiShTuta |
kR^iShNa sarvasya lokasya shR^iNu me naiShThikaM vachaH ||2-40-35

yadidaM prastutaM karma tvayA govinda laukikam |
mAnuShANAM hitArthAya loke mAnuShadehinA ||2-40-36

tasyAyaM prathamaH kalpaH kAlena tu viyojitaH |
jarAsaMdhena vai sArdhaM sa~NgrAme samupasthite ||2-40-37

tatrAyudhabalaM chaiva rUpaM cha raNakarkasham |
svayamevAtmanA kR^iShNa tvayAtmAnaM vidhatsva ha ||2-40-38

chakrodyatakaraM dR^iShTvA tvAm gadApANimAhave |
chaturdviguNapInAMsaM bibhyedapi shatakratuH ||2-40-39

adya prabhR^iti te yAtra svargoktA samupasthitA |
pR^ithivyAM pArthivendrANAM kR^itAstre tvayi mAnada ||2-40-40

vainateyasya chAhvAnaM vAhanaM dhvajakarmaNaH |
kuru shIghraM mahAbAho govinda vadatAM vara ||2-40-41

yuddhakAmA nR^ipatayastridivAbhimukhodyatAH |
dhArtarAShTrasya vashagAstiShThanti raNavR^ittayaH || 2-40-42

rAj~nAM nidhanadR^iShTArthA vaidhavyenAdhivAsitA |
ekaveNIdharA cheyaM vasudhA tvAM pratIkShate ||2-40-43

sagrahaM kR^iShNa nakShatraM sa~NkShipyArivimardana |
tvayi mAnuShyamApanne yuddhe cha samupasthite ||2-40-44

tvarasva kR^iShNa yuddhAya dAnavAnAM vadhAya cha |
svargAya cha narendrANAM devatAnAM sukhAya cha ||2-40-45

satkR^ito.ahaM tvayA kR^iShNa lokaishcha sacharAcharaiH |
tvayA satkR^itarUpeNa yena satkR^itavAnaham ||2-40-46

sAdhayAmi mahAbAho bhavataH kAryasiddhaye |
smartavyashchAsmi yuddheShu kAntAreShu mahIkShitAm ||2-40-47

ityuktvA jAmadagnyastu  kR^iShNamakliShTakAriNa
jayAshiShA varddhayitvA jagAmAbhIpsitAM disham ||2-49-48

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
gomantArohaNaM nAma chatvAriMsho.adhyAyaH 

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்