Tuesday 25 August 2020

வித³ர்ப⁴ஸபா⁴யாம் ஜராஸந்த⁴ஸுனீத²யோர்பா⁴ஷணம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 104 (105) - 048 (49)

அதா²ஷ்டசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

வித³ர்ப⁴ஸபா⁴யாம் ஜராஸந்த⁴ஸுனீத²யோர்பா⁴ஷணம்

Vishnu and Garuda at Deva's Sacrifice

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
தே க்ருஷ்ணமாக³தம் த்³ருஷ்ட்வா வைனதேயஸஹாச்யுதம் |
ப³பூ⁴வுஷ்²சிந்தயாவிஷ்டா꞉ ஸர்வே ந்ருபதிஸத்தமா꞉ ||2-48-1

தே ஸமேத்ய ஸபா⁴ம் ராஜன்ராஜானோ பீ⁴மவிக்ரமா꞉ |
மந்த்ராய மந்த்ரகுஷ²லா நீதிஷா²ஸ்த்ரார்த²வித்தமா꞉ ||2-48-2

பீ⁴ஷ்மகஸ்ய ஸபா⁴ம் க³த்வா ரம்யாம் ஹேமபரிஷ்க்ருதாம் |
ஸிம்ஹாஸனேஷு சித்ரேஷு விசித்ராஸ்தரணேஷு ச |
நிஷேது³ஸ்தே ந்ருபவரா தே³வா தே³வஸபா⁴மிவ ||2-48-3

தேஷாம் மத்⁴யே மஹாபா³ஹுர்ஜராஸந்தோ⁴ மஹாப³ல꞉ |
ப³பா⁴ஷே ஸ மஹாதேஜா தே³வாந்தே³வேஷ்²வரோ யதா² ||2-48-4

ஜராஸந்த⁴ உவாச 
ஷ்²ரூயதாம் போ⁴ ந்ருபஷ்²ரேஷ்டா² பீ⁴ஷமகஷ்²ச மஹாமதி꞉ |
கத்²யமானம் மயா பு³த்³த்⁴யா வசனம் வத³தாம் வரா꞉ ||2-48-5

யோ(அ)ஸௌ க்ருஷ்ண இதி க்²யாதோ வஸுதே³வஸுதோ ப³லீ |
வைனதேயஸஹாயேன ஸம்ப்ராப்த꞉ குண்டி³னம் த்விஹ ||2-48-6

கன்யாஹேதோர்மஹாதேஜா யாத³வைரபி⁴ஸம்வ்ருத꞉ |
அவஷ்²யம் குருதே யத்னம் கன்யாவாப்திர்யதா² ப⁴வேத் ||2-48-7

யத³த்ர காரணம் கார்யம் ஸுனயோபேதம்ருத்³தி⁴தம் |
குருத்⁴வம் ந்ருபஷா²ர்தூ³லா விநிஷ்²சித்ய ப³லாப³லம் ||2-48-8

பதா³தினௌ மஹாவீர்யௌ வஸுதே³வஸுதாவுபௌ⁴ |
வைனதேயம் வினா தஸ்மின்கோ³மந்தே பர்வதோத்தமே |
க்ருதவந்தௌ மஹாகோ⁴ரம் ப⁴வத்³பி⁴ர்விதி³தம் ஹி தத் ||2-48-9

வ்ருஷ்ணிபி⁴ர்யாத³வைஷ்²சைவ போ⁴ஜாந்த⁴கமஹாரதை²꞉ |
ஸமேத்ய யுத்³த்⁴யமானஸ்ய கீத்³ருஷோ² விக்³ரஹோ ப⁴வேத் ||2-48-10

கன்யார்தே² யததானேன க³ருட³ஸ்தே²ன விஷ்ணுனா |
க꞉ ஸ்தா²ஸ்யதி ரணே தஸ்மின்னபி ஷ²க்ர꞉ ஸுரை꞉ ஸஹ ||2-48-11

யதா³ சாஸ்மை நாபி ஸுதா கதா³சித்ஸம்ப்ரதீ³யதே |
ததோ ஹ்யயம் ப³லாதே³னாம் நேதும் ஷ²க்த꞉ ஸுரை꞉ ஸஹ ||2-48-12 

புரா ஏகார்ணவே கோ⁴ரே ஷ்²ரூயதே மேதி³னீ த்வியம் |
பாதாலதலஸம்மக்³னா விஷ்ணுனா ப்ரப⁴விஷ்ணுனா ||2-48-13

வாராஹம் ரூபமாஸ்தா²ய உத்³த்⁴ருதா ஜக³தா³தி³னா |
ஹிரண்யாக்ஷஷ்²ச தை³த்யேந்த்³ரோ வராஹேண நிபாதித꞉ ||2-48-14 

ஹிரண்யகஷி²புஷ்²சைவ மஹாப³லபராக்ரம꞉ |
அவத்⁴யோ(அ)மரதை³த்யானாம்ருஷிக³ந்த⁴ர்வகின்னரை꞉ ||2-48-15

யக்ஷராக்ஷஸநாகா³னாம் நாகாஷே² நாவநிஸ்த²லே |
ந சாப்⁴யந்தரராத்ர்யஹ்னோர்ன ஷு²ஷ்கேணார்த்³ரகேண ச ||2-48-16

அவத்⁴யஸ்த்ரிஷு லோகேஷு தை³த்யேந்த்³ரஸ்த்வபராஜித꞉ |
நாரஸிம்ஹேன ரூபேண நிஹதோ விஷ்ணுனா புரா ||2-48-17

வாமனேன து ரூபேண கஷ்²யபஸ்யாத்மஜோ ப³லீ | 
அதி³த்யா க³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தோ ப³லிர்ப³த்³தோ⁴(அ)ஸுரோத்தம꞉ ||2-48-18

ஸத்யரஜ்ஜுமயை꞉ பாஷை²꞉ க்ருத꞉ பாதாலஸம்ஷ்²ரய꞉ |
கார்தவீர்யோ மஹாவீர்ய꞉ ஸஹஸ்ரபு⁴ஜவிக்³ரஹ꞉ ||2-48-19

த³த்தாத்ரேயப்ரஸாதே³ன மத்தோ ராஜ்யமதே³ன ச |
ஜாமத³க்³ன்யோ மஹாதேஜா ரேணுகாக³ர்ப⁴ஸம்ப⁴வ꞉ ||2-48-20

த்ரேதாத்³வாபரயோ꞉ ஸந்தௌ⁴ ராம꞉ ஷ²ஸ்த்ரப்⁴ருதாம் வர꞉ |
பர்ஷு²னா வஜ்ரகல்பேன ஸப்தத்³வீபேஷ்²வரோ ந்ருப꞉ |
விஷ்ணுனா நிஹதோ பூ⁴ய꞉ ச²த்³மரூபேன ஹைஹய꞉ |2-48-21

இக்ஷ்வாகுகுலஸம்பூ⁴தோ ராமோ தா³ஷ²ரதி²꞉ புரா |
த்ரிலோகவிஜயம் வீரம் ராவணம் ஸம்ந்யபாதயத் ||2-48-22

புரா க்ருதயுகே³ விஷ்ணு꞉ ஸங்க்³ராமே தாரகாமயே |
ஷோட³ஷா²ர்த்³த⁴பு⁴ஜோ பூ⁴த்வா க³ருட³ஸ்தோ² ஹி வீர்யவான் ||2-48-23

நிஜகா⁴னாஸுரான்யுத்³தே⁴ வரதா³னேன க³ர்விதான் |
காலனேமிஷ்²ச தை³தேயோ தே³வானாம் ச ப⁴யப்ரத³꞉ ||2-48-24

ஸஹஸ்ரகிரணாபே⁴ன சக்ரேண நிஹதோ யுதி⁴ |
மஹாயோக³ப³லேனாஜௌ விஷ்²வரூபேண விஷ்ணுனா |2-48-25

அனேன ப்ராப்தகாலாஸ்தே நிஹதா ப³ஹவோ(அ)ஸுரா꞉ |
வனே வனசரா தை³த்யா மஹாப³லபராக்ரமா꞉ ||2-48-26

நிஹதா பா³லபா⁴வேன ப்ரலம்பா³ரிஷ்டதே⁴னுகா꞉ |
ஷ²குனீம் கேஷி²னம் சைவ யமலார்ஜுனகாவபி ||2-48-27

நாக³ம் குவலயாபீட³ம் சாணூரம் முஷ்டிகம் ததா² |       
கம்ஸம் ச ப³லினாம் ஷ்²ரேஷ்ட²ம் ஸக³ணம் தே³வகீஸுத꞉ ||2-48-28

ந்யஹனத்³கோ³பவேஷேண க்ரீட³மானோ ஹி கேஷ²வ꞉ |
ஏவமாதீ³னி தி³வ்யானி ச²த்³மரூபாணி சக்ரிணா ||2-48-29

க்ருதானி தி³வ்யரூபாணி விஷ்ணுனா ப்ரப⁴விஷ்ணுனா |
தேனாஹம் வ꞉ ப்ரவக்ஷ்யாமி ப⁴வதாம் ஹிதகாம்யயா ||2-48-30

தம் மன்யே கேஷ²வம் விஷ்ணும் ஸுராத்³யமஸுராந்தகம் |
நாராயணம் ஜக³த்³யோனிம் புராணம் புருஷம் த்⁴ருவம் ||2-48-31

ஸ்ரஷ்டாரம் ஸர்வபூ⁴தானாம் வ்யக்தாவ்யக்தம் ஸனாதனம் |
அத்³ருஷ்²யம் ஸர்வலோகானாம் ஸர்வலோகநமஸ்க்ருதம் ||2-48-32

அநாதி³மத்⁴யநித⁴னம் க்ஷரமக்ஷரஷா²ஷ்²வதம் |
ஸ்வயம்பு⁴வமஜம் ஸ்தா²ணுமஜேயம் ஸசராசரை꞉ ||2-48-33

த்ரிவிக்ரமம் த்ரிலோகேஷ²ம் த்ரித³ஷே²ந்த்³ராரிநாஷ²னம் |
இதி மே நிஷ்²சிதா பு³த்³தி⁴ர்ஜாதோ(அ)யம் மது²ராமதி⁴ ||2-48-34

குலே மஹதி வை ராஜ்ஞாம் விபுலே சக்ரவர்தினாம் |
கத²மன்யஸ்ய மர்த்யஸ்ய க³ருடோ³ வாஹனம் ப⁴வேத் ||2-48-35

விஷே²ஷேண து கன்யார்தே² விக்ரமஸ்தே² ஜனார்த³னே |
க꞉ ஸ்தா²ஸ்யதி புமானத்³ய க³ருட³ஸ்யாக்³ரதோ ப³லீ ||2-48-36

ஸ்வயம்வரக்ருதேனாஸௌ விஷ்ணு꞉ ஸ்வயமிஹாக³த꞉ |
விஷ்ணோராக³மனே சைவ மஹாந்தோ³ஷ꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ||2-48-37

ப⁴வத்³பி⁴ரனுசிந்த்யேத³ம் க்ருயதாம் யத³னந்தரம் |
வைஷ²ம்பாயன உவாச
ஏவம் விப்³ருவமாணே து மக³தா⁴ணாம் ஜனேஷ்²வரே |2-48-38
ஸுனீதோ²(அ)த² மஹாப்ராஜ்ஞோ வசனம் சேத³மப்³ரவீத் |

ஸுனீத² உவாச 
ஸம்யகா³ஹ மஹாபா³ஹுர்மக³தா⁴தி⁴பதிர்ந்ருப꞉ ||2-48-39

ஸமக்ஷம் நரதே³வானாம் யதா²வ்ருத்தம் மஹாஹவே |
கோ³மந்தே ராமக்ருஷ்ணாப்⁴யாம் க்ருதம் கர்ம ஸுது³ஷ்கரம் ||2-48-40

க³ஜாஷ்²வரத²ஸம்பா³தா⁴ பத்தித்⁴வஜஸமாகுலா |
நிர்த³க்⁴தா³ மஹதீ ஸேனா சக்ரலாங்க³லவஹ்னினா ||2-48-41

தேனாயம் மாக³த⁴꞉ ஷ்²ரீமானநாக³தமசிந்தயத் |
ப்³ருவதே ராஜஸேனாயாமனுஸ்ம்ருத்ய ஸுதா³ருணம் ||2-48-42

பதா³த்யோர்யுத்⁴யதோஸ்தத்ர ப³லகேஷ²வயோர்யுதி⁴ |
து³ர்நிவார்யதரோ கோ⁴ரோ ஹ்யப⁴வத்³வாஹினீக்ஷய꞉ ||2-48-43

விதி³தம் வ꞉ ஸுபர்ணஸ்ய ஸ்வாக³தஸ்ய ந்ருபோத்தமா꞉ |
பக்ஷவேகா³னிலோத்³பூ⁴தா ப³ப்⁴ரமுர்க³க³னேசரா꞉ ||2-48-44    

ஸமுத்³ரா꞉ க்ஷுபி⁴தா꞉ ஸர்வே சசாலாத்³ரிர்மஹீ முஹு꞉ |
வயம் ஸர்வே ஸுஸந்த்ரஸ்தா꞉ கிமுத்பாதேதி விக்லவா꞉ ||2-48-45 

யதா³ ஸம்நஹ்ய யுத்⁴யேத ஆரூட⁴꞉ கேஷ²வ꞉ க²க³ம் |
கத²மஸ்மத்³வித⁴꞉ ஷ²க்த꞉ ப்ரதிஸ்தா²தும் ரணாஜிரே ||2-48-46

ராஜ்ஞாம் ஸ்வயம்வரோ நாம ஸுமஹான்ஹர்ஷவர்த⁴ன꞉ |
க்ருதோ நரவரைராத்³யைர்யஷோ² த⁴ர்மஸ்ய வை விதி⁴꞉ ||2-48-47

இத³ம் து குண்டி³நக³ரமாஸாத்³ய மனுஜேஷ்²வரா꞉ |
புனரேவைஷ்யதே க்ஷிப்ரம் மஹாபுருஷவிக்³ரஹம் ||2-48-48

யதி³ ஸா வரயேத³ன்யம் ராஜ்ஞாம் மத்⁴யே ந்ருபாத்மஜா |
க்ருஷ்ணஸ்ய பு⁴ஜயோர்வீர்யம் க꞉ புமான்ப்ரஸஹிஷ்யதி ||2-48-49

விஜ்ஞாபிதமித³ம் தோ³ஷம் ஸ்வயம்வரமஹோத்ஸவம் |
தத³ர்த²மாக³த꞉ க்ருஷ்ணோ வயம் சைவ நராதி⁴பா꞉ ||2-48-50

க்ருஷ்ணஸ்யாக³மனம் சைவ ந்ருபாணாமதிக³ர்ஹிதம் |
கன்யாஹேதோர்னரேந்த்³ராணாம் யதா² வத³தி மாக³த⁴꞉ ||2-48-51

  இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
ருக்மிணீஸ்வயம்வரே ஸுனீத²வாக்யே அஷ்டசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_48_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 48 - Presentations in the Vidarbha council 
               by Jarasandha and Sunitha
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca
August 25, 2008
Note: header: bhAShaNe is incorrect. BhaShaNam is used.
      Verse 1: No space between vainateya and sahAch...##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

athAShTachatvAriMsho.adhyAyaH 

vidarbhasabhAyAM jarAsaMdhasunIthayorbhAShaNaM    

vaishampAyana uvAcha 
te kR^iShNamAgataM dR^iShTvA vainateyasahAchyutam |
babhUvushchintayAviShTAH sarve nR^ipatisattamAH ||2-48-1

te sametya sabhAM rAjanrAjAno bhImavikramAH |
mantrAya mantrakushalA nItishAstrArthavittamAH ||2-48-2

bhIShmakasya sabhAM gatvA ramyAM hemapariShkR^itAm |
simhAsaneShu chitreShu vichitrAstaraNeShu cha |
niSheduste nR^ipavarA devA devasabhAmiva ||2-48-3

teShAM madhye mahAbAhurjarAsaMdho mahAbalaH |
babhAShe sa mahAtejA devAndeveshvaro yathA ||2-48-4

jarAsaMdha uvAcha 
shrUyatAM bho nR^ipashreShThA bhIShamakashcha mahAmatiH |
kathyamAnaM mayA buddhyA vachanaM vadatAM varAH ||2-48-5

yo.asau kR^iShNa iti khyAto vasudevasuto balI |
vainateyasahAyena saMprAptaH kuNDinaM tviha ||2-48-6

kanyAhetormahAtejA yAdavairabhisaMvR^itaH |
avashyaM kurute yatnaM kanyAvAptiryathA bhavet ||2-48-7

yadatra kAraNaM kAryaM sunayopetamR^iddhitam |
kurudhvaM nR^ipashArdUlA vinishchitya balAbalam ||2-48-8

padAtinau mahAvIryau vasudevasutAvubhau |
vainateyaM vinA tasmingomante parvatottame |
kR^itavantau mahAghoraM bhavadbhirviditaM hi tat ||2-48-9

vR^iShNibhiryAdavaishchaiva bhojAndhakamahArathaiH |
sametya yuddhyamAnasya kIdR^isho vigraho bhavet ||2-48-10

kanyArthe yatatAnena garuDasthena viShNunA |
kaH sthAsyati raNe tasminnapi shakraH suraiH saha ||2-48-11

yadA chAsmai nApi sutA kadAchitsaMpradIyate |
tato hyayaM balAdenAM netuM shaktaH suraiH saha ||2-48-12 

purA ekArNave ghore shrUyate medinI tviyam |
pAtAlatalasaMmagnA viShNunA prabhaviShNunA ||2-48-13

vArAhaM rUpamAsthAya uddhR^itA jagadAdinA |
hiraNyAkShashcha daityendro varAheNa nipAtitaH ||2-48-14 

hiraNyakashipushchaiva mahAbalaparAkramaH |
avadhyo.amaradaityAnAmR^iShigandharvakinnaraiH ||2-48-15

yakSharAkShasanAgAnAM nAkAshe nAvanisthale |
na chAbhyantararAtryahnorna shuShkeNArdrakeNa cha ||2-48-16

avadhyastriShu lokeShu daityendrastvaparAjitaH |
nArasimhena rUpeNa nihato viShNunA purA ||2-48-17

vAmanena tu rUpeNa kashyapasyAtmajo balI | 
adityA garbhasaMbhUto balirbaddho.asurottamaH ||2-48-18

satyarajjumayaiH pAshaiH kR^itaH pAtAlasaMshrayaH |
kArtavIryo mahAvIryaH sahasrabhujavigrahaH ||2-48-19

dattAtreyaprasAdena matto rAjyamadena cha |
jAmadagnyo mahAtejA reNukAgarbhasaMbhavaH ||2-48-20

tretAdvAparayoH saMdhau rAmaH shastrabhR^itAM varaH |
parshunA vajrakalpena saptadvIpeshvaro nR^ipaH |
viShNunA nihato bhUyaH ChadmarUpena haihayaH |2-48-21

ikShvAkukulasaMbhUto rAmo dAsharathiH purA |
trilokavijayaM vIraM rAvaNaM saMnyapAtayat ||2-48-22

purA kR^itayuge viShNuH saMgrAme tArakAmaye |
ShoDashArddhabhujo bhUtvA garuDastho hi vIryavAn ||2-48-23

nijaghAnAsurAnyuddhe varadAnena garvitAn |
kAlanemishcha daiteyo devAnAM cha bhayapradaH ||2-48-24

sahasrakiraNAbhena chakreNa nihato yudhi |
mahAyogabalenAjau vishvarUpeNa viShNunA |2-48-25

anena prAptakAlAste nihatA bahavo.asurAH |
vane vanacharA daityA mahAbalaparAkramAH ||2-48-26

nihatA bAlabhAvena pralambAriShTadhenukAH |
shakunIM keshinaM chaiva yamalArjunakAvapi ||2-48-27

nAgaM kuvalayApIDaM chANUraM muShTikaM tathA |       
kaMsaM cha balinAM shreShThaM sagaNaM devakIsutaH ||2-48-28

nyahanadgopaveSheNa krIDamAno hi keshavaH |
evamAdIni divyAni ChadmarUpANi chakriNA ||2-48-29

kR^itAni divyarUpANi viShNunA prabhaviShNunA |
tenAhaM vaH pravakShyAmi bhavatAM hitakAmyayA ||2-48-30

taM manye keshavaM viShNuM surAdyamasurAntakam |
nArAyaNaM jagadyoniM purANaM puruShaM dhruvam ||2-48-31

sraShTAraM sarvabhUtAnAM vyaktAvyaktaM sanAtanam |
adR^ishyaM sarvalokAnAM sarvalokanamaskR^itam ||2-48-32

anAdimadhyanidhanaM kSharamakSharashAshvatam |
svayaMbhuvamajaM sthANumajeyaM sacharAcharaiH ||2-48-33

trivikramaM trilokeshaM tridashendrArinAshanam |
iti me nishchitA buddhirjAto.ayaM mathurAmadhi ||2-48-34

kule mahati vai rAj~nAM vipule chakravartinAm |
kathamanyasya martyasya garuDo vAhanaM bhavet ||2-48-35

visheSheNa tu kanyArthe vikramasthe janArdane |
kaH sthAsyati pumAnadya garuDasyAgrato balI ||2-48-36

svayaMvarakR^itenAsau viShNuH svayamihAgataH |
viShNorAgamane chaiva mahAndoShaH prakIrtitaH ||2-48-37

bhavadbhiranuchintyedaM kR^iyatAM yadanantaram |
vaishampAyana uvAcha
evaM vibruvamANe tu magadhANAM janeshvare |2-48-38
sunItho.atha mahAprAj~no vachanaM chedamabravIt |

sunItha uvAcha 
saMyagAha mahAbAhurmagadhAdhipatirnR^ipaH ||2-48-39

samakShaM naradevAnAM yathAvR^ittaM mahAhave |
gomante rAmakR^iShNAbhyAM kR^itaM karma suduShkaram ||2-48-40

gajAshvarathasaMbAdhA pattidhvajasamAkulA |
nirdaghdA mahatI senA chakralA~NgalavahninA ||2-48-41

tenAyaM mAgadhaH shrImAnanAgatamachintayat |
bruvate rAjasenAyAmanusmR^itya sudAruNam ||2-48-42

padAtyoryudhyatostatra balakeshavayoryudhi |
durnivAryataro ghoro hyabhavadvAhinIkShayaH ||2-48-43

viditaM vaH suparNasya svAgatasya nR^ipottamAH |
pakShavegAnilodbhUtA babhramurgaganecharAH ||2-48-44    

samudrAH kShubhitAH sarve chachAlAdrirmahI muhuH |
vayaM sarve susaMtrastAH kimutpAteti viklavAH ||2-48-45 

yadA saMnahya yudhyeta ArUDhaH keshavaH khagam |
kathamasmadvidhaH shaktaH pratisthAtuM raNAjire ||2-48-46

rAj~nAM svayaMvaro nAma sumahAnharShavardhanaH |
kR^ito naravarairAdyairyasho dharmasya vai vidhiH ||2-48-47

idaM tu kuNDinagaramAsAdya manujeshvarAH |
punarevaiShyate kShipraM mahApuruShavigraham ||2-48-48

yadi sA varayedanyaM rAj~nAM madhye nR^ipAtmajA |
kR^iShNasya bhujayorvIryaM kaH pumAnprasahiShyati ||2-48-49

vij~nApitamidaM doShaM svayaMvaramahotsavam |
tadarthamAgataH kR^iShNo vayaM chaiva narAdhipAH ||2-48-50

kR^iShNasyAgamanaM chaiva nR^ipANAmatigarhitam |
kanyAhetornarendrANAM yathA vadati mAgadhaH ||2-48-51

  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
rukmiNIsvayaMvare sunIthavAkye aShTachatvAriMsho.adhyAyaH    

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்