Saturday 25 July 2020

ஜராஸந்த⁴பயானம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 92 - 036

அத² ஷட்த்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஜராஸந்த⁴பயானம்

Fight between Jarasandha and Balarama

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
ததோ யுத்³தா⁴னி வ்ருஷ்ணீனாம் ப³பூ⁴வு꞉ ஸுமஹாந்த்யத² |
மாக³த⁴ஸ்ய மஹாமாத்ரைர்ந்ருபைஷ்²சைவானுயாயிபி⁴꞉ ||2-36-1

ருக்மிணா வாஸுதே³வஸ்ய பீ⁴ஷ்மகேணாஹுகஸ்ய ச |
க்ரத²ஸ்ய வஸுதே³வேன கைஷி²கஸ்ய து ப³ப்⁴ருணா ||2-36-2

க³தே³ன சேதி³ராஜஸ்ய த³ந்தவக்த்ரஸ்ய ஷ²ங்குனா |
ததா²ன்யைர்வ்ருஷ்ணிவீராணாம் ந்ருபாணாம் ச மஹாத்மனாம் ||2-36-3

யுத்³த⁴மாஸீத்³தி⁴ ஸைன்யானாம் ஸைனிகைர்ப⁴ரதர்ஷப⁴ |
அஹானி பஞ்ச சைகம் ச ஷட் ஸப்தாஷ்டௌ ச தா³ருணம் ||2-36-4

க³ஜைர்க³ஜா ஹயைரஷ்²வா꞉ பதா³தாஷ்²ச பதா³திபி⁴꞉ |
ரதை² ரதா² விமிஷ்²ராஷ்²ச யோதா⁴ யுயுதி⁴ரே ந்ருப ||2-36-5

ஜராஸந்த⁴ஸ்ய ந்ருபதே ராமேணாஸீத்ஸமாக³ம꞉ |
மஹேந்த்³ரஸ்யேவ வ்ருத்ரேண தா³ருணோ ரோமஹர்ஷண꞉ ||2-36-6

அவேக்ஷ்ய ருக்மிணீம் க்ருஷ்ணோ ருக்மிணம் ந வ்யபோத²யத் |
ஜ்வலனார்காம்ஷு²ஸங்காஷா²நாஷீ²விஷவிஷோபமான் ||2-36-7

வாரயாமாஸ க்ருஷ்ணோ வை ஷ²ராம்ஸ்தஸ்ய து ஷி²க்ஷயா |
இத்யேஷாம் ஸுமஹானாஸீத்³ப³லௌகா⁴னாம் பரிக்ஷய꞉ ||2-36-8

உப⁴யோ꞉ ஸேனயோ ராஜன்மாம்ஸஷோ²ணிதகர்த³ம꞉ |
கப³ந்தா⁴னி ஸமுத்தஸ்து²꞉ ஸுப³ஹூனி ஸமந்தத꞉ ||2-36-9

தஸ்மின்விமர்தே³ யோதா⁴னாம் ஸங்க்²யாவ்ருத்திகராணி ச |
ரதீ² ராமோ ஜராஸந்த⁴ம் ஷ²ரைராஷீ²விஷோபமை꞉ ||2-36-10       

ஆவ்ருண்வன்னப்⁴யயாத்³வீரஸ்தம் ச ராஜா ஸ மாக³த⁴꞉ |
அப்⁴யவர்தத வேகே³ன ஸ்யந்த³னேநாஷு²கா³மினா ||2-36-11

அன்யோன்யம் விவிதை⁴ரஸ்த்ரைர்வித்³த்⁴வா வித்³த்⁴வா வினேத³து꞉ | 
தௌ க்ஷீணஷ²ஸ்த்ரௌ விரதௌ² ஹதாஷ்²வௌ ஹதஸாரதீ² ||2-36-12

க³தே³ க்³ருஹீத்வா விக்ராந்தாவன்யோன்யமபி⁴தா⁴வதாத் |
கம்பயந்தௌ பு⁴வம் விரௌ தாவுத்³யதக³தா³வுபௌ⁴ ||2-36-13

த³த³ர்ஷா²தே மஹாத்மானௌ கி³ரீ ஸஷி²க²ராவிவ |
வ்யுபாரமந்த யுத்³தா⁴னி பஷ்²யதாம் தௌ மஹாபு⁴ஜௌ |
ஸம்ரப்³தா⁴வபி⁴தா⁴வந்தௌ க³தா³யுத்³தே⁴ஷு விஷ்²ருதௌ ||2-36-14

உபௌ⁴ தௌ பரமாசார்யௌ லோகே க்²யாதௌ மஹாப³லௌ |
மத்தாவிவ க³ஜௌ யுத்³தே⁴ தாவன்யோன்யமயுத்³த்⁴யதாம் ||2-36-15

ததோ தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ஷ்²ச ஸமஹர்ஷய꞉ |
ஸமந்ததஷ்²சாப்ஸரஸ꞉ ஸமாஜக்³மு꞉ ஸஹஸ்ரஷ²꞉ ||2-36-16

தத்³தே³வயக்ஷக³ந்த⁴ர்வமஹர்ஷிபி⁴ரலங்க்ருதம் |
ஷு²ஷு²பே⁴(அ)ப்⁴யதி⁴கம் ராஜந்தி³வம் ஜ்யோதிக³ணைரிவ ||2-36-17

அபி⁴து³த்³ராவ ராமம் து ஜராஸந்தோ⁴ மஹாப³ல꞉ |
ஸவ்யம் மண்ட³லமாஷ்²ரித்ய ப³லதே³வஸ்து த³க்ஷிணம் ||2-36-18

ப்ரஹரந்தௌ ததோ(அ)ன்யோன்யம் க³தா³யுத்³த⁴விஷா²ரதௌ³ |
த³ந்தாப்⁴யாமிவ மாதங்கௌ³ நாத³யந்தௌ தி³ஷோ² த³ஷ² ||2-36-19

க³தா³னிபாதோ ராமஸ்ய ஷு²ஷ்²ருவே(அ)ஷ²னிநி꞉ஸ்வன꞉ |
ஜராஸந்த⁴ஸ்ய சரணே பர்வதஸ்யேவ தீ³ர்யத꞉ ||2-36-20 

ந ஸ்ம கம்பயதே ராமம் ஜராஸந்த⁴கரச்யுதா |
க³தா³ க³தா³ப்⁴ருதாம் ஷ்²ரேஷ்ட²ம் விந்த்⁴யம் கி³ரிமிவானில꞉ ||2-36-21

ராமஸ்ய து க³தா³வேக³ம் வீர்யாத்ஸ மக³தே⁴ஷ்²வர꞉ |
ஸேஹே தை⁴ர்யேண மஹதா ஷி²க்ஷயா ச வ்யபோஹயத் ||2-36-22

ஏவம் தௌ தத்ர ஸங்க்³ராமே விசரந்தௌ மஹாப³லௌ |
மண்ட³லானி விசித்ராணி விசேரதுரரிந்த³மௌ ||2-36-23

வ்யாயச்ச²ந்தௌ சிரம் காலம் பரிஷ்²ராந்தௌ ச தஸ்த²து꞉ |
ஸமாஷ்²வாஸ்ய முஹூர்தம் து புனரன்யோன்யமாஹதாம் ||2-36-24

ஏவம் தௌ யோத⁴முக்²யௌ து ஸமம் யுயுத⁴துஷ்²சிரம் |
ந ச தௌ யுத்³த⁴வைமுக்²யமுபா⁴வேவ ப்ரஜக்³மது꞉ ||2-36-25

அதா²பஷ்²யத்³க³தா³யுத்³தே⁴ விஷே²ஷம் தஸ்ய வீர்யவான் |
ராம꞉ க்ருத்³தோ⁴ க³தா³ம் த்யக்த்வா ஜக்³ராஹ முஸலோத்தமம் ||2-36-26

தமுத்³யந்தம் ததா³ த்³ருஷ்ட்வா முஸலம் கோ⁴ரத³ர்ஷ²னம் |
அமோக⁴ம் ப³லதே³வேன க்ருத்³தே⁴ன து மஹாரணே ||2-36-27

ததோ(அ)ந்தரிக்ஷே வாகா³ஸித்ஸுஸ்வரா லோகஸாக்ஷிணீ |
உவாச ப³லதே³வம் தம் ஸமுத்³யதஹலாயுத⁴ம் ||2-36-28

ந த்வயா ராம வத்⁴யோ(அ)யமலம் கே²தே³ன மாக³தே⁴ |
விதி³தோ(அ)ஸ்ய மயா ம்ருத்யுஸ்தஸ்மாத்ஸாது⁴ வ்யுபாரம |
அசிரேணைவ காலேன ப்ராணாம்ஸ்த்யக்ஷ்யதி மாக³த⁴꞉ ||2-36-29

ஜராஸந்த⁴ஸ்து தச்ச்²ருத்வா விமனா꞉ ஸமபத்³யத |
ந ப்ரஜஹ்ரே ததஸ்தஸ்மை புனரேவ ஹலாயுத⁴꞉ ||2-36-30

தௌ வ்யுபாரமதாம் யுத்³த⁴ம் வ்ருஷ்ணயஸ்தே ச பார்தி²வா꞉ |
அஸக்தமப⁴வத்³யுத்³த⁴ம் தேஷாமேவ ஸுதா³ருணம் ||2-36-31

தீ³ர்க⁴காலம் மஹாராஜ நிக்⁴னதாமிதரேதரம் |
பராஜிதே த்வபக்ராந்தே ஜராஸந்தே⁴ மஹீபதௌ ||2-36-32

அஸ்தம் யாதே தி³னகரே நானுஸஸ்ருஸ்ததா³ நிஷி² |
ஸமானீய ஸ்வகம் ஸைன்யம் லப்³த⁴லக்ஷ்யா மஹாப³லா꞉ ||2-36-33

புரீம் ப்ரவிவிஷு²ர்ஹ்ருஷ்டா꞉ கேஷ²வேநாபி⁴பாலிதா꞉ |
கா²ச்ச்யுதாந்யாயுதா⁴ன்யேவம் தான்யேவாந்தர்த³து⁴ஸ்ததா³ ||2-36-34

ஜராஸந்தோ⁴(அ)பி ந்ருபதிர்விமனா꞉ ஸ்வபுரீம் யயௌ |
ராஜானஷ்²சானுகா³ யே(அ)ஸ்ய ஸ்வராஷ்ட்ராண்யேவ தே யயு꞉ ||2-36-35

ஜராஸந்த⁴ம் து தே ஜித்வா மேநிரே நைவ நிர்ஜிதம் |
வ்ருஷ்ணய꞉ குருஷா²ர்தூ³ல ராஜா ஹ்யதிப³ல꞉ ஸ வை ||2-36-36

த³ஷ² சாஷ்டௌ ச ஸங்க்³ராமாஞ்ஜராஸந்த⁴ஸ்ய யாத³வா꞉ |
த³து³ர்ன சைனம் ஸமரே ஹந்தும் ஷே²குர்மஹாப³லா꞉ ||2-36-37

அக்ஷௌஹிண்யஷ்²ச தஸ்யாஸன்விம்ஷ²திஷ்²ச மஹாமதே |
ஜராஸந்த⁴ஸ்ய ந்ருபதேஸ்தத³ர்த²ம் யா꞉ ஸமாக³தா꞉ ||2-36-38

அல்பத்வாத³பி⁴பூ⁴தாஸ்து வ்ருஷ்ணயோ ப⁴ரதர்ஷப⁴ |
பா³ர்ஹத்³ரதே²ன ராஜேந்த்³ர ராஜபி⁴꞉ ஸஹிதேன வை ||2-36-39

பூ⁴ய꞉ க்ருத்வோத்³யமம் ப்ராயாத்³யாத³வான்க்ருஷ்ணபாலிதான் |
ஜித்வா து மாக³த⁴ம் ஸங்க்²யே ஜராஸந்த⁴ம் மஹீபதிம் |
விஹரந்தி ஸ்ம ஸுகி²னோ வ்ருஷ்ணிஸிம்ஹா மஹாரதா²꞉ ||2-36-40

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணீ 
ஜராஸந்தா⁴பயானம் நாம ஷட்த்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_36_mpr.html


## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 36 - JarAsaMdha Retires from Battlefield
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
July 19, 2008

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ShaTtriMsho.adhyAyaH

jarAsaMdhapayAnam

vaishampAyana uvAcha  
tato yuddhAni vR^iShNInAM babhUvuH sumahAntyatha |
mAgadhasya mahAmAtrairnR^ipaishchaivAnuyAyibhiH ||2-36-1

rukmiNA vAsudevasya bhIShmakeNAhukasya cha |
krathasya vasudevena kaishikasya tu babhruNA ||2-36-2

gadena chedirAjasya dantavaktrasya sha~NkunA |
tathAnyairvR^iShNivIrANAM nR^ipANAM cha mahAtmanAm ||2-36-3

yuddhamAsIddhi sainyAnAM sainikairbharatarShabha |
ahAni pa~ncha chaikaM cha ShaT saptAShTau cha dAruNam ||2-36-4

gajairgajA hayairashvAH padAtAshcha padAtibhiH |
rathai rathA vimishrAshcha yodhA yuyudhire nR^ipa ||2-36-5

jarAsaMdhasya nR^ipate rAmeNAsItsamAgamaH |
mahendrasyeva vR^itreNa dAruNo romaharShaNaH ||2-36-6

avekShya rukmiNIM kR^iShNo rukmiNaM na vyapothayat |
jvalanArkAMshusa~NkAshAnAshIviShaviShopamAn ||2-36-7

vArayAmAsa kR^iShNo vai sharAMstasya tu shikShayA |
ityeShAM sumahAnAsIdbalaughAnAM parikShayaH ||2-36-8

ubhayoH senayo rAjanmAMsashoNitakardamaH |
kabandhAni samuttasthuH subahUni samantataH ||2-36-9

tasminvimarde yodhAnAM sa~NkhyAvR^ittikarANi cha |
rathI rAmo jarAsaMdhaM sharairAshIviShopamaiH ||2-36-10       

AvR^iNvannabhyayAdvIrastaM cha rAjA sa mAgadhaH |
abhyavartata vegena syandanenAshugAminA ||2-36-11

anyonyaM vividhairastrairviddhvA viddhvA vinedatuH | 
tau kShINashastrau virathau hatAshvau hatasArathI ||2-36-12

gade gR^ihItvA vikrAntAvanyonyamabhidhAvatAt |
kaMpayantau bhuvaM virau tAvudyatagadAvubhau ||2-36-13

dadarshAte mahAtmAnau girI sashikharAviva |
vyupAramanta yuddhAni pashyatAM tau mahAbhujau |
saMrabdhAvabhidhAvantau gadAyuddheShu vishrutau ||2-36-14

ubhau tau paramAchAryau loke khyAtau mahAbalau |
mattAviva gajau yuddhe tAvanyonyamayuddhyatAm ||2-36-15

tato devAH sagandharvAH siddhAshcha samaharShayaH |
samantatashchApsarasaH samAjagmuH sahasrashaH ||2-36-16

taddevayakShagandharvamaharShibhirala~NkR^itam |
shushubhe.abhyadhikaM rAjandivaM jyotigaNairiva ||2-36-17

abhidudrAva rAmaM tu jarAsaMdho mahAbalaH |
savyaM maNDalamAshritya baladevastu dakShiNam ||2-36-18

praharantau tato.anyonyaM gadAyuddhavishAradau |
dantAbhyAmiva mAta~Ngau nAdayantau disho dasha ||2-36-19

gadAnipAto rAmasya shushruve.ashaniniHsvanaH |
jarAsaMdhasya charaNe parvatasyeva dIryataH ||2-36-20 

na sma kaMpayate rAmaM jarAsaMdhakarachyutA |
gadA gadAbhR^itAM shreShThaM vindhyaM girimivAnilaH ||2-36-21

rAmasya tu gadAvegaM vIryAtsa magadheshvaraH |
sehe dhairyeNa mahatA shikShayA cha vyapohayat ||2-36-22

evaM tau tatra sa~NgrAme vicharantau mahAbalau |
maNDalAni vichitrANi vicheraturarindamau ||2-36-23

vyAyachChantau chiraM kAlaM parishrAntau cha tasthatuH |
samAshvAsya muhUrtaM tu punaranyonyamAhatAm ||2-36-24

evaM tau yodhamukhyau tu samaM yuyudhatushchiram |
na cha tau yuddhavaimukhyamubhAveva prajagmatuH ||2-36-25

athApashyadgadAyuddhe visheShaM tasya vIryavAn |
rAmaH kruddho gadAM tyaktvA jagrAha musalottamam ||2-36-26

tamudyantaM tadA dR^iShTvA musalaM ghoradarshanam |
amoghaM baladevena kruddhena tu mahAraNe ||2-36-27

tato.antarikShe vAgAsitsusvarA lokasAkShiNI |
uvAcha baladevaM tam samudyatahalAyudham ||2-36-28

na tvayA rAma vadhyo.ayamalaM khedena mAgadhe |
vidito.asya mayA mR^ityustasmAtsAdhu vyupArama |
achireNaiva kAlena prANAMstyakShyati mAgadhaH ||2-36-29

jarAsaMdhastu tachChrutvA vimanAH samapadyata |
na prajahre tatastasmai punareva halAyudhaH ||2-36-30

tau vyupAramatAM yuddham vR^iShNayaste cha pArthivAH |
asaktamabhavadyuddhaM teShAmeva sudAruNam ||2-36-31

dIrghakAlam mahArAja nighnatAmitaretaram |
parAjite tvapakrAnte jarAsaMdhe mahIpatau ||2-36-32

astaM yAte dinakare nAnusasrustadA nishi |
samAnIya svakaM sainyaM labdhalakShyA mahAbalAH ||2-36-33

purIM pravivishurhR^iShTAH keshavenAbhipAlitAH |
khAchchyutAnyAyudhAnyevaM tAnyevAntardadhustadA ||2-36-34

jarAsaMdho.api nR^ipatirvimanAH svapurIM yayau |
rAjAnashchAnugA ye.asya svarAShTrANyeva te yayuH ||2-36-35

jarAsaMdhaM tu te jitvA menire naiva nirjitam |
vR^iShNayaH kurushArdUla rAjA hyatibalaH sa vai ||2-36-36

dasha chAShTau cha sa~NgrAmA~njarAsaMdhasya yAdavAH |
dadurna chainaM samare hantuM shekurmahAbalAH ||2-36-37

akShauhiNyashcha tasyAsanviMshatishcha mahAmate |
jarAsaMdhasya nR^ipatestadarthaM yAH samAgatAH ||2-36-38

alpatvAdabhibhUtAstu vR^iShNayo bharatarShabha |
bArhadrathena rAjendra rAjabhiH sahitena vai ||2-36-39

bhUyaH kR^itvodyamam prAyAdyAdavAnkR^iShNapAlitAn |
jitvA tu mAgadhaM sa~Nkhye jarAsaMdhaM mahIpatim |
viharanti sma sukhino vR^iShNisiMhA mahArathAH ||2-36-40

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNI 
jarAsaMdhApayAnaM nAma ShaTtriMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்