Monday 27 July 2020

ஹர்யஷ்²வராஜகதா² யதோ³ருத்பத்திஷ்²ச | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 93 - 037

அத² ஸப்தத்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஹர்யஷ்²வராஜகதா² யதோ³ருத்பத்திஷ்²ச

Lavanasura killed by Satrugna

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
ஸ க்ருஷ்ணஸ்தத்ர ப³லவான்ரௌஹிணேயேன ஸங்க³த꞉ |
மது²ராம் யாத³வாகீர்ணாம் புரீம் தாம் ஸுக²மாவஸத் ||2-37-1

ப்ராப்தயௌவனதே³ஹஸ்து யுக்தோ ராஜஷ்²ரியா விபு⁴꞉ |
சசார மது²ராம் ப்ரீத꞉ ஸவனாகரபூ⁴ஷணாம் ||2-37-2

கஸ்யசித்த்வத² காலஸ்ய ராஜா ராஜக்³ருஹேஷ்²வர꞉ |
ஸஸ்மார நிஹதம்  கம்ஸம் ஜராஸந்த⁴꞉ ப்ரதாபவான் ||2-37-3

யுத்³தா⁴ய யோஜிதோ பூ⁴யோ து³ஹித்ருப்⁴யாம் மஹீபதி꞉ |
த³ஷ² ஸப்த ச ஸங்க்³ராமாஞ்ஜராஸந்த⁴ஸ்ய யாத³வா꞉ |
த³து³ர்ன சைனம் ஸமரே ஹந்தும் ஷே²குர்மஹாரதா²꞉ ||2-37-4 
  
ததோ மாக³த⁴ராட் ஷ்²ரீமாம்ஷ்²சதுரங்க³ப³லான்வித꞉ |
பூ⁴யோ(அ)ப்யஷ்டாத³ஷ²ம் கர்தும் ஸங்க்³ராமம் ஸ ஸமாரப⁴த் ||2-37-5

வைலக்ஷ்யாத்புனரேவாஸௌ ராஜா ராஜக்³ருஹேஷ்²வர꞉ |
ஜராஸந்தோ⁴ ப³லீ ஷ்²ரீமான்பாகஷா²ஸனவிக்ரம꞉ ||2-37-6

ஸ ஸாத⁴னேன மஹதா ப்³ருஹத்³ரத²ஸுதோ ப³லீ | 
க்ருஷ்ணஸ்ய வத⁴மன்விச்ச²ன்பூ⁴யோ வை ஸம்ந்யவர்தத ||2-37-7

தம் ஷ்²ருத்வா ஸஹிதா꞉ ஸர்வே நிவ்ருத்தம் மக³தே⁴ஷ்²வரம் | 
யாத³வா மந்த்ரயாமாஸுர்ஜராஸந்த⁴ப⁴யார்தி³தா꞉ ||2-37-8

தத꞉ ப்ராஹ மஹாதேஜா விகத்³ருர்னயகோவித³꞉ |
க்ருஷ்ணம் கமலபத்ராக்ஷமுக்³ரஸேனஸ்ய ஷ்²ருண்வத꞉ ||2-37-9

ஷ்²ரூயதாம் தாத கோ³விந்த³ குலஸ்யாஸ்ய ஸமுத்³ப⁴வ꞉ |
ஷ்²ரூயதாமபி⁴தா⁴ஸ்யாமி ப்ராப்தகாலமஹம் தத꞉ ||2-37-10

யுக்தம் சேன்மன்யஸே ஸாதோ⁴ கரிஸ்ஷ்யஸி வசோ மம |
யாத³வஸ்யாஸ்ய வம்ஷ²ஸ்ய ஸமுத்³ப⁴வமஷே²ஷத꞉ || 2-37-11

யதா² மே கதித²꞉ பூர்வம் வ்யாஸேன விதி³தாத்மனா |
ஆஸீத்³ராஜா மனோர்வம்ஷே² ஷ்²ரீமானிக்ஷ்வாகுஸம்ப⁴வ꞉ |
ஹர்யஷ்²வ இதி விக்²யாதோ மஹேந்த்³ரஸமவிக்ரம꞉ ||2-37-12

தஸ்யாஸீத்³த³யிதா பா⁴ர்யா மதோ⁴ர்தை³த்யஸ்ய வை ஸுதா |
தே³வீ மது⁴மதீ நாம யதே²ந்த்³ரஸ்ய  ஷ²சீ ததா² ||2-37-13

ஸா யௌவனகு³ணோபேதா ரூPஏணாப்ரதிமா பு⁴வி |
மனோரத²கரீ ராஜ்ஞ꞉ ப்ராணேப்⁴யோ(அ)பி க³ரீயஸீ ||2-37-14

தா³னவேந்த்³ரகுலே ஜாதா ஸுஷ்²ரோணீ காமரூபிணீ |
ஏகபத்னீவ்ரதத⁴ரா கே²சரா ரோஹிணீ யதா² ||2-37-15 

ஸா தமிக்ஷ்வாகுஷா²ர்தூ³லம் காமயாமாஸ காமினீ |
ஸ கதா³சின்னரஷ்²ரேஷ்டோ² ப்⁴ராத்ர ஜ்யேஷ்டே²ன மாத⁴வ ||2-37-16

ராஜ்யாந்நிரஸ்தோ விஷ்²வஸ்த꞉ ஸோ(அ)யோத்⁴யாம் ஸம்பரித்யஜத் |
ஸ ததா³ல்பபரீவார꞉ ப்ரியயா ஸஹிதோ வனே ||2-37-17

ரேமே ஸமேத்ய காலஜ்ஞ꞉ ப்ரோவாச கமலேக்ஷண꞉ |
ப்⁴ராத்ரா விநிஷ்க்ருதம் ராஜ்யாத்ப்ரோவாச கமலேக்ஷணா ||2-37-18

ஏஹ்யாக³ச்ச² நரஷ்²ரேஷ்டா² த்யஜ ராஜ்யக்ருதாம் ஸ்ப்ருஹாம் |      
க³cC꞉ஆவ꞉ ஸஹிதௌ வீர மதோ⁴ர்மம பிதுர்க்³ருஹம் ||2-37-19

 ரம்யம் மது⁴வனம் நாம காமபுஷ்பப²லத்³ருமம் |
ஸஹிதௌ தத்ர ரம்ஸ்யாவோ யதா² தி³வி க³தௌ ததா² ||2-37-20

பிதுர்மே த³யிதஸ்த்வம் ஹி மாதுர்மம ச பார்தி²வ |
மத்ப்ரியார்த²ம் ப்ரியதரோ ப்⁴ராதுஷ்²ச லவணஸ்ய வை ||2-37-21

ரம்ஸ்யாவஸ்தத்ர ஸஹிதௌ ராஜ்யஸ்தா²விவ காமகௌ³ |
தத்ர க³த்வா நரஷ்²ரேஷ்ட² ஹ்யமராவிவ நந்த³னே |
ப⁴த்³ரம் தே விஹரிஷ்யாவோ யதா² தே³வபுரே ததா² ||2-37-22

தம் த்யஜாவ மஹாராஜ ப்⁴ராதரம் தே(அ)பி⁴மானினம் |
ஆவயோர்த்³வேஷிணம் நித்யம் மத்தம் ராஜ்யமதே³ன வை ||2-37-23

தி⁴கி³மம் க³ர்ஹிதம் வாஸம் ப்⁴ருத்யவச்ச பராஷ்²ரயம் |
க³ச்சா²வ꞉ ஸஹிதௌ வீர பிதுர்மே ப⁴வனாந்திகம் ||2-37-24  
           
தஸ்ய ஸம்யக்ப்ரவ்ருத்தஸ்ய பூர்வஜம் ப்⁴ராதரம் ப்ரதி |
காமார்தஸ்ய நரேந்த்³ரஸ்ய பத்ந்யாஸ்தத்³ருருசே வச꞉ ||2-37-25

ததோ மது⁴புரம் ராஜா ஹர்யஷ்²வ꞉ ஸ ஜகா³ம ச |
பா⁴ர்யயா ஸஹ காமின்யா காமீ புருஷபுங்க³வ꞉   ||2-37-26

மது⁴னா தா³னவேந்த்³ரேண ஸ ஸாம்னா ஸமுதா³ஹ்ருத꞉ |
ஸ்வாக³தம் வத்ஸ ஹர்யஷ்²வ ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி தவ த³ர்ஷ²னாத் ||2-37-27

யதே³தன்மம ராஜ்யம் வை ஸர்வம் மது⁴வனம் வினா |
த³தா³மி தவ ராஜேந்த்³ர வாஸஷ்²ச ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ||2-37-28

வனே(அ)ஸ்மிம்ˮல்லவணஷ்²சாயம் ஸஹாயஸ்தே ப⁴விஷ்யதி |
அமித்ரநிக்³ரஹே சைவ கர்ணதா⁴ரத்வமேஷ்யதி ||2-37-29

பாலயைனம் ஷு²ப⁴ம் ராஷ்ட்ரம் ஸமுத்³ரானூபபூ⁴ஷிதம் |
கோ³ஸம்ருத்³த⁴ம் ஷ்²ரியா ஜுஷ்டமாபீ⁴ரப்ராயமானுஷம் ||2-37-30

அத்ர தே வஸதஸ்தாத து³ர்க³ம் கி³ரிபுரம் மஹத் |
ப⁴விதா பார்தி²வாவாஸ꞉ ஸுராஷ்ட்ரவிஷயோ மஹான் ||2-37-31

அனூபவிஷயஷ்²சைவ ஸமுத்³ராந்தே நிராமய꞉ |
ஆனர்தம் நாம தே ராஷ்ட்ரம் ப⁴விஷ்யத்யாயதம் மஹத் ||2-37-32

தத்³ப⁴விஷ்யமஹம் மன்யே காலயோகே³ன பார்தி²வ |
அத்⁴யாஸ்யதாம் யதா²காலம் பார்தி²வம் வ்ரூத்தமுத்தமம் ||2-37-33

யாயாதமபி வம்ஷ²ஸ்தே ஸமேஷ்யதி ச யாத³வம் |
அனு வம்ஷ²ம் ச வம்ஷ²ஸ்தே ஸோமஸ்ய ப⁴விதா கில ||2-37-34 

ஏஷ மே விப⁴வஸ்தாத தவேமம் விஷயோத்தமம் |
த³த்த்வா யாஸ்யாமி தபஸே ஸாக³ரம் லவணாலயம் ||2-37-35

லவணேன ஸமாயுக்தஸ்த்வமிமம் விஷயோத்தமம் |
பாலயஸ்வாகி²லம் தாத ஸ்வஸ்ய வம்ஷ²ஸ்ய வ்ருத்³த⁴யே ||2-37-36

பா³ட⁴மித்யேவ ஹர்யஷ்²வ꞉ ப்ரதிஜக்³ராஹ தத்புரம் |
ஸ ச தை³த்யஸ்தபோவாஸம் ஜகா³ம வருணாலயம்  ||2-37-37

ஹர்யஷ்²வஷ்²ச மஹாதேஜா தி³வ்யே கி³ரிவரோத்தமே |
நிவேஷ²யாமாஸ புரம் வாஸார்த²மமரோபம꞉ ||2-37-38

ஆனர்தம் நாம தத்³ராஷ்ட்ரம் ஸுராஷ்ட்ரம் கோ³த⁴னாயுதம் |
அசிரேணைவ காலேன ஸம்ருத்³த⁴ம் ப்ரத்யபத்³யத ||2-37-39

அனூபவிஷயே சைவ வேலாவனவிபூ⁴ஷிதம் |
விசித்ரம் க்ஷேத்ரஸஸ்யாட்⁴யம் ப்ராகாரக்³ராமஸங்குலம் ||2-37-40

ஷ²ஷா²ஸ ந்ரூபதி꞉ ஸ்பீ²தம் தத்³ராஷ்ட்ரம் ராஷ்ட்ரவர்த்³த⁴ன꞉ |
ராஜத⁴ர்மேண யஷ²ஸா ப்ரஜானாம் நந்தி³வர்த்³த⁴ன꞉ ||2-37-41

தஸ்ய ஸம்யக்ப்ரசாரேண ஹர்யஷ்²வஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
வ்யவர்த⁴த தத³க்ஷோப்⁴யம் ராஷ்ட்ரம் ராஷ்ட்ரகு³ணைர்யுதம் ||2-37-42

ஸ ஹி ராஜா ஸ்தி²தோ ராஜ்யே ராஜவ்ருத்தேன ஷோ²பி⁴த꞉ |
ப்ராப்த꞉ குலோசிதாம் லக்ஷ்மீம் வ்ருத்தேன ச நயேன ச ||2-37-43

தஸ்யைவ ச ஸுவ்ருத்தஸ்ய புத்ரகாமஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
மது⁴மத்யாம் ஸுதோ ஜஜ்ஞே யது³ர்நாம மஹாயஷா²꞉ ||2-37-44

ஸோ(அ)வர்த⁴த மஹாதேஜா யது³ர்து³ந்து³பி⁴நி꞉ஸ்வன꞉ |
ராஜலக்ஷணஸம்பன்ன꞉ ஸபத்னைர்து³ரதிக்ரம꞉ ||2-37-45

யது³ர்நாமாப⁴வத்புத்ரோ ராஜலக்ஷணபூஜித꞉ |
யதா²ஸ்ய பூர்வஜோ ராஜா பூரு꞉ ஸ ஸுமஹாயஷா²꞉ ||2-37-46

ஸ ஏக ஏவ தஸ்யாஸீத்புத்ர꞉ பரமஷோ²ப⁴ன꞉ |
ஊர்ஜித꞉ ப்ரூதி²வீப⁴ர்தா ஹர்யஷ்²வஸ்ய மஹாத்மன꞉ ||2-37-47

த³ஷ² வர்ஷஸஹஸ்ராணி ஸ க்ருத்வா  ராஜ்யமவ்யயம் |
ஜகா³ம த்ரிதி³வம் ராஜா த⁴ர்மேணாப்ரதிமோ பு⁴வி ||2-37-48

ததோ யது³ரதீ³னாத்மா ப்ரஜாபி⁴ஸ்த்வப்⁴யஷிச்யத |
பிதர்யுபரதே ஷ்²ரீமான்க்ரமேணார்க இவோதி³த꞉ ||2-37-49 

ஷ²ஷா²ஸ  சேமாம் வஸுதா⁴ம் ப்ரஷா²ந்தப⁴யதஸ்கராம் |
யது³ரிந்த்³ரப்ரதீகாஷோ² ந்ருபோ யேனாஸ்ம யாத³வா꞉ ||2-37-50

ஸ கதா³சிந்ந்ருபஷ்²சக்ரே ஜலக்ரீடா³ம் மஹோத³தௌ⁴ |
தா³ரை꞉ ஸஹ கு³ணோதா³ரை꞉ ஸதார இவ சந்த்³ரமா꞉ ||2-37-51

ஸ தத்ர ஸஹஸா க்ஷிப்தஸ்திதீர்ஷு꞉ ஸாக³ராம்ப⁴ஸி |
தூ⁴ம்ரவர்ணேன ந்ருபதி꞉ ஸர்பராஜேன வீர்யவான் ||2-37-52

ஸோ(அ)பாக்ருஷ்யத வேகே³ன ஜலே ஸர்பபுரம் மஹத் |
மணிஸ்தம்ப⁴க்³ருஹத்³வாரம் முக்தாதா³மவிபூ⁴ஷிதம் ||2-37-53 

கீர்ணம் ஷ²ங்க²குலை꞉ ஷு²ப்⁴ரை ரத்னராஷி²விபூ⁴ஷிதம் |
ப்ரவாலாங்குரபத்ராட்⁴யை꞉ பாத³பைருபஷோ²பி⁴தம் ||2-37-54

கீர்ணம் பன்னக³வர்யௌகை⁴꞉ ஸமுத்³ரோத³ரவாஸிபி⁴꞉ |
ஸ்வர்ணவர்ணேன பா⁴ஸ்வந்தம் ஸ்வஸ்திகேனேந்து³வர்சஸா ||2-37-55

ஸ தம் த³த³ர்ஷ² ராஜேந்த்³ரோ விமலே ஸாக³ராம்ப⁴ஸி |
பன்னகே³ந்த்³ரபுரம் தோயே ஜக³த்யாமிவ நிர்மிதம் ||2-37-56

ஸ்வச்ச²ஷ்²சைவ புரே தத்ர ப்ரவிவேஷ² ந்ருபோ யது³꞉ |
அகா³த⁴ம் தோயதா³காரம் பூர்ணம் ஸர்பவதூ⁴க³ணை꞉ ||2-37-57

தஸ்ய  த³த்தம் மணிமயம் ஜலஜம் பரமாஸனம் |
ஸ்வாஸ்தீர்ணம் பத்³மபத்ரைஷ்²ச பத்³மஸூத்ரோத்தரச்ச²த³ம் ||2-37-58

தமாஸீனம் ந்ருபம் தத்ர பரமே பன்னகா³ஸனே |
த்³விஜிஹ்வபதிரவ்யக்³ரோ தூ⁴ம்ரவர்ணோ(அ)ப்⁴யபா⁴ஷத ||2-37-59

பிதா தே ஸ்வர்க³திம் ப்ராப்த꞉ க்ருத்வா வம்ஷ²மிமம் மஹத் |
ப⁴வந்தம் தேஜஸா யுக்தமுத்பாத்³ய வஸுதா⁴தி⁴பம் ||2-37-60
யாத³வாநாமயம் வம்ஷ²ஸ்த்வன்னாம்னா யது³புங்க³வ |
பித்ரா தே மங்க³லார்தா²ய ஸ்தா²பித꞉ பார்தி²வாகர꞉ ||2-37-61

வம்ஷே² சாஸ்மிம்ஸ்தவ விபோ⁴ தே³வானாம் தனயாவ்யயா꞉ |
ருஷீணாமுரகா³ணாம் ச உத்பத்ஸ்யந்தே ந்ருயோநிஜா꞉ ||2-37-62

தன்மமேமா꞉ ஸுதா꞉ பஞ்ச குமார்யோ வ்ருத்தஸம்மதா꞉ |
உத்பன்னா யௌவநாஷ்²வஸ்ய ப⁴கி³ன்யாம்  ந்ருபஸத்தம ||2-37-63

ப்ரதீச்சே²மா꞉ ஸ்வத⁴ர்மேண ப்ராஜாபத்யேன கர்மணா |
வரம் ச தே ப்ரதா³ஸ்யாமி வரார்ஹஸ்த்வமதோ மம ||2-37-64

பௌ⁴மாஷ்²ச குகுராஷ்²சைவ போ⁴ஜாஷ்²சாந்த⁴கயாத³வா꞉ |
தா³ஷா²ர்ஹா வ்ருஷ்ணயஷ்²சேதி க்²யாதிம் யாஸ்யந்தி ஸப்த தே ||2-37-65

ஸ தஸ்மை தூ⁴ம்ரவர்ணோ வை கன்யா꞉ கன்யாவ்ரதே ஸ்தி²தா꞉ |
ஜலபூர்ணேன யோகே³ன த³தா³விந்த்³ரஸமாய வை ||2-37-66

வரம் சாஸ்மை த³தௌ³ ப்ரீத꞉ ஸ வை பன்னக³புங்க³வ꞉ |
ஷ்²ராவயன்கன்யகா꞉ ஸர்வா யதா²க்ரமமதீ³னவத் ||2-37-67

ஏதாஸு தே ஸுதா꞉ பஞ்ச ஸுதாஸு மம மானத³ |
உத்பத்ஸ்யந்தே பிதுஸ்தேஜோ மாதுஷ்²சைவ ஸமாஷ்²ரிதா꞉ ||2-37-68

அஸ்மத்ஸமயப³த்³தா⁴ஷ்²ச ஸலிலாப்⁴யந்தரேசரா꞉ |
தவ வம்ஷே² ப⁴விஷ்யந்தி பார்தி²வா꞉ காமரூபிண꞉ ||2-37-69

ஸ வரம் கன்யகாஷ்²சைவ லப்³த்⁴வா யது³வரஸ்ததா³ |
உத³திஷ்ட²த வேகே³ன ஸலிலாச்சந்த்³ரமா இவ ||2-37-70 

ஸ பஞ்சகன்யாமத்⁴யஸ்தோ² த³த்³ருஷே² தத்ர பார்தி²வ꞉ |
பஞ்சதாரேணா ஸம்யுக்தோ நக்ஷத்ரேணேவ சந்த்³ரமா꞉ ||2-37-71

ஸ தத³ந்த꞉புரம் ஸர்வம் த³த³ர்ஷ² ந்ருபஸத்தம꞉ |
வைவாஹிகேன வேஷேண தி³வ்யஸ்ரக³னுலேபன꞉ ||2-37-72

ஸமாஷ்²வாஸ்ய ச தா꞉ ஸர்வா꞉ ஸபத்னீ꞉ பாவகோபமா꞉ |
ஜகா³ம ஸ்வபுரம் ராஜா ப்ரீத்யா  பரமயா யுத꞉ ||2-37-73

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி 
விகத்³ருவாக்யம் நாம ஸப்தத்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_37_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva -
Chapter 37 - The Story of King Haryashva, and the Birth of Yadu
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
July  28, 2008
Note : verse 17: parityajat : Here is another example where metre takes precedence over grammar##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha saptatriMsho.adhyAyaH

haryashvarAjakathA yadorutpattishcha

vaishampAyana uvAcha
sa kR^iShNastatra balavAnrauhiNeyena sa~NgataH |
mathurAM yAdavAkIrNAM purIM tAM sukhamAvasat ||2-37-1

prAptayauvanadehastu yukto rAjashriyA vibhuH |
chachAra mathurAM prItaH savanAkarabhUShaNAm ||2-37-2

kasyachittvatha kAlasya rAjA rAjagR^iheshvaraH |
sasmAra nihataM  kaMsaM jarAsaMdhaH pratApavAn ||2-37-3

yuddhAya yojito bhUyo duhitR^ibhyAM mahIpatiH |
dasha sapta cha sa~NgrAmA~njarAsaMdhasya yAdavAH |
dadurna chainaM samare hantuM shekurmahArathAH ||2-37-4 
  
tato mAgadharAT shrImAMshchatura~NgabalAnvitaH |
bhUyo.apyaShTAdashaM kartuM sa~NgrAmaM sa samArabhat ||2-37-5

vailakShyAtpunarevAsau rAjA rAjagR^iheshvaraH |
jarAsaMdho balI shrImAnpAkashAsanavikramaH ||2-37-6

sa sAdhanena mahatA bR^ihadrathasuto balI | 
kR^iShNasya vadhamanvichChanbhUyo vai saMnyavartata ||2-37-7

taM shrutvA sahitAH sarve nivR^ittaM magadheshvaram | 
yAdavA mantrayAmAsurjarAsaMdhabhayArditAH ||2-37-8

tataH prAha mahAtejA vikadrurnayakovidaH |
kR^iShNaM kamalapatrAkShamugrasenasya shR^iNvataH ||2-37-9

shrUyatAM tAta govinda kulasyAsya samudbhavaH |
shrUyatAmabhidhAsyAmi prAptakAlamahaM tataH ||2-37-10

yuktaM chenmanyase sAdho karisShyasi vacho mama |
yAdavasyAsya vaMshasya samudbhavamasheShataH || 2-37-11

yathA me katithaH pUrvaM vyAsena viditAtmanA |
AsIdrAjA manorvaMshe shrImAnikShvAkusaMbhavaH |
haryashva iti vikhyAto mahendrasamavikramaH ||2-37-12

tasyAsIddayitA bhAryA madhordaityasya vai sutA |
devI madhumatI nAma yathendrasya  shachI tathA ||2-37-13

sA yauvanaguNopetA rUPeNApratimA bhuvi |
manorathakarI rAj~naH prANebhyo.api garIyasI ||2-37-14

dAnavendrakule jAtA sushroNI kAmarUpiNI |
ekapatnIvratadharA khecharA rohiNI yathA ||2-37-15 

sA tamikShvAkushArdUlaM kAmayAmAsa kAminI |
sa kadAchinnarashreShTho bhrAtra jyeShThena mAdhava ||2-37-16

rAjyAnnirasto vishvastaH so.ayodhyAM saMparityajat |
sa tadAlpaparIvAraH priyayA sahito vane ||2-37-17

reme sametya kAlaj~naH provAcha kamalekShaNaH |
bhrAtrA viniShkR^itaM rAjyAtprovAcha kamalekShaNA ||2-37-18

ehyAgachCha narashreShThA tyaja rAjyakR^itAM spR^ihAm |      
gacCHAvaH sahitau vIra madhormama piturgR^iham ||2-37-19

 ramyaM madhuvanaM nAma kAmapuShpaphaladrumam |
sahitau tatra raMsyAvo yathA divi gatau tathA ||2-37-20

piturme dayitastvaM hi mAturmama cha pArthiva |
matpriyArthaM priyataro bhrAtushcha lavaNasya vai ||2-37-21

raMsyAvastatra sahitau rAjyasthAviva kAmagau |
tatra gatvA narashreShTha hyamarAviva nandane |
bhadraM te vihariShyAvo yathA devapure tathA ||2-37-22

taM tyajAva mahArAja bhrAtaraM te.abhimAninam |
AvayordveShiNaM nityaM mattaM rAjyamadena vai ||2-37-23

dhigimaM garhitaM vAsaM bhR^ityavachcha parAshrayam |
gachChAvaH sahitau vIra piturme bhavanAntikam ||2-37-24  
           
tasya samyakpravR^ittasya pUrvajaM bhrAtaraM prati |
kAmArtasya narendrasya patnyAstadruruche vachaH ||2-37-25

tato madhupuraM rAjA haryashvaH sa jagAma cha |
bhAryayA saha kAminyA kAmI puruShapu~NgavaH   ||2-37-26

madhunA dAnavendreNa sa sAmnA samudAhR^itaH |
svAgataM vatsa haryashva prIto.asmi tava darshanAt ||2-37-27

yadetanmama rAjyaM vai sarvaM madhuvanaM vinA |
dadAmi tava rAjendra vAsashcha pratigR^ihyatAm ||2-37-28

vane.asmi.NllavaNashchAyaM sahAyaste bhaviShyati |
amitranigrahe chaiva karNadhAratvameShyati ||2-37-29

pAlayainaM shubhaM rAShTraM samudrAnUpabhUShitam |
gosamR^iddhaM shriyA juShTamAbhIraprAyamAnuSham ||2-37-30

atra te vasatastAta durgaM giripuraM mahat |
bhavitA pArthivAvAsaH surAShTraviShayo mahAn ||2-37-31

anUpaviShayashchaiva samudrAnte nirAmayaH |
AnartaM nAma te rAShTraM bhaviShyatyAyataM mahat ||2-37-32

tadbhaviShyamahaM manye kAlayogena pArthiva |
adhyAsyatAM yathAkAlaM pArthivaM vR^Ittamuttamam ||2-37-33

yAyAtamapi vaMshaste sameShyati cha yAdavam |
anu vaMshaM cha vaMshaste somasya bhavitA kila ||2-37-34 

eSha me vibhavastAta tavemaM viShayottamam |
dattvA yAsyAmi tapase sAgaraM lavaNAlayam ||2-37-35

lavaNena samAyuktastvamimaM viShayottamam |
pAlayasvAkhilaM tAta svasya vaMshasya vR^iddhaye ||2-37-36

bADhamityeva haryashvaH pratijagrAha tatpuram |
sa cha daityastapovAsaM jagAma varuNAlayam  ||2-37-37

haryashvashcha mahAtejA divye girivarottame |
niveshayAmAsa puraM vAsArthamamaropamaH ||2-37-38

AnartaM nAma tadrAShTraM surAShTraM godhanAyutaM |
achireNaiva kAlena samR^iddhaM pratyapadyata ||2-37-39

anUpaviShaye chaiva velAvanavibhUShitam |
vichitraM kShetrasasyADhyaM prAkAragrAmasa~Nkulam ||2-37-40

shashAsa nR^IpatiH sphItaM tadrAShTraM rAShTravarddhanaH |
rAjadharmeNa yashasA prajAnAM nandivarddhanaH ||2-37-41

tasya saMyakprachAreNa haryashvasya mahAtmanaH |
vyavardhata tadakShobhyaM rAShTraM rAShTraguNairyutam ||2-37-42

sa hi rAjA sthito rAjye rAjavR^ittena shobhitaH |
prAptaH kulochitAM lakShmIM vR^ittena cha nayena cha ||2-37-43

tasyaiva cha suvR^ittasya putrakAmasya dhImataH |
madhumatyAM suto jaj~ne yadurnAma mahAyashAH ||2-37-44

so.avardhata mahAtejA yadurdundubhiniHsvanaH |
rAjalakShaNasaMpannaH sapatnairduratikramaH ||2-37-45

yadurnAmAbhavatputro rAjalakShaNapUjitaH |
yathAsya pUrvajo rAjA pUruH sa sumahAyashAH ||2-37-46

sa eka eva tasyAsItputraH paramashobhanaH |
UrjitaH pR^IthivIbhartA haryashvasya mahAtmanaH ||2-37-47

dasha varShasahasrANi sa kR^itvA  rAjyamavyayam |
jagAma tridivaM rAjA dharmeNApratimo bhuvi ||2-37-48

tato yaduradInAtmA prajAbhistvabhyaShichyata |
pitaryuparate shrImAnkrameNArka ivoditaH ||2-37-49 

shashAsa  chemAM vasudhAM prashAntabhayataskarAm |
yadurindrapratIkAsho nR^ipo yenAsma yAdavAH ||2-37-50

sa kadAchinnR^ipashchakre jalakrIDAM mahodadhau |
dAraiH saha guNodAraiH satAra iva chandramAH ||2-37-51

sa tatra sahasA kShiptastitIrShuH sAgarAMbhasi |
dhUmravarNena nR^ipatiH sarparAjena vIryavAn ||2-37-52

so.apAkR^iShyata vegena jale sarpapuraM mahat |
maNistambhagR^ihadvAraM muktAdAmavibhUShitam ||2-37-53 

kIrNaM sha~NkhakulaiH shubhrai ratnarAshivibhUShitam |
pravAlA~NkurapatrADhyaiH pAdapairupashobhitam ||2-37-54

kIrNaM pannagavaryaughaiH samudrodaravAsibhiH |
svarNavarNena bhAsvantaM svastikenenduvarchasA ||2-37-55

sa taM dadarsha rAjendro vimale sAgarAmbhasi |
pannagendrapuraM toye jagatyAmiva nirmitam ||2-37-56

svachChashchaiva pure tatra pravivesha nR^ipo yaduH |
agAdhaM toyadAkAraM pUrNaM sarpavadhUgaNaiH ||2-37-57

tasya  dattaM maNimayaM jalajaM paramAsanam |
svAstIrNaM padmapatraishcha padmasUtrottarachChadam ||2-37-58

tamAsInaM nR^ipaM tatra parame pannagAsane |
dvijihvapatiravyagro dhUmravarNo.abhyabhAShata ||2-37-59

pitA te svargatiM prAptaH kR^itvA vaMshamimaM mahat |
bhavantaM tejasA yuktamutpAdya vasudhAdhipam ||2-37-60
yAdavAnAmayaM vaMshastvannAmnA yadupu~Ngava |
pitrA te ma~NgalArthAya sthApitaH pArthivAkaraH ||2-37-61

vaMshe chAsmiMstava vibho devAnAM tanayAvyayAH |
R^iShINAmuragANAM cha utpatsyante nR^iyonijAH ||2-37-62

tanmamemAH sutAH pa~ncha kumAryo vR^ittasaMmatAH |
utpannA yauvanAshvasya bhaginyAM  nR^ipasattama ||2-37-63

pratIchChemAH svadharmeNa prAjApatyena karmaNA |
varaM cha te pradAsyAmi varArhastvamato mama ||2-37-64

bhaumAshcha kukurAshchaiva bhojAshchAndhakayAdavAH |
dAshArhA vR^iShNayashcheti khyAtiM yAsyanti sapta te ||2-37-65

sa tasmai dhUmravarNo vai kanyAH kanyAvrate sthitAH |
jalapUrNena yogena dadAvindrasamAya vai ||2-37-66

varaM chAsmai dadau prItaH sa vai pannagapu~NgavaH |
shrAvayankanyakAH sarvA yathAkramamadInavat ||2-37-67

etAsu te sutAH pa~ncha sutAsu mama mAnada |
utpatsyante pitustejo mAtushchaiva samAshritAH ||2-37-68

asmatsamayabaddhAshcha salilAbhyantarecharAH |
tava vaMshe bhaviShyanti pArthivAH kAmarUpiNaH ||2-37-69

sa varaM kanyakAshchaiva labdhvA yaduvarastadA |
udatiShThata vegena salilAchchandramA iva ||2-37-70 

sa pa~nchakanyAmadhyastho dadR^ishe tatra pArthivaH |
pa~nchatAreNA saMyukto nakShatreNeva chandramAH ||2-37-71

sa tadantaHpuraM sarvaM dadarsha nR^ipasattamaH |
vaivAhikena veSheNa divyasraganulepanaH ||2-37-72

samAshvAsya cha tAH sarvAH sapatnIH pAvakopamAH |
jagAma svapuraM rAjA prItyA  paramayA yutaH ||2-37-73

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi 
vikadruvAkyaM nAma saptatriMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்