Wednesday 22 July 2020

ஜராஸந்தே⁴ன மது²ரோபரோத⁴꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 89 - 034

அத² சதுஸ்த்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஜராஸந்தே⁴ன மது²ரோபரோத⁴꞉

Jarasandha and his daughters Asti and prapti

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
ஸ க்ருஷ்ணஸ்தத்ர ஸஹிதோ ரௌஹிணேயேன ஸங்க³த꞉  |
மது²ராம் யாத³வாகீர்ணாம் புரீம் தாம் ஸுக²மாவஸத் |2-34-1

ப்ராப்தயௌவனதே³ஹஸ்து யுக்தோ ராஜஷ்²ரியா விபு⁴꞉ | 
சசார மது²ராம் ப்ரீத꞉ ஸ வனாகரபூ⁴ஷணாம் ||2-34-2

கஸ்யசித்த்வத² காலஸ்ய ராஜா ராஜக்³ருஹேஷ²வர꞉ |
ஷு²ஷ்²ராவ நிஹதம் கம்ஸம் து³ஹித்ருப்⁴யாம் மஹீபதி꞉ ||2-34-3

ததோ நாதிசிராத்காலாஜ்ஜராஸந்த⁴꞉ ப்ரதாபவான் |
ஆஜகா³ம ஷட³ங்கே³ன ப³லேன மஹதா வ்ருத꞉ ||2-34-4

ஜிகா⁴ம்ஸுர்ஹி யதூ³ன்க்ருத்³த⁴꞉ கம்ஸஸ்யாபசிதிம் ஸ்மரன் |
அஸ்தி ப்ராப்திஷ்²ச னாம்னா தே மாக³த⁴ஸ்ய ஸுதே ந்ருப ||2-34-5  

ஜராஸந்த⁴ஸ்ய கல்யாண்யௌ பீனஷ்²ரோணிபயோத⁴ரே |
உபே⁴ கம்ஸஸ்ய தே பா⁴ர்யே ப்ராதா³த்³பா³ர்ஹத்³ரதோ² ந்ருப꞉ ||2-34-6

ஸ தாப்⁴யாம் முமுதே³ ராஜா ப³த்³த்⁴வா பிதரமாஹுகம் |
ஸமாஷ்²ரித்ய ஜராஸந்த⁴மநாத்³ருத்ய ச யாத³வான் |
ஷூ²ரஸேனேஷ்²வரோ ராஜ யதா² தே ப³ஹுஷ²ஹ் ஷ்²ருத꞉ ||2-34-7

ஜ்ஞாதிகார்யார்த²ஸித்³த்⁴யர்த²முக்³ரஸேனஹிதே ரத꞉ |
வஸுதே³வோ(அ)ப⁴வந்நித்யம் கம்ஸோ ந மம்ருஷே ச தம் ||2-34-8

ராமக்ருஷ்ணௌ ஸமாஷ்²ரித்ய ஹதே கம்ஸே து³ராத்மனி |
உக்³ரஸேனோ(அ)ப⁴வத்³ராஜா போ⁴ஜவ்ருஷ்ண்யத⁴கைர்வ்ருத꞉ ||2-34-9

து³ஹித்ருப்⁴யாம் ஜராஸந்த⁴꞉ ப்ரியாப்⁴யாம் ப³லவாந்ந்ருப꞉ |
நோதி³தோ வீரபத்னீப்⁴யாமுபாயான்மது²ராம் தத꞉ ||2-34-10

க்ருத்வா ஸர்வம் ஸமுத்³யோக³ம் க்ரோதா⁴த³க்³நிஸமோ ஜ்வலன் |
ப்ரதாபாவனதா யே ச ஜராஸந்த⁴ஸ்ய பார்தி²வா꞉ ||2-34-11

மித்ராணி ஜ்ஞாதயஷ்²சைவ ஸம்யுக்தா꞉ ஸுஹ்ருத³ஸ்ததா² |
தமேவானுனயு꞉ ஸர்வே ஸைன்யை꞉ ஸமுதி³தைர்வ்ருதா꞉ ||2-34-12

மஹேஷ்வாஸா மஹாவீர்யா ஜராஸந்த⁴ப்ரியைஷிண꞉ |
காரூஷோ த³ந்தவக்த்ரஷ்²ச சேதி³ராஜஷ்²ச வீர்யவான் ||2-34-13

காலிங்கா³தி⁴பதிஷ்²சைவ பௌண்ட்³ரஷ்²ச ப³லினாம் வர꞉ |
ஸாங்க்ருதி꞉ கேஷி²கஷ்²சைவ பீ⁴ஷ்மகஷ்²ச நராதி⁴ப꞉ ||2-34-14

புத்ரஷ்²ச பீ⁴மகஸ்யாபி ருக்மீ முக்²யோ த⁴னுர்ப்⁴ருதாம் |
வாஸுதே³வார்ஜுநாப்⁴யாம் ய꞉ ஸ்பர்த⁴தே ஸ மஹாஹவே ||2-34-15

வேணுதா³ரி꞉ ஷ்²ருதர்வா ச க்ரத²ஷ்²சைவாம்ஷு²மானபி |
அங்க³ராஜஷ்²ச ப³லவான்வங்கா³நாமதி⁴பஸ்ததா² ||2-34-16

கௌஷ²ல்ய꞉ காஷி²ராஜஷ்²ச த³ஷா²ர்ணாதி⁴பதிஸ்ததா² |
ஸுகே²ஷ்²வரஷ்²ச விக்ராந்தோ விதே³ஹாதி⁴பதிஸ்ததா² ||2-34-17

மத்³ரராஜஷ்²ச ப³லவாம்ஸ்த்ரிக³ர்தாநாமதே²ஷ்²வர꞉ |
ஷா²ல்வராஜஷ்²ச விக்ராந்தோ த³ரத³ஷ்²ச மஹாப³ல꞉ ||2-34-18

யவனாதி⁴பதிஷ்²சைவ ப⁴க³த³த்தஷ்²ச வீர்யவான் |
ஸௌவீரராஜ꞉ ஷை²ப்³யஷ்²ச பாண்ட்³யஷ்²ச ப³லினாம் வர꞉ ||2-34-19

கா³ந்தா⁴ரராஜ꞉ ஸுப³லோ நக்³னஜிச்ச மஹாப³ல꞉ |
காஷ்²மீரராஜோ கோ³னர்தோ³ த³ரதா³தி⁴பதிர்ந்ருப꞉ |
து³ர்யோத⁴நாத³யஷ்²சைவ தா⁴ர்தராஷ்ட்ரா மஹாப³லா꞉ ||2-34-20 

ஏதே சான்யே ச ராஜானோ ப³லவந்தோ மஹாரதா²꞉ |
தமன்வயுர்ஜராஸந்த⁴ம் வித்³விஷந்தோ ஜனார்த³னம் ||2-34-21

தே ஷூ²ரஸேனானாவிஷ்²ய ப்ரபூ⁴தயவஸேந்த⁴னான் |
ஊஷு꞉ ஸம்ருத்⁴ய மது²ராம் புரஸ்க்ருத்ய ப³லம் ததா³ ||2-34-22

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி 
மது²ரோபரோதே⁴ சதுஸ்த்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_34_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 34 - Siege of Mathura by Jarasandha
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca July 13, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chatustriMsho.adhyAyaH

jarAsaMdhena mathuroparodhaH

vaishampAyana uvAcha 
sa kR^iShNastatra sahito rauhiNeyena saMgataH  |
mathurAM yAdavAkIrNAM purIM tAM sukhamAvasat |2-34-1

prAptayauvanadehastu yukto rAjashriyA vibhuH | 
chachAra mathurAM prItaH sa vanAkarabhUShaNAm ||2-34-2

kasyachittvatha kAlasya rAjA rAjagR^iheshavaraH |
shushrAva nihataM kaMsaM duhitR^ibhyAM mahIpatiH ||2-34-3

tato nAtichirAtkAlAjjarAsaMdhaH pratApavAn |
AjagAma ShaDa~Ngena balena mahatA vR^itaH ||2-34-4

jighAMsurhi yadUnkruddhaH kaMsasyApachitiM smaran |
asti prAptishcha nAmnA te mAgadhasya sute nR^ipa ||2-34-5  

jarAsaMdhasya kalyANyau pInashroNipayodhare |
ubhe kaMsasya te bhArye prAdAdbArhadratho nR^ipaH ||2-34-6

sa tAbhyAM mumude rAjA baddhvA pitaramAhukam |
samAshritya jarAsaMdhamanAdR^itya cha yAdavAn |
shUraseneshvaro rAja yathA te bahushah shrutaH ||2-34-7

j~nAtikAryArthasiddhyarthamugrasenahite rataH |
vasudevo.abhavannityaM kaMso na mamR^iShe cha tam ||2-34-8

rAmakR^iShNau samAshritya hate kaMse durAtmani |
ugraseno.abhavadrAjA bhojavR^iShNyadhakairvR^itaH ||2-34-9

duhitR^ibhyAM jarAsaMdhaH priyAbhyAM balavAnnR^ipaH |
nodito vIrapatnIbhyAmupAyAnmathurAM tataH ||2-34-10

kR^itvA sarvaM samudyogaM krodhAdagnisamo jvalan |
pratApAvanatA ye cha jarAsaMdhasya pArthivAH ||2-34-11

mitrANi j~nAtayashchaiva saMyuktAH suhR^idastathA |
tamevAnunayuH sarve sainyaiH samuditairvR^itAH ||2-34-12

maheShvAsA mahAvIryA jarAsaMdhapriyaiShiNaH |
kArUSho dantavaktrashcha chedirAjashcha vIryavAn ||2-34-13

kAli~NgAdhipatishchaiva pauNDrashcha balinAM varaH |
sA~NkR^itiH keshikashchaiva bhIShmakashcha narAdhipaH ||2-34-14

putrashcha bhImakasyApi rukmI mukhyo dhanurbhR^itAm |
vAsudevArjunAbhyAM yaH spardhate sa mahAhave ||2-34-15

veNudAriH shrutarvA cha krathashchaivAMshumAnapi |
a~NgarAjashcha balavAnva~NgAnAmadhipastathA ||2-34-16

kaushalyaH kAshirAjashcha dashArNAdhipatistathA |
sukheshvarashcha vikrAnto videhAdhipatistathA ||2-34-17

madrarAjashcha balavAMstrigartAnAmatheshvaraH |
shAlvarAjashcha vikrAnto daradashcha mahAbalaH ||2-34-18

yavanAdhipatishchaiva bhagadattashcha vIryavAn |
sauvIrarAjaH shaibyashcha pANDyashcha balinAM varaH ||2-34-19

gAndhArarAjaH subalo nagnajichcha mahAbalaH |
kAshmIrarAjo gonardo daradAdhipatirnR^ipaH |
duryodhanAdayashchaiva dhArtarAShTrA mahAbalAH ||2-34-20 

ete chAnye cha rAjAno balavanto mahArathAH |
tamanvayurjarAsaMdhaM vidviShanto janArdanam ||2-34-21

te shUrasenAnAvishya prabhUtayavasendhanAn |
UShuH samrudhya mathurAM puraskR^itya balaM tadA ||2-34-22

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi 
mathuroparodhe chatustriMsho.adhyAyaH      

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்