Thursday 4 June 2020

நாரதா³க³மனம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 56 - 001

அத² ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉

நாரதா³க³மனம்

Kansa and Narada


நாராயணம் நமஸ்க்ருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் |
தே³வீம் ஸரஸ்வதீம் சைவ ததோ ஜயமுதீ³ரயேத் ||

வைஸ²ம்பாயன உவாச
ஜ்ஞாத்வா விஷ்ணும் க்ஷிதிக³தம் பா⁴கா³ம்ஸ்²ச த்ரிதி³வௌகஸாம் |
வினாஸ²ஸ²ம்ஸீ கம்ஸஸ்ய நாரதோ³ மது²ராம் யயௌ ||2-1-1

த்ரிவிஷ்டபாதா³பதிதோ மது²ரோபவனே ஸ்தி²த꞉ |
ப்ரேஷயாமாஸ கம்ஸஸ்ய உக்³ரஸேனஸுதஸ்ய வை ||2-1-2

ஸ தூ³த꞉ கத²யாமாஸ முனேராக³மனம் வனே |
ஸ நாரத³ஸ்யாக³மனம் ஸ்²ருத்வா த்வரிதவிக்ரம꞉ 2-1-3

நிர்ஜகா³மாஸுர꞉ கம்ஸ꞉ ஸ்வபுர்யா꞉ பத்³மலோசன꞉ |
ஸ த³த³ர்ஸா²திதி²ம் ஸ்²லாக்⁴யம் தே³வர்ஷிம் வீதகல்மஷம் ||2-1-4

தேஜஸா ஜ்வலனாகாரம் வபுஷா ஸூர்யவர்சஸம் |
ஸோ(அ)பி⁴வாத்³யர்ஷயே தஸ்மை பூஜாம் சக்ரே யதா²விதி⁴ ||2-1-5

ஆஸனம் சாக்³னிவர்ணாப⁴ம் விஸ்ருஜ்யோபஜஹார ஸ꞉ |
நிஷஸாதா³ஸனே தஸ்மின்ஸ வை ஸ²க்ரஸகோ² முனி꞉ ||2-1-6

உவாச சோக்³ரஸேனஸ்ய ஸுதம் பரமகோபனம் |
பூஜிதோ(அ)ஹம் த்வயா வீர விதி⁴த்³ருஷ்டேன கர்மணா ||2-1-7

க³தே த்வேவம் மம வச꞉ ஸ்²ரூயதாம் க்³ருஹ்யதாம் த்வயா |
அனுஸ்ருத்ய தி³வோலோகானஹம் ப்³ரஹ்மபுரோக³மான் ||2-1-8

க³த꞉ ஸூர்யஸக²ம் தாத விபுலம் மேருபர்வதம் |
ஸ நந்த³னவனம் சைவ த்³ருஷ்ட்வா சைத்ரரத²ம் வனம் ||2-1-9

ஆப்லுதம் ஸர்வதீர்தே²ஷு ஸரித்ஸு ஸஹ தே³வதை꞉ |
தி³வ்யா த்ரிதா⁴ரா த்³ருஷ்டா யே புண்யா த்ரிபத²கா³ நதீ³ ||2-1-10

ஸ்மரணாதே³வ ஸர்வேஷாமம்ஹஸாம் யா விபே⁴தி³னீ |
உபஸ்ப்ருஷ்டம் ச தீர்தே²ஷு தி³வ்யேஷு ச யதா²க்ரமம் ||2-1-11

த்³ருஷ்டம் மே ப்³ரஹ்மஸத³னம் ப்³ரஹ்மர்ஷிக³ணஸேவிதம் |
தே³வக³ந்த⁴ர்வனிர்கோ⁴ஷைரப்ஸரோபி⁴ஸ்²ச நாதி³தம் ||2-1-12

ஸோ(அ)ஹம் கதா³சித்³தே³வானாம் ஸமாஜே மேருமூர்த⁴னி |
ஸங்க்³ருஹ்ய வீணாம் ஸம்ஸக்தாமக³ச்ச²ம் ப்³ரஹ்மண꞉ ஸபா⁴ம் ||2-1-13

ஸோ(அ)ஹம் தவ ஸிதோஷ்ணீஷான்னானாரத்னவிபூ⁴ஷிதான் |
தி³வ்யாஸனக³தாந்தே³வானபஸ்²யம் ஸபிதாமஹான் ||2-1-14

தத்ர மந்த்ரயதாமேவம் தே³வதானாம் மயா ஸ்²ருத꞉ |
ப⁴வத꞉ ஸானுக³ஸ்யைவ வதோ⁴பாய꞉ ஸுதா³ருண꞉ ||2-1-15

தத்ரைஷா தே³வகீ யா தே மது²ராயாம் லகு⁴ஸ்வஸா |
யோ(அ)ஸ்யாம் க³ர்போ⁴(அ)ஷ்டம꞉ கம்ஸ ஸ தே ம்ருத்யுர்ப⁴விஷ்யதி ||2-1-16

தே³வானாம் ஸ து ஸர்வஸ்வம் த்ரிதி³வஸ்ய க³திஸ்²ச ஸ꞉ |
பரம் ரஹஸ்யம் தே³வானாம் ஸ தே ம்ருத்யுர்ப⁴விஷ்யதி |2-1-17

பரஸ்²சைவாபரஸ்தேஷாம் ஸ்வயம்பூ⁴ஸ்²ச தி³வௌகஸாம்|
ததஸ்தே தன்மஹத்³பூ⁴தம் தி³வ்யம் ச கத²யாம்யஹம் ||2-1-18

ஸ்²லாக்⁴யஸ்²ச ஸ ஹி தே ம்ருத்யுர்பூ⁴தபூர்வஸ்²ச தம் ஸ்மர |
யத்னஸ்²ச க்ரியதாம் கம்ஸ தே³வக்யா க³ர்ப⁴க்ருந்தனே ||2-1-19

ஏஷா மே த்வத்³க³தா ப்ரீதிர்யத³ர்த²ம் சாஹமாக³த꞉ |
பு⁴ஜ்யந்தாம் ஸர்வகாமார்தா²꞉ ஸ்வஸ்தி தே(அ)ஸ்து வ்ரஜாம்யஹம் ||2-1-20

இத்யுக்த்வா நாரதே³ யாதே தஸ்ய வாக்யம் விசிந்தயன் |
ஜஹாஸோச்சைஸ்தத꞉ கம்ஸ꞉ ப்ரகாஸ²த³ஸ²னஸ்²சிரம் ||2-1-21

ப்ரோவாச ஸஸ்மிதம் சைவ ப்⁴ருத்யானாமக்³ரத꞉ ஸ்தி²த꞉ |
ஹாஸ்ய꞉ க²லு ஸ ஸர்வேஷு நாரதோ³ ந விஸா²ரத³꞉ ||21-1-22

நாஹம் பீ⁴ஷயிதும் ஸ²க்யோ தே³வைரபி ஸவாஸவை꞉ |
ஆஸனஸ்த²꞉ ஸ²யானோ வா ப்ரமத்தோ மத்த ஏவ ச ||2-1-23

யோ(அ)ஹம் தோ³ர்ப்⁴யாமுதா³ராப்⁴யாம் க்ஷோப⁴யேயம் த⁴ராமிமாம் |
கோ(அ)ஸ்தி மாம் மானுஸே² லோகே ய꞉ க்ஷோப⁴யிதுமுத்ஸஹேத் ||2-1-24

அத்³ய ப்ரப்⁴ருதி தே³வானாமேஷ தே³வானுவர்தினாம் |
ந்ருபக்ஷிபஸு²ஸங்கா⁴னாம் கரோமி கத³னம் மஹத் ||2-1-25

ஆஜ்ஞாப்யதாம் ஹய꞉ கேஸீ² ப்ரலம்போ³ தே⁴னுகஸ்ததா²
அரிஷ்டோ வ்ருஷப⁴ஸ்²சைவ பூதனா காலியஸ்ததா² ||2-1-26

அடத்⁴வம் ப்ருதி²வீம் க்ருத்ஸ்னாம் யதே²ஸ்²டம் காமரூபிண꞉
ப்ரஹரத்⁴வம் ச ஸர்வேஷு யே(அ)ஸ்மாகம் பக்ஷதூ³ஷகா꞉ ||2-1-27

க³ர்ப⁴ஸ்தானாமபி க³திர்விஜ்ஞேயா சைவ தே³ஹினாம் |
நாரதே³ன ஹி க³ர்பே⁴ப்⁴யோ ப⁴யம் ந꞉ ஸமுதா³ஹ்ருதம் ||2-1-28

ப⁴வந்தோ ஹி யதா²காமம் மோத³ந்தாம் விக³தஜ்வரா꞉ |
மாம் ச வோ நாத²மாஸ்²ருத்ய நாஸ்தி தே³வக்ருதம் ப⁴யம் ||2-1-29

ஸ து கேலிகிலோ விப்ரோ பே⁴த³ஸீ²லஸ்²ச நாரத³꞉ |
ஸுஸ்²லிஷ்டானபி லோகே(அ)ஸ்மின்பே⁴த³யம்ˮல்லப⁴தே ரதிம் ||2-1-30

கண்டூ³யமான꞉ ஸததம் லோகானடதி சஞ்சல꞉ |
க⁴டமானோ நரேந்த்³ராணாம் தந்த்ரைர்வைராணி சைவ ஹி ||2-1-31

ஏவம் ஸ விலபன்னேவ வாங்மாத்ரேணைவ கேவலம் |
விவேஸ² கம்ஸோ ப⁴வனம் த³ஹ்யமானேன சேதஸா ||2-1-32

இதி ஸி²மஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² விஷ்ணுபர்வணீ நாரதா³க³மனே
கம்ஸவாக்யே ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_1_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 1 - Advent of Narada and  Kamsa's Response
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
February 9, 2008## 

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

mahAbhArate harivaMshaH
viShNuparva
  
atha prathamo.adhyAyaH 

nAradAgamanam

nArAyaNaM namaskR^itya naraM chaiva narottamam |
devIM sarasvatIM chaiva tato jayamudIrayet ||
 
vaishaMpAyana uvAcha 
 j~nAtvA viShNuM kShitigataM bhAgAMshcha tridivaukasAm |
 vinAshashaMsI kaMsasya nArado mathurAM yayau ||2-1-1

 triviShTapAdApatito mathuropavane sthitaH |
 preShayAmAsa kaMsasya ugrasenasutasya vai ||2-1-2

 sa dUtaH kathayAmAsa munerAgamanaM vane |
 sa nAradasyAgamanaM shrutvA tvaritavikramaH 2-1-3

 nirjagAmAsuraH kaMsaH svapuryAH padmalochanaH |
 sa dadarshAtithiM shlAghyaM devarShiM vItakalmaSham ||2-1-4

 tejasA jvalanAkAraM vapuShA sUryavarchasam |
 so.abhivAdyarShaye tasmai pUjAM chakre yathAvidhi ||2-1-5

 AsanaM chAgnivarNAbhaM visR^ijyopajahAra saH |
 niShasAdAsane tasminsa  vai shakrasakho muniH ||2-1-6

 uvAcha chograsenasya sutaM paramakopanam |
 pUjito.ahaM tvayA vIra vidhidR^iShTena karmaNA ||2-1-7

 gate tvevaM mama vachaH shrUyatAM gR^ihyatAM tvayA |
 anusR^itya divolokAnahaM brahmapurogamAn ||2-1-8

 gataH sUryasakhaM tAta vipulaM meruparvatam |
 sa nandanavanaM chaiva dR^iShTvA chaitrarathaM vanam ||2-1-9

 AplutaM sarvatIrtheShu saritsu saha devataiH |
 divyA tridhArA dR^iShTA ye puNyA tripathagA nadI ||2-1-10 

 smaraNAdeva sarveShAmaMhasAM yA vibhedinI |
 upaspR^iShTaM cha tIrtheShu divyeShu cha yathAkramam ||2-1-11

 dR^iShTaM me brahmasadanaM brahmarShigaNasevitam |
 devagandharvanirghoShairapsarobhishcha nAditam ||2-1-12

 so.ahaM kadAchiddevAnAM samAje merumUrdhani |
 saMgR^ihya vINAM saMsaktAmagachChaM brahmaNaH sabhAm ||2-1-13

 so.ahaM tava sitoShNIShAnnAnAratnavibhUShitAn |
 divyAsanagatAndevAnapashyaM sapitAmahAn ||2-1-14

 tatra mantrayatAmevam devatAnAM mayA shrutaH |
 bhavataH sAnugasyaiva vadhopAyaH sudAruNaH ||2-1-15

 tatraiShA devakI yA te mathurAyAM laghusvasA |
 yo.asyAM garbho.aShTamaH kaMsa sa te mR^ityurbhaviShyati ||2-1-16

 devAnAM sa tu sarvasvaM tridivasya gatishcha saH |
 paraM rahasyaM devAnAM sa te mR^ityurbhaviShyati |2-1-17

 parashchaivAparasteShAM svayaMbhUshcha divaukasAm|
 tataste tanmahadbhUtaM divyaM cha kathayAmyaham ||2-1-18

 shlAghyashcha sa hi te mR^ityurbhUtapUrvashcha taM smara |
 yatnashcha kriyatAM kaMsa devakyA garbhakR^intane ||2-1-19

 eShA me tvadgatA prItiryadarthaM chAhamAgataH |
 bhujyantAM sarvakAmArthAH svasti te.astu vrajAmyaham ||2-1-20

 ityuktvA nArade yAte tasya vAkyaM vichintayan |
 jahAsochchaistataH kaMsaH prakAshadashanashchiram ||2-1-21

 provAcha sasmitaM chaiva bhR^ityAnAmagrataH sthitaH |
 hAsyaH khalu sa sarveShu nArado na vishAradaH ||21-1-22

 nAhaM bhIShayituM shakyo devairapi savAsavaiH |
 AsanasthaH shayAno vA pramatto matta eva cha ||2-1-23

 yo.ahaM dorbhyAmudArAbhyAM kShobhayeyaM dharAmimAm |
 ko.asti mAM mAnushe loke yaH kShobhayitumutsahet ||2-1-24

 adya prabhR^iti devAnAmeSha devAnuvartinAm |
 nR^ipakShipashusa~NghAnAM karomi kadanaM mahat ||2-1-25

 Aj~nApyatAM hayaH keshI pralambo dhenukastathA 
 ariShTo vR^iShabhashchaiva pUtanA kAliyastathA  ||2-1-26

 aTadhvaM pR^ithivIM kR^itsnAM yatheshTaM kAmarUpiNaH 
 praharadhvaM cha sarveShu ye.asmAkaM pakShadUShakAH ||2-1-27

 garbhastAnAmapi gatirvij~neyA chaiva dehinAm |
 nAradena hi garbhebhyo bhayaM naH samudAhR^itam ||2-1-28

 bhavanto hi yathAkAmaM modantAM vigatajvarAH |
 mAM cha vo nAthamAshR^itya nAsti devakR^itaM bhayam ||2-1-29

 sa tu kelikilo vipro bhedashIlashcha nAradaH |
 sushliShTAnapi loke.asminbhedaya.Nllabhate ratim ||2-1-30

 kaNDUyamAnaH satataM lokAnaTati cha~nchalaH |
 ghaTamAno narendrANAM tantrairvairANi chaiva hi ||2-1-31

 evaM sa vilapanneva vA~NmAtreNaiva kevalam |
 vivesha kaMso bhavanaM dahyamAnena chetasA ||2-1-32
 
iti shimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNI nAradAgamane
kaMsavAkye prathamo.adhyAyaH   

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்